247410/2003

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΣυμλήρωση της αριθ.394555/2000 ΚΥΑ "Ανάθεση στις Ν.Αυτοδιοικήσεις αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΦΕΚ: 1194/Β/2003Αριθ. 247410/2003 (ΦΕΚ Β 1194/26-8-2003) Συμπλήρωση της 394555/23.10.2000 κοινής απόφασης Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υπουργού Γεωργίας, «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/79 «περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεις συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 280). β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 και 5 του Ν. 1338/83 «εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 «συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος του οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ Α΄ 70) και το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α΄ 101). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α Ν. 2469/97 (ΦΕΚ Α΄ 38). δ) Του Ν. 2637/98 «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων» (ΦΕΚ Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2732/99 (ΦΕΚ Α΄ 154), 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α΄ 223) και 29 του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Α΄ 135). ε) Του Ν. 2520/97 (ΦΕΚ Α 173). στ) Του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 1697/87, «Ρύθμιση θεμάτων νομικών προσώπων εποπτείας του Υπουργείου Γεωργίας κ.λ.π.» (ΦΕΚ Α΄ 57). 2. Τη ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/31.10.2001 (ΦΕΚ Β΄ 1480) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 3. Τον Καν. (Ε.Ο.Κ.) 1258/99 του Συμβουλίου περί χρηματοδοτήσεως της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (160/99), όπως κάθε φορά ισχύει. 4. Τον Καν. (Ε.Ο.Κ.) 1663/95 της Επιτροπής για την θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (ΕΟΚ) 729/70 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη διαδικασία για την εκκαθάριση των λογαριασμών ΕΓΤΠΕ Τμήμα Εγγυήσεων (L 158), όπως κάθε φορά ισχύει. 5. Τους Κανονισμούς των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς (Κ.Ο.Α.) όλων των γεωργικών προϊόντων όπως έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν. 6. Το άρθρο 68 παρ. 9 του Π.Δ. 30/02.02.1966 (ΦΕΚ Α΄ 21). 7. Την 50637/29.8.2000 (ΦΕΚ Β΄ 1104) κοινή απόφαση Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υπουργού Γεωργίας, «Έγκριση Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) Ν.Π.Ι.Δ.» όπως τροποποιήθηκε με την 245798/26.7.2002 (ΦΕΚ Β΄ 1012) όμοια απόφαση. 8. Την 39455/23.10.2002 (ΦΕΚ Α΄ 1324) Κ.Υ.Α. (Υφυπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Υπουργός Γεωργίας, «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας». 9. Τις από 3/7/2003 και 25/7/2003 έγγραφες προτάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ (Ν.Π.Ι.Δ.). 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΠΙΔ) και του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Συμπληρώνουμε την 394555/23.10.2000 (ΦΕΚ Α΄ 1324) Κ.Υ.Α. (Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Υπουργός Γεωργίας), «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας» και συγκεκριμένα τα άρθρα 3 και 4 του διατακτικού αυτής, ως εξής: α. Στο άρθρο 3 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: «Η ως άνω υπηρεσιακή μονάδα της Ν.Α. διαβιβάζει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. βεβαίωση υπογραφόμενη από το Νομάρχη για την πραγματοποίηση όλων των από τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις προβλεπόμενων ελέγχων». β. Στο άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής: «Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με εισήγηση του Προέδρου του μπορεί να ανακαλείται η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που έχει ανατεθεί στις Ν.Α. της χώρας». 2. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η 394555/23-102000 (ΦΕΚ Α 1324) Κ.Υ.Α. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 11 Αυγούστου 2003

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις