ΠΔ 123/1987

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΤροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΦΕΚ: 68/Α/1987Π.Δ. 123/1987 -ΦΕΚ 68 Α'/20-5-1987 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ΙΙ του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8, της παρ.8 του άρθρ.9 και της παρ.6 του άρθρ.32 του Ν.1566/85 “Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 167 Α') καθώς και τις διατάξεις του εδαφ.β της παρ.2 του άρθρ.22 του Ν.1476/84 (ΦΕΚ 136 Α'). Την 30/87 πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στην οποία διατυπώθηκε η σχετική γνώμη του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.24 του Ν.1566/85. Τη σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που περιέχεται στην 162/87 πράξη του, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23, Α'), όπως αντικαταστάθηκε από τα Π.Δ. 294/1980 (ΦΕΚ 81 Α’), 452/1981 (ΦΕΚ 124 Α’), 268/1982 (ΦΕΚ 47 Α’), 580/1982 (ΦΕΚ 105 Α’), 83/1983 (ΦΕΚ 36 Α’) και 188/1985 (ΦΕΚ 75 Α’) και το άρθρο 1 του Π.Δ.294/1979 (ΦΕΚ 87 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από τα Π.Δ.952/1980 (ΦΕΚ 241 Α’), 54/1984 (ΦΕΚ 15 Α’) και 226/1985 (ΦΕΚ 85 Α’) αντικαθίστανται ως εξής: Σχολικό και διδακτικό έτος. 1. Το σχολικό έτος για τα γυμνάσια, τις τεχνικές-επαγγελματικές σχολές (ΤΕΣ) και τα λύκεια δημόσια και ιδιωτικά, ημερήσια και εσπερινά, αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. 2. Το διδακτικό έτος για τα ίδια σχολεία αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. 3. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις. 4. Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται κατά τις ακόλουθες διδακτικές περιόδους, που ονομάζονται τρίμηνα. α) Α' τρίμηνο από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου για όλα τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.). β) Β' τρίμηνο από 1 Δεκεμβρίου μέχρι την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου για όλα τα σχολεία της Δ.Ε. γ) Γ' τρίμηνο από 1 Μαρτίου μέχρι 10 Ιουνίου για τα γυμνάσια και μέχρι 22 Μαΐου για τις ΤΕΣ και τα λύκεια.[1] «5. Οι εξετάσεις κάθε είδους για τους μαθητές όλων των τύπων των Λυκείων και των ΤΕΣ διεξάγονται κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει δύο (2) ημέρες μετά τη λήξη του Γ’ τριμήνου και λήγει την 30η Οκτωβρίου , καθώς και κατά το χρονικό διάστημα από 1ης μέχρι 10ης Σεπτεμβρίου.» «6. Την τελευταία ημέρα του γ’ τριμήνου δεν διεξάγεται διδασκαλία μαθημάτων Την ημέρα αυτή ο Σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , αποφασίζει για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών και εκτελεί κάθε προπαρασκευαστική εργασία για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των προβλεπόμενων γραπτών εξετάσεων. Το πρόγραμμα των εξετάσεων αυτών για όλους τους τύπους Λυκείων και τις ΤΕΣ , στο οποίο ορίζονται οι ημέρες, οι ώρες προσέλευσης των μαθητών καθώς και η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος , καταρτίζεται από το σύλλογο των διδασκόντων και ανακοινώνεται στους μαθητές το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων» 7. Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απορρίπτονται κατά τις απολυτήριες εξετάσεις μπορούν να υποστούν απολυτήρια εξέταση και κατά το μήνα Φεβρουάριο στα μαθήματα στα οποία υστέρησαν. Η εξέταση αυτή γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, παράλληλα με τη διδακτική εργασία του σχολείου, στην ύλη η οποία διδάχτηκε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος στο σχολείο, όπου εξετάζεται ο μαθητής, από επιτροπές που προβλέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 8. Όπου στο άρθρο 19 του προεδρικού διατάγματος 104/79 (ΦΕΚ 23/Α/79) αναφέρεται η φράση «20ής Μαΐου» αντικαθίσταται από τη φράση «της ημερομηνίας λήξης των μαθημάτων». 9. Όπου στις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 294/79 (ΦΕΚ 87/Α/79), 935/79 (ΦΕΚ 262/Α/79) και 952/80 (ΦΕΚ 241/Α/80) υπάρχουν οι λέξεις «δίμηνον» και «διμηνιαίος» αντικαθίστανται με τις λέξεις «τρίμηνον» και «τριμηνιαίος». Άρθρο 2 1. Στα τεχνικά-επαγγελματικά λύκεια (ΤΕΛ) μπορούν να λειτουργούν “ειδικά τμήματα” αγγλικής γλώσσας, στα οποία φοιτούν υποχρεωτικά οι μαθητές εκείνοι, που στη Γ' τάξη γυμνασίου διδάχτηκαν τη γαλλική γλώσσα ή δε διδάχτηκαν ξένη γλώσσα για οποιοδήποτε λόγο ή ήταν για πρώτη φορά “αδίδακτοι” στην ξένη γλώσσα. Οι μαθητές αυτοί στις Α', Β' και Γ' τάξεις των ΤΕΛ διδάσκονται την αγγλική γλώσσα σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος αυτού, όπως αυτό ορίζεται, κάθε φορά, για τις Α', Β' και Γ' τάξεις γυμνασίου αντίστοιχα, εξετάζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των λυκείων, αλλά τα θέματα των γραπτών εξετάσεων καθορίζονται όπως προβλέπεται για τις αντίστοιχες τάξεις του γυμνασίου και οι βαθμοί τους υπολογίζονται για την προαγωγή ή την απόλυσή τους. 2. Όταν οι μαθητές τάξης ή τμήματος γυμνασίου ή λυκείου δε διδάχτηκαν καθόλου ξένη γλώσσα για οποιοδήποτε λόγο, με την έναρξη της διδασκαλίας της οι μαθητές αυτής της τάξης ή τμήματος την πρώτη σχολική χρονιά διδάσκονται την ξένη γλώσσα με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος αυτού, όπως κάθε φορά ορίζεται αυτό για την Α' τάξη γυμνασίου, τη δεύτερη σχολική χρονικά διδάσκονται το αναλυτικό πρόγραμμα της Β' τάξης γυμνασίου, κ.ο.κ. Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται με τον προβλεπόμενο, κάθε φορά, τρόπο εξέτασης των μαθητών της τάξης στην οποία φοιτούν, αλλά τα θέματα των γραπτών εξετάσεων καθορίζονται όπως προβλέπεται για τις αντίστοιχες τάξεις των οποίων το αναλυτικό πρόγραμμα διδάσκονται και οι βαθμοί τους στην ξένη γλώσσα υπολογίζονται για την προαγωγή ή απόλυσή τους. 3.Όταν σε τμήμα, τάξη ή τάξεις γυμνασίου ή λυκείου διακοπεί η διδασκαλία της ξένης γλώσσας για οποιοδήποτε λόγο, οι μαθητές, με την επανάληψη της διδασκαλίας της, συνεχίζουν την ξένη γλώσσα από εκεί που τη σταμάτησαν, ανεξάρτητα από την τάξη στην οποία φοιτούν, εξετάζονται με τον προβλεπόμενο, κάθε φορά, τρόπο εξέτασης των μαθητών της τάξης στην οποία φοιτούν, αλλά τα θέματα των γραπτών εξετάσεων καθορίζονται όπως προβλέπεται για τις αντίστοιχες τάξεις των οποίων το αναλυτικό πρόγραμμα διδάσκονται και οι βαθμοί τους στην ξένη γλώσσα υπολογίζονται για την προαγωγή ή απόλυσή τους. 4.Για τους μαθητές της παρ.1 αυτού του άρθρου που μετεγγράφονται σε γενικό λύκειο ή σε ΤΕΛ που δε λειτουργούν “ειδικά τμήματα” αγγλικής γλώσσας, καθώς και για τους μαθητές των παρ.2 και 3 που μετεγγράφονται σε άλλο σχολείο ισχύουν οι περί “αδιδάκτων” στην ξένη γλώσσα διατάξεις. 5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 952/80 (ΦΕΚ 241/Α'/80) όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 226/85 (ΦΕΚ 85/Α/85) αντικαθίσταται ως εξής : «Ο βαθμός στην ξένη γλώσσα μαθητή που εγγράφεται και φοιτά σε τεχνική — επαγγελματική σχολή (ΤΕΣ), στην οποία διδάσκεται διαφορετική ξένη γλώσσα απ' αυτή που διδάχτηκε το τελευταίο έτος φοίτησής του στο σχολείο προέλευσης του, δεν υπολογίζεται για την προαγωγή ή απόλυση του παραπάνω μαθητή ούτε στο γενικό μέσο όρο προαγωγής ή απόλυσής του. Η ρύθμιση αυτή ισχύει για τη χρονιά της εγγραφής του καθώς και για την επόμενη σχολική χρονιά φοίτησής του στην ΤΕΣ. Για τους μαθητές της παραπάνω κατηγορίας υπολογίζεται ο βαθμός τους στην ξένη γλώσσα εάν ο κηδεμόνας τους ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικες, υποβάλουν στην ΤΕΣ που φοιτούν σχετική δήλωση το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης των μαθημάτων. 6.Εξαιρετικά και μόνο για το σχολικό έτος 1986-87 κατά την εξαγωγή του απολυτηρίου αποτελέσματος και κατά τον υπολογισμό του γενικού βαθμού απόλυσης δε λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της ξένης γλώσσας των μαθητών της τελευταίας τάξης λυκείου, οι οποίοι κατά τα δύο προηγούμενα έτη φοίτησής τους θεωρήθηκαν αδίδακτοι στην ξένη γλώσσα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκτός εάν οι κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικες, καταθέσουν στο λύκειο φοίτησής τους, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης των μαθημάτων, σχετική δήλωση ότι επιθυμούν να υπολογισθεί ο βαθμός τους στην ξένη γλώσσα. 7. Εξαιρετικά και μόνο για το σχολικό έτος 1986-87, κατά την εξαγωγή του προαγωγικού ή απολυτηρίου αποτελέσματος και κατά τον υπολογισμό του γενικού βαθμού προαγωγής ή απόλυσης, δε λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός μαθημάτων ξένης ορολογίας, τα οποία διδάσκονται επιπλέον της ξένης γλώσσας, των μαθητών της Γ' τάξης των εσπερινών τεχνικών-επαγγελματικών λυκείων και της τελευταίας τάξης των ημερήσιων τεχνικών-επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι κατά το ένα ή δύο προηγούμενα έτη φοίτησής τους θεωρήθηκαν “αδίδακτοι” στην ξένη γλώσσα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκτός εάν οι κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικες, καταθέσουν στο λύκειο φοίτησής τους, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης των μαθημάτων, σχετική δήλωση ότι επιθυμούν να υπολογιστεί ο βαθμός τους στα μαθήματα ξένης ορολογίας. Άρθρο 3 Στα μαθήματα που έχουν κλάδους ο κάθε κλάδος εξετάζεται και βαθμολογείται χωριστά. Ως ετήσιος βαθμός κλάδου μαθήματος που διδάσκεται στο γυμνάσιο λογίζεται το ένα τρίτο του αθροίσματος των τριών τριμηνιαίων βαθμών, ενώ στο λύκειο και τις ΤΕΣ το ένα πέμπτο του αθροίσματος που προκύπτει από τους τρεις τριμηνιαίους βαθμούς και το διπλάσιο της γραπτής κατά Μάιο-Ιούνιο εξέτασης. Κατά τις παραπεμπτικές, συμπληρωματικές, επαναληπτικές ή κατατακτήριες εξετάσεις ως βαθμός του κλάδου λογίζεται ο μέσος όρος των βαθμών της προφορικής και γραπτής εξέτασης. Για κλάδο μαθήματος, στον οποίο δεν προβλέπεται προφορική εξέταση, βαθμός του κλάδους είναι ο βαθμός της γραπτής εξέτασης. Ο μέσος όρος των βαθμών των κλάδων μαθήματος αποτελεί το γενικό βαθμό επίδοσης στο μάθημα. Κατά την εξαγωγή του απολυτηρίου αποτελέσματος των μαθητών της τελευταίας τάξης λυκείου, που παρακολουθούν την 1η δέσμη προπαρασκευαστικών μαθημάτων, ο βαθμός τους στο μάθημα των Μαθηματικών στις Γενικές Εξετάσεις θα υπολογίζεται ως γραπτός βαθμός και των δύο κλάδων του μαθήματος των Μαθηματικών. Άρθρο 4 1. Στην περίπτωση η' του άρθρου 16 του βασιλικού διατάγματος 490/68 (ΦΕΚ 161/Α/68), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 27 παράγραφο 1 του προεδρικού διατάγματος 298/80 (ΦΕΚ 82/Α/80), καθώς και στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 952/80 προστίθεται η φράση «ή προκειμένου περί αλλοδαπών μαθητών, κατά τα δύο πρώτα έτη φοίτησής τους σε ελληνικό σχολείο της ημεδαπής, «σχεδόν καλώς» δέκα (10) πλήρες. 2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 465/81 (ΦΕΚ 129/Α/81) προστίθεται η φράση «ή σε άλλο δημόσιο γυμνάσιο εφόσον μετεγγράφηκε σ' αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις». 3. Το υπεδάφιο ΙΙ του εδαφίου ε της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 102/86 (ΦΕΚ 36/Α/86) ισχύει και για το σχολικό έτος 1986-87. 4, Στο δεύτερο στίχο του εδαφίου α της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 102/86 μετά τη λέξη «Παράρτημα» προστίθεται η φράση «ή σε Βαθμολογικό Κέντρο στο οποίο έχει συσταθεί Ειδική Επιτροπή Εξέτασης «φυσικώς» αδυνάτων μαθητών». 5. Στο δεύτερο στίχο της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος 102/86 μετά τη φράση «λειτουργούς Δ.Ε.» προστίθεται η φράση «ή εκπαιδευτικού με σύμβαση αορίστου χρόνου». 6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος 102/86 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής : «Με απόφαση της οικείας Ειδικής Επιτροπής Εξέτασης «φυσικώς» αδυνάτων μπορεί να παρατείνεται, κατά περίπτωση και μόνο γι' αυτή την κατηγορία υποψηφίων, η διάρκεια εξέτασής τους πέραν της καθοριζόμενης από την ΚΕΓΕ διάρκειας για κάθε εξεταζόμενο μάθημα των Γενικών Εξετάσεων». Άρθρο 5 Μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των προαγωγικών και απολυτηρίων αποτελεσμάτων εξεταστικής περιόδου Μαΐου-Ιουνίου οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικες, των δημοσίων λυκείων καθώς και των ΤΕΣ μπορούν να ζητήσουν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσοτέρων γραπτών δοκιμίων τους, (εκτός των δοκιμίων των μαθημάτων που εξετάζονται στις Γενικές Εξετάσεις) [2]υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο σχολείο φοίτησής τους μαζί με το προβλεπόμενο κάθε φορά παράβολο,  Οι Διευθυντές των παραπάνω σχολείων διαβιβάζουν τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά, με καλυμμένα τα στοιχεία των μαθητών και του βαθμού του καθηγητή, στη Διεύθυνση ή το Γραφείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.) στο οποίο υπάγονται, όπου και συγκροτείται με απόφαση του οικείου Προϊσταμένου επιτροπή αναβαθμολόγησης αποτελούμενη από καθηγητές με βαθμό Α' που υπηρετούν σε οικεία σχολεία. Στην παραπάνω επιτροπή συμμετέχουν τουλάχιστον δύο καθηγητές αντίστοιχης ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις συναφούς ειδικότητας προς το μάθημα του οποίου γραπτά δοκίμια αναβαθμολογούνται και με αναλογία δύο καθηγητών προς 200 αναβαθμολογούμενα γραπτά κατ' ανώτατο όριο. “Με την ίδια απόφαση ο Προϊστάμενος της Δ/νσης ή του Γραφείου Δ.Ε. ορίζει ως Πρόεδρο της παραπάνω Επιτροπής τον εαυτό του ή έναν από τους Προϊσταμένους των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων (γενικής ή τεχνικής- επαγγελματικής κατεύθυνσης), ή ένα από τα μέλη της Επιτροπής. Σε περίπτωση όμως που ο αριθμός των προς αναβαθμολόγηση γραπτών είναι πάνω από 200, ορίζει ως μέλος της επιτροπής έναν από τους Προϊσταμένους των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων (γενικής ή τεχνικής-επαγγελματικής κατεύθυνσης) ή τον Προϊστάμενο της γραμματείας, ο οποίος θα εκτελεί χρέη γραμματέα της επιτροπής”,  Κάθε δοκίμιο αναβαθμολογείται από δύο καθηγητές και καθένας αναγράφει επ' αυτού το βαθμό με τον οποίο το αξιολογεί. Ο βαθμός του πρώτου αναβαθμολογητή καλύπτεται με αδιαφανές χαρτί. Το ημιάθροισμα των δύο βαθμών αποτελεί την τελική βαθμολογία του αναβαθμολογούμενου δοκιμίου. Αν μεταξύ των δύο βαθμών της προηγούμενης παραγράφου υπάρχει διαφορά ίση ή μεγαλύτερη από 3 βαθμολογικές μονάδες, για την τελική βαθμολογία του δοκιμίου αποφαίνεται ο οικείος Σχολικός Σύμβουλος ειδικότητας, στον οποίο διαβιβάζεται αυτό από την οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο Δ.Ε. “Στους Σχολικούς αυτούς Συμβούλους καταβάλλεται αποζημίωση κατά γραπτό δοκίμιο η οποία καθορίζεται με την κοινή απόφαση της παρ.5 του άρθρου αυτού”,  Αντίγραφο πρακτικού με την οριστική βαθμολογία των γραπτών που αναβαθμολογήθηκαν στέλνεται στα λύκεια ή ΤΕΣ από όπου προήλθαν τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά, ο Σύλλογος των οποίων προβαίνει σε έκδοση νέου αποτελέσματος μόνο στην περίπτωση που ο βαθμός της αναβαθμολόγησης του γραπτού δοκιμίου είναι μεγαλύτερος από το βαθμό με τον οποίο είχε αρχικά το δοκίμιο βαθμολογηθεί από τον οικείο καθηγητή. Σε περίπτωση που Διευθυντής δημοσίου λυκείου ή ΤΕΣ διαπιστώσει κακή βαθμολόγηση ενός ή περισσοτέρων γραπτών δοκιμίων μαθητών του σχολείου του, μπορεί μέσα στην ίδια προθεσμία που ορίζεται από την προηγούμενη παράγραφο, να ζητήσει με αιτιολογημένο έγγραφό του προς τη Διεύθυνση ή το Γραφείο Δ.Ε. στην οποία υπάγεται το σχολείο του, την αναβαθμολόγησή τους, οπότε η επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου αποφαίνεται οριστικά και για την τελική βαθμολογία και αυτών των γραπτών δοκιμίων. “3. Όταν τα γραπτά δοκίμια, κάποιου μαθήματος τα οποία υποβάλλονται προς αναβαθμολόγηση σε Γραφείο Δ.Ε., είναι λιγότερα από 25 διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Δ.Ε., στην οποία το Γραφείο υπάγεται διοικητικά, προκειμένου τα δοκίμια αυτά να αξιολογηθούν από την επιτροπή αναβαθμολόγησης της Διεύθυνσης,» 4. Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους, συνοδευόμενη με το προβλεπόμενο κάθε φορά παράβολο και μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι κηδεμόνες μαθητών δημοσίων σχολείων Δ.Ε. ή οι ίδιοι οι μαθητές, εφόσον είναι ενήλικες, που προσέρχονται σε παραπεμπτικές, επαναληπτικές ή συμπληρωματικές εξετάσεις στις εκάστοτε εξεταστικές περιόδους και απορρίπτονται. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι Διευθύνσεις Δ.Ε. στις οποίες διαβιβάζονται υπηρεσιακά τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά δοκίμια, όπου κάθε δοκίμιο αναβαθμολογείται από επιτροπή την οποία απαρτίζουν δύο Σχολικοί Σύμβουλοι οικείας ειδικότητας και οι οποίοι αποφαίνονται οριστικά για την τελική βαθμολογία των δοκιμίων. “Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Προϊσταμένου της Δ/νσης Δ.Ε. και πρόεδρός της ορίζεται ο σχολικός σύμβουλος που έχει τη μεγαλύτερη συνολική υπηρεσία στο δημόσιο. Σε περίπτωση που ο αριθμός των προς αναβαθμολόγηση γραπτών είναι πάνω από 200 ορίζεται γραμματέας της επιτροπής όπως προβλέπεται από το εδαφ.2 της παρ.1 αυτού του άρθρου”, Σε περίπτωση που στις παραπάνω Διευθύνσεις δεν υπηρετούν δύο Σχολικοί Σύμβουλοι της αυτής ειδικότητας ως δεύτερο μέλος της παραπάνω επιτροπής ορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε. καθηγητής της ίδιας ειδικότητας με βαθμό Α. Μετά την αναβαθμολόγηση τα γραπτά δοκίμια επιστρέφονται στο σχολείο προέλευσης μαζί με αντίγραφο πρακτικού αναβαθμολόγησης και ο Σύλλογος του σχολείου προβαίνει σε έκδοση νέου αποτελέσματος μόνο στην περίπτωση που ο βαθμός της αναβαθμολόγησης του γραπτού δοκιμίου είναι μεγαλύτερος από το βαθμό με τον οποίο είχε αρχικά το δοκίμιο βαθμολογηθεί από τον οικείο καθηγητή. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζονται οι αποζημιώσεις των μελών των παραπάνω επιτροπών.«6. Για την αναβαθμολόγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 αυτού του άρθρου, των γραπτών δοκιμίων των μαθητών, που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, τις επιτροπές αναβαθμολόγησης συγκροτεί με απόφασή του ο οικείος Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν μεταξύ των βαθμών των δύο αναβαθμολογητών υπάρχει διαφορά ίση ή μεγαλύτερη από 3 βαθμολογικές μονάδες, για την τελική βαθμολογία του δοκιμίου αποφαίνεται Σχολικός Σύμβουλος ειδικότητας στον οποίο διαβιβάζεται αυτό από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού. Η αποζημίωση των μελών των παραπάνω επιτροπών θα είναι όμοια με εκείνη των μελών των επιτροπών αναβαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων μαθητών, που φοιτούν σε σχολεία της ημεδαπής. Η εκκαθάριση θα γίνεται από την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ειδικού φορέα 19 160”,  7(6). “Τα γραπτά δοκίμια των προαγωγικών και παραπεμπτικών εξετάσεων των μαθητών των Ιδιωτικών Λυκείων και των Τεχνικών-Επαγγελματικών Σχολών καθώς και τα γραπτά δοκίμια των εξετάσεων των μαθητών των ιδιωτικών Γυμνασίων υπόκεινται σε αναβαθμολόγηση με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες που καθορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους αυτού του άρθρου”,  “8.Τα γραπτά δοκίμια των ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων περιόδου Ιουνίου καθώς και εκείνα των μαθημάτων, που διδάσκονται κατά το πρώτο ήμισυ του διδακτικού έτους και εξετάζονται κατά τις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Ιανουαρίου, των δημοσίων και ιδιωτικών Γυμνασίων, υπόκεινται σε αναβαθμολόγηση με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες που καθορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους αυτού του άρθρου,» Άρθρο 6 Κάθε διάταξη, γενική ή ειδική, που αντίκεινται στις διατάξεις αυτού του Π.Δ/τος καταργείται από τη δημοσίευσή του. Αθήνα 12 Μαίου 1987 ----------------------- [1] ΠΔ 191/92 (ΦΕΚ Α 90) παρ. 1 του άρθρου 1 : «Ως ημερομηνία λήξεως των μαθημάτων του Γ’ Τριμήνου για όλες τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιες Εκπαίδευσης καθορίζεται η 31η Μαίου, τροποποιουμένων σχετικά των διατάξεων του εδαφίου γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Προεδρικού Διατάγματος 123/87 (ΦΕΚ 68/τ.Α’) και του εδαφίου β του άρθρου 5 του Προεδρικού Διατάγματος 429/91 (ΦΕΚ 156/τ.Α’). Αν η ανωτέρω ημερομηνία συμπίπτει με Σάββατο, Κυριακή ή Δευτέρα τότε τα μαθήματα λήγουν την αμέσως προηγούμενη της 31ης Μαίου, Παρασκευή.» [2] Η φράση μέσα σε ( ) διαγράφηκε με την παρ.1 άρθρ.3 Π.Δ.232/88,ΦΕΚ 99/Α'.

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις