ΥΠΕΣ/ΚΔΔ/4/2007

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ 4ο: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Θεσμικό πλαίσιο: Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/τ. Α΄/9-3-1999), Άρθρο 4 Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/τ. Α΄/24.5.2004), Άρθρο 6. Α. Ν. 2690/99 Άρθρο 4 «1. Οι διοικητικές αρχές, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα στην προθεσμία που τυχόν καθορίζεται από τις σχετικές ειδικές διατάξεις, αλλιώς μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Η προθεσμία αρχίζει από την υποβολή της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία. Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία. 2. Αν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στον ενδιαφερόμενο: α) τους λόγους της καθυστέρησης, β) τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του, για την παροχή πληροφοριών, γ) τα δικαιολογητικά που τυχόν λείπουν, καθώς και δ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. 3. Οι υπηρεσίες απαλλάσσονται από τις κατά την παρ. 1 υποχρεώσεις αν το αίτημα είναι προδήλως παράνομο ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό. 4. Οι διοικητικές αρχές οφείλουν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, να χορηγούν αμέσως πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Αν η άμεση χορήγηση τούτων δεν είναι δυνατή, αυτά αποστέλλονται ταχυδρομικώς, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται αν ο ενδιαφερόμενος, με την αίτησή του, δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ταχυδρομική αποστολή και ότι θα παραλάβει τα έγγραφα αυτά αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένον εκπρόσωπό του.» Β. Ν. 3242 / 2004 Άρθρο 6 (με το οποίο τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2690 / 99 «1. α. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες. Η προθεσμία αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και την υποβολή ή συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων. Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία. Για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου παρατείνεται κατά δέκα (10), ακόμη, ημέρες. 2. Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας , ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει, εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την εκπνοή τους, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα: α) τους λόγους της καθυστέρησης, β) τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του, για την παροχή πληροφοριών και γ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. 5. Η υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση χορηγεί στον ενδιαφερόμενο απόδειξη παραλαβής όπου περιλαμβάνονται ο οικείος αριθμός πρωτοκόλλου, η προθεσμία εντός της οποίας υφίσταται υποχρέωση προς διεκπεραίωση της υπόθεσης, καθώς και η επισήμανση ότι, σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, παρέχεται δυνατότητα αποζημίωσης…» Γ. Ν. 3242 / 2004 Άρθρο 6 «1. β. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, διαφορετική προθεσμία για τη διεκπεραίωση υποθέσεων, εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι που αναφέρονται ρητώς σ’ αυτήν». Κατ΄ εξουσιοδότηση της ως άνω διάταξης εκδόθηκαν δεκατέσσερις (14) Κ.Υ.Α. με τις οποίες έχουν καθοριστεί ειδικές προθεσμίες για την διεκπεραίωση πολύπλοκων υποθέσεων από τους ακόλουθους φορείς: • Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, του Γενικού Χημείου του Κράτους και του πρώην ΥΠΕΘΟ): Φ.Ε.Κ. 1839/τ.Β΄/ 10-12-2004 • Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους): Φ.Ε.Κ. 1854/τ.Β΄/14-12-2004 • Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Γενικό Χημείο του Κράτους): Φ.Ε.Κ. 340/τ.Β΄/16-3-2005 • Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (χορήγηση άδειας λειτουργίας Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας – ΙΓΣΕ - & Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης – ΕΠΑ – από τη Δ/νση Απασχόλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας): Φ.Ε.Κ. 515/τ.Β΄/19-4-2005 • Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ο.Α.Ε.Δ.): Φ.Ε.Κ. 280/τ.Β΄/ 3-3-2005 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Φ.Ε.Κ. 552/τ.Β΄/ 25-4- 2004 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο): Φ.Ε.Κ. 1409/τ.Β΄/13-9-2004 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Καθορισμός διαφορετικής προθεσμίας διεκπεραίωσης των αιτημάτων για αναγνώριση εκτάσεων ως αυτοτελών δασυλλίων σύμφωνα με το αρ. 7 του ν.δ. 86 / 1969).: Φ.Ε.Κ. 606/τ.Β΄/15-5-2006 • Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών): Φ.Ε.Κ. 1461/τ.Β΄/ 21-10-2005 • Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υ.Π.Α.): Φ.Ε.Κ. 1320/τ.Β΄/20-9- 2005 • Υπουργείο Δημόσιας Τάξης: Φ.Ε.Κ. 1338/τ.Β΄/31-8-2004 • Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας: Φ.Ε.Κ. 274/τ.Β΄/2-3-2005 • Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης: Φ.Ε.Κ. 1329/τ.Β΄/31-8-2004 • Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: Φ.Ε.Κ. 1327/τ.Β΄/31-8- 2004. ----------------------- Νομοθετικό πλαίσιο για τις ειδικές προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από τη Διοίκηση Νομοθετικό πλαίσιο για τις ειδικές προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από τη Διοίκηση Κ.Υ.Α. με ειδικές προθεσμίες για τη διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών από τη Διοίκηση

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις