ΝΣΚ/565/2006

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΣτα πλαίσια των ρυθμίσεων του άρθρου 1 παρ. δ' του Ν.3399/2005 δεν παρέχεται η δυνατότητα, μετάταξης υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , στις Περιφέρειες της χώρας για τη στελέχωση του τμήματος Εποπτείας των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειών της χώρας, εις ότι δε αφορά τις αποσπάσεις, είναι δυνατό να γίνουν στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 58 του Ν. 1943/1991, όπως επανήλθε σε ισχύ με τη διάταξη του άρθρου 22 του Ν. 3148/2003.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ! ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ' αοιθm.565/2006 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γ' ΤΜΗΜΑΤΟΣ Συνεδρίαση της 5ης Δεκεμβρίου 2006 Σύνθεση : Πρόεδρος : Γεώργιος Πουλάκος, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. Μέλη: Αλέξανδρος Τζεφεράκος, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ Πασχάλης Κισσούδης, Νικόλαος Μαυρίκας, Ιωάννης Τρίαντος, Αλέξανδρος Καραγιάννης, Ηλίας Δροσογιάννης, Ιωάννης Διονυσόπουλος, Ανδρέας Χαρλαύτης, Ασημίνα Ροδοκάλη, Νομικοί Σύμβουλοι. Εισηγήτρια : Μαρία Δεληγιάννη Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. Αριθμ. Ερωτ: Το Α.Π.51174/26.9.2006 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης, Δ/νση Διοίκησης, Τμήμα Αποκέντρωσης, του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Περίληψη Ερωτήματος: Εάν στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του άρθρου 1 του Ν.3399/2005 παρέχεται η δυνατότητα, πρώτον μετάταξης και δεύτερον απόσπασης υπαλλήλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , στις Περιφέρειες της χώρας για τη στελέχωση του τμήματος Εποπτείας των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης και σε καταφατική περίπτωση τις διατάξεις, ποια είναι η διαδικασία και τα όργανα που έχουν αρμοδιότητα για την πραγματοποίηση τους II. Α. Στην παρ.1 περ. γ και δ. του άρθρου 1 του Ν.3399/2005 ορίζονται τα ακόλουθα: « γ. Στις Διευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών συνιστάται Τμήμα Εποπτείας των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο συντονισμός, η εποπτεία, ο έλεγχος και η αξιολόγηση του έργου των Κέντρων αυτών, καθώς και η μέριμνα για τη στέγαση τους και τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να εξειδικεύονται οι πιο πάνω αρμοδιότητες. Του Τμήματος Εποπτείας των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με ειδικότητα Γεωπόνου. Για τον έλεγχο και την αξιολόγηση του έργου των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης, υποβάλλεται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κάθε έξι (6) μήνες έκθεση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. δ) Για τις ανάγκες των Τμημάτων της περίπτωσης γ' της παραγράφου αυτής επιτρέπεται η μετάταξη και η απόσπαση υπαλλήλων νομικών προσώπων εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α). Β. Στο άρθρο 3 του ν. 2503/1997, εξάλλου προβλέπεται ότι: «1. Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων από μία Περιφέρεια σε θέση κλάδου της ιδίας κατηγορίας άλλης Περιφέρειας, εφόσον ο μετατασσόμενος έχει τα προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψη της θέσης στην οποία μετατάσσεται. Η μετάταξη διενεργείται με αίτηση του υπαλλήλου και συνεκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών με κοινή απόφαση των γενικών γραμματέων των οικείων Περιφερειών, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των δύο συμβουλίων, η διαφωνία λύεται με κοινή απόφαση των γενικών γραμματέων. Με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασία επιτρέπονται και αμοιβαίες μετατάξεις. Επιτρέπεται επίσης η μετάταξη υπαλλήλων Περιφέρειας σε θέσεις υπηρεσιών υπουργείων, καθώς και υπαλλήλων υπουργείων σε θέσεις Περιφερειών η οποία ενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου υπουργού, μετά από σύμφωνη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. Οι κατά το παρόν άρθρο μετατασσόμενοι υπάλληλοι εξακολουθούν να υπάγονται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που υπάγεται το προσωπικό της υπηρεσίας από την οποία προέρχονται. 2. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, με κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών, από Περιφέρεια σε υπουργείο και από υπουργείο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σε Περιφέρεια με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου Υπουργού. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται ως τέσσερα έτη. Μετά τη λήξη του χρόνου της απόσπασης, ο αποσπασμένος επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική του θέση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.» Η φράση "ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου" προστέθηκε και το δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 32 παρ.2 Ν.3274/2004.ΦΕΚ Α 195/19.10.2004. Γ. Στο άρθρο 69 του Ν.2683/1999 (Υπαλληλικός Κώδικας) ορίζεται ότι: «Μετάταξη υπαλλήλου σε κενή θέση άλλου κλάδου της ίδιας κατηγορίας του ίδιου υπουργείου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, αντίστοιχα, επιτρέπεται είτε με πρωτοβουλία της υπηρεσίας είτε μετά από αίτηση του υπαλλήλου. Ο μετατασσόμενος πρέπει να έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την κατάληψη της θέσης στην οποία μετατάσσεται. Δεν επιτρέπεται μετάταξη δόκιμου υπαλλήλου.» Περαιτέρω στο άρθρο 68 Υ.Κ. σχετικώς με την απόσπαση υπαλλήλων ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής « 1. Με απόφαση των οικείων υπουργών επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών κάθε μορφής ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σε υπηρεσία άλλου υπουργείου ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών προσωρινού χαρακτήρα μετά από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. 3 2. Απόσπαση υπαλλήλων από μια αρχή σε άλλη του ίδιου υπουργείου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου επιτρέπεται για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών με απόφαση του οικείου υπουργού ή του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. 3. Απόσπαση για προσωπικούς λόγους είναι δυνατή κατ' εξαίρεση και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν. 12. Ειδικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.» Δ. Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 22 του Ν. 3148/2003 : «1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α'), με εξαίρεση το τελευταίο εδάφιο, εξακολουθούν να ισχύουν για τους υπαλλήλους που δεν υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 2683/1999) και τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α...». Το άρθρο 58 παρ. 1 του Ν. 1943/1991, όριζε τα εξής : «1. Με απόφαση των οικείων Υπουργών επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων Υπουργείων, ν.π.δ.δ., Ο.Τ.Α., Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, Τραπεζών ελεγχόμενων από το Κράτος, καθώς και λοιπών εποπτευομένων από το Κράτος νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή επιχειρήσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε άλλα Υπουργεία ή ν.π.δ.δ., για αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών, κατά παρέκκλιση τυχόν ειδικών διατάξεων, μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας, στην οποία αποσπάται ο υπάλληλος. Οι αποσπάσεις είναι υποχρεωτικές για τους αποσπώμενους υπαλλήλους, καθώς και για τις υπηρεσίες στις οποίες ανήκουν. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για κάθε συνέπεια. Η απόσπαση υπαλλήλων από τους Ο.Τ.Α., τη Δ.Ε.Η., τον Ο.Τ.Ε. και τις Τράπεζες, που ελέγχονται από το Κράτος, γίνεται μόνο με αίτηση των υπαλλήλων». Ε. Σχετικά με την έκταση εφαρμογής του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα η διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 2683/1999 ορίζει τα εξής : «1. Στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του Κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. 2. Υπάλληλοι ή λειτουργοί του Κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι, κατά συνταγματική ή νομοθετική πρόβλεψη, διέπονται από ειδικές γι' αυτούς διατάξεις, καθώς και οι υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπάγονται σε εκείνες τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα στις οποίες παραπέμπουν οι ειδικοί νόμοι που τους διέπουν». Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 172 παρ. 7 του ως άνω Ν. 2683/1999 κάθε διάταξη που είναι αντίθετη με τον παρόντα Κώδικα ή ρυθμίζει θέματα που διέπονται από αυτόν, καταργείται. II. Α. Με την διάταξη του άρθρου 1 παρ. δ του Ν.3399/2005 προβλέπεται ειδικώς για την στελέχωση των τμημάτων εποπτείας των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης, που ιδρύονται στις Διευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών της χώρας, η δυνατότητα μετατάξεως ή αποσπάσεως υπαλλήλων προς αυτές από τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κατά τη γραμματική διατύπωση της, η ανωτέρω διάταξη αναφέρεται γενικώς σε νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χωρίς να διακρίνει αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα δημοσίου η ιδιωτικού δικαίου και χωρίς να ρυθμίζει τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τα αρμόδια όργανα για την πραγματοποίηση των υπηρεσιακών μετακινήσεων. Η έλλειψη αυτή καλύπτεται ωστόσο με την πρόβλεψη ότι για τις μετατάξεις και αποσπάσεις της ως άνω περίπτωσης, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν.2503/1997, με τις οποίες ρυθμίζονται γενικώς τα θέματα των ανωτέρω υπηρεσιακών μετακινήσεων, από και προς τις υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας και προσδιορίζονται ειδικότερα, αφενός το πεδίο των φορέων από τους οποίους είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν, και αφετέρου τα όργανα που έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα για την πραγματοποίηση τους και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτές επιτρέπονται. Β. Στο κατά τα ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο του Ν.2503/1997, δεν προβλέπεται η δυνατότητα μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων από και προς Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του δημόσιου τομέα και δεν περιλαμβάνονται ρυθμίσεις ως προς την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε αυτή την περίπτωση ούτε και τα όργανα που έχουν την αρμοδιότητα να τις αποφασίσουν . Ειδικότερα, η διάταξη στην παρ. 1 αναφέρεται αποκλειστικά σε μετατάξεις σε θέσεις κλάδου της ίδιας κατηγορίας από Περιφέρεια σε Περιφέρεια και από και προς υπηρεσίες των Υπουργείων, (ερμηνευτικά έχει διατυπωθεί η άποψη ότι καταλαμβάνει όλες τις Δημόσιες υπηρεσίες με την ευρεία έννοια Ατ. Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 554/1998), η δε παράγραφος 2 έχοντας ως αντικείμενο τις αποσπάσεις, προβλέπει και ρυθμίζει τη δυνατότητα αποσπάσεως πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων και από και προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Από την συνολική ρύθμιση του άρθρου 3 Ν.2503/1997 και ιδίως από το γεγονός ότι η διάταξη στην παράγραφο 1 σαφώς αναφέρεται σε μετατάξεις σε θέσεις κλάδου ιδίας κατηγορίας, δηλαδή καταλαμβάνει υπαλλήλους που κατέχουν διαβαθμισμένες θέσεις, σε συνδυασμό και προς την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου όπου ρητά παραπέμπει συμπληρωματικώς στις ρυθμίσεις του ισχύοντα υπαλληλικού κώδικα, προκύπτει ότι η διάταξη καταλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο μονίμους υπαλλήλους συνδεόμενους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, διεπόμενους από τον ισχύοντα υπαλληλικό κώδικα. ( παράβαλε ΣτΕ 4930/1996,). Επισημαίνεται, ειδικά σε ότι αφορά τις μετατάξεις, ότι και ο ισχύων Υπαλληλικός Κώδικας (Ν.2683/1999) στα άρθρα 69 και επόμενα δεν προβλέπει περίπτωση μετατάξεως προς τις υπηρεσίες του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., προσωπικού προερχομένου από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Εάν συνεπώς ειδική διάταξη προβλέπει αυτή τη δυνατότητα, θα πρέπει, ελλείψει νομοθετικού πλαισίου, εξαντλητικά να ρυθμίζει όλα τα θέματα διαδικασίας και οργάνων. Περαιτέρω από τυπική αλλά και ουσιαστική άποψη οι μετατάξεις προσωπικού από ΝΠΙΔ σε υπηρεσίες του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ συνίστανται στην απόλυση από την θέση προέλευσης και στην πρόσληψη στη νέα θέση (ΣτΕ 1256/1993, ΕΔΔ 1994, σ.143, 1239/1992, ΕΔΔ 1993, σ.155). Συνεπώς οι μετατάξεις αυτές, καθώς θα αφορούν προσωπικό απασχολούμενο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, το οποίο θα πρέπει να καταλάβει στην υπηρεσία προς την οποία μετακινείται αντιστοίχως οργανική θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, προϋποθέτουν την ύπαρξη των οργανικών 6 αυτών θέσεων ή ρητή πρόβλεψη για την δημιουργία τους, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του Συντάγματος. Γ. Διαφορετική εμφανίζεται η κατάσταση σε ότι αφορά τις αποσπάσεις, δεδομένου ότι στην παρ.2 του Ν. 2503/1997 προβλέπεται ρητώς η απόσπαση από ΝΠΔΔ προς τις υπηρεσίες των Περιφερειών αλλά περαιτέρω και η απόσπαση από ΝΠΙΔ του δημοσίου τομέα είναι εφικτή συμφώνως προς το άρθρο 58 του Ν. 1943/1991 το οποίο επανήλθε σε ισχύ μετά την κατάργηση του από τον Ν.2683/1999, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 22 του Ν. 3148/2003. Συνεπώς το προϋπάρχον του Ν.3399/2005 νομοθετικό πλαίσιο ήδη επέτρεπε και ρύθμιζε τη δυνατότητα αυτών των αποσπάσεων και η διάταξη της παρ.δ' του άρθρου 1 χρησιμεύει μόνο για να υποδείξει τον χώρο των συγκεκριμένων Νομικών Προσώπων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως πρόσφορο, για την άντληση του κατάλληλου από άποψη εξειδίκευσης και εμπειρίας προσωπικού, προκειμένου να στελεχωθούν τα τμήματα εποπτείας των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης στις Περιφέρειες. Δ. Με τα δεδομένα αυτά, κατ' αρχήν ο νομοθέτης στην διάταξη του άρθρου 1 παρ. δ του Ν.3399/2005 αναφερόμενος σε υπαλλήλους νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχε υπόψη, μονίμους υπαλλήλους το εργασιακό καθεστώς των οποίων ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα και όχι εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και δια της προβλέψεως της αναλόγου εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 και 2 του Ν.2503/1997 εκδηλώνει την βούληση οι μετακινήσεις αυτές να ενταχθούν στο γενικό νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για τις μετατάξεις και αποσπάσεις από και προς υπηρεσίες των Περιφερειών γενικά, υποδεικνύοντας το προσωπικό των ανωτέρω νομικών προσώπων ως πρόσφορο για την άντληση του κατάλληλου από άποψη εξειδίκευσης και εμπειρίας προσωπικού για την στελέχωση των τμημάτων εποπτείας των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπό την αντίθετο εκδοχή, εφ' όσον δηλαδή ο νομοθέτης επιθυμούσε την μετάταξη προσωπικού από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που συνδέεται με αυτά με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αφενός θα έπρεπε ρητά να ορίζει τούτο, αφετέρου δε με τη διάταξη να μεριμνήσει για τον καθορισμό των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των οργάνων που είναι αρμόδια για την πραγματοποίηση τους, ενόψει του γεγονότος ότι το ισχύον για τις Περιφέρειες νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπει την δυνατότητα αυτή και δεν περιλαμβάνει διατάξεις για την ρύθμιση τους. III. Κατόπιν των ανωτέρω το τμήμα γνωμοδότησε ομόφωνα, ότι στα πλαίσια των ρυθμίσεων του άρθρου 1 παρ. δ' του Ν.3399/2005 δεν παρέχεται η δυνατότητα, μετάταξης υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , στις Περιφέρειες της χώρας για τη στελέχωση του τμήματος Εποπτείας των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειών της χώρας, εις ότι δε αφορά τις αποσπάσεις, είναι δυνατό να γίνουν στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 58 του Ν. 1943/1991, όπως επανήλθε σε ισχύ με τη διάταξη του άρθρου 22 του Ν. 3148/2003. Θεωρήθηκε Αθήνα 15/12/2006 Ο Πρόεδρος Γεώργιος Πουλάκος Η Εισηγήτρια ΜαρίαΔεληγιάννη Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις