2/60068/0094/2005

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑναπροσαρμογή ποσού της παρ . 6 της αρ . 54913/26.3.1971 ( ΦΕΚ 263 Β ') αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού τρόπου της δί ' επιταγών πληρωμής των δαπανών των Ν . Π . Δ . Δ ., Ειδικών Ταμείων , Ειδικών Κεφαλαίων και Ειδικών Υπηρεσιών , ων την διαχείρισιν ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος» , όπως αντικαταστάθηκε με τις αρ . 184694/1001/20.1.1976 ( ΦΕΚ 105 Β ') και αρ . 38876/133/22.3.1976 ( ΦΕΚ 479- Β ') όμοιες .

ΦΕΚ: 1605/Β/20051 οικ . 2/60068/0094/2005- ΦΕΚ Β΄ 1605/21.11.2005 Αρ . Πρωτ .: οικ . 2/60068/0094 /2005- ΦΕΚ Β΄ 1605/21.11.2005 ΘΕΜΑ : Αναπροσαρμογή ποσού της παρ . 6 της αρ . 54913/26.3.1971 ( ΦΕΚ 263 Β ') αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικώ ν «Περί καθορισμού τρόπου της δί ' επιταγών πληρωμής των δαπανών των Ν . Π . Δ . Δ ., Ειδικών Ταμείων , Ειδικών Κεφαλαίων και Ειδικών Υπηρεσιών , ων την διαχείρισιν ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος» , όπως αντικαταστάθηκε με τις αρ . 184694/1001/20.1.1976 ( ΦΕΚ 105 Β ') και αρ . 38876/133/22.3.1976 ( ΦΕΚ 479 - Β ') όμοιες . ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη :' 1) Τις διατάξεις : α ) Το Ν . Δ .754/1970 «Περί πληρωμής δι ' επιταγών των δαπανών των Ν . Π . Δ . Δ ,, Ειδικών Ταμείων , Ειδικών Κεφαλαίων και Ειδικών Υπηρεσιών , ων την διαχείρισιν ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος» . β ) Το άρθρο 90 του Π . Δ . 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» ( ΦΕΚ 98 Α '). 2) Την αριθμ . 14650/ ΔΙΟΕ 85/17,3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών ( ΦΕΚ 519 Β '). 3) Την ανάγκη αναπροσαρμογής του ποσού, που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ 6 της αρ. 54913/26.3.1971 ( ΦΕΚ 263 Β') απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως αντικαταστάθηκε με την αρ. 184694/1001/20.1.1976 ( ΦΕΚ 105 Β') και την αρ. 38876/133/22.3.1976 ( ΦΕΚ 479 Β') όμοια απόφαση. 4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη. 2 οικ . 2/60068/0094/2005- ΦΕΚ Β΄ 1605/21.11.2005 Αποφασίζουμε Αναπροσαρμόζουμε και καθορίζουμε σε τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ το ποσό που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 6 της αρ. 54913/26.3.1971 ( ΦΕΚ 263 Β') απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως αντικαταστάθηκε με την αρ. 184694/1001/20.1.1976 ( ΦΕΚ 105 Β') και την αρ. 38876/133/22.3.1976 ( ΦΕΚ 479 Β') όμοια απόφαση. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2005 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -Π. ΔΟΥΚΑΣ

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις