2/60068/0094/2005

Αναπροσαρμογή ποσού της παρ . 6 της αρ . 54913/26.3.1971 ( ΦΕΚ 263 Β ') αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού τρόπου της δί ' επιταγών πληρωμής των δαπανών των Ν . Π . Δ . Δ ., Ειδικών Ταμείων , Ειδικών Κεφαλαίων και Ειδικών Υπηρεσιών , ων την διαχείρισιν ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος» , όπως αντικαταστάθηκε με τις αρ . 184694/1001/20.1.1976 ( ΦΕΚ 105 Β ') και αρ . 38876/133/22.3.1976 ( ΦΕΚ 479- Β ') όμοιες . ΦΕΚ: 1605/Β/2005ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 24η ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ   |ΤΜΗΜΑ : |Α ' | |Πληροφορίε|: Παν . | |ς |Σπυροπούλου | |  |: Ιωσ . Νόστος | |Τηλέφωνα |: 3338627, | | |3338651 | |ΦΑΞ |: 3338676 | |ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | |ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ | | | |ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ |: 39 η Ν . Π . Δ | | |. Δ . | |ΤΜΗΜΑ |: Α ' | |Πληροφορίε|: Μ . Κακοσαίου | |ς | | |Τηλέφωνο |: 210 3338531 | |ΦΑΞ |: 210 3338533 | Ταχ . Δ / νση : Πανεπιστημίου 37 Ταχ . Κώδ . : 101 65- ΑΘΗΝΑ Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2005-Αρ . Πρωτ .: οικ . 2/60068/0094 ΘΕΜΑ : Αναπροσαρμογή ποσού της παρ . 6 της αρ . 54913/26.3.1971 ( ΦΕΚ 263 Β ') αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού τρόπου της δί ' επιταγών πληρωμής των δαπανών των Ν . Π . Δ . Δ ., Ειδικών Ταμείων , Ειδικών Κεφαλαίων και Ειδικών Υπηρεσιών , ων την διαχείρισιν ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος» , όπως αντικαταστάθηκε με τις αρ . 184694/1001/20.1.1976 ( ΦΕΚ 105 Β ') και αρ . 38876/133/22.3.1976 ( ΦΕΚ 479- Β ') όμοιες . ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη :' 1) Τις διατάξεις : α ) Το Ν . Δ .754/1970 «Περί πληρωμής δι ' επιταγών των δαπανών των Ν . Π . Δ . Δ ,, Ειδικών Ταμείων , Ειδικών Κεφαλαίων και Ειδικών Υπηρεσιών , ων την διαχείρισιν ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος» . β ) Το άρθρο 90 του Π . Δ . 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» ( ΦΕΚ 98 Α '). 2) Την αριθμ . 14650/ ΔΙΟΕ 85/17,3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών ( ΦΕΚ 519 Β '). 3) Την ανάγκη αναπροσαρμογής του ποσού, που προβλέπεται από τη διάταξη τητς παρ 6 της αρ. 54913/26.3.1971 ( ΦΕΚ 263 Β') απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως αντικαταστάθηκε με την αρ. 184694/1001/20.1.1976 ( ΦΕΚ 105 Β') και την αρ. 38876/133/22.3.1976 ( ΦΕΚ 479 Β') όμοια απόφαση. 4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη. Αποφασίζουμε Αναπροσαρμόζουμε και καθορίζουμε σε τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ το ποσό που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 6 της αρ. 54913/26.3.1971 ( ΦΕΚ 263 Β') απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως αντικαταστάθηκε με την αρ. 184694/1001/20.1.1976 ( ΦΕΚ 105 Β') και την αρ. 38876/133/22.3.1976 ( ΦΕΚ 479 Β') όμοια απόφαση. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -Π. ΔΟΥΚΑΣ

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώE-BOOKS

 • new3
 • new2
 • new1
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας