ΤΑΕΔΥ

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠΙνακας κρατήσεων υπέρ ΤΑΕΔΥ3. ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)   Ι. Για ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992   |ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ |ΠΟΣΟΣΤΟ (%) |  | |ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ |ΚΡΑΤΗΣΗΣ |ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ | |Τακτικές αποδοχές (Βασικός |3% |  | |μισθός, επίδομα χρόνου υπηρεσίας|ασφαλισμένος |  | |και μισθολογικές αυξήσεις) |3% εργοδότης |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |Ν. 2676/1999 | | | |Ν. 3205/2003 | |Πάσης φύσεως αποδοχές εκτός του |2% | | |βασικού μισθού και των |(Από | | |επιδομάτων που εξαιρεί ρητά η |01/07/2004 2%,| | |νομοθεσία (π.χ. Κίνητρο |παρ. 5 άρθρ. | | |Απόδοσης) |21 Ν. 3232/04)| | |Κράτηση ποσού ίσου με τις |  | | |αποδοχές του πρώτου | | | |δεκαπενθημέρου από του διορισμού| | | |για τους νεοασφαλισμένους σε 24 | | | |ισόποσες μηνιαίες δόσεις | | | |Κράτηση της διαφοράς αποδοχών |  | | |όσων προάγονται ή λαμβάνουν | | | |μισθολογική προαγωγή το πρώτο | | | |δεκαπενθήμερο μετά την προαγωγή | | | |ή την απονομή του επιδόματος. | | |   Σημείωση : Τα καταβαλλόμενα Δώρα εορτών καθώς και το επίδομα αδείας δεν υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. με εξαίρεση τους ασφαλισμένους στο Ταμείο Αρωγής και Υγείας Τελωνειακών Υπαλλήλων.     ΙΙ. Για ασφαλισμένους από 01/01/1993   |ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ |ΠΟΣΟΣΤΟ (%) |  | |ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ |ΚΡΑΤΗΣΗΣ |ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ | |Πάσης φύσεως αποδοχές |6% |  | |εξαιρουμένων των εκτάκτων |(η κράτηση |  | |παροχών λόγω γάμου, γεννήσεως |βαρύνει |  | |τέκνων και θανάτου καθώς και των|κατά το ½ |  | |επιδομάτων βαρείας αναπηρίας του|τον εργαζόμενο |’ρθρα 22 και 32 | |υπαλλήλου και των μελών της |και κατά το |του Ν. 2084/92 | |οικογενείας του και του Κινήτρου|υπόλοιπο ½ τον | | |Απόδοσης. |εργοδότη) | | |Κράτηση ποσού ίσου με τις |  | | |αποδοχές του πρώτου | | | |δεκαπενθημέρου από του διορισμού| | | |για τους νεοασφαλισμένους σε 24 | | | |ισόποσες μηνιαίες δόσεις. | | |      

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις