10128/2003

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕνημερότητα Πτυχίου - Έκδοση βεβαιώσεων ανεκτέλεστου και καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης εργασιών από τις υπηρεσίες. ΦΕΚ: 882/β/2003ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ15/ΟΙΚ/10128/25.6.2003 ΦΕΚ Β/882/ 2.7.2003   Ενημερότητα Πτυχίου - Έκδοση βεβαιώσεων ανεκτέλεστου και καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης εργασιών από τις υπηρεσίες.   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ   Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 45 και 46 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84 (ΦΕΚ Α'23/29.2.1984) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 2940/01 (ΦΕΚ Α 180/6.8.2001).   2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ Α'223/85) και των άρθρων 24 έως 29 του Π.Δ. 334/2000 (ΦΕΚ Α'279/21.12.2000).   3. Την Υ6/31.10.2001 (ΦΕΚ 1484/τ.Β'/31.10.2001) απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος και Δημοσίων έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων».   4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:     Άρθρο 1   Έκδοση «Ενημερότητας Πτυχίου»   Σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. «Ενημερότητα Πτυχίου». Η «Ενημερότητα Πτυχίου», αποτελεί πιστοποιητικό νομιμοποίησης των εργοληπτικών επιχειρήσεων ΜΕΕΠ για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων. Α. Η εφαρμογή του συστήματος της «Ενημερότητας Πτυχίου» θα γίνει ανά τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. Β. Από την εφαρμογή του συστήματος της «Ενημερότητας Πτυχίου», όλες οι επιχειρήσεις για να αποδείξουν ότι εκπληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις συμμετοχής τους στις δημοπρασίες, προσκομίζουν υποχρεωτικά την «Ενημερότητα Πτυχίου», που υποκαθιστά τα έγγραφα των άρθρων 2, 3 και 4 της παρούσας Απόφασης, τα οποία δεν υποβάλλονται κατά την δημοπρασία. Γ. Χορηγούνται δύο τύποι Ενημερότητας Πτυχίου Η πρώτου τύπου Ενημερότητα Πτυχίου χορηγείται για χρήση σε δημοπρασίες όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 334/2000, όπως ισχύει, και η δεύτερη τύπου για τις υπόλοιπες. Δ. Η «Ενημερότητα Πτυχίου» εργοληπτικών επιχειρήσεων ΜΕΕΠ, δεν συμπεριλαμβάνει εξειδικευμένα στοιχεία που ζητούνται από τις αναθέτουσες αρχές και αφορούν αποκλειστικά το υπό δημοπράτηση έργο (εγγυητικές επιστολές, τραπεζικές βεβαιώσεις πιστοληπτικής ικανότητας εγγυήσεων και δανείων κ.α.).     Άρθρο 2 Υποβολή στοιχείων για την έκδοση της Ενημερότητας Πτυχίου     Για την έκδοση της «Ενημερότητας Πτυχίου» οι εταιρείες, πλην των ατομικών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως του τύπου Ενημερότητας Πτυχίου που αιτούνται, υποβάλλουν, ανά Νομική Μορφή, τα κάτωθι πιστοποιητικά εταιρικής συστάσεως τους: Α. Οι Ανώνυμες Εταιρείας: 1. ΦΕΚ ίδρυσης, κωδικοποιημένο καταστατικό και τροποποιήσεις του με τα αντίστοιχα ΦΕΚ, ή εφόσον δεν υπάρχει κωδικοποιημένο καταστατικό, τροποποιήσεις καταστατικού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ. 2. Βεβαίωση Νομαρχίας ή Υπουργείου Ανάπτυξης για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, 3. Απόσπασμα πρακτικού τελευταίας Γενικής Συνέλευσης, στο οποίο αναφέρεται η εκλογή του τελευταίου Δ.Σ και οι τυχόν τροποποιήσεις του Δ.Σ. με τα αντίστοιχα ΦΕΚ. 4. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο καθορίζονται η εκπροσώπηση και η δέσμευση της εταιρείας με τα αντίστοιχα ΦΕΚ. Β. Οι Εταιρείες Περιωρισμένης Ευθύνης: 1. ΦΕΚ ίδρυσης, κωδικοποιημένο καταστατικό και τροποποιήσεις του με τα αντίστοιχα ΦΕΚ, ή εφόσον δεν υπάρχει κωδικοποιημένο καταστατικό, τροποποιήσεις καταστατικού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ. 2. Βεβαίωση Πρωτοδικείου για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, 3. Απόσπασμα πρακτικού τελευταίας Συνέλευσης Εταίρων, στο οποίο αναφέρεται η εκλογή των Διαχειριστών και οι τυχόν αλλαγές με τα αντίστοιχα ΦΕΚ. 4. Πρακτικό Συνέλευσης Εταίρων στο οποίο καθορίζονται η εκπροσώπηση και η δέσμευση της εταιρείας με τα αντίστοιχα ΦΕΚ. Γ. Οι Προσωπικές Εταιρείες (Ετερόρρυθμες και Ομόρρυθμες Επιχειρήσεις): 1. Καταστατικό ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του ή το Κωδικοποιημένο Καταστατικό τους. 2. Βεβαίωση Πρωτοδικείου για τις τροποποιήσεις του καταστατικού,       Άρθρο 3 Στοιχεία που συνθέτουν την «Ενημερότητα Πτυχίου» για δημοπρασίες όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 334/2000, όπως ισχύει. Α. Για την έκδοση της «Ενημερότητας Πτυχίου» Εργοληπτικής Επιχείρησης ΜΕΕΠ για τη συμμετοχή της σε δημοπρασίες όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 334/2000, όπως ισχύει, η επιχείρηση πρέπει να τεκμηριώσει με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ότι: 1. Η εργοληπτική επιχείρηση, 1.1. δεν έχει πτωχεύσει (πιστοποιητικό πρωτοδικείου), 1.2. δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση (πιστοποιητικό πρωτοδικείου), 1.3. δεν έχει αποφασιστεί η λύση της εταιρείας και η θέση αυτής σε εκκαθάριση, ούτε έχει ανακληθεί η απόφαση παροχής άδειας σύστασης της και έγκρισης καταστατικού (βεβαίωση Νομαρχίας ή Υπουργείου Ανάπτυξης), 2. τα στελέχη της εταιρείας δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα (Βεβαιώσεις TEE και Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86του Νόμιμου Εκπροσώπου της εταιρείας), 3. τα εντεταλμένα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας που την δεσμεύουν με την υπογραφή τους, όπως προκύπτει από το πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ., δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους συμπεριφορά με βάση τελεσίδικη απόφαση (Ποινικά Μητρώα, εάν απαιτείται υποβάλλονται και αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων), 4. τα στελέχη της εταιρείας έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τους επαγγελματικούς φορείς και τα ταμεία (Βεβαιώσεις από τους επαγγελματικούς φορείς και τα ταμεία), 5. η εταιρεία έχει εκπληρώσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς τους επαγγελματικούς φορείς και τα ταμεία (Βεβαιώσεις από τους επαγγελματικούς φορείς και τα ταμεία), 6. η εταιρεία και οι κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων (Αποδεικτικά Φορολογικής Ενημερότητας), 7. η εταιρεία για την έδρα της και για τα έργα που εκτελεί αυτοτελώς καθώς και για κάθε κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει, για την έδρα της και για τα έργα που εκτελεί έχει εκπληρώσει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής Ενημερότητας). 8. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές (Πιστοποιητικό Ονομαστικοποίησης μετοχών από Νομαρχία ή Υπουργείο Ανάπτυξης) 9. ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή των άρθ.24-29 του Π.Δ. 334/2000. (Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του Νόμιμου Εκπροσώπου) 10. δεν έχει υπερβεί το ανώτατο όριο ανεκτέλεστου υπολοίπου. (Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν έχει υπό εκτέλεση άλλη εργολαβία που εκτελεί αυτοτελώς ή μέσω κοινοπραξίας εκτός από αυτές τις οποίες έχει δηλώσει, που θα συνοδεύεται και από πίνακα, όπου θα εμφανίζονται όλα τα έργα τα οποία έχει υπό εκτέλεση, με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο, όπως αποδεικνύεται από τις βεβαιώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβιών και το συνολικό ανεκτέλεστο.) 11. η εταιρεία εκτελεί έντεχνα και εμπρόθεσμα τα έργα που έχει αναλάβει αυτοτελώς ή μέσω κοινοπραξιών (βεβαιώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την καλή έντεχνη και εμπρόθεσμη κτλ. εκτέλεση έργου) 12. έχει καταβάλλει τα τέλη χρήσης Μηχανημάτων Έργων ή ότι δεν κατέχει Μηχανήματα έργων. (Βεβαιώσεις καταβολής τελών Μηχανημάτων Έργων ή Βεβαίωση μη κατοχής Μηχανημάτων Έργων.) Β. Στην «Ενημερότητα Πτυχίου» συμπεριλαμβάνονται επίσης τα κάτωθι στοιχεία για τα οποία δεν απαιτείται η προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών καθόσον αυτά υποβάλλονται με τις ετήσιες Εκθέσεις Δραστηριότητας των εταιρειών: 1. Οικονομικά στοιχεία τελευταίου Ισολογισμού 2. Μηχανικός Εξοπλισμός κατά την έννοια του Ν. 2940/2001 τελευταίου Ισολογισμού (εκτός του εξοπλισμού των κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει) 3. Συνολικός Κύκλος Εργασιών εταιρείας κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών. 4. Κύκλος Εργασιών εταιρείας από την εκτέλεση έργων κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών. 5. Εμπειρία εταιρείας ανά κατηγορία έργου την τελευταία πενταετία.     Άρθρο 4 Στοιχεία που συνθέτουν την «Ενημερότητα Πτυχίου» για δημοπρασίες όπου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 334/2000, όπως ισχύει. Α. Για την έκδοση της «Ενημερότητας Πτυχίου» Εργοληπτικής Επιχείρησης ΜΕΕΠ για συμμετοχή της σε δημοπρασίες όπου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 334/2000, όπως ισχύει, η επιχείρηση πρέπει να τεκμηριώσει με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ότι: 1. Η εργοληπτική επιχείρηση 1.1 δεν έχει πτωχεύσει (πιστοποιητικό πρωτοδικείου) 1.2 δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση (πιστοποιητικό πρωτοδικείου). 1.3 δεν έχει αποφασιστεί η λύση της εταιρείας και η θέση αυτής σε εκκαθάριση, (για τις ΑΕ βεβαίωση Νομαρχίας ή Υπουργείου Ανάπτυξης)(για τις ΕΠΕ, Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Επιχειρήσεις πιστοποιητικό Πρωτοδικείου). 1.4 ούτε έχει ανακληθείη απόφαση παροχής άδειας σύστασης της και έγκρισης καταστατικού (για τις ΑΕ βεβαίωση Νομαρχίας ή Υπουργείου Ανάπτυξης) 2. τα εντεταλμένα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας που την δεσμεύουν με την υπογραφή τους, όπως προκύπτει από το πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. των ανώνυμων εταιρειών, οι διαχειριστές των ΕΠΕ, τα μέλη των Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων επιχειρήσεων και τα φυσικά πρόσωπα κάτοχοι ατομικής εργοληπτικής, δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους συμπεριφορά με βάση τελεσίδικη απόφαση (Ποινικά Μητρώα, εάν απαιτείται υποβάλλονται και αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων). 3. η επιχείρηση έχει εκπληρώσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς τους επαγγελματικούς φορείς και τα ταμεία (Βεβαιώσεις από τους επαγγελματικούς φορείς και τα ταμεία), 4. η επιχείρηση και οι κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων (Αποδεικτικά Φορολογικής Ενημερότητας). 5. η εταιρεία για την έδρα της και για τα έργα που εκτελεί αυτοτελώς καθώς και για κάθε κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει, για την έδρα της και για τα έργα που εκτελεί, έχει εκπληρώσει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής Ενημερότητας) 6. οι μετοχές της επιχείρησης είναι ονομαστικές (για διαγωνισμούς άνω των 2.934.702,86 ΕΥΡΩ) (Πιστοποιητικό Ονομαστικοποίησης μετοχών από Νομαρχία) 7. δεν έχει υπερβεί το ανώτατο όριο ανεκτέλεστου υπολοίπου (Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν έχει υπό εκτέλεση άλλη εργολαβία που εκτελεί αυτοτελώς ή μέσω κοινοπραξίας εκτός από αυτές τις οποίες έχει δηλώσει, που θα συνοδεύεται και από πίνακα, όπου θα εμφανίζονται όλα τα έργα τα οποία έχει υπό εκτέλεση, με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο, όπως αποδεικνύεται από τις βεβαιώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβιών και το συνολικό ανεκτέλεστο), 8. εκτελεί έντεχνα και εμπρόθεσμα τα έργα που έχει αναλάβει αυτοτελώς ή μέσω κοινοπραξιών (βεβαιώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την καλή έντεχνη και εμπρόθεσμη κτλ. εκτέλεση έργου), 9. έχει καταβάλλει τα τέλη χρήσης Μηχανημάτων Έργων ή ότι δεν κατέχει Μηχανήματα έργων (Βεβαιώσεις καταβολής τελών Μηχανημάτων Έργων ή Βεβαίωση μη κατοχής Μηχανημάτων Έργων). Β. Στην περίπτωση όπου επιχείρηση, στην οποία έχει χορηγηθεί «Ενημερότητα Πτυχίου» κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου, θελήσει να συμμετάσχει σε δημοπρασία όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 334/2000, θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. τα αναγκαία στοιχεία που θα τεκμηριώνουν την κάλυψη των επιπλέον προϋποθέσεων για την έκδοση «Ενημερότητας Πτυχίου» σύμφωνα με το Άρθρο 3 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον η επιχείρηση δεν έχει υποβάλλει έκθεση δραστηριότητας, θα πρέπει, εφόσον είναι εταιρεία, να προσκομίσει και όλα τα στοιχεία (Ισολογισμούς, Φορολογικές Δηλώσεις και Πιστοποιητικά Εμπειρίας) από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της παραγράφου Β του άρθρου 3 και αν είναι ατομική ή προσωπική επιχείρηση τις φορολογικές δηλώσεις και τα πιστοποιητικά εμπειρίας.     Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια ισχύος «Ενημερότητας Πτυχίου» και διαδικασία ανανέωσης της ενημερότητας. Α. Η μέγιστη χρονική ισχύς της «Ενημερότητας Πτυχίου» δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες και θα ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της έως την πρώτη ημερομηνία λήξεως κάποιου από τα δικαιολογητικά που θα περιλαμβάνονται στον υποβληθέντα φάκελο που θα συνοδεύει την αίτηση χορήγησης «Ενημερότητας Πτυχίου» Β. Η αρχική χορήγηση της «Ενημερότητας Πτυχίου» και στη συνέχεια η ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανανέωση της, θα πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των εργοληπτικών επιχειρήσεων ΜΕΕΠ, 1. οι εργοληπτικές επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν προς την Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. Δ/νση Δ15 της Γ.Γ.Δ.Ε / Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. την αίτηση χορήγησης και τον πλήρη φάκελο των απαιτούμενων δικαιολογητικών προς αξιολόγηση, τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την επιθυμητή έναρξη ισχύος. 2. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν τον πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών τους για την έκδοση της «Ενημερότητας Πτυχίου» τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας Απόφασης ανά τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. Γ. Στην περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής των υποβληθέντων στοιχείων που συνθέτουν την «Ενημερότητα Πτυχίου» οι εργοληπτικές επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να ενημερώσουν το αργότερο εντός 5 ημερών την Υπηρεσία ΜΕΕΠ, προκειμένου να εκδοθεί νέα «Ενημερότητα Πτυχίου»     Άρθρο 6 Περιπτώσεις παύσης ισχύος της «Ενημερότητας Πτυχίου». Όταν περιέλθουν στην Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν ότι εκλείπουν οι προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγήθηκε η «Ενημερότητα Πτυχίου» σε εργοληπτική επιχείρηση, η Υπηρεσία γνωστοποιεί εντός πέντε (5) ημερών στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση ότι έχουν περιέλθει σε γνώση της τα αντίστοιχα στοιχεία και της θέτει προθεσμία τριών (3) ημερών για να εκφράσει τις τυχόν αντιρρήσεις της προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. αποφαίνεται για την ισχύ της «Ενημερότητας Πτυχίου», της εν λόγω επιχείρησης, εντός επτά (7) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας τριών (3) ημερών. Σε περίπτωση μη επάρκειας των αποδεικτικών στοιχείων, που θα υποβληθούν από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση ή μη υποβολής αντιρρήσεων από αυτήν, η «Ενημερότητα Πτυχίου» της επιχείρησης, με απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας, παύει να ισχύει από την ημερομηνία της αρχικής γνωστοποίησης στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση και η Υπηρεσία καλεί την επιχείρηση να καταθέσει την Ενημερότητα Πτυχίου και ενημερώνει ανάλογα τις δημοπρατούσες αρχές.     Άρθρο 7 Έκδοση Βεβαιώσεων από τις Υπηρεσίες     Α. Οι Υπηρεσίες του δημοσίου τομέα που εκτελούν έργα είναι υποχρεωμένες, να διαβιβάζουν δύο φορές ετησίως στην Υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και να εκδίδουν για τους ενδιαφερόμενους, βεβαιώσεις ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργασιών και εμπρόθεσμης ή μη εκτέλεσης των έργων σύμφωνα με τις ποιοτικές και άλλες προδιαγραφές και την τήρηση ή μη του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, ώστε να συνυπολογίζονται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. για την έκδοση της «Ενημερότητας Πτυχίου». Οι βεβαιώσεις αυτές έχουν εξάμηνη ισχύ.   Β. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ορίζεται ως η διαφορά του ολικού ποσού της εργολαβικής σύμβασης όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι την ημ/νία σύνταξης του πιστοποιητικού μείον το ολικό ποσό του εκτελεσμένου μέρους της σύμβασης όπως προκύπτει από την τελευταία πιστοποίηση πού έχει συνταχθεί. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα απρόβλεπτα όχι όμως και η αναθεώρηση, ο Φ.Π.Α και τα τυχόν υλικά πού προσέφερε ο κύριος του έργου)   Γ. Η παράλειψη της υπηρεσίας να εκδώσει τις ανωτέρω βεβαιώσεις, ύστερα από γραπτή αίτηση του ενδιαφερόμενου (ανάδοχου, μέλους κοινοπραξίας ή υπεργολάβου) καθώς και να τις αποστέλλει δύο φορές ετησίως στην Υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ., αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα του αρμόδιου υπαλλήλου. κατά ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του Ν.1418/1984, που προστέθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 2 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/31.8.1994).   Δ. Η βεβαίωση ανεκτέλεστου συντάσσεται σε ειδικό έντυπο πού περιλαμβάνει τα στοιχεία του Φορέα του Έργου τα οικονομικά στοιχεία του έργου (αρχικός προϋπολογισμός, αρχικό ποσό σύμβασης, ποσό συμπληρωματικής σύμβασης, συνολικό ποσό σύμβασης, ποσό τελευταίου εγκεκριμένου λογαριασμού) καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης (Επωνυμία και Αρ. ΜΕΕΠ) το ποσοστό συμμετοχής της (αν πρόκειται για κοινοπραξία) ή το ποσό της σύμβασης (αν πρόκειται για υπεργολαβία) τη συμμετοχή στο έργο (ποσοστό και είδος συμμετοχής - ανάδοχος, μέλος κοινοπραξίας ή υπεργολάβος) και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο πού αναλογεί στην εργοληπτική επιχείρηση.   Ε. Η βεβαίωση εμπρόθεσμης ή μη εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις ποιοτικές και άλλες προδιαγραφές και της τήρησης ή μη του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος συντάσσεται σε ειδικό έντυπο πού περιλαμβάνει και τα στοιχεία του Φορέα του Έργου τα οικονομικά στοιχεία του έργου (αρχικός προϋπολογισμός, αρχικό ποσό σύμβασης, ποσό συμπληρωματικής σύμβασης, συνολικό ποσό σύμβασης, ποσό τελευταίου εγκεκριμένου λογαριασμού) καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης (Επωνυμία και Αρ. ΜΕΕΠ) το ποσοστό συμμετοχής της (αν πρόκειται για κοινοπραξία) ή το ποσό της σύμβασης (αν πρόκειται για υπεργολαβία) τη συμμετοχή στο έργο (ποσοστό και είδος συμμετοχής - ανάδοχος, μέλος κοινοπραξίας ή υπεργολάβος) Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής οφείλει να συντάσσει και να επιδίδει στις εργοληπτικές επιχειρήσεις τις ανωτέρω βεβαιώσεις μέσω των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών του.     Άρθρο 8 Κατανομή Ανεκτέλεστου στις Κοινοπραξίες και τις Υπεργολαβίες     Α. Σε έργα τα οποία εκτελούνται από ανάδοχο κοινοπραξία ή κατασκευαστική κοινοπραξία, το ανεκτέλεστο ύψος των εργασιών που αναλογεί στην κάθε εργοληπτική επιχείρηση προκύπτει από το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στην κοινοπραξία.   Β. Στις περιπτώσεις των υπεργολαβιών: 1. Το ανεκτέλεστο του υπεργολάβου προκύπτει από το ποσό της σύμβασης της υπεργολαβίας, αφαιρουμένων των τιμολογίων πού έχουν εκδοθεί από τον υπεργολάβο προς τον ανάδοχο 2. Το ανεκτέλεστο του αναδόχου προκύπτει από το σύνολο των εργασιών πού αντιστοιχούν στον ανάδοχο (ποσό σύμβασης του φορέα με τον ανάδοχο αφαιρούμενου του ποσού της σύμβασης της υπεργολαβίας) αφαιρούμενων των εργασιών πού έχει εκτελέσει (σύνολο εργασιών αφαιρουμένων των τιμολογίων του υπεργολάβου προς τον ανάδοχο).     Άρθρο 9   Έναρξη ισχύος   Α. Η παρούσα Απόφαση εφαρμόζεται: 1. για τις επιχειρήσεις της έβδομης (7ης) τάξης από 01/02/2004 2. για τις επιχειρήσεις της πέμπτης (5ης) και έκτης (6ης) τάξης από 1.3.2004 3. για τις επιχειρήσεις της τρίτης (3ης) και τέταρτης (4ης) από 1.4.2004 4. για τις επιχειρήσεις της Α1, Α2, πρώτης (1ης) και δεύτερης (2ης) τάξης από 1.5.2004   Β. Από τις ημερομηνίες αυτές όλες οι επιχειρήσεις της τάξης για την οποία εφαρμόζεται η παρούσα Απόφαση για να αποδείξουν ότι πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις συμμετοχής τους στις δημοπρασίες, προσκομίζουν υποχρεωτικά την «Ενημερότητα Πτυχίου», που υποκαθιστά τα έγγραφα των άρθρων 2,3 και 4 της παρούσας Απόφασης, τα οποία δεν υποβάλλονται κατά την δημοπρασία.     Άρθρο 10   Δημοσίευση   Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις