ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΙΚΑ

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠίνακες κρατήσεων υπέρ ΙΚΑ  2. ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.)   Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ   |ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ |ΠΟΣΟΣΤΟ |ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ |ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ | | |ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ | | | |Κύρια σύνταξη |6,67 |13,33 |Άρθρο 25, παρ. 1 | | | | |Α.Ν. 1846/51 | |Παροχή ασθενείας σε |0,40 |0,80 |Άρθρο 25, παρ. 1 | |χρήμα | | |Α.Ν. 1846/51 | |Παροχή ασθενείας σε |2,15 |4,30 |Π.Δ. 633/82, | |είδος | | |Άρθρο 4, Ν. | | | | |997/79 | |Ε.Τ.Ε.Α.Μ. |3,00 |3,00 |Άρθρο 25, παρ. 1 | | | | |Α.Ν. 1846/51 | |Επαγγ. Κινδύνου |---- |---- |Ν. 4104/60 | |Βαρέων Επαγγελμάτων |2,20 |1,40 |Κανονισμός | | | | |Ασφάλισης ΙΚΑ | | | | |(Άρθρα 104 – 106)| |Βαρέα Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (τ.|3 (+1,25) |3 (+0,75) |Κανονισμός | |ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) | | |Ασφάλισης ΙΚΑ | | | | |(Άρθρα 104 – 106)| |ΟΑΕΔ (Ανεργίας) |1,33 |2,67 |Ν.Δ. 2961/54 | |ΟΑΕΔ (Στράτευσης) |---- |1,00 |Ν. 2054/92 | |ΟΑΕΔ (ΔΛΟΕΜ) |1,00 |1,00 |Ν.Δ. 3868/58 | |ΟΑΕΔ (ΕΛΠΕΚΕ) |---- |0,45 |Άρθρο 14, Ν. | | | | |2924/95 | |ΟΑΕΔ (ΛΠΕΑΕ) |---- |0,15 |Άρθρο 16, Ν. | | | | |1836/89 | |ΟΑΕΔ (ΕΚΛΑ) |0,10 |0,26 |Άρθρο 4, Ν. | | | | |2335/95 | |Εργατική Κατοικία |1,00 |0,75 |Ν. 2963/54 | |Εργατική Εστία |0,35 |0,35 |Ν. 3467/55 – | | | | |Ν.678/77 |     Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ & ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ, Ν.Π.Δ.Δ. & ΟΤΑ   |ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ |ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ |ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ | |Κύρια σύνταξη |6,67 |13,33 | |Ασθένειας σε χρήμα |0,40 |0,80 | |Ασθένειας σε είδος |2,15 |4,30 | |ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) |3,00 |3,00 | |ΟΑΕΔ |2,43 |5,53 | |ΟΕΚ |1,00 |0,75 | |ΟΕΕ |0,35 |0,35 |   Παρατηρήσεις :   • Οι εισφορές όλων των κλάδων υπολογίζονται επί του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών με εξαίρεση τις παροχές κοινωνικού χαρακτήρα και το Κίνητρο Απόδοσης. • Οι ανωτέρω εισφορές προβλέπονται από τις διατάξεις του Α.Ν. 1846/51. • Εάν η παρεχόμενη εργασία υπέχει επαγγελματικό κίνδυνο, οι ανωτέρω εργοδοτικές εισφορές προσαυξάνονται κατά 1 %. • Σε περιπτώσεις βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων (χαρακτηρισμένων από τον ΚΒΑΕ), το συνολικό ποσοστό εισφοράς προσαυξάνεται κατά 3,60% εκ του οποίου το 2,20% βαρύνει τον εργαζόμενο και το 1,40% τον εργοδότη. Για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) το συνολικό ποσοστό αυξάνει κατά 2% (1,25% για τον εργαζόμενο και 0,75% εργοδότη).   Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ   |ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ |ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ |ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ | |Κύρια σύνταξη |6,67 |13,33 | |Ασθένειας σε χρήμα |0,40 |0,80 | |Ασθένειας σε είδος |2,15 |4,30 | |ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) |3,00 |3,00 |   Παρατηρήσεις :   • Οι εισφορές όλων των κλάδων υπολογίζονται επί του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών με εξαίρεση τις παροχές κοινωνικού χαρακτήρα και το Κίνητρο Απόδοσης και με περιορισμό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης όπως ισχύει κάθε φορά για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους (Ν. 2084/92) και του ανώτατου ορίου αποδοχών (Ν. 3232/04) για τους νέους ασφαλισμένους. • Σε περιπτώσεις βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων (χαρακτηρισμένων από τον ΚΒΑΕ), το συνολικό ποσοστό εισφοράς προσαυξάνεται κατά 3,60% εκ του οποίου το 2,20% βαρύνει τον εργαζόμενο και το 1,40% τον εργοδότη. Για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) το συνολικό ποσοστό αυξάνει κατά 2% (1,25% για τον εργαζόμενο και 0,75% εργοδότη).   Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.   1. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ Ν. 3163/55 & ΝΔ 4277/62 ΕΩΣ 31/12/1992 (ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ) α. Με κάλυψη άλλου επικουρικού ταμείου εκτός ΕΤΕΑΜ.   |ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ |ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ |ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ | |Κύρια σύνταξη |6,67 |25,33 | |Ασθένειας |2,55 |6,10 | |ΟΕΚ |1,00 |0,75 |   β. Με επικουρική ασφάλιση ΕΤΕΑΜ   |ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ |ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ |ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ | |Κύρια σύνταξη |6,67 |25,33 | |Ασθένειας |2,55 |6,10 | |ΟΕΚ |1,00 |0,75 | |ΕΤΕΑΜ |3,00 |3,00 |   Παρατηρήσεις :   1. Οι εισφορές των διατάξεων του Ν. 2084/92 για τον κλάδο σύνταξης (κύριας και επικουρικής) υπολογίζονται από την έναρξη ισχύος του Ν. 3205/2003 (1.1.2004) επί των συντάξιμων αποδοχών δηλαδή επί του βασικού μισθού. 2. Οι εισφορές για τον κλάδο ασθενείας υπολογίζονται επί του συνόλου των ακαθαρίστων αποδοχών, εκτός Κινήτρου Απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων και των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του Επιδόματος Αδείας με τον περιορισμό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά.     2. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ Ν. 3163/55 & ΝΔ 4277/62 ΑΠΟ 01/01/1993 (ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)   α. Χωρίς επικουρική ασφάλιση ΕΤΕΑΜ   |ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ |ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ |ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ | |Κύρια σύνταξη |6,67 |13,33 | |Ασθένειας |2,55 |6,10 | |ΟΕΚ |1,00 |0,75 |   β. Με επικουρική ασφάλιση ΕΤΕΑΜ   |ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ |ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ |ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ | |Κύρια σύνταξη |6,67 |13,33 | |Ασθένειας |2,55 |6,10 | |ΟΕΚ |1,00 |0,75 | |ΕΤΕΑΜ |3,00 |3,00 |   Παρατηρήσεις :   • Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2084/92, οι εισφορές όλων των κλάδων υπολογίζονται επί του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών εκτός του Κινήτρου Απόδοσης και με περιορισμό μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3232/02 σε ανώτατο όριο αποδοχών.   3. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩς ( Α.Ν. 1846/51 )   α. Χωρίς επικουρική ασφάλιση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ   |ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ |ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ |ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ | |Κύρια σύνταξη |6,67 |13,33 | |Ασθένειας |2,55 |6,10 | |ΟΕΚ |1,00 |0,75 |   β. Με επικουρική ασφάλιση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ   |ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ |ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ |ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ | |Κύρια σύνταξη |6,67 |13,33 | |Ασθένειας |2,55 |6,10 | |ΟΕΚ |1,00 |0,75 | |ΕΤΕΑΜ |3,00 |3,00 |   γ. Βαρέα και ανθυγιεινά χωρίς επικουρική ασφάλιση ΕΤΕΑΜ   |ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ |ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ |ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ | |Κύρια σύνταξη |6,67 |13,33 | |Ασθένειας |2,55 |6,10 | |ΟΕΚ |1,00 |0,75 | |ΒΑΡΕΑ |2,20 |1,40 |   γ. Βαρέα και ανθυγιεινά με επικουρική ασφάλιση ΕΤΕΑΜ   |ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ |ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ |ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ | |Κύρια σύνταξη |6,67 |13,33 | |Ασθένειας |2,55 |6,10 | |ΟΕΚ |1,00 |0,75 | |ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) |2,20 |1,40 | |ΒΑΡΕΑ |2,20 |1,40 | |ΒΑΡΕΑ – ΕΤΕΑΜ |1,25 |0,75 |   Παρατηρήσεις:   • Οι εισφορές όλων των κλάδων για όλους τους ασφαλισμένους στο κοινό ασφ/κό καθεστώς, υπολογίζονται στο σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών εκτός του Κινήτρου Απόδοσης με περιορισμό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης όπως ισχύει κάθε φορά για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους (Ν. 2084/92) και με ανώτατο όριο αποδοχών για τους «νέους» ασφαλισμένους (Ν. 3232/04).   Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ   |ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ |ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ |ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ | |Κύρια σύνταξη |6,67 |13,33 | |Ασθένειας |2,55 |6,10 | |ΕΤΕΑΜ |3,00 |3,00 |   Παρατηρήσεις:   • Οι εισφορές όλων των κλάδων υπολογίζονται επί του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών με εξαίρεση τις παροχές κοινωνικού χαρακτήρα και το Κίνητρο Απόδοσης και με περιορισμό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης όπως ισχύει κάθε φορά για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους (Ν. 2084/92) και με περιορισμό ανώτατου ορίου αποδοχών (Ν. 3232/04) για τους νέους ασφαλισμένους. • Σε περιπτώσεις βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων (χαρακτηρισμένων από τον ΚΒΑΕ), το συνολικό ποσοστό εισφοράς προσαυξάνεται κατά 3,60%, εκ του οποίου το 2,20% βαρύνει τον εργαζόμενο και το 1,40% τον εργοδότη. Για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) το συνολικό ποσοστό αυξάνει κατά 2% (1,25% για τον εργαζόμενο και 0,75% εργοδότη).   Ειδική Σημείωση:Οι προαναφερόμενες περιπτώσεις καλύπτουν την πλειονότητα των ανωτέρω κατηγοριών υπαλλήλων που υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος, τόσο στο κοινό (Α.Ν. 1846/51) όσο και στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς (Ν. 3163/55 – Ν.Δ. 4277/62). Επειδή ίσως υπάρξουν ιδιαιτερότητες ως προς την ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ορισμένων προσώπων, θα πρέπει οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας των δημοσίων υπηρεσιών και επιχειρήσεων σ’ αυτή την περίπτωση να απευθύνονται στα αρμόδια υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να τους δίνονται τα ποσοστά ασφάλισης (και πακέτα κάλυψης) κατά περίπτωση.  

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις