2/34523/0022/2004

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚαθορισμός μισθού σε όσους εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική -Κοινωνική Υπηρεσία. ΦΕΚ: 1338/Β/2004|ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | | | EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ . ΓΡΑΜ . ΔΗΜΟΣ . ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ / ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22"- ΜΙΣΘΟΛΟΠΟΥ ΤΜΗΜΑ : Α1 Αθήνα 12-8-2004 -Αριθμ . Πρωτ .2/34523/0022/2004-ΦΕΚ 3338/Β/31.8.2004 ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ταυ μισθού που θα καταβάλλεται κατά το έτος 2004 σε όσους εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική -κοινωνική υπηρεσία, στις περιπτώσεις που ο φορέας στον οποίο διατίθενται αδυνατεί να τους παράσχει τροφή και στέγη» . ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Εχοντας υπόψη τις διατάξεις : α . Του δεύτερου εδαφίου της υποπαραγράφου δ της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν.2510/97 «Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισμένων κατηγοριών στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών, τροποποίηση διατάξεων της στρατολογικής νομοθεσίας , καθιέρωση εναλλακτικής υπηρεσίας και άλλες διατάξεις»( ΦΕΚ 136 Α '). β . Των παραγράφων 1 ( υποπρ . β ) και 2 του άρθρου 31 του ν .2510/97 «Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισμένων κατηγοριών στρατευσίμων , ανυπότακτων και οπλιτών . τροποποίηση διατάξεων της στρατολογικής νομοθεσίας , καθιέρωση εναλλακτικής υπηρεσίας και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 136 Α '). γ . Του άρθρου 29 Α ' του ν .1558/85, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν .2081/92, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ . 2 του ν .2469/97. δ . Της υπ ' αριθμό 14650/ ΔΙΟΕ 85/17 Μαρ .2004 Κοινής Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών ( ΦΕΚ Β ' 519). ε . Της υπ αριθμό 177026/17 Μάρτ .2004 ( ΦΕΚ Β ' 517} Κοινής Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Αμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Αμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Αμυνας» στ . Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν .2129/1993. Αποφασίζουμε 1. Στις περιπτώσεις που οι φορείς, στους οποίους έχουν διατεθεί αντιρρησίες συνείδησης για εκπλήρωση εναλλακτικής πολίτικής - κοινωνικής υπηρεσίας, αδυνατούν να τους παράσχουν τροφή και στέγη, καταβάλλουν σε αυτούς, για το έτος 2004, μισθό διακοσίων δέκα και εβδομήντα (210,70) ευρώ μηνιαίως . 2. Οι διαδικασίες της μισθοδοσίας των αντιρρησιών συνείδησης καθορίζονται από το φορέα στον οποίο διατίθενται . 3. Εκτός από το μισθό, σε όσους εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτικοκοινωνική υπηρεσία , δεν καταβάλλεται κανένα άλλο χρηματικό ποσό για οποιαδήποτε αιτία. 4.Το ύψος της δαπάνης που προκαλείται από την απόφαση αυτή, αν και απροσδιόριστο, επειδή εξαρτάται από τον αριθμό των ατόμων που θα διατεθούν, εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 352.164 ευρώ για το έτος 2004 και θα αντιμετωπισθεί με αντίστοιχη μείωση των λειτουργικών δαπανών του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας και των φορέων, στους οποίους οι αντιρρησίες συνείδησης θα διατίθενται . 5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως . Αθήνα 12 Αυγούστου 2004    

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις