1064129/801/Α0006/2004

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΜεταβίβαση αρμοδιοτήτων, καθώς και εξουσίας να υπογράφουν "Με εντολή Υφυπουργού" στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στο Γενικό Γραμματέα Πληροφορικών Συστημάτων, στον Ειδικό Γραμματέα του Σ.Δ.Ο.Ε, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

ΦΕΚ: 1255/Β/20041064129/801/A0006/2004 ΦΕΚ 1255 Β’/16-8-2004 1064129/801/A0006/2004 ΦΕΚ 1255 Β’/16-8-20041 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, καθώς και εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στο Γενικό Γραμματέα Πληροφορικών Συστημάτων, στον Ειδικό Γραμματέα του Σ.Δ.Ο.Ε, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 16, 25, 28 και 29 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 137). β) Του άρθρου 81 του Ν.1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101). γ) Του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 128), όπως ισχύει. δ) Του άρθρου 29Α’ του Ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α’ 38). 2. Την αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 519). 3. Την αριθμ. 1086421/2042/0006/30.11.1990 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών από τον περιορισμό των υπογραφών της παρ. 1 του άρθρου 81 του Ν. 1892/ 1990» (Β’ 756). 4. Το Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57). 5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Μεταβιβάζουμε στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, στο Γενικό Γραμματέα Πληροφορικών Συστημάτων, στον Ειδικό Γραμματέα του Σ.Δ.Ο.Ε, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών την εξουσία να υπογράφουν «Με Εντολή Υφυπουργού», αποφάσεις, εντάλματα, έγγραφα, εντολές ή άλλες πράξεις αρμοδιότητάς μας, σε θέματα της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, ως εξής: 38243/ΔΙΟΕ 922/2004 - ΦΕΚ: 1496/B/2004 -Κατάργηση Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας.: Τροποποιείται η 1064129/801/Α0006/5.8.2004 (ΦΕΚ. Β΄ 1255/ 16.8.2004) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στο Γενικό Γραμματέα Πληροφορικών Συστημάτων, κ.λ.π.», και ανακαλείται οποιαδήποτε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας για υπογραφή με «εντολή Υπουργού» και με «εντολή Υφυπουργών», εξουσιοδότηση ή εντολή για σύσταση και συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας οποιασδήποτε μορφής, ανεξαρτήτως αντικειμένου. 1 1 1064129/801/A0006/2004 ΦΕΚ 1255 Β’/16-8-2004 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο 1 Στο Γενικό Γραμματέα 1. α) Έγκριση επιστροφής ή αναστολής επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων, ποσού άνω των 600.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 2.400.000 ευρώ. β) Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπου του Δημοσίου σε ψηφοφορία για κατάρτιση δικαστικού συμβιβασμού. γ) Αποφάσεις χορήγησης πληρεξουσιότητας για υπογραφή συμβάσεων, με τις οποίες παραχωρούνται στο Δημόσιο κληρονομιαία ακίνητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2097/1952. δ) Αποφάσεις έγκρισης ή μη της κατακύρωσης στο Δημόσιο εκπλειστηριασθέντων ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ΚΕΔΕ, για ποσά άνω των 146.735 ευρώ και μέχρι των 293.470 ευρώ. ε) Ερωτήματα και αποφάσεις για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές, καθώς και τη χορήγηση κανονικών και λοιπών αδειών, εκτός αναρρωτικών, στους Γενικούς Διευθυντές, καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Αυτοτελών Γραφείων, που δεν υπάγονται σε καμιά Γενική Διεύθυνση. στ) Χορήγηση αδειών 30 ημερών χωρίς αποδοχές σε Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών γραφείων, καθώς και σε υπαλλήλους της Κ.Υ., των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου, εκτός των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάζεται με την παρούσα ή ανήκει σε άλλα όργανα. ζ) Αποφάσεις μετάβασης των υπαλλήλων του Υπουργείου στο εξωτερικό για υπηρεσία, καθώς και ερωτήματα και αποφάσεις χορήγησης άδειας στο προσωπικό αυτό, για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση στο εξωτερικό ή εσωτερικό. η) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό, των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Αυτοτελών Γραφείων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που δεν υπάγονται σε καμιά Γενική Διεύθυνση. θ) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό, των Γενικών Διευθυντών: Φορολογίας, Φορολογικών Ελέγχων, Διοικητικής Υποστήριξης, Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., Γ.Χ.Κ. και Οικονομικής Επιθεώρησης. ι) Προτάσεις για υπερωριακή εργασία μόνιμου προσωπικού και προσωπικού που υπηρετεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1558/1985, καθώς και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, προς τη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κατά περίπτωση. ια) Έγκριση υπερθεματισμού για λογαριασμό του δημοσίου σε πλειστηριασμούς ακινήτων οφειλετών του, για ποσά άνω των 146.735 ευρώ και μέχρι του ποσού των 1.467.350 ευρώ. 2. O Γενικός Γραμματέας έχει την εξουσία να υπογράφει «Με Εντολή Υφυπουργού» για τα θέματα, που ανατίθενται με την παρούσα απόφαση στους Γενικούς Διευθυντές Φορολογίας, Φορολογικών Ελέγχων, Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ), Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Διοικητικής Υποστήριξης σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αυτών. Άρθρο 2 2 1064129/801/A0006/2004 ΦΕΚ 1255 Β’/16-8-2004 Στο Γενικό Γραμματέα Πληροφορικών Συστημάτων 1.α) Εκκαθαριστικά σημειώματα γενικά. β) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό του Γενικού Διευθυντή ΚΕΠΥΟ. γ) Αποφάσεις μετακίνησης υπαλλήλων μεταξύ των οργανικών μονάδων της Γεν. Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων. «δ) Αποφάσεις έγκρισης κάθε είδους δαπανών, παροχής πιστώσεων, εντολών προμηθειών ή εκτέλεσης έργων και τη σύναψη και υπογραφή συμβάσεων μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των έργων του Ε.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ». ε) Προτάσεις συγκρότησης των οικείων Επιτροπών Προμήθειας και Παραλαβής. στ) Υποβολή των τεχνικών δελτίων έργου που εντάσσονται στο Ε.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» του Γ΄ Κ.Π.Σ. εκπροσωπώντας το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ως φορέα χρηματοδότησης». 2 2. Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφορικών Συστημάτων έχει την εξουσία να υπογράφει «Με Εντολή Υφυπουργού» και για τα θέματα που ανατίθενται με την παρούσα απόφαση στο Γενικό Διευθυντή ΚΕΠΥΟ, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αυτού. Άρθρο 3 Στους Γενικούς Διευθυντές Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΚΑΤΑ ΛΟΓΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ α) Αποφάσεις, εγκύκλιοι και έγγραφα αρμοδιότητας περισσοτέρων της μίας Διεύθυνσης της αυτής Γενικής Διεύθυνσης. β) Απαντήσεις σε δεύτερο βαθμό, σε αιτήσεις, υπομνήματα ή αναφορές παραπόνων πολιτών, για πράξεις ή παραλείψεις υπηρεσιακών οργάνων. γ) Απαντήσεις σε αιτήματα Συνδέσμων, Επαγγελματικών Ενώσεων ή ιδιωτών, που αφορούν θέματα αρμοδιότητας περισσοτέρων της μίας Διευθύνσεων. δ) Χορήγηση κανονικών κλπ αδειών, εκτός αναρρωτικών, σε Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Κ.Υ και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών. ε) Έγγραφα που απευθύνονται σε συναρμόδια Υπουργεία, στη ΜΕΑ/ΕΕ ή άλλους εθνικούς εκπροσωπευτικούς μας φορείς, σε διεθνείς οργανισμούς ή ξένες ομόλογες διοικήσεις, εφόσον διατυπώνονται θέσεις ή εκτιμήσεις ή δίδονται οδηγίες ή απαντήσεις επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος, στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής, εφόσον, λόγω εξαιρετικής, ειδικής διαδικασίας, εθιμοτυπίας ή πρωτοκόλλου, πρέπει να υπογραφούν από το Γενικό Διευθυντή. στ) Έγκριση αναστολής άσκησης καθηκόντων λόγω εκλογής σε αιρετό αξίωμα. ζ) Αποφάσεις χορήγησης σύνδεσης συσκευών κινητής τηλεφωνίας. η) Αποφάσεις και ερωτήματα μονιμοποίησης ή μη, ένταξης και απόλυσης λόγω μη μονιμοποίησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 2 Οι περ. δ ε και στ προστέθηκαν με την υπ’αριθμ 1100776/1253/Α0006/04 ΦΕΚ 1907 Β’/23-12-2004 3 1064129/801/A0006/2004 ΦΕΚ 1255 Β’/16-8-2004 ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Στο Γενικό Διευθυντή Φορολογίας: α) Υποβολή αίτησης κήρυξης σε πτώχευση οφειλέτη του Δημοσίου. β) Επιστροφή ή κατάπτωση εγγυητικών επιστολών. γ) Παροχή γενικών οδηγιών και έκδοση εγκυκλίων για την υποβολή δηλώσεων αμέσων και εμμέσων φόρων και τελών, τη βεβαίωση ή επιστροφή των φόρων και είσπραξη των εσόδων. δ) Αποδοχή μετοχών Α.Ε εκτός Τραπεζών, εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο, ως ασφάλεια για την καταβολή σε δόσεις του φόρου κληρονομίας. «ε) Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπου του δημοσίου σε ψηφοφορία για κατάρτιση δικαστικού συμβιβασμού. στ) Ανάληψη δαπάνης και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής μέχρι του ποσού των 586.940 ευρώ, σε αυτούς που αναγνωρίσθηκαν κατά νόμιμο τρόπο δικαιούχοι εξ απαλλοτριώσεων, εφ' όσον υπάρχει αναγραμμένη στον Προϋπολογισμό πίστωση και η πληρωμή βασίζεται σε τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή σε συμβιβασμό, ο οποίος έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37α του Α.Ν. 1731/39 και του άρθρου 23 του Ν. 2882/2001.» 3 2. Στο Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων: α) Εγκύκλιες διαταγές και οδηγίες περαίωσης των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. β) Γενικές και ειδικές εντολές για τη διενέργεια προληπτικών και λοιπών φορολογικών ελέγχων. γ) Αποφάσεις ανάθεσης διενέργειας φορολογικών ελέγχων σε Προϊστάμενο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, που δεν είναι καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιος. 3. Στο Γενικό Διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης: α) Έγκριση κάθε φύσης δαπανών παροχής πιστώσεων, εντολών προμηθειών ή εκτέλεσης έργων, καθώς και ανάληψης δαπανών και υπογραφή συμβάσεων ποσού άνω των 44.021 ευρώ μέχρι και του ποσού των 88.041 ευρώ. β) Αποφάσεις έγκρισης διάθεσης αυτοκινήτων από τον Ο.Δ.Δ.Υ για τις Δ.Ο.Υ, τις Κτηματικές Υπηρεσίες, την Υ.Ε.Ε.Α.Δ, την Υ.Δ.Ε.Α.Δ και την Κ.Υ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. γ) Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό σε Προϊσταμένους των κλάδων, που υπάγονται στην αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Διοικητικού και Προσωπικού Δ.Ο.Υ., της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, και υπηρετούν στην Κ.Υ και στις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες, καθώς και σε υπαλλήλους που υπηρετούν στα Πολιτικά Γραφεία Υπουργών και Υφυπουργών, καθώς και στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού ασφάλειας αυτών. δ) Θέματα κατάστασης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 410/1988 (κανονικές, αναρρωτικές άδειες κλπ). «ε) Ερωτήματα προς τα Υπηρεσιακά Συμβούλια για τη μονιμοποίηση των υπαλλήλων αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Διοικητικού και Προσωπικού Δ.Ο.Υ.». 4 3 Οι περ. ε και στ καταργήθηκε με την αριθμ. 1071473/877/Α0006/2004 ΦΕΚ 1429 Β’/17-9-04 4 Η υποπερ, Ε αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 1100776/1253/Α0006/04 ΦΕΚ 1907 Β’/23-12-2004 4 1064129/801/A0006/2004 ΦΕΚ 1255 Β’/16-8-2004 στ) Αποφάσεις άρσης φραγής τηλεφωνικών συνδέσεων. ζ) Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ., των Κτηματικών Υπηρεσιών, του ΕΘ.Ε.Κ, των Π.Ε.Κ και των Τ.Ε.Κ για εκτέλεση υπηρεσίας, εκτός των ορίων της κατά τόπον αρμοδιότητας κάθε Οικονομικής Επιθεώρησης. η) Ερωτήματα και αποφάσεις χορήγησης αδειών χωρίς αποδοχές στο προσωπικό των κλάδων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης (Ν. 1483/1984, Ν.1680/ 1987, Ν. 1682/1987, Ν. 2085/1992 και Ν. 2683/1999). θ) Χορήγηση αδειών 30 ημερών χωρίς αποδοχές σε Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων, καθώς και σ ε υπαλλήλους της Κ.Υ, των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης. ι) Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων των κλάδων προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης σε εκπαιδευτικά προγράμματα, που οργανώνονται από άλλους φορείς. ια) Ενέργειες διαδικαστικών πράξεων για τις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο. 4. Στο Γενικό Διευθυντή Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης: α) Καθορισμός των διαδικασιών της επίσκεψης από την Τελωνειακή Αρχή των πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού και κάθε άλλου πλοίου, που ανήκει ή χρησιμοποιείται από κρατικές υπηρεσίες (άρθρο 18 παρ. 8 του Ν. 2960/2001). β) Διάθεση αζητήτων ειδών κυριότητας του δημοσίου σε Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. ή Γεωργικούς Συνεταιρισμούς με τίμημα, που δεν μπορεί να υπερβεί το 1/10 της τιμής κοστολόγησης (άρθρο 48 παρ. 5 του Ν. 2960/2001). γ) Εγκρίσεις αποφάσεων καθορισμού ορίων τελωνειακού περιβόλου (άρθρο 6 του Ν. 2960/2001) δ) Αποφάσεις για τη λειτουργία και παρακολούθηση του καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευσης (άρθρο 33 παρ. 3α του Ν. 2960/2001). ε) Αποφάσεις για τη λειτουργία και παρακολούθηση του καθεστώτος της Ελεύθερης Ζώνης ή Ελεύθερης Αποθήκης (άρθρο 39 παρ. 2β του Ν. 2960/2001). στ) Αποφάσεις για την αυξομείωση του αριθμού των Τελωνειακών Περιφερειών, καθορισμού των ορίων αυτών, της επαγγελματικής δικαιοδοσίας των εκτελωνιστών και λοιπά θέματα (άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 718/1977). ζ) Αποφάσεις για την τήρηση βιβλίων καταχώρησης εκτελωνιστικών πράξεων (άρθρο 14 παρ. 5 του Ν. 718/ 1977). η) Εγκρίσεις μετεγκατάστασης ή επέκτασης καταστημάτων αφορολογήτων ειδών, εντός του ιδίου τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου, που έχουν ιδρυθεί με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. «θ) Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό σε Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων και σε υπαλλήλους, κατά περίπτωση: i) της Κεντρικής Υπηρεσίας και ii) των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών καθώς και σε τελωνειακούς υπαλλήλους που υπηρετούν στα Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Υφυπουργού και στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών». 5 5 Η υποπερ. Θ αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 1100776/1253/Α0006/04 ΦΕΚ 1907 Β’/23-12-2004 5 1064129/801/A0006/2004 ΦΕΚ 1255 Β’/16-8-2004 ι) Θέματα κατάστασης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 410/1988 (κανονικές, αναρρωτικές άδειες κλπ). ια) Μεταφορά πιστώσεων από το κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος στα Υποκ/τα της σε Νομαρχίες, που εκτελούνται τελωνειακά έργα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ποσού άνω των 44.021 ευρώ και μέχρι του ποσού των 88.041 ευρώ. ιβ) Υποβολή προτάσεων προς την αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την κατάρτιση ή τροποποίηση των οικείων Συλλογικών Αποφάσεων Έργων (Σ.Α.Ε.) και Συλλογικών Αποφάσεων Μελετών (Σ.Α.Μ.) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω του οποίου εκτελούνται, καθώς και έγγραφα τα οποία αφορούν την κατάρτιση ή τροποποίηση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. ιγ) Έγκριση κάθε φύσης δαπανών, παροχής πιστώσεων, εντολών προμηθειών ή εκτέλεσης έργων, καθώς και ανάληψης δαπανών και υπογραφή συμβάσεων ποσού άνω των 44.021 ευρώ και μέχρι του ποσού των 88.041 ευρώ. ιδ) Χορήγηση κανονικών αδειών απουσίας μέχρι 25 ημερών (και επαύξηση αυτών λόγω αναπηρίας) καθώς και ειδικών αδειών στους Προϊσταμένους των Τελωνειακών Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων των Ειδικών Αποκεντρωμένων Τελωνειακών Υπηρεσιών. ιε) Εξέταση αιτημάτων εκπροθέσμων επανεξαγωγών (άρθρο 542 παρ. 1 Καν Ε.Κ αριθμ. 993/2001 E.E.L.141/ 28.5.2001). «ιστ) Ερωτήματα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τη μονιμοποίηση των υπαλλήλων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Προσωπικού Τελωνείων».6 ιζ) Παράταση της προθεσμίας για τελωνειακή τακτοποίηση ειδών, που έχουν εισαχθεί ατελώς και παύουν να χρησιμοποιούνται, για το σκοπό που έχουν εισαχθεί (άρθρο 6 του Α.Ν. 896/1937 Α΄ 395). ιη) Παράταση, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, της διάρκειας παραμονής επιβατικών οχημάτων και άλλων ειδών στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης, εφ' όσον συντρέχουν λόγοι αποδεδειγμένης ανάγκης (άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 2873/2000). ιθ) Ερωτήματα κι αποφάσεις χορήγησης αδειών χωρίς αποδοχές στο προσωπικό των Τελωνειακών κλάδων (Ν. 1483/1984, 1680/1987, 1682/1987, 2085/1992 και 2683/ 1999). «κ) Χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές μέχρι 30 ημέρες στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων και σε υπαλλήλους, κατά περίπτωση: i) της Κεντρικής Υπηρεσίας, ii) των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών και iii) των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.». 7 κα) Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων των τελωνειακών κλάδων σε εκπαιδευτικά προγράμματα, που οργανώνονται από άλλους φορείς. κβ) Ερωτήματα προς το Γ’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο για εξέταση ενστάσεων σχετικών με τις εκθέσεις αξιολόγησης, καθώς και ερωτήματα προς τη Γ’ Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης για τις εκθέσεις αξιολόγησης Αντικ. της υποπεριπτ. Ιστ’ της περιπτ. 4 της παρ. ΙΙ του άρθρ. 3 αντικ. με την υπ’ αριθμ. 1100776/1253/Α0006/2004 ΦΕΚ 1907 Β’/23-12-2004 6 Αντικ. της περπτ. Κ της περιπτ. 4 της παρ. ΙΙ του άρθρ. 3 με την υπ’ αριθμ. 1100776/1253/Α0006/04 ΦΕΚ 1907 Β’/23-12-2004 7 6 1064129/801/A0006/2004 ΦΕΚ 1255 Β’/16-8-2004 5. Στο Γενικό Διευθυντή του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ): α) Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό. β) Έγκριση δαπανών, παροχής πιστώσεων, εντολών προμηθειών ή εκτέλεσης έργων, καθώς και υπογραφή συμβάσεων, ποσού άνω των 58.694 ευρώ και μέχρι των 352.164 ευρώ. γ) Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό σε Προϊσταμένους και υπαλλήλους της Κ.Υ. της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ, καθώς και σε υπαλλήλους αυτής, που υπηρετούν στα Πολιτικά Γραφεία Υπουργών και Υφυπουργών. δ) Αποφάσεις έγκρισης δαπανών που αφορούν υπερωριακή αποζημίωση του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ από τα εισπραττόμενα δικαιώματα χημικών εργασιών (ΔΕ.Χ.Ε). ε) Θέματα κατάστασης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, όπως αυτά περιλαμβάνονται στα Π.Δ. 3/ 1984 και 347/1988 (κανονικές, αναρρωτικές άδειες κλπ). «στ) Ερωτήματα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τη μονιμοποίηση των υπαλλήλων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης». 8 ζ) Ερωτήματα κι αποφάσεις χορήγησης αδειών χωρίς αποδοχές στο προσωπικό των Χημικών κλάδων (Ν. 1483/ 1984, 1680/1987, 1682/1987, 2085/1992 και 2683/1999). η) Χορήγηση αδειών 30 ημερών χωρίς αποδοχές σε Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων, καθώς και σε υπαλλήλους της Κ.Υ, των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. θ) Χορήγηση κανονικών αδειών απουσίας μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες (και επαύξηση αυτών λόγω αναπηρίας), αναρρωτικών αδειών και ειδικών αδειών στον Προϊστάμενο των Διευθύνσεων της Κ.Υ. και παραπομπή αυτών στις υγειονομικές επιτροπές (Ν. 2683/1999). ι) Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων των χημικών κλάδων σε εκπαιδευτικά προγράμματα, που οργανώνονται από άλλους φορείς 6. Στο Γενικό Διευθυντή του ΚΕ.Π.Υ.Ο: α) Χορήγηση κάθε φύσης αδειών στους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο, εκτός εκπαιδευτικών, αναρρωτικών και αδειών χωρίς αποδοχές έως 30 ημερών. β) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων. γ) Κατάρτιση και υπογραφή των πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει). 7. Στο Γενικό Διευθυντή Οικονομικής Επιθεώρησης α) Έκδοση εντολών προς τους Οικονομικούς Επιθεωρητές, για τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων, καθώς και ελέγχων του προσωπικού και της διοικητικής λειτουργίας των Υπηρεσιών, στις περιπτώσεις που δεν υπάγονται στην κατά τόπον αρμοδιότητα των Οικονομικών Επιθεωρήσεων, στις οποίες αυτοί υπηρετούν. β) Παροχή γενικών οδηγιών για τη λειτουργία των Οικονομικών Επιθεωρήσεων. Αντικ. της υποπεριπτ. Στ’ της περίπτ. 5 της παρ. ΙΙ του άρθρ. 3 με την υπ’ αρθμ. 1100776/1253/Α0006/2004 ΦΕΚ 1907 Β’/23-12-2004 8 7 1064129/801/A0006/2004 ΦΕΚ 1255 Β’/16-8-2004 «γ) Χορήγηση κανονικών αδειών (και επαύξηση αυτών λόγω αναπηρίας) και ειδικών αδειών στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης και των Οικονομικών Επιθεωρήσεων». 9 «δ) Χορήγηση αδειών άνευ αποδοχών μέχρι 30 εργασίμων ημερών στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης και των Οικονομικών Επιθεωρήσεων, στους Οικονομικούς Επιθεωρητές και στους λοιπούς υπαλλήλους των Οικονομικών Επιθεωρήσεων». 10 Άρθρο 4 Στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Αυτοτελών Γραφείων Κ.Υ. Ι. Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Κ.Υ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, (για τα κατωτέρω θέματα, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει με την παρούσα σε άλλα όργανα): α) Ενέργειες πράξεων με τις οποίες ζητούνται στατιστικά στοιχεία ή με τις οποίες παρέχονται στατιστικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες. β) Ενέργειες πράξεων που απευθύνονται στις Αρχές, που εξαρτώνται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, με τις οποίες περατούνται υποθέσεις, που έχει αποφασίσει προηγούμενα το κατά νόμον αρμόδιο όργανο. γ) Παροχή οδηγιών στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και υπουργικών αποφάσεων σε αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους, μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και διοικητικής νομολογίας. δ) Αλληλογραφία με Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα. ε) Έγκριση χορήγησης αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων. στ) Απαντήσεις σε πρώτο βαθμό, σε αιτήσεις, υπομνήματα ή αναφορές παραπόνων πολιτών. ζ) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο πορισμάτων διοικητικών ανακρίσεων και ερευνών, εμπιστευτικών εγγράφων, καθώς και εγγράφων σε θέματα αρμοδιότητας περισσοτέρων τμημάτων, για τα οποία δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες. η) Έκθεση απόψεων της Διεύθυνσης στο Σ.τ.Ε ή άλλο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο, για προσφυγές ή αιτήσεις ακύρωσης διοικητικών πράξεων, καθώς και παροχή σχετικών στοιχείων. θ) Αποφάσεις συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής εργασίας, εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες και κατά τις αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες και ορισμού των υπαλλήλων, που μετέχουν σ' αυτό. ι) Έκδοση απόφασης διατήρησης ή καταστροφής εγγράφων και λοιπών στοιχείων των αρχείων των Υπηρεσιών του. ια) Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Αντικ. της υποπεριπτ. Γ’ της περιπτ. 7 της παρ. ΙΙ του άρθρ. 3 με την υπ’ αριθμ. 1100776/1253/Α0006/04 (ΦΕΚ 1907 Β’/23-12-2004 9 Αντικ. της υποπερ. δ' της περιπτ. 7 της παρ. ΙΙ του άρθρ. 3 με την υπ’ αριθμ. 1100776/1253/Α0006/04 ΦΕΚ 1907 Β’/23-12-04 10 8 1064129/801/A0006/2004 ΦΕΚ 1255 Β’/16-8-2004 ιβ) Υπογραφή πρακτικών εμφάνισης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 21 Ν. 2190/1994 όπως ισχύει). 2. Στους Προϊσταμένους των Αυτοτελών Γραφείων της Κ.Υ: α) Ενέργειες προπαρασκευαστικών πράξεων για υποθέσεις, που εκκρεμούν. β) Ενέργειες με τις οποίες ζητούνται στατιστικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες. γ) Έκδοση πιστοποιητικών ή αντιγράφων γενικά, στα θέματα της αρμοδιότητάς τους. δ) Απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών, με τις οποίες ζητούνται πληροφορίες για υποθέσεις τους. ε) Διαβιβαστικά έγγραφα, ανακοινώσεις και κοινοποιήσεις εγγράφων και αποφάσεων. στ) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο εγγράφων για τα οποία, δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια. ζ) Υπογραφή πρακτικών εμφάνισης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 21 Ν. 2190/1994 όπως ισχύει). ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Διοικητικού, Προσωπικού ΔΟΥ, Προσωπικού Τελωνείων, Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης και Προσωπικού Επιθεώρησης. Α. Γενικά, κατά λόγο αρμοδιότητας, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες, η εξουσία υπογραφής ανατίθεται με την παρούσα απόφαση σε άλλα όργανα: α) Διαδικαστικές ενέργειες προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης όλων των υπαλλήλων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, εκτός των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάζεται με την παρούσα απόφαση ή ανήκει σε άλλα όργανα. β) Διαδικαστικές ενέργειες για μετάβαση υπαλλήλων στο εξωτερικό για υπηρεσία ή εκπαίδευση. γ) Διαδικαστικές ενέργειες για την παροχή ηθικών αμοιβών ή βραβείων σε υπαλλήλους. δ) Χορήγηση κανονικών και λοιπών αδειών (φοιτητικών κλπ), εκτός αναρρωτικών, σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Κ.Υ, εκτός των περιπτώσεων, που η αρμοδιότητα αυτή ανήκει σε άλλα όργανα. ε) Χορήγηση κανονικής άδειας για λουτροθεραπεία-αεροθεραπεία (Ν. 1487/1950). στ) Αποφάσεις χορήγησης επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών. «ζ) Πράξεις υποβιβασμού υπαλλήλων, που εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα περί μη προαγωγής ή λόγω εκτέλεσης της σχετικής πειθαρχικής ποινής».11 η) Πράξεις για τη θέση υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα ή σε κατάσταση αργίας, καθώς και για την επαναφορά αυτών στην Υπηρεσία. θ) Πράξεις λύσης της υπαλληλικής σχέσης, λόγω αποδοχής παραίτησης και λόγω απόλυσης, για τις περιπτώσεις του άρθρου 153 του Ν. 2683/1999, εκτός της υπό στοιχείο δ΄ περίπτωσης του ως άνω άρθρου. Αντικ. της υποπερ. Ζ’ της περιπτ. Α’ της παρ. ΙΙ του άρθρ. 4 με την υπ’ αριθμ. 1100776/1253/Α0006/04 ΦΕΚ 1907 Β’/23-12-2004 11 9 1064129/801/A0006/2004 ΦΕΚ 1255 Β’/16-8-2004 ι) Αποφάσεις για τη μετακίνηση εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό, των υπαλλήλων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, εκτός της περίπτωσης, που η αρμοδιότητα ανήκει σε άλλα όργανα. ια) Υπογραφή και αποστολή στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής μηνιαίων καταστάσεων οικονομικών μεταβολών (μισθολογικών κλιμακίων και χρονοεπιδομάτων) των υπαλλήλων του Υπουργείου για την υλοποίηση των διατάξεων του Ν. 2470/1997. ιβ) Υπογραφή και αποστολή των μηνιαίων καταστάσεων στις αρμόδιες Υ.Δ.Ε με τον κατά κλάδο αριθμό των υπαλλήλων του Υπουργείου, που εξελίσσονται σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2362/1995. ιγ) Ενέργειες για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων. ιδ) Διαδικαστικές ενέργειες για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του μονίμου προσωπικού, του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και του λοιπού προσωπικού, για την απασχόλησή του τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες. ιε) Ερωτήματα και αποφάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. ιστ) Ορισμός υπαλλήλων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για την παρακολούθηση, χωρίς εκπαιδευτική άδεια, συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων εσωτερικού. ιζ) Λύση της σύμβασης εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, εκτός από την περίπτωση λύσης αυτής λόγω ορίου ηλικίας. ιη) Έκδοση Αποφάσεων μονιμοποίησης ή μη, ένταξης και απόλυσης λόγω μη μονιμοποίησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ιθ) Διαδικαστικές ενέργειες για την υποβολή προτάσεων καθορισμού αμοιβής-αποζημίωσης μελών Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. κ) Ερωτήματα για την κατάρτιση πινάκων προακτέων υπαλλήλων αρμοδιότητάς τους, στους ενιαίους βαθμούς (Α΄-Ε΄) και κύρωση των πινάκων αυτών. κα) Αποφάσεις χορήγησης κανονικών και λοιπών αδειών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. κβ) Διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης υπαλλήλων σε κλάδους και ειδικότητες κατά εφαρμογή διατάξεων νόμου. Β. Ειδικά θέματα κατά λόγο αρμοδιότητας: 1. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού: α) Διαδικαστικές ενέργειες για την μετακίνηση των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων προς και από τις Διευθύνσεις, Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία της Κ.Υ και τις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες, που στελεχώνονται από υπαλλήλους, των οποίων τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης υπάγονται σε διαφορετικές Διευθύνσεις Προσωπικού. β) Διαδικαστικές ενέργειες για την έκδοση αποφάσεων επιχορηγήσεων, όπου συντρέχει περίπτωση. γ) Έγγραφα για θέματα που αφορούν γενικά τη χρήση και την κίνηση αυτοκινήτων (Ν.Δ. 2396/1953). δ) Κατάρτιση και υπογραφή των πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει). 10 1064129/801/A0006/2004 ΦΕΚ 1255 Β’/16-8-2004 2. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού Δ.Ο.Υ: Έγκριση κάθε φύσης δαπανών παροχής πιστώσεων και ανάληψης δαπανών μέχρι του ποσού των 44.021 ευρώ. 3. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού Τελωνείων: α) Εκκαθάριση των Δ.Ε.Τ.Ε των υπαλλήλων της Κ.Υ. β) Ορισμός και αντικατάσταση των τελωνειακών ταμιών των Ειδικών Αποκεντρωμένων Τελωνειακών Υπηρεσιών. γ) Εκκαθάριση των περιοδικού χαρακτήρα αμοιβών των τελωνειακών υπαλλήλων της Κ.Υ. δ) Έγκριση κάθε φύσης δαπανών παροχής πιστώσεων και ανάληψης δαπανών και υπογραφή των συμβάσεων μέχρι του ποσού των 44.021 ευρώ. ε) Έγγραφα για θέματα, που αφορούν γενικά τη χρήση και την κίνηση αυτοκινήτων των Τελωνειακών Υπηρεσιών (Ν.Δ. 2396/1953). στ) Υπογραφή και αποστολή στις Υ.Δ.Ε των καταστάσεων και δικαιολογητικών δαπανών των Τελωνειακών Υπηρεσιών και βεβαίωση της πραγματοποίησης των δαπανών αυτών. ζ) Μεταφορά πιστώσεων από το κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδας στα υποκαταστήματά της σε Νομαρχίες, που εκτελούνται τελωνειακά έργα μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, μέχρι του ποσού των 44.021 ευρώ. 4. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης: α) Έγκριση κάθε φύσης δαπανών, παροχής πιστώσεων, εντολών προμηθειών, εκτέλεσης έργων, ανάληψης δαπανών, καθώς και υπογραφή συμβάσεων μέχρι του ποσού των 58.694 ευρώ. β) Διαδικαστικές ενέργειες για την ανάληψη υποχρεώσεων και την έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος του εγκριμένου προϋπολογισμού των εξόδων του ΕΤΕΠΠΑΑ, καθώς και για την έκδοση αποφάσεων έγκρισης αποτελεσμάτων διαγωνισμού και λοιπών εγγράφων ή αποφάσεων γενικά του ΕΤΕΠΠΑΑ, εφόσον έχει προκληθεί η κατά τις κείμενες διατάξεις έγκριση των δαπανών αυτών από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΕΠΠΑΑ. γ) Εκκαθαρίσεις δαπανών του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας ΑλκοόληςΑλκοολούχων (ΕΤΕΠΠΑΑ). δ) Θεώρηση καταστάσεων πληρωμής των κάθε φύσης εγκριμένων δαπανών. ε) Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και επιταγών. στ) Αποφάσεις ορισμού υπολόγων Χ.Ε.Π ζ) Εκκαθάριση των περιοδικού χαρακτήρα αμοιβών του προσωπικού, που υπηρετεί στην Κ.Υ, οι οποίες καθορίζονται με ειδικότερες αποφάσεις ορισμού εκκαθαριστών αμοιβών, καθώς και εκκαθάριση των Δ.Ε.Χ.Ε. η) Υπογραφή και αποστολή στις Υ.Δ.Ε των καταστάσεων και δικαιολογητικών δαπανών των Χημικών Υπηρεσιών και βεβαίωση της πραγματοποίησης των δαπανών αυτών. θ) Έγγραφα για θέματα που αφορούν γενικά τη χρήση και την κίνηση αυτοκινήτων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. (Ν.Δ. 2396/1953). 11 1064129/801/A0006/2004 ΦΕΚ 1255 Β’/16-8-2004 ι) Αποφάσεις εγγραφής ή αύξησης πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με ισόποση μείωση άλλων πιστώσεων του αυτού Ειδικού Φορέα και υποκατηγορίας, άνω του ποσού των 14.674 ευρώ και μέχρι του ποσού των 58.694 ευρώ. ια) Αποφάσεις εγγραφής ή αύξησης πιστώσεων περιφερειακού προϋπολογισμού στους φορείς αρμοδιότητάς τους, με ισόποση μείωση των πιστώσεων των αντίστοιχων Υπηρεσιών φορέων και υποκατηγοριών του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, άνω του ποσού των 14.674 ευρώ και μέχρι των 58.694 ευρώ. 5. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού Επιθεώρησης (Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης): Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους στο εσωτερικό, των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, των Προϊσταμένων των Οικονομικών Επιθεωρήσεων, καθώς και των Οικονομικών Επιθεωρητών και του λοιπού προσωπικού που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης. 6. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού: α) Έγκριση κάθε φύσης δαπανών, παροχής πιστώσεων, εντολών προμηθειών ή εκτέλεσης έργων, καθώς και ανάληψης δαπανών και υπογραφή των συμβάσεων μέχρι του ποσού των 44.021 ευρώ. β) Διαδικαστικές ενέργειες για την έκδοση αποφάσεων σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών επιτροπών και ομάδων εργασίας για θέματα προμηθειών (παραλαβής υλικών, ανάθεσης εργασιών). γ) Εκκαθάριση των περιοδικού χαρακτήρα αμοιβών του προσωπικού που υπηρετεί στην Κ.Υ. και στις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες, οι οποίες καθορίζονται με ειδικότερες αποφάσεις ορισμού εκκαθαριστών αμοιβών, εκτός του προσωπικού των Τελωνειακών Διευθύνσεων, των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. δ) Υπογραφή και αποστολή στις Υ.Δ.Ε των καταστάσεων και δικαιολογητικών δαπανών και βεβαίωση της πραγματοποίησης των δαπανών αυτών. ε) Αποφάσεις ορισμού υπολόγων Χ.Ε.Π ανεξαρτήτως ποσού. στ) Προτάσεις μεταφοράς πίστωσης από ένα κωδικό σε άλλο κωδικό αριθμό ανεξαρτήτως ποσού. ζ) Αποφάσεις εγγραφής ή αύξησης πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με ισόποση μείωση άλλων πιστώσεων του αυτού Ειδικού Φορέα και υποκατηγορίας, άνω του ποσού των 29.347 ευρώ και μέχρι του ποσού των 73.368 ευρώ. η) Αποφάσεις εγγραφής ή αύξησης πιστώσεων περιφερειακού προϋπολογισμού στους φορείς αρμοδιότητάς τους με ισόποση μείωση των πιστώσεων των αντίστοιχων Υπηρεσιών-φορέων και υποκατηγοριών του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, άνω του ποσού των 29.347 ευρώ και μέχρι του ποσού των 73.368 ευρώ. 7. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ελέγχου: Ενέργειες προς το Σ.Δ.Ο.Ε, τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) και τα Ελεγκτικά Κέντρα για την πραγματοποίηση ελέγχων, ύστερα από καταγγελίες ή πληροφορίες, που περιέρχονται στη Διεύθυνση. 8. Στο Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μητρώου: Ενέργειες προς τις Δ.Ο.Υ ή άλλες Αρχές για την διενέργεια ερευνών και διασταυρώσεων προς επαλήθευση καταγγελιών ιδιωτών ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων, που περιέρχονται στη Διεύθυνση. 9. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου: 12 13 1064129/801/A0006/2004 ΦΕΚ 1255 Β’/16-8-2004 Ορισμός ως αντιπροσώπου του δημοσίου για την υπογραφή των συμβολαίων μεταβίβασης κληρονομιαίων ακινήτων στο δημόσιο, Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., μη αρμοδίου από το νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2961/2001 και της παρ. 4 (περίπτωση 1) του άρθρου 1 της αριθμ. Κ. 13061/390/1975 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 10. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών: Διαδικαστικές ενέργειες για την εκτύπωση κινητών επισημάτων, προξενικών ενσήμων, εντύπων συναλλαγματικών και γραμματίων, υπευθύνων δηλώσεων Ν. 1599/ 1986, καθώς και κάθε άλλου κινητού επισήματος. 11. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Βιβλίων και Στοιχείων: Ερωτήματα προς την Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων (Ε.Λ.Β). 12. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων: α) Εντολές για εφοδιασμό των Δ.Ο.Υ με χρήματα καθώς και για τη μεταφορά χρημάτων από Δ.Ο.Υ σε Δ.Ο.Υ, ποσού άνω των 29.347 ευρώ, εκτός των περιπτώσεων εκτάκτων γεγονότων (απεργίες Τραπεζών), όποτε διενεργείται χωρίς εντολή. β) Εγκρίσεις χορήγησης προκαταβολών ενσήμων. γ) Εγκρίσεις που αφορούν τη λογιστική τακτοποίηση των Δ.Ο.Υ. δ) Εισήγηση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για τα αιτήματα συμβιβασμού και διακανονισμού χρεών πτωχών οφειλετών του Δημοσίου. ε) Έγκριση επιστροφής ή αναστολής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων ποσού άνω των 300.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 600.000 ευρώ. 13. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης: α) Έγκριση εισαγωγής καπνομαχαιριών και καπνοδειγμάτων από ιδιώτες, που αφορούν την πώληση ή την διάθεσή τους για δοκιμές στις καπνοβιομηχανίες. β) Έγκριση εξαγωγής στην αλλοδαπή από τις καπνοβιομηχανίες, σιγαρόχαρτου, σιγαρέττων και κομμένου καπνού χωρίς σήματα, για δοκιμή αγοραζομένων μηχανημάτων. γ) Έγκριση εξαγωγής καπνού και καπνοκοτσανίων για ειδική επεξεργασία και επανεισαγωγή. δ) Έγκριση επανεισαγωγής αφορολογήτων σιγαρέττων. ε) Έγκριση εισαγωγής και κυκλοφορίας καπνοβιομηχανικών προϊόντων, χωρίς ενδείξεις για δειγματοληπτική έρευνα και διαφημιστικούς σκοπούς. στ) Έγκριση παραγωγής και κυκλοφορίας εγχώριων δειγματοληπτική έρευνα και διαφημιστικούς σκοπούς. καπνοβιομηχανικών προϊόντων ζ) Έγκριση εξάλειψης υποθήκης ή ενεχύρου επί μηχανημάτων καπνοβιομηχανιών. η) Έγκριση για την ολοκλήρωση εξόφλησης αιτήσεων φορολογίας καπνοβιομηχανικών προϊόντων. θ) Έγκριση εισαγωγής κομμένου καπνού για τη διενέργεια δοκιμών. για 1064129/801/A0006/2004 ΦΕΚ 1255 Β’/16-8-2004 ι) Έγκριση παράτασης της προθεσμίας επιστροφής ή συμψηφισμού δασμών για εμπορεύματα, που επανεξάγονται σαν ακατάλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν. 327/1976. 14. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τελωνειακών Οικονομικών Συστημάτων: α) Παροχή έγκρισης εισαγωγής εμπορευμάτων, προέλευσης τρίτων προς την Ε.Ε χωρών, με το καθεστώς της τελειοποίησης για επανεξαγωγή κατόπιν ελέγχου των οικονομικών όρων. β) Έγκριση εξαγωγής εμπορευμάτων προς τελειοποίηση και επανεισαγωγή. 15. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών: α) Καθορισμός των βιβλίων και εντύπων που τηρούνται από τα Τελωνεία, καθώς και κατάργηση αυτών (άρθρο 11 παρ. 1 εδ. β του Ν. 2960/2001). β) Γενικές ή ειδικές διαταγές για τη ρύθμιση θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εισαγωγή κ.λ.π των εμπορευμάτων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 2096/ 1952. γ) Απαλλαγή εμπορευμάτων από την πληρωμή δικαιωμάτων υπερημερίας (άρθρο 41 παρ. 10 του Ν. 2960/2001). δ) Εγκρίσεις τακτικών γραμμών πλοίων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων λιμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ε) Χορήγηση απλουστευμένων διαδικασιών διαμετακόμισης σε αεροσκάφη που εκτελούν, τακτικά, γραμμές μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αερολιμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 16. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνείων: α) Ενέργειες προς τις Τελωνειακές Αρχές για την πραγματοποίηση ερευνών και ελέγχων προς διαπίστωση τελωνειακών παραβάσεων. β) Ενέργειες που σχετίζονται με την παρακολούθηση και το συντονισμό του έργου και την αποδοτικότητα των Τελωνειακών Αρχών στα θέματα δίωξης λαθρεμπορίου και ναρκωτικών. γ) Ενέργειες για διάθεση στις τελωνειακές αρχές όλων των αναγκαίων μέσων δίωξης λαθρεμπορίου. δ) Ενέργειες προς Περιφερειακούς και Διεθνείς Οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την πρόληψη και καταστολή του εμπορικού λαθρεμπορίου, τη διακίνηση ναρκωτικών, προδρόμων ουσιών και λοιπών μορφών οργανωμένου εγκλήματος, αρμοδιότητας Τελωνειακής Υπηρεσίας. ε) Ενέργειες και αλληλογραφία με άλλους φορείς και Υπουργεία σε θέματα συναρμοδιότητας. 17. Στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Τροφίμων, Πετροχημικών, Περιβάλλοντος, και Πρώτων Υλών και Βιομ.Προϊόντων: Ερωτήματα και Εισηγήσεις στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο (Α.Χ.Σ.) 18. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου: α) Ερωτήματα και εισηγήσεις στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο (Α.Χ.Σ.) β) Αλληλογραφία σχετικά με τον έλεγχο των μηνιαίων ή ετήσιων δηλώσεων οινοπνευματοποιών Β' κατηγορίας, αποσταγματοποιών, ποτοποιών, ετησίων οινοπνευματοποιών Α’ κατηγορίας, των εκκαθαρίσεων των πρώτων υλών, στις οποίες έγινε κατεργασία απ' αυτούς και των εκτάκτων ελέγχων, που γίνονται στα εργοστάσια των ανωτέρω. 14 1064129/801/A0006/2004 ΦΕΚ 1255 Β’/16-8-2004 γ) Κάθε αλληλογραφία που αφορά την εποπτεία και τον έλεγχο των εργοστασίων και γενικά επιχειρήσεων επιτηδευματιών, που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Κ.Ν.Φ.Ο. δ) Επιβολή στους οινοπνευματοποιούς γενικά, ποτοποιούς και λοιπούς εργοστασιάρχες, υποχρεώσεων και κανονισμών, σχετικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους. ε) Καθορισμός λεπτομερειών έκδοσης πιστοποιητικών γνησιότητας και ηλικίας του εξαγόμενου οινοπνεύματος, αποστάγματος και οινοπνευματωδών γενικά ποτών. στ) Έγκριση και καθορισμός όρων μετουσίωσης μεθυλικής αλκοόλης. ζ) Καθορισμός τρόπου μετουσίωσης κάθε είδους αλκοόλης (εκτός αιθανόλης) εγχώριας ή εισαγόμενης από το εξωτερικό. η) Χορήγηση αδειών κατεργασίας πρώτων υλών για παραγωγή οινοπνεύματος από αυτές, που δεν χρησιμοποιούνται συνήθως. θ) Κάθε αλληλογραφία που αφορά τους ποτοποιούς, που παράγουν απόσταγμα οίνου, καθώς και αποστάγματα από τις πρώτες ύλες, που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και σύμφωνα με αυτές. ι) Αποφάσεις για διαγραφή ελλειμμάτων βύνης στα ζυθοποιεία (άρθρο 14 Π.Δ. 965/1980). ια) Έγκριση κυκλοφορίας και επισημάτων ζύθου. ιβ) Αλληλογραφία σχετικά με τον έλεγχο των μηνιαίων δηλώσεων των βυνοποιείων ζυθοποιείων, οινοποιείων, εργοστασίων παραγωγής ζυμών αρτοποιίας, σταφιδίνης, αμυλοσιροπίου. ιγ) Κάθε αλληλογραφία, που αφορά την εποπτεία και τον έλεγχο των εργοστασίων και γενικά επιχειρήσεων και επιτηδευματιών, που περιλαμβάνονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης. 19. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Χημικοτεχνικής Δασμολογίου: α) Ερωτήματα και Εισηγήσεις στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο (Α.Χ.Σ). β) Ερωτήματα και Εισηγήσεις στην Ανώτατη Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Α.Ε.Τ.Α). 20. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Σ.Δ.Ο.Ε: α) Έγκριση κάθε φύσης δαπανών, παροχής πιστώσεων, εντολών προμηθειών ή εκτέλεσης έργων, καθώς και ανάληψης δαπανών και υπογραφή των συμβάσεων έως του ποσού των 44.021 ευρώ. β) Εκκαθάριση των Δ.Ε.Τ.Ε. των τελωνειακών υπαλλήλων της Κ.Υ του Σ.Δ.Ο.Ε. γ) Εκκαθάριση των περιοδικού χαρακτήρα αμοιβών των τελωνειακών υπαλλήλων της Κ.Υ του Σ.Δ.Ο.Ε, που καθορίζονται με ειδικότερες αποφάσεις ορισμού εκκαθαριστών των αμοιβών. δ) Υπογραφή και αποστολή στις Υ.Δ.Ε των καταστάσεων και δικαιολογητικών δαπανών του Σ.Δ.Ο.Ε, καθώς και βεβαίωσης της πραγματοποίησης των δαπανών αυτών. ε) Αποφάσεις ορισμού υπολόγων Χ.Ε.Π ανεξαρτήτως ποσού. στ) Προτάσεις μεταφοράς πίστωσης από ένα κωδικό σε άλλο κωδικό ανεξαρτήτως ποσού. 21. Στους Προϊσταμένους των Αυτοτελών Γραφείων της Ανωτάτης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Α.Ε.Τ.Α) και του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ). 15 1064129/801/A0006/2004 ΦΕΚ 1255 Β’/16-8-2004 α) Επικύρωση και χορήγηση αντιγράφων ή αποσπασμάτων από τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οικείων κατά περίπτωση συλλογικών οργάνων. β) Ανακοινώσεις επί των αποφάσεων των Συλλογικών Οργάνων Α.Ε.Τ.Α και Α.Χ.Σ προς στις αρμόδιες Υπηρεσίες. 22. Στον Προϊστάμενο του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας, εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες και κατά τις αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες και ορισμός των υπαλλήλων που μετέχουν σ' αυτό. «23. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών: α. Ενέργειες που σχετίζονται με την κατεύθυνση και παρακολούθηση του έργου των Οικονομικών Επιθεωρητών, καθώς και την παρακολούθηση του έργου των Υπηρεσιών του Υπουργείου. β. Έκδοση εντολών για διενέργεια τακτικών ή εκτάκτων επιθεωρήσεων, διοικητικών ερευνών, ανακρίσεων και ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου. 24. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Δημοσίων Διαχειρίσεων, Νομικών Προσώπων και ΔΕΚΟ: α. Ενέργειες που σχετίζονται με την κατεύθυνση και παρακολούθηση του έργου των Οικονομικών Επιθεωρητών, ως προς τον έλεγχο και την επιθεώρηση των Νομικών Προσώπων και των ΔΕΚΟ. β. Υποβολή εισηγητικών σημειωμάτων σχετικών με τις εκθέσεις που υποβάλλονται από Ορκωτούς Λογιστές για ελέγχους στα Νομικά Πρόσωπα και στις ΔΕΚΟ. γ. Έκδοση εντολών για διενέργεια επιθεωρήσεων, διαχειριστικών ελέγχων και ερευνών στις Δημόσιες Διαχειρίσεις, Νομικά Πρόσωπα, Κληροδοτήματα και ΔΕΚΟ, καθώς και σε επιχειρήσεις που συνδέονται με συμβάσεις με το Δημόσιο ή λαμβάνουν επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.» 12 Άρθρο 5 Στους Προϊσταμένους Τμημάτων και μη Αυτοτελών Γραφείων της Κ.Υ. Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Κ.Υ. α) Ενέργειες προπαρασκευαστικών πράξεων για υποθέσεις, που εκκρεμούν. β) Ενέργειες πράξεων με τις οποίες ζητούνται πληροφορίες. γ) Έκδοση πιστοποιητικών ή αντιγράφων γενικά, καθώς και βεβαιώσεων για θέματα, που είναι δυνατό να βεβαιωθούν από στοιχεία, που τηρούνται στην Υπηρεσία. δ) Χορήγηση αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων, ύστερα από έγκριση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης. ε) Απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών, εκτός από αιτήσεις παραπόνων, με τις οποίες ζητούνται πληροφορίες για υποθέσεις τους. 12 Οι περ. 23 και 24 προστέθηκαν με την αριθμ. 1071473/877/Α0006/2004 ΦΕΚ 1429 Β’/17-9-2004 16 1064129/801/A0006/2004 ΦΕΚ 1255 Β’/16-8-2004 στ) Διαβιβαστικά έγγραφα. ζ) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο εγγράφων, για τα οποία δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια. η) Απλές ανακοινώσεις ή κοινοποιήσεις εγγράφων και αποφάσεων. θ) Υπομνηστικά έγγραφα σε θέματα, που δεν έχουν το γενικότερο ενδιαφέρον της Διεύθυνσης. ι) Απαντήσεις σε αναφορές πολιτών και έγγραφα υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων σε θέματα, για τα οποία έχει λάβει θέση η Υπηρεσία, εκτός αναφορών παραπόνων. ια) Περιλήψεις αποφάσεων και πράξεων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον ημερήσιο τύπο, καθώς και εντολές δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Προεδρικών Διαταγμάτων και λοιπών πράξεων. ιβ) Βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων. ιγ) Εξουσιοδοτήσεις προς τις αρμόδιες κατά τόπον Δ.Ο.Υ. για την εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων. ιδ) Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης ή του Αυτοτελούς Γραφείου της Κ.Υ. 2. Στους Προϊσταμένους μη Αυτοτελών Γραφείων της Κ.Υ.: Διαβιβαστικά έγγραφα. ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Στους Προϊσταμένους Τμημάτων των Διευθύνσεων Διοικητικού, Προσωπικού ΔΟΥ, Προσωπικού Τελωνείων, Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης, και Προσωπικού Επιθεώρησης, εκτός των Τμημάτων Γραμματείας: Α. Γενικά, κατά λόγο αρμοδιότητας: α) Κοινοποίηση προσωπικών μεταβολών σε υπαλλήλους όλων των βαθμών και έγγραφα κοινοποίησης καταστάσεων του άρθρου 86 του Ν. 2683/1999. β) Έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών. γ) Θεώρηση βιβλιαρίων νοσηλείας υπαλλήλων και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και κάθε σχετικό μ' αυτά έγγραφο. δ) Χορήγηση αναρρωτικών αδειών στους Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. και στους Προϊσταμένους των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών. ε) Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών (φοιτητικές) σε υπαλλήλους της Κ.Υ., εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται με την παρούσα ή ανήκει σε άλλα όργανα. στ) Αποφάσεις χορήγησης μισθολογικών κλιμακίων και επιδόματος χρόνου υπηρεσίας σε υπαλλήλους όλων των βαθμών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3205/ 2003. ζ) Πράξεις αλλαγής επωνύμου υπαλλήλων. η) Πράξεις που αναφέρονται στη μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 17 1064129/801/A0006/2004 ΦΕΚ 1255 Β’/16-8-2004 «θ) Παραπομπή στις Υγειονομικές Επιτροπές των Προϊσταμένων και των υπαλλήλων των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Προϊσταμένων των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, καθώς και άσκηση ενδίκων μέσων για θέματα σχετικά με τις γνωματεύσεις των παραπάνω Επιτροπών. Αποφάσεις δικαιολόγησης αποχής από τα υπηρεσιακά καθήκοντα για λόγους ασθένειας, με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου». 13 ι) Αποφάσεις προαγωγής των λοιπών υπαλλήλων. ια) Διαπιστωτικές πράξεις και διαδικαστικές ενέργειες απόλυσης λόγω 35ετίας ή ορίου ηλικίας ή θανάτου ή έκπτωσης όλων των μονίμων υπαλλήλων και διαπιστωτικές πράξεις λύσης εργασιακής σχέσης, λόγω ορίου ηλικίας του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου. ιβ) Απαντήσεις σε αιτήματα υπαλλήλων σχετικά με την υπηρεσιακή τους κατάσταση. ιγ) Έγγραφα προς τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού για αυξομείωση προβλέψεων θέσεων προσωπικού. ιδ) Κατάρτιση ατομικών δελτίων μισθολογικής κατάταξης νεοδιόριστων και μετατασσομένων υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3205/2003. Β. Ειδικά Θέματα 1. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Γραμματείας: α) Επικύρωση αντιγράφων των εγγράφων που εξέρχονται από την Κ.Υ. β) Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων. γ) Διαδικαστικές ενέργειες σε θέματα προγραμματισμού κίνησης οχημάτων, καθώς και φύλαξης και καθαριότητας των καταστημάτων του Υπουργείου. 2. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης της Διεύθυνσης Οικονομικού: α) Εκκαθάριση των σταθερών και διαρκούς χαρακτήρα αποδοχών των υπαλλήλων της Κ.Υ. και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, που ορίζονται με ειδικότερη σχετική απόφαση ορισμού εκκαθαριστών αποδοχών, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται με την παρούσα απόφαση σε άλλα όργανα. β) Αποφάσεις εγγραφής ή αύξησης πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με ισόποση μείωση άλλων πιστώσεων του αυτού ειδικού φορέα και υποκατηγορίας, μέχρι του ποσού των 29.347 ευρώ. γ) Αποφάσεις εγγραφής ή αύξησης πιστώσεων περιφερειακού προϋπολογισμού στους φορείς αρμοδιότητάς τους με ισόποση μείωση των πιστώσεων των αντιστοίχων υπηρεσιών φορέων και υποκατηγοριών του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, μέχρι του ποσού των 29.347 ευρώ. 3. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Τελών Χαρτοσήμου, Συναφών Φόρων και Φόρων υπέρ Τρίτων της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών: α) Έγκριση χορήγησης τεχνικών γλυκαντικών ουσιών, εφόσον υφίσταται αντικείμενο μετά την κατάργηση των Κρατικών Μονοπωλίων. 13 Η υποπερ. Θ αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 1100776/1253/Α0006/2004 ΦΕΚ 1907 Β’/23-12-2004 18 19 1064129/801/A0006/2004 ΦΕΚ 1255 Β’/16-8-2004 β) Καταλογισμός ή απαλλαγή από την ευθύνη, που αφορά ζημία, φθορά ή απώλεια διαχειριζομένων μονοπωλιακών ειδών, συνολικής αξίας ποσού μέχρι των 587 ευρώ, εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες μετά την κατάργηση των Κρατικών Μονοπωλίων. 4. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Φορολογίας Καπνού της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης: α) Εντολές εκτύπωσης ταινιών Φορολογίας Καπνού. β) Έγκριση παράτασης προθεσμίας εξόφλησης αίτησης κοπής καπνού. 5. Στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, κατά λόγο αρμοδιότητας: α) Γνωστοποίηση στις Δ.Ο.Υ, στοιχείων των πτωχεύσεων και των πλειστηριασμών μεταξύ του Δημοσίου και των οφειλετών του, καθώς και σχετικές εντολές στις Δ.Ο.Υ για τις απαραίτητες ενέργειες. β) Εντολές για τον εφοδιασμό με χρήματα των Δ.Ο.Υ και τη μεταφορά χρημάτων από Δ.Ο.Υ σε Δ.Ο.Υ, μέχρι του ποσού των 29.347 ευρώ. 6. Στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Διεύθυνσης Δασμολογικής, κατά λόγο αρμοδιότητας: Απαντήσεις εγγράφων πληροφοριακού περιεχομένου σε ενδιαφερόμενους Συνδέσμους Επαγγελματικών Ενώσεων. 7. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών, κατά λόγο αρμοδιότητας: α) Απαντήσεις εγγράφων Επαγγελματικών Ενώσεων. πληροφοριακού περιεχομένου σε ενδιαφερομένους Συνδέσμους β) Έγκριση μεταφοράς αζήτητων εμπορευμάτων ή ομοίων, της κυριότητας του Δημοσίου, από Τελωνείο σε Τελωνείο για εκποίηση, καθώς και έγκριση της σχετικής δαπάνης μεταφοράς. 8Στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνείων, κατά λόγο αρμοδιότητας: Διαβίβαση καταγγελιών από Δημόσιες και Διακρατικές Υπηρεσίες (INTERPOL κλπ.), καθώς και από ιδιώτες, προς τις Τελωνειακές Αρχές για έρευνα. 9. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Οινοπνευματωδών Ποτών της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου: α) Αλληλογραφία που αφορά τις ταινίες ελέγχου οινοπνευματωδών ποτών. β) Αλληλογραφία που αφορά τη χρεοπίστωση και κίνηση σφραγίδων, σφραγιδοσυρμάτων, σφραγιδοκαλύκων και ταινιών ελέγχου οινοπνευματωδών ποτών (Ν.Δ. 13/ 1968). 10. Στον Προϊστάμενο του Γραφείου Γραμματείας (ΚΕ.Π.Υ.Ο) του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού: α) Επικύρωση αντιγράφων των εγγράφων, που εξέρχονται από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και διεκπεραιώνονται από το Γραφείο αυτό. β) Διαδικαστικές ενέργειες για τη χορήγηση από αρμόδιο όργανο, κανονικών, αναρρωτικών και κάθε είδους αδειών απουσίας, καθώς και συγκέντρωση στοιχείων τυχόν απεργίας των υπαλλήλων που 1064129/801/A0006/2004 ΦΕΚ 1255 Β’/16-8-2004 υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και αποστολή αυτών στη Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Ελέγχου και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών. γ) Έλεγχος προσέλευσης και αποχώρησης και αναφορές άφιξης και αναχώρησης των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων. δ) Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων. ε) Τήρηση και παρακολούθηση του δυναμολογίου του ανωτέρω προσωπικού. 11. Στον Προϊστάμενο του Μεταφραστικού Γραφείου του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού: Θεώρηση της μετάφρασης ξενόγλωσσων κειμένων στην Ελληνική γλώσσα και αντίστροφα. 12. Στους Προϊσταμένους Τμημάτων των Διευθύνσεων Οικονομικού και Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης: α) Αποφάσεις εγγραφής, αύξησης, μείωσης ή μεταφοράς πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με ισόποση μείωση άλλων πιστώσεων του αυτού ειδικού φορέα και υποκατηγορίας, μέχρι του ποσού των 14.674 ευρώ. β) Αποφάσεις εγγραφής ή αύξησης πιστώσεων περιφερειακού προϋπολογισμού στους φορείς αρμοδιότητάς τους με ισόποση μείωση των πιστώσεων των αντιστοίχων Υπηρεσιών Φορέων και υποκατηγοριών του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, μέχρι του ποσού των 14.674 ευρώ. 13. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Φορολογίας Κληρονομιών Δωρεών Γονικών Παροχών της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου: Ορισμός αρμοδίου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και προικών, στις περιπτώσεις που επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 66 και της παρ.3 του άρθρου 87 του Ν. 2961/2001. 14. Στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Διεύθυνσης Ελέγχου: Επεξεργασία των εκθέσεων επιθεώρησης και διαβίβασή τους με τις παρατηρήσεις τους, στις Υπηρεσίες που ζήτησαν την επιθεώρηση ή έρευνα ή είναι αρμόδιες για τις περαιτέρω ενέργειες. «15. Στους Προϊσταμένους Τμημάτων των Διευθύνσεων Επιθεώρησης Υπηρεσιών και Επιθεώρησης Δημοσίων Διαχειρίσεων, Νομικών Προσώπων και ΔΕΚΟ: Επεξεργασία των εκθέσεων επιθεώρησης και διαβίβαση τους με τις παρατηρήσεις τους στις Υπηρεσίες που ζήτησαν την επιθεώρηση ή έρευνα ή είναι αρμόδιες για τις περαιτέρω ενέργειες.» 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 6 Προσθήκη νέας περιπτ. 15 στην παρ. ΙΙ.Β του άρθρ. 5 με την υπ’ αριθμ. 1071473/877/Α0006/2004 ΦΕΚ 1429 Β’/17-9-2004 απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 14 20 1064129/801/A0006/2004 ΦΕΚ 1255 Β’/16-8-2004 Στους Προϊσταμένους Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών και Προϊσταμένους των Τμημάτων τους Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Στους Προϊσταμένους των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, επιπέδου Διεύθυνσης, κατά λόγο αρμοδιότητας: α) Ενέργειες πράξεων με τις οποίες παρέχονται στατιστικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες. β) Αλληλογραφία με Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων, για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα. γ) Έγκριση χορήγησης αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων. δ) Απαντήσεις σε αιτήσεις, υπομνήματα και αναφορές παραπόνων πολιτών. ε) Αποφάσεις μετακίνησης υπαλλήλων μέσα στην υπηρεσία, εκτός των Προϊσταμένων Τμημάτων. «στ) Χορήγηση κανονικών αδειών (και επαύξηση αυτών λόγω αναπηρίας), αναρρωτικών και λοιπών αδειών στους Προϊσταμένους Τμημάτων και στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας τους, κατά περίπτωση, καθώς και παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές και άσκηση ενδίκων μέσων για θέματα σχετικά με τη γνωμάτευση των παραπάνω Επιτροπών». 15 ζ) Εκκαθάριση των κάθε φύσης αποδοχών όλου του προσωπικού της Υπηρεσίας, εκτός εκείνων για τις οποίες, με ειδικότερες αποφάσεις, καθίστανται αρμόδια άλλα όργανα. η) Έκδοση απόφασης διατήρησης ή καταστροφής εγγράφων και λοιπών στοιχείων των αρχείων των Υπηρεσιών τους. θ) Κατάρτιση και υπογραφή των πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει). ι) Υπογραφή πρακτικών εμφάνισης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 21 Ν. 2190/1994 όπως ισχύει). ια) Εκκαθάριση των Δ.Ε.Τ.Ε. των υπαλλήλων ανά Υπηρεσία, κατά περίπτωση. ιβ) Εκκαθάριση των περιοδικού χαρακτήρα αμοιβών των τελωνειακών Υπαλλήλων των Ειδικών Αποκεντρωμένων Τελωνειακών Υπηρεσιών, που καθορίζονται με ειδικότερες αποφάσεις ορισμού εκκαθαριστών αμοιβών. 2. Στους Προϊσταμένους Τμημάτων των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών: α) Ενέργειες προπαρασκευαστικών πράξεων για υποθέσεις, που εκκρεμούν. β) Ενέργειες πράξεων με τις οποίες ζητούνται στατιστικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες. γ) Έκδοση πιστοποιητικών ή αντιγράφων γενικά. δ) Χορήγηση αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων, ύστερα από έγκριση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας. 15 Η υποπερ. στ αντικαταστάθηκε με την αριθμ 1100776/1253/Α0006/2004 ΦΕΚ 1907 Β’/23-12-04 21 1064129/801/A0006/2004 ΦΕΚ 1255 Β’/16-8-2004 ε) Απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών, εκτός από τις αιτήσεις παραπόνων, με τις οποίες ζητούνται πληροφορίες για τις υποθέσεις τους. στ) Διαβιβαστικά έγγραφα, που δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Υπηρεσία. ζ) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο ή στους συνταξιοδοτικούς φακέλους, κατά περίπτωση, εγγράφων ή αιτήσεων, όταν δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια. η) Απλές ανακοινώσεις εγγράφων και αποφάσεων. ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (ΥΔΕΑΔ): α) Εντολές κίνησης των οχημάτων, που έχει στη διάθεσή της η Υπηρεσία. β) Ορισμός διαχειριστών αξιών του Δημοσίου. 2. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων: Εντολές εκτύπωσης εντύπων, που έχουν εγκριθεί. 3. Στους Προϊσταμένους των Τελωνειακών Περιφερειών: «α) Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό, στους Προϊσταμένους Τελωνείων και στους Υποδιευθυντές, στους Προϊσταμένους Τμημάτων και στους υπαλλήλους των Τελωνείων, που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητά τους (άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 2685/1999)».16 «β) Χορήγηση κανονικών αδειών (και επαύξηση αυτών λόγω αναπηρίας), αναρρωτικών και ειδικών αδειών στους Προϊσταμένους και τους Υποδιευθυντές των Τελωνείων, που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητά τους, καθώς και παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές και η άσκηση ενδίκων μέσων για θέματα σχετικά με τη γνωμάτευση των παραπάνω Επιτροπών». 17 γ) Αποφάσεις ορισμού μελών επιτροπής για την καταστροφή βιομηχανοποιημένων καπνικών προϊόντων, που κατάσχονται ως αντικείμενα λαθρεμπορίας. (άρθρο 171 παρ. 4 Ν. 2960/2001). δ) Ορισμός μελών Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (άρθρο 28 παρ. 7 του Ν. 2960/2001). ε) Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας κτιρίου για την λειτουργία ιδιωτικού καπνεργοστασίου (άρθρο 2 του από 16/17.4.1886 Β.Δ., Β.Δ. 194/1972 και άρθρο 5 Ν. 2767/1954, άρθρο 29 παρ. 4 Ν. 3200/1955 και την αριθ. Κ. 11010/1958 Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων). 4. Στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης του Σ.Δ.Ο.Ε.: Βεβαίωση και εκκαθάριση των Δ.Ε.Τ.Ε. των τελωνειακών υπαλλήλων. Αντι της υποπερ. α της περιπτ. 3 της παρ. ΙΙ του άρθρ. 6, , με την υπ’ αριθμ. 1100776/1253/Α0006/2004 ΦΕΚ 1907 Β’/23-12-2004 16 Αντι της υποπερ. β’ της περιπτ. 3 της παρ. ΙΙ του άρθρ. 6 με την υπ’ αριθμ. 1100776/1253/Α0006/2004 ΦΕΚ 1907 Β’/23-12-2004 17 22 1064129/801/A0006/2004 ΦΕΚ 1255 Β’/16-8-2004 5. Στους Αναπληρωτές Προϊσταμένους των λοιπών Περιφερειακών Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε.: Βεβαίωση και εκκαθάριση των Δ.Ε.Τ.Ε. των τελωνειακών υπαλλήλων. «6. Στους Προϊσταμένους των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης: Αποφάσεις έγκρισης μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.)». 18 7. Στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.): Αποφάσεις έγκρισης μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.). «8. Στους Προϊσταμένους των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων (Τ.Ε.Κ.): Αποφάσεις έγκρισης μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων (Τ.Ε.Κ.).» 19 8 (9.) Στους Προϊσταμένους των Οικονομικών Επιθεωρήσεων: α) Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, για υπηρεσιακούς λόγους, των Οικονομικών Επιθεωρητών και του λοιπού προσωπικού κάθε Οικονομικής Επιθεώρησης, εφ' όσον πρόκειται για μετακίνησή τους εντός των ορίων της κατά τόπον αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιθεώρησης, στην οποία υπηρετούν. β) Έγκριση παγίων προκαταβολών υλικού και αξιών του Δημοσίου (Ν. 2362/1995 άρθρο 56 Α΄ 247, Π.Δ. 97/1993). 20 γ) Συγκρότηση και ορισμός μελών των Επιτροπών για τη συντήρηση, επισκευή, δαπάνες κλπ των οχημάτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών, εκτός των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και των Υπηρεσιών που εδρεύουν στη Διοικητική Περιφέρεια του Νομού Αττικής, που προβλέπονται από τις διατάξεις της αριθ. 3373/390/20.3.1975 (Β΄ 349) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης (όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 4993/745/ 24.4.1975/Β΄ 489 απόφαση του ιδίου Υπουργού). 21 «γ) (δ) Χορήγηση κανονικών αδειών (και επαύξηση αυτών λόγω αναπηρίας), αναρρωτικών και ειδικών αδειών στους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ., των Δ.Ε.Κ., των Π.Ε.Κ. και των Κτηματικών Υπηρεσιών, στους Οικονομικούς Επιθεωρητές, καθώς και στους λοιπούς υπαλλήλους των Οικονομικών Επιθεωρήσεων, παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές καθώς και άσκηση ενδίκων μέσων για θέματα σχετικά με τη γνωμάτευση των ιδίων Επιτροπών». 22 «ε) Χορήγηση αναρρωτικών αδειών στους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ., του ΕΘ.Ε.Κ., των Π.Ε.Κ., των Τ.Ε.Κ. και των Κτηματικών Υπηρεσιών, στους Οικονομικούς Επιθεωρητές και στους λοιπούς 18 19 Αντικ. της περ. 6 της παρ. ΙΙ του άρθρ. 6 με την υπ’ αριθμ. 1019318/224/Α0006/2005 ΦΕΚ 279 Β’/3-3-2005 Η υπορ περιπτ. 8 της παρ. ΙΙ του άρθρ. 6 με την υπ’ αριθμ. 1019318/224/Α0006/2005 ΦΕΚ 279 Β’/3-3-2005 Η περιπτ. 9 της παρ. ΙΙ του άρθρ. 6 αναριθμείται σε 8 με την υπ’ αριθμ. 1019318/224/Α0006/2005 ΦΕΚ 279 Β’/3-3-2005 20 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ η υποπεριπτ. γ' της περιπτ. 9 της παρ. ΙΙ του άρθρ. 6 με την υπ’ αριθμ. 1100776/1253/Α0006/2004 ΦΕΚ 1907 Β’/23-12-2004 21 22 Αναριθμ. της υποπερ. δ’ σε γ’ και αντικ. με την υπ’ αριθμ. 1100776/1253/Α0006/04 ΦΕΚ 1907 Β’/23-12-2004 23 1064129/801/A0006/2004 ΦΕΚ 1255 Β’/16-8-2004 υπαλλήλους των Οικονομικών Επιθεωρήσεων, μετά από γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, καθώς και άσκηση ενδίκων μέσων για τα θέματα αυτά.»23 «στ. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των Προϊσταμένων των ΔΟΥ, των Κτηματικών Υπηρεσιών, του ΕΘΕΚ, των ΠΕΚ, και των ΤΕΚ για εκτέλεση υπηρεσίας, εντός των ορίων της κατά τόπον αρμοδιότητας κάθε Οικονομικής Επιθεώρησης.» 24 δ) (ζ) Χορήγηση αναρρωτικών αδειών στους Προϊσταμένους των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, των οποίων η έδρα είναι εκτός του Νομού Αττικής, εκτός των Ειδικών Αποκεντρωμένων Τελωνειακών Υπηρεσιών. 25 ε (η) Ορισμός υπαλλήλου για τη θεώρηση του ετησίου κλεισίματος διαχειριστικών βιβλίων των υπολόγων, στην περίπτωση σύμπτωσης του υπολόγου και του Προϊσταμένου Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στο ίδιο πρόσωπο (περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 2362/1995 Α΄ 247). στ) (θ) Ορισμός μελών της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης της Διαφοράς (άρθρο 70 του Ν. 2238/1994). ζ) (ι) Ανάθεση των εντολών της Κ.Υ. της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης στους Οικονομικούς Επιθεωρητές που υπηρετούν σε αυτές και παρακολούθηση της έγκαιρης εκτέλεσής τους. η) (ια) Διαβίβαση των πορισμάτων και των εκθέσεων των Οικονομικών Επιθεωρητών στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κ.Υ. της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης και διατύπωση τυχόν παρατηρήσεων και προτάσεων για περαιτέρω ενέργειες. θ) (ιβ) Έγκριση έκδοσης αντιγράφων αποδεικτικών είσπραξης και τίτλων πληρωμής που απωλέσθηκαν (άρθρο 34 Ν. 2362/1995 Α΄ 247, άρθρο 76 Π.Δ. 16/1989 Α΄ 6 και Π.Δ. 5/1993 Α΄ 3). ι) (ιγ) Ακύρωση αποδεικτικών είσπραξης και γραμματίων σε περίπτωση απώλειας (άρθρο 78 Π.Δ. 16/1989). ια) (ιδ) Αποδοχή μεταβίβασης στο Δημόσιο κληρονομιαίων ακινήτων για εξόφληση φόρου κληρονομιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 82 του Ν. 2961/2001. ιβ) (ιε) Αποφάσεις για την εξόφληση οφειλών θανόντος οφειλέτη του Δημοσίου από τους κληρονόμους, για τη μεταβίβαση σε αυτούς κληρονομιαίων ακινήτων (άρθρο 3 Ν.Δ. 3079/1954 και άρθρο 1 Β.Δ. 705/1970, σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του Ν. 3200/1955). 26 Άρθρο 7 Καταργείται η υποπερ. ε της περ. 9 της παρ. ΙΙ του άθρ. 6 με την υπ’ αριθμ. 1100776/1253/Α0006/04 ΦΕΚ 1907 Β’/23-12-2004 23 Αντικ. της υποπερ. στ' της περιπτ. 9 της παρ. ΙΙ του άρθ. 6 με την υπ’ αριθμ. 1071473/877/Α0006/2004 ΦΕΚ 1429 Β’/17-9-2004 24 Η υποπερ. ζ καταργήθηκε της περιπτ. 9 του άθρ. 6 με την υπ’ αριθμ. 1100776/1253/Α0006/2004 ΦΕΚ 1907 Β’/2312-2004 25 η υποπερ. ζ της περ. 9 της παρ. ΙΙ του άρθρ. 6 αναριθμείται σε δ με την υπ’ αριθμ. 1100776/1253/Α0006/2004 ΦΕΚ 1907 Β’/23-12-2004 Οι υποπεριπτ. η’ έως ιε’ αναριθμούνται σε ε’ έως ιβ’ με την υπ’ αριθμ. 1100776/1253/Α0006/2004 ΦΕΚ 1907 Β’/23-12-2004 26 24 1064129/801/A0006/2004 ΦΕΚ 1255 Β’/16-8-2004 Τελικές διατάξεις 1. Η κατά τα προηγούμενα άρθρα μεταβίβαση της εξουσίας στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουργού», ισχύει και για τους νόμιμους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους. «2. Η κατά τα προηγούμενα άρθρα μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και στους Προϊσταμένους των Τελωνειακών Περιφερειών, ισχύει και για τους νόμιμους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους.» 27 2. (3.) Κάθε προηγούμενη απόφαση, κατά το μέρος αυτής που αφορά θέματα, τα οποία ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, καταργείται.28 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Αυγούστου 2004 27Καταργείται η παρ. 2 με την υπ’ αριθμ. 1100776/1253/Α0006/04 ΦΕΚ 1907 Β’/23-12-2004 Η παρ. 3 του άρθρ. 7 αναριθμείται σε παρ. 2 με την υπ’ αριθμ. 1100776/1253/Α0006/2004 ΦΕΚ 1907 Β’/23-122004 28 25

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις