ΝΔ 198/1967

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠερί τρόπου καθιερώσεως και τελέσεως δημοσίων εορτών και τελετών, και περί αντικαταστάσεως και καταργήσεως διατάξεών τινων του Α.Ν. 447/37 "περί τρόπου απονομής σεβασμού εις την Εθνικήν Σημαίαν και γενικώς τα Εθνικά Σύμβολα

ΦΕΚ: 215/Α/1967Α.Ν. 198/27-28.11.1967 (ΦΕΚ-215 Α' Α.Ν. 198/27-28.11.1967 (ΦΕΚ-215 Α' Περί τρόπου καθιερώσεως και τελέσεως δημοσίων εορτών και τελετών, και περί αντικαταστάσεως και καταργήσεως διατάξεών τινων του Α.Ν. 447/37 "περί τρόπου απονομής σεβασμού εις την Εθνικήν Σημαίαν και γενικώς τα Εθνικά Σύμβολα" Άρθρο 1 1.Δημόσιαι εορταί, αφορώσαι επετείων εθνικών ή ιστορικών γεγονότων πανελληνίου ή τοπικής σημασίας, καθιερούνται δια Βασιλικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων κοινή προτάσει των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 1 2.Εθνικά ή ιστορικά γεγονότα είναι τα ιστορικώς αποδεδειγμένα, εξόχως σημαντικά, ασκήσαντα αποφασιστικήν επίδρασιν εις την αισίαν έκβασιν των εθνικών αγώνων ή διακρινόμενα επί πνεύματι ασυνήθους πατριωτικής εξάρσεως ή αυτοθυσίας ή αποτελούντα εν γένει σταθμόν εν τη ιστορική εξελίξει και τω βίω του 'Εθνους. 3. Η μέριμνα της καταρτίσεως, υπογραφής, δημοσιεύσεως και εκτελέσεως των διαταγμάτων τούτων ανατίθεται εις τον επί των Εσωτερικών Υπουργόν. Άρθρο 2 1. Η οργάνωσις και η τέλεσις των κατά το άρθρον 1 καθιερουμένων δημοσίων εορτών, καθώς και των εκτάκτως αποφασιζομένων υπό της Κυβερνήσεως ή του Προέδρου αυτής ή οριζομένων υπό του Υπουργού Εσωτερικών επισήμων τελετών, ανήκει εις την αρμοδιότητα μεν του Υπουργείου Εσωτερικών, δι' όσας εξ αυτών προβλέπεται καθολική συμμετοχή των συντεταγμένων εξουσιών του Κράτους, εις τας τόπους δε Νομαρχίας, δι' όσας προβλέπεται συμμετοχή των εν τη περιφερεία αυτών αρχών ή αφορώσιν εις τοπικήν εορτήν εις τινά δήμον ή κοινότητα. 2. Αι κατά τα οικεία προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών και των Νομαρχιών εκδηλώσεις και αι συναφείς αναγκαίαι λεπτομέρειαι, αι αφορώσαι εις την συμμετοχήν εις τας εορτάς και τελετάς των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας, των πνευματικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των διαπεπιστευμένων εν Ελλάδι αντιπροσώπων ξένων κρατών κλπ., εκτελούνται μερίμνη των αρμοδίων καθ' ύλην κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών. Άρθρο 3 Η υπό των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων οργάνωσις και τέλεσις δημοσία εορτών, τελετών ή εορταστικών εκδηλώσεων, αναφερομένων εις ιστορικά ή εθνικά γεγονότα, μη καθιερουμένων δε κατά την ως άνω διαδικασίαν, δύναται να επιτραπή μόνον τη εγγυήσει του Υπουργείου Εσωτερικών, ή των κατά τόπους νομαρχών, καθ' όν τρόπον και εις οίαν έκτασιν ήθελον ορίση. Άρθρο 4 1 Π.Δ. 555/77, ΦΕΚ 184 Α, Άρθρο Μόνο: «Το κατωτέρω θέμα δια την ρύθμισιν του οποίου απαιτείται διάταγμα, εκδιδόμενων τη προτάσει των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφεξής ρυθμίζεται δια Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Εσωτερικών:Το υπό της παρ. 1 του άρθρου 1 του Α.Ν. 198/1967 (ΦΕΚ 215 Α) «περί τρόπου καθιερώσεως και τελέσεως δημοσίων εορτών και τελετών και περί αντικαταστάσεως και καταργήσεως διατάξεών τινών του Α.Ν. 447/1937 «περί τρόπου απονομής σεβασμού εις την Εθνικήν Σημαίαν και γενικώς τα Εθνικά Σύμβολα» προβλεπόμενον περί καθιερώσεως δημοσίων εορτών δια τον εορτασμόν επιτείων εθνικών ή ιστορικών γεγονότων πανελληνίου ή τοπικής σημασίας». 1 Α.Ν. 198/27-28.11.1967 (ΦΕΚ-215 Α' Αι δημοσίαι αρχαί και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μετέχουσιν υποχρεωτικώς, υπό την προσήκουσαν εκπροσώπησιν, των εορταστικών εκδηλώσεων, καθ' όν ορίζεται τρόπον εις τα οικεία προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών ή των Νομαρχιών. Η εκ προθέσεως ή βαρείας αμελείας αποχή των κατά τα άνω υπευθύνων οργάνων εκ των εορταστικών εκδηλώσεων, ή η μη εκπλήρωσις των συναφών υποχρεώσεων συνιστά πειθαρχικόν παράπτωμα, τιμωρούμενον, κατά την διαδικασίαν των περί πειθαρχικής αυτών ευθύνης οικείων διατάξεων, δια της ποινής του προστίμου ίσου προς τας αποδοχάς μέχρι τριών μηνών, προκειμένου περί ισοβίων ή μονίμων υπαλλήλων και δια της ποινής της αργίας μέχρι τριών μηνών, προκειμένου περί αιρετών αρχόντων. Άρθρο 5 Άρθρο 6 Το άρθρον 9 του Α.Ν. 447/37 καταργείται, πάσα δε παράβασις των διατάξεων του παρόντος νόμου ως και του Α.Ν. 447/37 διώκεται και τιμωρείται δια των ποινών του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος. Εν Αθήναις τη 25 Νοεμβρίου 1967 2

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις