ΙΚΑ/Ε99/26/2013

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΘ Ε Μ Α: «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση ενιαίου τύπου πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης, που εκδίδεται από υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ». ΣΧΕΤΙΚΑ: α. Το Φ80000/25442/2874/5-9-2013 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. β. Η ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./23487/27-8-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. γ. Η ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-7-2013 (ΦΕΚ 1881/Β’/1-8-2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση. δ. Οι εγκύκλιοι 42/2005 & 48/2005 της Διεύθυνσής μαςΑΔΑ: ΒΛΛ54691ΩΓ-ΛΓΧ Βαθμός Ασφαλείας …………………… Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε99/26 Βαθμός Προτ/τας Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41 - 43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Ελευθεριάδου Τηλέφωνο : 210-52.39.972 FAX : 210-52.22.994 E-mail : dieforga@ika.gr ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α’ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ: 64 Θ Ε Μ Α: «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση ενιαίου τύπου πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης, που εκδίδεται από υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ». ΣΧΕΤΙΚΑ: α. Το Φ80000/25442/2874/5-9-2013 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. β. Η ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./23487/27-8-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. γ. Η ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-7-2013 (ΦΕΚ 1881/Β’/1-8-2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση. δ. Οι εγκύκλιοι 42/2005 & 48/2005 της Διεύθυνσής μας Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./23487/27-8-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-7-2013 (ΦΕΚ 1881/Β’/1-8-2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται ως υποχρεωτική η αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ενιαίου τύπου πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης και παρακαλούμε για ενημέρωσή σας και εφαρμογή. Με το άρθρο 5 της παραπάνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, από την έναρξη ισχύος αυτής (1/8/2013), καταργούνται οι αριθ. ΔΙΑΔΠ/5482/21-3-2005 (ΦΕΚ 400/Β΄/28-3-2005)- εγκ. 42/2005 και ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25-6-2007 (ΦΕΚ 1055/Β΄/276-2007) αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Εθνικής Άμυνας, δεδομένου ότι ενοποιήθηκαν οι δύο τύποι ( Α΄ και Β΄ ) πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης σε ένα ενιαίο πλέον πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. 1 ΑΔΑ: ΒΛΛ54691ΩΓ-ΛΓΧ Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-7-2013 (ΦΕΚ 1881/Β’/1-8-2013), η οποία έχει εκδοθεί στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων των Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α΄) και Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/ Α΄), το ενιαίου τύπου πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, που εκδίδεται από υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αναζητείται πλέον από τις καθ’ ύλην αρμόδιες για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης υπηρεσίες των Υπουργείων, των αυτοτελών Δημοσίων Υπηρεσιών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα, χωρίς να απαιτείται σχετική συναίνεση(εξουσιοδότηση)του ενδιαφερομένου. Η αναζήτηση του πιστοποιητικού προβλέπεται με τη συμπλήρωση και αποστολή του αντιστοίχου υποδείγματος εντύπου του Παραρτήματος 1, που περιέχεται στην Κ.Υ. Απόφαση. Διαδικασία αναζήτησης του ενιαίου τύπου πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης Η διαδικασία της υποχρεωτικής δικαιολογητικού έχει ως ακολούθως: αυτεπάγγελτης αναζήτησης του ως άνω Η αρμόδια για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης υπηρεσία οφείλει, εντός 24 ωρών από την υποβολή της αίτησης του πολίτη, να αναζητήσει αυτεπάγγελτα την έκδοση του πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης, αποστέλλοντας στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ( Στρατολογικά Γραφεία), σημείωμαέγγραφο το οποίο πληροί το διοικητικό τύπο του Παραρτήματος (1). Επί του σημειώματος πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια η διοικητική πράξη για την οποία απαιτείται η αναζήτηση του ανωτέρω πιστοποιητικού και πρέπει να παρέχονται επαρκή ταυτοποιητικά στοιχεία των προσώπων για τα οποία ζητείται το αντίστοιχο δικαιολογητικό. Αν υπάρχουν περισσότερα του ενός αιτήματα για την έκδοση του πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης, μπορούν να ομαδοποιηθούν στο ίδιο σημείωμα. Επίσης, στο σημείωμα (έγγραφο), εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας που το αποστέλλει αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που αναζητά το πιστοποιητικό. Η αποστολή του σημειώματος (εγγράφου) γίνεται με χρήση τηλεομοιοτυπίας (fax) ή με απλό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), χωρίς να απαιτείται ψηφιακή υπογραφή. Στη συνέχεια, η αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, οφείλει εντός 48 ωρών από τη λήψη του εγγράφου – αιτήματος να αποστείλει με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφόσον το τελευταίο συνοδεύεται από ψηφιακή υπογραφή, το ζητούμενο δικαιολογητικό για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης στην υπηρεσία που το έχει αναζητήσει. Η αποστολή του πιστοποιητικού ταχυδρομικά γίνεται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η υποβολή του σε πρωτότυπο. Στις περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με ειδική διάταξη, απαιτείται το πρωτότυπο, ενεργοποιείται η διαδικασία για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης με βάση το αντίγραφο, το οποίο αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία, σύμφωνα με τα οριζόμενα, μέχρι τη λήψη του πρωτοτύπου, οπότε και εκδίδεται η τελική διοικητική πράξη. 2 ΑΔΑ: ΒΛΛ54691ΩΓ-ΛΓΧ Επισημάνσεις Ενόψει της εφαρμογής της προαναφερθείσας απόφασης, οι υπηρεσίες μας, οφείλουν να τροποποιήσουν τα σχετικά έντυπα των αιτήσεών τους, στα οποία αναγράφεται το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ και Β΄ ως συνημμένο δικαιολογητικό, ώστε να αναφέρεται πλέον η ορθή ονομασία του ενιαίου τύπου πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης και να αναγράφεται εμφανώς η υποχρέωση της υπηρεσίας για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή του. Όσον αφορά τα απαραίτητα για την επικοινωνία στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως αναφέρεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-7-2013, η Διεύθυνση Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας θα συντονίσει τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, για την επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας (τηλέφωνα, αριθμούς συσκευών τηλεομοιοτυπίας και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς πολλά από τα αιτήματα για αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης, θα διεκπεραιώνονται πλέον μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Τα στοιχεία αυτά, εφόσον επικαιροποιηθούν θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας, και θα είναι προσβάσιμα από τις υπηρεσίες σας, προκειμένου να εφαρμοστεί σωστά το μέτρο της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτηση του εν λόγω πιστοποιητικού. Επιπλέον, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων αυτών, οι υπηρεσίες σας μπορούν να κάνουν χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που εμπεριέχονται στους συνημμένους Πίνακες των εγκυκλίων 42/05 & 48/05, για την εύρεση του αρμόδιου Στρ. Γραφείου. Τα στοιχεία επικοινωνίας του εκάστοτε Στρατολογικού Γραφείου περιέχονται στο Πίνακα Α΄ (εγκ.42/05). Ειδικά για τα στρατολογικά γραφεία που εδρεύουν στους νομούς Αττικής και Θεσ/νίκης οι υπηρεσίες σας θα πρέπει να συμβουλεύονται τον Πίνακα Β΄ για τον εντοπισμό του αρμόδιου Στρ. Γραφείου και στη συνέχεια να εντοπίσουν τα στοιχεία επικοινωνίας από τον Πίνακα Α΄(εγκ.48/05). Υπενθυμίζουμε, ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών αναζητούν το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, για τις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω αυτών και για τις οποίες απαιτείται, ως δικαιολογητικό, μόνον, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πολίτες επιθυμούν να το χρησιμοποιήσουν σε φορείς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης (π.χ πρόσληψή τους σε ιδιωτικές εταιρείες κ.λπ.). Τέλος, σας ενημερώνουμε , ότι το σύνολο του πληροφοριακού υλικού που αφορά στην παρούσα εγκύκλιο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) www.ydmed.gov.gr- στη θέση: Διοικητική Μεταρρύθμιση –Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών. 3 ΑΔΑ: ΒΛΛ54691ΩΓ-ΛΓΧ Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες . Συνημμένα: Φ .(9) Καταστάσεις (2) Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας 4 ΑΔΑ: ΒΛΛ54691ΩΓ-ΛΓΧ Κατάσταση υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών Η υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αφορά τις παρακάτω κατηγορίες δικαιολογητικών: 1. Ενιαίου τύπου Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης 2. Πιστοποιητικά αρμοδιότητας Υπ.ΕΣ.Δ.Δ .Α:  Γέννησης  Οικογενειακής κατάστασης  Εγγραφής ανδρών στα μητρώα αρρένων  Αντίγραφα ή αποσπάσματα ληξιαρχικής πράξης γέννησης/ γάμου/θανάτου 3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου 4. Πιστοποιητικά αρμοδιότητας υπουργείου Δικαιοσύνης:  περί μη πτώχευσης  μη τέλεσης υπό εκκαθάριση  μη τέλεσης υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή ανάλογη κατάσταση  μη τέλεσης υπό αναγκαστική διαχείριση  μη τέλεσης υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση  περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού  περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση  περί μη τροποποίησης καταστατικού εταιρείας ή σωματείου  περί καταχώρισης ή μη εταιρείας ή σωματείου στο οικείο βιβλίο (μητρώο) του Πρωτοδικείου  περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση  αντίγραφο καταστατικού εταιρείας ή σωματείου που έχει κατατεθεί στο οικείο Πρωτοδικείο 5. Αποφάσεις ασφαλιστικών οργανισμών κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  Απόφαση συνταξιοδότησης  Απόφαση αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας 6. Δικαιολογητικά για υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ:  Βεβαίωση προϋπηρεσίας  Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών  Βεβαίωση/Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης ή υπαλληλικής ιδιότητας  Βεβαίωση αποδοχών/ μισθοδοσίας 7. Πιστοποιητικό σπουδών τέκνων (για απονομή σύνταξης) 8. Βεβαιώσεις Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)  Βεβαίωση ποσού σύνταξης  Βεβαίωση περί μη ασφάλισης 5 ΑΔΑ: ΒΛΛ54691ΩΓ-ΛΓΧ Βεβαίωση περί μη συνταξιοδότησης 9. Βεβαιώσεις Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – ΕΤΑΑ ( Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων)  Βεβαίωση ασφάλισης για κύρια σύνταξη  Βεβαίωση συνταξιούχου  Βεβαίωση ασφάλισης για τον κλάδο υγείας  Βεβαίωση ασφάλισης για την ειδική προσαύξηση 10. Βεβαιώσεις του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)  Βεβαίωση περί μη ασφάλισης  Βεβαίωση περί μη συνταξιοδότησης 11. Βεβαιώσεις Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ)  Βεβαίωση περί ασφάλισης, διακοπής ασφάλισης, επανεγγραφής και λοιπές βεβαιώσεις σχετικές με την ασφάλιση  Βεβαίωση περί συνταξιοδότησης, διακοπής της συνταξιοδότησης, αναστολής της συνταξιοδότησης και λοιπές βεβαιώσεις για τη συνταξιοδότηση  6 ΑΔΑ: ΒΛΛ54691ΩΓ-ΛΓΧ Κατάσταση προαιρετικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών Η προαιρετική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αφορά τις παρακάτω κατηγορίες δικαιολογητικών: 1. Πιστοποιητικά αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας 2. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από δέκα επτά (17) Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Κ. του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Εργασίας 7

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις