Ν.2741/1999

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων , άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.-Αρθρο 8 Κρατικές προμήθειες. ΦΕΚ: 199/Α/1999ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κ/28-9-1999 θδαέκμΝ ΦκλΫαμΝ ζΫΰξκυΝ ΣλκφέηπθΝ ,Ν Ϊζζ μΝ λυγηέ δμΝ γ ηΪ πθΝ αληκ δσ β αμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ θΪπ υιβμΝεαδΝζκδπΫμΝ δα Ϊι δμέ1 Κ Φ Λ ΙΟΝΠΡΩΣΟ ΝΙ ΙΟ΢ΝΦΟΡ ΢Ν Λ ΓΧΟΤΝΣΡΟΦΙΜΩΝ ΆλγλκΝ1 ΢τ α βΝ θδαέκυΝΦκλΫαΝ ζΫΰξκυΝΣλκφέηπθΝ- πκ κζάΝ- ληκ δσ β μ2 1έΝ ΢υθέ α αδΝ θκηδεσΝ πλσ ππκΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝ η Ν βθΝ ππθυηέαΝ θδαέκμΝ ΦκλΫαμΝ Έζ ΰξκΝ ΣλκφέηπθΝ Χ έΦέ έΣέΨΝ πκυΝ λ τ δΝ βθΝ γάθαΝ εαδΝ ζ έΝ υπσΝ βθΝ πκπ έαΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ θΪπ υιβμέ βέΝ΢εκπσμΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ έθαδΝβΝπλκ α έαΝ κυΝεα αθαζπ άΝη Ν βΝ δα φΪζδ βΝ βμΝ δ αΰπΰάμ,Ν παλαΰπΰάμΝ εαδΝ βμΝ δαεέθβ βμΝ υΰδ δθυθΝ λκφέηπθ,Ν βΝ πδ κπκέβ βΝ βμΝ εα αζζβζσ β αμ,Ν κΝ Ϋζ ΰξκμΝ βμΝ πκδσ β αμΝ εαδΝ βΝ πκδκ δεάΝ αθαίΪγηδ βΝ πθΝ λκφέηπθ,Ν σππμΝ πέ βμΝ εαδΝ βΝ πλκ α έαΝ πθΝκδεκθκηδευθΝ υηφ λσθ πθΝ κυΝεα αθαζπ άΝεαδΝβΝηΫλδηθαΝΰδαΝ βθΝαπκ λκπάΝ βμΝπαλαπζΪθβ άμΝ κυΝ Ν ξΫ βΝη Ν βθΝυΰδ δθάΝ,Ν βΝ τ α β,Ν βθΝ πδ άηαθ βΝεαδΝ βθΝ δηάΝ πθΝ λκφέηπθέ ΝέΝ γιηβήβίίλ,Ν Φ Κ-ζίΝ ’ήζ-3-βίίλ,Ν ΪλγλκΝ λ: «1έΝ ΟΝ θδαέκμΝ ΦκλΫαμΝ ζΫΰξκυΝ ΣλκφέηπθΝ Χ έΦέ έΣέΨΝ ζ έΝ φ ιάμΝυπσΝ βθΝ πκπ έαΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμΝεαδΝΣλκφέηπθέΝΌπκυΝ βθΝε έη θβΝθκηκγ έαΝΰδαΝ αληκ δσ β μΝ πκυΝ αθάεκυθΝ άΝ αφκλκτθΝ κθΝ έΦέ έΣέΝ αθαφΫλ αδΝ κΝ ΤπκυλΰσμΝ θΪπ υιβμ,Ν κΝ ιάμΝ θκ έ αδΝ κΝ ΤπκυλΰσμΝ ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμΝεαδΝΣλκφέηπθέΝΌπκυΝ βΝθκηκγ έαΝΰδαΝαληκ δσ β μΝ ξ δεΫμΝη Ν κθΝ έΦέ έΣέΝ πκυΝη αφΫλκθ αδΝ κΝΤπκυλΰ έκΝ ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμΝεαδΝΣλκφέηπθΝαθαφΫλ αδΝ κΝΤπκυλΰ έκΝ θΪπ υιβμ,Ν κΝ ιάμΝθκ έ αδΝ κΝΤπκυλΰ έκΝ ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμΝεαδΝΣλκφέηπθέΝβέΝΜ αφΫλκθ αδΝ κθΝ έΦέ έΣέΝκδΝαληκ δσ β μΝ πκυΝ αθα ΫγβεαθΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ γΝ κυΝ πέ έΝ ιλήβίίιΝ ΧΦ ΚΝ ληΝ ΄ΨΝ Ν υπβλ έ μΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμΝεαδΝ δμΝΚ βθδα λδεΫμΝΤπβλ έ μΝ πθΝΝκηαλξδαευθΝ υ κ δκδεά πθέΝΣκΝπλκβΰκτη θκΝ ΪφδκΝ έγ αδΝ Ν φαληκΰάΝΫιδΝηάθ μΝτ λαΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυέ Μ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμΝεαδΝ Σλκφέηπθ,ΝπκυΝ ε έ αδΝπλδθΝ βθΝπΪλκ κΝ πθΝπλκαθαφ λγΫθ πθΝΫιδΝ ηβθυθΝεαδΝ έγ αδΝ Νδ ξτΝ αυ σξλκθαΝ η Ν κΝ πλυ κΝ ΪφδκΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ αυ άμ,Ν λυγηέακθ αδΝ ζ π κη λ δαεΪΝ εαδΝ ξθδεΪΝ γΫηα αΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βΝ η αφκλΪΝ εαδΝ βθΝ Ϊ εβ βΝ πθΝ αληκ δκ ά πθΝ αυ υθέγέΝ Μ Ν πλκ λδεΪΝ δα Ϊΰηα α,Ν πκυΝ ε έ κθ αδΝ τ λαΝαπσΝπλσ α βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝΟδεκθκηέαμΝεαδΝΟδεκθκηδευθ,Ν ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμΝεαδΝΣλκφέηπθΝεαδΝ κυΝ εα ΪΝπ λέπ π βΝαλησ δκυΝΤπκυλΰκτ,Ναληκ δσ β μΝ ξ δαση θ μΝη Ν αΝ λσφδηαΝη αφΫλκθ αδΝ κθΝ έΦέ έΣέέζέΝ Μ Νπλκ λδεσΝ δΪ αΰηα,ΝπκυΝ ε έ αδΝτ λαΝαπσΝπλσ α βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ θΪπ υιβμΝεαδΝ ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμΝ εαδΝΣλκφέηπθΝηπκλ έΝθαΝ λκπκπκδκτθ αδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝβιζ1ή1λλλΝεαδΝΪζζπθ θσηπθΝη Ν εκπσΝ βθΝ θαλησθδ άΝ κυμΝ η Ν βΝ δΪ αιβΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ παλσθ κμΝ Ϊλγλκυέηέ πσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ παλσθ κμΝ ΪλγλκυΝ θΝ γέΰκθ αδΝ αληκ δσ β μΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ ΟδεκθκηέαμΝ εαδΝ ΟδεκθκηδευθΝ ξ δεΫμΝ η Ν πλκρσθ αΝ πκυΝ υπσε δθ αδΝ Ν έΦέΚέΝ εαδΝ Νεαγ υ αΝ α ηκφκλκζκΰδεκτΝ ξαλαε άλα,Ν πκυΝ ιαεκζκυγκτθΝ θαΝ λυγηέακθ αδΝ απσΝ δμΝ δ ξτκυ μΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ δ δεάμΝεα ΪΝπ λέπ π βΝθκηκγ έαμέθέΝΟδΝυπΪζζβζκδΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ ιαεκζκυγκτθΝθαΝζαηίΪθκυθΝ δμΝ απκ κξΫμΝπκυΝ κυμΝεα αίΪζζκθ αδΝεαδΝ βΝηβθδαέαΝ δ δεάΝπλσ γ βΝαηκδίάΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝαπσΝ βθΝυπ’ΝαλδγηέΝ βήβλλθζήίίββήβγέιέβίίβΝ ΧΦ ΚΝ 1ίβ1Ν ΄ΨΝ εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ ΟδεκθκηέαμΝ εαδΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ θΪπ υιβμ,ΝσππμΝ εΪ κ Νδ ξτ δέΝΟδΝαθπ ΫλπΝ θΝ δεαδκτθ αδΝκπκδα άπκ ΝΪζζβμΝπλσ γ βμΝαπκαβηέπ βμΝπκυΝ πλκίζΫπ αδΝΰδαΝ κυμΝυπαζζάζκυμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμΝεαδΝΣλκφέηπθΝεαδΝ πθΝ πκπ υση θπθΝ απσΝαυ σΝθκηδευθΝπλκ υππθΝ βηκ έκυΝ δεαέκυ» 1 Νέζίίβήβί11,Ν Φ Κ-1κίΝ ήββ-8-11,Ν ΪλγλκΝ θίμΝ “1έΝ Ν θυθυηβΝ αδλ έαΝ δκηβξαθδεάμΝ Έλ υθαμΝ εαδΝ Σ ξθκζκΰδεάμΝ θΪπ υιβμΝ δκηβξαθέαμ ΣλκφέηπθΝ Χ έΣέ έΣέΝ έ έΨ,Ν πκυΝ υθ άγβΝ η Ν κΝ πέ έΝ ζιγή1λκκΝ Χ ΄β1βΨΝ εαδΝ πκπ τ αδΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν δαΝ έκυΝ ΜΪγβ βμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν ζτ αδΝ εαδΝ έγ αδΝ Ν εεαγΪλδ β,Ν τηφπθαΝ η Ν βΝ δα δεα έαΝ πκυΝ πλκίζΫπκυθΝ κΝ παλυθΝ εαδΝ κΝ δ λυ δεσμΝ βμΝ θσηκμ,Ν κΝ κδε έκΝ εα α α δεσ,ΝκΝεέθέΝβ1λίή1λβίΝεαδΝκδΝζκδπΫμΝε έη θ μΝ δα Ϊι δμέΝΣκΝ εκπσΝ βμΝ έΣέ έΣέΝ έ έ,ΝπκυΝκλέα αδΝ βθΝ παλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝζΝ κυΝπέ έΝζιγή1λκκΝ επζβλυθ δΝ φ ιάμΝκΝ έΦέ έΣέ,ΝΝέΠέ έ έΝπκυΝ υθ άγβΝη Ν κΝΪλγλκΝ1Ν κυΝ θέβιζ1ή1λλλΝ Χ ΄1λλΨΝεαδΝ πκπ τ αδΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ Τΰ έαμΝ εαδΝ ΚκδθπθδεάμΝ ζζβζ ΰΰτβμ,Ν κΝ κπκέκμΝ ΰδαΝ βθΝυζκπκέβ βΝ κυΝ εκπκτΝαυ κτΝπλκίαέθ δΝ δμΝ θΫλΰ δ μΝ βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝζΝ κυΝπέ έΝζιγή1λκκ” 2 1 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 2 3.ΧμΝ ξ λσφδηαρ «γ πλκτθ αδ»3σζαΝ αΝ λ ΪΝ άΝ υΰλΪΝ πλκρσθ αΝ πκυΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ξλβ δηκπκδβγκτθΝΰδαΝ λκφάΝαπσΝ κθΝΪθγλππκέΝ΢ Ναυ ΪΝ υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝ αΝεΪγ Ν έ κυμΝ πκ ΪΝ εαδΝ υφλαθ δεΪ,Ν κΝ θ λσ,Ν κΝ εσηη αΝ εαδΝ ηα έξ μ,Ν εαγυμΝ εαδΝ εΪγ Ν κυ έαΝ άΝ ηέΰηαΝ κυ δυθΝπκυΝπλκκλέα αδΝΰδαΝπλκ γάεβΝ Ν λσφδηαέΝΧμΝυΰδ δθΪΝ λσφδηαΝθκκτθ αδΝ αΝ λσφδηαΝ αΝκπκέαΝαπσΝυΰδ δθάΝΪπκοβΝ έθαδΝεα ΪζζβζαΝπλκμΝίλυ βΝαπσΝ κθΝΪθγλππκέ 4 ΧμΝ«πδ κπκέβ βΝ βμΝεα αζζβζσ β αμΝ πθΝ λκφέηπθ» κΝΫζ ΰξκμΝ βμΝ υηησλφπ βμΝ δμΝ πλκ δαΰλαφση θ μΝ απαδ ά δμΝ πκυΝ κλέακθ αδΝ απσΝ βθΝ ε έη θβΝ γθδεάΝ εαδΝ εκδθκ δεάΝ θκηκγ έαΝ ΰδαΝ βθΝ δα φΪζδ βΝ βμΝ παλαΰπΰάμΝ εαδΝ δαεέθβ βμΝ υΰδ δθυθΝ λκφέηπθΝ εα ΪζζβζπθΝπλκμΝίλυ βΝαπσΝ κθΝΪθγλππκέ 5 ΧμΝξ πδξ έλβ βΝ λκφέηπθρΝ«γ πλ έ αδ» εΪγ Ν πδξ έλβ βΝ βησ δαΝάΝδ δπ δεάΝπκυΝα ε έΝηέαΝ άΝ π λδ σ λ μΝ απσΝ δμΝ παλαεΪ πΝ λα βλδσ β μΝ ε λ κ εκπδεΫμΝ άΝ ηβΝ μΝ παλα ε υά,Ν η απκέβ β,Ν παλαΰπΰά,Ν υ ε υα έα,Ν απκγάε υ β,Ν η αφκλΪ,Ν δαθκηά,Ν δαεέθβ βΝ άΝ βθΝ πλκ φκλΪΝπλκμΝπυζβ βΝάΝ δΪγ βΝ λκφέηπθέ «ΩμΝ λΰα άλδαΝ λκφέηπθΝγ πλκτθ αδΝ κΝΓ θδεσΝΧβη έκΝ κυΝΚλΪ κυμ,Ν αΝ λΰα άλδαΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ εαδΝ ΪζζαΝ βησ δαΝ λΰα άλδαΝ υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ εαδΝ πθΝ λΰα βλέπθΝ πθΝ θπ Ϊ πθΝ επαδ υ δευθΝ Ι λυηΪ πθΝ εαδΝ πθΝ Σ ξθκζκΰδευθΝ επαδ υ δευθΝ Ι λυηΪ πθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ δ δπ δεΪΝ λΰα άλδαΝ δαπδ υηΫθαΝ απσΝ κθΝ αλησ δκΝ ΰδαΝ βΝ δαπέ υ βΝ ελα δεσΝ φκλΫα,Ν η Ν ίΪ βΝ αΝ ελδ άλδαΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ λΰα βλέπθΝ κεδηυθΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ βθΝ κ βΰέαΝ λγήλλή ΟΚ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αΝ πλσ γ αΝ ηΫ λα,Ν πκυΝ αφκλκτθΝ κθΝ πέ βηκΝ Ϋζ ΰξκΝ πθΝ λκφέηπθ,Ν Ν υηησλφπ βΝ η Ν βθΝ πμΝ ΪθπΝ κ βΰέαΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυΝ βμΝ βλβμΝ Οε πίλέκυΝ 1λλγΝ (Φ ΚΝ γηηΝ ’ήβ1έγέβίίβ)»6 4.ΝππΪΝ φυ δεΪΝ πλκρσθ α,Ν αΝ κπκέαΝ ίλέ εκθ αδΝ κυμΝ ξυλκυμΝ εαζζδΫλΰ δαμΝ εαδΝ παλαΰπΰάμΝ ΧξυλκδΝ πλπ κΰ θκτμΝ παλαΰπΰάμΨ,Ν πλδθΝ υπκ κτθΝ κπκδα άπκ Ν ι λΰα έα,Ν εαγυμΝ εαδΝ θππΪΝ πλκρσθ αΝε βθκ λκφέαμ,Ναζδ έαμ,ΝδξγυκεαζζδΫλΰ δαμΝεαδΝη ζδ κεκηέαμ,Ν αΝκπκέαΝίλέ εκθ αδΝ κυμΝξυλκυμΝπαλαΰπΰάμ,Ν φσ κθΝ θΝπλκ φΫλκθ αδΝπλκμΝεα αθΪζπ β,Ν θΝυπΪΰκθ αδΝ βθΝ αληκ δσ β αΝ κυΝ έΦέ έΣέ Κα ΪΝ βΝ φΪ βΝ βμΝ πλυ βμΝ η απκέβ βμΝ πθΝ θππυθΝ φυ δευθΝ εαδΝ απρευθΝ πλκρσθ πθΝ ιαεκζκυγ έΝ θαΝ υφέ α αδΝ βΝ παλΪζζβζβΝ αληκ δσ β αΝ ζΫΰξκυΝ πθΝ υπβλ δυθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝΓ πλΰέαμέ Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ θΪπ υιβμΝ εαδΝ Γ πλΰέαμΝ λυγηέακθ αδΝ αΝ δ δεσ λαΝ γΫηα αΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ βθΝ ΫθθκδαΝ βμΝ πλυ βμΝ η απκέβ βμΝ εαδΝ βθΝ κλΰΪθπ βΝ εαδΝ κΝ υθ κθδ ησΝ πθΝ ζΫΰξπθΝεα ΪΝ βΝφΪ βΝαυ άέ πέ βμΝ θΝ υπΪΰκθ αδΝ βθΝ αληκ δσ β αΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ αθ δε έη θαΝ εαδΝ εαγ α ηκφκλκζκΰδεκτΝξαλαε άλα,ΝσππμΝεαγκλέακθ αδΝ δμΝκδε έ μ δα Ϊι δμέ 3 Ν παλαπΪθπΝ ηΫ αΝ γίθθήβίίβ,ΝΦ Κ-βηβΝ ’ υ αΝ Ν «Ν »Ν ζΫιβΝ αθ δεα α Ϊγβε Ν η Ν βθΝ παλΪΰλαφκΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ γιΝ κυΝ θσηκυΝ ΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ«Ν»ΝζΫιβΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝγιΝ κυΝθσηκυΝγίθθήβίίβ,ΝΦ ΚβηβΝ ’ 4 ΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ«Ν»ΝζΫιβΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝγιΝ κυΝθσηκυΝγίθθήβίίβ,ΝΦ ΚβηβΝ ’ 5 6 ΣκΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Φ Κ-βηβΝ ’ Ν«Ν»Ν ΪφδκΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝβΝ κυΝΪλγλκυΝγιΝ κυΝθσηκυΝγίθθήβίίβ,Ν ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 3 5.ΟΝ έΦέ έΣέΝΰδαΝ βθΝ επζάλπ βΝ βμΝαπκ κζάμΝ κυΝΫξ δΝ δμΝαεσζκυγ μΝαληκ δσ β μΝμ αέΚαγκλέα δΝ δμΝ πλκ δαΰλαφΫμΝ πκδσ β αμΝ δμΝ κπκέ μΝ πλΫπ δΝ θαΝ πζβλκτθΝ αΝ πλκ φ λση θαΝ βθΝεα αθΪζπ βΝ λσφδηαΝεαδΝκδΝπλυ μΝάΝπλσ γ μΝτζ μΝπκυΝπλκκλέακθ αδΝΰδαΝπλκ γάεβΝ Ν λσφδηαΝη Ν εκπσΝ βθΝπλκ α έαΝ βμΝ βησ δαμΝυΰ έαμΝεαδΝ βθΝαπκφυΰάΝ βμΝ ιαπΪ β βμΝ πθΝεα αθαζπ υθέ ίέΚαγκλέα δΝ αΝ πλσ υπαΝ εαδΝ δμΝ αλξΫμΝ δμΝ κπκέ μΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ βλέα αδΝ βΝ η ζΫ βΝ εαδΝ φαληκΰάΝ πθΝ υ βηΪ πθΝ παλαΰπΰάμΝ υΰδ δθυθΝ πλκρσθ πθ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ ε έη θβΝ θκηκγ έα,ΝαπσΝ δμΝ πδξ δλά δμΝ λκφέηπθΝεαδΝ δμΝπλκ δαΰλαφΫμΝΰδαΝ κυμΝ πδ άηκθ μΝπκυΝγαΝ α ξκζβγκτθΝ η Ν βθΝ ΰεα Ϊ α βΝ Ϋ κδπθΝ υ βηΪ πθΝ δμΝ πδξ δλά δμΝ λκφέηπθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ η Ν κΝ πλκ ππδεσΝ πκυΝ γαΝ λΰα έΝ αΝ λΰα άλδαΝ πκδκ δεκτΝ ζΫΰξκυΝ λκφέηπθΝ πκυΝ ΰεαγέ αθ αδΝ δμΝ πδξ δλά δμΝ λκφέηπθέ ΰέΝΚαγκλέα δΝάΝ πδευλυθ δΝ κυμΝεαθσθ μΝκλγάμΝυΰδ δθάμΝπλαε δεάμΝ τηφπθαΝη Ν βθΝΟ βΰέαΝ λγήζγή έΟέΚέΝεαδΝεΪγ ΝΪζζκΝ υθαφάΝεαθσθαΝ δ γθκτμΝεαδΝεκδθκ δεκτΝ δεαέκυΝεαδΝ ζΫΰξ δΝ βθΝ άλβ βΝ πθΝ εαθσθπθΝ αυ υθέΝ Ν άλβ βΝ πθΝ εαθσθπθΝ κλγάμΝ υΰδ δθάμΝ πλαε δεάμΝ απκ ζ έΝ πλκςπσγ βΝ ΰδαΝ βθΝ έ λυ βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ εΪγ Ν πδξ έλβ βμΝ λκφέηπθέΝ ΢ κΝ πζαέ δκΝ αυ σΝ εαγκλέα δΝ κυμΝυΰ δκθκηδεκτμΝσλκυμΝέ λυ βμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ λκφέηπθΝεαδΝ αΝηΫ λαΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝζαηίΪθκθ αδΝΰδαΝθαΝ έθαδ αΝ λσφδηαΝα φαζάΝεαδΝυΰδ δθΪέ « ) επκθ έΝεαδΝ ΰελέθ δΝπλκΰλΪηηα αΝυπκξλ π δεάμΝεα Ϊλ δ βμΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ λκφέηπθ,Ν αληκ δσ β αμΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ εα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ υπ’Ν αλδγέΝ γγβήβθέγέβίίγΝ εκδθάμΝ υπκυλΰδεάμΝ απσφα βμΝ (Φ ΚΝ γκθΝ ΄),Ν βλ έ,Ν πλκμΝ κτ κ,Ν δ δεσΝ ηβ λυκΝ επαδ υ υθΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ αυ κτΝ εαδΝ ξκλβΰ έΝ ί ίαέπ βΝ πδ υξκτμΝ παλαεκζκτγβ βμΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ αυ υθ,Ν η ΪΝ απσΝ αιδκζσΰβ βΝ πθΝ επαδ υκηΫθπθ,ΝπκυΝΰέθ αδΝαπσΝ λδη ζάΝ πδ λκπάΝυπαζζάζπθΝ κυΝ έΦέ έΣέ,ΝκδΝκπκέκδΝ κλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυέΝΟδΝσλκδ,ΝκδΝπλκςπκγΫ δμΝεαδΝβΝ δα δεα έαΝ υζκπκέβ βμΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμέΝΜ ΝσηκδαΝαπσφα β,Νη ΪΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ έΦέ έΣέ,Ν κλέακθ αδΝ κδΝ σλκδ,Ν κδΝ πλκςπκγΫ δμ,Ν βΝ δα δεα έαΝ εαδΝ εΪγ Ν αθαΰεαέαΝ 7 ζ π κηΫλ δαΝ ΰΰλαφάμΝ πθΝ επαδ υ υθΝ κΝαθπ ΫλπΝηβ λυκ» Χ ΨέΝ Σβλ έΝ ηβ λυκΝ πδξ δλά πθΝ λκφέηπθΝ εαδΝ εαγκλέα δΝ αΝ πλκΰλΪηηα αΝ ζΫΰξπθΝ πκυΝ δ θ λΰκτθ αδΝαπσΝ δμΝυπβλ έ μΝ κυΝάΝαπσΝΪζζ μΝαλξΫμΝεαδΝυπβλ έ μέ ΢ Χ ΨέΝ δ θ λΰ έΝη Ν αΝσλΰαθΪΝ κυΝάΝπαλαΰΰΫζζ δΝ ΝΪζζ μΝαλξΫμΝάΝυπβλ έ μ,Ν υθ κθέα δΝεαδΝ δ υγτθ δΝ κυμΝ ζΫΰξκυμΝ Ν σζαΝ αΝ Ϊ δαΝ η ΪΝ βθΝ πλπ κΰ θάΝ παλαΰπΰάΝ βθΝ κπκέαΝ θ Ϊ κθ αδΝ η αιτΝ ΪζζπθΝ βΝ υΰεκηδ ά,Ν βΝ φαΰάΝ εαδΝ κΝ Ϊλη ΰηα,Ν βζα άΝ αΝ Ϊ δαΝ βμΝ παλα ε υάμ,Ν βμΝη απκέβ βμ,Ν βμΝπαλαΰπΰάμ,Ν βμΝ υ ε υα έαμ,Ναπκγάε υ βμ,Νη αφκλΪμ,Ν δαθκηάμ,Ν δαεέθβ βμ,Νπλκ φκλΪμΝπλκμΝπυζβ βΝάΝ βμΝ δΪγ βμΝ κθΝεα αθαζπ άΝ αΝθππΪΝ άΝ π ι λΰα ηΫθαΝ λσφδηαΝ πκυΝ παλΪΰκθ αδ,Ν δαεδθκτθ αδΝ άΝ δ Ϊΰκθ αδΝ βΝ ξυλαΝ ηαμΝ άΝ ιΪΰκθ αδΝαπσΝαυ άθέΝ δ θ λΰ έΝ πέ βμΝ ζΫΰξκυμΝ αΝυζδεΪΝεαδΝαθ δε έη θαΝπκυΝΫλξκθ αδΝ Ν παφάΝ η Ν αΝ λσφδηαέΝ ΢εκπσμΝ πθΝ ζΫΰξπθΝ έθαδΝ βΝ δα φΪζδ βΝ βμΝ υΰδ δθάμΝ πθΝ λκφέηπθΝ εαδΝβΝπλκ α έαΝ πθΝ υηφ λσθ πθΝ κυΝεα αθαζπ άέΝΟδΝΫζ ΰξκδΝαυ κέΝ υθέ αθ αδΝδ έπμΝ Ν πδγ πλά δμΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ λκφέηπθ,Ν κθΝ Ϋζ ΰξκΝ κυΝ υ άηα κμΝ παλαΰπΰάμΝ πθΝ πδξ δλά πθ,Ν βΝ δ θΫλΰ δαΝ δΰηα κζβοδυθΝεαδΝαθαζτ πθΝ λκφέηπθΝ Ν δεΪΝ κυΝάΝΪζζαΝ λΰα άλδαΝ λκφέηπθέ ααέΝ Ν πδγ υλβ βΝ π λδζαηίΪθ δΝ δ έπμΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ πθΝ πλυ πθΝ εαδΝ πλσ γ πθΝ υζυθ,Ν πθΝ λκφέηπθΝ εα ΪΝ βθΝ παλαΰπΰδεάΝ δα δεα έα,Ν πθΝ ζδευθΝ πλκρσθ πθ,Ν βμΝ άλβ βμΝ πθΝ Πλκ Ϋγβε ΝθΫαΝπ λέπ π βΝ ΝΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝηΝ κυΝΪλγλκυΝΝ 1 κυ εαδΝΫΰδθ Ναθ έ κδξάΝαθαλέγηβ βΝ υπΪλξκυ μΝπ λδπ υ δμΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ11Ν κυΝθσηκυΝΝΝγζγκήβίίθ,ΝΦ Κ-γγΝ ’ 7 δμΝά βΝ ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 εαθσθπθΝ κλγάμΝ υΰδ δθάμΝ πλαε δεάμΝ δμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ λκφέηπθ,Ν κΝ ηβξαθκζκΰδεσΝ ικπζδ ησΝ,Ν βθΝυΰ έαΝεαδΝ βθΝυΰδ δθάΝ κυΝπλκ ππδεκτ,Ν κθΝεαγαλδ ησΝεαδΝ βθΝ απκζτηαθ β,Ν βθΝ εα απκζΫηβ βΝ λπε δευθΝ εαδΝ θ σηπθ,Ν βΝ υ ε υα έα,Ν βθΝ απκγάε υ βΝ εαδΝ βθΝ δαθκηάΝ εαδΝ η αφκλΪΝ πθΝ λκφέηπθέΝ πέ βμΝ εα ΪΝ βθΝ πδγ υλβ βΝ ζΫΰξ αδΝ βΝ άλβ βΝ πθΝ ξθκζκΰδευθΝ παλαηΫ λπθΝ πκυΝ απαδ κτθ αδΝ εα ΪΝ βθ ε έη θβΝ θκηκγ έαΝαπσΝ δμΝ πδξ δλά δμΝ λκφέηπθ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝ πδ άηαθ βΝ πθΝ λκφέηπθέ ίίέΝΟΝΫζ ΰξκμΝ κυΝ υ άηα κμΝπαλαΰπΰάμΝυΰδ δθυθΝπλκρσθ πθΝπ λδζαηίΪθ δΝ κθΝΫζ ΰξκΝ πθΝ ελέ δηπθΝ βη έπθΝ ζΫΰξκυΝ εα ΪΝ βθΝ παλαΰπΰδεάΝ δα δεα έα,Ν κθΝ Ϋζ ΰξκΝ πθΝ ηΫ λπθΝ πλσζβοβμΝπκυΝ φαλησακυθΝκδΝ πδξ δλά δμΝΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ πθΝεδθ τθπθ,Ν κθΝΫζ ΰξκΝ πθΝ παλαηΫ λπθΝ π ι λΰα έαμΝ εαδΝ υθ άλβ βμΝ πκυΝ φαλησακυθΝ κδΝ πδξ δλά δμΝ ΧσππμΝ γΫληαθ βμΝεαδΝοτιβμΨΝΰδαΝ βθΝ ιΪζ δοβΝ πθΝεδθ τθπθΝεαδΝ λκφέηπθέ πέ βμΝ π λδζαηίΪθ δΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ βμΝ εα ΪζζβζβμΝ επαέ υ βμΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ πθΝ πδξ δλά πθ,Ν υ Ν θαΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθ απκελδγ έΝ π ΪΝ δμΝ απαδ ά δμΝ κυΝ υ άηα κμΝ παλαΰπΰάμΝ υΰδ δθυθΝ πλκρσθ πθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ πθΝ αλξ έπθΝ πκυΝ εηβλδυθκυθΝ βθΝ άλβ βΝ κυΝ υ άηα κμέ Χ ΨέΝ ΢υηη Ϋξ δΝ αΝ αλησ δαΝ σλΰαθαΝ βμΝ υλππαρεάμΝ Έθπ βμΝ εαδΝ πθΝ δ γθυθΝ Ολΰαθδ ηυθΝΰδαΝ βΝ δαησλφπ βΝ πθΝ ξ δευθΝη Ν δμΝαληκ δσ β ΫμΝ κυΝαπκφΪ πθ,Νη λδηθΪΝ ΰδαΝ βθΝπλκ αληκΰάΝεαδΝ υηησλφπ βΝπλκμΝκ βΰέ μ,ΝαπκφΪ δμ,Νεαθκθδ ηκτμΝεαδΝ υ Ϊ δμ,Ν πκυΝ ε έ κθ αδΝαπσΝ αΝσλΰαθαΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμΝάΝΪζζκυμΝ δ γθ έμΝΟλΰαθδ ηκτμΝ Ν γΫηα αΝ βμΝ αληκ δσ β ΪμΝ κυΝ εαδΝ απκ ζ έΝ κΝ τθ ηκΝ η Ν δμΝ αλησ δ μΝ υπβλ έ μΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμΝεαδΝΪζζπθΝ δ γθυθΝΟλΰαθδ ηυθΝ ΝγΫηα αΝ ζΫΰξκυΝ λκφέηπθΝεαδΝ κΝ πζαέ δκΝ κυΝ υ άηα κμΝ Ϊη βμΝ αθ δη υπδ βμΝ εα α Ϊ πθΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βθΝ α φΪζ δαΝ πθΝ λκφέηπθΝ Ν υθ λΰα έαΝ η Ν βΝ Γ θδεάΝ Γλαηηα έαΝ Κα αθαζπ άΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ θΪπ υιβμέ ΧαΨέΝ Μ λδηθΪΝ ΰδαΝ βθΝ επσθβ βΝ λ υθβ δευθΝ πλκΰλαηηΪ πθ,Ν πκυΝ ξ έακθ αδΝ η Ν κΝ αθ δε έη θσΝ κυ,Ν υθ λΰΪα αδΝ η Ν φκλ έμΝ η Ν υθαφΫμΝ αθ δε έη θκΝ ΰδαΝ κΝ εκπσΝ αυ σθΝ εαδΝ δ βΰ έ αδΝπλκ Ϊ δμΝΰδαΝ βΝζάοβΝθκηκγ δευθΝάΝΪζζπθΝηΫ λπθΝ ΝγΫηα αΝ βμΝαληκ δσ β ΪμΝ κυέ ΘΧβΨέΝ ΢υζζΫΰ δ,Ν π ι λΰΪα αδΝ εαδΝ βλ έΝ πζβλκφκλέ μ,Ν α δ δεΪΝ κδξ έαΝ εαδΝ ηβ λυαΝ ξ δεΪΝ η Ν κυμΝ ζΫΰξκυμΝ πκυΝ δ θ λΰκτθ αδΝ απσΝ δμΝ υπβλ έ μΝ κυ,Ν δμΝ πδξ δλά δμΝ λκφέηπθΝεαδΝ αΝαθ δε έη θαΝ βμΝαληκ δσ β ΪμΝ κυέ ΙΧγΨέΝΜ λδηθΪΝΰδαΝ βΝ υθ ξάΝ θβηΫλπ β,Ν πδησλφπ βΝεαδΝ επαέ υ βΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ κυΝ ΰδαΝ βθΝ ξθκζκΰδεΫμΝ ι ζέι δμΝ εαδΝ δμΝ ι ζέι δμΝ δμΝ θΫ μΝ θκηκγ έ μ,Ν εαγυμ εαδΝ κυΝ εα αθαζπ άΝ Ν γΫηα αΝ α φΪζ δαμΝ εαδΝ πκδσ β αμΝ λκφέηπθ,Ν Ν υθ λΰα έαΝ η Ν βΝ Γ θδεάΝ Γλαηηα έαΝΚα αθαζπ άΝεαδ δα(δ)ΝΟΝ έΦέ έΣέΝηπκλ έ,Ν κΝπζαέ δκΝ πθΝαληκ δκ ά πθΝ κυΝεαδΝ κυΝ εκπκτΝζ δ κυλΰέαμΝ εαδΝ απκ κζάμΝ κυ,Ν η Ν απσφα βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυ,Ν θαΝ πδξκλβΰ έΝ άΝ θαΝ υηη Ϋξ δΝ ΝπλκΰλΪηηα α,Νβη λέ μ,Ν υθΫ λδαΝεαδΝΰ θδεσ λαΝ ε βζυ δμΝ βηκ έπθΝ υπβλ δυθ,ΝθκηδευθΝπλκ υππθΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫαΝάΝ κυΝ υλτ λκυΝ βησ δκυΝ κηΫα,Ν σππμΝ αυ σμΝ πλκ δκλέα αδΝ απσΝ δμΝ ε έη θ μΝ δα Ϊι δμ,Ν πδ βηκθδευθΝ αδλ δυθ,Ν ηβΝ ευί λθβ δευθΝκλΰαθυ πθ,Ν πηα έπθΝάΝ θυ πθέΝ Ν πδξκλάΰβ βΝαυ άΝαπαζζΪ αδΝ 8 απσΝεΪγ Νφσλκ,Ν ΫζκμΝεαδΝκπκδα άπκ ΝΪζζβΝ πδίΪλυθ βΝυπΫλΝ βηκ έκυΝάΝ λέ πθ Πλκ Ϋγβε ΝθΫαΝπ λέπ π βΝΙΝεαδΝαθαλδγηάγβε ΝβΝά βΝυπΪλξκυ αΝ ΝΙ Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝγΝ κυΝΪλγλκυΝγιΝ κυΝ θσηκυΝγίθθήβίίβ,ΝΦ Κ-βηβΝ ’ 8 4 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 δίΧδαΨΝΧδΨέΝ ε έΝεΪγ ΝΪζζβΝ υθαφάΝπλκμΝ κυμΝ εκπκτμΝ κυΝαληκ δσ β αέ θέΝ ΟΝ έΦέ έΣέΝ Ϋξ δ σζ μΝ δμΝ αληκ δσ β μΝ πθΝ πλκαθαελδ δευθΝ αλξυθΝ εαδΝ θ λΰ έΝ εΪγ Ν αθαΰεαέαΝ εα ΪΝ βθΝ ελέ βΝ κυΝ Ϋλ υθαΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ Κυ δεαΝ ΠκδθδεάμΝ δεκθκηέαμέ ΟδΝα υθκηδεΫμ,Νζδη θδεΫμ,Ν λα δπ δεΫμΝεαδΝζκδπΫμΝαλξΫμΝεαδΝυπβλ έ μΝυπκξλ κτθ αδ,Νσ αθΝ κυμΝ αβ βγ έ,Ν θαΝ υθ λΪηκυθΝ Ϊη αΝ εαδΝ απκ ζ ηα δεΪΝ αΝ θ αζηΫθαΝ σλΰαθαΝ εαδΝ κυΝ υπαζζάζκυμΝ κυΝ έΦέ έΣέ ιέΝΠσλκδΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ έθαδΝμ «α)Ν ά δαΝ πδξκλάΰβ βΝαπσΝ κθΝΚλα δεσΝΠλκςπκζκΰδ ησΝεαδΝαπσΝ κθΝΠλκςπκζκΰδ ησΝ βηκ έπθΝ π θ τ πθ»9 «ί)ΝΈ κ αΝαπσΝ υΰξλβηα κ κ κτη θαΝπλκΰλΪηηα αΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμΝάΝΪζζπθΝ ζζβθδευθΝ άΝ δ γθυθΝ Ολΰαθδ ηυθΝ άΝ ηβΝ ε λ κ εκπδευθΝ Ολΰαθδ ηυθΝ άΝ απσΝ Ϊζζ μΝ 10 λ υθβ δεΫμΝ λα βλδσ β μ» ΰέΝ θ απκ κ δεΪΝ ΫζβΝ ΰδαΝ παλκξάΝ υπβλ δυθ,Ν σπκυΝ πδίΪζζκθ αδΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝΟδεκθκηδευθ εαδΝ θΪπ υιβμέ έΝ ΣαΝ Ϋ κ αΝ απσΝ εΪγ Ν έ κυμΝ ξλβηα δεΪΝ πλσ δηαΝ πκυΝ πδίΪζζκθ αδΝ ΰδαΝ παλαίΪ δμΝ κυΝ παλσθ κμέ έΝ πλ ΫμΝ,Νξκλβΰέ μ,Νεζβλκθκηέ μ,Νεζβλκ κ έ μ,Ν πδξκλβΰά δμΝαπσΝ λέ κυμέ « )ΝΈ κ αΝαπσΝ βθΝ εη Ϊζζ υ βΝπ λδκυ δαευθΝ κδξ έπθ»11 κέΝ ΟΝ έΦέ έΣέΝ απαζζΪ αδΝ μΝ αέΝ απσΝ εΪγ Ν βηκ δεσΝ εαδΝ εκδθκ δεσΝ φσλκΝ άΝ ΫζκμΝ εαδΝ εΪγ Ν δ φκλΪ,ΝελΪ β βΝάΝ δεαέπηαΝυπΫλΝ λέ κυΝ,ΝίέΝαπσΝ βθΝυπκξλΫπ βΝεα αίκζάμΝκπκδκυ άπκ Ν παλαίσζκυ,Ν Ϋζκυμ,Ν θ άηκυΝ άΝ δ φκλΪμΝ ΰδαΝ βθΝ Ϊ εβ βΝ άΝ βθΝ ε έεα βΝ αΰπΰυθ,Ν θ έεκυΝ ηΫ κυΝάΝίκβγάηα κμΝάΝΰδαΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝκπκδα άπκ Ν δεα δεάμΝάΝ δα δεα δεάμΝπλΪιβμ,Ν θυπδκθΝσζπθΝ πθΝ δεα βλέπθΝάΝ δεα δευθΝάΝΪζζπθΝαλξυθέ λέΝΓδαΝ βθΝ έ πλαιβΝ πθΝ σ πθΝ κυΝ φαλησακθ αδΝκδΝκυ δα δεΫμΝεαδΝ δεκθκηδεΫμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΚυ δεαΝξΠ λέΝ δ πλΪι πμΝ βηκ έπθ σ πθρΝσππμΝδ ξτκυθέ «1ίέΝ Ν θυπδκθΝ πθΝ δεα βλέπθΝ υπ λΪ πδ βΝ εαδΝ επλκ υπβ βΝ κυΝ Φ ΣΝ εαδΝ πθΝ υπαζζάζπθΝ αυ κτΝ θαθ έκθΝ πθΝ κπκέπθΝ α ε έ αδΝ α δεάΝ αΰπΰάΝ άΝ πκδθδεάΝ έπιβΝ ΰδαΝ α δεάηα αΝπκυΝ κυμΝαπκ έ κθ αδΝ ιαδ έαμΝ βμΝ ε Ϋζ βμΝ πθΝεαγβεσθ πθΝ κυμΝΰέθ αδΝ απσΝ βΝ ΝκηδεάΝ Τπβλ έαΝ κυΝ Φ ΣΝ Ν σζαΝ αΝ Ϊ δαΝ πθΝ εΪγ Ν φκλΪΝ απαδ κτη θπθΝ δα δεα δυθΝηΫξλδΝ βθΝΫε κ βΝαη Ϊεζβ βμΝαπσφα βμέ»12 9 Νπ λέπ π βΝ Ναθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝζΝ κυΝΪλγλκυΝγιΝ κυΝθσηκυΝΝΝγίθθήβίίβ,ΝΦ Κ-βηβΝ ’ 10 Νπ λέπ π βΝ ΝΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝηΝ κυΝΪλγλκυΝγιΝ κυΝθσηκυΝΝΝγίθθήβίίβ,ΝΦ Κ-βηβΝ ’ 11 Νπ λέπ π βΝ΢ΣΝπλκ Ϋγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝθΝ κυΝΪλγλκυΝγιΝ κυΝθσηκυΝΝΝγίθθήβίίβ,ΝΦ Κ-βηβΝ ’ Ν παλΪΰλαφκμΝ 1ίΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1κυ αθ δεα α Ϊγβε Ν η Ν βθΝ παλΪΰλαφκΝ ζΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζ1ίΝ κυΝ θσηκυΝΝ ζίβηήβί11,ΝΦ Κ-ββκΝ ήβ-11-2011 12 5 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 ΆλγλκΝβ δκέεβ β 1έΝΟΝ έΦέ έΣέΝ δκδε έ αδΝαπσΝ π αη ζΫμΝ δκδεβ δεσΝ΢υηίκτζδκέ «2.ΟΝΠλσ λκμΝεαδΝκΝ θ δπλσ λκμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ΢υηίκυζέκυΝκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμ,Ν τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ βμΝ κυζάμΝ πθΝ ζζάθπθ,Ν εα ΪΝ αΝ κλδαση θαΝ κθΝΚαθκθδ ησΝαυ άμέΝΣαΝζκδπΪΝηΫζβΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ΢υηίκυζέκυΝκλέακθ αδΝ η Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμ»13 Μ αιτΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ υηπ λδζαηίΪθ αδΝ ΫθαμΝ εζ ΰηΫθκμΝ επλσ ππκμΝ πθΝ εα αθαζπ υθΝ κυΝ γθδεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ Κα αθαζπ υθ,Ν πκυΝ εζΫΰ αδΝ η αιτΝ πθΝ επλκ υππθΝ πθΝεα αθαζπ υθΝ κΝπαλαπΪθπΝ΢υηίκτζδκ,ΝεαδΝΫθαμΝ εζ ΰηΫθκμΝ επλσ ππκμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ κθΝ έΦέ έΣέΝ ΢ κΝ πλυ κΝ δκδεβ δεσΝ ΢υηίκτζδκΝ κΝ επλσ ππκμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝπλκ έθ αδΝαπσΝ βθΝ θυ α βΝ δκέεβ βΝ θυ πμΝ βηκ έπθΝ Τπαζζάζπθέ γέΝ ΧμΝ Πλσ λκμΝ εαδΝ ηΫζβΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ κλέακθ αδΝ πλσ ππαΝ πκυΝ ΫξκυθΝ δ δαέ λκΝ ετλκμΝ εαδΝ ι δ δε υηΫθ μΝ ΰθυ δμΝ άΝ δ δαέ λβΝ ηπ δλέαΝ Ν γΫηα αΝ κλΰΪθπ βμΝ εαδΝ δκέεβ βμΝάΝ ΝγΫηα αΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν βθΝαπκ κζάΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ τκΝ κυζΪξδ κθΝαπσΝ αΝηΫζβΝ κυΝ έ΢έΝ έθαδΝ δ δεκέΝ πδ άηκθ μΝ ΝγΫηα αΝ λκφέηπθέΝΟΝΠλσ λκμΝεαδΝ αΝηΫζβΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ εα ΪΝ βθΝ Ϊ εβ βΝ πθΝ εαγβεσθ πθΝ κυμΝ πλΫπ δΝ θαΝ απΫξκυθΝ απσΝ εΪγ Ν πδξ δλβηα δεάΝ λα βλδσ β αΝπκυΝΫξ δΝΪη βΝάΝΫηη βΝ ξΫ βΝη Ν κΝαθ δε έη θκΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ Ν γβ έαΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ εαδΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ έθαδΝ λα άμέ ζέΝΣκΝ δκδεβ δεσΝ΢υηίκτζδκΝίλέ ε αδΝ Ναπαλ έαΝσ αθΝ έθαδΝπαλσθ αΝ κυζΪξδ κθΝ Ϋ λαΝ ΧζΨΝ απσΝ αΝ ηΫζβΝ κυέΝ ΟδΝ απκφΪ δμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ ζαηίΪθκθ αδΝ η Ν απσζυ βΝ πζ δκοβφέαΝ πθΝπαλσθ πθΝεαδΝ Νπ λέπ π βΝδ κοβφέαμΝυπ λδ ξτ δΝβΝοάφκμΝ κυΝΠλκΫ λκυέΝ Ν οάφκμΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ θΝ υπ λδ ξτ δΝ σ αθΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ δμΝ υπσΝ κδξ έκΝ ΄Ν βμΝ παλαΰλΪφκυΝλΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυΝαπκφΪ δμέ ηέΝ ΥλΫβΝ ΰλαηηα ΫαΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ α ε έΝ υπΪζζβζκμΝ κυΝ θδαέκυΝ ΦκλΫαΝ ζΫΰξκυΝ ΣλκφέηπθΝ πκυΝ κλέα αδΝ η Ν κθΝ αθαπζβλπ άΝ κυΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυέΝ ΥλΫβΝ δ βΰβ άΝ ε ζ έΝ κΝ Γ θδεσμΝ δ υγυθ άμΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ άΝ κΝ αθαπζβλπ άμΝ κυΝ εαδΝ εα ΪΝ π λέπ π βΝ κδΝ δ υγυθ ΫμΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ εαγυμΝ εαδΝ αΝ ηΫζβΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ΢υηίκυζέκυΝ κυΝ έΦέ έΣέ θέΟΝ Πλσ λκμΝ εαδΝ κΝ θ δπλσ λκμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ κλέακθ αδΝ η Ν πζάλβ απα ξσζβ βέΝ ΢ κθΝ Πλσ λκΝ εαδΝ κθΝ θ δπλσ λκΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ εα αίΪζζ αδΝαηκδίά,Ν κΝτοκμΝ βμΝκπκέαμΝεαγκλέα αδΝΰδαΝ κθΝεαγΫθαΝη ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ θΪπ υιβμέ«Μ Ν βθΝ έ δαΝ απσφα βΝ εαγκλέα αδΝ βΝ απκαβηέπ βΝπκυΝζαηίΪθκυθΝ αΝηΫζβΝεαδΝκΝΰλαηηα ΫαμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ΢υηίκυζέκυΝΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ κυμΝ δμΝ υθ λδΪ δμΝ κυ»14 ΢ κθΝΠλσ λκΝεαδΝ θ δπλσ λκΝεα αίΪζζκθ αδΝκ κδπκλδεΪΝΫικ αΝεαδΝβη λά δαΝαπκαβηέπ βΝ ΰδαΝ δμΝ ε σμΝΫ λαμΝη αεδθά δμΝ κυμ,ΝπκυΝεαγκλέακθ αδΝη ΝσηκδαΝαπσφα βέΝΟΝΠλσ λκμΝεαδΝ ΣαΝ παλαπΪθπΝ ηΫ αΝ Ν «Ν »Ν ΪφδαΝ αθ δεα α ΪγβεαθΝ η Ν βθΝ παλΪΰλαφκΝ ζηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1 κυ κυΝ θσηκυΝΝ γίθηήβίίβ,ΝΦ Κ-βη1Ν ’ 14 ΣκΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Ν«Ν»Ν ΪφδκΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝιΝ κυΝΪλγλκυΝγιΝ κυΝθσηκυΝγίθθήβίίβ,Ν Φ Κ-βηβΝ ’ 13 6 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 7 κΝ θ δπλσ λκμΝ α φαζέακθ αδΝ ΰδαΝ κΝ ξλσθκΝ βμΝ γβ έαμΝ κυμΝ κθΝ α φαζδ δεσΝ κλΰαθδ ησΝ ετλδαμΝ εαδΝ πδεκυλδεάμΝ α φΪζδ βμΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ ,Ν φσ κθΝ εα ΪΝ κθΝ έ δκΝ ξλσθκΝ θΝεαζτπ κθ αδΝαθ έ κδξαΝαπσΝΪζζβΝετλδαΝεαδΝ πδεκυλδεάΝα φΪζδ βέ 15 ιέΝ Μ Ν απσφα βΝ « κυΝ ΤπκυλΰδεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ εαδΝ η ΪΝ απσΝ δ άΰβ β» κυΝ ΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμ,ΝηΫζκμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ΢υηίκυζέκυΝ επέπ δΝαπσΝαυ σ,ΝαθΝ θΝ επζβλυθ δΝπζΫκθΝ δμΝπλκςπκγΫ δμΝπκυΝπκλέακθ αδΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝγΝαυ κτΝ κυΝΪλγλκυΝάΝεα ΪΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝεαγβεσθ πθΝ κυΝΫίζαο Νη Ν βθΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝ κυμΝ εκπκτμΝ κυΝ έΦέ έΣέ κέΝ Ναθ δεα Ϊ α βΝηΫζκυμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ΢υηίκυζέκυΝπκυΝΫξ δΝαπκίδυ δ,Νπαλαδ βγ έΝάΝ επΫ δΝΰέθ αδΝΰδαΝ βθΝυπσζκδπβΝγβ έαΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ΢υηίκυζέκυέ λέΝ ΣκΝ δκδεβ δεσΝ ΢υηίκτζδκΝ απκφα έα δΝ ΰδαΝ εΪγ Ν γΫηαΝ ξ δεσΝ η Ν βΝ δκέεβ β,Ν ζ δ κυλΰέαΝ εαδΝ δαξ έλδ βΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ΢ κΝπζαέ δκΝαυ σΝα ε έΝδ έπμΝ δμΝ ιάμΝαληκ δσ β μΝμ αέΝζαηίΪθ δΝσζ μΝ δμΝαθαΰεαέ μΝαπκφΪ δμΝΰδαΝ βθΝ επζάλπ βΝ βμΝαπκ κζάμΝ κυΝ έΦέ έΣέ ίέΝ ΰελέθ δΝ κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝ έΦέ έΣέ,Ν δμΝ αθαΰεαέ μΝ εα ΪΝ βθΝ ε Ϋζ άΝ κυΝ αθαηκλφυ δμΝ εαδΝ λκπκπκδά δμΝ κυ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κθΝ δ κζκΰδ ησΝ εαδΝ απκζκΰδ ησΝ βμΝ κδεκθκηδεάμΝξλά βμΝεΪγ ΝΫ κυμέ ΰέΝ ΰελέθ δΝ κΝ ξ δα ησΝεαδΝ αΝ πέΝηΫλκυμΝπλκΰλΪηηα αΝΰδαΝ βθΝΪ εβ βΝ κυΝ ζΫΰξκυΝ πέΝ πθΝ λκφέηπθΝεαδΝ ε έ δΝ ξ δεΫμΝκ βΰέ μΝπλκμΝ δμΝυπβλ έ μΝ κυΝ έΦέ έΣέ έΝ απκφα έα δΝ ΰδαΝ αΝ γΫηα αΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ δμΝ αληκ δσ β μΝ κυΝ έΦέ έΣ,Ν σππμΝ αυ ΫμΝ κλέακθ αδΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝηΝ κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝπαλσθ κμΝθσηκυέ έΝ δ βΰ έ αδΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ θΪπ υιβμΝ βθΝ εα Ϊλ δ β,Ν αθαησλφπ β,Ν λκπκπκέβ βΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝεαδΝ κυΝεαθκθδ ηκτΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ έΦέ έΣέ υηπζάλπ β,Ν έΝεα αλ έα δΝεαδΝυπκίΪζζ δΝ κθΝΤπκυλΰσΝ θΪπ υιβμΝ κΝ ΫζκμΝεΪγ ΝΫ κυμΝ ά δαΝΫεγ βΝ βμΝ λα βλδσ β αμΝ κυΝ θδαέκυΝΦκλΫαΝ ζΫΰξκυΝΣλκφέηπθ,ΝεαγυμΝεαδΝπλκΰλαηηα δ ησΝ πθΝ λα βλδκ ά πθΝ κυΝΰδαΝ κΝ πση θκΝΫ κμ, αέΝ εα αλ έα δΝ εαδΝ υπκίΪζζ δΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ θΪπ υιβμΝ κΝ ΫζκμΝ εΪγ Ν λδηάθκυΝ εγΫ δμΝ ζΫΰξπθΝπκυΝΫξκυθΝ δ θ λΰβγ έΝαπσΝ δμΝυπβλ έ μΝ κυΝ έΦέ έΣέ βέΝ δ βΰ έ αδΝ κθΝΤπκυλΰσΝ θΪπ υιβμΝπλκ Ϊ δμΝΰδαΝζάοβΝθκηκγ δευθΝάΝΪζζπθΝηΫ λπθΝ Ν γΫηα αΝ βμΝαπκ κζάμΝ κυ, γέΝ ΰελέθ δΝ δμΝ δ βΰά δμΝ πθΝαλησ δπθΝυπβλ δυθΝ κυΝΰδαΝ βθΝ πδίκζάΝ πθΝπλκ έηπθΝπκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ απσΝ βΝ δΪ αιβΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηΝ κυΝ παλσθ κμΝ εαδΝ πλκ έθ δΝ ξ δεΪΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ θΪπ υιβμ, δέΝ απκφα έα δΝ ΰδαΝ βθΝπλσ ζβοβΝπλκ ππδεκτ,ΝσπκυΝεαδΝσππμΝπλκίζΫπ αδΝ απσΝ δμΝε έη θ μΝ δα Ϊι δμ, δαέΝα ε έΝ βθΝεα ΪΝ δμΝκδε έ μΝ δα Ϊι δμΝπ δγαλξδεάΝ δεαδκ κ έα, δίέΝα ε έΝεΪγ Ναληκ δσ β αΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝαπσΝ πέΝηΫλκυμΝ δα Ϊι δμέ ΟδΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Φ Κ-βη1Ν ’ 15 Ν«Ν»ΝζΫι δμΝ δαΰλΪφκθ αδΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝζθΝ κυΝΪλγλκυΝ1κυΝ κυΝθσηκυΝΝγίθηήβίίβ,Ν ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 ΣκΝ δκδεβ δεσΝ ΢υηίκτζδκΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθαγΫ δΝ κθΝ Πλσ λκΝ άΝ Ν ηΫζβΝ κυΝ βθΝ Ϊ εβ βΝ ηΫλκυμΝ πθΝαληκ δκ ά πθΝ κυ,Ν ε σμΝαπσΝ δμΝαληκ δσ β μΝυπσΝ κδξ έαΝί΄ΝεαδΝ ΄ΝΫπμΝβ΄έ «δΰ)ΜΫξλδΝ βΝ τ α βΝ εαδΝ υΰελσ β βΝ κυΝ Τπβλ δαεκτΝ ΢υηίκυζέκυ,Ν κΝ δκδεβ δεσΝ 16 ΢υηίκτζδκΝ κυΝ έΦέ έΣέΝα ε έΝσζ μΝ δμΝαληκ δσ β μΝαυ κτ» «δ )ΟδΝ απκφΪ δμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ βθΝ Ϊ εβ βΝ πθΝ αληκ δκ ά πθΝ πθΝ π λδπ υ πθΝ α’Ν ΫπμΝ ΰ’Ν βμΝ παλαΰλΪφκυΝ ηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυ,Ν εαγυμΝ εαδΝ σ μΝ απσΝ αυ ΫμΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ βθΝ π λέπ π βΝ ’Ν βμΝ έ δαμΝ παλαΰλΪφκυΝ αφκλκτθΝ βθΝ πλκ αληκΰάΝ εαδΝ υηησλφπ βΝ πλκμΝ κ βΰέ μ,Ν απκφΪ δμ,Ν εαθκθδ ηκτμΝ εαδΝ υ Ϊ δμΝ πκυΝ ε έ κθ αδΝ απσΝ αΝ αλησ δαΝ σλΰαθαΝ βμΝ υλππαρεάμΝ Έθπ βμ,Ν βηκ δ τκθ αδΝ η Ν βθΝ Ϋΰελδ βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμ,Ν κΝ κπκέκμΝ εαγκλέα δΝ εαδΝ κΝ ξλσθκΝ ΫθαλιβμΝ βμΝ δ ξτκμΝ κυμ,Ν βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμ» 17 10.ΟΝ Πλσ λκμΝ κυΝ αληκ δσ β μμ δκδεβ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ Ϋξ δΝ εαδΝ δμΝ αεσζκυγ μΝ αέΝαπκφα έα δΝΰδαΝΫε αε αΝεαδΝ π έΰκθ αΝγΫηα αΝεαδΝυπκίΪζζ δΝ δμΝαπκφΪ δμΝ κυΝαυ ΫμΝπλκμΝ Ϋΰελδ βΝ κΝ δκδεβ δεσΝ΢υηίκτζδκέ ίέΝυπκΰλΪφ δΝ δμΝπλΪι δμΝΰδαΝ δμΝυπβλ δαεΫμΝη αίκζΫμΝ κυΝπλκ ππδεκτ, ΰέΝεαγκλέα αδΝ αΝγΫηα αΝ βμΝβη λά δαμΝ δΪ αιβμ,Ν υηπ λδζαηίΪθκθ αμΝ Ναυ ΪΝγΫηα αΝπκυΝ πλκ έθκυθΝ κυζΪξδ κθΝ λέαΝΧγΨΝηΫζβΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ΢υηίκυζέκυ,Ν υΰεαζ έΝ κΝ δκδεβ δεσΝ ΢υηίκτζδκΝ κυ έΦέ έΣέΝ εαδΝ πλκ λ τ δΝ πθΝ υθ λδΪ πθΝ αυ κτΝ εαδΝ υπκΰλΪφ δΝ αΝ αθ έΰλαφαΝεαδΝαπκ πΪ ηα αΝ πθΝπλαε δευθΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ΢υηίκυζέκυ,Ν έΝπαλαεκζκυγ έΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝαπκφΪ πθΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ΢υηίκυζέκυΝ έΝ επλκ ππ έΝ κθΝ έΦέ έΣέΝ θυπδκθΝ εΪγ Ν δεα δεάμΝ άΝ ΪζζβμΝ αλξάμΝ ,εαγυμΝ εαδΝ δμΝ η ΪΝ λέ πθΝ ξΫ δμΝ εαδΝ υθαζζαΰΫμΝ εαδΝ ηπκλ έΝ η Ν πλΪιβΝ κυΝ θαΝ αθαγΫ δΝ εα αΝ π λέπ π βΝ άΝ εα βΰκλέαΝ π λδπ υ πθΝ βθΝ επλκ υπβ βΝ κΝ Γ θδεσΝ δ υγυθ άΝ άΝ Ν ηΫζκμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ΢υηίκυζέκυ, έΝα ε έΝ σζ μΝ δμΝαληκ δσ β μΝ κυΝΓ θδεκτΝ δ υγυθ άΝΰδαΝσ κΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ θΝΫξ δΝ δκλδ γ έΝαυ σμΝάΝ ΝεΪγ Νπ λέπ π βΝαπκυ έαμΝ κυΝζσΰπΝεπζτηηα κμΝάΝαπκξάμΝ κυΝεαδΝΰδαΝ κπκδκθ άπκ ΝΪζζκΝζσΰκέ 11έΝΟΝΠλσ λκμΝηπκλ έΝθαΝη αίδίΪα δΝηΫλκμΝ πθΝαληκ δκ ά πθΝ κυΝ κθΝ θ δπλσ λκέΝΣκθΝ Πλσ λκ,Ν απσθ αΝ άΝ επζυση θκ,Ν αθαπζβλυθ δΝ πμΝ πλκμΝ σζ μΝ δμΝ αληκ δσ β μΝ κυΝ κΝ θ δπλσ λκμέ 12.Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμΝ κλέακθ αδΝ κΝ λσπκμΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ΢υηίκυζέκυ,ΝβΝ δα δεα έαΝζάοβμΝ πθΝαπκφΪ υθΝ κυ,ΝεαγυμΝεαδΝεΪγ Ν ξ δεάΝ ζ π κηΫλ δα,Νεαδ ηπκλ έΝθαΝ ι δ δε τ αδΝκΝ λσπκμΝεαδΝεαγκλέακθ αδΝκδΝζ π κηΫλ δ μΝΰδαΝ βθΝ Ϊ εβ βΝ πθΝαληκ δκ ά πθΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ΢υηίκυζέκυΝεαδΝ κυΝΠλκΫ λκυέ 1γέΝ΢ κθΝ έΦέ έΣέΝ υθδ Ϊ αδΝγΫ βΝΓ θδεκτΝ δ υγυθ άέΝΟΝΓ θδεσμΝ δ υγυθ άμΝ πδζΫΰ αδΝΰδαΝ π θ α άΝ γβ έαΝ εαδΝ ΰδα πζάλβΝ εαδΝ απκεζ δ δεάΝ απα ξσζβ βΝ η ΪΝ απσΝ πλκεάλυιβΝ βμΝ 16 Νπ λέπ π βΝΙΓΝπλκ Ϋγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝκΝ κυΝΪλγλκυΝγιΝ κυΝθσηκυΝγίθθήβίίβ,ΝΦ Κ-βηβΝ ’ 17 Νπ λέπ π βΝΙ Νπλκ Ϋγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝλΝ κυΝΪλγλκυΝγιΝ κυΝθσηκυΝγίθθήβίίβ,ΝΦ Κ-βηβΝ ’ 8 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 γΫ βμέΝ Ν πλκεάλυιβΝ ΰδαΝ βθΝ εΪζυοβΝ βμΝ γΫ βμΝ ΰέθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμ,Ν η Ν βθΝ κπκέαΝ κλέακθ αδΝ αΝ δεαδκζκΰβ δεΪ,Ν βΝ πλκγ ηέαΝ εαδΝ εΪγ Ν ξ δεάΝ ζ π κηΫλ δαΝ ΰδαΝ βθΝ υπκίκζάΝ βμΝ αέ β βμΝ εαδΝ ΰδαΝ βΝ δα δεα έαΝ πδζκΰάμέΝ Ν πλκεάλυιβΝ βηκ δ τ αδΝ Ν λ δμΝΧγΨΝ κυζΪξδ κθΝβη λά δ μΝ φβη λέ μΝ υλ έαμΝευεζκφκλέαμΝεαδΝ βθΝ πέ βηβΝ φβη λέ αΝ βμΝ υλππαρεάμΝ Έθπ βμέΝ Κα ΪΝ βθΝ πλυ βΝ φαληκΰάΝ κυΝ παλσθ κμΝ βΝ πλκεάλυιβΝ ΰέθ αδΝ θ σμΝ θσμΝ Χ1ΨΝ Ϋ κυμΝ απσΝ κΝ δκλδ ησΝ κυΝ πλυ κυΝ δκδεβ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυέ 1ζέΝ ΓδαΝ βθΝ εΪζυοβΝ βμΝ γΫ βμΝ κυΝ Γ θδεκτΝ δ υγυθ άΝ απαδ έ αδΝ π υξέκΝ έ έΙέ,Ν δ δαέ λβΝ δεαθσ β αΝ εαδΝ αιδκζσΰβ βΝ ηπ δλέαΝ Ν γΫηα αΝ κλΰΪθπ βμΝ εαδΝ δκέεβ βμ,Ν ζαηίαθκηΫθπθΝ υπσοβΝη απ υξδαευθΝ έ ζπθΝεαδΝ βμΝ πδ βηκθδεάμΝ ι δ έε υ βμΝάΝ ηπ δλέαμΝ ΝγΫηα αΝπκυΝ ξ έακθ αδΝ η Ν βθΝ απκ κζάΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ ΜΫξλδμΝ σ κυΝ πδζ ΰ έΝ κΝ Γ θδεσμΝ δ υγυθ άμ,Ν κδΝ αληκ δσ β μΝ κυΝα εκτθ αδΝαπσΝ κθΝΠλσ λκΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ΢υηίκυζέκυέ 15. Ν πδζκΰάΝ κυΝ Γ θδεκτΝ δ υγυθ άΝ ΰέθ αδΝ τ λαΝ απσΝ ελέ βΝ εαδΝ αιδκζσΰβ βΝ πθΝ υπκοβφέπθΝαπσΝ πδ λκπάΝπκυΝ υΰελκ έ αδΝΰδαΝ κΝ εκπσΝαυ σθΝαπσΝ κθΝΤπκυλΰσΝ θΪπ υιβμΝ εαδΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝμ αέΝ κθΝΠλσ λκΝεαδΝ κθΝ θ δπλσ λκΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ έΦέ έΣέ ίέΝΫθαΝΧ1ΨΝηΫζκμΝ κυΝ θυ α κυΝ΢υηίκυζέκυΝ πδζκΰάμΝΠλκ ππδεκτΝπκυΝπλκ έθ αδΝαπσΝ κθΝ Πλσ λσΝ κυΝεαδ ΰέΝ τκΝ ΧβΨΝ εαγβΰβ ΫμΝ έ έΙέΝ πκυΝ κλέακθ αδΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ θΪπ υιβμέΝ Πλσ λκμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ έθαδΝκΝΠλσ λκμΝ κυΝ έ΢έΝ κυΝ έΦέ ΣέΝαθαπζβλκτη θκμΝαπσΝ κθΝ θ δπλσ λκέ 1θέΝ Ν γβ έαΝ κυΝ Γ θδεκτΝ δ υγυθ άΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθαθ υθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ,ΝπκυΝζαηίΪθ αδΝεα ΪΝ κυμΝ ζ υ αέκυμΝΫιδΝΧθΨΝηάθ μΝ βμΝγβ έαμΝ κυΝΓ θδεκτΝ δ υγυθ ά,Ν η Ν πζ δκοβφέαΝ κυζΪξδ κθΝ πθΝ τκΝ λδυθΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ εαδΝ βΝ τηφπθβΝΰθυηβΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ ΝΪπ υιβμέ 1ιέΝΟΝΓ θδεσμΝ δ υγυθ άμΝ κυΝ έΦέ έΣέΝΫξ δΝ δμΝαεσζκυγ μΝαληκ δσ β μΝμ αέΝ έθαδΝυπ τγυθκμΝΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝαπκφΪ πθΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ΢υηίκυζέκυέ ίέΝ πκπ τ δΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝεαδΝπλκ α αδΝ πθΝυπβλ δυθΝ κυΝ έΦέ έΣέ ΰέΝΜ λδηθΪΝΰδαΝ βθΝ επζάλπ βΝ βμ απκ κζάμΝ κυΝ έΦέ έΣέ έΝ δ βΰ έ αδΝ κΝ έ΢έΝ ΰδαΝ αΝ γΫηα αΝ πκυΝ αφκλκτθΝ έΦέ έΣέΝεαδΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ κυέ βθΝ Ϊ εβ βΝ πθΝ αληκ δκ ά πθΝ κυΝ «1κέΝΟδΝαπκ κξΫμΝ κυΝΓ θδεκτΝ δ υγυθ άΝ κυΝ έΦέ έΣέΝεαγκλέακθ αδΝη ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝΟδεκθκηέαμΝεαδΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝ θΪπ υιβμ»18 «1λέΝ ΢ κθΝ έΦέ έΣέΝ υθδ Ϊ αδΝ γΫ βΝ αθαπζβλπ άΝ ΰ θδεκτΝ δ υγυθ άΝ η Ν γβ έαΝ πκυΝ υηπέπ δΝ η Ν αυ άΝ κυΝ ΰ θδεκτΝ δ υγυθ άΝ εαδΝ αθαθ υθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν αΝ πλκίζ πση θαΝ βθΝ παλΪΰλαφκΝ 1θέΝ ΟΝ αθαπζβλπ άμΝ ΰ θδεσμΝ δ υγυθ άμΝ κλέα αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ έΦέ έΣέ,Ν η ΪΝ απσΝ δ άΰβ βΝ κυΝ ΰ θδεκτΝ δ υγυθ άΝαυ κτ,Ν πδζ ΰση θκμΝαπσΝ κΝησθδηκΝάΝη Ναπσ πα βΝπλκ ππδεσΝ κυΝ έΦέ έΣέέΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝ1κΝπλκ Ϋγβε Ν κΝΪλγλκΝβΝΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ1ίΝ κυΝΪλγλκυΝγιΝ κυΝθσηκυΝγίθθήβίίβ,ΝΦ ΚβηβΝ ’ 18 9 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 10 ΓδαΝ βθΝ εΪζυοβΝ βμΝ γΫ βμΝ κυΝ αθαπζβλπ άΝ ΰ θδεκτΝ δ υγυθ άΝ απαδ κτθ αδΝ αΝ πλκ σθ αΝπκυΝκλέακθ αδΝΰδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ κυΝΰ θδεκτΝ δ υγυθ άέΝΟΝαθαπζβλπ άμΝΰ θδεσμΝ δ υγυθ άμΝ αθαπζβλυθ δΝ κθΝ ΰ θδεσΝ δ υγυθ άΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ σ αθΝ αυ σμΝ επζτ αδ,Ν ζζ έπ δΝ άΝ έθαδΝ απυθΝ εαδΝ α ε έΝ δμΝ αληκ δσ β μΝ αυ κτΝ άΝ σ μΝ αληκ δσ β μΝ η αίδία γκτθΝ Ν αυ σθΝ απσΝ κθΝ ΰ θδεσΝ δ υγυθ άέΝ Οδ απκ κξΫμΝ κυΝ αθαπζβλπ άΝ ΰ θδεκτΝ δ υγυθ άΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ ΟδεκθκηέαμΝεαδΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝ θΪπ υιβμ» 19 ΆλγλκΝγ Γθπηκ κ δεΪΝσλΰαθα 1έ΢ κθΝ έΦέ έΣέΝζ δ κυλΰ έΝπμΝ υηίκυζ υ δεσΝεαδΝΰθπηκ κ δεσΝσλΰαθκΝ κΝ γθδεσΝ΢υηίκτζδκΝ Πκζδ δεάμΝ ζΫΰξκυΝ ΣλκφέηπθΝ Χ έ΢έΠέ έΣΨέΝ ΣκΝ έ΢έΠέ έΣΝ υΰελκ έ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμέ βέΝΣκΝ έ΢έΠέ έΣέΝπαλΫξ δΝ,Ν έ Νη ΪΝαπσΝ ξ δεσΝ λυ βηαΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ΢υηίκυζέκυΝ έ Ν αυ παΰΰΫζ πμ,Ν βΝ ΰθυηβΝ κυΝ Ν γΫηα αΝ πκζδ δεάμΝ ζΫΰξκυΝ λκφέηπθΝ εαδΝ δ βΰ έ αδΝ πλκΰλΪηηα αΝ λΪ βμΝ εαδΝ πλκ Ϊ δμΝ Ν γΫηα αΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ βθΝ απκ κζάΝ κυΝ έΦέ έΣέ γέΝΣκΝ έ΢έΠέ έΣέΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝμΝ αέΝ κθΝΠλσ λκΝ κυΝ έΦέ έΣέΝαθαπζβλκτη θκΝ θ δπλσ λκ,ΝπμΝΠλσ λκ, Νπ λέπ π βΝαπκυ έαμΝάΝεπζτηα κμΝαπσΝ κθΝ ίέΝΫθαθΝΧ1ΨΝ επλσ ππκΝ βμΝΓ θδεάμΝΓλαηηα έαμΝΚα αθαζπ άΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ θΪπ υιβμ,Ν ΰέΝΫθαθΝΧ1ΨΝ επλσ ππκΝ βμΝΓ θδεάμΝΓλαηηα έαμΝ ηπκλέκυΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ θΪπ υιβμ,Ν έΝΫθαθΝΧ1ΨΝ επλσ ππκΝ βμΝΓ θδεάμΝΓλαηηα έαμΝ δκηβξαθέαμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ θΪπ υιβμ, έΝ ΫθαθΝ Χ1ΨΝ επλσ ππκΝ βμΝ Γ θδεάμΝ Γλαηηα έαμΝ λ υθαμΝ - Σ ξθκζκΰέαμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ θΪπ υιβμ, έΝ λ δμΝΧγΨΝ επλκ υπκυμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΓ πλΰέαμ,ΝαπσΝ κυμΝκπκέκυμΝΫθαμΝ ι δ δε υηΫθκμΝ ΝγΫηα αΝφυ δεάμΝεαδΝΫθαμΝη Ν ι δ έε υ βΝ ΝγΫηα αΝαπδεάμΝπαλαΰπΰάμ, αέΝ ΫθαθΝ Χ1ΨΝ επλσ ππκΝ πκεΫθ λπ βμ, κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ βέΝΫθαθΝΧ1ΨΝ επλσ ππκΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠ λδίΪζζκθ κμ,ΝΥπλκ αιέαμΝεαδΝ βησ δπθΝ λΰπθ, γέΝΫθαθΝΧ1ΨΝ επλσ ππκΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΤΰ έαμΝεαδΝΠλσθκδαμ, δέΫθαθΝΧ1ΨΝ επλσ ππκΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ βησ δαμΝΣΪιβμ, δαέΫθαθΝΧ1ΨΝ επλσ ππκΝ κυΝΓ θδεκτΝΥβη έκυΝ κυΝΚλΪ κυμ, δίέΫθαθΝΧ1ΨΝ επλσ ππκΝαπσΝεΪγ ΝεσηηαΝπκυΝαθαΰθπλέα αδΝεα ΪΝ κθΝΚαθκθδ ησΝ βμΝ κυζάμ, 19 ’ ΝπαλΪΰλαφκμΝ1λΝΝπλκ Ϋγβε Ν κΝΪλγλκ η Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝιΝ κυΝΪλγλκυΝβθΝ κυΝθσηκυΝγζ1λήβίίη,ΝΦ Κ-297 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 11 δΰέΝ λ δμΝΧγΨΝ επλκ υπκυμΝ πθΝεα αθαζπ υθ, δ έΫθαθΝ Χ1ΨΝ επλσ ππκΝ βμΝ Παθ ζζάθδαμΝ ΢υθκηκ πκθ έαμΝ ΢υθ αδλδ ηυθΧΠ έ΢έ έΓέ έ΢έΨ, θυ πθΝ Γ πλΰδευθΝ δ έΫθαθΝΧ1ΨΝ επλσ ππκΝ κυΝ΢υθ Ϋ ηκυΝ ζζβθδευθΝ δκηβξαθδυθΝΣλκφέηπθΝΧ΢έ έ έΣέΨ δ έΫθαθΝΧ1ΨΝ επλσ ππκΝ κυΝ΢υθ Ϋ ηκυΝ ηπκλδευθΝ πδξ δλά πθΝΣλκφέηπθΝ ζζΪ κμ, δαέΫθαθΝΧ1ΨΝ επλσ ππκΝ κυΝ΢υθ Ϋ ηκυΝ πδξ δλά πθΝ΢κτπ λΝΜΪλε Ν ζζΪ κμΝΧ΢έ έ΢έΜέ Ψ δβέΫθαθΝ Χ1ΨΝ επλσ ππκΝ βμΝ Γ θδεάμΝ ΢υθκηκ πκθ έαμΝ παΰΰ ζηα δυθΝ δκ ξθυθΝ ζζΪ κμ,Ν πκυΝπλκΫλξ αδΝαπσΝ δμΝ πδξ δλά δμΝ λκφέηπθ, δγέΫθαθΝΧ1ΨΝ επλσ ππκΝ κυΝ ζζβθδεκτΝΟλΰαθδ ηκτΝΣυπκπκέβ βμ, εέ τκΝ ΧβΨΝ εαγβΰβ ΫμΝ άΝ αθαπζβλπ ΫμΝ εαγβΰβ ΫμΝ έ έΙέΝ δ δεκτμΝ ξθκζκΰέαμΝ λκφέηπθ, Ν γΫηα αΝ πδ άηβμΝ εαδΝ εαέΝΫθαθΝΧ1ΨΝ επλσ ππκΝ κυΝΓ π ξθδεκτΝ πδη ζβ βλέκυΝεαδΝ είέΝΫθαθΝΧ1ΨΝ επλσ ππκΝ βμΝΈθπ βμΝ ζζάθπθΝΥβηδευθέ 4.ΣαΝ ηΫζβΝ κυΝ έ΢έΠέ έΣέΝ υπσΝ αΝ κδξ έαΝ ί΄εαδΝ εί΄Ν βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ παλαΰλΪφκυΝ πλκ έθκθ αδ, η Ναθ έ κδξκυμΝαθαπζβλπ ΫμΝαπσΝ κθΝαλησ δκΝΤπκυλΰσ,ΝεσηηαΝάΝφκλΫαΝεα ΪΝ π λέπ π βέΝ ΟδΝ επλσ ππκδΝ πθΝ εα αθαζπ υθΝ πλκ έθκθ αδΝ απσΝ κΝ γθδεσΝ ΢υηίκτζδκΝ Κα αθαζπ υθέΝ ΟδΝ υπΪζζβζκδΝ πκυΝ υηη ΫξκυθΝ κΝ έ΢έΠέ έΣέΝ πμΝ επλσ ππκδΝ πθΝ υπβλ δυθΝ κυμΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδ Γ θδεκέΝ δ υγυθ ΫμΝ άΝ δ υγυθ ΫμΝ ,Ν αθαπζβλκτη θκδΝ απσΝ Σηβηα Ϊλξ μΝ ίαγηκτΝ ΄Ν εαδΝ θαΝ ΫξκυθΝ ι δ δε υηΫθβΝ ΰθυ βΝ εαδΝ ηπ δλέαΝ αΝ γΫηα αΝ βμΝ αληκ δσ β αμΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ Ν γβ έαΝ πθΝ η ζυθΝ έθαδΝ λδ άμέΝ Ν γβ έαΝ πθΝ αε δευθΝ αθαπζβλπηα δευθΝη ζυθΝζάΰ δΝπλδθΝαπσΝ βΝζάιβΝ βμΝ λδ έαμΝζσΰπΝγαθΪ κυ,Νπαλαέ β βμΝάΝ δαεκπάμΝ βμΝ υηη κξάμΝ κυμΝ κΝ φκλΫαΝ πκυΝ επλκ ππκτθέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμ,ΝπκυΝ ε έ αδΝτ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ΢υηίκυζέκυΝ κυΝ έΦέ έΣέΝεαδΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ κλδ γ έΝ σ δΝ κΝ έ΢έΠέ έΣέΝ επλκ ππκτθ αδΝ εαδΝ ΪζζκδΝ φκλ έμ,Ν πθΝ κπκέπθΝ βΝ λα βλδσ β αΝ ξ έα αδΝ η Ν γΫηα αΝ λκφέηπθέ ηέΝΣκΝ έ΢έΠέ έΣέΝ δ βΰ έ αδΝ κθΝεαθκθδ ησΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝπκυΝ ΰελέθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ΢υηίκυζέκυΝ κυΝ έΦέ έΣέΝΣκΝ έ΢έΠέ έΣέΝ υθ λδΪα δΝ κυζΪξδ κθΝ Ϋ λδμΝΧζΨΝ φκλΫμΝ κΝξλσθκέΝ΢ δμΝ υθ λδΪ δμΝ κυΝηπκλκτθΝθαΝ υηη ΫξκυθΝξπλέμΝ δεαέπηαΝοάφκυ,εαδΝ αΝηΫζβΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ΢υηίκυζέκυΝ κυΝ έΦέ έΣέ,ΝεαγυμΝεαδΝ δ δεκέΝ πδ άηκθ μΝ ΝγΫηα αΝ λκφέηπθΝεαδΝ επλσ ππκδΝΪζζπθΝφκλΫπθΝπκυΝελέθ αδΝ εσπδηκΝθαΝπλκ εζβγκτθΝαθΪζκΰαΝη Ν κΝγΫηαέ ΥλΫβΝ ΰλαηηα ΫαΝ κυΝ έ΢έΠέ έΣέΝ ε ζ έΝ υπΪζζβζκμΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ πκυΝ κλέα αδΝ η Ν κθΝ αθαπζβλπ άΝ κυΝαπσΝ κθΝΠλσ λκΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ΢υηίκυζέκυΝ κυΝ έΦέ έΣέΝΣκΝ έ΢έΠέ έΣέΝ ηπκλ έΝθαΝ υθδ ΪΝ πδ λκπΫμΝη ζ υθΝάΝκηΪ μΝ λΰα έαμΝπκυΝυπκίζβγκτθΝ κΝΫλΰκΝ κυέ 6.ΣκΝ έ΢έΠέ έΣέΝίλέ ε αδΝ Ναπαλ έαΝσ αθΝεα ΪΝ βΝ υαά β βΝπαλέ α αδΝβΝπζ δκοβφέαΝ πθΝ η ζυθΝ κυέΝΟδΝΰθπηκ κ ά δμΝπλΫπ δΝθαΝ υΰε θ λυθκυθΝ βθΝπζ δκοβφέαΝ πθΝπαλσθ πθέΝ΢ Ν εΪγ Νπ λέπ π βΝεα αξπλέακθ αδΝεαδΝκδΝαπσο δμΝ βμΝη δκοβφέαμέ ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 «΢ αΝ ηΫζβΝ κυΝ έ΢έΠέ έΣέΝ εα αίΪζζκθ αδΝ ΰδαΝ δμΝ η αεδθά δμΝ κυμΝ ησθκΝ αΝ πλκίζ πση θαΝ υπσΝ πθΝ κδε έπθΝ δα Ϊι πθΝ κ κδπκλδεΪΝ Ϋικ α,Ν εα ΪΝ π λέπ π βΝ ζαηίαθκηΫθβμΝ υπσοβΝ βμΝ ξδζδκη λδεάμΝ απσ α βμΝ εαδΝ βμΝ η Ν κΝ πλκ φκλσ λκΝ ηΫ κΝ η αεέθβ άμΝ κυμ»20 7.΢ κθΝ έΦέ έΣέΝ ζ δ κυλΰ έΝ πμΝ υηίκυζ υ δεσΝ σλΰαθκΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ Ν πδ βηκθδεΪΝ γΫηα αΝ κΝ πδ βηκθδεσΝ ΢υηίκτζδκΝ ζΫΰξκυΝ ΣλκφέηπθΝ Χ έ΢έ έΣέΨΝ ΧμΝ ηΫζβΝ κλέακθ αδΝπλσ ππαΝη Νδ δαέ λαΝετλκμ,Ν ηπ δλέαΝεαδΝΰθυ βΝ ΝγΫηα αΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν βθΝ απκ κζάΝ κυΝ έΦέ έΣέ,Ν η Ν απσφα βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ πκυΝ ΰελέθ αδΝαπσΝ κθΝΤπκυλΰσΝ θΪπ υιβμέΝΣκΝ έ΢έ έΣέΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝμ αέΝ κθΝΠλσ λκΝ κυΝ έ΢έΝ κυΝ έΦέ έΣέΝαθαπζβλκτη θκΝαπσΝ κθΝαθ δπλσ λκ,ΝπμΝΠλσ λκ, ίέΝΫθαθΝΧ1ΨΝΰ ππσθκΝη Ν ι δ έε υ βΝ ΝγΫηα αΝ λκφέηπθ, ΰέΝΫθαθΝΧ1ΨΝε βθέα λκΝη Ν βθΝέ δαΝ ι δ έε υ β, έΝΫθαθΝΧ1ΨΝδα λσΝ βησ δαμΝυΰ έαμΝάΝΪζζβμΝ δ δεσ β αμΝη Ν ι δ έε υ βΝ ΝγΫηα αΝ λκφέηπθ, έΝΫθαθΝΧ1ΨΝξβηδεσΝη Ν ι δ έε υ βΝ ΝγΫηα αΝ λκφέηπθ, έΝΫθαθΝΧ1ΨΝξβηδεσΝηβξαθδεσΝη Ν βθΝέ δαΝ ι δ έε υ βέ αέΝ λ δμΝ ΧγΨΝ δ δεκτμΝ πδ άηκθ μΝ η Ν ΰθυ δμΝ έΦέ έΣέΝεαδΝ Ν ι δ δε υηΫθαΝ γΫηα αΝ αληκ δσ β αμΝ κυΝ βέΝΫθαΝΧ1ΨΝηΫζκμΝ κυΝ έ΢έΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ δ δεσΝ πδ άηκθαΝ ΝγΫηα αΝ ζΫΰξκυΝ λκφέηπθέ « Ν γβ έαΝ κυΝ υηίκυζ υ δεκτΝ πμΝ ΪθπΝ κλΰΪθκυΝ έθαδΝ λδ άμέΝ ΧλΫβΝ ΰλαηηα ΫαΝ α ε έΝ ησθδηκμΝυπΪζζβζκμΝ κυΝ έΦέ έΣέΝπκυΝκλέα αδΝη Ν κθΝαθαπζβλπ άΝ κυΝαπσΝ κθΝΠλσ λκΝ κυΝ έ΢έ έΣ.»21 κέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ ΰελέθ αδΝ κΝ εαθκθδ ησμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ έ΢έ έΣέ,Ν κΝ κπκέκΝ ηπκλ έΝ θαΝ υθδ ΪΝ πδ λκπΫμΝ άΝ κηΪ μΝ λΰα έαμΝ ΰδαΝ βθΝ απκ ζ ηα δεσ λβΝ επζάλπ βΝ κυΝΫλΰκυΝ κυέ «΢ δμΝ αθπ ΫλπΝ πδ λκπΫμΝ εαδΝ κηΪ μΝ λΰα έαμ,Ν ΰδαΝ βθΝ παλκξάΝ υΰε ελδηΫθβμΝ υπβλ έαμΝ άΝ Ϋλΰκυ,Ν εα αίΪζζ αδ,Ν αθΪΝ υθ λέα β,Ν απκαβηέπ βΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ ε έη θ μΝ δα Ϊι δμ» 22 λέΝΣκΝ έ΢έ έΣέΝαπκφαέθ αδΝΰδαΝεΪγ ΝγΫηαΝ υθαφΫμΝη Ν βθΝαληκ δσ β αΝ κυΝ έΦέ έΣέ,ΝΰδαΝ κΝ κπκέκΝ αβ έ αδΝ απσΝ κΝ δκδεβ δεσΝ ΢υηίκτζδκΝ βΝ ΰθυηβΝ κυΝ εαδΝ εα αλ έα δΝ άΝ π ι λΰΪα αδΝ ξΫ δαΝαπκφΪ πθΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ΢υηίκυζέκυΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝΪ εβ βΝ πθΝαληκ δκ ά πθΝ πκυΝαθαφΫλκθ αδΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝηΝ κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝπαλσθ κμΝθσηκυέ 20 ΣκΝ παλαπΪθπΝ ηΫ αΝ Φ Κ-βηβΝ ’ Ν «Ν »Ν ΪφδκΝ πλκ Ϋγβε Ν η Ν βθΝ παλΪΰλαφκΝ 11Ν κυΝ ΪλγλκυΝ γιΝ κυΝ θσηκυΝ γίθθήβίίβ,Ν ΣκΝ παλαπΪθπΝ ηΫ αΝ Φ Κ-βηβΝ ’ 22 ΣκΝ παλαπΪθπΝ ηΫ αΝ Φ Κ-γγΝ ’ Ν «Ν »Ν ΪφδκΝ πλκ Ϋγβε Ν η Ν βθΝ παλΪΰλαφκΝ 1βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γιΝ κυΝ θσηκυΝ Ν γίθθήβίίβ,Ν Ν «Ν »Ν ΪφδκΝ πλκ Ϋγβε Ν η Ν βθΝ παλΪΰλαφκΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 11Ν Ν κυΝ θσηκυΝ Ν γζγκήβίίθ,Ν 21 12 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 «1ίέΝ ΢ αΝ ηΫζβΝ εαδΝ κθΝΓλαηηα ΫαΝ κυΝ έ΢έ έΣέΝξκλβΰ έ αδΝ απκαβηέπ β,Ν κΝ τφκμΝ βμΝ κπκέαμΝ εαγκλέα αδΝ η Ν απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ ΟδεκθκηέαμΝ εαδΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ 23 θΪπ υιβμ» 11.΢ δμΝ υθ λδΪ δμΝ κυΝ έ΢έ έΣέΝ ,Ν κυΝ πδ βηκθδεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ ζΫΰξκυΝ Σλκφέηπθ,Ν ηπκλκτθΝ θαΝ εαζκτθ αδΝ δ δεκέΝ πδ άηκθ μΝ εαδΝ επλσ ππκδΝ πθΝ κλΰαθυ πθΝ πθΝ παλαΰπΰυθΝεαδΝ πθΝη απκδβ δευθΝάΝ ηπκλδευθΝ πδξ δλά πθ,Ν πθΝεα αθαζπ υθ,ΝεαγυμΝεαδΝ σπκδκμΝΪζζκμΝηπκλ έΝθαΝ δ υεκζτθ δΝ κΝΫλΰκΝ κυΝ έ΢έ έΣέ ΆλγλκΝζ ΟλΰΪθπ βΝ- Λ δ κυλΰέαΝ- Πλκ ππδεσ 1. Ν κλΰΪθπ βΝ εαδΝ βΝ δΪλγλπ βΝ πθΝ υπβλ δυθΝ κυΝ έΦέ έΣέ,Ν κδΝ κπκέ μΝ δαελέθκθ αδΝ Ν ε θ λδεΫμΝ εαδΝ π λδφ λ δαεΫμ,Ν κδΝ αληκ δσ β μΝ κυμ,Ν βΝ εα αθκηάΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ ΧεΪγ Ν εα βΰκλέαμΝ εα ΪΝ εζΪ κυμΝ εαδΝ δ δεσ β μΝ ΨΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν πλκ λδεσΝ δΪ αΰηα,Ν πκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝεαδΝ πκεΫθ λπ βμ,Ν ΟδεκθκηδευθΝεαδΝ θΪπ υιβμέ βέΝ Μ Ν κΝ πλκ λδεσΝ δΪ αΰηαΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ παλαΰλΪφκυΝ υθδ υθ αδΝ δμΝ Π λδφΫλ δμΝ βμΝ ξυλαμΝ παλαλ άηα αΝ άΝ ΰλαφ έαΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ ΟΝ ΤπκυλΰσμΝ θΪπ υιβμΝ ηπκλ έΝ θαΝ ικυ δκ κ έΝ κυμΝΓ θδεκτμΝΓλαηηα έμΝ πθΝΠ λδφ λ δυθΝθαΝα εκτθΝαληκ δσ β μΝ πκπ έαμΝ πέΝ πθΝπ λδφ λ δαευθΝυπβλ δυθΝ κυΝ έΦέ έΣέΝΟδΝΝκηαλξδαεΫμΝ υ κ δκδεά δμΝΫξκυθΝ βθΝ υπκξλΫπ βΝ θαΝ παλΫξκυθΝ εΪγ Ν υθα άΝ υθ λκηάΝ κΝ ΫλΰκΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ εαδΝ θαΝ δ θ λΰκτθΝ ζΫΰξκυμΝάΝΪζζ μΝπλΪι δμΝπκυΝαβ κτθΝ αΝ θ αζηΫθαΝσλΰαθαΝ κυΝ έΦέ έΣέΝεαδΝ κΝπζαέ δκΝ πθΝ ξ δευθΝκ βΰδυθΝεαδΝ θ κζυθΝ κυΝ έΦέ έΣέ «Μ Ν απσφα βΝ κυΝ έ΢έΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ πδ λΫπ αδΝ βΝ τθαοβΝ πλκΰλαηηα δευθΝ υηίΪ πθ,Ν η αιτΝ έΦέ έΣέΝ εαδΝ βηκ έπθΝ υπβλ δυθ,Ν θκηδευθΝ πλκ υππθΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫαΝ άΝ κυΝ υλτ λκυΝ βησ δκυΝ κηΫαΝ άΝ δ δπ δευθΝ φκλΫπθΝ ηβΝ ε λ κ εκπδεκτΝ ξαλαε άλα,Ν βμΝ βη απάμΝ άΝ βμΝ αζζκ απάμ,Ν ΰδαΝ βθΝ επζάλπ βΝ κυΝ εκπκτΝ κυΝ έΦέ έΣέ,ΝσππμΝκλέα αδΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝηΝ κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝπαλσθ κμΝ θσηκυέΝ ΢ δμΝ πλκΰλαηηα δεΫμΝ υηίΪ δμΝ εαγκλέακθ αδΝ κΝ π λδ ξση θκΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμ,Ν αΝ εαγάεκθ αΝ εαδΝ κδΝ υπκξλ υ δμΝ πθΝ υηίαζζκηΫθπθ,Ν αΝ βμΝ ξλβηα κ σ β βμ,Ν κΝ ξλσθκμΝ δ ξτκμΝ βμΝ τηία βμ,Ν βΝ δα δεα έαΝ παλαεκζκτγβ βμΝ εαδΝ εΪγ ΝΪζζβΝαθαΰεαέαΝζ π κηΫλ δα»24 3.Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμΝ εαδΝ τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ κυΝ έΦέ έΣέ,Ν ΰελέθ αδΝκΝΚαθκθδ ησμΝΛ δ κυλΰέαμΝ κυΝ θδαέκυΝΦκλΫαΝ ζΫΰξκυΝ Σλκφέηπθ,Ν η Ν κθΝ κπκέκΝ πλκίζΫπκθ αδΝ αΝ ξ δεΪ η Ν βθΝ π λδεάΝ δΪλγλπ βΝ εαδΝ κλΰΪθπ βΝ πθΝ υπβλ δυθΝ κυ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βθΝ κλΰΪθπ βΝ ηβξαθδ ηκτΝ π λδευθΝ ζΫΰξπθΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ η Ν εκπσΝ βΝ δα φΪζδ βΝ βμΝ απκ ζ ηα δεσ β αμΝ πθΝ ζΫΰξπθΝ πκυΝ δ θ λΰκτθ αδέΝ ΢ κθΝ εαθκθδ ησΝ πλκίζΫπ αδΝ κππ άπκ Ν δα δεα έαΝ ζΫΰξκυΝ εαδΝ πδί ίαέπ βμΝ πθΝ ζΫΰξπθΝπκυΝ δ θ λΰκτθ αδΝαπσΝ κθΝ έΦέ έΣέΝάΝεα ΪΝπαλαΰΰ ζέαΝ κυέ ζέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ έ΢έΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ ,Ν πκυΝ ΰελέθ αδΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ θΪπ υιβμ,Ν εα αλ έα αδΝ εα ΪζκΰκμΝ πκπ υση θπθΝ δαπδ υηΫθπθΝ άΝ υθ λΰααση θπθΝ λΰα βλέπθΝ εα ΪΝκηΪ αΝ λΰα βλδαευθΝ ι Ϊ πθΝεαδΝπλκ δκλέακθ αδΝκδΝσλκδΝ υθ λΰα έαμΝ κυμΝη Ν κθΝ έΦέ έΣέΝ Μ Ν σηκδαΝ απσφα βΝ έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ βηδκυλΰ έ αδΝ έε υκΝ ι δ δε υηΫθπθΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝ1ίΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ1γΝ κυΝΪλγλκυΝγιΝ κυΝθσηκυΝΝγίθθήβίίβ,ΝΦ Κ-βηβΝ ’ ΣαΝπαλαπΪθπΝ ηΫ αΝ Ν «Ν »Ν ΪφδαΝπλκ ΫγβεαθΝ η Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ1ζΝ κυΝΪλγλκυΝγιΝ κυΝθσηκυΝγίθθήβίίβ,Ν Φ Κ-βηβΝ ’ 23 24 13 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 λΰα βλέπθΝ αθαφκλΪμΝ ίΪ δΝ πθΝ αθαΰευθΝ δα φΪζδ βμΝ βμΝ πκδσ β αμΝ λκφέηπθέΝ ΣαΝ λΰα άλδαΝ πκυΝ ηπέπ κυθΝ βθΝ παλκτ αΝ παλΪΰλαφκΝ εαδΝ αθάεκυθΝ κΝ βησ δκΝ άΝ κθΝ υλτ λκΝ βησ δκΝ κηΫαΝ υπκξλ κτθ αδΝ θαΝ πλκ φΫλκυθΝ εΪγ Ν αθαΰεαέαΝ υπβλ έαΝ κθΝ έΦέ έΣέ,Ν κΝ αξτ λκΝ υθα σθΝ εαδΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ κ βΰέ μΝ κυέΜΫξλδΝ βθΝ Ϋε κ βΝ βμΝ παλαπΪθπΝ απσφα βΝ κΝ έΦέ έΣέΝ υθ λΰΪα αδΝ η Ν ελα δεΪΝ εαδΝ πέ βηαΝ λΰα άλδα,Ν σππμΝ αυ ΪΝΫξκυθΝεαγκλδ έΝ Ν φαληκΰάΝ βμΝΟ βΰέαμΝκλήγλιή ΟΚέ «5.΢ κθΝ θδαέκΝ ΦκλΫαΝ ζΫΰξκυΝ ΣλκφέηπθΝ υθδ υθ αδΝ π θ αεσ δ μΝ λδΪθ αΝ (ηγί)Ν γΫ δμΝ ησθδηκυΝ πλκ ππδεκτ,Ν αλΪθ αΝ (ζί)Ν γΫ δμΝ πλκ ππδεκτΝ η Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝακλέ κυΝξλσθκυ,Ν εΝ πθΝκπκέπθΝκδΝ θθΫαΝ(λ)ΝγΫ δμΝαπκ ζκτθΝγΫ δμΝ δ δεκτΝ πδ βηκθδεκτΝ Πλκ ππδεκτ,Ν ηέαΝ (1)Ν γΫ βΝ θκηδεκτΝ υηίκτζκυΝ εαδΝ θθΫαΝ (λ)Ν γΫ δμΝ δεβΰσλπθΝη ΝΫηηδ γβΝ θ κζάέΝ Νεα αθκηάΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ κυΝ έΦέ έΣέΝεα ΪΝ εα βΰκλέ μ,ΝεζΪ κυμΝεαδΝ δ δεσ β μ,Νκλέα αδΝη Ν κΝπλκ λδεσΝ δΪ αΰηαΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝ παλσθ κμΝΪλγλκυέΝ «Μ γ1 υ υ πα α υ υ α υ απ α π π α υ βίίι, έΦέ έ έ π , α απ φα υ υ, α α α υ π α υπ υ α υ υ έΗα αυ α α φ α 25 26 υ «Κ απ » ( έ έ γίβθή1ληζ, Φ Κ βγη Α΄) » «θέ Ν πζάλπ βΝ πθΝ γΫ πθΝ ησθδηκυΝ πλκ ππδεκτΝ ΰέθ αδΝ η Ν δκλδ ησ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ δ ξτκυ μΝ εΪγ Ν φκλΪΝ δα Ϊι δμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ η Ν η Ϊ αιβΝ πλκ ππδεκτΝ βηκ έπθΝ υπβλ δυθ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ Π λδφ λ δυθ,Ν ΝέΠέ έ έ,Ν ΟέΣέ ,Ν α’Ν εαδΝ ί’Ν ίαγηκτ,ΝεαγυμΝεαδΝφκλΫπθΝ κυΝ υλτ λκυΝ βησ δκυΝ κηΫα,ΝσππμΝαυ σμΝκλδκγ έ αδΝη Ν κΝ ΪλγλκΝ 1ζΝ κυΝ ΝέΝ β1λίή1λλζΝ εαδΝ δ ξτ δΝ εΪγ Ν φκλΪέΝ Ν πζάλπ βΝ πθΝ γΫ πθΝ ΰέθ αδΝ εα ’Ν αλξάθΝ η Ν η Ϊ αιβ,Ν εα σπδθΝ πλκεάλυιβμ,Ν απσΝ υπαζζάζκυμΝ κυΝ βηκ έκυΝ εαδΝ ζκδπυθΝφκλΫπθΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝ αφέκυέΝ Ν πδζκΰάΝΰέθ αδΝαπσΝ κΝ έ΢έΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ άΝ βθΝκλδαση θβΝαπσΝαυ σΝ πδ λκπάΝεα σπδθΝαιδκζσΰβ βμΝ πθΝ υπδευθΝεαδΝκυ δα δευθΝ πλκ σθ πθ,ΝεαγυμΝεαδΝ βμΝ ηπ δλέαμΝ πθΝ θ δαφ λκηΫθπθ,Ν ΝγΫηα αΝαληκ δσ β αμΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ ΟδΝ η α Ϊι δμΝ θ λΰκτθ αδΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμΝ εαδΝ κυΝκδε έκυΝεα ΪΝπ λέπ π βΝΤπκυλΰκτΝεα ΪΝπαλΫεεζδ βΝαπσΝεΪγ ΝΪζζβΝ δΪ αιβΝθσηκυέΝ Νπζάλπ βΝ πθΝγΫ πθΝη Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυΝακλέ κυΝξλσθκυΝΰέθ αδΝ η Νπλσ ζβοβ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝδ ξτκυ μΝεΪγ ΝφκλΪΝ δα Ϊι δμ,ΝεαγυμΝεαδΝη Νη Ϊ αιβΝ πλκ ππδεκτΝη Ν βθΝέ δαΝ ξΫ βΝ λΰα έαμΝαπσΝ βησ δ μΝυπβλ έ μΝεαδΝφκλ έμΝ κυΝπλυ κυΝ αφέκυΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝαυ άμΝάΝαπσΝζκδπΪΝΝέΠέΙέ έΝάΝαθυθυη μΝ αδλ έ μ,Ν πθΝκπκέπθΝ κΝ η1ΣΝ κυζΪξδ κθΝ πθΝ η κξυθΝ εα Ϋξ δΝ κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκ,Ν εαδΝ θ λΰ έ αδΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ αφέκυΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ αυ άμέΝ Πλκε δηΫθκυΝ ΰδαΝ πλκ ππδεσΝ πκυΝ υπβλ έΝ εα ΪΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυΝ άΝ υπβλ κτ Ν κθΝ έΦέ έΣέΝ δμΝγ1έ1βέβίί1Νη Ναπσ πα β,ΝβΝη Ϊ αιβ,Ν θ λΰκτη θβΝη ΪΝ απσΝαέ β βΝ κυΝπλκ ππδεκτΝαυ κτ,ΝπκυΝυπκίΪζζ αδΝ θ σμΝπλκγ ηέαμΝ τκΝηβθυθΝαπσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ εαδΝ Ν υθδ υη θ μΝ ΰδαΝ κΝ εκπσΝ αυ σθΝ πλκ ππκπαΰ έμΝ γΫ δμ,Ν αθ έ κδξ μΝ η Ν βθΝ δ δεσ β ΪΝ κυμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδΝαυ κ δεαέπμΝη Ν βθΝΰδαΝκπκδκθ άπκ ζσΰκΝαπκξυλβ βΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ πκυΝ δμΝεα Ϋξ δέΝΟΝ υθκζδεσμΝξλσθκμΝυπβλ έαμΝπκυΝ Ϋξ δΝ δαθυγ έΝ αΝΝέΠέΙέ έΝάΝ έ έ,Ν απσΝ αΝκπκέαΝη α Ϊ κθ αδΝκδΝ θΝζσΰπΝυπΪζζβζκδ,Ναθαΰθπλέα αδΝΰδαΝ βθΝΫθ αιάΝ κυμΝ αΝ ΜέΚέΝ βμΝ κδε έαμΝ εα βΰκλέαμ,Ν φσ κθΝ Ϋξ δΝ δαθυγ έΝ η Ν αΝ υπδεΪΝ πλκ σθ αΝ βμΝ εα βΰκλέαμΝ βθΝ κπκέαΝ η α Ϊ κθ αδέΝ ΓδαΝ υξσθΝ πδπζΫκθΝ αε δεΫμΝ απκ κξΫμΝ κυΝ ΣκΝ ζ υ αέκΝ ΪφδκΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝηΝ κυΝΪλγλκυΝζΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝγΝ κυΝΪλγλκυΝ11Ν κυΝ θσηκυΝγζγκήβίίθ,ΝΦ Κ-γγΝ ’ 25 26 ΝπαλΪΰλαφκμΝηΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ1ηΝ κυΝΪλγλκυΝγιΝ κυΝθσηκυΝΝγίθθήβίίβ,ΝΦ Κ-βηβΝ ’ 14 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 15 πλκ ππδεκτΝ αυ κτΝ φαλησακθ αδΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ παλέΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βίΝ κυΝ ΝέΝ βη1ηή1λλιΝ(Φ ΚΝ1ηζΝ ’)έΝ πκ πΪ δμΝ κθΝ έΦέ έΣέΝ απσΝ φκλ έμΝ κυΝ πλυ κυΝ αφέκυΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ αυ άμΝ ΰέθκθ αδΝη ΝεκδθάΝαπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμΝεαδΝ κυΝκδε έκυΝεα ΪΝπ λέπ π βΝ ΤπκυλΰκτΝ εα ΪΝ παλΫεεζδ βΝ απσΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ δΪ αιβΝ θσηκυέΝ Ν δΪλε δαΝ πθΝ απκ πΪ πθΝ αυ υθΝ έθαδΝ ηΫξλδΝ λέαΝ Ϋ βΝ εαδΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθαθ υθκθ αδΝ ηΫξλδΝ ηέαΝ αεσηβΝ λδ έαέΝ « (α υ « α α , υ απ α α απ π - πα α α φ υ υπα υ υ έΦέ έ έ, απ α α υ π , α ) π π α αα α α α α π π απ πα υπ α απ α α αυ α α π α απ Α υ α 27 » α Π α υ υπα α, π 28 29 30 π α » » «ιέΝΣκΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπλυ κυΝ αφέκυΝ βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝΝέΝβθκηή1λλλΝ (Φ ΚΝγηΝ ’),ΝσππμΝεΪγ ΝφκλΪΝδ ξτκυθ,Νπλκίζ πση θκΝαθυ α κΝσλδκΝ πθΝ πδ λ πση θπθΝ εα ’ΝΫ κμΝβη λυθΝη αεδθά πθΝ ε σμΝΫ λαμ,Νηπκλ έΝθαΝαυιΪθ αδΝΰδαΝ βΝ δκέεβ βΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ(Πλσ λκ,Ν θ δπλσ λκ,ΝΓ θδεσΝ δ υγυθ ά)ΝΰδαΝ κΝ υθ κθδ ησΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝπ λδφ λ δαευθΝ δ υγτθ πθΝ κυΝ έΦέ έΣέΝεαδΝ βΝ υηη κξάΝ κυμΝ δμΝ υθ λδΪ δμΝ πθΝ Κκδθκ δευθΝ κλΰΪθπθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ ΰδαΝ κυμΝ υπαζζάζκυμΝ κυΝ έΦέ έΣέ,Ν φσ κθΝ απκ δΰηΫθαΝ η αεδθκτθ αδΝ ε σμΝ Ϋ λαμΝ ΰδαΝ δμΝ αθΪΰε μΝ δ θΫλΰ δαμΝ ζΫΰξκυΝ λκφέηπθ,Ν η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ ΟδεκθκηέαμΝ εαδΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ θΪπ υιβμ31 «κέΝ΢ κυμΝη Νκπκδα άπκ Ν λΰα δαεάΝ ξΫ βΝεαδΝ κυμΝαπκ πα ηΫθκυμΝυπαζζάζκυμΝ κθΝ έΦέ έΣέΝ εα αίΪζζ αδΝ δ δεάΝ πλσ γ βΝ αηκδίά,Ν πκυΝ εαγκλέα αδΝ εα ΪΝ εα βΰκλέαΝ η Ν 32 εκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝ θΪπ υιβμ » ΣκΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Ν«Ν»Ν ΪφδκΝπλκ Ϋγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝβΝ κυΝΪλγλκυΝ1ίΝ κυΝθσηκυΝΝγηη1ήβίίι,ΝΦ ΚιθΝ 27 ΣκΝ ζ υ αέκΝ ΪφδκΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ θΝ αθ δεα α Ϊγβε Ν η Ν βθΝ παλΪΰλαφκΝ βΝ Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 11Ν κυΝ θσηκυΝ γ1λίήβίίγ,ΝΦ Κ-βζλΝ ’ 28 ΝπαλΪΰλαφκμΝθΝ κυΝΪλγλκυΝζκυ αθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ1θΝ κυΝΪλγλκυΝγιΝ κυΝθσηκυΝΝγίθθήβίίβ,Ν Φ Κ-βηβΝ ’ 29 ΝέΝγζγκήβίίθ,ΝΦ Κ-γγΝ ’ΝπαλέΝιΝ κυΝΪλγλκυΝ11μ «Πλκ ππδεσΝη Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυΝακλέ κυΝ ξλσθκυ,ΝπκυΝπλκΫλξ αδΝαπσΝΝέΠέ έ έ,ΝΝέΠέΙέ έΝ κυΝ υλτ λκυΝ βησ δκυΝ κηΫα,ΝσππμΝαυ σμΝκλδκγ έ αδΝη Ν κΝ ΪλγλκΝ1ζΝ κυΝθέΝβ1λίή1λλζΝΧΦ ΚΝβκΝ ΄Ψ,ΝάΝαπσΝαθυθυη μΝ αδλ έ μΝ πθΝκπκέπθΝ κΝπ θάθ αΝΫθαΝ κδμΝ εα σΝΧη1ΣΨ,Ν κυζΪξδ κθ,Ν πθΝ η κξυθΝ εα Ϋξ δΝ κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκΝ εαδΝ κΝ κπκέκΝ υπβλ έΝ κθΝ έΦέ έΣέΝ η Ν απσ πα β,Ν ηΫξλδΝ βθΝ γ1έ1βέβίίη,Ν ηπκλ έΝ θαΝ η α αΰ έΝ κθΝ έΦέ έΣέΝ η ΪΝ απσΝ αέ β άΝ κυ,Ν πκυΝ υπκίΪζζ αδΝ θ σμΝ πλκγ ηέαμΝ τκΝΧβΨΝηβθυθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυέΝ Νη Ϊ αιβΝ κυΝαθπ ΫλπΝπλκ ππδεκτ,Ν πκυΝ θ λΰ έ αδΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ αφέπθΝ τ λκυ,Ν λέ κυΝ εαδΝ Ϋ αλ κυΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ θΝ κυΝ ΪλγλκυΝζΝ κυΝθέΝβιζ1ή1λλλ,ΝσππμΝαθ δεα α Ϊγβε ΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝ1θΝ κυΝΪλγλκυΝγιΝ κυΝθέΝγίθθήβίίβΝΧΦ ΚΝ βηβΝ ΄Ψ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ εαδΝ Ν υθδ υη θ μΝ ΰδαΝ κΝ εκπσΝ αυ σθΝ πλκ ππκπαΰ έμΝ γΫ δμ,Ν αθ έ κδξ μΝ η Ν βθΝ δ δεσ β ΪΝ κυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδΝαυ κ δεαέπμΝη Ν βθΝαπκξυλβ β,ΝΰδαΝκπκδκθ άπκ Νζσΰκ,Ν κυΝπλκ ππδεκτΝ πκυΝ δμΝ εα Ϋξ δέΝ ΓδαΝ υξσθΝ πδπζΫκθΝ αε δεΫμΝ απκ κξΫμΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ αυ κτΝ φαλησακθ αδΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝγΝ κυΝΪλγλκυΝβίΝ κυΝθέΝβη1ηή1λλιΝΧΦ ΚΝ1ηζΝ ΄Ψ» 30 ΝπαλΪΰλαφκμΝιΝ κυΝΪλγλκυΝζκυ αθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ1ιΝ κυΝΪλγλκυΝγιΝ κυΝθσηκυΝΝγίθθήβίίβ,Ν Φ Κ-βηβΝ ’ 31 ΝπαλΪΰλαφκμΝκΝπλκ Ϋγβε Ν βιίΝ ’ 32 κΝΪλγλκΝζΝη Ν βθ παλΪΰλαφκΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝβ1Ν κυΝθσηκυΝΝΝβλθηήβίί1,ΝΦ Κ- ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 16 «κέΝ΢ κυμΝυπαζζάζκυμΝ κυΝ θδαέκυΝΦκλΫαΝ ζΫΰξκυΝΣλκφέηπθΝπκυΝ δ θ λΰκτθΝ ζΫΰξκυμ,Ν βΝ κλδαση θβΝ κΝ ΪλγλκΝ λΝ κυΝ ΝέΝ βθκηή1λλλΝ βη λά δαΝ απκαβηέπ βΝ ΰδαΝ αυγβη λσθΝ πδ λκφάΝ βθΝΫ λαΝ κυμΝ(1ήγ)Νεα αίΪζζ αδΝΰδαΝη αεδθά δμΝ Ναπσ α βΝΪθπΝ πθΝ ΫεαΝ(1ί)ΝεαδΝηΫξλδΝ αλΪθ αΝ(ζί)Νξδζδση λα»33 ΆλγλκΝη δ ιαΰπΰάΝ ζΫΰξπθΝ– Κυλυ δμ «1έ΢ βθΝ ε θ λδεάΝ υπβλ έαΝ εαδΝ δμΝ π λδφ λ δαεΫμΝ δ υγτθ δμΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ υθδ υθ αδΝΚζδηΪεδαΝ ζΫΰξκυΝΣλκφέηπθ,Ν αΝκπκέαΝαπκ ζκτθ αδΝαπσΝυπαζζάζκυμΝ κυΝ έΦέ έΣέ,Ν κυΝ Γ θδεκτΝ Χβη έκυΝ κυΝ ΚλΪ κυμΝ (ΓέΧέΚέ),Ν πθΝ ΣκπδευθΝ υ κ δκδεά πθΝ πλυ κυΝεαδΝ τ λκυΝίαγηκτΝάΝΪζζπθΝαλησ δπθΝ βησ δπθΝαλξυθΝεαδΝυπβλ δυθέΝ΢ αΝ ΚζδηΪεδαΝ ζΫΰξκυΝπαλΫξ αδΝΰλαηηα δαεάΝυπκ άλδιβΝαπσΝυπαζζάζκυμΝ κυΝ έΦέ έΣέέΝ ΢ βθΝ Κ θ λδεάΝ Τπβλ έαΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ βλ έ αδΝ Μβ λυκΝ ζ ΰε υθ,Ν απσΝ κΝ κπκέκΝ πδζΫΰκθ αδΝ αΝ ηΫζβΝ πθΝ ΚζδηαεέπθΝ ζΫΰξκυέΝ ΢ κΝ Μβ λυκΝ αυ σΝ ΰΰλΪφκθ αδΝ υπΪζζβζκδΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ φκλΫπθΝ εαδΝ ΰέθ αδΝ θβηΫλπ βΝ αυ κτΝ εΪγ Ν τκΝ Ϋ βέΝ Μ Ν βθΝ πδφτζαιβΝ πθΝ αληκ δκ ά πθΝ πθΝ υπβλ δυθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Τΰ έαμΝ εαδΝΚκδθπθδεάμΝ ζζβζ ΰΰτβμ,Ν κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμΝ εαδΝ ΣλκφέηπθΝ εαδΝ πθΝ ΝκηαλξδαευθΝ υ κ δκδεά πθΝ (Νέ έ),Ν σππμΝ κδΝ αληκ δσ β μΝ αυ ΫμΝ κλέακθ αδΝ απσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ ε έη θβμΝ θκηκγ έαμ,Ν αΝ ΚζδηΪεδαΝ ζΫΰξκυΝ έθαδΝ αλησ δαΝ θαΝ α εκτθΝ Ϋζ ΰξκΝ δμΝεΪγ ΝηκλφάμΝ πδξ δλά δμΝ λκφέηπθΝπκυΝ υπΪΰκθ αδΝ βθΝαληκ δσ β αΝ κυΝ έΦέ έΣέΝεα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝυπ’ΝαλδγέΝ γγβήβθέγέβίίγΝεκδθάμΝυπκυλΰδεάμΝαπσφα βμέΝ Μ Ναπσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμΝλυγηέακθ αδΝβΝ τθγ βΝεαδΝβΝ υΰελσ β βΝ πθΝ ΚζδηαεέπθΝ ζΫΰξκυ,ΝβΝ ΰΰλαφά,ΝβΝαθαθΫπ β,ΝβΝ δαΰλαφάΝεαδΝβΝεα Ϊλ δ βΝ πθΝη ζυθΝ πθΝΚζδηαεέπθ,ΝκΝ λσπκμΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝεαδΝκΝ υθ κθδ ησμΝ βμΝ λΪ βμΝ κυμ,ΝκΝξλσθκμΝ απα ξσζβ βμΝ πθΝη ζυθΝ πθΝΚζδηαεέπθΝ ζΫΰξκυ,ΝβΝ δα δεα έαΝ ζΫΰξκυΝεαδΝεΪγ ΝΪζζβΝ αθαΰεαέαΝ ζ π κηΫλ δαΝ εαδΝ δ δεσ λκΝ γΫηαέΝ Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ ΟδεκθκηέαμΝ εαδΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ θΪπ υιβμ,Ν εαγκλέα αδΝ βΝ αηκδίάΝ πθΝ η ζυθΝ πθΝ ΚζδηαεέπθΝ ζΫΰξκυΝ εαδΝ πθΝ υπαζζάζπθΝ πκυΝ παλΫξκυθΝ Ν αυ ΪΝ ΰλαηηα δαεάΝ 34 υπκ άλδιβ» «β(1)έΝ Όζ μΝ κδΝ βησ δ μΝ αλξΫμΝ εαδΝ υπβλ έ μ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ αλξυθΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ θκηαλξδαεάμΝ αυ κ δκέεβ βμ,Ν σζαΝ αΝ θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ βηκ έκυΝ άΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝυπκξλ κτθ αδΝθαΝπαλΫξκυθΝπζβλκφκλέ μΝεαδΝ υθ λκηάΝ κθΝ έΦέ έΣέΝ ΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ κυΝ ΫλΰκυΝ κυέΝ Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ θΪπ υιβμ,Ν π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫθ λπ βμ,Ν Τΰ έαμΝ εαδΝ ΠλσθκδαμΝ εαδΝ Γ πλΰέαμΝεαγκλέακθ αδΝκδΝζ π κηΫλ δ μΝπκυΝ έθαδΝαθαΰεαέ μΝπμΝπλκμΝ βΝ υθ λΰα έαΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ η Ν δμΝ Ϊζζ μΝ βησ δ μΝ υπβλ έ μΝ εαδΝ αλξΫμΝ εαδ ζκδπκτμΝ φκλ έμ,Ν σππμΝ ζ π κη λυμΝ εαγκλέακθ αδΝ κΝ πλκβΰκτη θκΝ Ϊφδκ,Ν πκυΝ ηπζΫεκθ αδΝ δμΝ ζ ΰε δεΫμΝ εαδΝ δμΝΪζζ μΝαληκ δσ β μΝ κυΝ έΦέ έΣέ»35 γΧβΨέΝ Ν θ κζάΝΰδαΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ ε Ϊε πθΝ πδγ πλά πθΝεαδΝ ζΫΰξπθΝπαλΫξ αδΝαπσΝ κΝ έ΢έΝ άΝαπσΝ ικυ δκ κ βηΫθκΝαπσΝαυ σΝσλΰαθκέ 33 ΝπαλΪΰλαφκμΝκΝπλκ Ϋγβε Χ εΝπαλα λκηάμΨΝΝη Ν κΝΪλγλκΝββΝ κυΝθσηκυΝΝγ1λίήβίίγ,ΝΦ Κ-βζλΝ ’ Πλκ Ϋγβε Ν θΫαΝ παλΪΰλαφκμΝ 1Ν κΝ ΪλγλκΝ ηΝ εαδΝ Ϋΰδθ Ν αθ έ κδξάΝ αθαλέγηβ βΝ παλαΰλΪφκυμΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝζΝ κυΝΪλγλκυΝ11Ν κυΝθσηκυΝΝγζγκήβίίθ,ΝΦ Κ-γγΝ ’ 34 35 δμΝ ά βΝ υπΪλξκυ μΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝ1Ναθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ1κΝ κυΝΪλγλκυΝγιΝ κυΝθσηκυΝγίθθήβίίβ,ΝΦ Κ-βηβΝ ’ ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 17 ζ(γ)έΝ ΓδαΝ εΪγ Ν πδγ υλβ βΝ εαδΝ Ϋζ ΰξκΝ υθ Ϊ αδΝ Ϋεγ β,Ν αθ έΰλαφκΝ βμΝ κπκέαμΝ 36 εκδθκπκδ έ αδΝ Νσζ μΝ δμΝ ηπζ εση θ μΝυπβλ έ μΝεαδΝ κυμΝ θ δαφ λση θκυμ . ηΧζΨέΝΜ Ν βθΝ πδφτζαιβΝ πθΝευλυ πθΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝκΝ κυΝπαλσθ κμΝ Ϊλγλκυ,Ν πδίΪζζ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝ έ΢έΝπλσ δηκΝαπσΝπ θ αεσ δ μΝξδζδΪ μΝΧηίίέίίίΨΝΫπμΝ π θάθ αΝ εα κηητλδαΝ ΧηίέίίίέίίίΨΝ λαξηΫμΝ Ν αυ κτμΝ πκυΝ εα ΪΝ κπκδκθ άπκ Ν λσπκΝ παλ ηπκ έακυθΝ άΝ υ ξ λαέθκυθΝ δμΝ πδγ πλά δμΝ άΝ ζΫΰξκυμΝ ,Ν εαγυμΝ εαδΝ Ν αυ κτμΝ πκυΝ αλθκτθ αδΝ θαΝ πδ έικυθΝ αΝ ίδίζέα,Ν κδξ έαΝ εαδΝ ζκδπΪΝ ΫΰΰλαφαΝ πκυΝ έθαδΝ αθαΰεαέαΝ ΰδαΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ κυμΝεαδΝθαΝξκλβΰά κυθΝαθ έΰλαφαΝάΝαπκ πΪ ηα ΪΝ κυμ,ΝαθΪζκΰαΝη Ν κΝηΫΰ γκμΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝεαδΝ κΝίαγησΝ δαεδθ τθ υ βμΝ βμΝ βησ δαμΝυΰ έαμέ θΧηΨέΝ ΢ Ν π λέπ π βΝ Ϊλθβ βμ άΝ εα ΪΝ κπκδκθ άπκ Ν λσπκΝ παλ ηπσ δ βμΝ πθΝ θ αζηΫθπθΝ υπαζζάζπθΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ εαδΝ σ πθΝ κυμΝ υθ λΫξκυθΝ βθΝ Ϊ εβ βΝ πθΝ εαγβεσθ πθΝ κυμ,Ν αυ κέΝηπκλκτθΝθαΝαβ ά κυθΝηΫ πΝ κυΝαλησ δκυΝ δ αΰΰ ζΫαΝ βΝ υθ λκηάΝ πθΝεα ΪΝ σπκυμΝ α υθκηδευθΝάΝζδη θδευθΝαλξυθέ 7(6)έΝΟδΝπζβλκφκλέ μ,ΝκδΝκπκέ μΝ υζζΫΰκθ αδΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝπαλσθ κμΝ θσηκυ,Ν ηπκλκτθΝ θαΝ ξλβ δηκπκδβγκτθΝ ησθκΝ ΰδαΝ κΝ εκπσΝ πκυΝ πδ δυε αδΝ απσΝ κθΝ Φέ έΣέΝ ιαδλ δεΪ,Ν η ΪΝ απσΝ απσφα βΝ κυΝ έ΢έ,Ν έθαδΝ υθα σθΝθαΝ παλΫξκθ αδΝ κδξ έαΝ Ν λέ κυμ,Ν κΝ πζαέ δκΝ πθΝ αληκ δκ ά πθΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ ΰδαΝ παλκξάΝ υπβλ δυθ,Ν φσ κθΝ θΝ ΫξκυθΝ ξαλαε βλδ έΝ απσλλβ αΝ εαδΝ θΝ απαΰκλ τ αδΝ βΝ ΰθπ κπκέβ άΝ κυμΝ απσΝ Ϊζζ μΝ δα Ϊι δμέΝ Μ Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝ δΪ αιβμΝ κυΝΪλγλκυΝγιΝπαλέΝβΝ κυΝΚυ δεαΝΠκδθδεάμΝ δεκθκηέαμ,ΝκδΝ υπΪζζβζκδΝ κυΝ έΦέ έΣέΝεαδΝ αΝηΫζβΝ πθΝ υζζκΰδευθΝκλΰΪθπθΝ κυ,ΝκδΝκπκέκΝζαηίΪθκυθ,Νη Ν αφκληάΝ βθΝ υπβλ έαΝ κυμ,Ν ΰθυ βΝ απσλλβ πθΝ κδξ έπθΝ υπκξλ κτθ αδΝ θαΝ βλκτθΝ ΰδαΝ αΝ κδξ έαΝ αυ ΪΝ ξ ητγ δαέΝ ΣκΝ πλκβΰκτη θκΝ ΪφδκΝ εα αζαηίΪθ δΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζκθΝ πκυΝ υηη Ϋξ δΝ πδγ υλβ βΝάΝΫλ υθαΝεα ΄ θ κζάΝ κυΝ έΦέ έΣέ κ(ι)έΝ ΌπκδκμΝ εα έξ Ν ηπδ υ δεΫμΝ πζβλκφκλέ μΝ πκυΝ ΫξκυθΝ υζζ ΰ έΝ απσΝ κθΝ έΦέ έΣέΝ εα ΪΝ βθΝ Ϊ εβ βΝ πθΝ αληκ δκ ά πθΝ κυΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κΝ παλσθ κμΝ εαδΝ ΰθπ κπκδ έΝαυ Ϋμ,ΝξπλέμΝθαΝΫξ δΝ δεαέπηα,Ν Ν λέ κυμΝεαδΝη Ν εκπσΝθαΝπφ ζβγ έΝκΝέ δκμΝ άΝθαΝίζΪο δΝ κΝελΪ κμΝάΝεΪπκδκθΝΪζζκθΝ δηπλ έ αδΝη ΝφυζΪεδ βΝ κυζΪξδ κθΝ λδυθΝ(γ)Ν υθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ η Ν ξλβηα δεάΝ πκδθάΝ απσΝ λδαεσ δ μΝ ξδζδΪ μΝ (γίίέίίί)Ν ηΫξλδΝ ΫεαΝ εα κηητλδαΝ (1ίέίίίέίίί)Ν λαξηΫμΝ εαδΝ δυε αδΝ π δγαλξδευμΝ ΰδαΝ βθΝ παλΪία βΝ βμΝ υπκξλΫπ βΝ ξ ητγ δαμΝπκυΝ υθδ ΪΝπ δγαλξδεσΝα έεβηαέ 37 «9(8).« π πα , π α , πα α υ , απ , υ υ , απ , υ , α , α , π α αφ φ α π υ π α α α α , α πα α π α αφ , π π α α α π π υ α α ’ υ υ, π α, απ φα υ π υ Α π υ , π α π υ π υ π π α απ α , π απ (βίέίίί) α α (1έίίίέίίί) υ , α α υ α α α α πα α , α α ππ π υ αυ π α αυ α α α υ φ α α α α έ Γα π π πα α π α α π υ α π υ α π φυ φ α π υα α α (βίΣ) α α απ φ υ υ αυ , απα υ π α υπ α υ, 36 ΟδΝ παλΪΰλαφκδ ζ,κ,λέ1ί,1βέ1γ,1ζ,1ηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηΝ εα αλΰάγβεαθΝ η Ν βθΝ παλΪΰλαφκΝ λΝ κυ ΪλγλκυΝ θζΝ κυΝ θσηκυΝζβγηήβί1ζ,ΝΦ Κ-γβή ή11έβέβί1ζ Οδ παλΪΰλαφκδ ζ,κ,λέ1ί,1βέ1γ,1ζ,1ηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηΝ εα αλΰάγβεαθΝ η Ν βθΝ παλΪΰλαφκΝ λΝ κυΝ ΪλγλκυΝ θζΝ κυΝ θσηκυΝζβγηήβί1ζ,ΝΦ Κ-γβή ή11έβέβί1ζ 37 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 π π , (ηίέίίί) υ » 38 π π , π α υπ 18 π π α ΓδαΝ βθΝ πδίκζάΝ κυΝ πλκ έηκυΝ ζαηίΪθκθ αδΝ υπσοβΝ κΝ ηΫΰ γκμΝ βμΝ πδξ έλβ βμ,Ν κΝ αλδγησμΝ πθΝαπα ξκζκυηΫθπθΝ Ν αυ ά,ΝκδΝ υθγάε μΝυπσΝ δμΝκπκέ μΝ ζΫ βε Νβ πλΪιβΝ εαδΝκδΝ υθΫπ δ μΝπκυΝ Ϋξ δΝάΝηπκλκτ ΝθαΝΫξ δΝβΝπαλΪία βΝΰδαΝ κΝεα αθαζπ δεσΝεκδθσ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ υξσθΝ υπκ λκπάέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμΝ ηπκλκτθ,Ν κΝ πζαέ δκΝ πκυΝ κλέα αδΝ απσΝ βθΝ παλΪΰλαφκΝ αυ ά,Ν θαΝ ι δ δε τκθ αδΝ εα βΰκλέ μΝ παλαίΪ πθΝεαδΝ κ πλσ δηκΝπκυΝαυ ΫμΝ πδ τλκυθ»39 1ί(λ)έΝ ΟΝ ΤπκυλΰσμΝ θΪπ υιβμΝ άΝ κΝ ικυ δκ κ βηΫθκΝ απσΝ αυ σθΝ σλΰαθκΝ ηπκλ έΝ θαΝ πδίΪζ δΝ ησθκΝ άΝ παλΪζζβζαΝ η Ν κΝ παλαπΪθπΝ πλσ δηκΝ εαδΝ αθΪεζβ βΝ πλκ πλδθάΝ άΝ κλδ δεά,Νη λδεάΝάΝ ιΝκζκεζάλκυΝ βμΝΪ δαμΝζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ πδξ έλβ βμέ 40 11(10).ΌπκδκμΝ παλΪΰ δΝ άΝ δαγΫ δΝ βθΝ εα αθΪζπ βΝ λσφδηαΝ εα ΪΝ παλΪία βΝ πθΝ πλκ δαΰλαφυθ,Ν πθΝ πλκ τππθΝ εαδΝ πθΝ εαθσθπθΝ πκυΝ έγ θ αδΝ απσΝ κΝ θσηκΝ άΝ η Ν ικυ δκ σ β βΝ θσηκυΝ δηπλ έ αδΝ η Ν πκδθάΝ φυζΪεδ βμΝ φσ κθΝ βΝ πλΪιβΝ θΝ δηπλ έ αδΝ ίαλτ λαΝ απσΝ Ϊζζ μΝ δα Ϊι δμέΝ Ν πκδθδεάΝ έπιβΝ ΰέθ αδΝ αυ παΰΰΫζ πμΝ εαδΝ βΝ υπσγ βΝ δ Ϊΰ αδΝ κΝ δεα άλδκΝη Ναπ υγ έαμΝεζά βΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝζγΝ κυΝΚέΠέ έ «1β(11)έΝΤπ τγυθκδ,Νεα ΪΝ πθΝκπκέπθΝα ε έ αδΝπκδθδεάΝ έπιβ,Ν έθαδμΝ -΢ δμΝα κηδεΫμΝ πδξ δλά δμΝεαδΝκδΝ πδξ δλβηα έ μέΝ΢ δμ πλκ ππδεΫμΝ πδξ δλά δμΝ(Οέ έΝ εαδΝ έ έ)ΝεαδΝκδΝκησλλυγηκδΝ αέλκδέΝ -΢ δμΝ αδλέ μΝπ λδκλδ ηΫθβμΝ υγτθβμΝεαδΝ κυμΝ υθ αδλδ ηκτμ,ΝεαδΝκδΝ δαξ δλδ ΫμέΝ -΢ δμΝ αθυθυη μΝ αδλέ μΝ εαδΝ κΝ άΝ κδΝ θ αζηΫθκδΝ ΢τηίκυζκδ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ Γ θδεσμΝ δ υγυθ άμΝ άΝ κΝ δ υγυθ άμΝ κυμέΝ ΢ Ν π λέπ π βΝ υπκεα α άηα κμ,Ν αθ έΝ κυΝ Γ θδεκτΝ δ υγυθ άΝ άΝ δ υγυθ άΝ πθΝ έ έ,Ν κΝ δ υγυθ άμΝ κυΝ υπκεα α άηα κμΝ κΝ κπκέκΝ ζΫ βε ΝβΝπαλΪία βέΝ - ε σμΝ κυΝ θκηδεκτΝ πλκ υπκυ,Ν αΝ παλαπΪθπΝ φυ δεΪΝ πλσ ππαΝ έθαδΝ υπ τγυθαΝ η Ν βθΝ πλκ ππδεάΝ κυμΝπ λδκυ έαΝεαδΝη Νπλκ ππδεάΝελΪ β βΝ ΝκζσεζβλκΝΰδαΝ βθΝεα αίκζάΝ πθΝπλκ έηπθ,ΝπκυΝ πδίΪζζκθ αδΝ Ναυ σΝεα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυ»41 13(12). «ΟΝ έΦέ έΣέΝ εα Ϊ ξ δΝ αεα ΪζζβζαΝ πλκμΝ ίλυ βΝ άΝ πδεέθ υθαΝ ΰδαΝ βΝ βησ δαΝ υΰ έαΝ λσφδηαέΝ Ν εα Ϊ ξ βΝ ία έα αδΝ πέΝ εγΫ πμΝ κυΝ αλησ δκυΝ εζδηαεέκυΝ ζΫΰξκυΝ πθΝ πδγ πλβ υθΝ κυΝ έΦέ έΣέ,ΝπκυΝπδ κπκδ έΝ βθΝαεα αζζβζσ β αΝάΝ πδεδθ υθσ β αΝ πθΝ λκφέηπθέΝ Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫθ λπ βμΝ εαδΝ θΪπ υιβμΝ λυγηέακθ αδΝ πέΝ ηΫλκυμΝ αβ άηα αΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ ΣκΝπλυ κΝ ΪφδκΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ9 κυΝΪλγλκυΝηκυ αθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝηΝ κυΝΪλγλκυΝ11Ν κυΝ θσηκυΝΝγζγκήβίίθ,ΝΦ Κ-γγΝ ’ 38 39 ΝπαλΪΰλαφκμΝ9 αθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ1λΝ κυΝΪλγλκυΝγιΝ κυΝθσηκυΝΝγίθθήβίίβ,ΝΦ Κ-βηβΝ ’ εαδΝ βΝ υθΫξ δαΝεα αλΰάγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝλΝ κυΝΪλγλκυΝθζΝ κυΝθσηκυΝζβγηήβί1ζ,ΝΦ Κ-γβή /11.2.2014 Οδ παλΪΰλαφκδ ζ,κ,λέ1ί,1βέ1γ,1ζ,1ηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηΝ εα αλΰάγβεαθΝ η Ν βθΝ παλΪΰλαφκΝ λΝ κυΝ ΪλγλκυΝ θζΝ κυΝ θσηκυΝζβγηήβί1ζ,ΝΦ Κ-γβή ή11έβέβί1ζ 40 Ν παλΪΰλαφκμΝ 12 αθ δεα α Ϊγβε Ν η Ν κΝ ΪλγλκΝ 1ίΝ κυΝ θσηκυΝ Ν γ1γλήβίίγ,Ν Φ Κ-1ίίΝ ’ εα αλΰάγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝλΝ κυΝΪλγλκυΝθζΝ κυΝθσηκυΝζβγηήβί1ζ,ΝΦ Κ-γβή ή11έβέβί1ζ 41 βΝ υθΫξ δαΝ ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 εα Ϊ ξ βΝ λκφέηπθ,Ν βΝ υθα σ β αΝ εαδΝ δα δεα έαΝ υπκίκζάμΝ Ϋθ α βμΝ απσΝ δμΝ 42 γδΰση θ μΝ πδξ δλά δμ,ΝεαγυμΝεαδΝ κΝαλησ δκΝΰδαΝ βθΝ ιΫ α άΝ βμΝσλΰαθκ» ΢ Νπ λέπ π βΝεα α έεβμΝ δα Ϊ αδΝαπσΝ κΝπκδθδεσΝ δεα άλδκΝυπκξλ π δεΪΝβΝ άη υ βΝεαδΝ βΝ εα α λκφάΝ κυμ,Ν πκυΝ ηπκλ έΝ εα ΪΝ βθΝ ελέ βΝ κυΝ θαΝ π λδζΪί δΝ κΝ τθκζκΝ άΝ ηΫλκμΝ πθΝ πλκρσθ πθέ 1ζ(1γ)έΝ ΢ Ν π λέπ π βΝ κδε δκγ ζκτμΝ αθΪεζβ βμΝ πλκρσθ πθ,Ν βΝ πδξ έλβ βΝ λκφέηπθΝ κφ έζ δΝ θαΝ θβη λυ δΝ αη ζζβ έΝ κθΝ έΦέ έΣέΝ ΢ Ν π λέπ π βΝ παλΪία βμΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ αφέκυ,Ν πδίΪζζκθ αδΝκδΝευλυ δμΝ βμΝ πση θβμΝπαλαΰλΪφκυέ 43 1η(1ζ)έΝ Ο αθΝ εα ΪΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ ζΫΰξπθΝ απσΝ κυμΝ υπαζζάζκυμΝ κυΝ έΦέ έΣέΝ άΝ απσΝ Ϊζζ μΝαλξΫμΝάΝυπβλ έ μΝ δαπδ υθ αδΝσ δΝ δαευί τ αδΝβΝα φΪζ δαΝάΝ βΝυΰδ δθάΝ πθΝ λκφέηπθΝεαδΝ βησ δαΝυΰ έαΝεαδΝπαλέ α αδΝΫε αε βΝαθΪΰεβΝαπκ λκπάμΝ κυΝεδθ τθκυ,Ν ζαηίΪθκθ αδΝ Ϊη αΝ ηΫ λαΝ πκυΝ π λδζαηίΪθκυθΝ βθΝ υπκξλ π δεάΝ αθΪεζβ βΝ άΝ βθΝ απσ υλ βΝ εαδΝ Ϋ η υ βΝ πθΝ ηφαθυμΝ αζζκδπηΫθπθΝ πλκρσθ πθΝ εαδΝ βθΝ πλκ πλδθάΝ αθα κζάΝ ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ πδξ έλβ βΝ άΝ βμΝ ηκθΪ αμΝ παλαΰπΰάμΝ πκυΝ θ κπέ γβε Ν βΝ παλΪία βΝ πθΝ εαθσθπθΝ κλγάμΝ υΰδ δθάμΝ πλαε δεάμΝ πκυΝ γΫ κυθΝ Ν Ϊη αΝ εέθ υθκΝ βθΝ α φΪζ δαΝ εαδΝ βθΝ υΰ έαΝ πθΝ εα αθαζπ υθέΝ Ν απσφα βΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ πλδθάΝ αθα κζάΝ ζ δ κυλΰέαμΝ ε ζ έ αδΝαηΫ πμΝεαδΝπλΫπ δΝθαΝ ΰελδγ έΝαπσΝ κΝ έ΢έΝ κυΝ Φέ έΣέΝεαδΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ θΪπ υιβμΝηΫ αΝ Νπλκγ ηέαΝ ΫεαΝ(1ί)Ν λΰα έηπθΝβη λυθ,ΝαζζδυμΝαέλ αδέ 44 «1θ(1η)έΝ ΣαΝ πκ ΪΝ πθΝ πλκ έηπθΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ κΝ ΪλγλκΝ αυ σΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθαπλκ αλησακθ αδΝη ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝΟδεκθκηέαμΝεαδΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝ θΪπ υιβμέΝ Μ Ν σηκδαΝ απσφα β,Ν εαγκλέα αδΝ κΝ ηΫλκμΝ πθΝ πλκ έηπθΝ πκυΝ δα έγ αδ,Ν ηΫ πΝ δ δεκτΝ επ δεκτΝ πκυΝ ΰΰλΪφ αδΝ κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝ έΦέ έΣέ,Ν ΰδαΝ βθΝ 45 αηκδίάΝ πθΝη ζυθΝ πθΝΚζδηαεέπθΝ ζΫΰξκυΝ κυΝ έΦέ έΣ.» 1ιΧ1θΨέΝ ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΰκλαθκηδεκτΝ Κυ δεαΝ εαδΝ κυΝ Κυ δεαΝ λκφέηπθΝ εαδΝ πκ υθΝ ιαεκζκυγκτθΝθαΝδ ξτκυθ,Ν φσ κθΝ θΝ έθαδΝαθ έγ μΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμΝάΝαυ ΫμΝ πκυΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ Ν εαθκθδ δεΫμΝ πλΪι δμΝ ε δ ση θ μΝ κΝ πζαέ δκΝ θκηκγ δευθΝ ικυ δκ κ ά πθ,ΝπκυΝπαλΫξκθ αδΝαπσΝ αΝΪλγλαΝ1ΝΫπμΝθΝ κυΝθσηκυΝαυ κτέ «1κέΟΝ Φ ΣΝ δ πλΪ δΝ αθ απκ κ δεΪΝ ΫζβΝ απσΝ λα βλδσ β μΝ σππμΝ ξκλάΰβ βΝ α δυθ,Ν ΰελέ πθ,Νπδ κπκδβ δευθ,Ν ζΫΰξπθΝη ΪΝαπσΝαέ β βΝ πθΝ πδξ δλά πθΝσππμΝ κλέα αδΝ κθΝ Καθκθδ ησΝ κκβήβίίζΝ εαδΝ κΝ ΪλγλκΝ βίΝ βμΝ εέυέαέΝ 1ηηβγήβίίθ,Ν σππμΝ εΪγ Ν φκλΪΝ δ ξτκυθΝ ΰδαΝ δμΝ ε θ λδεΫμΝ αλησ δ μΝ αλξΫμΝ ζΫΰξκυΝ πθΝ ξπλυθΝ - η ζυθΝ βμΝ υλππαρεάμΝ Έθπ βμέΝ ΣκΝ τοκμΝ πθΝ ζυθΝ κλέα αδΝ η Ν εκδθάΝ υπκυλΰδεάΝ απσφα βΝ πθΝ 46 47 ΤπκυλΰυθΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝΤΰ έαμΝεαδΝΚκδθπθδεάμΝ ζζβζ ΰΰτβμέ» 42 ΣκΝπλυ κΝ ΪφδκΝΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝβίΝ κυΝΪλγλκυΝγιΝ κυΝθσηκυΝΝγίθθήβίίβ,Φ Κ-βηβΝ ’ βΝ υθΫξ δαΝεα αλΰάγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝλΝ κυΝΪλγλκυΝθζΝ κυΝθσηκυΝζβγηήβί1ζ,ΝΦ Κ-γβή ή11έβέβί1ζ ΟδΝ παλΪΰλαφκδ ζ,κ,λέ1ί,1βέ1γ,1ζ,1ηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηΝ εα αλΰάγβεαθΝ η Ν βθΝ παλΪΰλαφκΝ λΝ κυΝ ΪλγλκυΝ θζΝ κυΝ θσηκυΝζβγηήβί1ζ,ΝΦ Κ-γβή ή11έβέβί1ζ 43 ΟδΝ παλΪΰλαφκδ ζ,κ,λέ1ί,1βέ1γ,1ζ,1ηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηΝ εα αλΰάγβεαθΝ η Ν βθΝ παλΪΰλαφκΝ λΝ κυΝ ΪλγλκυΝ θζΝ κυΝ θσηκυΝζβγηήβί1ζ,ΝΦ Κ-γβή ή11έβέβί1ζ 44 ΝπαλΪΰλαφκμΝ16 κυΝΪλγλκυΝηκυ αθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝθΝ κυΝΪλγλκυΝ11Ν κυΝθσηκυΝΝγζγκήβίίθ,Ν Φ Κ-γγΝ ’ 45 ΝπαλΪΰλαφκμΝ1κΝπλκ Ϋγβε Ν κΝΪλγλκΝηΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝηΝ κυΝΪλγλκυΝζίΝ κυΝθσηκυΝΝζίβηήβί11,ΝΦ ΚββκΝ /2-11-2011 46 19 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 ΆλγλκΝθ Μ αία δεΫμΝ δα Ϊι δμΝ- Κα αλΰκτη θ μΝ δα Ϊι δμ 1. ΝΫθαλιβΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ έΦέ έΣέΝεαγκλέα αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμΝπκυΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμέ βέαέΝ Ν πλυ βΝ πλσ α βΝ κυΝ αφέκυΝ ΄ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ βΝ κυΝ θέΝ ζγβκή1λβλΝ ξΠ λέΝ υ Ϊ πμΝ κυΝΓ θδεκτΝΥβη έκυΝ κυΝΚλΪ κυμρΝΧΦ ΚΝβιβΝ ΄Ψ,ΝσππμΝ λκπκπκδάγβε Ν η Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ11Ν κυΝθέΝβγζγή1λληΝΧΦ ΚΝβ11Ν ΄Ψ,Ναθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμ: ξ Ν ξβηδεά,Ν φυ δεάΝ ,Ν ίδκζκΰδεά,Ν ηδελκίδκζκΰδεά,Ν κιδεκζκΰδεάΝ άΝ ΪζζβΝ ιΫ α βΝ δΰηΪ πθΝ λκφέηπθ,Ν πκ υθΝ εαδΝ θ λυθ,Ν αΝ κπκέαΝ απκ Ϋζζκθ αδΝ ΰδα ιΫ α βΝ απσΝ κθΝ θδαέκΝ ΦκλΫαΝ ζΫΰξκυΝΣλκφέηπθ,ΝεαγυμΝεαδΝεΪγ ΝπαλσηκδαΝ ιΫ α βΝάΝη ζΫ βΝ πθΝδ δκ ά πθΝ πθΝξβηδευθΝ κυ δυθΝ εαδΝ παλα ε υα ηΪ πθΝ Χ πδεέθ υθπθΝ άΝ ηβΨ,Ν πλκ λσηπθΝ εαδΝ θαλεπ δευθΝ κυ δυθ,Ν πλυ πθΝυζδευθΝεαδΝίδκηβξαθδευθΝπλκρσθ πθΝεαδΝΰ θδεΪΝαθ δε δηΫθπθΝεκδθάμΝξλά βμ,Νσπκ Ν αυ ΪΝξλάακυθΝ Ϋ κδπθΝ ι Ϊ πθΝάΝη ζ υθ,Νη Ν εκπσρέ ίέΝ΢ κΝ ΪφδκΝδί΄Ν βμΝπαλαΰλαφκυΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝθέΝζγβκή1λβλ,ΝσππμΝ λκπκπκδάγβε Νη Ν βθΝ παλΪΰλαφκΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 11Ν κυΝ θέΝ βγζγή1λληΝ ΧΦ ΚΝ β11Ν ΄Ψ,Ν απαζ έφκθ αδΝ κδΝ ζΫι δμΝ ξ λκφέηπθ,Νπκ υθΝ,Νθ λυθρέ ΰέΝ΢ κΝ ΪφδκΝ ΄ βμΝπαλαΰλΪφκυΝκΝ κυΝΪλγλκυΝθΝ κυΝθέΝζγβκή1λβλ,ΝσππμΝ λκπκπκδάγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝθΝ κυΝΪλγλκυΝ11Ν κυΝθέΝβγζγή1λλη,Ναπαζ έφκθ αδΝκδΝζΫι δμΝξ αΝ λσφδηα,Ν αΝ ε υΪ ηα αΝ λκφέηπθ,Ν αΝπκ Ϊ,Ν αΝθ λΪρέ έΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ αφέπθΝα΄εαδΝβ΄ βμΝπαλαΰλαφκυΝκΝ κυΝΪλγλκυΝθΝ κυΝθέΝζγβκή1λβλ,ΝσππμΝ πλκ ΫγβεαθΝη Ν κΝΪλγλκΝ1Ν κυΝθέΝ11ηή1λιηΝΧΦ ΚΝ1ιβΝ ΄Ψ,Νεα αλΰκτθ αδέ 3.ΣκΝ ΪλγλκΝ βΝ κυΝ πέ έΝ ηζγή1λκλΝ ξΣλκπκπκέβ βΝ κυΝ πέ έΝ βκζή1λκκΝ ξΟλΰαθδ ησμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ ΟδεκθκηδευθρΝ ΧΦ ΚΝ βίκ ΄ΨΝ εα ΪΝ κΝ ηΫλκμΝ πκυΝ αφκλΪΝ αληκ δσ β μ,Ν πκυΝ ηπ λδΫξκθ αδΝ κΝαθ δε έη θκΝ ζΫΰξκυ,Ν κυμΝ εκπκτμΝεαδΝ δμΝαληκ δσ β μΝ κυΝ έΦέ έΣέ,Ν εα αλΰ έ αδέ 4.αέΝ ΟδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ αφέπθΝ α,Ν ί,Ν ΰ,Ν εαδΝ Ν βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1θΝ κυΝ πέ έΝ ζίβή1λκκΝξΟλΰαθδ ησμΝΤπκυλΰ έκυΝΓ πλΰέαμΝρΝΧΦ ΚΝ1κιΝ ΄Ψ,ΝεαγυμΝεαδΝ κυΝΪλγλκυΝγΝ κυΝ πέ έΝ γλκή1λλίΝ ΧΦ ΚΝ 1ηλΝ ΄ΨΝ εαδΝ κυΝ αφέκυΝ ΰ΄ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ πέ έΝ ζββή1λλ1ΝΧΦ ΚΝ1ηζΝ ΄ΨΝεα αλΰκτθ αδΝεα ΪΝ κΝηΫλκμΝπκυΝαφκλκτθΝαληκ δσ β μ,ΝκδΝκπκέ μΝ ηπ λδΫξκθ αδΝ δμΝαληκ δσ β μΝ κυ έΦέ έΣέ,ΝσππμΝκλέακθ αδΝ δμΝπαλαΰλΪφκυΝβΝεαδΝηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ1Ν κυΝπαλσθ κμΝθσηκυέ ίέΝ ΣαΝ ΪλγλαΝ γκΝ ΫπμΝ ζθΝ κυΝ θέΝ βηγκή1λλιΝ ξΣλκπκπκέβ βΝ βμΝ ε έη θβμΝ θκηκγ έαμΝ ΰδαΝ αΝ ΰ πλΰδεΪΝεαδΝε βθδα λδεΪΝφΪληαεαΝεέζπέρΝΧΦ ΚΝβζβΝ ΄ΨΝεα αλΰκτθ αδΝεα ΪΝ κΝηΫλκμΝπκυΝ αφκλκτθΝαληκ δσ β μ,ΝκδΝκπκέ μΝ ηπ λδΫξκθ αδΝ κΝαθ δε έη θκΝ ζΫΰξκυ,Ν κυμΝ εκπκτμΝεαδΝ δμΝαληκ δσ β μΝ κυΝ έΦέ έΣέ,ΝσππμΝκλέακθ αδΝ δμΝπαλαΰλΪφκυΝβΝεαδΝηΝ κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝ παλσθ κμΝθσηκυέ ηέαέΝ ΢ κΝ υπ ΪφδκΝ 1Ν κυΝ αφέκυΝ ί΄ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζΝ κυΝ πέ έΝ 1γκή1λλβΝ ξΟλΰαθδ ησμΝ Τπκυλΰ έκυΝ Τΰ έαμΝ εαδΝ ΠλσθκδαμρΝ ΧΦ ΚΝ θκΝ ΄ΨΝ απαζ έφκθ αδΝ κδΝ ζΫι δμΝ ξίδκηβξαθδευθ,Νίδκ ξθδυθΝεαδΝεα α βηΪ πθΝπυζβ βμΝ λκφέηπθΝεαδΝπκ υθρέ ΝέΝ ζίβηήβί11,Ν παλέΝ θΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζίμ “θέΠλκυπσγ βΝ κυΝ παλα ε κτΝ βμΝ Ϊ εβ βμΝ Ϋθ δεκυΝ ίκβγάηα κμΝ άΝ αέ β βμΝ αθα κζάμΝ ε Ϋζ βμΝ εα ΪΝ βμΝ πλΪιβμΝ πδίκζάμΝ πλκ έηκυΝ έθαδΝ βΝ εα αίκζάΝ κυΝ κΰ σθ αΝ κδμΝ εα σΝ ΧκίΣΨΝ κυΝπλκ έηκυΝπκυΝΫξ δΝ πδίζβγ έ” 47 20 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 ίέΝ ΣκΝ υπ ΪφδκΝ βΝ κυΝ αθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμΝμ 21 αφέκυΝ ί΄ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζΝ κυΝ πέ έΝ 1γκή1λλβΝ ξΟΝεαγκλδ ησμΝ πθΝσλπθΝΫε κ βμΝίδίζδαλέπθΝυΰ έαμΝ άΝεα α άηα αΝ ιυπβλΫ β βμΝ κυΝεκδθκτΝρέ Νσ κυμΝα ξκζκτθ αδΝ Ν πδξ δλά δμΝ ΰέΣκΝ υπ ΪφδκΝ γΝ κυΝ αφέκυΝ ί΄ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζΝ κυΝ πέ έΝ 1γκή1λλβΝ εα αλΰ έ αδΝ εαδΝ αΝ υπ ΪφδαΝ ζ,η,θΝ εαδΝ ι κυΝ αφέκυΝ αυ κτΝ αθαλδγηκτθ αδΝ αθ δ κέξπμΝ Ν γ,ζ,ηΝεαδΝθέ έΣκΝ υπ ΪφδκΝ γΝ κυΝ εα αλΰ έ αδέ αφέκυΝ ΰ΄ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζΝ κυΝ πέ έΝ 1γκή1λλβΝ έΣκΝ υπ ΪφδκΝ ζΝ κυΝ αφέκυΝ ΰ΄ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζΝ κυΝ πέ έΝ 1γκή1λλβΝ αθ δεαγέ α αδΝ πμΝ ιάμΝ μΝ Ο ξβηδεσμΝ ίδκξβηδεσμΝ εαδΝ ίδκζκΰδεσμΝ Ϋζ ΰξκμΝ υ Ϊ πθ,Ν υΰλυθΝ απκίζά πθΝΧψτϊS,ΝωτϊΨΝεαδΝεΪγ ΝΪζζκυΝ κδξ έκυΝάΝπαλΪΰκθ αΝΧα ησ φαδλα,ΝΫ αφκμΨΝπκυΝ ηπκλ έΝθαΝΫξ δΝ πέ λα βΝ βΝ βησ δαΝυΰ έαρέ έΝΣαΝυπ ΪφδαΝζΝΫπμΝ1ίΝ κυΝπαλαπΪθπΝ αφέκυΝαθαλδγηκτθ αδΝαθ δ κέξπμ ΝγΝΫπμΝλέ 6.ΣκΝ ΪφδκΝ α΄ κυΝ ΪλγλκυΝ κΝ κυΝ πέ έΝ ηκβή1λκζΝ ξ΢τ α βΝ ,Ν κλΰΪθπ βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ε θ λδευθΝ εαδΝ π λδφ λ δαευθΝ υπβλ δυθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ βηκ έαμΝ ΣΪιβμρΝ ΧΦ ΚΝ βίκ ΄ΨΝ εα αλΰ έ αδΝεαδΝ αΝ ΪφδαΝί΄ΫπμΝα΄,Ναθαλδγηκτθ αδΝαθ δ κέξπμΝ Να΄ΫπμΝ ΄έΝ 7έΝ ληκ δσ β μΝΪζζπθΝυπβλ δυθΝάΝκλΰαθδ ηυθΝ κυΝ βηκ έκυΝάΝ κυΝ υλτ λκυΝ βησ δκυΝ κηΫα,Ν εα ΪΝ κΝ ηΫλκμΝ πκυΝ αυ ΫμΝ εαγέ αθ αδΝ η Ν κθΝ παλσθ αΝ θσηκΝ αληκ δσ β μΝ κυΝ έΦέ έΣέΝεα αλΰκτθ αδέ κέΝ ΝΫθαλιβΝ βμΝδ ξτκμΝ πθΝπαλαΰλΪφπθΝβΝΫπμΝιΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυΝεαγκλέα αδΝη ΝεκδθάΝ απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμΝ εαδΝ κυΝ κδε έκυΝ Τπκυλΰκτ,Ν πκυΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμέ 9.Μ Νπλκ λδεσΝ δΪ αΰηα,ΝπκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμΝ,Νλυγηέα αδΝ εΪγ Νζ π κηΫλ δαΝαθαΰεαέαΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝΪλγλπθΝ1-θΝ κυΝθσηκυΝαυ κτέ Κ Φ Λ ΙΟΝ ΄ Θ Μ Σ Ν ΜΠΟΡΙΟΤ ΆλγλκΝι Σλκπκπκέβ βΝ βμΝθκηκγ έαμΝΰδαΝ δμΝ ηπκλδεΫμΝηδ γυ δμ 1έΝΟδΝπ λδπ υ δμΝ ΄εαδΝ ΄ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝζΝ κυΝπέ έΝγζή1λληΝαθ δεαγέ αθ αδΝπμΝ ιάμ: ξ έΝ ΟδΝ ηδ γυ δμΝ ξυλπθΝ θ σμΝ υθκλδαευθΝ αγηυθΝ άΝ π λδκξυθΝ ζδηΫθπθΝ άΝ α λκ λκηέπθΝ Χπ λδζαηίαθκηΫθπθΝεαδΝ πθΝξυλπθΝ θ σμΝ αγηυθΝεαδΝζκδπυθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ πθΝα δευθΝ βζ ε λδευθΝ δ βλκ λσηπθΨέ έΝ ΟδΝ ηδ γυ δμΝ ξυλπθΝ θ σμΝ βηκ έπθ,Ν βηκ δευθΝ άΝ εκδθκ δευθΝ εάππθ,Ν αζ υθ,Ν πζα δυθΝ εαδΝ θΝΰΫθ δΝεκδθσξλβ πθΝξυλπθρέ ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 βέΝ Νπ λέπ π βΝδα΄εα αλΰ έ αδΝεαδΝβΝπ λέπ π βΝδί΄Ν βμΝέ δαμΝπαλαΰλΪφκυΝ κυΝέ δκυΝΪλγλκυΝ αθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμΝμ ξδίέΝ ΟδΝ ηδ γυ δμΝ ξυλπθΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ πμΝ ευζδε έαΝ άΝ ΰδαΝ βθΝ ΰεα Ϊ α βΝ δαφβηέ πθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ ίλέ εκθ αδΝ Ν εΪγ Ν έ κυμΝ αγζβ δεΪΝ εΫθ λαΝ εαδΝ ΰυηθα άλδα,Ν αΝ κπκέαΝαθάεκυθΝεα ΪΝευλδσ β αΝάΝ πδεαλπέαΝάΝξλά βΝ κΝ βησ δκΝάΝ Νκλΰαθδ ηκτμΝ κπδεάμΝ αυ κ δκέεβ βμΝ άΝ βθΝ πδ λκπάΝ ΟζυηπδαευθΝ ΰυθπθΝ άΝ Ν αγζβ δεΪΝ πηα έαΝ άΝ θυ δμΝ αυ υθ,Ναθ ιαλ ά πμΝαθΝζ δ κυλΰκτθΝπμΝυπβλ έ μΝαυ υθΝάΝπμΝθκηδεΪΝπλσ ππαΝ βηκ έκυΝάΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυέΝ Ν παλκτ αΝ παλΪΰλαφκμΝ φαλησα αδΝ εαδΝ δμΝ υφδ Ϊη θ μΝ βθΝ ηβΝ υΰκτ κυΝ1λλ1Νηδ γυ δμΝ πθΝξυλπθΝαυ υθρέ 3.΢ βθΝ π λέπ π βΝ δ ΄Ν βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ ζΝ κυΝ πέ έΝ γζή1λληΝ βΝ ζΫιβΝ ξκππλκεβπ υ δευθΝρΝ δαΰλΪφ αδέ 4.ΣκΝ ζ υ αέκΝ ΪφδκΝ βμΝ π λέπ π βμΝ δβ΄ βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ ζΝ κυΝ πέ έΝ γζή1λληΝ αθ δεαγέ α αδΝαπσΝ σ ΝπκυΝέ ξυ ΝπμΝ ιάμΝμ ξ΢ δμΝπ λδπ υ δμΝ κυΝ αφέκυΝαυ κτΝ φαλησακθ αδΝαθαζσΰπμΝκδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλπθΝθίΝ εαδΝθ1Ν κυΝπαλσθ κμρέ ηέΝ Μ ΪΝ βθΝ π λέπ π βΝ δβ΄ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ ζΝ κυΝ πέ έΝ γζή1λληΝ πλκ έγ αδΝ π λέπ π βΝδγ΄ΝπμΝ ιάμΝμ ξδγέΝΟδΝηδ γυ δμΝαεδθά πθΝπκυΝ υθκηκζκΰκτθ αδΝη Νξλβηα κ κ δεάΝηέ γπ βρέ θέΝΟδΝπαλΪΰλαφκδΝ1ΝεαδΝβΝ κυΝΪλγλκυΝηΝ κυΝπέ έΝγζή1λληΝαθ δεαγέ αθ αδΝπμΝ ιάμΝμ ξ1έΝ Νηέ γπ βΝδ ξτ δΝΰδαΝ υ εαΝΧ1βΨΝΫ β,ΝαεσηβΝεαδΝαθΝΫξ δΝ υηφπθβγ έΝΰδαΝίλαξτ λκΝάΝ ΰδαΝ ασλδ κΝ ξλσθκ,Ν ηπκλ έΝ σηπμΝ θαΝ ζυγ έΝ η Ν θ σ λβΝ υηφπθέαΝ πκυΝ απκ δεθτ αδΝ η Ν ΫΰΰλαφκΝίΫίαδβμΝξλκθκζκΰέαμέ βέΝ ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ παλσθ κμΝ φαλησακθ αδΝ εαδΝ ξλσθκΝη ΰαζτ λκΝ πθΝ υ εαΝΧ1βΨΝ υθρέ Ν ηδ γυ δμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ υηφπθβγ έΝ ΰδαΝ 7. πσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμΝ βΝ παλΪΰλαφκμΝ ζΝ κυΝ ΪλγλκυΝ η,Ν κΝ ΪλγλκΝ θΝ εαδΝ βΝ π λέπ π βΝΰ΄ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝβγΝ κυΝπέ έΝγζή1λληΝεα αλΰκτθ αδέ 8.ΟδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ τσΝ πλκβΰκτη θπθΝ παλαΰλΪφπθΝ θΝ εαδΝ ιΝ εαδΝ κυΝ ΪλγλκυΝ αυ κτΝ φαλησακθ αδΝεαδΝ δμΝυφδ Ϊη θ μΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμΝηδ γυ δμέ λέΝ πκφΪ δμΝπκυΝ δα Ϊ κυθΝ βθΝαπσ κ βΝ κυΝηδ γέκυΝΰδαΝζσΰκυΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝαπσΝ δμΝ εα αλΰκτη θ μΝ η Ν κθΝ παλσθ αΝ θσηκΝ π λδπ υ δμΝ θΝ ε ζκτθ αδ,Ν ε σμΝ απσΝ βΝ δΪ αιάΝ κυμ,ΝπκυΝαφκλΪΝ βΝ δεα δεάΝ απΪθβ,ΝκδΝ Ν εελ η έμΝ έε μΝεα αλΰκτθ αδέ 1ίέΝΣκΝ πλυ κΝ ΪφδκΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιΝ κυΝ πέ έΝγζή1λληΝ αθ δεαγέ α αδΝ πμΝ ιάμΝμ ξΠ λαδ ΫλπΝ αθαπλκ αληκΰάΝ κυΝ κλδαση θκυΝ εα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ παλαΰλΪφκυΝηδ γυηα κμΝΰέθ αδΝεΪγ ΝΫ κμΝεαδΝαθΫλξ αδΝ Νπκ κ σΝ ί κηάθ αΝπΫθ Ν κδμΝ εα σΝΧιηΣΨΝ βμΝη αίκζάμΝ κυΝ έε βΝΣδηυθΝΚα αθαζπ άΝ κυΝηάθαΝ βμΝαθαπλκ αληκΰάμΝ Ν ξΫ βΝ η Ν κθΝ αθ έ κδξκΝ ηάθαΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ Ϋ κυμΝ ΧαπζάΝ π εΪηβθβΝ η αίκζάΨ,Ν σππμΝαυ άΝυπκζκΰέα αδΝαπσΝ βθΝ γθδεάΝ΢ α δ δεάΝΤπβλ έαΝ βμΝ ζζΪ κμΝΧ έ΢έΤέ έΨ 22 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 23 11έΝ ΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝλΝ κυΝπέ έΝγζή1λληΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμΝμ ξ Ν αιέαΝ πθΝ αεΪζυπ πθΝ ξυλπθΝ υπκζκΰέα αδΝ η Ν ίΪ βΝ κθΝ εΪ κ Ν κλδαση θκΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝΟδεκθκηδευθΝ ξ δεσΝ τπκρέ 1βέΝ΢ βθΝπαλΪΰλαφκΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1θΝ κυΝπέ έΝγζή1λληΝβΝφλΪ βΝξβΝπμΝπλκμΝ δμΝηδ γυ δμΝ κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝπαλσθ κμΝ εακε υΝΧ1κΨΝηάθ μρΝ δαΰλΪφ αδέ 1γέΝΟδΝπαλΪΰλαφκδΝ11,Ν1β,Ν1γ,Ν1ζΝ κυΝΪλγλκυΝηκΝ κυΝπέ έΝγζή1λληΝ λκπκπκδκτθ αδ,ΝαπσΝ σ Ν πκυΝ έ ξυ αθ,Ν πμΝ ιάμΝ μ αΨΝΣκΝπλυ κΝ έΝΣβμΝπαλέΝ11Ναθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμΝμΝ ξΧμΝ ξλσθκμΝ παλαηκθάμΝ βΝ ξλά βΝ κυΝ ηδ γέκυ,Ν εα ΪΝ βθΝ ΫθθκδαΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ παλαΰλΪφκυ,Ν θκ έ αδΝ κΝ υθκζδεσμΝ ξλσθκμΝ πκυΝ υηπζβλυθ αδΝ κΝ πλσ ππκΝ κυΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝθέΝβίζ1ή1λλβΝηδ γπ ά,Ναθ ιαλ ά πμΝ κυΝ έ κυμΝ βμΝ τηία βμρέ Μ ΪΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ τ λκυΝ αφέκυΝ βμΝέ δαμΝπαλαΰλΪφκυ,ΝκδΝ θ σμΝ βμΝπαλ θγΫ πμΝζΫι δμΝ αθ δεαγέ αθ αδΝπμΝ ιάμΝμΝξΧΪλγλκΝηΝπαλέΝβΝ κυΝθέΝβίζ1ή1λλβΨρέ ίέΝΜ ΪΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1βΝκδΝ θ σμΝπαλ θγΫ πμΝζΫι δμ αθ δεαγέ αθ αδΝπμΝ ιάμΝμΝ ξΧΪλγλκΝη,ΝπαλέΝγΝ κυΝθέΝβίζ1ή1λλβ,ΝβΝπαλέΝγΝ κυΝθέΝββγηή1λλζΨρέ ΰέΝ Μ ΪΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ τ λκυΝ αφέκυΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1γΝ κδΝ θ σμΝ παλ θγΫ πμΝ ζΫι δμΝ αθ δεαγέ αθ αδΝπμΝ ιάμΝμξΧΪλγλκΝζΝ κυΝθέΝβίζ1ή1λλβΨρέ έΝ Μ ΪΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1ζΝ πλκ έγ θ αδΝ ζΫι δμΝ θ σμΝ παλ θγΫ πμΝ πμΝ ιάμΝ μΝ ξΧΪλγλκΝηΝπαλέΝηΝ κυΝθέΝβίζ1ή1λλβΨέρ 1ζέΝΣκΝΪλγλκΝθίΝ κυΝπέ έΝγζή1λληΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμΝμ ΆλγλκΝθί 1.΢ Ν π λέπ π βΝ απσ κ βμΝ κυΝ ηδ γέκυΝ ζσΰπΝ ΄ζάιβμΝ βμΝ ηέ γπ βμΝ τηφπθαΝ η Ν παλαΰλΪφκυμΝ 1ίΝ Ϋπμ 1ζΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηκΝ κυΝ παλσθ κμΝ εαδΝ Ν εΪγ Ν π λέπ π βΝ ζάιβμΝ ηέ γπ βμΝ ζσΰπΝ υηπζάλπ βμΝ π εα έαμ,Ν κΝ εηδ γπ άμΝ κφ έζ δΝ κΝ ηδ γπ άΝ ΰδαΝ απκεα Ϊ α βΝ βμΝΪυζβμΝ ηπκλδεάμΝαιέαμΝπκ σΝέ κΝη Ν κΝεα αίαζζση θκΝεα ΪΝ κΝξλσθκΝ ζάιβμΝ βμΝηέ γπ βμΝ έεκ δΝ ΪλπθΝΧβζΨΝηβθυθέ δμΝ βμΝ βθΝ βμΝ βέΝΟΝ εηδ γπ άμΝυπκξλ κτ αδΝθαΝεα αίΪζζ δΝ βθΝαπκαβηέπ βΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυΝπλδθΝαπσΝ βθΝαπσ κ βΝ κυΝηδ γέκυ,ΝαζζδυμΝκΝηδ γπ άμΝ δεαδκτ αδΝθαΝαλθβγ έΝ βθΝαπσ κ βέ 1ηέΝΣκΝΪλγλκΝθ1Ν κυΝπέ έΝγζή1λληΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμΝμ ΆλγλκΝθ1 ΣαΝπκ ΪΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝΪλγλκυΝ θΝκφ έζκθ αδΝ δμΝ ιάμΝπ λδπ υ δμΝμ αέΝ θΝκΝηδ γπ άμΝαπκξπλά δΝκδε δκγ ζυμΝαπσΝ κΝηέ γδκέ ίέΝ΢ δμΝηδ γυ δμΝ πθΝπ λδπ υ πθΝί΄,Νΰ΄,Ν ΄εαδΝ ΄ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝπαλσθ κμΝ,Ν φσ κθΝ θΝα εκτθ αδΝ κΝηέ γδκΝ ηπκλδεΫμΝπλΪι δμέ ΰέΝ΢ δμΝηδ γυ δμΝ κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝπαλσθ κμέ ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 έΝ ΢ δμΝ π λδπ υ δμΝ πκυΝ βΝ αΰπΰάΝ απσ κ βμΝ κυΝ ηδ γέκυΝ ΰδαΝ ζάιβΝ βμΝ ηέ γπ βμ,Ν πκυΝ Ϋξ δΝ πΫζγ δΝ έ Ν τηφπθαΝη Ν δμΝπαλαΰλΪφκυΝ1ίΝΫπμΝ1ζΝ κυΝΪλγλκυΝηκΝ κυΝπαλσθ κμΝ έ ΝζσΰπΝ υηπζάλπ βμΝ π εα έαμ,Να εβγ έΝη ΪΝπαλΫζ υ βΝ θθΫαΝΧλΨΝηβθυθΝαπσΝαυ άΝ βΝζάιβΝ βμΝ ηέ γπ βμέΝ Μ ΪΝ βθΝ Ϊπλαε βΝ πΪλκ κΝ κυΝ θθ αηάθκυΝ βΝ ηέ γπ βΝ γ πλ έ αδΝ σ δΝ Ϋξ δΝ παλα αγ έΝΰδαΝ Ϋ λαΝΧζΨΝξλσθδα,Νη ΪΝ Ν βΝζάιβΝ βμΝ λα έαμΝ θΝκφ έζκθ αδΝ αΝπκ ΪΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝΪλγλκυέ 1θέΝΣαΝΪλγλαΝθίΝεαδΝθ1Ν κυΝπέ έΝγζή1λλη,ΝσππμΝέ ξυαθΝπλδθΝαπσΝ βθΝ λκπκπκέβ άΝ κυμΝη Ν κθΝ παλσθ αΝθσηκ,Ν ιαεκζκυγκτθΝ θαΝ φαλησακθ αδΝ δμΝ εελ η έμΝ εα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμΝ έε μέ 1ιέΝΣκΝΪλγλκΝθβΝ κυΝπέ έΝγζή1λληΝεα αλΰ έ αδέ 1κέΝΜ ΪΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝγΝ κυΝΪλγλκυΝθιΝ κυΝπέ έΝγζή1λληΝπλκ έγ αδΝθΫαΝπαλΪΰλαφκμΝζΝ εαδΝαθαλδγη έ αδΝβΝυφδ Ϊη θβΝπαλΪΰλαφκμΝζΝ Νη,ΝπμΝ ιάμΝμ <4.ΌπκυΝ κΝ παλσθΝ αθαφΫλ αδΝ κλΰαθδ ησμΝ κπδεάμΝ αυ κ δκέεβ βμΝ θκκτθ αδΝ εαδΝ κδΝ τκΝ ίαγηκέΝ κπδεάμΝαυ κ δκέεβ βμρέ 19.Μ Ν βθΝ πδφτζαιβΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝπαλέΝ1ιΝ κυΝΪλγλκυΝζ1Ν κυΝθέΝβθζκή1λλκ,Νηδ γυ δμΝ αεδθά πθΝ η Ν εηδ γπ άΝ κΝ βησ δκΝ άΝ θκηδεσΝ πλσ ππκΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝ άΝ ΟέΣέ έΝ άΝ βθΝ Κ βηα δεάΝ αδλέαΝ κυΝ βηκ έκυ,ΝπκυΝυπΪΰκθ αδΝ κΝπέ έΝγζή1λληΝεαδΝΫζβιαθΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηκΝ παλΪΰλαφκδΝ 1ίΝ εαδΝ 1βΝ αυ κτΝ άΝ πκυΝ ζάΰκυθΝ κπκ άπκ ,Ν ηπκλκτθΝ θαΝ παλα έθκθ αδΝ ηΫξλδΝ υ εαΝ Χ1βΨΝ ξλσθδαΝ απσΝ βΝ ζάιβΝ κυμΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ αλησ δκυΝκλΰΪθκυΝ κυΝ βηκ έκυΝάΝ κυΝΝέΠέ έ έΝάΝ πθΝΟέΣέ έΝάΝ βμΝΚ βηα δεάμΝ αδλέαμΝ κυΝ βηκ έκυΝ εαδΝ βμΝ απ υγ έαμΝ τθαοβΝ τηία βμΝ παλΪ α βμΝ βμΝ ηέ γπ βμΝ η Ν κθΝ ΰεα βηΫθκΝ κΝηέ γδκΝηδ γπ άέΝ «ΣκΝ ά δκΝ ηέ γπηαΝ δμΝ παλαπΪθπΝ παλα Ϊ δμΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ υηφπθβγ έΝ εα υ λκΝ απσΝ κΝ1ίΣΝ βμΝ εΪ κ Νδ ξτκυ αμΝαθ δε δη θδεάμΝαιέαμΝ κυΝηδ γέκυΝάΝ βμΝαΰκλαέαμΝ αιέαμ,Ν δμΝ π λδκξΫμΝ πκυΝ θΝ δ ξτ δΝ κΝ τ βηαΝ αυ σ,Ν ε σμΝ απσΝ κυμΝ παλαη γσλδκυμΝ θβ δπ δεκτμΝ θκηκτμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ υπαξγ έΝ βθΝ π λδκξάΝ ΄Ν κυΝ ΝέΝ βκλήΝ 1λιθ,Ν σπκυΝ κΝ 48 παλαπΪθπΝπκ κ σΝκλέα αδΝ ΝθΣ» « δ δεσ λα,Ν δμΝ ηδ γυ δμΝ αεδθά πθΝ κυΝ πλυ κυΝ αφέκυΝ αΝ κπκέαΝ ΰΪακθ αδΝ κυλδ δεΫμΝ πδξ δλά δμ,Ν κΝ ά δκΝηέ γπηαΝ θΝηπκλ έΝθαΝ υηφπθβγ έΝεα υ λκΝαπσΝ κΝ θΣΝ βμΝ εΪ κ Ν δ ξτκυ αμΝ αθ δε δη θδεάμΝ αιέαμΝ κυΝ ηδ γέκυΝ ά,Ν δμΝ π λδκξΫμΝ πκυΝ θΝ δ ξτ δΝ κΝ τ βηαΝ κυΝ πλκ δκλδ ηκτΝ βμΝ αιέαμΝ πθΝ αεδθά πθΝ η Ν αθ δε δη θδεΪΝ ελδ άλδα,Ν βμΝαΰκλαέαμΝαιέαμΝ κυΝηδ γέκυέ Μδ γυ δμΝ αεδθά πθΝ αΝ κπκέαΝ ΰΪακθ αδΝ κυλδ δεΫμΝ πδξ δλά δμ,Ν πκυΝ εα αλ έ βεαθΝ εα ΄Ν φαληκΰάΝ βμΝ παλκτ αμΝ παλαΰλΪφκυΝ σππμΝ έ ξυ Ν πλδθΝ βθΝ πλκε δηΫθβΝ λκπκπκέβ βΝ βμ,Ν η Ν ά δκΝ ηέ γπηαΝ έ κΝ άΝ η ΰαζτ λκΝ απσΝ κΝ 1ίΣΝ βμΝ εΪ κ Ναθ δε δη θδεάμΝάΝ βμΝαΰκλαέαμΝαιέαμΝ κυΝηδ γέκυΝ δμΝπ λδκξΫμΝπκυΝ θΝδ ξτ δΝ κΝ τ βηαΝπλκ δκλδ ηκτΝ βμΝαιέαμΝ πθΝαεδθά πθΝη Ναθ δε δη θδεΪΝελδ άλδα,ΝηπκλκτθΝ θαΝ λκπκπκδβγκτθΝπμΝπλκμΝ κθΝσλκΝαυ σθΝη Ν υηφπθέαΝ πθΝ υηίαζζση θπθΝη λυθέΝΣκΝ ηέ γπηα,Ν κΝ κπκέκ γαΝ εα αίΪζζ αδΝ η ΪΝ βθΝ λκπκπκέβ β,Ν θΝ ηπκλ έΝ εαδΝ βθΝ ΣκΝ ζ υ αέκΝ ΪφδκΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ Ν 1λΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιΝ αθ δεα α Ϊγβε Ν η Ν κΝ ΪλγλκΝ 1λΝ κυΝ θσηκυΝΝ γγβίήβίίη,ΝΦ Κ-ζκΝ ’ 48 24 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 π λέπ π βΝαυ άΝθαΝ έθαδΝεα υ λκΝαπσΝ κΝθΣΝ βμΝ εΪ κ Νδ ξτκυ αμΝαθ δε δη θδεάμΝ αιέαμΝάΝ βμΝαΰκλαέαμΝαιέαμΝ κυΝηδ γέκυ,Νεα ΪΝ βθΝπαλαπΪθπΝ δΪελδ β49»50 « δ δεσ λαΝ δμΝ εα ΪΝ αΝ αθπ ΫλπΝ παλα Ϊ δμΝ ηδ γυ πθ,Ν αζζΪΝ εαδΝ Ν εΪγ Ν π λέπ π βΝ αθαπλκ αληκΰάμΝ ηδ γυηα κμ,Ν σπκυΝ εηδ γπ άμΝ έθαδΝ θκηδεσΝ πλσ ππκΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝαληκ δσ β αμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ λΰα έαμΝεαδΝΚκδθπθδεάμΝ φΪζδ βμ,Ν κΝ ά δκΝ ηέ γπηαΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ εαγκλδ γ έΝ εα υ λκΝ απσΝ κΝ ζ,κΣΝ βμΝ εΪ κ δ ξτκυ αμΝαθ δε δη θδεάμΝαιέαμΝ κυΝηδ γέκυΝάΝ βμΝαΰκλαέαμΝαιέαμΝ δμΝπ λδκξΫμΝπκυΝ θΝ δ ξτ δΝ κΝ τ βηαΝ πλκ δκλδ ηκτΝ βμΝ αιέαμΝ πθΝ αεδθά πθΝ η Ν αθ δε δη θδεΪΝ ελδ άλδαέΝ ΢ δμΝ ηδ γυ δμΝ δ δευθΝ ε δλέπθ,Ν αεΪζυπ πθΝ ξυλπθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ ε δλέπθΝ βθΝ π λδκξάΝ πθΝ κπκέπθΝ υπΪλξ δΝ υ η θάμΝ ιΫζδιβΝ πθΝ ηδ γπ δευθΝ υθγβευθ,Ν κΝ ά δκΝ ηέ γπηαΝ ηπκλ έΝ θαΝ υηφπθβγ έΝ εαδΝ εα υ λκΝ κυΝ πμΝ ΪθπΝ αθαφ λκηΫθκυ,Ν η Ν αδ δκζκΰβηΫθβΝ απσφα βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυ,Ν «π υ α α αυ π φα βήγ πα έ»51η Ϊ απσΝ ε έηβ βΝ κυΝ ΢υηα κμΝ Ολεπ υθΝ ε δηβ υθΝ (΢Ο )έ ΢ δμΝπμΝΪθπΝπ λδπ υ δμ,Ν θΝ φαλησα αδΝ κΝ λέ κΝ ΪφδκΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝαυ άμέΝ΢ Ν εΪγ Νπ λέπ π β,Ν κΝηβθδαέκΝηέ γπηαΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝαθΪζκΰκΝη Ν αΝδ ξτκθ αΝ βθΝ αΰκλΪέ Μδ γυ δμΝαεδθά πθΝη Ν εηδ γπ άΝΝέΠέ έ έ,Ναληκ δσ β αμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ λΰα έαμΝ εαδΝ ΚκδθπθδεάμΝ φΪζδ βμ,Ν κδΝ κπκέ μ,Ν εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ,Ν ίλέ εκθ αδΝ θΝδ ξτ,Ν τθαθ αδΝθαΝ λκπκπκδβγκτθΝ τηφπθαΝη Ν αΝαθπ Ϋλπέ»52 βίέαέΝ ΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝθζιΝ κυΝΚυ δεαΝΠκζδ δεάμΝ δεκθκηέαμΝ λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμΝμ <1.Κα ΪΝ βθΝ δ δεάΝ δα δεα έαΝ πθΝ ΪλγλπθΝ θζκΝ ΫπμΝ θθ1Ν δεΪακθ αδΝ σζ μΝ κδΝ ετλδ μΝ άΝ παλ πση θ μΝ δαφκλΫμΝ απσΝ ηέ γπ βΝ εΪγ Ν έ κυμΝ πλΪΰηα κμΝ άΝ ΪζζκυΝ πλκ κ κφσλκυΝ αθ δε δηΫθκυΝάΝαπσΝ πέηκλ βΝαΰλκζβοέαρέ ίέΟΝ έ ζκμΝ κυΝαθ έ κδξκυΝε φαζαέκυΝη κθκηΪα αδΝαπσΝξ δαφκλΫμΝαπσ κ βμΝάΝπαλΪ κ βμΝ ηδ γέκυρΝ ΝξΜδ γπ δεΫμΝ δαφκλΫμρέ β1έΝ Μ Ν πλκ λδεσΝ δΪ αΰηα,Ν πκυΝ ε έ αδΝ η ΪΝ απσΝ πλσ α βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμΝ ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ θΫαΝ επ δεκπκέβ βΝ Ν θδαέκΝ ε έη θκΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ ΰδαΝ δμΝ ηπκλδεΫμΝ ηδ γυ δμΝ εαδΝ πθΝ η αΰ θΫ λπθΝ δα Ϊι πθΝ πκυΝ Ϊη αΝ άΝ Ϋηη αΝ λκπκπκδκτθΝ άΝ υηπζβλυθκυθΝ αυ ΫμέΝ Κα ΪΝ βθΝ επ δεκπκέβ βΝ πδ λΫπ αδΝ βΝ η αίκζάΝ βμΝ δλΪμΝ πθΝ Ϊλγλπθ,ΝπαλαΰλΪφπθΝεαδΝ αφέπθ,ΝβΝ δαΰλαφά,Ν τηπ υιβΝάΝπλκ γάεβΝθΫπθΝΪλγλπθ,εαγυμΝ ΝέΝζί1γήβί11,ΝΦ Κ-βίζΝ ή1η-9-βί11ΝΠ ΡέΝ1ηΝ ΡΘέΝ1ηΝμΝεα αλΰκτθ αδΝ αΝ λέαΝ ζ υ αέαΝ ΪφδαΝ βμΝπαλέΝ1λΝ κυΝΪλγλκυΝιΝ κυΝθέΝβιζ1ή1λλλ,Νσππμ αυ ΪΝπλκ ΫγβεαθΝη Ν κΝΪλγλκΝλΝ κυΝθέΝγη1ιήβίίθΝΧ ΄Νβι1Ψ 49 ΝέΝ ζί1γήβί11,Ν Φ Κ-βίζΝ ή1η-9-βί11,Ν παλέΝ 1ζΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1ημ “1ζέΝ Μδ γυ δμΝ αεδθά πθΝ αΝ κπκέαΝ ΰΪακθ αδΝ κυλδ δεΫμΝ πδξ δλά δμ,ΝπκυΝεα αλ έ βεαθΝεα ’Ν φαληκΰάΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1λΝ κυΝΪλγλκυΝιΝ κυΝθέΝ βιζ1ή1λλλΝ « θδαέκμΝ ΦκλΫαμΝ ζΫΰξκυΝ Σλκφέηπθ,Ν Ϊζζ μΝ λυγηέ δμΝ γ ηΪ πθΝ αληκ δσ β αμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ θΪπ υιβμΝ εαδΝ ζκδπΫμΝ δα Ϊι δμ»Ν Χ ΄Ν 1λλΨ,Ν σππμΝ λκπκπκδάγβε Ν η Ν κΝ ΪλγλκΝ λΝ κυΝ θέΝ γη1ιήβίίθΝ Χ ΄Ν βι1Ψ,Ν η Ν ά δκΝηέ γπηαΝέ κΝάΝη ΰαζτ λκΝαπσΝ κΝθΣΝ βμΝ εΪ κ Ναθ δε δη θδεάμΝάΝ βμΝαΰκλαέαμΝαιέαμΝ κυΝηδ γέκυΝ δμΝ π λδκξΫμΝπκυΝ θΝδ ξτ δΝ κΝ τ βηαΝπλκ δκλδ ηκτΝ βμΝαιέαμΝ πθΝαεδθά πθΝη Ναθ δε δη θδεΪΝελδ άλδα,ΝηπκλκτθΝ θαΝ λκπκπκδβγκτθΝ πμΝ πλκμΝ κθΝ σλκΝ αυ σθΝ η Ν υηφπθέαΝ πθΝ υηίαζζση θπθΝ η λυθέΝ ΢ βθΝ π λέπ π βΝ αυ ά,Ν κΝ υηφπθβγΫθΝηέ γπηαΝ θΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝεα υ λκΝαπσΝ κΝζ,κΣΝ βμΝ εΪ κ Νδ ξτκυ αμΝαθ δε δη θδεάμΝαιέαμΝάΝ βμΝαΰκλαέαμΝαιέαμΝ κυΝηδ γέκυ,Νεα ΪΝ βθΝπαλαπΪθπΝ δΪελδ β” 50 ΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Ν«ΝΝ»ΝφλΪ βΝπλκ Ϋγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝγΝ κυΝΪλγλκυΝβιΝ κυΝθσηκυΝΝζίγκήβί1β,ΝΦ Κ1ζΝ ήβ-2-2012 51 Πλκ Ϋγβε Ν ΪφδκΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1λΝ κυΝΪλγλκυΝιΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝγΝ κυΝΪλγλκυΝιλΝ κυΝθσηκυΝΝΝ γλλθήβί11,ΝΦ Κ-1ιίΝ ήη-8-2011 52 25 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 εαδΝ κπκδα άπκ Ν αθαΰεαέαΝ φλα δεάΝ η αίκζάΝ ξπλέμΝ αζζκέπ βΝ βμΝ ΫθθκδαμΝ κυΝ δ ξτκθ κμΝ ε δηΫθκυέ 22.αέΝ ΟδΝ ηδ γυ δμΝ πθΝ ξ δη λδθυθΝ εαδΝ γ λδθυθΝ εδθβηα κΰλΪφπθΝ εαδΝ γ Ϊ λπθ,Ν πκυΝ ΫξκυθΝ παλα αγ έΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝζίΝ κυΝθέΝβζλθή1λλιΝπαλα έθκθ αδΝαπσΝ σ Ν πκυΝΫζβιαθΝηΫξλδΝ βθΝγ1έ1βέβίίίέ ίέΝ Κα ΪΝ βμΝ ε Ϋζ βμΝ δεα δευθΝ απκφΪ πθΝ πκυΝ ε σγβεαθΝ ζσΰπΝ ζάιβμΝ βμΝ ηέ γπ βμΝ ξ δη λδθυθΝεαδΝγ λδθυθΝεδθβηα κΰλΪφπθΝεαδΝγ Ϊ λπθΝξπλ έΝαθαεκπάΝζσΰπΝ βμΝ εΝ κυΝθσηκυΝ παλΪ α βμΝαυ υθΝ πθΝηδ γυ πθέΝΜ Ν βθΝΪ εβ βΝ βμΝαθαεκπάμΝξκλβΰ έ αδΝαπσΝ κΝ δεα άΝ 53 κυΝΜκθκη ζκτμΝΠλπ κ δε έκυΝαθα κζάΝ ε Ϋζ βμέ ΆλγλκΝκ54 53 ΝέΝβλ1λήβίί1,ΝΦ Κ-1βκΝ ΥΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝβίμΝΟΟδΝηδ γυ δμΝ πθΝξ δη λδθυθΝεαδΝγ λδθυθΝεδθβηα κΰλΪφπθΝ εαδΝ γ Ϊ λπθ,Ν πκυΝ ΫξκυθΝ παλα αγ έΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιΝ παλέΝ ββΝ κυΝ θέΝ βιζ1ή1λλλΝ παλα έθκθ αδΝ απσΝ σ Ν πκυΝ ΫζβιαθΝ ηΫξλδΝ βθΝ γ1έ1βέβίίβέΝ Κα ΪΝ βμΝ ε Ϋζ βμΝ δεα δευθΝ απκφΪ πθΝ πκυΝ ε σγβεαθΝζσΰπΝζάιβμΝ βμΝηέ γπ βμΝξ δη λδθυθΝεαδΝγ λδθυθΝεδθβηα κΰλΪφπθΝεαδΝγ Ϊ λπθΝξπλ έΝαθαεκπάΝζσΰπΝ βμΝ εΝ κυΝθσηκυΝπαλΪ α βμΝαυ υθΝ πθΝηδ γυ πθέΝΜ Ν βθΝΪ εβ βΝ βμΝαθαεκπάμΝξκλβΰ έ αδΝαπσΝ κθΝ δεα άΝ κυΝΜκθκη ζκτμΝΠλπ κ δε έκυΝαθα κζάΝ ε Ϋζ βμΟ 54 ζ΢υθήθΝ Σηήγθήβίίκ ΣκΝ ΣηάηαΝ αέλ δΝ βθΝ αηφδίκζέαΝ εαδΝ απκφαέθ αδΝ σ δΝ λκπκπκδβ δεά,Ν πλκΰ θΫ λβμΝ υηπζβλπηα δεάμ,Ν τηία β,Ν βΝ κπκέαΝ πμΝ υθαφγ έ αΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ κΝ παλέ1Ν κυΝ θέβιζ1ή1λλλΝ θΝ ζΫΰξ αδ,Ν εαγσ κθΝ κΝ Ϋζ ΰξκμΝ βμΝ λκπκπκδβ δεάμΝ αυ άμΝ τηία βμΝ γαΝ κ βΰκτ Ν αθ πέ λ π αΝ κθΝπαλ ηπέπ κθ αΝΫζ ΰξκΝ βμΝά βΝ υθαφγ έ αμΝ λκπκπκδκτη θβμΝ τηία βμ,Νεα ΪΝπαλΪία βΝ βμΝ δΪ αιβμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1λΝ παλέιΝ κυΝ πέ έιιζή1λκίέΝ Π λαδ Ϋλπ,Ν ελέγβε Ν σ δΝ Ν π λέπ π βΝ πκυΝ βΝ αλξδεάΝ ΧετλδαΨ τηία βΝ θΝ υπκίζάγβε Ν Ν Ϋζ ΰξκΝ θκηδησ β αμΝ θυπδκθΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ ΢υθ λέκυΝ ζσΰπΝ πκ κτ,Ν ζΫΰξ αδΝ σ αθΝ υθαγλκδαση θκΝ κΝ πκ σΝ βμΝ η Ν κΝ πκ σΝ βμΝ υηπζβλπηα δεάμΝ τηία άμΝ βμ,Ν υπ λίαέθκυθΝ κΝ σλδκΝ κυΝ θσμΝ εα κηηυλέκυΧ1έίίίέίίίΨΝ υλυΝ ξπλέμΝ ΦέΠέ έ,Ν υ Ν θαΝ ηβΝ έ αδΝ βΝ υξΫλ δαΝ βΝ δκέεβ βΝ θαΝ υθΪπ δΝ αθΫζ ΰε αΝ υηίΪ δμΝη Ν βΝηΫγκ κΝ βμΝεα Ϊ ηβ βμΝ πθΝπδ υ πθέΝΟηπμ,ΝκΝπμΝΪθπΝ δεαδκζκΰβ δεσμΝζσΰκμΝ θΝ υθ λΫξ δΝσ αθΝβΝετλδαΝ τηία βΝ ΝυπάξγβΝ κθΝΫζ ΰξκΝθκηδησ β αμΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ΢υθ λέκυ,Ν π δ άΝεα ΪΝ κΝ ξλσθκΝ εα Ϊλ δ άμΝ βμΝ θΝ έξ Ν αεσηαΝ γ πδ έΝ θκηκγ δεΪΝ κΝ Ϋζ ΰξκμΝ αυ σμ,Ν κπσ Ν θΝ έγ αδΝ αά βηαΝ εα Ϊ ηβ βμΝ πθΝπδ υ πθΝεαδΝαπκφυΰάμΝ κυΝ ζΫΰξκυέΝ΢ βθΝπ λέπ π βΝαυ άΝ θΝζαηίΪθ αδΝυπσοβΝ κΝπκ σΝ βμΝ αλξδεάμΝ τηία βμ,Ν αζζΪΝ αυ κ ζυμΝ κΝ κδεκθκηδεσΝ αθ δε έη θκΝ βμΝ υηπζβλπηα δεάμέΝ ζ΢υθήθΝΣηήγίζ1ήβί1ί ΢υηπζβλπηα δεΫμΝ υηίΪ δμέΝ ε ζ ηΫθ μΝ υηίΪ δμΝΟΝΫζ ΰξκμΝθκηδησ β αμΝπκυΝα ε έΝ κΝ ζ ΰε δεσΝ΢υθΫ λδκΝ π ε έθ αδΝεαδΝ βθΝπ λέπ π βΝ πθΝ υηπζβλπηα δευθΝ υηίΪ πθΝαθ ιαλ ά πμΝπκ κτ,Ν φσ κθΝβΝαλξδεάΝαυ υθΝ τηία βΝυπάξγβΝ κθΝΫζ ΰξκΝθκηδησ β αμέΝ ιΪζζκυ,ΝκΝΫζ ΰξκμΝθκηδησ β αμΝπκυΝα ε έΝ κΝ ζ ΰε δεσΝ ΢υθΫ λδκΝ έθαδΝ δ δεσμΝ πλκζβπ δεσμΝ Ϋζ ΰξκμ,Ν κΝ κπκέκμΝ απκ ζ έΝ κυ δυ βΝ τπκΝ βμΝ δα δεα έαμΝ τθαοβμΝ βηκ έπθΝ υηίΪ πθΝεαδΝα ε έ αδΝεα ΪΝ κΝ Ϊ δκΝπλκΝ βμΝυπκΰλαφάμΝεαδ,Νεα ΪΝη έακθαΝζσΰκ,ΝπλκΝ βμΝ θΪλι πμΝ βμΝ ε Ϋζ βμΝ πθΝκδε έπθΝ υηίΪ πθέΝ πκ εκπ έ,Ν αφ θσμΝ η θΝ βθΝ ια φΪζδ βΝ βμΝ δαφΪθ δαμΝ εαδΝ βμΝ αθ δε δη θδεσ β αμΝ βθΝ αθΪγ βΝ πθΝ βηκ έπθΝ υηίΪ πθΝ βηαθ δεκτΝ κδεκθκηδεκτΝ αθ δε δηΫθκυΝ εαδΝ αφ ΫλκυΝ βθΝ πλσζβοβΝ υξσθΝ παλαζ έο πθΝ άΝ παλαίΪ πθΝ βμΝ ε έη θβμΝ θκηκγ έαμΝ εαδ,Ν Ϊλα,Ν βθΝ απκφυΰάΝ εα Ϊλ δ βμΝηβΝθσηδηπθΝ υηίΪ πθέΝΤπσΝ βθΝΫθθκδαΝαυ ά,ΝκΝπλκ υηία δεσμΝΫζ ΰξκμΝθκηδησ β αμΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ ΢υθ λέκυΝ πλκςπκγΫ δΝ τηία βΝ «Ν υπσΝ ε Ϋζ β»,Ν τηία β,Ν βζα άΝ βμΝ κπκέαμΝ κδΝ υπβλ έ μΝ πλσε δ αδΝ θαΝ παλα ξ γκτθ,Νη ΝίΪ βΝ βθΝ ζ ΰξγ έ α,ΝεαδΝελδγ έ αΝπμΝθσηδηβ,Ν ξ δεάΝ δα δεα έα,ΝπκυΝαπκζάΰ δΝ βθΝυπκΰλαφάΝ βμΝκδ¬ε έαμΝ τηία βμΝεαδΝσξδΝ τηία βΝβΝκπκέαΝΫξ δΝά βΝ ε ζ γ έ,ΝΫ πΝεαδΝη λδευμ,ΝεαγυμΝ βθΝπ λέπ π βΝ αυ άΝ κΝ Ϋζ ΰξκμΝ γαΝ ά αθΝ εα α αζ δεσμέΝ ΜβΝ άλβ βΝ βμΝ δα δεα έαμΝ κυΝ θΝ ζσΰπΝ ζΫΰξκυΝ απσΝ κΝ αλησ δκΝ ΚζδηΪεδκΝ κυΝΈζ ΰε δεκτΝ΢υθ λέκυΝ υθ πΪΰ αδΝ βθΝαυ κ έεαδβΝαευλσ β αΝ βμΝ τηία βμέΝΟΝ εΝ πθΝυ ΫλπθΝ Ϋζ ΰξκμΝ βηκ έπθΝ υηίΪ πθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ υθάφγβ αθΝ εαδΝ ε ζΫ βεαθΝ ξπλέμΝ θαΝ ΫξκυθΝ υπκίζβγ έΝ ΰδαΝ Ϋζ ΰξκΝ θκηδησ β αμΝ κΝ Έζ ΰε δεσΝ ΢υθΫ λδκ,Ν έθαδΝ υθα σμΝ ησθκΝ η ΪΝ απσΝ δ δεάΝ θκηκγ δεάΝ λτγηδ β,Ν Ν ιαδλ δεΫμΝ π λδπ υ δμΝ εαδΝ ΰδαΝ ζσΰκυμΝ υπ λΫξκθ κμΝ βησ δκυΝ υηφΫλκθ κμ,Ν πκυΝ αφκλΪΝ Ν υΰε ελδηΫθ μΝ εα βΰκλέ μΝ βηκ έπθΝ υηίΪ πθέΝ κγΫθ κμΝ σ δΝ βΝ τθαοβΝ πθΝ βησ δπθΝ υηίΪ πθΝ θΝ Ϋξ δΝ αφ γ έΝ βθΝ ζ τγ λβΝ δεαδκπλαε δεάΝ λΪ βΝ πθΝ δκδεβ δευθΝ κλΰΪθπθ,Ν αζζΪΝ Ϋξ δΝ υπαξγ έΝ Ν δλΪΝ βηκ δκθκηδευθΝ εαδΝ ΪζζπθΝ π λδκλδ ηυθΝεαδΝσ δΝκδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝκΝπαλέ1Ν κυΝθέβιζ1ή1λλλ,ΝπμΝ δ δεσ λ μΝεαδΝθ σ λ μ,Νεα δ ξτκυθΝ αυ υθΝ κυΝ δεκτΝ Κυ δεα,Ν θΝ απκζ έπ αδ,Ν αθαφκλδεΪΝ η Ν δμΝ υπαΰσ¬η θ μΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ κυΝ Έζ ΰε δεκτΝ ΢υθ λέκυΝ υηίΪ δμ,Ν π λδγυλδκΝ αθαζκΰδεάμΝ φαληκΰάμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1κγΝ Κ,Ν κτ πμΝ υ Ν θαΝ έθαδΝ υθα άΝ βΝ πδετλπ βΝΪευλβμΝ τηία βμ,Ν Νπ λέπ π βΝπκυΝαυ άΝυπκίζβγ έΝπλκμΝΫζ ΰξκΝ κΝΈζ ΰε δεσΝ΢υθΫ λδκΝη ΪΝ βΝ τθαοάΝ βμΝεαδΝκΝΫζ ΰξκμΝαπκί έΝαλθβ δεσμέΝ΢ Νπ λέπ π βΝπκυΝυπκίζβγ έΝ κΝΚζδηΪεδκΝ τηία β,ΝηβΝ ηπέπ κυ αΝ δμΝ πλκαθαφ λση θ μΝ ιαδλΫ δμ,Ν βΝ κπκέαΝ Ϋξ δΝ υπκΰλαφ έΝ εαδΝ Ϋξ δΝ ά βΝ αλξέ δΝ θαΝ ε ζ έ αδ,Ν κΝ ΚζδηΪεδκΝ λ έ αδΝπζΫκθΝ βμΝξλκθδεάμΝαληκ δσ β αμΝθαΝπλκί έΝ κθΝΫζ ΰξκΝθκηδησ β ΪμΝ βμΝεαδΝκφ έζ δΝθαΝαπσ ξ δΝαπσΝ 26 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 αυ σθέΝ ζ΢υθή΢ΣΝ Κζδηήηίήβί1ί ΣκΝ ΚζδηΪεδκΝ απΫξ δΝ κυΝ ζΫΰξκυΝ κυΝ υπκίαζζση θκυΝ ξ έκυΝ λκπκπκδβ δεάμΝ τηία βμ,Ν η Ν βθΝ κπκέαΝ λκπκπκδκτθ αδΝ ία δεκέΝ σλκδΝ αλξδεάμΝ τηία βμ,Ν κγΫθ κμΝ σ δΝ θΝ υπΪΰ αδΝ κθΝ πλκζβπ δεσΝΫζ ΰξκΝθκηδησ β αμΝ κυΝΈζ ΰε δεκτΝ΢υθ λέκυΝ λκπκπκδβ δεάΝ τηία β,Ν δαζαηίΪθκυ αΝσλκυμΝπκυΝ ζκτθΝ ΝΪη βΝ υθΪλ β βΝη Ν υΰε ελδηΫθκυμΝσλκυμΝ βμΝ λκπκπκδκτη θβμΝεαδΝΰδαΝ κΝζσΰκΝαυ σΝ λκτη θβμΝ αυ κ Ϋζ δαμΝ τηία βμ,ΝαφκτΝκΝΫζ ΰξσμΝ βμΝγαΝεα Ϋ δθ ,ΝΫ πΝεαδΝΫηη α,Ν κθΝΫζ ΰξκΝ βμΝαλξδεάμΝ τηία βμ,ΝβΝ κπκέαΝαθΝεαδΝ υθαφγ έ αΝη ΪΝ βθΝδ ξτΝ κυΝΪλγλκυΝκΝπαλέ1Ν κυΝθέβιζ1ή1λλλ,Ν θΝυπάξγβΝ κθΝΫζ ΰξκΝαυ σ,Νη Ν υθΫπ δαΝ θαΝ ηβθΝ ηπκλ έΝ κτ Ν υλαΝ θαΝ υπαξγ έΝ κθΝ πλκζβπ δεσΝ Ϋζ ΰξκΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ ΢υθ λέκυΝ κτ Ν βΝ έ δαΝ κτ ΝεαδΝβΝ λκπκπκδβ δεάΝαυ άμέΝ ζ΢υθή έΚζήγθηήβίίλ ΟβέΝ ΣκΝ ΪλγλκΝ 1λΝ παλέΝ ιΝ κυΝ Ολΰαθδ ηκτΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ ΢υθ λέκυΝ Χπέ ήηαΝ ιιζή1λκί,Ν Φ ΚΝ1κλΝ ΄Ψ,ΝσππμΝβΝπαλΪΰλαφκμΝαυ άΝπλκ Ϋγβε Νη Ν κΝΪλγλκΝ1ηΝ κυΝθέΝβ1ζηή1λλγΝΧΦ ΚΝκκΝ ΄ΨΝεαδΝδ ξτ δΝ η ΪΝ βθΝαθ δεα Ϊ α άΝ βμΝαπσΝ κΝΪλγλκΝκΝπαλέΝ1Ν κυΝθέΝβιζ1ή1λλλΝΧΦ ΚΝ1λλΝ ΄ΨΝεαδΝ βθΝ λκπκπκέβ άΝ βμΝαπσΝ κΝ ΪλγλκΝ βΝ κυΝ θέΝ γίθίήβίίβΝ ΧΦ ΚΝ βζβΝ ΄ΨΝ κλέα δΝ σ δμΝ «ΓδαΝ δμΝ πλκηάγ δ μΝ αΰαγυθΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ ΝέΝ ββκθή1λληΝ ΧΦ ΚΝ 1λΝ ΄Ψ,Ν βΝ πλκςπκζκΰδαση θβΝ απΪθβΝ πθΝ κπκέπθΝ υπ λίαέθ δΝ κΝ πκ σΝ πθΝ π θ αεκ έπθΝ εα κηηυλέπθΝΧηίίέίίίέίίίΨΝ λαξηυθΝάΝ θσμΝ εα κηηυλέκυΝπ θ αεκ έπθΝξδζδΪ πθΝΧ1έηίίέίίίΨΝ υλυ,ΝεαγυμΝεαδΝ ΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ ΫλΰπθΝ απσΝ κΝ βησ δκ,Ν αΝ ΝέΠέ έ έΝ εαδΝ δμΝ βησ δ μΝ πδξ δλά δμΝ άΝ Ολΰαθδ ηκτμ,Ν βΝ πλκςπκζκΰδαση θβΝ απΪθβΝ πθΝκπκέπθΝυπ λίαέθ δΝ κΝπκ σΝ κυΝ θσμΝ δ εα κηηυλέκυΝΧ1έίίίέίίίέίίίΨΝ λαξηυθΝάΝ τκΝ εα κηηυλέπθΝ θθδαεκ έπθΝ ξδζδΪ πθΝ ΧβέλίίέίίίΨΝ υλυ,Ν δ θ λΰ έ αδΝ υπκξλ π δεΪΝ Ϋζ ΰξκμΝ θκηδησ β αμΝ βμΝ κδε έαμΝ υηίΪ πμ,ΝπλδθΝαπσΝ βΝ τθαοάΝ βμ,ΝαπσΝΚζδηΪεδαΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ΢υθ λέκυέΝΣκΝπλκβΰκτη θκΝ ΪφδκΝ δ ξτ δΝ εαδΝ δμΝ υηίΪ δμΝ παλκξάμΝ υπβλ δυθ,Ν σ αθΝ κΝ πλκςπκζκΰδαση θκΝ κδεκθκηδεσΝ αθ δε έη θσΝ κυμΝ υπ λίαέθ δΝ κΝπκ σΝ πθΝπ θ αεκ έπθΝ εα κηηυλέπθΝΧηίίέίίίέίίίΨΝ λαξηυθΝάΝ θσμΝ εα κηηυλέκυΝπ θ αεκ έπθΝ ξδζδΪ πθΝΧ1έηίίέίίίΨΝ υλυέ»έΝ θΝ υθ ξ έα,Νη Ν κΝΪλγλκΝ1βΝπαλέΝβιΝ κυΝθέΝγγ1ίήβίίηΝΧΦ ΚΝγίΝ ΄Ψ,Νκλέ βε Νσ δΝ «αΨΝΟΝπλκίζ πση θκμΝαπσΝ βΝ δΪ αιβΝ βμΝπαλέΝιΝ κυΝΪλγλκυΝ1λΝ κυΝΠέ έΝιιζή1λκίΝέέέΝΫζ ΰξκμΝθκηδησ β αμΝ πέΝ πθΝ υηίΪ πθΝ πλκηάγ δαμΝ αΰαγυθΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ θέΝ ββκθή1λληΝ ΧΦ ΚΝ 1λΝ ΥΨ,Ν παλκξάμΝ υπβλ δυθΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝΫλΰπθΝ δ θ λΰ έ αδΝυπκξλ π δεΪ,ΝπλδθΝαπσΝ βΝ τθαοάΝ κυμ,ΝαπσΝΚζδηΪεδαΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ΢υθ λέκυ,Ν φσ κθΝ βΝ πλκςπκζκΰδαση θβΝ απΪθβΝ κυμΝ υπ λίαέθ δΝ κΝ πκ σΝ κυΝ θσμΝ εα κηηυλέκυΝ Χ1έίίίέίίί,ίίΨΝ υλυέ»Ν ιΪζζκυ,Ν κΝ ΪλγλκΝ 1λΝ κυΝ θέΝ γ1λγήβίίγΝ ΧΦ ΚΝ βθθΝ ΄ΨΝ κλέα δΝ σ δΝ «έέέΰδαΝ κθΝ πλκ δκλδ ησΝ κυΝ πκ κτΝ βμΝ πλκςπκζκΰδαση θβμΝ απΪθβμΝ πθΝ κδε έπθΝ υηίΪ πθΝ θΝ ζαηίΪθ αδΝ υπσοβΝ κΝ αθαζκΰυθΝ φσλκμΝ πλκ δγΫη θβμΝ αιέαμΝ ΧΦέΠέ έΨΝ έέέ»έΝ γέΝ πσΝ δμΝ αθπ ΫλπΝ δα Ϊι δμΝ υθΪΰ αδ σ δΝ κΝ ζ ΰε δεσΝ ΢υθΫ λδκΝ ζΫΰξ δ,Ν πλδθΝ απσΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ κυμ,Ν βΝθκηδησ β αΝ πθΝ βηκ έπθΝ υηίΪ πθ,Ν φσ κθΝβΝπλκςπκζκΰδαση θβΝΰδ’Ναυ ΫμΝ απΪθβ,ΝξπλέμΝ θαΝ ζαηίΪθ αδΝ υπσοβΝ κΝ αθαζκΰυθΝ φσλκμΝ πλκ δγΫη θβμΝ αιέαμΝ ΧΦέΠέ έΨ,Ν υπ λίαέθ δΝ κΝ πκ σΝ κυΝ θσμΝ εα κηηυλέκυΝΧ1έίίίέίίί,ίίΨΝ υλυέΝ΢υθ πυμ,Ν βησ δ μΝ υηίΪ δμ,ΝβΝπλκςπκζκΰδαση θβΝ απΪθβΝ πθΝκπκέπθΝ έθαδΝ εα υ λβΝ κυΝαθπ ΫλπΝπκ κτ,Ναπαλα Ϋε πμΝυπκίΪζζκθ αδΝ κΝ ζ ΰε δεσΝ΢υθΫ λδκΝΰδαΝΫζ ΰξκΝθκηδησ β αμΝεαδΝ κΝαλησ δκΝΚζδηΪεδκ,Ν κΝκπκέκΝ δ άξγβΝβΝυπσγ β,Νκφ έζ δΝθαΝαπσ ξ δΝθαΝαπκφαθγ έΝ π’Ναυ άμΝΧίζέΝβιη,Ν1γη,Ν 1ίζ,Νκ1ήβίίθΝπλΪι δμΝπαλσθ κμΝΚζδηαεέκυΨέΟΝ ζ΢υθήεζέ ή1ηλήβίίκ ΓδαΝ βθΝΪ εβ β,Νσηπμ,Ν βμΝΰ θδεάμΝ πέΝσζπθΝ πθΝαθπ ΫλπΝ υηίΪ πθΝαληκ δσ β αμΝ ζΫΰξκυΝπκυΝαθα Ϋγβε Ν κΝ ζ ΰε δεσΝ ΢υθΫ λδκΝ η Ν βθΝ πμΝ ΪθπΝ δΪ αιβΝ κυΝ ΢υθ Ϊΰηα κμΝ βζα άΝ βμΝ αληκ δσ β αμΝ πΫλαθΝ αυ άμΝ πκυΝ αθα Ϋγβε Ν κΝ ΢υθΫ λδκΝ ΰδαΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ υηίΪ πθΝ πλκηβγ δυθΝ αΰαγυθ,Ν ε Ϋζ βμΝ ΫλΰκυΝ εαδΝ παλκξάμΝ υπβλ δυθΝη Ν κΝΪλγλκΝκΝπαλέΝ1ΝθέΝβιζ1ή1λλλΝ σππμΝ λκπκπκδάγβε Νη Ν κΝΪλγλκΝβΝ κυΝθέΝγίθίήβίίβΝαπαδ έ αδ,Ν π λαδ Ϋλπ,Ν βΝ Ϋε κ βΝ θσηκυΝ ε ζ δεκτΝ βμΝ δΪ αιβμΝ αυ άμΝ κυΝ ΢υθ Ϊΰηα κμΝ η Ν κθΝ κπκέκΝ γαΝ π ε έθ αδΝ κΝ υπκξλ π δεσμΝ Ϋζ ΰξκμΝ θκηδησ β αμΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ ΢υθ λέκυΝ εαδΝ Ν Ϊζζ μΝ εα βΰκλέ μΝ υηίΪ πθΝ η ΰΪζβμΝ κδεκθκηδεάμΝαιέαμΝυπσΝ κθΝσλκΝσ δΝβΝ υξΫλ δαΝαυ άΝ κυΝεκδθκτΝθκηκγΫ βΝ θΝηπκλ έΝθαΝ π ε αγ έΝ Ν βη έκΝπκυΝ θαΝεα αζυγ έΝβΝΰ θδεάΝ ζ ΰε δεάΝαληκ δσ β αΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ΢υθ λέκυΝ πέΝ πθΝ βηκ έπθΝ υηίΪ πθΝη ΰΪζβμΝ κδεκθκηδεάμΝ αιέαμ,Ν βΝ δα άλβ βΝ βμΝ κπκέαμΝ έγ αδΝ πμΝ σλδκΝ βΝ ξ δεάΝ θκηκγ δεάΝ υξΫλ δαΝ ΧΝ ΠλΪιβΝ VIΝ ΣηέΝ 70/2003). ζ΢υθήΚζέ ή1ζίήβίίλ ΢ κΝ ΪλγλκΝ λκΝ παλέΝ 1Ν έΝ ί΄Ν κυΝ ΢υθ Ϊΰηα κμ,Ν σππμΝ αθαγ πλάγβε Ν η Ν κΝ απσΝ θέζέβίί1Ν Φάφδ ηαΝ βμΝ ΄Ν θαγ πλβ δεάμΝ κυζάμΝ ΧΦ ΚΝ ΄Ν κζή1ιέζέβίί1Ψ,Ν κλέα αδΝ σ δΝ «1έΝ ΢ βθΝ αληκ δσ β αΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ ΢υθ λέκυΝ αθάεκυθΝ δ έπμμΝ αΨΝ έέέΝ ίΨΝ ΟΝ Ϋζ ΰξκμΝ υηίΪ πθΝ η ΰΪζβμΝ κδεκθκηδεάμΝ αιέαμΝ δμΝ κπκέ μΝ αθ δ υηίαζζση θκμΝ έθαδΝ κΝ βησ δκΝάΝΪζζκΝθκηδεσΝπλσ ππκΝπκυΝ ικηκδυθ αδΝη Ν κΝ βησ δκΝαπσΝ βθΝΪπκοβΝ αυ άΝσππμΝθσηκμΝκλέα δΝέέέ»έΝ πσΝ βθΝπλκαθαφ λση θβΝ δΪ αιβΝ υθΪΰ αδΝσ δΝ Νπλκζβπ δεσΝΫζ ΰξκΝθκηδησ β αμΝ απσΝ κΝ ζ ΰε δεσΝ ΢υθΫ λδκΝ υπΪΰκθ αδ,Ν πζΫκθ,Ν σζ μΝ αθ ιαδλΫ πμΝ κδΝ υηίΪ δμΝ η ΰΪζβμΝ κδεκθκηδεάμΝ αιέαμΝ δμΝ κπκέ μΝαθ δ υηίαζζση θκδΝ έθαδΝ κΝ βησ δκΝάΝΪζζκΝΝκηδεσΝΠλσ ππκΝπκυΝ ικηκδυθ αδΝη Ν κΝ βησ δκΝαπσΝ βθΝ ΪπκοβΝ αυ ά,Ν σππμΝ κδΝ υηίΪ δμΝ αυ ΫμΝ δ δεσ λαΝ γαΝ εαγκλδ κτθΝ απσΝ κΝ θσηκΝ Χεα ΪΝ εα βΰκλέαΝ - έ κμΝ υηίΪ πθΝ άΝ τοκμΝ πκ κτΨΝ εαδΝ Ϋ κδ μΝ έθαδΝ κδΝ υηίΪ δμΝ πκυΝ υθΪπ κθ αδΝ έ Ν η αιτΝ δαφσλπθΝ φκλΫπθΝ βμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμΝΧκηκδκΰ θ έμΝ υηίΪ δμΨΝ έ Νη αιτΝ θσμΝφκλΫαΝ βμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμΝΧαθ ιαλ ά πμΝ βμΝ ηκλφάμΝ βμΝθκηδεάμΝ κυΝκλΰΪθπ βμΨΝεαδΝ θσμΝδ δυ βΝΧ λκΰ θ έμΝ υηίΪ δμΨέΝ θ έγ βΝΪπκοβΝ τηφπθαΝη Ν βθΝ κπκέαΝ κθΝαθπ ΫλπΝΫζ ΰξκΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ΢υθ λέκυΝ ηπέπ κυθΝησθκΝκδΝ ι’Ν παξγκτμΝαδ έαμΝ υηίΪ δμ,Νά κδΝκδΝ υηίΪ δμΝ ε έθ μΝ εα ΪΝ δμΝ κπκέ μΝ αΨΝ κΝ βησ δκμΝ φκλΫαμΝ εαδΝ κΝ αθ δ υηίαζζση θσμΝ κυΝ υθκηκζκΰκτθΝ βθΝ αθ αζζαΰάΝπαλκξυθΝΧαηφκ λκίαλ έμΝ υηίΪ δμΨ,ΝίΨΝπλκΫξκθ εέθβ λκΝΰδαΝ κθΝπμΝΪθπΝαθ δ υηίαζζση θκΝ έθαδΝ κΝ εΫλ κμΝεαδΝΰΨΝκΝ θΝζσΰπΝαθ δ υηίαζζση θκμΝαθαζαηίΪθ δΝ κΝπζαέ δκΝ βμΝ πδξ δλβηα δεάμΝ κυΝ λα βλδσ β αμΝ κθΝ εΝ πθΝπλΪι πθΝεαδΝ πδζκΰυθΝ κυΝκδεκθκηδεσΝ- πδξ δλβηα δεσΝεέθ υθκΝ Νίλέ ε δΝΫλ δ ηαΝ κΝΰλΪηηα αζζΪΝ κτ ΝεαδΝ βΝίκτζβ βΝ κυΝ υθ αΰηα δεκτΝθκηκγΫ β,Ν εκπσμΝ κυΝκπκέκυΝ έθαδΝβΝ ια φΪζδ βΝ βμΝθκηδησ β αμΝεαδΝ βμΝ δαφΪθ δαμΝ βθΝ θΝ ΰΫθ δΝ υηία δεάΝ λα βλδσ β αΝ κυΝ βηκ έκυΝ εαδΝ πθΝ ΪζζπθΝ φκλΫπθΝ βμΝ βησ δαμΝ 27 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 δκέεβ βμ,Ν απσΝ βθΝ Ϊ εβ βΝ βμΝ κπκέαμΝ αθαζαηίΪθκθ αδΝ βηαθ δεΫμΝ κδεκθκηδεΫμΝ υπκξλ υ δμΝ Ν ίΪλκμΝ κυΝ ελα δεκτΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝάΝ πθΝ δ δεσ λπθΝπλκςπκζκΰδ ηυθΝ κυμέΝΓδαΝ βθΝΪ εβ β,Νσηπμ,Ν βμΝπμΝΪθπΝΰ θδεάμΝ πέΝσζπθΝ πθΝαθπ ΫλπΝ υηίΪ πθΝαληκ δσ β αμΝ ζΫΰξκυΝπκυΝαθα Ϋγβε Ν κΝ ζ ΰε δεσΝ΢υθΫ λδκΝη Ν βθΝπμΝΪθπΝ δΪ αιβΝ κυΝ ΢υθ Ϊΰηα κμΝ βζα άΝ βμΝ αληκ δσ β αμΝ πΫλαθΝ αυ άμΝ πκυΝ αθα Ϋγβε Ν κΝ ΢υθΫ λδκΝ ΰδαΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ υηίΪ πθΝ πλκηβγ δυθΝ αΰαγυθ,Ν ε Ϋζ βμΝ ΫλΰκυΝ εαδΝ παλκξάμΝ υπβλ δυθΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ κΝ παλέΝ 1Ν θέΝ βιζ1ή1λλλ,Ν σππμΝαυ άΝδ ξτ δ,Ναπαδ έ αδ,Νπ λαδ Ϋλπ,ΝβΝΫε κ βΝθσηκυΝ ε ζ δεκτΝ βμΝ δΪ αιβμΝαυ άμΝ κυΝ΢υθ Ϊΰηα κμΝη Ν κθΝ κπκέκΝ γαΝ π ε έθ αδΝ κΝ υπκξλ π δεσμΝ Ϋζ ΰξκμΝ θκηδησ β αμΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ ΢υθ λέκυΝ εαδΝ Ν Ϊζζ μΝ εα βΰκλέ μΝ υηίΪ πθΝ η ΰΪζβμΝ κδεκθκηδεάμΝ αιέαμΝ υπσΝ κθΝ σλκΝ σ δΝ βΝ υξΫλ δαΝ αυ άΝ κυΝ εκδθκτΝ θκηκγΫ βΝ θΝ ηπκλ έΝθαΝ π ε αγ έΝ Ν βη έκΝπκυΝθαΝεα αζυγ έΝβΝΰ θδεάΝ ζ ΰε δεάΝαληκ δσ β αΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ΢υθ λέκυΝ πέΝ πθΝ βηκ έπθΝ υηίΪ πθΝ η ΰΪζβμΝ κδεκθκηδεάμΝ αιέαμ,Ν βΝ δα άλβ βΝ βμΝ κπκέαμΝ έγ αδΝ πμΝ σλδκΝ βΝ ξ δεάΝ θκηκγ δεάΝ υξΫλ δαΝ ΧΠλΪιβΝ VIΝ ΣηέΝ ιίήβίίγ,Ν ΄Ν ΚζδηέΝ ζβ,Ν 1ηλήβίίκΨέ ΢ήΣθήγθήβίίκ .Π λαδ Ϋλπ,Ν απσΝ κΝ υθ υα ησΝ βμΝ δΪ αιβμΝ αυ άμΝ εαδΝ πθΝ αθαφ λση θπθΝ βθΝ πλκβΰκτη θβΝ εΫοβΝ υθΪΰ αδΝ σ δΝ κΝ α εκτη θκμΝ απσΝ κΝ ζ ΰε δεσΝ ΢υθΫ λδκΝ πλκζβπ δεσμΝ Ϋζ ΰξκμΝ θκηδησ β αμΝ π ε έθ αδΝ εαδΝ βθΝ π λέπ π βΝ υηίΪ πθ,Ν κδΝ κπκέ μ,Ν αθ ιΪλ β αΝ απσΝ κΝ κδεκθκηδεσΝ αθ δε έη θσΝ κυμ,Ν λκπκπκδκτθΝ κυμΝ σλκυμΝετλδπθΝάΝ υηπζβλπηα δευθΝ υηίΪ πθΝπκυΝΫξκυθΝυπκίζβγ έΝ κθΝαθπ ΫλπΝΫζ ΰξκ,Νεαγσ κθΝ εκπσμΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ πκυΝ πλκ ε ΫγβεαθΝ έθαδΝ βΝ γ ηκγΫ β βΝ ηδαμΝ κζκεζβλπηΫθβμΝ εαδΝ απκ ζ ηα δεάμΝ δα δεα έαμΝ ζΫΰξκυΝ βμΝ θκηδησ β αμΝ πθΝ βηκ έπθΝ υηίΪ πθ,Ν κΝ Ϋζ ΰξκμΝ Ν αυ σμΝ γαΝ αθα λ πσ αθΝ άΝ γαΝ εαγέ α κΝ αζυ δ ζάμΝ βθΝπ λέπ π βΝπκυΝγαΝπαλ ξσ αθΝ βΝ δκέεβ βΝ βΝ υξΫλ δαΝθαΝ υθΪπ δΝ αθΫζ ΰε αΝ υηίΪ δμΝπκυΝ λκπκπκδκτθΝ κυμΝ σλκυμΝ ε Ϋζ βμΝ κυΝ αθ δε δηΫθκυΝ βμΝ αλξδεάμΝ τηία βμΝ εαδΝ υθ πΪΰκθ αδΝ πατιβ βΝ βμΝ απΪθβμΝ βμΝ ΧίζέΝ ΠλΪιέΝ ΄Ν ΚζδηέΝ 1ήβίίηΝ εαδΝ ζ1ήβίίηΨέΝ ΢ βθΝ π λέπ π βΝ σηπμΝ πκυΝ βΝ ετλδαΝ άΝ υηπζβλπηα δεάΝ τηία βΝ Ϋξ δΝ υθαφγ έΝ Ν πλκΰ θΫ λκΝ ξλκθδεσΝ βη έκΝ απσΝ κΝ ξλσθκΝ ΫθαλιβμΝ δ ξτκμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ κΝ κυΝ θέΝ βιζ1ή1λλλΝεαδΝ βμΝ δ’Ναυ κτΝγΫ πδ βμΝ κυΝπλκζβπ δεκτΝ ζΫΰξκυΝθκηδησ β αμΝ πθΝ βηκ έπθΝ υηίΪ πθΝαπσΝ κΝ ζ ΰε δεσΝ ΢υθΫ λδκ,Ν βΝ λκπκπκδβ δεάΝ αυ υθΝ τηία βΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ υπαξγ έΝ κθΝ αθπ ΫλπΝ Ϋζ ΰξκΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ ΢υθ λέκυέΝ ΚαδΝ κτ κΝ δσ δΝ βΝ λκπκπκέβ βΝ ηδαμΝ βησ δαμΝ τηία βμΝ σ αθΝ αυ άΝ θΝ αθαφΫλ αδΝ ΰ θδευμΝεαδΝακλέ πμΝ βθΝ λκπκπκδκτη θβΝαζζΪΝ λκπκπκδ έΝ υΰε ελδηΫθκυμΝσλκυμΝ πδφΫλ δΝΪη βΝζ δ κυλΰδεάΝ υ ξΫ δ βΝ βμΝ λκπκπκδκτη θβμΝ τηία βμΝ η Ν βθΝ λκπκπκδβ δεά,Ν η Ν υθΫπ δαΝ βΝ ζ υ αέαΝ θαΝ ηβθΝ Ϋξ δΝ κΝ ξαλαε άλαΝαυ κ ζκτμΝ υηίΪ πμΝεαδΝαπσΝκυ δα δεάΝΪπκοβΝθαΝεαγέ α αδΝαθαπσ πα κΝηΫλκμΝ βμΝ τηία βμΝ πκυΝ λκπκπκδ έ αδ,Ν κΝ Ν υξσθΝ Ϋζ ΰξκμΝ βμΝ λκπκπκδβ δεάμΝ γαΝ έξ Ν πμΝ απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ ζΫΰξκθ αδΝ υγΫπμΝ άΝ παλ ηπδπ σθ πμΝκδΝ λκπκπκδκτη θ μΝ υηίΪ δμΝη ΪΝ βΝ τθαοάΝ κυμΝεαδΝσξδΝπλκζβπ δεΪΝεαδΝ θ ξκηΫθπμΝαφκτΝ Ϋξ δΝκζκεζβλπγ έΝεαδΝβΝ ε Ϋζ άΝ κυμ,Νΰ ΰκθσμΝπκυΝυπ λαεκθ έα δΝ βΝίκτζβ βΝ κυΝεκδθκτΝθκηκγΫ β,ΝκΝκπκέκμΝ θΝ γΫζβ ΝθαΝ π ε έθ δΝ κΝγ πδαση θκΝαπσΝ βΝ δΪ αιβΝ κυΝΪλγλκυΝκΝπαλέ1Ν κυΝθέΝβιζ1ή1λλλΝΫζ ΰξκΝθκηδησ β αμΝ εαδΝ δμΝ υηίΪ δμΝπκυΝεα αλ έ βεαθΝπλδθΝαπσΝ βθΝδ ξτΝ βμ,Νκτ ΝθαΝαζζκδυ δΝ κθΝπλκίζ πση θκΝαπσΝ βθΝέ δαΝ βΝ δΪ αιβΝξαλαε άλαΝ κυΝ ζΫΰξκυΝαυ κτ,ΝκΝκπκέκμΝ έθαδΝαηδΰυμΝπλκζβπ δεσμέ Κα ΪΝ υθΫπ δα,Νεα ΪΝ βθΝΫθθκδαΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1λΝ παλέΝ ιΝ κυΝ πέ έΝ ιιζή1λκί,Ν σππμΝ δ ξτ δ,Ν θΝ υπΪΰ αδΝ κθΝ πλκζβπ δεσΝ Ϋζ ΰξκΝ θκηδησ β αμΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ ΢υθ λέκυΝ λκπκπκδβ δεάΝ τηία β,Ν δαζαηίΪθκυ αΝ σλκυμΝ πκυΝ ζκτθΝ Ν Ϊη βΝ υθΪλ β βΝ η Ν υΰε ελδηΫθκυμΝσλκυμΝ βμΝ λκπκπκδκτη θβμΝεαδΝΰδαΝ κΝζσΰκΝαυ σΝ λκτη θβΝαυ κ Ϋζ δαμ,ΝαφκτΝκΝΫζ ΰξκμΝ βμΝγαΝ εα Ϋ δθ ,Ν Ϋ πΝ εαδΝ Ϋηη α,Ν κθΝ Ϋζ ΰξκΝ βμΝ αλξδεάμΝ τηία βμ,Ν βΝ κπκέαΝ πμΝ υθαφγ έ αΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ βμΝγ πέ α αμΝ κθΝπλκζβπ δεσΝΫζ ΰξκΝ δΪ αιβμΝ κυΝΪλγλκυΝκΝπαλέΝ1Ν κυΝθέΝβιζ1ή1λλλ,Ν θΝυπάξγβΝκτ Ν ηπκλ έΝ πζΫκθΝ θαΝ υπαξγ έΝ Ν πλκζβπ δεσΝ Ϋζ ΰξκΝ απσΝ κΝ εα ΪΝ ξλσθκθΝ αθαλησ δκΝ ζ ΰε δεσΝ ΢υθΫ λδκέ ΢ήΚΛέ έήββθήβίίθ ΣαΝ ξΫ δαΝ πθΝπαλαπΪθπΝ υηίΪ πθΝη Ν αΝ κδξ έαΝ βμΝυπκε έη θβμΝ δα δεα έαμΝαθΪ διβμΝ πθΝαθα σξπθΝπαλκξάμΝ πθΝ ξ δευθΝυπβλ δυθΝπαλα ε υμΝ δ Ϊΰκθ αδΝΰδαΝΫζ ΰξκΝθκηδησ β αμ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝκΝπαλέΝ1Ν κυΝθέΝβιζ1ή1λλλΝΧ ΄Ν1λλΨ,ΝσππμΝ λκπκπκδάγβεαθΝη Ν αΝΪλγλαΝβΝ κυΝθέΝγίθίήβίίβΝ Χ ΄ βζβΨ,Ν λΝ παλέΝ γΝ κυΝ θέΝ γίλίήβίίβΝ Χ ΄Ν γβλΨΝ εαδΝ 1βΝ παλέΝ βιΝ κυΝ θέΝ γγ1ίήβίίηέΝ ΣκΝ ΚζδηΪεδκΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ ΢υθ λέκυΝ πδζαηίΪθ αδΝ κυΝ ζΫΰξκυΝθκηδησ β αμΝ πθΝ ξ έπθΝ υηίΪ πθΝπαλκξάμΝυπβλ δυθΝ κυΝ βηκ έκυ,Ν πθΝθέπέ έ έΝεαδΝ πθΝ βηκ έπθΝ πδξ δλά πθΝεαδΝκλΰαθδ ηυθ,ΝβΝπλκςπκζκΰδαση θβΝ απΪθβΝ πθΝκπκέπθ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝκδε έαΝ δαεάλυιβ,ΝηβΝ υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝ κυΝΦέΠέ έ,Νυπ λίαέθ δΝ κΝπκ σΝ κυΝ1έίίίέίίίΝ υλυ,ΝξπλέμΝ θαΝυπκεαγδ ΪΝ αΝαλησ δαΝσλΰαθαΝ βθΝκυ δα δεάΝ ε έηβ βΝ πθΝπλαΰηΪ πθΝεαδΝξπλέμΝθαΝ ζΫΰξ δΝ βθΝκλγσ β αΝ πθΝ ξθδευθΝ ελέ πθΝ βμΝ δκέεβ βμΝ άΝ δμΝ ελέ δμΝ εκπδησ β αμέΝ Μ Ν δμΝ πλκαθαφ λση θ μΝ δα Ϊι δμΝ ΰέθ αδΝ Ϋθ κθβΝυπσηθβ βΝ αξ έαμΝ δ επ λαέπ βμΝ κυΝ ζΫΰξκυΝθκηδησ β αμ,ΝβΝ Ν λδαεκθγάη λβΝπλκγ ηέαΝπκυΝ Ϊ αδΝ ΰδαΝ βθΝκζκεζάλπ άΝ κυΝ θΝΫξ δΝαπκεζ δ δεσΝαζζΪΝ θ δε δεσΝξαλαε άλαΝεαδΝπμΝ εΝ κτ κυΝβΝ υξσθΝπαλαίέα άΝ βμΝ θΝ υθ πΪΰ αδΝαευλσ β αΝ βμΝπλΪιβμΝ κυΝΚζδηαεέκυΝΧπλίζΝ΢ Νγγκηή1λλί,Ν11βιήβίίί,ΝίζέΝΠλΪι δμΝ ΄ΝΚζέΝ ζέΝ ΢υθέΝ λκήβίίθ,Ν 1θγ,Ν 1γβ,11θήβίίη,Ν ΄Ν ΚζέΝ ζέΝ ΢υθέΝ 1ί1,Ν λι,Ν κ1ήβίίηΝ εέαέΨέΝ ΢ήΠΡ ΚΣΙΚ -ΟΛΟΜέήγβήβίίη Κα σπδθΝ κτ πθ,Ν κΝπαλαπ ηπση θκΝ βθΝΟζκηΫζ δαΝαά βηαΝΰδαΝ βθΝ«δ ξτ»Ν πλΪιβμΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ΢υθ λέκυ,Νη Ν βθΝκπκέαΝ εφΫλ αδΝαλθβ δεάΝελέ βΝπμΝπλκμΝ βΝθκηδησ β αΝ τηία βμ,ΝπκυΝ υπκίζάγβε Ν κθΝΫζ ΰξσΝ κυΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέΝιΝ κυΝΪλγλκυΝ1λΝ κυΝΟλΰαθδ ηκτΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ ΢υθ λέκυ,ΝσππμΝαυ ΫμΝπλκ ΫγβεαθΝεαδΝ λκπκπκδάγβεαθΝ βΝ υθΫξ δαΝη Ν αΝΪλγλαΝκΝπαλέΝ1Ν κυΝθέΝβιζ1ή1λλλ,ΝβΝ κυΝθέΝγίθίήβίίβΝεαδΝλΝπαλέΝγΝ κυΝθέΝγίλίήβίίβ,Ν Νπ λέπ π βΝπκυΝ πέΝ κυΝαβ άηα κμ,Ν κΝκπκέκΝ θ κπέ γβε ΝβΝ πζβηηΫζ δΪΝ βμ,Ν παεκζκυγά δΝ αθ έγ βΝ απσφα βΝ α φαζδ δευθΝ ηΫ λπθΝ βμΝ πδ λκπάμΝ θα κζυθΝ κυΝ ΢ ,Ν απκλλδπ δεάΝ βμΝ θυπδσθΝ βμΝυπκίζβγ έ βμΝεα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝβηββή1λλιΝ ξ δεάμΝαέ β βμ,ΝΫξ δΝ γ έΝ Ν φαζηΫθβΝίΪ β,Νεαγσ κθΝ θΝαθαετπ δΝγΫηαΝδ ξτκμΝάΝηβΝ βμΝπλΪιβμΝαυ άμΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ΢υθ λέκυ,ΝαζζΪΝ αά βηαΝ Ϋ η υ βμΝ άΝ ηβΝ βμΝ αθαγΫ κυ αμΝ αλξάμΝ απσΝ βθΝ πλΪιβΝ αυ ά,Ν αά βηαΝ κΝ κπκέκΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ πλκαθαφ λση θ μΝ δα Ϊι δμΝΰδαΝ κθΝπλκ υηία δεσΝΫζ ΰξκΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ΢υθ λέκυΝεαδΝ αΝ ε γΫθ αΝαθπ ΫλπΝ πλκ άε δΝ βΝ απΪθ β βΝ σ δΝ βΝ π λδΫξκυ αΝ αλθβ δεάΝ ελέ βΝ ΰδαΝ βΝ θκηδησ β αΝ τηία βμΝ πλΪιβΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ 28 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 Κλα δεΫμΝπλκηάγ δ μ 1.ΣκΝ πλυ κ,Ν τ λκ,Ν λέ κΝ εαδΝ Ϋ αλ κΝ ΪφδκΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ ιΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1λΝ κυΝ πέ έΝ ιιζή1λκίΝ ξΠ λέΝ επ δεκπκδά πμΝ δμΝ θδαέκθΝ ε έη θκθΝ πθΝ π λέΝ ζ ΰε δεκτΝ ΢υθ λέκυΝ δ ξυκυ υθΝ δα Ϊι πθΝ εέζπέρΝ ΧΦ ΚΝ 1κλΝ ΄Ψ,Ν σππμΝ πλκ Ϋγβε Ν η Ν κΝ ΪλγλκΝ 1ηΝ κυΝ θέΝ β1ζηή1λλγΝΧΦ εΝκκ ΄Ψ,Ναθ δεαγέ α αδΝπμΝαεκζκτγπμΝμ «ΓδαΝ δμΝ πλκηάγ δ μΝ αΰαγυθΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ ΝέΝ ββκθήΝ 1λληΝ (Φ ΚΝ 1λΝ ΄),Ν βΝ πλκςπκζκΰδαση θβΝ απΪθβΝ πθΝ κπκέπθΝ υπ λίαέθ δΝ κΝ πκ σΝ πθΝ π θ αεκ έπθΝ εα κηηυλέπθΝ (ηίίέίίίέίίί)Ν λαξηυθΝ άΝ θσμΝ εα κηηυλέκυΝ π θ αεκ έπθΝ ξδζδΪ πθΝ (1έηίίέίίί)Ν υλυ,ΝεαγυμΝεαδΝΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝΫλΰπθΝαπσΝ κΝ βησ δκ,Ν αΝΝέΠέ έ έΝεαδΝ δμΝ βησ δ μΝ πδξ δλά δμΝ άΝ κλΰαθδ ηκτμ,Ν βΝ πλκςπκζκΰδαση θβΝ απΪθβΝ πθΝ κπκέπθ υπ λίαέθ δΝ κΝ πκ σΝ κυΝ θσμΝ δ εα κηηυλέκυΝ (1έίίίέίίίέίίί)Ν λαξηυθΝ άΝ τκΝ εα κηηυλέπθΝ θθδαεκ έπθΝ ξδζδΪ πθΝ (βέλίίέίίί)Ν υλυ,Ν δ θ λΰ έ αδΝ υπκξλ π δεΪΝ Ϋζ ΰξκμΝ θκηδησ β αμΝ βμΝ κδε έαμΝ υηίΪ πμ,Ν πλδθΝ απσΝ βΝ τθαοάΝ βμ,Ν απσΝ ΚζδηΪεδαΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ΢υθ λέκυέΝΣκΝπλκβΰκτη θκΝ ΪφδκΝδ ξτ δΝεαδΝ δμΝ υηίΪ δμΝπαλκξάμΝ υπβλ δυθ,Νσ αθΝ κΝπλκςπκζκΰδαση θκΝκδεκθκηδεσΝαθ δε έη θσΝ κυμΝυπ λίαέθ δΝ κΝπκ σΝ πθΝ π θ αεκ έπθΝ εα κηηυλέπθΝ (ηίίέίίίέίίί)Ν λαξηυθΝ άΝ θσμΝ εα κηηυλέκυΝ π θ αεκ έπθΝξδζδΪ πθΝ(1έηίίέίίί)Ν υλυέΝ ΪθΝ θΝ δ θ λΰβγ έΝκΝΫζ ΰξκμ,ΝβΝ τηία βΝπκυΝ υθΪπ αδΝ έθαδΝΪευλβέΝΓδαΝ κΝ εκπσΝ κυΝ ζΫΰξκυΝυπκίΪζζ αδΝ κΝΚζδηΪεδκΝαπσΝ κθΝ αλησ δκΝΤπκυλΰσΝάΝφκλΫαΝκΝφΪε ζκμΝη ΝσζαΝ αΝ ξ δεΪΝΫΰΰλαφαΝεαδΝ κδξ έα,Νδ έπμΝ Ν ΢υθ λέκυΝ η τ δΝ Ν εΪγ Ν π λέπ π βΝ βθΝ αθαγΫ κυ αΝ αλξάΝ θαΝ ηβθΝ πλκί έΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ βμ,Ν βΝ κπκέα,Ν ΪθΝ θ λΰά δΝ αθ δγΫ πμ,Ν υπκΰλΪο δΝ βζα άΝ βΝ τηία β,Ν παλαίδΪα δΝ δμΝ πμΝ ΪθπΝ δα Ϊι δμ,Ν η Ν υθΫπ δαΝ εαδΝ κδΝ λ δ ση θ μΝ βΝ τηία βΝ αυ άΝ απΪθ μΝ θαΝ ηβθΝ έθαδΝ θσηδη μέΝ ΢ήΚΛΙΜΝ ή1λήβίίλ Πλκΰλαηηα δεΫμΝ υηίΪ δμέΠλκ υηία δεσμΝΫζ ΰξκμέ΢ βθΝπ λέπ π β,Νσηπμ,ΝπκυΝβΝετλδαΝάΝ υηπζβλπηα δεάΝ τηία β,ΝπαλσζκΝπκυΝΫξ δΝ υθαφγ έΝ Νη αΰ θΫ λκΝξλκθδεσΝ βη έκΝαπσΝ κΝξλσθκΝΫθαλιβμΝ δ ξτκμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ κΝ κυΝ θέΝ βιζ1ή1λλλΝ εαδΝ βμΝ δ’Ν αυ κτΝ γΫ πδ βμΝ πμΝ υπκξλ π δεκτ κυΝ πλκζβπ δεκτΝ ζΫΰξκυΝ θκηδησ β αμΝ πθΝ βηκ έπθΝ υηίΪ πθΝ απσΝ κΝ ζ ΰε δεσΝ ΢υθΫ λδκ,Ν θΝ υπάξγβΝ ΰδαΝ κπκδκ άπκ Ν ζσΰκΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ αυ σ,Ν βΝ λκπκπκδβ δεάΝ αυ υθΝ τηία βΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ υπαξγ έΝ κθΝ αθπ ΫλπΝ Ϋζ ΰξκΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ ΢υθ λέκυέΝ Σκτ κ,Ν δσ δΝ βΝ λκπκπκέβ βΝ ηδαμΝ βησ δαμΝ τηία βμ,Ν σ αθΝ αυ άΝ θΝ αθαφΫλ αδΝ ΰ θδευμΝ εαδΝ ακλέ πμΝ βθΝ λκπκπκδκτη θβ,ΝαζζΪΝ λκπκπκδ έΝ υΰε ελδηΫθκυμΝσλκυμ,Ν πδφΫλ δΝΪη βΝζ δ κυλΰδεάΝ υ ξΫ δ βΝ βμΝ λκπκπκδκτη θβμΝ τηία βμΝ η Ν βθΝ λκπκπκδβ δεά,Ν η Ν υθΫπ δαΝ βΝ ζ υ αέαΝ θαΝ ηβθΝ Ϋξ δΝ κΝ ξαλαε άλαΝ αυ κ ζκτμΝ υηίΪ πμΝ εαδΝ απσΝ κυ δα δεάΝ ΪπκοβΝ θαΝ εαγέ α αδΝ αθαπσ πα κΝ ηΫλκμΝ βμΝ τηία βμΝ πκυΝ λκπκπκδ έ αδ,Ν κΝ Ν υξσθΝ Ϋζ ΰξκμΝ βμΝ λκπκπκδβ δεάμΝ γαΝ έξ Ν πμΝ απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ ζΫΰξκθ αδΝ υγΫπμΝ άΝ παλ ηπδπ σθ πμΝκδΝ λκπκπκδκτη θ μΝ υηίΪ δμΝη ΪΝ βΝ τθαοάΝ κυμΝεαδΝσξδΝπλκζβπ δεΪΝεαδΝ θ ξκηΫθπμΝαφκτΝ γαΝΫξ δΝκζκεζβλπγ έΝεαδΝβΝ ε Ϋζ άΝ κυμ,Νΰ ΰκθσμΝπκυΝυπ λαεκθ έα δΝ βΝίκτζβ βΝ κυΝεκδθκτΝθκηκγΫ β,ΝκΝκπκέκμΝ θΝ γΫζβ Ν θαΝ π ε έθ δΝ κΝ γ πδαση θκΝ απσΝ βΝ δΪ αιβΝ κυΝ ΪλγλκυΝ κΝ παλέ1Ν κυΝ θέΝ βιζ1ή1λλλΝ Ϋζ ΰξκΝ θκηδησ β αμΝ εαδΝ δμΝ υηίΪ δμΝ πκυΝ εα αλ έ βεαθΝ η θΝ υπσΝ βθΝ δ ξτΝ βμ,Ν πζβθΝ θΝ υπάξγβ αθΝ κθΝ θΝ ζσΰπΝ Ϋζ ΰξκ,Νκτ Ν θαΝ αζζκδυ δΝ κθΝ πλκίζ πση θκΝ απσΝ βθΝ έ δαΝ βΝ δΪ αιβΝ ξαλαε άλαΝ κυΝ ζΫΰξκυΝ αυ κτ,Ν κΝ κπκέκμΝ έθαδΝαηδΰυμΝπλκζβπ δεσμέΝΚα ΪΝ υθΫπ δα,Νεα ΪΝ βθΝΫθθκδαΝ κυΝΪλγλκυΝ1λΝπαλέΝιΝ κυΝπέ έΝιιζή1λκί,ΝσππμΝδ ξτ δ,Ν θΝ υπΪΰ αδΝ κθΝ πλκζβπ δεσΝ Ϋζ ΰξκΝ θκηδησ β αμΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ ΢υθ λέκυΝ λκπκπκδβ δεάΝ τηία β,Ν δαζαηίΪθκυ αΝσλκυμΝπκυΝ ζκτθΝ ΝΪη βΝ υθΪλ β βΝη Ν υΰε ελδηΫθκυμΝσλκυμΝ βμΝ λκπκπκδκτη θβμΝεαδΝΰδαΝ κΝ ζσΰκΝαυ σΝ λκτη θβΝαυ κ Ϋζ δαμ,ΝαφκτΝκΝΫζ ΰξσμΝ βμΝγαΝεα Ϋ δθ ,ΝΫ πΝεαδΝΫηη α,Ν κθΝΫζ ΰξκΝ βμΝαλξδεάμΝ τηία βμ,ΝβΝκπκέα,ΝαθΝεαδΝ υθαφγ έ αΝη ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ βμΝγ πέ α αμΝ κθΝπλκζβπ δεσΝΫζ ΰξκΝ δΪ αιβμΝ κυΝΪλγλκυΝκΝπαλέΝ1Ν κυΝθέΝβιζ1ή1λλλ,Ν θΝυπάξγβΝ κθΝΫζ ΰξκΝαυ σ,Νη Ν υθΫπ δαΝθαΝηβθΝηπκλ έΝκτ Ν υλαΝθαΝ υπαξγ έΝ κθΝπλκζβπ δεσΝΫζ ΰξκΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ΢υθ λέκυΝκτ ΝβΝέ δαΝαζζΪΝκτ ΝεαδΝβΝ λκπκπκδβ δεάΝ βμΝΧπλίζέΝ ΠλέΝ VΙΝ ΣηέΝ γθήβίίκ,Ν ίζέΝ ΠλέΝ ΄Ν ΚζδηαεέκυΝ 1ηγ,Ν 1ι1ήβίίκ,Ν ΢ΣΝ ΄Ν ΚζδηαεέκυΝ 1θι,Ν λζ,Ν κη,Ν ζη,Ν γ1ήβίίκΝ εαδΝ ΄Ν ΚζδηαεέκυΝβγ1ήβίίκΨέΝ ΢ήΣζή1γήβίίβ έθαδΝ υθα άΝ βΝ εα αετλπ βΝ κυΝ απκ ζΫ ηα κμΝ κυΝ αθκδε κτΝ δαΰπθδ ηκτΝ κθΝ ιαλξάμΝ ηκθα δεσΝ υπκοάφδκ,Ν ξπλέμΝ θαΝ βηδκυλΰ έ αδΝ Ϋζζ δοβΝ αθ αΰπθδ ηκτ,Ν αφκτΝ βΝ τπαλιβΝ π λδ σ λπθΝ δαΰπθδακηΫθπθΝ θΝ έγ αδΝ απσΝ κΝ θσηκΝ πμΝ πλκςπσγ βΝ βμΝ υθ ξέ πμΝ βμΝ δα δεα έαμΝ άΝ βμΝ αθαγΫ πμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτ,Ν κηΫθπθΝηΪζδ αΝ πθΝ υξ λ δυθΝπκυΝπαλΫξκθ αδΝ βΝ δκέεβ βΝαπσΝ βθΝπλκαθαφ λση θβΝ δΪ αιβΝ Χ παθΪζβοβΝ άΝ ηα αέπ βΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτΨΝ ΧίζέΝ Πλαε δεΪΝ ΟζκηέΝ έ΢έΝ βζβμΝ ΰ θέ υθέήβγέ11έ1λλκΨυπσΝ βθΝ πλκςπσγ βΝ βμΝ βλά πμΝ απσΝ βθΝ αθαγΫ κυ αΝ αλξάΝ πθΝ πλκίζ πση θπθΝ απσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ ΪλγλπθΝ ζΝ κυΝ πέ ή κμΝγλζή1λλθΝεαδΝκΝπαλέΝθΝίΥΝ κυΝθέβιζ1ή1λλλΝ δα υπυ πθΝ βηκ δσ β αμ ΢ήΣζή11βήβίίί ΜβΝ βλβ βΝ βμΝ δα δεα έαμΝ κυΝΪλγλκυΝκΝ κυΝθέΝβιζ1ή1λλλ,Νεαγσ κθΝ θΝ δ θ λΰάγβε ΝΫζ ΰξκμΝ θκηδησ β αμΝ βμΝ κδε έαμΝ υηίΪ πμΝ - πλδθΝ απσΝ βΝ τθαοάΝ βμΝ - απσΝ κΝ αλησ δκΝ ΚζδηΪεδκ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ ΢υθ λέκυ 29 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 30 αυ ΪΝ πθΝ κπκέπθΝ βΝ Ϋζζ δοβΝ πδφΫλ δΝ εα ΪΝ βθΝ ε έη θβ θκηκγ έαΝ κθΝ απκεζ δ ησΝ βμΝ υηη Ϋξκυ αμΝ κΝ δαΰπθδ ησΝ πδξ έλβ βμέΝ ΣαΝ ΫΰΰλαφαΝ εαδΝ αΝ κδξ έα,Ν βΝ Ϋζζ δοβΝ πθΝ κπκέπθΝ πδφΫλ δΝ κθΝ απκεζ δ ησΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ απσΝ κΝ δαΰπθδ ησ,Ν ηπκλκτθΝ θαΝ υηπζβλπγκτθΝ (υπκίζβγκτθ)Ν εαδΝ η ΪΝ βθΝ υπκίκζάΝ πθΝ ζκδπυθΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ υηη κξάμΝ κΝ δαΰπθδ ησ,ΝαζζΪΝπλδθΝ βθΝαπκ φλΪΰδ βΝ πθΝκδεκθκηδευθΝπλκ φκλυθέΝ ΟΝαλησ δκμΝΤπκυλΰσμΝάΝφκλΫαμΝηπκλ έΝθαΝαβ έΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ ζΫΰξκυΝθκηδησ β αμΝεαδΝ ΰδαΝ πέΝ ηΫλκυμΝ φΪ δμΝ βμΝ ξ δεάμΝ δα δεα έαμΝ πκυΝ πλκβΰκτθ αδΝ βμΝ τθαοβμΝ βμΝ κδε έαμΝ υηίΪ πμέΝ ΟΝ Ϋζ ΰξκμΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ ΢υθ λέκυΝ κζκεζβλυθ αδΝ ηΫ αΝ Ν λδΪθ αΝ(γί)ΝβηΫλ μΝαπσΝ βΝ δαίέία βΝ Ναυ σΝ κυΝ ξ δεκτΝφαεΫζκυέΝ ΣαΝΚζδηΪεδαΝ υΰελκ κτθ αδΝαπσΝΫθαθΝ΢τηίκυζκΝεαδΝ τκΝΠαλΫ λκυμέΝ ΣκθΝΠΪλ λκΝηπκλ έΝθαΝαθαπζβλυθ δΝ δ βΰβ άμΝη Ν δ ά κυζΪξδ κπκέαΝ υθυπκζκΰέα αδΝεαδΝβΝυπβλ έαΝ κυΝπμΝ σεδηκυΝ δ βΰβ άΝ κθΝυπβλ έα,Ν βθΝ δ ά δμΝ αθαεζά πμΝ πθΝ ΠλΪι πθΝ πθΝ ΚζδηαεέπθΝ Ν π λέπ π βΝ πζΪθβμΝ π λέΝ αΝ πλΪΰηα αΝάΝ κΝθσηκΝυπκίΪζζκθ αδΝ βΝΰλαηηα έαΝ κυΝ αλησ δκυΝ ηάηα κμΝαπσΝαυ σθΝ πκυΝ Ϋξ δΝ πκυ αέκΝ ΫθθκηκΝ υηφΫλκθΝ πλκμΝ κτ κΝ άΝ απσΝ κθΝ Γ θδεσΝ πέ λκπκΝ βμΝ πδελα έαμΝξΪλδθΝ κυΝ βηκ έκυΝ υηφΫλκθ κμ,ΝηΫ αΝ Ν εαπΫθ Ν(1η)ΝβηΫλ μΝαπσΝ βθΝ εκδθκπκέβ βΝ βμΝΠλΪι πμΝ κυΝΚζδηαεέκυΝ κθΝκδε έκΝφκλΫαΝεαδΝ κθΝΓ θδεσΝ πέ λκπκέΝ Ν αέ β βΝ αθαεζά πμΝ εκδθκπκδ έ αδΝ ξπλέμΝ υπαέ δαΝ εαγυ Ϋλβ β,Ν η Ν πδηΫζ δαΝ κυΝ αδ κτθ κμ,Ν ΝεαγΫθαθΝπκυΝΫξ δΝΫθθκηκΝ υηφΫλκθέΝΟΝΠλσ λκμΝ κυΝΣηάηα κμΝηπκλ έΝθαΝ δα Ϊι δΝ βΝ ΰθπ κπκέβ βΝ η Ν κπκδκθ άπκ Ν λσπκΝ βμΝ αδ ά πμΝ αθαεζά πμΝ εαδΝ Ν ΪζζκυμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ εα ΪΝ βθΝ ελέ βΝ κυΝ ΫθθκηκΝ υηφΫλκθέΝ ΢ δμΝ π λδπ υ δμΝ α εά πμΝ αδ ά πμΝαθαεζά πμΝΫξκυθΝ δεαέπηαΝθαΝυπκίΪζκυθΝ βη δυηα αΝεαδΝαυ κέΝπκυΝΫξκυθΝ ΫθθκηκΝ υηφΫλκθΝηΫ αΝ Ν λ δμΝ(γ)Ν λΰΪ δη μΝβηΫλ μΝαπσΝ βθΝεα Ϊγ βΝ πθΝαδ ά πθΝ βΝΓλαηηα έαΝ κυΝαλησ δκυΝΣηάηα κμέΝ Νπλκγ ηέαΝΰδαΝ βθΝυπκίκζάΝ βη δπηΪ πθΝ ηπκλ έΝ θαΝ παλα αγ έΝ ΰδαΝ λ δμΝ (γ)Ν αεσηβΝ λΰΪ δη μΝ βηΫλ μέΝ ΣδμΝ αδ ά δμΝ αθαεζά πμΝ ι Ϊα δΝΣηάηαΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ΢υθ λέκυ,Ν κΝκπκέκΝεαδΝαπκφαέθ αδΝ π’Ναυ υθΝηΫ αΝ Ν λδΪθ αΝ (γί)Ν λΰΪ δη μΝ βηΫλ μΝ απσΝ βθΝ εα Ϊγ άΝ κυμέΝ ΆζζβΝ αέ β βΝ αθαεζά πμΝ θΝ πδ λΫπ αδέΝ ΣκΝ έ δκΝ ΣηάηαΝ ε δεΪα δΝ εαδΝ βθΝ Ϊλ βΝ βμΝ αηφδ ίά β βμΝ ΰδαΝ βθΝ ΫθθκδαΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ υπδεκτΝ θσηκυ,Ν αθΝ ε σγβεαθΝ ΰδ’Ν αυ ΫμΝ αθ έγ μΝΠλΪι δμΝ άΝ Πλαε δεΪΝ ΚζδηαεέπθΝάΝ υθγΫ πθΝαυ υθΝάΝυπΪλξ δΝαηφδίκζέαΝΰδαΝ βθΝαζβγδθάΝΫθθκδαΝαυ υθέΝ Ν αηφδ ίά β βΝ φΫλ αδΝ θυπδκθΝ κυΝ Σηάηα κμΝ η Ν πλπ κίκυζέαΝ αυ κτΝ πκυΝ Ϋξ δΝ ΫθθκηκΝ υηφΫλκθΝ άΝ αυ παΰΰΫζ πμΝ απσΝ κθΝ πλκ λ τκθ αΝ κυΝ κδε έκυΝ ΚζδηαεέκυΝ άΝ απσΝ κθΝ Πλσ λκΝ άΝ κθΝ Γ θδεσΝ πέ λκπκΝ βμΝ πδελα έαμΝ κΝ ζ ΰε δεσΝ ΢υθΫ λδκέΝ ΢ Ν π λέπ π βΝαηφδίκζέαμΝβΝκδε έαΝ τθγ βΝ κυΝΚζδηαεέκυΝπαλαπΫηπ δΝαηΫ πμΝ κΝαά βηαΝ κΝ ΣηάηαΝ η Ν πλαε δεσΝ βμέΝ ΣκΝ ΣηάηαΝ κφ έζ δΝ θαΝ ε υ δΝ πλΪιβΝ Ϊλ πμΝ βμΝ αηφδ ίά β βμΝ άΝ βμΝ αηφδίκζέαμΝ ηΫ αΝ Ν λδΪθ αΝ (γί)Ν λΰΪ δη μΝ βηΫλ μΝ απσΝ βθΝ 55 56 57 εα Ϊγ βΝαυ άμΝ βΝΓλαηηα έαΝ κυ » 55 ΝπαλΪΰλαφκμΝ1Ναθ δεα α Ϊγβε Νη Ν κΝΪλγλκΝβΝ κυΝθσηκυΝΝγίθίήβίίβ,ΝΦ Κ-βζβΝ ’ ΝέΝ βλζιήβίί1,Ν Φ Κ-ββκΝ ,Ν παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ θμ “1έΝ ΢ κΝ ΫζκμΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ κΝ κυΝ ΝέΝ βιζ1ή1λλλΝΧΦ ΚΝ1λλΝ ’ΨΝπλκ έγ αδΝ ΪφδκΝπκυΝΫξ δΝπμΝ ιάμμ«ΓδαΝ αΝΟζυηπδαεΪΝΫλΰαΝεαδΝ αΝΫλΰαΝυπκ κηάμ,Ν πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ αΝ πλκ λδεΪΝ δα Ϊΰηα αΝ 1ηκήβίίίΝ ΧΦ ΚΝ 1γλΝ ’Ψ,Ν 1ηλήβίίίΝ ΧΦ ΚΝ 1γλΝ ’ΨΝ εαδΝ ββίήβίίίΝ ΧΦ ΚΝ1λίΝ ’Ψ,ΝσππμΝαυ ΪΝ εΪ κ Νδ ξτκυθ,ΝεαγυμΝεαδΝΰδαΝ δμΝυπβλ έ μΝεαδΝπλκηάγ δ μΝπκυΝ υθ Ϋκθ αδΝη αΝ ΫλΰαΝαυ Ϊ,ΝκδΝπλκγ ηέ μΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝαυ άΝΰδαΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ κυΝ ζΫΰξκυΝ πθΝκδε έπθΝ υηίΪ πθΝαπσΝ κΝ ζ ΰε δεσΝ΢υθΫ λδκΝεαδΝ βΝ τθαοβΝ κυμ,Ν υθ Ϋηθκθ αδΝ Ν λδΪθ αΝΧγίΨΝβηΫλ μΝαθ έ κδξαέ» 56 ΝέΝγ1λγήβίίγ,ΝΦ Κ-βθθΝ ’,ΝΪλγλκΝ1λΝμ « ΝαζβγάμΝΫθθκδαΝ πθΝ τκΝπλυ πθΝ αφέπθΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝκΝ κυΝΝέΝβιζ1ή1λλλΝΧΦ ΚΝ1λλΝ ΄ΨΝη Ν αΝκπκέαΝαθ δεα α Ϊγβε Ν θΝηΫλ δΝβΝπαλΪΰλαφκμΝιΝ κυΝΪλγλκυΝ1λΝ κυΝΠέ έΝ ιιζή1λκίΝΟπ λέΝεπ δεκπκδά πμΝ δμΝ θδαέκθΝε έη θκθΝ πθΝπ λέΝ ζ ΰε δεκτΝ΢υθ λέκυΝδ ξυκυ υθ δα Ϊι πθΝεέζπέΟΝ ΧΦ ΚΝ1κλΝ ΄Ψ,ΝσππμΝπλκ Ϋγβε Νη Ν κΝΪλγλκΝ1ηΝ κυΝΝέΝβ1ζηή1λλγΝΧΦ ΚΝκκΝ ΄ΨΝεαδΝ λκπκπκδάγβε Νη Ν αΝ τκΝ πλυ αΝ ΪφδαΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ ησθβμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βΝ κυΝ ΝέΝ γίθίήβίίβΝ ΧΦ ΚΝ βζβΝ ΄ΨΝ έθαδΝ σ δΝ ΰδαΝ κθΝ 57 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 βέΝ ΢ κΝ ΫζκμΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ βΝ κυΝ θέΝ ββκθή1λληΝ ΧΦ ΚΝ 1λ ΄ΨΝ πλκ έγ αδΝ ΪφδκΝ κΝκπκέκΝΫξ δΝπμΝαεκζκτγπμμ ξ Ν παλΪζ δοβΝ ηπλσγ ηβμΝ παλκξάμΝ πθΝ αθαΰεαέπθΝ κδξ έπθΝ άΝ βΝ παλκξάΝ αθαελδίυθΝ κδξ έπθΝ ΰδαΝ βθΝ Ϋθ αιβΝ πλκηάγ δαμΝ κΝ θδαέκΝ ΠλσΰλαηηαΝ Πλκηβγ δυθΝ υθδ ΪΝ π δγαλξδεσΝ α έεβηαΝ πθΝ αλησ δπθ,Ν ΰδαΝ βΝ υζζκΰάΝ εαδΝ βθΝ υπκίκζάΝ πθΝ παλαπΪθπΝ κδξ έπθ,Νυπαζζάζπθρέ γέΝΣκΝΪλγλκΝγΝ κυΝθέΝββκθή1λληΝΧΦ ΚΝ1λ ΄ΨΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝαεκζκτγπμΝμ <1.ΓδαΝ δμΝ πλκηάγ δ μΝ αΰαγυθΝ βηαθ δεάμΝ κδεκθκηδεάμΝ άΝ ξθκζκΰδεάμΝ αιέαμΝ πθΝ φκλΫπθΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫαΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυ,Ν αλησ δαΝ έθαδΝ βΝ πδ λκπάΝ πκυΝ υθδ Ϊ αδΝεΪγ ΝφκλΪΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰδεκτΝ΢υηίκυζέκυ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝ ΪφδκΝΰ΄Ν βμΝπαλαΰλΪφκυΝζΝ κυΝΪλγλκυΝκΝ κυΝθέΝ1ηηκή1λκηΝΧΦ ΚΝ1γι ΄Ψέ βέΝΠλσ λκμΝ βμΝ πδ λκπάμΝκλέα αδΝκΝΤπκυλΰσμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝπκυΝ έθαδΝαλησ δκΝ ΰδαΝ βΝ τθαοβΝεαδΝ ε Ϋζ βΝ βμΝ τηία βμΝάΝΰδαΝ βθΝ πκπ έαΝ κυΝφκλΫαΝπκυΝ υθΪπ δΝεαδΝ ε ζ έΝ βΝ τηία β,Ναθαπζβλκτη θκμΝ κΝΓ θδεσΝΓλαηηα ΫαΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝαυ κτέΝ΢ βΝ τθγ βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ η Ϋξ δΝ εαδΝ ΫθαμΝ επλσ ππκμΝ απσΝ εΪγ Ν εσηηαΝ πκυΝ αθαΰθπλέα αδΝ εα ΪΝ κθΝ Καθκθδ ησΝ βμΝ κυζάμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ ΫθαμΝ κυζΪξδ κθΝ ΢τηίκυζκμΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυΝ βμΝ πδελα έαμΝάΝ λ κπαΰέ βμΝάΝ΢τηίκυζκμΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ΢υθ λέκυΝπκυΝυπκ δεθτ αδ,Νη Ν κθΝαθαπζβλπ άΝ κυ,ΝαπσΝ κθΝΠλσ λσΝ κυέ ΣαΝεσηηα αΝκλέακυθΝ κυμΝ επλκ υπκυμΝ κυμ,Νη Ν κυμΝαθαπζβλπ ΫμΝ κυμ,ΝηΫ αΝ Ν έεκ δΝΧβίΨΝ βηΫλ μΝαπσΝ βθΝβηΫλαΝπκυΝγαΝεκδθκπκδβγ έΝ Ναυ ΪΝ ξ δεσΝΫΰΰλαφκΝ κυΝΓ θδεκτΝΓλαηηα ΫαΝ κυΝΤπκυλΰδεκτΝ΢υηίκυζέκυέΝ΢ Νπ λέπ π βΝπκυΝ αΝεσηηα αΝ θΝκλέ κυθΝ επλκ υπκυμΝηΫ αΝ βθΝπλκγ ηέαΝαυ άθ,ΝκδΝαθ έ κδξ μΝγΫ δμΝεαζτπ κθ αδΝαπσΝ΢υηίκτζκυμΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ ΢υθ λέκυΝυπκ δεθυση θκυμΝαπσΝ κθΝΠλσ λκμΝ κυέ γέΝ Ν πδζκΰάΝ πθΝπλκηβγ δυθΝπκυΝυπΪΰκθ αδΝ βθΝαληκ δσ β αΝ βμΝ πδ λκπάμΝ κυΝπαλσθ κμΝ ΪλγλκυΝ ΰέθ αδΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ θΪπ υιβμ,Ν πκυΝ ε έ αδΝ τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ βμΝ πδ λκπάμΝ Πκζδ δεάμΝ εαδΝ Πλκΰλαηηα δ ηκτΝ Πλκηβγ δυθΝ Χ έΠέΠέΠέΨ 4. Ν πδ λκπάΝ απκφα έα δΝ ΰδαΝ κΝ έ κμΝ βμΝ δα δεα έαμΝ πκυΝ γαΝ βλβγ έ,Ν ΰδαΝ κΝ φκλΫαΝ δ θΫλΰ δαμΝ πθΝ δα δεα δυθΝ βμΝπλκηάγ δαμΝεαδΝΰδαΝ βθΝεα αετλπ β,ΝαθΪγ βΝάΝηα αέπ βΝ βμΝπλκηάγ δαμέΝΟδΝαπκφΪ δμΝ βμΝ πδ λκπάμΝζαηίΪθκθ αδΝη Ναπσζυ βΝπζ δκοβφέαΝ κυΝσζκυΝ αλδγηκτΝ πθΝ η ζυθΝ βμέΝ ΢ βθΝ πδ λκπάΝ δ βΰκτθ αδΝ ΰδαΝ σζαΝ αΝ γΫηα αΝ πθΝ αληκ δκ ά πθΝ βμΝ επλσ ππκδΝ πθΝ Τπκυλΰ έπθΝ γθδεάμΝ ΟδεκθκηέαμΝ εαδΝ θΪπ υιβμ,Ν υθ πδεκυλκτη θκδΝ εΪγ Ν φκλΪΝ απσΝ επλκ υπκυμΝ κυΝ φκλΫαΝ ΰδαΝ κθΝ κπκέκΝ πλκκλέα αδΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ πλκηάγ δαέΝΟΝπλσ λκμΝ βμΝ πδ λκπάμΝηπκλ έΝθαΝκλέα δΝ δ δεσΝ δ βΰβ άΝάΝ δ βΰβ Ϋμ,Ν φσ κθΝ αυ σΝ απαδ έ αδΝ απσΝ βΝ φτ βΝ κυΝ υαβ κτη θκυΝ γΫηα κμέ ΟδΝ δ βΰβ ΫμΝ υηη ΫξκυθΝ βθΝ πδ λκπάΝξπλέμΝ δεαέπηαΝοάφκυέ 5.΢ αΝ ηΫζβΝ βμΝ πδ λκπάμ,Ν η Ν ιαέλ βΝ ΤπκυλΰκτμΝ εαδΝ Γ θδεκτΝ Γλαηηα έμ,Ν ξκλβΰ έ αδΝ απκαβηέπ β,Ν κΝ τοκμΝ βμΝ κπκέαμΝ εαγκλέα αδΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ ΟδεκθκηδευθΝεαδΝ θΪπ υιβμέ πλκ δκλδ ησΝ κυΝ πκ κτΝ βμΝ πλκςπκζκΰδαση θβμΝ απΪθβμΝ πθΝ κδε έπθΝ υηίΪ πθΝ θΝ ζαηίΪθ αδΝ υπσοβΝ κΝ αθαζκΰυθΝφσλκμΝπλκ δγΫη θβμΝαιέαμΝΧΦέΠέ έΨέΝ Νδ ξτμΝ βμΝπαλκτ αμΝαθα λΫξ δΝ κΝξλσθκΝΫθαλιβμΝδ ξτκμΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝ αφέκυ» 31 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 θέΝ πδ λκπΫμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ υ αγ έΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ Ϋε κ βΝ κυΝ παλσθ κμΝ εαδΝ ΫξκυθΝ πδζβφγ έΝ υΰε ελδηΫθπθΝ πλκηβγ δυθΝ ιαεκζκυγκτθΝ θαΝ α εκτθΝ κΝ ΫλΰκΝ κυμΝ ηΫξλδΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ κυέ ιέΝ Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ ΟδεκθκηέαμΝ εαδΝ θΪπ υιβμΝ λυγηέα αδΝ εαγ Ν ζ π κηΫλ δαΝαθαΰεαέαΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝΪλγλκυΝαυ κτέρέ58 ζέΝ΢ κΝ ΫζκμΝ κυΝΪλγλκυΝζΝ κυΝθέΝββκθή1λληΝπλκ έγ αδΝπαλΪΰλαφκμΝπμΝ ιάμΝμ ξΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμΝκλέακθ αδΝ αΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝυπκίκζάΝ βΝΓ θδεάΝ δ τγυθ βΝ πθΝ Κλα δευθΝ Πλκηβγ δυθ,Ν απσ κπκδκθ άπκ Ν φκλΫαΝ κυΝ υλτ λκυΝ βησ δκυΝ κηΫαΝΧαθ ιΪλ β αΝαπσΝ βθΝυπαΰπΰάΝ κυΝάΝηβΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝββκθή1λληΨΝ,ΝπλδθΝαπσΝ βθΝΫε κ βΝ δαεάλυιβμΝπλκηάγ δαμΝκπκδκυ άπκ Ναΰαγκτ,Ν κδξ έπθΝεαδΝί ίαδυ πθΝαπσΝ δμΝ κπκέ μΝθαΝπλκετπ δΝσ δΝκδΝπλκ δαΰλαφΫμ πκυΝ έγ θ αδΝ δα φαζέακυθΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝυΰδκτμΝ αθ αΰπθδ ηκτΝέ δ δεσ λαΝαπσΝ αΝπαλαπΪθπΝπλΫπ δΝθαΝπλκετπ δΝσ δΝκδΝπλκ δαΰλαφΫμΝ έθαδΝ αφ έμ,Νσ δΝ θΝ αφκλκτθΝπλκρσθ αΝκλδ ηΫθβμΝεα α ε υάμΝάΝπλκΫζ υ βμΝάΝδ δαέ λβμΝη γσ κυΝ π ι λΰα έαμ,Ν πκυΝΫξκυθΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝθαΝ υθκκτθ αδΝκλδ ηΫθ μΝ πδξ δλά δμΝάΝπλκρσθ αέΝ΢ αΝπαλαπΪθπΝ κδξ έαΝ πλΫπ δΝ θαΝ αθαφΫλκθ αδΝ πέ βμΝ υλππαρεΪΝ άΝ ΪζζαΝ δ γθάΝ πλσ υπα,Ν ξθδεΫμΝ ΰελέ δμΝεαδΝεκδθΫμΝ ξθδεΫμΝπλκ δαΰλαφΫμΝπκυΝ υξσθΝυπΪλξκυθΝΰδαΝ κΝυπσΝπλκηάγ δαΝ έ κμέΝ Μ Ν βθΝ έ δαΝ απσφα βΝ εαγκλέακθ αδΝ κδΝ π λδπ υ δμΝ πλκηβγ δυθΝ ΰδαΝ δμΝ κπκέ μΝ απαδ έ αδΝ δ δεάΝαδ δκζσΰβ β,Νδ έπμΝσ αθΝκΝκλδ ησμΝ δ δευθΝ ξθδευθΝπλκ δαΰλαφυθ,Νεα ΪΝπαλΫεεζδ βΝ πθΝ παλαπΪθπΝ αθαφ λση θπθΝ πλκςπκγΫ πθ,Ν ξ έα αδΝ η Ν βΝ φτ βΝ κυΝ υπσΝ πλκηάγ δαΝ πλκρσθ κμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ σ αθΝ κΝ αλδγησμΝ πθΝ πλκηβγ υ υθΝ πκυΝ δ γθυμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ αθ απκελδγκτθΝ δμΝ πλκ δαΰλαφΫμΝ πκυΝ κλέακθ αδΝ κδΝ υθΫπ δ μΝ βμΝ ηβΝ υπκίκζάμΝ σζπθΝ πθΝ παλαπΪθπΝ κδξ έπθρέ ηέαέΝΟδΝπαλΪΰλαφκδΝ1ΝεαδΝβΝ κυΝΪλγλκυΝθΝ κυΝθέΝββκθή1λληΝΧΦ ΚΝ1λ ΄ΨΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ αεκζκτγπμΝμ <1.΢ κΝ Τπκυλΰ έκΝ θΪπ υιβμΝ υθδ Ϊ αδΝ πδ λκπάΝ Πκζδ δεάμΝ εαδΝ Πλκΰλαηηα δ ηκτΝ Πλκηβγ δυθΝ Χ έΠέΠέΠέΨΝ η Ν ΰλαηηα έαΝ πλκμΝ ιυπβλΫ β βμΝ βμέΝ ΣαΝ ηΫζβΝ βμΝ πδ λκπάμΝ κλέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ έ δκυΝ ΤπκυλΰκτΝ ΰελέθ αδΝκΝεαθκθδ ησμΝζ δ κυλΰέαμΝ βμέ ΟδΝαληκ δσ β μΝ βμΝ έΠέΠέΠέΝ υθέ αθ αδΝ ΝπαλκξάΝΰθυηβμΝ ΝεΪγ ΝγΫηαΝπκυΝαθαφΫλ αδΝ άΝπλκετπ δΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυέ βέΝ Ν έΠέΠέΠΝ υΰελκ έ αδΝαπσΝμ αέ κΝΓ θδεσΝΓλαηηα ΫαΝ ηπκλέκυΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ θΪπ υιβμ,ΝπμΝΠλσ λκΝ,Ναθαπζβλκτη θκΝ απσΝ κΝΓ θδεσΝ δ υγυθ άΝΚλα δευθΝΠλκηβγ δυθέ ΝέΝγίθηήβίίβ,ΝΦ Κ-βη1Ν ’ΝπαλέΝγηΝ κυΝΪλγλκυΝμΝ«αΨΝ΢ βθΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝγΝ κυΝΝέΝββκθή1λληΝΧΦ ΚΝ1λΝ ΄Ψ,ΝσππμΝαθ δεα α Ϊγβε ΝαπσΝ βθΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝκΝ κυΝΝέΝβιζ1ή1λλλΝΧΦ ΚΝ1λλΝ ΄Ψ,ΝβΝφλΪ βΝ«η Ναπσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰδεκτΝ ΢υηίκυζέκυ,Ν τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪφδκΝ ΰ΄Ν βμΝ παλέΝ ζΝ κυΝ ΪλγλκυΝ κΝ κυΝ ΝέΝ 1ηηκή1λκηΝ ΧΦ ΚΝ1γιΝ ΄Ψ»Ναθ δεαγέ α αδΝαπσΝ βΝφλΪ βΝ«η ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝΟδεκθκηέαμΝεαδΝΟδεκθκηδευθ,Ν θΪπ υιβμΝ εαδΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ πκυΝ έθαδΝ αλησ δκμΝ ΰδαΝ βΝ τθαοβΝ εαδΝ ε Ϋζ βΝ βμΝ τηία βμΝ άΝ ΰδαΝ βθΝ πκπ έαΝ κυΝ φκλΫαΝ πκυΝ υθΪπ δΝ εαδΝ ε ζ έΝ βΝ τηία β»έΝ ίΨ ΢ κΝ ΪφδκΝ ΰ΄Ν βμΝ παλέΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γΝ κυΝ ΝέΝ ββκθή1λληΝΧΦ ΚΝ1λΝ ΄Ψ,ΝσππμΝαθ δεα α Ϊγβε ΝαπσΝ βθΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝκΝ κυΝΝέΝβιζ1ή1λλλΝΧΦ ΚΝ1λλΝ ΄Ψ,ΝβΝ φλΪ βΝ « κυΝ Γ θδεκτΝ Γλαηηα ΫαΝ κυΝ ΤπκυλΰδεκτΝ ΢υηίκυζέκυ»Ν αθ δεαγέ α αδΝ απσΝ βΝ φλΪ βΝ « κυΝ ΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμ»» 58 32 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 33 ίέΝΫθαΝΧ1ΨΝ δ υγυθ άΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΟδεκθκηέαμΝαθαπζβλκτη θκΝαπσΝΣηβηα ΪλξβΝ ίαγηκτΝ ΄έ ΰέΝΫθαΝΧ1ΨΝ δ υγυθ άΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΟδεκθκηδευθΝαθαπζβλκτη θκΝαπσΝΣηβηα ΪλξβΝίαγηκτΝ ΄έ έΝ λ δμΝΧγΨΝ δ υγυθ ΫμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ θΪπ υιβμ,ΝπκυΝυπβλ κτθΝαθ έ κδξαΝ δμΝΓ θδεΫμΝ Γλαηηα έ μΝ ηπκλέκυ,Ν δκηβξαθέαμΝ εαδΝ Έλ υθαμΝ εαδΝ Σ ξθκζκΰέαμ,Ν αθαπζβλκτη θκυμΝ απσΝ Σηβηα Ϊλξ μΝίαγηκτΝ ΄,ΝπκυΝυπβλ κτθΝ δμΝαθ έ κδξ μΝΓ θδεΫμΝΓλαηηα έ μ,Ν έΝΫθαΝΧ1ΨΝ δ υγυθ άΝ βμΝΣλΪπ ααμΝ βμΝ ζζΪ κμΝαθαπζβλκτη θκΝαπσΝ κΝθσηδηκΝαθαπζβλπ άΝ κυ, έΝ ΫθαθΝ Χ1ΨΝ επλσ ππκΝ απσΝ εΪγ Ν εσηηαΝ πκυΝ αθαΰθπλέα αδΝ εα ΪΝ κθΝ Καθκθδ ησΝ βμΝ κυζάμ,Ν αέΝαπσΝΫθαθΝΧ1ΨΝ επλσ ππκΝ βμΝΚ θ λδεάμΝΈθπ βμΝ άηπθΝεαδΝΚκδθκ ά πθΝΧΚέ έ έΚέ έΨΝεαδΝ βμΝΈθπ βμΝΝκηαλξδαευθΝ υ κ δκδεά πθΝ ζζΪ αμΝΧ έΝέ έ έΨέ βέΝΫθαθΝΧ1ΨΝ επλσ ππκΝ κυΝ΢υθ Ϋ ηκυΝ ζζβθδευθΝ δκηβξαθδυθΝΧ΢έ έ έΨ γέΝ ΫθαθΝ Χ1ΨΝ επλσ ππκΝ βμΝ Γ θδεάμΝ ΢υθκηκ πκθ έαμΝ ζζΪ κμΝΧΓέ΢έ έ έ Ψέ παΰΰ ζηα δευθΝ εαδΝ δκ ξθυθΝ δέΝΫθαθΝΧ1ΨΝ επλσ ππκΝ βμΝΓ θδεάμΝ΢υθκηκ πκθ έαμΝ λΰα υθΝ ζζΪ κμΝΧΓέ΢έ έ Ψ δαέΝΫθαθΝΧ1ΨΝ επλσ ππκΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ΢υθκηκ πκθ έαμΝ ζζβθδεκτΝ ηπκλέκυΝΧ έ΢έ έέ Ψέ δίέΝ απσΝ ΫθαθΝ Χ1ΨΝ επλσ ππκΝ πθΝ ηπκλδευθΝ εαδΝ δκηβξαθδευθΝ πδη ζβ βλέπθΝ γβθυθ,Ν Π δλαδυμΝεαδΝΘ αζκθέεβμ, δΰέΝΫθαθΝΧ1ΨΝ επλσ ππκΝ κυΝΣ ξθδεκτΝ πδη ζβ βλέκυΝ ζζΪ κμΝΧΣέ έ έΨΝεαδ δ έΝ ΫθαθΝ Χ1ΨΝ επλσ ππκΝ βμΝ Παθ ζζάθδαμΝ ΢υθκηκ πκθ έαμΝ ΢υθ αδλδ ηυθΝΧΠ έ΢έ έΓέ έ΢έΨ θυ πμΝ Γ πλΰδευθΝ ΣαΝηΫζβΝ βμΝ πδ λκπάμΝκλέακθ αδ,Νη Νδ ΪλδγηκυμΝαθαπζβλπ Ϋμ,ΝαπσΝ κυμΝαληκ έκυμΝφκλ έμέ ΧμΝ δ βΰβ άμΝ ξπλέμΝ οάφκΝ βθΝ πδ λκπάΝ υηη Ϋξ δΝ κΝ Πλκρ Ϊη θκμΝ κυΝ αλησ δκυΝ Σηάηα κμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ θΪπ υιβμ,Ν πδεκυλκτη θκμΝ κΝΫλΰκΝ κυΝαπσΝ κθΝυπΪζζβζκΝπκυΝ α ξκζ έ αδΝη Ν κΝγΫηαέ ΟΝ Πλσ λκμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ Ν σζπμΝ ιαδλ δεΫμΝ π λδπ υ δμΝ εαδΝ φσ κθΝ απσΝ βΝ φτ βΝ κυΝ πλκμΝ υαά β βΝ γΫηα κμΝ απαδ κτθ αδΝ ι δ δε υηΫθ μΝ ΰθυ δμ,Ν αθαγΫ δΝ βθΝ δ άΰβ βΝ κυΝ υΰε ελδηΫθκυΝγΫηα κμΝεαδΝ Ν λέ κΝπκυΝ θΝΫξ δΝ ξΫ βΝη Ν κυμΝφκλ έμΝπκυΝ επλκ ππκτθ αδΝ βθΝ πδ λκπάέ Γλαηηα έμΝκλέακθ αδΝ τκΝυπΪζζβζκδΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ θΪπ υιβμέ ίέΝ ΢ κΝ ΪλγλκΝ θΝ κυΝθέΝ ββκθή1λληΝ ΧΦ ΚΝ 1λ ΄ΨΝ πλκ έγ αδΝ παλΪΰλαφκμΝ θ,Ν βΝ κπκέαΝ Ϋξ δΝ πμΝ αεκζκτγπμΝμ ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 34 ξθέΝ Ν έΠέΠέΠέΝ δ βΰ έ αδΝ κθΝ αλησ δκΝ ΰδαΝ βΝ τθαοβΝ εαδΝ ε Ϋζ βΝ βμΝ τηία βμΝ πλκηάγ δαμΝ ΤπκυλΰσΝ άΝ κθΝ πκπ τκθ αΝ κΝ φκλΫαΝ πκυΝ υθΪπ δΝ εαδΝ ε ζ έΝ βΝ τηία βΝ πλκηάγ δαμΝ ΤπκυλΰσΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ δΰηα κζβπ δευθΝ εαδΝ ΪζζπθΝ ζΫΰξπθΝ παλαζαίάμΝ η Ν υΰε ελδηΫθκΝ αθ δε έη θκΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ πκ σ β αΝ εαδΝ αΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ πθΝ πλκηβγ υγΫθ πθΝαΰαγυθ,ΝΫζ ΰξκΝαπκγ ηΪ πθΝάΝΫλ υθαΝΪζζπθΝγ ηΪ πθΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν δμΝπλκηάγ δ μ” θέΝ αέΝ ΢ κΝ ΫζκμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηΝ κυΝ θέΝ γί1ή1λιθΝ ΧΦ ΚΝ λ1Ν ΄Ψπλκ έγ αδΝ π λέπ π βΝ δ΄,Ν πκυΝ Ϋξ δΝπμΝ ιάμΝμ ξδέΣ τξκμΝ δαεβλτι πθΝ βηκ έπθΝ ΢υηίΪ πθρέΝ ΢ κΝ τξκμΝ αυ σΝ εα αξπλκτθ αδΝ σζ μΝ κδΝ πλκεβλτι δμΝ δαΰπθδ ηυθΝπλκηβγ δυθΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫαΝ κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝθέΝββκθή1λληΝ ΧΦ ΚΝ1λ ΨΝεαδΝ δαΰπθδ ηυθΝ βηκ έπθΝΫλΰπθΝ κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝθέΝ1ζ1κή1λκζΝΧΦ ΚΝβγΝ ΄ΨΝ σππμΝδ ξτ δέρ ίέΝ πσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝπαλσθ κμΝεαδΝ φ ιάμΝ βηκ δ τ αδΝυπκξλ π δεΪ,Νη ΝηΫλδηθαΝ κυΝ φκλΫαΝπκυΝ δ θ λΰ έΝ κΝ δαΰπθδ ησ,Νπ λέζβοβΝ πθΝκυ δπ υθΝ κδξ έπθΝ βμΝπλκεάλυιβμΝ πθΝ δαΰπθδ ηυθΝ πθΝ πλκηβγ δυθΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫαΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ θέΝ ββκθή1λληΝ ΧΦ ΚΝ 1λ Ν ΄ΨΝεαδΝ πθΝ δαΰπθδ ηυθΝ βησ δπθΝΫλΰπθΝ κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝθέΝ1ζ1κή1λκζΝΧΦ ΚΝβγ ΄ΨΝ σππμΝ δ ξτ δΝ κΝ ξΣ τξκμΝ δαεβλτι πθΝ βηκ έπθΝ ΢υηίΪ πθρΝ βμΝ φβη λέ αμΝ βμΝ Κυί λθά πμέΝΣκΝ τξκμΝαυ σΝ ε έ αδΝ αε δευμΝ ί κηα δαέπμέ ΰέΝ΢ κΝ ΪφδκΝα΄ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1ΝεαδΝ κΝ ΪφδκΝα΄ βμΝπαλαΰλΪφκυΝβΝ κυΝΪλγλκυΝ1ίΝ κυΝ πέ έΝγλζή1λλθΝΧΦ ΚΝβθθ ΄ΨΝξΚαθκθδ ησμΝΠλκηβγ δυθΝ βηκ έκυΝΚΚέΠέ έΨρ,ΝκδΝζΫι δμΝξαπσΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ βηκ έ υ βμΝ κθΝ ζζβθδεσΝ τπκρ αθ δεαγέ αθ αδΝ η Ν δμΝζΫι δμΝ ξαπσΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ βηκ έ υ βμΝ κΝ Σ τξκμΝ δαεβλτι πθΝ βηκ έπθΝ ΢υηίΪ πθΝ βμΝ φβη λέ αμΝ βμΝ Κυί λθά πμΝ εαδΝ κθΝ ζζβθδεσΝ τπκρέΝ ΢ βθΝ π λέπ π βΝ δαφκλ δευθΝ βη λκηβθδυθΝ ζαηίΪθ αδΝυπσοβΝβΝ ζ υ αέαΝ βηκ έ υ βέ έΝ Ν πλυ βΝ πλσ α βΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ ηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζΝ κυΝ πέ έΝ θίλή1λκηΝ ξΚα α ε υάΝ βηκ έπθΝΫλΰπθρΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝαεκζκτγπμΝμ ξΠ λέζβοβΝ βμΝ δαεάλυιβμΝ ΰδαΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ αθκδε άμΝ βηκπλα έαμΝ βηκ δ τ αδΝ κυζΪξδ κθΝ εαπΫθ Ν Χ1ηΨΝ βηΫλ μΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ δ ιαΰπΰάΝ βμΝ κΝ Σ τξκμΝ δαεβλτι πθΝ βηκ έπθΝ΢υηίΪ πθΝ βμΝ φβη λέ αμΝ βμΝΚυί λθά πμΝεαδΝ Ν τκΝ κυζΪξδ κθΝβη λά δ μΝ φβη λέ μρέ59 7.αέΝ ΢ βΝ δΪ αιβΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ βζΝ κυΝ θέΝ βζβλή1λλθΝ ΧΦ ΚΝ 1ηηΝ πλκ έγ θ αδΝπ λδπ υ δμΝδβ΄,Νδγ΄εαδΝε΄πμΝ ιάμΝμ ΄ΨΝ ξδβέΟδΝΠλσ λκδ,Ν δ υγτθκθ μΝ τηίκυζκδ,ΝκδΝ θ αζηΫθκδΝ τηίκυζκδΝεαδΝΰ θδεκέΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝ αθαφ λση θπθΝ δμΝ π λδπ υ δμΝ ΄εαδΝ ΄ βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1ζΝ κυΝ θέΝ β1λίή1λλζΝ ΧΦ ΚΝβκί ΄ΨΝθκηδευθΝπλκ υππθΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυ,Ναθ ιΪλ β αΝαπσΝ κθΝαθΝυπΪΰκθ αδΝάΝσξδΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝββκθή1λληέ δγέΟδΝ Πλκρ Ϊη θκδΝ Γ θδεάμΝ δ τγυθ βμ,Ν δ υγτθ πθΝ εαδΝ ΣηβηΪ πθΝ βμΝ Γ θδεάμΝ δ τγυθ βμΝ Κλα δευθΝ Πλκηβγ δυθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κδΝ εα Ϋξκθ μΝ αθ έ κδξ μΝ γΫ δμΝ κΝ ΝέΝ βιική1λλλ,Ν Φ Κ-βληΝ ’Ν παλέΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γλΝ μ “ Ν παλΪΰλαφκμΝ θΝ κυΝ ΪλγλκυΝ κΝ κυΝ θέΝ βιζ1ή1λλλΝΧΦ ΚΝ 199 ΄ΨΝ θΝ φαλησα αδΝ ΰδαΝ κυμΝ δαΰπθδ ηκτμΝ πκυΝ δ θ λΰκτθ αδΝ ηΫξλδΝ βθΝ γ1έ1βέ1λλλΝ ΰδαΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ κυΝΚκδθκ δεκτΝΠζαδ έκυΝ΢ άλδιβμΝεαδ πθΝΚκδθκ δευθΝΠλπ κίκυζδυθΝ,Ν υθΝ1λλζΝΫπμΝεαδΝ1λλλ,Ν εαγυμΝεαδΝ κυΝΣαη έκυΝ΢υθκξάμέΝ Νδ ξτμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝαυ άμΝαλξέα δΝαπσΝβκέλέ1λλλ” 59 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 βησ δκ,Ν αΝθκηδεΪΝπλσ ππαΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝεαδΝ αΝθκηδεΪΝπλσ ππαΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ π λέπ π βΝ δβ΄ βμΝ παλκτ αμΝ παλαΰλΪφκυ,Ν φσ κθΝ εα ΪΝ κΝ θσηκΝ άΝ κθΝ κλΰαθδ ησΝ κυΝκδε έκυΝΤπκυλΰ έκυΝάΝ κυΝθκηδεκτΝπλκ υπκυΝΫξκυθΝαληκ δσ β μΝ ξ δεΫμΝη Ν βθΝαθΪγ βΝελα δευθΝπλκηβγ δυθέ εέΝΣαΝηΫζβΝ πθΝ πδ λκπυθΝπκυΝ υηη ΫξκυθΝ δμΝ δα δεα έ μΝ πθΝελα δευθΝπλκηβγ δυθρέ ίέΝΟ κδΝαθάεκυθΝ δμΝπαλαπΪθπΝεα βΰκλέ μΝπλκ υππθ,Ν αΝκπκέαΝ πδίΪζζ αδΝβΝυπκξλΫπ βΝ υπκίκζάμΝ άζπ βμΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝη Ν κθΝπαλσθ αΝθσηκ,ΝυπκίΪζζκυθΝ βΝ ξ δεάΝ άζπ άΝ κυμΝηΫ αΝ Ν ιάθ αΝΧθίΨΝβηΫλ μΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝ θσηκυΝαυ κτΝάΝαπσΝ βθΝαθΪζβοβΝ εαγβεσθ πθΝ δμ,Νεα ΪΝ βθΝπλκβΰκτη θβΝπ λέπ π βΝυπσΝ κδξ έκΝα΄,ΝγΫ δμέ ΰέΝΟΝΤπκυλΰσμΝ θΪπ υιβμ,ΝκΝΓ θδεσμΝΓλαηηα ΫαμΝ ηπκλέκυΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ θΪπ υιβμ,ΝκδΝ Γ θδεκέΝ Γλαηηα έμΝ Π λδφΫλ δαμ,Ν κδΝ ΝκηΪλξ μ,Ν κδΝ άηαλξκδΝ εαδΝ αΝ αθυ α αΝ ηκθκη ζάΝ σλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ πθΝ θκηδευθΝ πλκ υππθΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝ εαδΝ πθΝ θκηδευθΝ πλκ υππθΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ βμΝυπσΝ κδξ έκΝδβ΄π λδπ υ πμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝβζΝ κυΝθέΝ βζβλή1λλθ,Ν σππμΝ λκπκπκδάγβε Ν η Ν βθΝ πλκβΰκτη θβΝ π λέπ π βΝ υπσΝ κδξ έκΝ α΄Ν βμΝ παλκτ αμΝπαλαΰλΪφκυ,Ν δαίδίΪακυθΝ κΝ κδξ έκΝα΄Ν βμΝπαλκτ αμΝπαλαΰλΪφκυ,Ν δαίδίΪακυθΝ κΝ ηάθαΝ Φ ίλκυΪλδκΝ εΪγ Ν Ϋ κυμΝ κθΝ θ δ δ αΰΰ ζΫαΝ κυΝ λ έκυΝ ΠΪΰκυΝ εα ΪζκΰκΝ πθΝ πλκ υππθΝ πκυΝ υπκξλ κτθ αδΝ θαΝ υπκίΪζκυθΝ ΰδαΝ Ϋζ ΰξκΝ άζπ βΝ βμΝ π λδκυ δαεάμΝ κυμΝ εα Ϊ α βμέΝΚα ΪΝ βθΝπλυ βΝ φαληκΰάΝ κυΝπαλσθ κμΝκΝεα ΪζκΰκμΝαυ σμΝ δαίδίΪα αδΝ θ σμΝ πλκγ ηέαμΝ λδυθΝΧγΨΝηβθυθΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυέ έΝΓδαΝ αΝζκδπΪΝγΫηα αΝ φαλησακθ αδΝκδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝπαλαΰλΪφπθΝβΝεαδΝηΝ κυΝΪλγλκυΝβζΝ εαδΝ πθΝΪλγλπθΝβηΝΫπμΝεαδΝβλ κυΝθέΝβηβλή1λλθέ κέαέΝ Ν π λέπ π βΝ δ΄ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ ηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ θέΝ ββκθή1λληΝ αθ δεαγέ α αδΝ πμΝ ιάμΝμ ξδέΝΟδΝΟλΰαθδ ηκέΝΚκδθπθδεάμΝ φΪζδ βμΝ,Ν ε σμΝαυ υθΝκυΝυπΪΰκθ αδΝ βθΝαληκ δσ β αΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ λΰα έαμΝ εαδΝ ΚκδθπθδευθΝ φαζέ πθέΝ ΢ δμΝ υΰελκ κτη θ μΝ απσΝ κυμΝ παλαπΪθπΝ κλΰαθδ ηκτμΝ εκδθπθδεάμΝ α φΪζδ βμΝ π θ αη ζ έμΝ πδ λκπΫμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γκΝ κυΝ πέ έΝ γλζή1λλθΝ ΧΦ ΚΝ βθθΝ ΄Ψ,Ν αθ έΝ κυΝ επλκ υπκυΝ βμΝ πκπ τκυ αμΝ βησ δαμΝ αλξάμΝ ηπκλ έΝ θαΝ υηη Ϋξ δΝ υπΪζζβζκμΝ η Ν κπκδα άπκ Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝ κυΝ φκλΫαΝ πκυΝ δ θ λΰ έΝ βθΝπλκηάγ δαΝάΝΪζζκυΝφκλΫαΝ κυΝ βηκ έκυΝέρ ίέΝ΢ κΝΪλγλκΝ1Ν κυΝθέΝββκθή1λληΝΧΦ ΚΝ1λ ΄ΨΝπλκ έγ αδΝπαλΪΰλαφκμΝιΝπμΝ ιάμΝμ <7.΢ βθΝ αληκ δσ β αΝ κυΝ Γ θδεκτΝ Γλαηηα ΫαΝ Π λδφΫλ δαμΝ υπΪΰ αδΝ βΝ αθΪ διβΝ πλκηβγ υ υθΝ Νπ λ ζαδκ δ άΝΰδαΝ δμΝαθΪΰε μΝ κυΝ βηκ έκυ,Ν υθαηΫθκυΝθαΝαθαγΫ δΝ κυμΝ πέΝ ηΫλκυμΝ φκλ έμΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝ πλκηβγ δυθΝ αυ υθέΝ Ν δ θΫλΰ δαΝ πθΝ δαΰπθδ ηυθΝ αυ υθΝγαΝΰέθ αδΝη ΝαθΪζκΰβΝ φαληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝθΝ κυΝΪλγλκυΝ1γΝ κυΝ θέΝβηίγή1λλιέρ ΆλγλκΝλ Ρτγηδ βΝγ ηΪ πθΝαθ αΰπθδ ηκτ Ο θέΝιίγή1λιιΝξΠ λέΝ ζΫΰξκυΝηκθκππζέπθΝεαδΝκζδΰκππζέπθΝεαδΝπλκ α έαμΝ κυΝ ζ τγ λκυΝ αθ αΰπθδ ηκτρ,ΝσππμΝ λκπκπκδάγβε Νη Ν κθΝββλθή1λλη,Ν λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμΝμ 1. Ν π λέπ π βΝ ί΄Ν βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ ζαΝ κυΝ θέΝ ιίγή1λιι,Ν σππμΝ δ ξτ δ,Ν λκπκπκδ έ αδΝπμΝαεκζκτγπμΝμ 35 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 ξίέΝ κΝ υθκζδεσμΝ ετεζκμΝ λΰα δυθΝ σζπθΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ πκυΝ υηη ΫξκυθΝ βΝ υΰεΫθ λπ β,Ν εα ΪΝ κλδαση θαΝ κΝ ΪλγλκΝ ζ ,Ν αθΫλξ αδ,Ν βθΝ γθδεάΝ αΰκλΪ,Ν κυζΪξδ κθΝ κΝ Ν λαξηΫμΝδ σπκ κΝ πθΝ εαπΫθ Ν εα κηηυλέπθΝΧ1ηέίίίέίίίΨΝ υλυΝΧϋuroΨέρ βέΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝζΝ κυΝέ δκυΝΪλγλκυΝζα,ΝσππμΝδ ξτ δ,Ν λκπκπκδ έ αδΝπμΝαεκζκτγπμΝμ <4.΢ Ν π λέπ π βΝ υπαέ δαμΝ παλΪία βμΝ βμΝ υπκξλΫπ βμΝ πλκμΝ ΰθπ κπκέβ βΝ βΝ πδ λκπάΝ θ αΰπθδ ηκτΝ πδίΪζζ δΝ κθΝ εαγΫθαΝ απσΝ κυμΝ ,Ν εα ΪΝ βθΝ παλΪΰλαφκΝ βΝ κυΝ παλσθ κμΝ Ϊλγλκυ,Ν υπσξλ κυμΝ πλκμΝ ΰθπ κπκέβ βΝ πλσ δηκΝ τοκυμΝ κυζΪξδ κθΝ θσμΝ εα κηηυλέκυΝ Χ1έίίίέίίίΨΝ λξέΝ κΝ κπκέκΝ θΝ υπ λίαέθ δΝ κΝ πΫθ Ν κδμΝ εα σΝ ΧηΣΨΝ κυΝ υθκζδεκτΝ ετεζκυΝ λΰα δυθ,ΝσππμΝαυ σμΝκλέα αδΝ κΝΪλγλκΝζ έρ γέΝ Ν π λέπ π βΝ ί΄ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ ζίΝ κυΝ θέΝ ιίγή1λιι,Ν σππμΝ δ ξτ δ,Ν λκπκπκδ έ αδΝπμΝαεκζκτγπμΝμ ξίέΟΝ υθκζδεσΝ ετεζκμΝ λΰα δυθΝ σζπθΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ πκυΝ υηη ΫξκυθΝ βΝ υΰεΫθ λπ β,Νεα ΪΝ αΝκλδαση θαΝ κΝΪλγλκΝζ ,ΝαθΫλξ αδ,Ν βθΝ γθδεάΝαΰκλΪ,Ν κυζΪξδ κθΝ κΝ Ν λαξηΫμΝδ σπκ κΝ πθΝ ί κηάθ αΝπΫθ Ν εα κηηυλέπθΝΧιηέίίίέίίίΨΝ υλυΝΧϋuroΨΝεαδΝ τκΝ κυζΪξδ κθΝ απσΝ δμΝ υηη Ϋξκυ μΝ πδξ δλά δμΝ πλαΰηα κπκδκτθ,Ν εαγ ηέαΝ ξπλδ Ϊ,Ν υθκζδεσΝετεζκΝ λΰα δυθΝΪθπΝ κυΝ Ν λαξηΫμΝδ σπκ κυΝ πθΝ π ΪΝ εα κηηυλέπθΝΧιέίίίέίίίΨΝ υλυΝΧϋuroΨέρέ ζέΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝζΝ κυΝέ δκυΝΪλγλκυΝζίΝ λκπκπκδ έ αδΝπμΝαεκζκτγπμΝμ <4.΢ Ν π λέπ π βΝ υπαέ δαμΝ παλΪία βμΝ βμΝ υπκξλΫπ βμΝ πλκμΝ ΰθπ κπκέβ βΝ βΝ πδ λκπάΝ θ αΰπθδ ηκτΝ πδίΪζζ δΝ κθΝ εαγΫθαΝ απσΝ κυμΝ ,Ν εα ΪΝ βθΝ παλΪΰλαφκΝ γΝ κυΝ παλσθ κμΝ Ϊλγλκυ,Ν υπσξλ κυμΝ πλκμΝ ΰθπ κπκέβ βΝ πλσ δηκΝ τοκυμΝ κυζΪξδ κθΝ πΫθ Ν εα κηηυλέπθΝ ΧηέίίίέίίίΨΝ λξέΝ ,Ν κΝ κπκέκΝ θΝυπ λίαέθ δΝ κΝ π ΪΝ κδμΝ εα σΝΧιΣΨΝ κυΝ υθκζδεκτΝ ετεζκυΝ λΰα δυθ,ΝσππμΝαυ σμΝκλέα αδΝ κΝΪλγλκΝζ έρ ηέΝ΢ κΝέ δκΝΪλγλκΝζίΝπλκ έγ θ αδΝπαλΪΰλαφκδΝηΝεαδΝθΝπκυΝΫξκυθΝπμΝ ιάμΝμ ξηέΝ Μ Ν απσφα βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ θ αΰπθδ ηκτΝ εαγκλέα αδΝ κΝ δ δεσ λαΝ π λδ ξση θκΝ βμΝ ΰθπ κπκέβ βμΝεαδΝλυγηέα αδΝεΪγ ΝΪζζκΝ ξ δεσΝη Ναυ άΝγΫηαέ 6.ΟδΝ υπσξλ κδΝ Ν ΰθπ κπκέβ β,Ν αηΫ πμΝ η ΪΝ βΝ ΰθπ κπκέβ βΝ ,Ν υπκξλ κτθ αδΝ θαΝ βηκ δ τ κυθΝ βΝ ΰθπ κπκδκτη θβΝ υΰεΫθ λπ βΝ Ν ηέαΝ βη λά δαΝ κδεκθκηδεάΝ φβη λέ α,Ν παθ ζζα δεάμΝευεζκφκλέαμ,Νη ΝΫικ ΪΝ κυμέΝ Μ Ν απσφα βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ θ αΰπθδ ηκτΝ εαγκλέα αδΝ κΝ δ δεσ λκΝ π λδ ξση θκΝ βμΝ βηκ έ υ βμΝεαδΝλυγηέα αδΝεΪγ ΝΪζζκΝ ξ δεσΝη Ναυ άΝγΫηαέρέ θέΝ ΝπαλέΝλΝ κυΝΪλγλκυΝζ Ν κυΝθέΝιίγή1λιιΝ,ΝσππμΝδ ξτ δ,Ναθαλδγη έ αδΝ Ν1ίΝεαδΝπλκ έγ αδΝ πλδθΝαπσΝαυ άθΝθΫαΝπαλΪΰλαφκμΝλΝπμΝ ιάμΝμ ξλέΝ ΢ Ν εα π έΰκυ μΝ π λδπ υ δμΝ κΝ Πλσ λκμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ θ αΰπθδ ηκτΝ ηπκλ έΝ η Ν απσφα άΝ κυΝ θαΝ υθ Ϋηθ δΝ ηΫξλδΝ εαδΝ κΝ άηδ υΝ Χ1ηΝ βηΫλ μΨΝ δμΝ πλκγ ηέ μΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζ Ν παλέΝγΝεαδΝ κυΝΪλγλκυ κΝπαλέΝ1ζΝ ΪφδκΝπλυ κΝ κυΝθέΝιίγή1λιιΝ,ΝσππμΝδ ξτ δ,ΝεαγυμΝεαδΝ κυΝ ΪλγλκυΝθΝπαλέΝβΝ βμΝΤΠ-βλ1ζήζέλέ1λληΝαπσφα βμΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ ηπκλέκυΝξΚαθκθδ ησμΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πδ λκπάμΝ θ αΰπθδ ηκτέρ 7.ΣκΝ λέ κΝ ΪφδκΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ ζ Ν κυΝ θέΝ ιίγή1λιι,Ν σππμΝ δ ξτ δ,Ν λκπκπκδ έ αδΝπμΝαεκζκτγπμΝμ 36 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 ξ΢ Ν π λέπ π βΝ υπαέ δαμΝ παλΪία βμΝ βμΝ απαΰσλ υ βμΝ αυ άμΝ βΝ πδ λκπάΝ πδίΪζζ δΝ κυμΝ εα ΪΝ βθΝ παλΪΰλαφκΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζίΝ υπσξλ κυμΝ πλκμΝ ΰθπ κπκέβ βΝ πλσ δηκΝ τοκυμΝ κυζΪξδ κθΝ ΫεαΝ εα κηηυλέπθΝ Χ1ίέίίίέίίίΨΝ λξέ,Ν κΝ κπκέκΝ θΝ υπ λίαέθ δΝ κΝ εαπΫθ Ν κδμΝ εα σΝΧ1ηΣΨΝ κυΝ υθκζδεκτΝετεζκυΝ λΰα δυθ,ΝσππμΝαυ σμΝκλέα αδΝ κΝΪλγλκΝζ έρ 8. Ν παλΪΰλαφκμΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζ Ν κυΝ θέΝ ιίγή1λιι,Ν σππμΝ δ ξτ δ,Ν λκπκπκδ έ αδΝ πμΝ αεκζκτγπμΝμ ξΟΝ υθκζδεσμΝετεζκμΝ λΰα δυθ,ΝπκυΝαθαφΫλ αδΝ αΝ ΪλγλαΝζα,ΝΧπαλΪΰλαφκμΝ1Νπ λέπ π βΝ ί΄εαδΝ παλΪΰλαφκμΝ ζΨ,Ν ζίΝ ΧπαλέΝ 1Ν π λέπ π βΝ ί΄εαδΝ παλέΝ ζΨ,Ν ζ Ν ΧπαλέΝ 1Ν ΪφδκΝ γΝ εαδΝ παλέΝ ζΝ ΪφδκΝβΨ,Νπ λδζαηίΪθ δΝ αΝπκ ΪΝπκυΝαπκλλΫκυθΝαπσΝ βθΝπυζβ βΝπλκρσθ πθΝεαδΝ βθΝπαλκξάΝ υπβλ δυθΝαπσΝ δμΝ θΝζσΰπΝ πδξ δλά δμ,Ν βθΝ γθδεάΝαΰκλΪ,Νεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ ζ υ αέαμΝ κδεκθκηδεάμΝξλά βμΝεαδΝαθ δ κδξκτθΝ δμΝ υθάγ δμΝ λα βλδσ β μΝ κυμ,ΝαφκτΝαφαδλ γκτθΝ κδΝ επ υ δμΝ πέΝ πθΝ ππζά πθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ φσλκμΝ πλκ δγΫη θβμΝ αιέαμΝ εαδΝ ΪζζκδΝ φσλκδΝ πκυΝ υθ Ϋκθ αδΝ Ϊη αΝ η Ν κθΝ ετεζκΝ λΰα δυθέΝ ΢ κΝ υθκζδεσΝ ετεζκΝ λΰα δυθΝ ηέαμΝ υηη Ϋξκυ αμΝ πδξ έλβ βμΝ θΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ κδΝ υθαζζαΰΫμΝ πκυΝ πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ η αιτΝ πθΝ πδξ δλά πθ,ΝκδΝκπκέ μΝαθαφΫλκθ αδΝ βθΝαπλέΝηΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυΝρέ 9. Ν π λέπ π βΝ ί΄ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ ζΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζ Ν κυΝ θέΝ ιίγή1λιι,Ν σππμΝ δ ξτ δ,Ν λκπκπκδ έ αδΝπμΝαεκζκτγπμΝμ ξίέΓδαΝ δμΝα φαζδ δεΫμΝ πδξ δλά δμΝ κΝ τθκζκΝ πθΝαεαγΪλδ πθΝα φαζέ λπθ,Ν βθΝ γθδεάΝ αΰκλΪ,Ν κΝ κπκέκΝ π λδζαηίΪθ δΝ σζαΝ αΝ δ πλαξγΫθ αΝ εαδΝ πλκμΝ έ πλαιβΝ πκ ΪΝ ίΪ δΝ πθΝ α φαζδ δευθΝ υηίΪ πθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ υθαφγ έΝ απσΝ αυ ΫμΝ άΝ ΰδαΝ ζκΰαλδα ησΝ κυμ,Ν υηπ λδζαηίαθση θπθΝ πθΝ α φαζέ λπθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ εξπλβγ έΝ Ν αθ α φαζδ ΫμΝ εαδΝ η ΪΝ βθΝ Ϋεπ π βΝ πθΝ φσλπθΝ εαδΝ ζκδπυθΝ ζυθΝ πκυΝ δ πλΪ κθ αδΝ ίΪ δΝ κυΝ πκ κτΝ πθΝ α φΪζδ λπθΝάΝ κυΝ υθκζδεκτΝη ΰΫγκυμΝ κυΝπκ κτΝαυ κτΝέρ 1ίέΝ ΣκΝ ζ υ αέκΝ ΪφδκΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ θΝ κυΝ ΪλγλκυΝ κΝ κυΝ θέΝ ιίγή1λιι,Ν σππμΝ δ ξτ δ,Ν αθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμΝμ <ΟδΝ απκ κξΫμΝ κυΝ ΠλκΫ λκυ,Ν κΝ αλδγησμΝ πθΝ υθ λδΪ πθΝ βμΝ πδ λκπάμΝ αθ αΰπθδ ηκτΝεαδΝ κΝτοκμΝ βμΝεα ΪΝ υθ λέα βΝαπκαβηέπ βμΝπκυΝξκλβΰ έ αδΝ αΝηΫζβ βμΝ πδ λκπάμΝ θ αΰπθδ ηκτΝ εαδΝ κυμΝ αθαπζβλπ ΫμΝ κυμ,Ν κθΝ ε ζκτθ αΝ ξλΫβΝ δ βΰβ άΝ εαδΝ κθΝ πδεκυλκτθ αΝ αυ σθΝ δ βΰβ άΝ άΝ δ βΰβ ΫμΝ βμΝ υπσγ βμ,Ν κΝ ΰλαηηα ΫαΝ βμΝ πδ λκπάμΝ θ αΰπθδ ηκτ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κυμΝ αθαπζβλπ ΫμΝ αυ υθ,Ν εαγκλέακθ αδΝ εα ΪΝ παλΫεεζδ βΝ απσΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ δΪ αιβΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝ θΪπ υιβμέ ΣαΝ ηΫζβΝ βμΝ πδ λκπάμΝ εαδΝ κδΝ αθαπζβλπ ΫμΝ κυμΝ πκυΝ δαηΫθκυθΝ ε σμΝ κυΝ ΝκηκτΝ δεάμΝ ζαηίΪθκυθΝ Ϋικ αΝ εέθβ βμ,Ν πκυΝ εαγκλέακθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ παλκτ αΝ παλΪΰλαφκρέ60 11έΝ΢ βθΝπαλΪΰλαφκΝ1βΝ κυΝΪλγλκυΝκΝ κυΝθέΝιίγή1λιι,ΝσππμΝδ ξτ δ,Νπλκ έγ αδΝ ΪφδκΝπκυΝ Ϋξ δΝπμΝ ιάμΝμ ξΣαΝ ηάηα αΝ βμΝ πδ λκπάμΝ θ αΰπθδ ηκτΝ υθ λδΪακυθΝ θσηδηα,Ν φσ κθΝ η ΫξκυθΝ βΝ υθ λέα βΝκΝΠλκ λ τπθΝάΝκΝαθαπζβλπ άμΝ κυμ,Ν τκΝ κυζΪξδ κθΝηΫζβΝεαδΝκΝΓλαηηα Ϋαμ,Ν απκφα έακυθΝ Νη Ν βθΝπζ δκοβφέαΝ πθΝπαλσθ πθΝεαδΝ Νπ λέπ π βΝδ κοβφέαμΝυπ λδ ξτ δΝβΝ οάφκμΝ κυΝΠλκ λ τκθ κμέρ 60 ΣκΝπλυ κΝαπσΝ αΝ τκΝπμΝΪθπΝ ΪφδαΝαθ δεα α Ϊγβε Ν εΝθΫκυΝη Ν βθΝπαλέΝηΝ κυΝΪλγλκυΝζβΝ κυΝΝέΝγ1ίηήβίίγ,Ν Φ Κ-βλΝ ’έΝ ζέΝ βθΝπαλέΝθΝ κυΝΪλγλκυΝκΝ κυΝΝέΝιίγή1λιι 37 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 1βέΝ Νπ λέπ π βΝΰ΄ κυΝΪλγλκυΝκΰΝ κυΝθέΝιίγή1λιι,ΝσππμΝδ ξτ δ,Ναθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ ξΰέΝ επλκ ππ έΝ βθΝ πδ λκπάΝ θ αΰπθδ ηκτΝ δμΝ πδ λκπΫμΝ εαδΝ ΟηΪ μ,Ν υθ λδΪ δμΝ εαδΝ ΢υθσ κυμΝ αΝπζαέ δαΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμ,Ν κυΝΟλΰαθδ ηκτΝΟδεκθκηδεάμΝ΢υθ λΰα έαμΝ εαδΝ θΪπ υιβμΝΧΟέΟέ΢έ έΨΝεαδΝΪζζπθΝ δ γθυθΝκλΰαθδ ηυθ,Ν υθΪη θκμΝθαΝ ικυ δκ κ έΝπλκμΝ κτ κΝ κθΝ αθαπζβλπ άΝ κυΝ άΝ ηΫζκμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ θ αΰπθδ ηκτΝ άΝ κ δ υγυθ άΝ άΝ υπΪζζβζκΝ βμΝΓλαηηα έαμέρ 1γέΝ΢ κΝΪλγλκΝκΰΝ κυΝθέΝιίγή1λιι,ΝσππμΝδ ξτ δ,Νπλκ έγ θ αδΝπαλΪΰλαφκδΝβΝεαδΝγ,ΝπμΝ ιάμΝμ <2.ΣκθΝ Πλσ λκΝ απσθ α,Ν επζυση θκΝ άΝ ζζ έπκθ αΝ αθαπζβλυθ δΝ κΝ θσηδηκμΝ αθαπζβλπ άμΝ κυέ γέΝΟΝΠλσ λκμΝηπκλ έΝθαΝ ικυ δκ κ έΝΫθαθ άΝπ λδ σ λκυμΝαπσΝ κυμΝΠλκρ αηΫθκυμΝ βμΝ Γλαηηα έαμΝθαΝυπκΰλΪφκυθΝΫΰΰλαφαΝάΝθαΝπλκίαέθκυθΝ ΝΪζζ μΝ θΫλΰ δ μέρ 1ζέΝ ΣκΝ λέ κΝ ΪφδκΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ κ Ν κυΝ θέΝ ιίγή1λιι,Ν σππμΝ δ ξτ δΝ ,Ν αθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμΝμ ξ Νατιβ βΝ κυΝαλδγηκτΝ πθΝγΫ πθΝηΫξλδΝ κΝάηδ υΝαυ υθΝΰέθ αδΝη Νπλκ λδεσΝ δΪ αΰηα,Ν πκυΝ ε έ αδΝ η Ν πλσ α βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫθ λπ βμ,Ν ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ θΪπ υιβμ,Ν τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ βμΝ πδ λκπάμΝ θ αΰπθδ ηκτέρ 1ηέΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝγΝ κυΝΪλγλκυΝκ Ν κυΝθέΝιίγή1λιι,ΝσππμΝδ ξτ δ,Ναθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμΝμ ξγέΝ Ν πζάλπ βΝ πθΝ γΫ πθΝ ΰέθ αδΝ εα ΪΝ δμΝ ε έη θ μΝ δα Ϊι δμΝ εαδΝ τ λαΝ απσΝ βησ δαΝ αθαεκέθπ βΝ ΰδαΝ υπκίκζάΝ υπκοβφδκ ά πθ,Ν η Ν δκλδ ησΝ άΝ η Ϊ αιβΝ άΝ απσ πα βΝ απσΝ ησθδηκυμΝ άΝ η Ν τηία βΝ λΰα έαμΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ ακλέ κυΝ ξλσθκυΝ υπαζζάζκυμΝ κυΝ βηκ έκυ,ΝΝέΠέ έ έΝάΝΪζζπθΝφκλΫπθΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫα,ΝσππμΝαυ σμΝκλέα αδΝ κΝΪλγλκΝ 1ζΝπαλέΝ1Ν κυΝθέΝβ1λίή1λλζ,σππμΝΫξ δΝ λκπκπκδβγ έΝη Ν κΝΪλγλκΝ1ΝπαλέΝ1Ν κυΝθέΝβηβιή1λλιέ ΟδΝ η α Ϊι δμΝ άΝ απκ πΪ δμ,Ν ηΫξλδΝ βΝ τ α βΝ κυΝ υπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυΝ βμΝ Γλαηηα έαμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ θ αΰπθδ ηκτΝ ,Ν ΰέθκθ αδΝ εα ΪΝ παλΫεεζδ βΝ πθΝ ξ δευθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝε έη θβμΝθκηκγ έαμΝΰδαΝ δμΝη α Ϊι δμΝάΝαπκ πΪ δμ,Νη ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫθ λπ βμ,Ν θΪπ υιβμΝ εαδΝ κυΝ αλησ δκυΝ εα ΪΝ π λέπ π βΝ Τπκυλΰκτ,Ν η ΪΝ ΰθυηβΝ βμΝ ΟζκηΫζ δαμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ θ αΰπθδ ηκτέΝ ΓδαΝ βΝ η Ϊ αιβΝ άΝ απσ πα βΝ θΝ απαδ έ αδΝ ΰθυηβΝ κυΝ υπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυΝ βμΝυπβλ έαμΝαπσΝ βθΝκπκέαΝη α Ϊ αδΝάΝαπκ πΪ αδΝκΝυπΪζζβζκμέΝΓδαΝ βθΝ Ϊλ βΝ βμΝ απσ πα βμΝ απαδ έ αδΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ βμΝ πδ λκπάμΝ θ αΰπθδ ηκτέΝ ΟδΝ γΫ δμΝ κυΝ δ δεκτΝ πδ βηκθδεκτΝπλκ ππδεκτΝεαζτπ κθ αδΝη Ν υηίΪ δμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυέΝ Ν πζάλπ βΝ πθΝ γΫ πθΝ αυ υθΝ ΰέθ αδΝ η Ν πλσ ζβοβ,Ν η Ϊ αιβΝ άΝ απσ πα βΝ εα ΪΝ δμΝ ε έη θ μΝ δα Ϊι δμέ Μ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμΝεαγκλέα αδΝκΝ λσπκμ,ΝβΝ δα δεα έαΝεαδΝεΪγ ΝΪζζβΝ ζ π κηΫλ δαΝΰδαΝ βΝ βηκ έαΝαθαεκέθπ βΝεαδΝ βθΝυπκίκζάΝυπκοβφδκ ά πθέρ 1θέΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝηΝ κυΝΪλγλκυΝκ Ν κυΝθέΝιίγή1λλι,ΝσππμΝδ ξτ δ,Ναθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ <5.ΣκΝ υπβλ δαεσΝ υηίκτζδκΝ πθΝ υπαζζάζπθΝ βμΝ Γλαηηα έαμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ θ αΰπθδ ηκτΝ υΰελκ έ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΠλκΫ λκυΝ βμΝαπσΝ τκΝΧβΨΝηΫζβΝ βμΝ πδ λκπάμΝ πκυΝ εζΫΰκθ αδΝ απσΝ βθΝ ΟζκηΫζ δα,Ν απσΝ κΝ δ υγυθ άΝ βμΝ Γλαηηα έαμΝ εαδΝ απσΝ τκΝ ΧβΨΝ αδλ κτμΝ επλκ υπκυμΝ πθΝ υπαζζάζπθΝ η ΝίαγησΝ κυζΪξδ κθΝ Γ΄έΝΚα ΄Ν ιαέλ βΝ ,Ν ΪθΝ θΝ 38 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 39 υπβλ κτθΝυπΪζζβζκδΝ η Ν κθΝ παλαπΪθπΝ κλδαση θκΝίαγησ,Ν ΰδαΝ θαΝ εζ ΰκτθΝπμΝ επλσ ππκδΝ αυ υθ,Ν πδ λΫπ αδ,Νη Νυπσ διάΝ κυμ,ΝβΝ επλκ υπβ άΝ κυμΝεα ΪΝ βθΝπλυ βΝ υΰελσ β βΝ κυΝ υπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυΝαπσΝυπαζζάζκυμΝΪζζπθΝΤπκυλΰ έπθΝάΝΝέΠέ έ έΝπκυΝυπβλ κτθΝη Ν απσ πα βΝ βθΝ υπβλ έαΝ αυ άέΝ Κα ΪΝ αΝ ζκδπΪΝ φαλησακθ αδΝ κδΝ δ ξτκυ μΝ ΰδαΝ αΝ υπβλ δαεΪΝ υηίκτζδαΝ δα Ϊι δμρέ 1ιέΝ΢ κΝΪλγλκΝκ ΄ κυθέΝιίγή1λιι,σππμΝδ ξτ δ,Νπλκ έγ αδΝπαλΪΰλαφκμΝθΝπμΝ ιάμΝμ ξθέΝΟδΝυπβλ έ μΝ βμΝΓ θδεάμΝΓλαηηα έαμΝ ηπκλέκυΝ έθαδΝαλησ δ μΝΰδαΝμ αέΝΣβΝ υζζκΰάΝεαδΝπαλκξάΝπζβλκφκλδυθΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝ ιΫζδιβ,Ν δΪλγλπ βΝεαδΝ δμΝ Ϊ δμΝ βμΝ ΰξυλδαμΝ εα αθΪζπ βμ,Ν βθΝ κλΰΪθπ βΝ εαδΝ κηάΝ βμΝ αΰκλΪμΝ πλκρσθ πθΝ εαδΝ εζΪ πθ,Ν εαγυμΝεαδΝ δμΝ υθγάε μΝαθ αΰπθδ ηκτΝεΪγ εζΪ κυέ ίέΝΣβθΝεα Ϊλ δ βΝπδθΪεπθΝ δαεζα δευθΝεκ κζκΰδευθΝ ξΫ πθΝεαδΝ δε υθέ ΰέΝ ΣβθΝ παλαεκζκτγβ βΝ εαδΝ αθΪζυ βΝ βμΝ α εκτη θβμΝ ηπκλδεάμΝ πκζδ δεάμΝ εαδΝ δα τππ βΝ πλκ Ϊ πθΝ κΝπζαέ δκΝ βμΝΰ θδεσ λβμΝκδεκθκηδεάμΝπκζδ δεάμ,ΝσππμΝαυ άΝ δα υπυθ αδΝαπσΝ βθΝΚυίΫλθβ βέ έΝΣβθΝπαλαεκζκτγβ βΝ βμΝ υηπ λδφκλΪμΝ πθΝ βησ δπθΝεκδθάμΝπφΫζ δαμΝ πδξ δλά πθέ έΣβθΝπαλαεκζκτγβ βΝ κυΝίαγηκτΝ υΰεΫθ λπ βμΝ πθΝ πδξ δλά πθΝεα ΪΝεζΪ κΝκδεκθκηδεάμΝ αληκ δσ β αμΝάΝ βθΝτπαλιβΝ υξσθΝ θαληκθδ ηΫθπθΝπλαε δευθέ έΝΣβθΝυπκίκάγβ βΝ κυΝΫλΰκυΝ βμΝ πδ λκπάμΝαθ αΰπθδ ηκτέ αέΝ ΣβθΝ παλαεκζκτγβ βΝ βμΝ ε Ϋζ βμΝ πθΝ απκφΪ πθΝ βμΝ πδ λκπάμΝ εαδΝ πθΝ ξ δευθΝ υπκυλΰδευθΝεαδΝ δεα δευθΝαπκφΪ πθΝπκυΝ ε έ κθ αδΝ π΄Ναυ υθέ βέΝΣβθΝ παλαπκηπάΝ πθΝ πκδθδευθΝ παλαίΪ πθΝ βμΝθκηκγ έαμΝ αθ αΰπθδ ηκτΝ δ αΰΰ ζδεΫμΝαλξΫμέ δμΝ αλησ δ μΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμΝ λυγηέα αδΝ εΪγ Ν ζ π κηΫλ δαΝ ξ δεάΝ η Ν βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ αυ άμΝ εαδΝ βμΝ υθ λΰα έαμΝ πθΝ υπβλ δυθΝ βμΝ Γ θδεάμΝ Γλαηηα έαμΝ ηπκλέκυΝη Ν βθΝ πδ λκπάΝ θ αΰπθδ ηκτΝεαδΝ βΝΰλαηηα έαΝ βμέρ 18.ΣκΝ πλυ κΝ ΪφδκΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1κΝ κυΝ θέΝ ιίγήιι,Ν σππμΝ δ ξτ δΝ ,Ν λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμΝμΝ“Μ Ν ιαέλ βΝ βθΝπ λέπ π βΝ κυΝΪλγλκυΝ1ΝπαλΪΰλαφκμΝγΝεαδΝη Ν βθΝ πδφτζαιβΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ παλαΰλΪφκυ,Ν αΝ πΪ βμΝ φτ πμΝ δεα άλδαΝ δεαδκτθ αδΝ θαΝ ελέθκυθΝ παλ ηπδπ σθ πμΝ κΝ ετλκμΝ πθΝ εα ΪΝ κΝ ΪλγλκΝ 1Ν παλΪΰλαφκμΝ 1Ν υηφπθδυθΝ εαδΝ απκφΪ πθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βθΝ τπαλιβΝ απαΰκλ υηΫθβμΝ θαληκθδ ηΫθβμΝ πλαε δεάμΝ άΝ εα αξλβ δεάμΝ εη Ϊζζ υ βμΝ πσακυ αμΝ γΫ βμΝ άΝ ξΫ βμΝ κδεκθκηδεάμΝ ιΪλ β βμέρ 19.ΣκΝ τ λκΝ ΪφδκΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ βηΝ κυΝ θέΝ ιίγή1λιι,Ν σππμΝ δ ξτ δ,Ν λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμΝμ ξ΢ κΝ ΫΰΰλαφκΝ πλΫπ δΝ θαΝ αθαφΫλκθ αδΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ θσηκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ γ η ζδυθκυθΝ κΝ αέ βηα,ΝβΝπλκγ ηέαΝπκυΝ Ϊ αδΝΰδαΝ βθΝπαλκξάΝ πθΝπζβλκφκλδυθ,ΝβΝκπκέαΝ θΝηπκλ έΝθαΝ έθαδ ίλαξτ λβΝ πθΝ πΫθ Ν ΧηΨΝ βη λυθΝ ΰδαΝ δμΝ πζβλκφκλέ μΝ πκυΝ αφκλκτθΝ υπκγΫ δμΝ α φαζδ δευθΝ ηΫ λπθΝ άΝ απκφΪ δμΝ ίΪ δΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζγΝ παλέΝ γΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυ,Ν πθΝ ΫεαΝ Χ1ίΨΝ βη λυθΝ ΰδαΝ δμΝ πζβλκφκλέ μΝ πκυΝ αφκλκτθΝ υπκγΫ δμΝ υΰε θ λυ πθΝ εαδΝ πθΝ ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 έεκ δΝ ΧβίΨΝ βη λυθ ΰδαΝ δμΝ ζκδπΫμΝ π λδπ υ δμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κδΝ ευλυ δμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ πλκίζΫπκθ αδΝ Νπ λέπ π βΝηβΝ υηησλφπ βμΝπλκμΝ βθΝυπκξλΫπ βΝπαλκξάμΝπζβλκφκλδυθρέ βίέΝ΢ κΝ ΫζκμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝγ1Ν κυΝθέΝιίγή1λιι,ΝσππμΝδ ξτ δ,Νπλκ έγ αδΝ ΪφδκΝπμΝ ιάμΝμ ξ Νεα ΪΝ κΝΪλγλκΝλΝπαλΪΰλαφκμΝζΝαέ β βΝαυ κτΝπκυΝΫξ δΝυπκίΪζζ δΝεα αΰΰ ζέαΝΰδαΝ βΝζάοβΝ α φαζδ δευθΝηΫ λπθΝπλΫπ δΝη Ν βθΝπκδθάΝ κυΝαπαλΪ ε κυ,ΝθαΝ υθκ τ αδΝαπσΝΰλαηηΪ δκΝ εα αίκζάμΝ κΝαλησ δκΝ βησ δκΝ αη έκΝπαλαίσζκυΝ εα σΝξδζδΪ πθΝΧ1ίίέίίίΨΝ λαξηυθρέ β1έΝ΢ κΝΪλγλκΝγζΝ κυΝθέΝιίγή1λιι,ΝσππμΝδ ξτ δ,Νπλκ έγ αδΝ τ λκΝ ΪφδκΝπμΝ ιάμΝμ ξ Ν πέ κ βΝ πθΝυπσζκδππθΝ ΰΰλΪφπθΝηπκλ έΝθαΝΰέθ αδΝη Ν υ βηΫθβΝ πδ κζάέρ ββέΝ΢ κΝΪλγλκΝζίΝπλκ έγ αδΝφλΪ βΝπμΝ ιάμΝμ ξεαγυμΝεαδΝ κΝΪλγλκΝ11Ν κυΝθέΝ1ηζβή1λκηΝΧΦ ΚΝιβΝ ΄ήΝβθέζέ1λκ5)>. ΆλγλκΝ1ί δΪφκλαΝγΫηα αΝ ηπκλέκυΝ- ΛκδπΪΝγΫηα α 1.ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ λΝ κυΝ θέΝ βγβγή1λληΝ ξΤπαέγλδκΝ ηπσλδκΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ δα Ϊι δμρΝ φαλησακθ αδΝαθαζκΰδεΪΝεαδΝ δμΝ ηπκλδεΫμΝ πδξ δλά δμέ βέΝ Ν δΪ αιβΝ κυΝΪλγλκυΝ1ηΝ κυΝθέΝκίβή1λικΝ,ΝσππμΝ λκπκπκδάγβε η Ν κΝΪλγλκΝ1βΝ κυΝθέΝ 1λκλή1λλ1ΝΧΦ ΚΝ1λβΝ ΄Ψ,Ναθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμΝμ ξαέΝ πδ λΫπ αδΝβΝπυζβ βΝ ηπκλ υηΪ πθΝη Νη δπηΫθ μΝ δηΫμΝησθκΝ τκΝφκλΫμΝ κΝξλσθκΝζσΰπΝ ΫζκυμΝ πκξάμΝ Χ αε δεΫμΝ επ υ δμΨΝ εα ΪΝ δμΝ π λδσ κυμΝ ΙαθκυαλέκυΝ - Φ ίλκυαλέκυΝ εαδΝ ΙκυζέκυΝ - υΰκτ κυέΝ ΟΝ αελδίάμΝ ξλσθκμΝ ΫθαλιβμΝ εαδΝ ζάιβμΝ πθΝ π λδσ πθΝ πθΝ αε δευθΝ επ υ πθΝ εαγκλέα αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμΝ ΰδαΝ σζβΝ βθΝ πδελΪ δα,Ν τ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ βμΝ γθδεάμΝ ΢υθκηκ πκθ έαμΝ ζζβθδεκτΝ ηπκλέκυΝ Χ έ΢έ έ έΨ,Ν αφκτΝ υθ ε δηβγκτθΝ εαδΝ κδΝ πλκ Ϊ δμΝ πθΝ παΰΰ ζηα δευθΝ κλΰαθυ πθΝ πκυΝ θΝ έθαδΝ ηΫζβΝ πθΝ ηπκλδευθΝ υζζσΰπθέ ίέΝ Μ Ν απκφΪ δμΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμΝ εαγκλέακθ αδΝ κΝ π λδ ξση θκΝ εαδΝ αΝ έ βΝ πθΝ πλκ φκλυθΝπκυΝηπκλ έΝθαΝεΪθ δΝεΪγ Ν ηπκλδεάΝ πδξ έλβ β,ΝβΝ δΪλε δαΝεαδΝκδΝ υξσθΝξλκθδεκέΝ π λδκλδ ηκέΝδ ξτκμΝαυ υθ,ΝβΝ δα δεα έαΝΰθπ κπκέβ βμΝεαδΝεΪγ ΝΪζζβΝζ π κηΫλ δαέ ΰέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμΝ εαγκλέα αδΝ κΝ τοκμΝ πθΝ πλκ έηπθΝ πκυΝ πδίΪζζκθ αδΝΰδαΝπαλαίΪ δμΝ πθΝ δα Ϊι πθΝΰδαΝ δμΝ επ υ δμΝεαδΝ δμΝπλκ φκλΫμ,Ν κΝκπκέκΝ θΝηπκλ έΝθαΝυπ λίαέθ δΝ κΝγΣΝ πθΝαεαγΪλδ πθΝ β έπθΝ σ πθΝ κυΝπαλαίΪ β,Ν κΝσλΰαθκΝ πκυΝ αΝ πδίΪζζ δΝεαδΝεΪγ ΝΪζζβΝ ξ δεάΝζ π κηΫλ δαέΝΣαΝξλβηα δεΪΝπλσ δηαΝ δ πλΪ κθ αδΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΚυ δεαΝ έ πλαιβμΝ βηκ έπθΝ σ πθΝΧΚέ έ έ Ψέ γέαέΝΣκΝ ζ υ αέκΝ ΪφδκΝ βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝ1ίΝ κυΝθέΝβγβγή1λληΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμΝ : ξΚα ΪΝ βμΝ απσφα βμΝ κυΝ θκηαλξδαεκτΝ υηίκυζέκυΝ πδ λΫπ αδΝ βΝ Ϊ εβ βΝ πλκ φυΰάμΝ θυπδκθΝ κυΝΓ θδεκτΝΓλαηηα ΫαΝΠ λδφΫλ δαμΝηΫ αΝ Ν έεκ δΝΧβίΨΝβηΫλ μΝαπσΝ βθΝ ζ υ αέαΝ βηκ έ υ άΝ βμΝ Νβη λά δαΝ φβη λέ αΝάΝτ λαΝαπσΝπΪλκ κΝ δηάθκυΝαπσΝ βθΝυπκίκζάΝ βμΝ αέ β βμ,Ν φσ κθΝ θΝ ε σγβε Ναπσφα βέ 40 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 Κα ΪΝ βμΝ απσφα βμΝ κυΝ Γ θδεκτΝ Γλαηηα ΫαΝ Π λδφΫλ δαμΝ πδ λΫπ αδΝ Ϊ εβ βΝ αέ β βμΝ αευλυ πμΝ θυπδκθΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ φ έκυρέ ίέΝΜ ΪΝ βθΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝ1ίΝ κυΝθέΝβγβγή1λληΝπλκ έγ αδΝπαλέΝζΝπκυΝΫξ δΝπμΝ ιάμμ ξζέΝ φσ κθΝ ΫξκυθΝ ιαθ ζβγ έΝ αΝ λαΰπθδεΪΝ ηΫ λαΝ απσΝ βθΝ υπ λαΰκλΪΝ πκυΝ Ϋξ δΝ δ λυγ έΝ τηφπθαΝ η Ν αΝ παλαπΪθπ,Ν ΰδαΝ βθΝ έ λυ βΝ τ λβμΝ εαδΝ πση θπθΝ υπ λαΰκλυθΝ ζδαθδεκτΝ ηπκλέκυΝ απσΝ βθΝ έ δαΝ πδξ έλβ βΝ άΝ απσΝ πδξ δλά δμΝ ζ ΰξση θ μΝ απσΝ αυ άθΝ κθΝ έ δκΝ ΟέΣέ έ,Ναπαδ έ αδΝ βΝΪ δαΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1ΝπκυΝπαλΫξ αδΝυπσΝ δμΝπλκςπκγΫ δμΝέ λυ βμΝ εαδΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝπλυ κυΝεα α άηα κμ,Ναθ ιΪλ β αΝαπσΝ κΝηΫΰ γκμΝ βμΝ πδφΪθ δαμΝ κυΝ θΫκυΝεα α άηα κμέρ Νυφδ Ϊη θβΝπαλΪΰλαφκμΝζΝ κυΝέ δκυΝΪλγλκυΝαθαλδγη έ αδΝ Νηέ ΰέΝΜ ΝαπκφΪ δμΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμΝλυγηέακθ αδΝ δ δεΪΝγΫηα αΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν βΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝυπ λαΰκλυθΝζδαθδεκτΝ ηπκλέκυΝεαδΝ πθΝπκζυεα α βηΪ πθέ ζέΝ ΢ απκ κυΝ λα Ν π λδπ υ δμΝ η α ξβηα δ ηκτΝ πδξ δλά πθΝ λκφέηπθΝ κδ Ϊ δ μΝ άΝ ΰελέ δμΝ πκυΝ ζκτθΝ πλκςπσγ βΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυμΝ εαδΝ ΫξκυθΝ ξκλβΰβγ έΝ απσΝ κπκδα άπκ Ν υπβλ έαΝ βησ δκυΝ κηΫαΝ δ ξτκυθΝ η ΪΝ κΝ η α ξβηα δ ησ,Ν φσ κθΝ βΝ θΫαΝ πδξ έλβ βΝ βλδκπκδ έ αδΝ κΝέ δκΝαθ δε έη θκ,ΝΰδαΝ κΝκπκέκΝξκλβΰάγβε ΝβΝΪ δαέ 5έαέΝ Νπ λέπ π βΝΓ΄Ν βμΝαπλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝκΝ κυΝθέ έΝζίίή1λιίΝ,ΝσππμΝδ ξτ δ,Ναθ δεαγέ α αδΝ πμΝ ιάμΝμ ξΓέΝΣαΝαεέθβ αΝπζάλκυμΝευλδσ β αμΝάΝ υΰευλδσ β αμΝπκυΝξπλ έΝαυ κτ δαΝ δαθκηά,Ν φσ κθΝ ίλέ εκθ αδΝ θ σμΝ ξ έκυΝπσζ πμΝη Νπζβγυ ησΝΪθπΝ πθΝ1ηέίίίεα κέεπθΝεαδ έθαδΝ ζ τγ λαΝ παθ σμΝίΪλκυμέρ ίέΝΣκΝ ΪφδκΝα΄Ν βμΝπαλέΝηΝ κυΝΪλγλκυΝκΝ κυΝθέ έΝζίίή1λιί,ΝσππμΝδ ξτ δΝ,Ναθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμΝμ ξαέΝ ΣαΝ αεέθβ αΝ ΰέθκθ αδΝ ε ΪΝ κΝ τοκμΝ βμΝ αθ δε δη θδεάμΝ κυμΝ αιέαμέΝ ΓδαΝ εΪγ Ν αεέθβ κΝ υπκίΪζζ αδΝ υπ τγυθβΝ άζπ βΝ κπκΰλΪφκυΝ ηβξαθδεκτΝ φσ κθΝ αυ σΝ έθαδΝ κδεσπ κΝ άΝ πκζδ δεκτΝ άΝ αλξδ Ϋε κθαΝ ηβξαθδεκτΝ φσ κθΝ υπΪλξ δΝ ε έ ηαΝ βθΝ κπκέαΝ ηφαθέα αδΝ βΝ παλκτ αΝεα Ϊ α βΝ κυΝαεδθά κυέρ ΰέ ΝπαλΪΰλαφκμΝ1βΝ κυΝΪλγλκυΝκΝ κυΝθέ έΝζίίή1λιίΝΧΦ ΚΝ1ίΝ ΄Ψ,ΝσππμΝαυ σΝ λκπκπκδάγβε Ν εαδΝδ ξτ δ,Ναθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμΝμ ξ1βέΝαέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμΝεαγκλέακθ αδΝκΝ θδαέκμΝ λσπκμΝυπκίκζάμΝ πθΝ εα α Ϊ πθΝα φαζδ δεάμΝ κπκγΫ β βμΝεαδΝ αΝαπαλαέ β αΝ δεαδκζκΰβ δεΪέ ίέΝΟδΝεα α Ϊ δμΝ ξβηα δ ηκτΝ πθΝ ξθδευθΝαπκγ ηΪ πθΝεαδΝ πθΝπ λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝ πκυΝαπαλ έακυθΝ βθΝα φαζδ δεάΝ κπκγΫ β βΝυπκίΪζζκθ αδΝ κΝΤπκυλΰ έκΝ θΪπ υιβμΝηΫξλδΝ βθΝγίάΝΙκυθέκυΝεΪγ ΝΫ κυμέ ΰέΝΟΝΫζ ΰξκμΝ κυΝ ξβηα δ ηκτΝ πθΝ ξθδευθΝαπκγ ηΪ πθΝεαδΝ βμΝ δΪγ βμΝ πθΝπ λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝπκυΝαπαλ έακυθΝ βθΝα φαζδ δεάΝ κπκγΫ β β κζκεζβλυθ αδΝυπκξλ π δεΪΝηΫξλδΝ βθΝ γ1βΝ Οε πίλέκυΝ εΪγ Ν Ϋ κυμέΝ ΜΫξλδΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ αυ άΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΰέθκυθΝ εαδΝ σζ μΝ κδΝ πλκ αληκΰΫμΝ πκυΝ ελέθκθ αδΝ αθαΰεαέ μΝ εαδΝ υπκ δεθτκθ αδΝ πλκμΝ βθΝ α φαζδ δεάΝ αδλ έαΝ απσΝ βθΝ αλησ δαΝ υπβλ έαΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ θΪπ υιβμΝ πμΝ πλκμΝ βΝ δΪγ βΝ π λδκυ δαευθΝ κδξ έπθέΝ ΠαλΪία βΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ πθΝ πλκβΰκτη θπθΝ αφέπθΝ εαδΝ κυΝ παλσθ κμΝ 41 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 υθ πΪΰ αδΝ βθΝ πδίκζάΝ πθΝευλυ πθΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝ αΝΪλγλαΝλΝεαδΝζγΝεαδΝ πση θαΝ κυΝθσηκυΝαυ κτέ έΝ Να φαζδ δεάΝ κπκγΫ β βΝπκυΝ δαηκλφυθ αδΝκλδ δεΪΝηΫξλδΝ βθΝγ1βΝΟε πίλέκυΝεΪγ Ν Ϋ κυμΝ η ΪΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ βμΝ πκπ τκυ αμΝ αλξάμ,Ν δα βλ έ αδΝ υπκξλ π δεΪΝ ηΫξλδΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ κυΝ ζΫΰξκυΝ βμΝ α φαζδ άμΝ κπκγΫ β βμΝ κυΝ πση θκυΝ ξλσθκυΝ ε σμΝ εαδΝ αθΝ τηφπθαΝη Ν δμΝεα α Ϊ δμΝ ξβηα δ ηκτΝ πθΝ ξθδευθΝαπκγ ηΪ πθΝεαδΝ βμΝα φαζδ δεάμΝ κπκγΫ β βμΝ κυΝ πση θκυΝΫ κυμΝβΝα φαζδ δεάΝ κπκγΫ β βΝ δαηκλφυθ αδΝ Νη ΰαζτ λκΝ τοκμΝκπσ ΝεαδΝβΝατιβ άΝ βμΝπλΫπ δΝθαΝ υθ ζ έ αδΝεα ΪΝ αΝπλκίζ πση θαΝ αΝ ΪφδαΝί΄εαδΝ ΰ΄ βμΝπαλαΰλΪφκυΝαυ άμέρ έΝ΢ κΝ ΫζκμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝγΝ κυ ΪλγλκυΝ1βαΝ κυΝθέ έΝζίίή1λιί,ΝσππμΝδ ξτ δ,Νπλκ έγ αδΝ ΪφδκΝπμΝ ιάμΝμ ξΝΜ Ν βθΝέ δαΝ δεα δεάΝαπσφα βΝκλέα αδΝεαδΝβΝαηκδίάΝ κυΝ εεαγαλδ άρέ έΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝηΝ κυΝΪλγλκυΝ1ιαΝ κυΝθέ έΝζίίή1λιί,ΝσππμΝδ ξτ δ,Ναθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμΝμ ξΓδαΝ κθΝ υπκζκΰδ ησΝ βμΝ υπ λαιέαμΝ πθΝ αεδθά πθΝ εαδΝ ξλ κΰλΪφπθ,Ν βΝ κπκέαΝ ηπκλ έΝ θαΝ απκ ζΫ δΝ κδξ έκΝ π λδγπλέκυΝ φ λ ΰΰυσ β αμ,Ν πμΝ λΫξκυ αΝ αιέαΝ ζαηίΪθ αδΝ υπσοβΝ ΰδαΝ η θΝ αΝαεέθβ αΝβΝαθ δε δη θδεάΝ κυμΝαιέαΝΰδαΝ Ν αΝξλ σΰλαφαΝαυ άΝπκυΝπλκετπ δΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝαιέ μΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ κΝπλκ Ϊλ βηαΝ πθΝκδεκθκηδευθΝεα α Ϊ πθέρ έΝ΢ κΝ ΫζκμΝ βμΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝβίΝ κυΝθέΝ1ηθλή1λκη,ΝσππμΝδ ξτ δ,Νπλκ έγ αδΝ ΪφδκΝ πκυΝΫξ δΝπμΝ ιάμΝμ ξ΢ Ν π λέπ π βΝ γαθΪ κυΝ άΝ ησθδηβμΝ κζδεάμΝ αθδεαθσ β αμΝ υθ κθδ άΝ α φαζδ δεάμΝ πδξ έλβ βμ,Ν βΝ α φαζδ δεάΝ πδξ έλβ βΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ εα αίΪζ δΝ αΝ πλσ ππαΝ πκυΝ κΝ υθ κθδ άμΝσλδ Ν δ δεΪΝπμΝ δεαδκτξκμΝά,ΝαθΪζκΰαΝη Ν βΝ υηφπθέα,Ν κθΝέ δκΝάΝαθΝ θΝσλδ Ν δεαδκτξκυμΝ ΰδαΝ βθΝ π λέπ π βΝ γαθΪ κυ,Ν κυμΝ ηΫξλδΝ εαδΝ Ϋ αλ κυΝ ίαγηκτΝ υΰΰΫθ δαμΝ εζβλκθσηκυμΝ κυΝΰδαΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ λδυθΝΧγΨΝ υθ,Ν βθΝπλκηάγ δαΝπκυΝ δεαδκτθ αθΝεαδΝ αθαζκΰκτ Ν βθΝ παλαΰπΰάΝ πθΝ α φαζδ δευθΝ υηίκτζπθΝ πκυΝ υθ σθδα ,Ν φσ κθΝ ΰδ΄αυ σΝ κΝ δΪ βηαΝβΝπαλαΰπΰάΝ ιαεκζκυγ έΝθαΝπαλαηΫθ δΝ βθΝα φαζδ δεάΝ πδξ έλβ βέρ αέΝΣαΝ ΪφδαΝα΄ΝεαδΝΰ΄Ν βμΝπαλαΰλΪφκυΝζΝ κυΝΪλγλκυΝηΝ κυΝεέθέΝζκλή1λιθΝαθ δεαγέ αθ αδΝπμΝ ιάμΝμ ξαέΝ φαέλ βΝ πθΝπδθαεέ πθΝεαδΝ βμΝΪ δαμΝευεζκφκλέαμΝη ΝπλΪιβΝ βμΝ υθκηδεάμΝ λξάμΝ ΰδαΝ ΫθαΝ Χ1ΨΝ ξλσθκέΝ ΢ Ν π λέπ π βΝ πλσεζβ βμΝ α υξάηα κμΝ απσΝ σξβηαΝ ξπλέμΝ κΝ παλαπΪθπΝ δ δεσΝ άηα,Ν κδΝ πδθαεέ μΝ εαδΝ βΝ Ϊ δαΝ ευεζκφκλέαμΝαφαδλκτθ αδΝ ΰδαΝ τκΝΧβΨΝ ξλσθδαΝ εαδΝ πέΝ υπκ λκπάμΝΰδαΝ λέαΝΧγΨΝξλσθδαέΝΓδαΝ βθΝ πδ λκφάΝ πθΝπδθαεέ πθΝεαδΝ βμΝΪ δαμΝευεζκφκλέαμΝ η ΪΝ βθΝ παλΫζ υ βΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ π λδσ πθΝ απαδ έ αδΝ βΝ πλκ εσηδ βΝ απσΝ κθΝ θ δαφ λση θκΝ κυΝ ξ δεκτΝ άηα κμΝα φΪζδ βμέ ΰέΝΥλβηα δεσΝπλσ δηκ,Ν κΝκπκέκΝ ί ίαδυθ αδΝη ΝπλΪιβΝ βμΝ υθκηδεάμΝ λξάμ,ΝυπΫλΝ κυΝ εα ΪΝ κΝΪλγλκΝ1θΝ κυΝεέθέΝζκλή1λιθΝ πδεκυλδεκτΝΚ φαζαέκυΝέ κΝη Ν κΝ Ν λαξηΫμΝδ σπκ κΝ πθΝ1έίίίΝ ΤΡΧΝΧϋURτΨΝεαδΝΰδαΝ αΝζ πφκλ έαΝεαδΝ αΝφκλ βΰΪΝ βησ δαμΝξλά βμ,Ν πθΝηίίΝ ΤΡΧΝΧϋURτΨΝΰδαΝ αΝ πδία βΰΪΝεαδΝΪζζαΝκξάηα αΝεαγ Νφτ βμΝεαδΝ πθΝβηίΝ ΤΡΧΝΧϋURτΨΝ ΰδαΝ αΝ έευεζαέΝ ΣκΝ παλαπΪθπΝ ξλβηα δεσΝ πλσ δηκΝ δ πλΪ αδΝ εα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ Κέ έ έ έ Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ Οδεκθκηδευθ,Ν θΪπ υιβμ,Ν βησ δαμΝ ΣΪιβμΝ εαδΝ Μ αφκλυθΝεαδΝ πδεκδθπθδυθ,ΝπκυΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμ,Νηπκλ έΝ 42 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 θαΝ λυγηέα αδΝ εΪγ Ν ζ π κηΫλ δα,Ν πκυΝ έθαδΝ αθαΰεαέαΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ παλκτ αμΝ παλαΰλΪφκυέρ βέΝ΢ κΝΪλγλκΝ1ίΝ κυΝεέθέΝζκλή1λιθΝπλκ έγ αδΝπαλΪΰλαφκμΝηΝπμΝ ιάμΝμ ξηέΝ Ν υαά β βΝ βμΝετλδαμΝαΰπΰάμΝεα ΪΝα φαζδ δεάμΝ αδλέαμ,Ν κυΝεα ΪΝ κΝΪλγλκΝ1λΝ κυΝ παλσθ κμΝθσηκυΝ πδεκυλδεκτΝΚ φαζαέκυΝάΝΪζζκυΝυπσξλ κυΝΰδαΝαπυζ δαΝ δ κ άηα κμΝζσΰπΝ α υξάηα κμΝ πκυΝ πλκεζάγβε Ν απσΝ αυ κεέθβ κΝ εβλτ αδΝ απαλΪ ε β,Ν αθΝ θΝ πλκ αξγ έΝ ί ίαέπ βΝπ λέΝπλκβΰκτη θβμΝεκδθκπκέβ βμΝαθ δΰλΪφκυΝ βμΝαΰπΰάμΝ βθΝαλησ δαΝ βησ δαΝ ΟδεκθκηδεάΝΤπβλ έαΝ κυΝ θΪΰκθ κμέρ γέΝ΢ βθΝπαλΪΰλαφκΝβΝ κυΝΪλγλκυΝ1λΝ κυΝεέθέΝζκλή1λιθΝ,ΝσππμΝδ ξτ δ,Νπλκ έγ αδΝ ΪφδκΝπμΝ ιάμΝμ ξ πσΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ βμΝ απσφα βμΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ εβλτ αδΝ βΝ π υξ υ βΝ α φαζδ δεάμΝ αδλ έαμΝ άΝ αθαεαζ έ αδΝ βΝ Ϊ δαΝ ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ ,Ν κδΝ σεκδΝ κυΝ α φαζέ ηα κμΝ ζσΰπΝ γαθΪ π βμ,Ν πηα δευθΝίζαίυθΝάΝυζδευθΝαβηδυθΝαπσΝαυ κεδθβ δ δεΪΝα υξάηα αΝ θΝηπκλ έΝ θαΝυπ λίαέθκυθΝ κΝ εΪ κ Νδ ξτκθΝ πδ σεδκΝ πθΝ θ σεπθΝΰλαηηα έπθΝ κυΝ βηκ έκυΝ ά δαμΝ δΪλε δαμέρ δέiέΝ Ν δ ξτμΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ π λέπ π βμΝ υπσΝ κδξ έκΝ α΄ βμΝ παλκτ αμΝ παλαΰλΪφκυΝ αθα λΫξ δΝ κθΝξλσθκΝΫθαλιβμΝδ ξτκμΝ κυΝπέ έΝβηβή1λλθέ ii. εέθβ αΝ πκυΝ ηΫξλδΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυΝ ΫξκυθΝ ΰέθ δΝ ε ΪΝ Ν α φαζδ δεάΝ κπκγΫ β βΝεα σπδθΝπλκβΰκτη θβμΝ ε έηβ βμΝαυ υθΝαπσΝ πδ λκπάΝ κυΝΪλγλκυΝ λΝ κυΝ εέθέΝ β1λίή1λβίΝ τθαθ αδΝ θαΝ παλαη έθκυθΝ Ν α φαζδ δεάΝ κπκγΫ β βΝ κΝ ιηΣΝ βμΝ απκ κγ έ αμΝαιέαμέ ivέΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝ αφέκυΝΧυπσΝiiiΨΝ βμΝπαλκτ αμΝπ λέπ π βμ φαλησακθ αδΝ εαδΝ ΰδαΝ κθΝ υπκζκΰδ ησΝ βμΝ υπ λαιέαμΝ αεδθά πθΝ πκυΝ απκ ζ έΝ κδξ έκΝ κυΝ π λδγπλέκυΝ φ λ ΰΰυσ β αμΝεα ΪΝπκ κ σΝσηπμΝκηΣΝ βμΝ ε δηβγ έ αμΝαιέαμέ vέΝ εέθβ αΝπλκμΝα φαζδ δεάΝ κπκγΫ β βΝΰδαΝ αΝκπκέαΝυπκΰλΪφβε Ναπσφα βΝ υΰελσ β βμΝ πδ λκπάμΝ ε έηβ βμΝ αυ υθΝ ηΫξλδΝ εαδΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυ,Ν ιαδλκτθ αδΝ απσΝ δμΝλυγηέ δμΝ βμΝπ λέπ π βμΝί΄ βμΝπαλκτ αμΝπαλαΰλΪφκυέ viέΝ Ν δΪ αιβΝ βμΝ υπσΝ κδξ έκΝ β΄π λέπ π βμΝ εα αζαηίΪθ δΝ εαδΝ δμΝ εελ η έμΝ έε μΝ ΰδαΝ δμΝ κπκέ μΝ θΝΫξ δΝ ε κγ έΝ ζ έ δεβΝαπσφα βέ viiέΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝζΝ κυΝΪλγλκυΝηΝ κυΝεέθέΝζκλή1λιθΝ φαλησακθ αδΝαθαζκΰδεΪΝ εαδΝ αΝαυ κεδθκτη θαΝ- ηβξαθάηα αΝΫλΰπθ,ΝπκυΝευεζκφκλκτθΝαθα φΪζδ αέ θέαέΝ΢ κΝΪλγλκΝζΝ κυΝθέΝβίκ1ή1λλβΝπλκ έγ αδΝπαλΪΰλαφκμΝπκυΝΫξ δΝπμΝ ιάμΝμ ξΠκ κ σΝ ΫπμΝ κΣΝ πέΝ πθΝ ά δπθΝ σ πθΝ απσΝ δμΝ υθ λκηΫμΝ πθΝ η ζυθΝ πθΝ πδη ζβ βλέπθ,Ν πζβθΝ πθΝη ζυθΝ πθΝ ίδκηβξαθδευθΝ ηβηΪ πθ,Ν δα έγ αδΝ ΰδαΝ βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝ Γ θδεάμΝ ΢υθκηκ πκθ έαμΝ παΰΰ ζηα δευθ,Ν δκ ξθυθ,Ν ηπσλπθΝ ζζΪ κμ,Ν βμΝ γθδεάμΝ ΢υθκηκ πκθ έαμΝ ζζβθδεκτΝ ηπκλέκυ,ΝπμΝεαδΝ πθΝΟηκ πκθ δυθΝεαδΝ΢πηα έπθΝ πθΝη ζυθΝ κυμ,ΝαθαζσΰπμΝη Ν βθΝαλδγηβ δεάΝ κυμΝ τθαηβέ ΟΝ λσπκμΝ εα αθκηάμΝ κυΝ πκ κτΝ αυ κτ,Ν αΝ απκ δε δεΪΝ κδξ έαΝ ΰδαΝ βΝ τθαηβΝ πθΝ δεαδκτξπθΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ ζ π κηΫλ δαΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν απκφΪ δμΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμΝ η ΪΝ ΰθυηβΝ κυΝ έ΢έΝ βμΝ Γέ΢έ έ έ έ Ν εαδΝ βμΝ έ΢έ έ έΝ Μ Ν βθΝ έ δαΝ απσφα βΝ 43 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 44 εα αθΫη αδΝ ηΫλκμΝ απσΝ κΝ έ δκΝ πκ κ σΝ εαδΝ κθΝ Παθ ζζάθδκΝ ΢τθ ηκΝ ιαΰπΰΫπθΝ εαδΝ ΢τθ ηκΝ ιαΰπΰΫπθΝ κλ έκυΝ ζζΪ κμΝ η Ν ίΪ βΝ βΝ υθαζζαΰηα δεάΝ δ λκάΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝη ζυθΝ θσμΝ εΪ κυΝ κτ πθΝεα ΪΝ βθΝ ζ υ αέαΝ λδ έαέρ ίέΝΣκΝ τ λκΝ ΪφδκΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝθΝ κυΝΪλγλκυΝηΝ κυΝέ δκυΝθσηκυΝ λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμΝ : ξΜ Ν απκφΪ δμΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμΝ η ΪΝ απσΝ πλσ α βΝ βμΝ Κέ έ έΝ εαγκλέα αδΝ κΝ πκ κ σΝ πέΝ πθΝ υθ λκηυθΝ πθΝ πδη ζβ βλέπθ,Ν κΝκπκέκΝεα αίΪζζ αδΝαπσΝαυ ΪΝπλκμΝ βθΝ Κ θ λδεάΝ Έθπ βΝ πδη ζβ βλέπθέΝ πσΝ κθΝ πσλκΝ βμΝ αυ σθΝ βΝ Κέ έ Ν υπκξλ κτ αδΝ θαΝ πδξκλβΰ έΝ αΝ αθαΰθπλδ ηΫθαΝ ζζβθδεΪΝ πδη ζβ άλδαΝ βμΝ αζζκ απάμέΝ ΣκΝ τοκμΝ βμΝ πδξκλάΰβ βμΝεαγκλέα αδΝη ΝαπκφΪ δμΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμρ. ΰέΝ ΢ κΝ ΫζκμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ θέΝ βίκ1ή1λλβΝ ξΡτγηδ βΝ κυΝ γ ηκτΝ πθΝ πδη ζβ βλέπθΝ εέζπέρ,Νπλκ έγ αδΝπαλΪΰλαφκμΝι,ΝβΝκπκέαΝΫξ δΝπμΝ ιάμΝμ <7. θΝ βθΝ π λδφΫλ δαΝ κυΝ θκηκτΝ βθΝ κπκέαΝ ε έθ αδΝ βΝ κπδεάΝ αληκ δσ β αΝ πδη ζβ βλέκυΝ ζ δ κυλΰκτθΝ π λδ σ λαΝ Πλπ κ δε έα,Ν δ λτ αδΝ εαδΝ ζ δ κυλΰ έΝ παλΪλ βηαΝ κυΝ πδη ζβ βλέκυΝ βθΝΫ λαΝεαγ θσμΝαπσΝ αΝΠλπ κ δε έαΝπκυΝζ δ κυλΰκτθΝ ε σμΝ βμΝΫ λαμΝ κυΝθκηκτέ Ν κπδεάΝαληκ δσ β αΝ πθΝπαλαλ βηΪ πθΝαυ υθΝ αυ έα αδΝη Ν βθΝ κπδεάΝαληκ δσ β αΝ πθΝ αθ έ κδξπθΝΠλπ κ δε έπθρέ 7. ΝπαλέΝ1ίΝ κυΝΪλγλκυΝγΝ κυΝθέΝβίκ1ή1λλβΝεα αλΰ έ αδΝεαδΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμΝν ξ Ν Κ θ λδεάΝ Έθπ βΝ πδη ζβ βλέπθΝ ηπκλ έΝ θαΝ δ λτ δΝ ΰλαφ έαΝ κΝ ιπ λδεσΝ πκυΝ ζ ξυθκθ αδΝη Ν δ δεσΝ πδ βηκθδεσΝεαδΝίκβγβ δεσΝπλκ ππδεσ,ΝβΝηδ γκ κ έαΝ πθΝκπκέπθΝ ίαλτθ δΝ κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ βμέΝ δ δεΪΝ κΝ ίκβγβ δεσΝ πλκ ππδεσΝ γαΝ πλκ ζαηίΪθ αδΝ πέΝ σπκυ,ΝγαΝΫξκυθΝ Ν ζζβθδεάΝάΝαζζκ απάΝδγαΰΫθ δαΝ ζζβθδεάμΝσηπμΝεα αΰπΰάμέρ κέΝ ΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝζΝ κυΝπέ έΝκ1ή1λλιΝΧΦ ΚΝθλΝ ΄ΨΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμΝμ ξ1έΝ΢ κΝΪλγλκΝζΝ κυΝπέ έΝ1ίβή1λλίΝΧΦ ΚΝζι ΄ΨΝ υθδ υθ αδΝ τκΝΧβΨΝ πδπζΫκθΝγΫ δμΝ δ δευθΝ πδ βησθπθΝ Ν γΫηα αΝ δ γθυθΝ ΢ξΫ πθΝ άΝ δ γθκτμΝ υλππαρεκτΝ δεαέκυΝ άΝ δ γθυθΝ ΟδεκθκηδευθΝ΢ξΫ πθΝεαδΝΰ θδευμΝ ΝγΫηα α,ΝπκυΝΫξκυθΝ ξΫ βΝη Ν βθΝ υλππαρεάΝΈθπ βέρ 9.ΣκΝ τ λκΝ ΪφδκΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ ζγΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βΝ κυΝ θέΝ 1ι1βή1λκι,Ν σππμΝ αθ δεα α Ϊγβε ΝαπσΝ κΝΪλγλκΝλΝ κυΝθέΝβίκ1ή1λλβ,Νεα αλΰ έ αδέ 1ίέαέΝ ΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝγθΝ κυΝεέθέΝβ1λίή1λβίΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμΝμ ξγέΝΟδΝ ζ ΰε ΫμΝαη έίκθ αδΝπΪθ κ ΝαπσΝ βθΝ αδλέαέΝΣκΝπκ σΝ βμΝαηκδίάμΝ κυμΝκλέα αδΝη Ν βθΝαπσφα βΝ βμΝΰ θδεάμΝ υθΫζ υ βμΝπκυΝ κυμΝ δκλέα δέΝΠκ κ σΝ βμΝαηκδίάμΝ πθΝ ζ ΰε υθΝ παλαελα έ αδΝεαδΝαπκ έ αδΝ κΝΟδεκθκηδεσΝ πδη ζβ άλδκΝ ζζΪ κμΝΧΟέ έ έΨέΝΣκΝ ζΪξδ κΝ σλδκΝ βμΝαηκδίάμΝ πθΝ ζ ΰε υθ,ΝεαγυμΝεαδΝ κΝπκ κ σΝ βμΝπαλαελΪ β βμΝεαδΝβΝ δα δεα έαΝ απσ κ βμΝ κυΝ κθΝΟέ έ έΝεαγκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΟδεκθκηέαμΝεαδΝ θΪπ υιβμΝ τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ βμΝ Κ θ λδεάμΝ δκέεβ βμΝ κυΝ ΟδεκθκηδεκτΝ πδη ζβ βλέκυΝ ζζΪ κμέ Ν αηκδίάΝ πθΝ κλεπ υθΝ ζ ΰε υθΝ εαγκλέα αδΝ η Ν βΝ δα δεα έαΝ πκυΝ πλκίζΫπ αδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝπαλαΰλΪφπθΝηΝεαδΝθΝ κυΝΪλγλκυΝ1κΝ κυΝθέΝββγ1ή1λλζΝΧΦ ΚΝ1γλΝ ΄Ψέρ δμΝ ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 45 ίέΝ ΝπαλέΝηΝ κυΝΪλγλκυΝζΝ κυΝεέθέΝβ1λίή1λβίΝξΠ λέΝαθπθτηπθΝ αδλ δυθρ,ΝσππμΝδ ξτ δ,ΝπκυΝ πλκ Ϋγβε Νη Ν κΝΪλγλκΝβθΝ κυΝθέΝβγγλή1λληΝΧΦ ΚΝβίζ ΄ΨΝεα αλΰ έ αδέ ΰέΝ΢ κΝΪλγλκ 1γΝ κυΝεέθέΝβ1λίή1λβί,ΝσππμΝδ ξτ δ,Νπλκ έγ αδΝπαλΪΰλαφκμΝλΝπμΝ ιάμΝμ <9.Μ Ν απσφα βΝ βμΝ Γ θδεάμΝ ΢υθΫζ υ βμΝ πκυΝ ζαηίΪθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ ΪλγλπθΝβλΝπαλέΝγΝεαδΝζΝεαδΝγ1ΝπαλέΝβΝηπκλ έΝ θαΝγ πδ έΝ πλσΰλαηηαΝ δαγΫ πμΝη κξυθΝ κθΝ Πλσ λκμ,Ν αΝ ηΫζβΝ κυΝ έ΢έ,Ν κΝ δ υγτθκθ αΝ ΢τηίκυζκΝ εαδΝ σζκΝ κΝ πλκ ππδεσΝ βμΝ αδλ έαμΝ η Ν βΝ ηκλφάΝ δεαδυηα κμΝ πλκαδλΫ πμΝ αΰκλΪμΝ η κξυθΝ εα ΪΝ κυμΝ σλκυμΝ βμΝ απκφΪ πμΝ αυ άμ,Ν π λέζβοβΝ βμΝ κπκέαμΝ υπσε δ αδ δμΝ δα υπυ δμΝ βηκ δσ β αμΝ κυΝ ΪλγλκυΝιίέΝ Ναπσφα βΝαυ άΝ βμΝΓ θδεάμΝ΢υθ ζ τ πμΝπλΫπ δΝδ έπμΝθαΝκλέα δΝ κθΝαθυ α κΝ αλδγησΝ η κξυθΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ ε κγκτθΝ ,Ν πκυΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ υπ λίαέθ δΝ κΝ 1ή1ίΝ πθΝ υφδ Ϊη θπθΝη κξυθ,ΝαθΝκδΝ λΰααση θκδΝ α εά κυθΝ κΝ δεαέπηαΝΧoptionΨΝαΰκλΪμΝη κξυθ,Ν βθΝ δηάΝ δαγΫ πμΝ αυ υθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κυμΝ σλκυμΝ δαγΫ πμΝ πθΝ η σξπθΝ κυμΝ λΰαακηΫθκυμέΝ ΣκΝ δκδεβ δεσΝ ΢υηίκτζδκΝ βμΝ αδλ έαμΝ η Ν απσφα άΝ κυΝ ε έ δΝ αΝ πδ κπκδβ δεΪΝ δεαδυηα κμΝ αΰκλΪμΝ η κξυθΝ εαδΝ εα ΪΝ κΝ ηάθαΝ εΫηίλδκΝ εαγ Ν ξλσθκυΝ ε έ δΝ η κξΫμΝ κυμΝ λΰααση θκυμέΝ ΣκΝ δκδεβ δεσΝ ΢υηίκτζδκΝ βμΝ αδλ έαμΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ε έ δΝ αΝπδ κπκδβ δεΪΝ δεαδυηα κμΝαΰκλαμΝη κξυθΝεαδΝεα ΪΝ κΝηάθαΝ εΫηίλδκΝεΪγ Ν ξλσθκυΝ ε έ δΝη κξΫμΝαυιΪθκθ αμΝ κΝε φΪζαδκΝ βμΝ αδλ έαμΝαθ δ κέξπμΝεαδΝπδ κπκδ έΝ βθΝ ατιβ βΝ κυΝε φαζαέκυΝεα ΪΝ κΝΪλγλκΝ11έΝΟδΝαυιά δμΝαυ ΫμΝ κυΝε φαζαέκυΝ θΝαπκ ζκτθΝ λκπκπκδά δμΝ κυΝΚα α α δεσΝεαδΝ θΝ φαλησα αδΝ π΄αυ υθΝβΝπαλΪΰλαφκμΝηΝ κυΝΪλγλκυΝ αυ κτέρ έΝ΢ κΝ ΫζκμΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝβκΝ κυΝεέθέΝβ1λίή1λβίΝπλκ έγ αδΝ ΪφδκΝπμΝ ιάμΝμ ξΝκηδεΪΝπλσ ππα,Ν βλκυηΫθκυΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝ αφέκυ,Νη ΫξκυθΝ βΝΓ θδεάΝ΢υθΫζ υ βΝ κλέακθ αμΝπμΝ επλσ ππκυμΝ κυμΝΫπμΝ λέαΝφυ δεΪΝπλσ ππαέρ έΝ ΌπκυΝ κθΝ εέθέΝ β1λίή1λβί,Ν σππμΝ δ ξτ δ,Ν ΰέθ αδΝ αθαφκλΪΝ αδλ έ μ θκκτθ αδΝκδΝ γζβ δεΫμΝ θυθυη μΝ αδλ έ μέ Ν Πκ κ φαδλδεΫμΝ θυθυη μΝ έΝ ΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝβλΝ κυΝεέθέΝβ1λίή1λβίΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμΝμ ξγέΝ ιαδλ δεΪΝπλκε δηΫθκυΝΰδαΝαπκφΪ δμΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝη αίκζάΝ βμΝ γθδεσ β αμΝ βμΝ αδλ έαμ,Ν Ν η αίκζάΝ κυΝ αθ δε δηΫθκυΝ βμΝ πδξ έλβ βΝ αυ άμ,Ν Ν πατιβ βΝ πθΝ υπκξλ υ πθΝ πθΝη σξπθ,Ν Νατιβ βΝ κυΝη κξδεκτΝε φαζαέκυΝηβΝπλκίζ πση θβΝαπσΝ κΝ Κα α α δεσ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝ1γΝΧπαλέΝ1ΝεαδΝβΨΝβΝ πδίαζζκηΫθβΝαπσΝ δα Ϊι δμΝθσηπθΝάΝ ΰ θση θβΝη Νε φαζαδκπκέβ βΝαπκγ ηα δευθ,Ν Νη έπ βΝ κυΝη κξδεκτΝε φαζαέκυ,Ν ΝΫε κ βΝ αθ έκυΝ δ΄κηκζκΰδυθ,Ν Ν η αίκζάΝ κυΝ λσπκυΝ δΪγ βμΝ πθΝ ε λ υθ,Ν Ν υΰξυθ υ β,Ν δΪ πα β,Νη α λκπά,Ναθαίέπ β,ΝπαλΪ α βΝ βμΝ δΪλε δαμΝάΝ δΪζυ βΝ βμΝ αδλ έαμ,ΝπαλκξάΝάΝ αθαθΫπ βΝ ικυ έαμΝ πλκμΝ κΝ δκδεβ δεσΝ ΢υηίκτζδκΝ ΰδαΝ ατιβ βΝ κυΝ η κξδεκτΝ ε φαζαέκυΝ άΝ Ϋε κ βΝ κηκζκΰδαεκτΝ αθ έκυ,Ν Ν απαλ έαΝ εαδΝ υθ λδΪα δΝ ΫΰευλαΝ πέΝ πθΝ γ ηΪ πθΝ βμΝ βη λά δαμΝ δΪ αιβμ,Ν σ αθΝ παλέ αθ αδΝ άΝ αθ δπλκ ππ τκθ αδΝ εα ΄Ν αυ άθΝ ηΫ κξκδΝ επλκ ππκτθ μΝ αΝ τκΝ λέ αΝΧβήγΨΝ κυΝεα αί ίζβηΫθκυΝη κξδεκτΝε φαζαέκυρέ αέΝΣαΝ τκΝ ζ υ αέαΝ ΪφδαΝ βμΝπ λέπ π βμΝΰ΄Ν βμΝαπλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝβθΝ κυΝεέθέΝβ1λίή1λβίΝ ξΠ λέΝ αθπθτηπθΝ αδλ δυθρΝ σππμΝ λκπκπκδάγβεαθΝ η Ν βθΝ παλέΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 11Ν κυΝ θέΝ βγγλή1λληΝΧΦ ΚΝβίζ ΄Ψ,Ναθ δεαγέ αθ αδΝπμΝ ιάμΝεαδΝαλδγηκτθ αδΝπμΝπ λέπ π βΝ ΄μ ξ έΝ ΝηέαΝβη λά δαΝάΝ ί κηα δαέαΝ κυζΪξδ κθΝ φβη λέ α,ΝαπσΝ ε έθ μΝπκυΝ ε έ κθ αδΝ βθΝ Ϋ λαΝ βμΝεαδΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝ θΝ ε έ αδΝ φβη λέ αΝ βθΝπ λδκξάΝαυ άΝ ΝηδαΝβη λά δαΝ άΝ ί κηα δαέαΝ κυζΪξδ κθΝ φβη λέ αΝαπσΝ δμΝ ε δ ση θ μΝ βθΝπλπ τκυ αΝ κυΝθκηκτΝ κθΝ κπκέκΝβΝ αδλ έαΝΫξ δΝ βθΝΫ λαΝ βμέ ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 ιαδλ δεΪΝαθΝβΝ αδλ έαΝ λ τ δΝ Ν άηκΝάΝεκδθσ β αΝ κυΝΝκηκτΝ δεάμ,Ν ε σμΝ κυΝ άηκυΝ γβθαέπθ,Ν βΝ πλσ εζβ βΝ πλΫπ δΝ θαΝ βηκ δ τ αδΝ Ν ηέαΝ βη λά δαΝ άΝ ί κηα δαέαΝ κυζΪξδ κθΝ φβη λέ αΝαπσΝ ε έθ μΝπκυΝ ε έ κθ αδΝ βθΝΫ λα βμΝεαδΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝ θΝ ε έ αδΝ φβη λέ αΝ βθΝ π λδκξάΝ αυ άΝ Ν ηέαΝ βη λά δαΝ άΝ ί κηα δαέαΝ κυζΪξδ κθΝ φβη λέ αΝαπσΝ δμΝ ε δ ση θ μΝ βθΝΫ λαΝ βμΝθκηαλξέαμ,Ν βθΝκπκέαΝυπΪΰ αδΝβΝ αδλ έαέ ΟδΝβη λά δ μΝάΝ ί κηα δαέ μΝ κυζΪξδ κθΝ φβη λέ μΝπλΫπ δΝθαΝ ηπέπ κυθΝ αΝελδ άλδαΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ θέ έΝ 1βθγή1λιβΝ εαδΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βΝ κυΝ θέΝ ζβκθή1λθγ,Ν αθ έ κδξα,Ν σππμΝ αυ κέΝ δ ξτκυθΝ εαδΝ θαΝ ευεζκφκλκτθΝ αθ ζζδπυμΝ κΝ ζδΰσ λκΝ πμΝ ί κηα δαέ μΝ ΰδαΝ λέαΝ ΧγΨΝ κυζΪξδ κθΝξλσθδαρέ βέΣαΝ τκΝ ζ υ αέαΝ ΪφδαΝ βμΝ παλέΝ ηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζγίΝ κυΝ εέθέΝ β1λίή1λβί,Ν σππμΝ λκπκπκδάγβεαθΝ η Ν βθΝ παλέΝ ιΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1γΝ κυΝ θέΝ βγγλή1λληΝ ΧΦ ΚΝ βίζ ΄Ψ,αθ δεαγέ αθ αδΝπμΝ ιάμΝεαδΝαλδγηκτθ αδΝπμΝπ λέπ π βΝΰ΄μ ξΰέΝ ΝηέαΝβη λά δαΝάΝ ί κηα δαέαΝ κυζΪξδ κθΝ φβη λέ α,ΝαπσΝ ε έθ μΝπκυΝ ε έ κθ αδΝ βθΝ Ϋ λαΝ βμΝεαδΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝ θΝ ε έ αδΝ φβη λέ αΝ βθΝπ λδκξάΝαυ άΝ ΝηέαΝβη λά δαΝ άΝ ί κηα δαέαΝ κυζΪξδ κθΝ φβη λέ αΝαπσΝ δμΝ ε δ ση θ μΝ βθΝπλπ τκυ αΝ κυΝθκηκτΝ κθΝ κπκέκΝβΝ αδλ έαΝΫξ δΝ βθΝΫ λαΝ βμέ ιαδλ δεΪΝαθΝβΝ αδλ έαΝ λ τ δΝ Ν άηκΝάΝεκδθσ β αΝ κυΝΝκηκτΝ δεάμ,Ν ε σμΝ κυΝ άηκυΝ γβθαέπθ,Ν αΝ ΫΰΰλαφαΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ ζΝ πλΫπ δΝ θαΝ βηκ δ τκθ αδΝ Ν ηδαΝ βη λά δαΝ άΝ ί κηα δαέαΝ κυζΪξδ κθΝ φβη λέ αΝ απσΝ ε έθ μΝ πκυΝ ε έ κθ αδΝ βθΝ Ϋ λαΝ βμΝ εαδΝ Ν π λέπ π βΝπκυΝ θΝ ε έ αδΝ φβη λέ αΝ βθΝπ λδκξάΝαυ άΝ ΝηέαΝβη λά δαΝάΝ ί κηα δαέαΝ κυζΪξδ κθΝ φβη λέ αΝαπσΝ δμΝ ε δ ση θ μΝ βθΝΫ λαΝ βμΝθκηαλξέαμ,Ν βθΝκπκέαΝυπΪΰ αδΝβΝ αδλ έαέ ΧμΝπλκμΝ δμΝαθπ ΫλπΝ φβη λέ μΝδ ξτκυθΝκδΝπλκςπκγΫ δμΝ βμΝπ λέπ π βμΝ ΄Ν βμΝπαλέΝβΝ κυΝ ΪλγλκυΝβθέρ «11έΝΜ ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθ ΤπκυλΰυθΝ θΪπ υιβμ,Ν θ αΰπθδ δεσ β αμΝεαδΝΝαυ δζέαμΝ εαδΝ Π λδίΪζζκθ κμ,Ν θΫλΰ δαμΝ εαδΝ Κζδηα δεάμΝ ζζαΰάμΝ πκυΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμ,Ν εαγκλέακθ αδΝ κδΝ σλκδΝ εαδΝ κδΝ πλκςπκγΫ δμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ ηπκλδευθΝ εγΫ πθΝ εαδΝ πθΝ εγ δαευθΝ εΫθ λπθΝ κΝ π λδεσΝ βμΝ ξυλαμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κδΝ δκδεβ δεΫμΝ ευλυ δμΝ εαδΝ αΝ πλσ δηαΝ Ν π λέπ π βΝ παλαίέα βμΝ πθΝ σλπθΝ εαδΝ πλκςπκγΫ πθΝ αυ υθέΝ ΣκΝ τοκμΝ πθΝ δκδεβ δευθΝ πλκ έηπθΝ ι δ δε τ αδΝ αθΪζκΰαΝη Ν κΝ έ κμΝ βμΝπαλΪία βμΝεαδΝηπκλ έΝθαΝευηαέθ αδΝη αιτΝπ θ αεκ έπθΝ(ηίί)Ν εαδΝ λδΪθ αΝξδζδΪ πθΝ(γίέίίί)Ν υλυέΝ πέ βμ,Ν τθαθ αδΝθαΝπλκίζΫπκθ αδΝκδΝπ λδπ υ δμΝ δαεκπάμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ Ϋεγ βμΝ εαδΝ κλδ δεάμΝ άΝ πλκ πλδθάμΝ αθΪεζβ βμΝ βμΝ Ϊ δαμΝ εα αζζβζσ β αμΝ εγ δαεκτΝ ξυλκυέΝ Μ Ν βθΝ έ δαΝ απσφα βΝ έγ θ αδΝ πλκ δαΰλαφΫμ,Ν κδΝ κπκέ μ,Ν πΫλαθΝ κυΝ δ δεκτΝ ε δλδκ κηδεκτΝ εαθκθδ ηκτ,Ν π λδζαηίΪθκυθΝ δμΝ ζΪξδ μΝ πλκςπκγΫ δμΝ πθΝ υθγβευθΝ πλσ ία βμΝ εαδΝ κθΝ ζΪξδ κΝ αλδγησΝ γΫ πθΝ Ϊγη υ βμΝ εα ΥΝ αθ δ κδξέαΝ πλκμΝ βθΝ πδφΪθ δαΝ πθΝ εγ δαευθΝ ξυλπθΝ εαδΝ εαγκλέα αδΝ η αία δεάΝ π λέκ κμ,Ν σξδΝ η ΰαζτ λβΝ πθΝ λδυθΝ υθ,Ν ΰδαΝ βΝ υηησλφπ βΝ πθΝ υφδ Ϊη θπθΝ εγ δαευθΝ εΫθ λπθΝ δμΝ παλαπΪθπΝ πλκςπκγΫ δμέΝ Μ Ν σηκδαΝ απσφα βΝ υπαέγλδ μΝ άΝ ΰα ηΫθ μΝ εγΫ δμΝ ηία κτΝ ηδελσ λκυΝ πθΝ 1έίίίΝ έηέΝ ηπκλκτθΝ θαΝ 61 62 ιαδλκτθ αδΝαπσΝ βθΝ φαληκΰάΝηΫλκυμΝ πθΝπαλαπΪθπΝλυγηέ πθέ » 1βέΝ΢υηπζβλυθ αδΝκΝπέθαεαμΝ βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝπέ έΝκζή1λκζΝΧΦ ΚΝγγΝ ΄ΨΝη Ν βθΝ πλκ γάεβΝ πθΝ λα βλδκ ά πθΝμ 61 ΝπαλΪΰλαφκμΝ11Ν κυΝΪλγλκυΝ1ίΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν κΝΪλγλκΝ11Ν κυΝθσηκυΝΝζίγκήβί1β,ΝΦ Κ-1ζΝ ήβ-2-2012 ΝέΝ γ1γλήβίίγ,Ν Φ Κ-1ίίΝ ’Ν παλέΝ ζΝ κυΝ ΪλγλκυΝ θμ «Ν Μ ΪΝ βΝ βηκ έ υ βΝ βμΝ απσφα βμΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ γΝ πατ δΝθαΝδ ξτ δΝβΝη ΝαλδγησΝΚ1-1κίίήβιέβέβίί1Ναπσφα βΝ βμΝΤφυπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμΝΧΦ ΚΝβκγΝ ΄Ψ» 62 46 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 έΝΣλκφκ κ έαΝη Ν λσφδηαΝΧεΫ λδθΰεΨΝΚέ έΝ ΢Τ ΝηηηέβΝεαδΝ έΝ πκγάε μΝ- Φυΰ έαΝΚέ έΝ ΢Τ Νθγ1έβ,ΝπμΝαεκζκτγπμΝμ ή ΝΚή Ν ΢Τ Ν Ρ ΢Σ ΡΙΟΣ Σ λ1Νηηη,βΝΣλκφκ κ έαΝη Ν λσφδηα λβΝθγ1,βΝ πκγάε μΝη Νουΰ έα ΟδΝπαλαπΪθπΝ λα βλδσ β μΝ πδ λΫπ αδΝθαΝδ λτκθ αδΝμ αέΝ΢ Νπ λδκξΫμΝΓ θδεάμΝΚα κδεέαμΝΧΚέΓέΨΝη Ν βθΝπλκςπσγ βΝσ δΝ βΝ υθκζδεάΝ πδφΪθ δαΝ πθΝ ξυλπθΝαπκγάε υ βμΝ θΝυπ λίαέθ δΝ αΝ1ηίίΝ ηέ, ίέΝ Νπ λδκξΫμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ ΰεα Ϊ α βμΝΧ έΜέΨΝεαδΝΧ έΟΨΝ Ν ΙΠ Ν - ΙΟΠ ΝΠ ,Ν εαγυμΝ εαδΝ Ν ε σμΝ ξ έκυΝ π λδκξΫμΝ κυΝ πέ έ Ν ιίιή1λιλΝ ξπλέμΝ π λδκλδ ησΝ βθΝ εδθβ άλδαΝ δ ξτΝεαδΝ βΝ υθκζδεάΝ πδφΪθ δαΝ πθΝξυλπθΝαπκγάε υ βμέ 1γέΝΣαΝδ δπ δεΪΝ ξκζ έαΝΰ θδεάμ,Ν ξθδεάμΝεαδΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝ,Ν αΝεΪγ Ν έ κυμΝ φλκθ δ άλδαΝ εαδΝ κδΝ δ δπ δεκέΝ ίλ φκθβπδαεκέΝ παδ δεκέΝ αγηκέ,Ν αΝ Ι δπ δεΪΝ Ιθ δ κτ αΝ παΰΰ ζηα δεάμΝΚα Ϊλ δ βμΝεαδΝ αΝ λΰα άλδαΝ ζ υγΫλπθΝ΢πκυ υθΝηπκλκτθΝαθΝαυιά κυθΝ αΝ έ αε λΪΝ κυμΝ ΰδαΝ κΝ ξκζδεσΝ Ϋ κμΝ 1λλλ-βίίίΝ ηΫξλδΝ πκ κ σΝ β,ηΣΝ αΝ δ πλαξγΫθ αΝ έ αε λαΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝ ξκζδεκτΝΫ κυμΝ1λλκ-1999. ΢ βθΝ ΫθθκδαΝ κυΝ παλαπΪθπΝ σλκυΝ ξ έ αε λαρΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ εαδΝ αΝ πΪ βμΝ φτ πμΝ πκ ΪΝ πκυΝ δ πλΪ κθ αδΝ ΰδαΝ παλκξάΝ πλσ γ πθΝ υπβλ δυθΝ πκυΝ υθ Ϋκθ αδΝ η Ν βθΝ επαδ υ δεάΝ υπβλ έα,Ν σππμΝ λκφ έα,Ν Ϋικ αΝ η αφκλΪμ,Ν απΪθ μΝ ΰδαΝ εηΪγβ βΝ ιΫθπθΝ ΰζπ υθ,Ν ηκυ δεάμΝξκλκτΝάΝΰδαΝφλκθ δ βλδαεΪΝηαγάηα αΝεζπέ ΠζβλπηΫμΝπκυΝ υξσθΝΫξκυθΝΰέθ δΝΰδαΝ κΝ ξκζδεσΝΫ κμΝ1λλλ-βίίίΝη Ν βθΝπλκκπ δεάΝατιβ βμΝ γ πλκτθ αδΝσ δΝΫξκυθΝ κγ έ Ϋθαθ δΝ πθΝ ά δπθΝ δ Ϊε λπθΝπκυΝπλκετπ κυθΝαπσΝ δμΝλυγηέ δμΝ πθΝ πλκβΰκτη θπθΝ παλαΰλΪφπθΝ κυΝ παλσθ κμΝ ΪλγλκυέΝ ΣαΝ πδπζΫκθΝ δ πλαξγΫθ αΝ πκ ΪΝ πδ λΫφκθ αδέ ΟδΝ παλαίΪ μΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝ παλσθ κμΝ ΪλγλκυΝ δηπλκτθ αδΝ η Ν πλσ δηκΝ απσΝ π θάθ αΝ ξδζδΪ μΝΧηίέίίίΨΝ λαξηΫμΝΫπμΝπ θ αεσ δ μΝξδζδΪ μΝΧηίίέίίίΨΝ λαξηΫμΝαθΪΝηαγβ άΝΰδαΝ κθΝ κπκέκΝ δ πλΪ κθ αδΝ αΝ έ αε λαΝ αυ ΪέΝ ΣκΝ πλσ δηκΝ αυ σΝ πδίΪζζ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμΝεαδΝ δ πλΪ αδΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝπ λέΝ έ πλαιβμΝ βηκ έπθΝ σ πθΝέΝ Ν δα δεα έαΝεαδΝκδΝ δ δεσ λκδΝσλκδΝ έ πλαιβμΝ κυΝπλκ έηκυΝκλέακθ αδΝη ΝεκδθάΝ απσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΟδεκθκηέαμ,ΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝ θΪπ υιβμέ 1ζέΝ ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 11Ν κυΝ θέΝ βθζκή1λκκΝ ΫξκυθΝ αθΪζκΰβΝ φαληκΰάΝ εαδΝ δμΝ υπβλ έ μΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ θΪπ υιβμΝεαδΝ πθΝΰ θδευθΝΰλαηηα δυθΝπκυΝαθάεκυθΝ Ναυ σ,Ν εαγυμΝ εαδΝ πθΝ θκηδευθΝ πλκ υππθΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝ πκυΝ πκπ τκθ αδΝ απσΝ αυ σέΝ ΟδΝ σλκδΝ εαδΝ κδΝ πλκςπκγΫ δμΝ φαληκΰάμΝ κυΝ ηΫ λκυΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμέ 1ηέΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝκΝ κυΝΪλγλκυΝιΝ κυΝθέΝβγβγή1λληΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμΝμ <8.ΟδΝ απκεζ δ δεΫμΝ πλκγ ηέ μΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ κΝ ΪλγλκΝ βηΝ κυΝ θέΝ 1λβλή1λλ1Ν εαδΝ παλα ΪγβεαθΝηΫξλδΝγ1έ1βέ1λληΝπαλα έθκθ αδΝ εΝθΫκυΝηΫξλδΝγ1έ1βέ1λλλρέ 47 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 1θέΝ ΢ βθΝ παλΪΰλαφκΝ θΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιΝ κυΝθέΝ βιίβή1λλλΝ πλκ Ϊ αδΝ βΝ ιάμΝ φλΪ βΝμΝ ξ βθΝ παλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝζζΝ κυΝθέΝθθλή1λιιΝπλκ έγ αδΝ ΪφδκΝπμΝ ιάμμ 1ιέΝ Νπ λέπ π βΝ ΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝκΝ κυΝθέΝβθί1ή1λλκΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμΝμ ξ έ΢ βΝ Γ θδεάΝ Γλαηηα έαΝ δκηβξαθέαμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ θΪπ υιβμΝ υπκίΪζζκθ αδΝ κδΝ αδ ά δμΝ υπαΰπΰάμΝ πθΝ πδξ δλβηα δευθΝ ξ έπθΝ βμΝ υπκπ λέπ π βμΝ ΧxvΨΝ βμΝ π λέπ π βμΝ ΧαΨ,Ν βμΝυπκπ λέπ π βμΧθΨΝ βμΝπ λέπ π βμΝΧ ΨΝεαδΝ βμΝυπκπ λέπ π βμΝΧxiiiΨΝ βμΝπ λέπ π βμΝ ΧαΨΝ,Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝγ,ΝτοκυμΝηΫξλδΝ1Ν δ έΝ λξέΝάΝτοκυμΝαπσΝ1Ν δ έΝ λξέΝηΫξλδΝγΝ δ έΝ λξέΝ,Ν φσ κθΝβΝέ δαΝ υηη κξάΝ θΝπλκΫλξ αδΝαπσΝε φΪζαδαΝ ιπ λδεκτΝάΝπλκΫλξκθ αδΝεαδΝ απσΝε φΪζαδαΝ ιπ λδεκτΝ Νπκ κ σΝηδελσ λκΝ κυΝηίΣέΝΟδΝαδ ά δμΝαυ ΫμΝυπκίΪζζκθ αδΝ η ΪΝ απσΝ ξ δεάΝ πλσ εζβ βΝ ΰδαΝ ε άζπ βΝ θ δαφΫλκθ κμΝ βΝ κπκέαΝ ΰέθ αδΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ ΟδεκθκηέαμΝ εαδΝ θΪπ υιβμ,Ν πκυΝ ε έ αδΝ κυζΪξδ κθΝ λ δμΝΧγΨΝηάθ μΝπλδθΝαπσΝ κθΝεαγκλδαση θκΝ βθΝέ δαΝαπσφα βΝξλσθκΝυπκίκζάμΝ πθΝαδ ά πθΝ υπαΰπΰάμΝ εαδΝ ζαηίΪθ δΝ υλ έαΝ βηκ δσ β αΝ κθΝ κδεκθκηδεσΝ εαδΝ πκζδ δεσΝ τπκΝ γθδεάμ,Ν π λδφ λ δαεάμΝεαδΝθκηαλξδαεάμΝευεζκφκλέαμέ πέ βμ,Ν βΝ Γ θδεάΝ Γλαηηα έαΝ δκηβξαθέαμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ θΪπ υιβμΝ υπκίΪζζκθ αδΝ εα ΪΝ κυμΝ σλκυμΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ αφέκυΝ κδΝ αδ ά δμΝ υπαΰπΰάμΝ πθΝ π θ τ πθΝ πθΝ υπκπ λδπ υ πθΝ ΧxviiΨ,Ν ΧxviiiΨ,Ν ΧxxΨΝ εαδΝ ΧxxiΨΝ βμΝ π λέπ π βμΝ ΧαΨΝ ,Ν εαγυμΝ εαδΝ πθΝ π θ τ πθΝ βμΝπ λέπ π βμΝΧ ΨΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝγ,ΝτοκυμΝηΫξλδΝ1Ν δ έΝ λξέΝάΝτοκυμΝ απσΝ 1Ν δ έΝ λξέΝ ηΫξλδΝ γΝ δ έΝ λξέ,Ν φσ κθΝ άΝ έ δαΝ υηη κξάΝ θΝ πλκΫλξ αδΝ απσΝ ε φΪζαδαΝ ιπ λδεκτΝ άΝ πλκΫλξ αδΝ εαδΝ απσΝ ε φΪζαδαΝ ιπ λδεκτ,Ν αζζΪΝ Ν πκ κ σΝ ηδελσ λκΝ κυΝ 50%. 1κέΝ Νπ λέπ π βΝί΄ βμΝπαλέΝκΝ κυΝθέΝβθί1ή1λλκΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμΝμ ξίέΝ ΟδΝ δα δεα έ μΝ ιΫ α βμΝ εαδΝ υπαΰπΰάμΝ πθΝ π θ τ πθΝ πθΝ υπκπ λδπ υ πθΝ ΧxviiΨ,Ν ΧxviiiΨ,ΝΧxxΨΝεαδΝΧxxiΨΝ βμΝπ λέπ π βμΝΧαΨΝ,ΝεαγυμΝεαδΝ πθΝ π θ τ πθΝ βμ π λέπ π βμΝΧ ΨΝ βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ γΝ απσΝ βθΝ αλησ δαΝ υπβλ έαΝ εαδΝ ΰθπηκ κ δεάΝ πδ λκπάΝ κζκεζβλυθκθ αδΝ κΝαλΰσ λκΝ θ σμΝπΫθ ΝΧηΨΝηβθυθΝαπσΝ βθΝυπκίκζάΝ βμΝ ξ δεάμΝαέ β βμ,Ν κδΝ ΝαπκφΪ δμΝυπαΰπΰάμΝ ε έ κθ αδΝ κΝαλΰσ λκΝ θ σμΝ λδΪθ αΝΧγΨΝβη λυθΝαπσΝ βθΝπμΝΪθπΝ βη λκηβθέαΝ θ σμΝ πθΝ κπκέπθΝ βηκ δ τ αδΝ εαδΝ βΝ π λέζβοάΝ βμΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμρέ 1λέΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝλΝπ λέπ π βΝα΄Ν κυΝΪλγλκυΝκΝ κυΝθέΝβθί1ή1λλκΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμΝμ <9.αέΝ ΟδΝ δα δεα έ μΝ ιΫ α βμΝ εαδΝ υπαΰπΰάμΝ πθΝ πδξ δλβηα δευθΝ ξ έπθΝ βμΝ υπκπ λέπ π βμΝΧxvΨΝ βμΝπ λέπ π βμΝΧαΨΝ,Ν βμΝυπκπ λέπ π βμΝΧθΨΝ βμΝπ λέπ π βμΝΧ ΨΝεαδΝ βμΝ υπκπ λέπ π βμΝ ΧxiiΨΝ βμΝ π λέπ π βμΝ ΧαΨΝ ,Ν βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ γ,Ν απσΝ βθΝ αλησ δαΝ υπβλ έαΝ εαδΝ ΰθπηκ κ δεάΝ πδ λκπάΝ κζκεζβλυθκθ αδΝ κΝ αλΰσ λκΝ θ σμΝ πΫθ Ν ΧηΨ ηβθυθΝ απσΝ βθΝυπκίκζάΝ βμΝ ξ δεάμΝ αέ β βμ,Ν κδΝ Ν απκίΪ δμΝυπαΰπΰάμΝ ε έ κθ αδΝ κΝ αλΰσ λκΝ θ σμΝ ΧγίΨΝ βη λυθΝ απσΝ βθΝ πμΝ ΪθπΝ βη λκηβθέα,Ν θ σμΝ πθΝ κπκέπθΝ βηκ δ τκθ αδΝ εαδΝ κδΝ π λδζάο δμΝ κυμΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμέρέ βίέΝ΢ βθΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝγιΝ κυΝπέ έΝζίθή1λλκΝΧΦ ΚΝβκθ ΄ΨΝαπαζ έφ αδΝβΝφλΪ βΝξεα ΪΝ κΝηΫ λκΝπκυΝκδΝγΫ δμΝαυ ΫμΝελέθκθ αδΝαθαΰεαέ μΝΰδαΝ βθΝεΪζυοβΝ πθΝπλαΰηα δευθΝαθαΰευθΝ βμΝ αδλ έαμρέ β1έΝΣκΝ ζ υ αέκΝ ΪφδκΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1ίΝ κυΝθέΝβγβγή1λληΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμΝμΝ ξ΢ κυμΝΝκηκτμΝ δεάμΝεαδΝΘ αζκθέεβμΝ θΝδ ξτκυθΝκδΝπαλαπΪθπΝπ λδκλδ ηκέέρ «ββέΣκΝ ΝκηαλξδαεσΝ ΢υηίκτζδκΝ βμΝ κδε έαμΝ ΝκηαλξδαεάμΝ υ κ δκέεβ βμΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ηπκλ έΝ θαΝ ξκλβΰ έΝ Ϊ δαΝ Ν πζπ ΪΝ ηΫ αΝ πκυΝ εδθκτθ αδΝ δμΝ φυ δεΫμΝ εαδΝ ξθβ ΫμΝ 48 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 ζέηθ μ,Ν εαγυμΝ εαδΝ ι θΪΰβ βμέ κυμΝ πζπ κτμΝ πκ αηκτμΝ ΰδαΝ βθΝ Ϊ εβ βΝ ησθκΝ κυλδ 49 δεάμΝ Ναθπ ΫλπΝαπσφα βΝγαΝζαηίΪθ αδΝη ΪΝαπσΝ τηφπθβΝΰθυηβΝ βμΝαληκ έαμΝ πδ λκπάμΝ βμΝΝκηαλξδαεάμΝ υ κ δκέεβ βμΝπκυΝ υΰελκ έ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝ θκηΪλξβ,Ν αΝηΫζβΝ βμΝκπκέαμΝγαΝΫξκυθΝπμΝεα π ΫλπΝμ αέΝ κΝθκηΪλξβ,ΝπμΝπλσ λκ, ίέΝ επλσ ππκυμΝ πθΝΤπκυλΰ έπθΝΓ πλΰέαμ,ΝΠ λδίΪζζκθ κμ,ΝΧπλκ αιέαμΝεαδΝ βηκ έπθΝ λΰπθ,Ν ηπκλδεάμΝΝαυ δζέαμ,Ν θΪπ υιβμΝεαδΝ κθΝ επλσ ππκΝ κυΝ έΟέΣέ,ΝπμΝηΫζβ, ΰέΝ ξλΫβΝ ΰλαηηα ΫαΝ γαΝ ε ζ έΝ υπΪζζβζκμΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ ηπκλέκυΝ βμΝ ΝκηαλξδαεάμΝ 63 υ κ δκέεβ βμ» βγέΝ ΢ κΝ ΫζκμΝ βμΝ τ λβμΝ παλαΰλαφκυΝ κυΝ υ ΫλκυΝ ΪλγλκυΝ κυΝθέΝ βγκκή1λλθΝ ξΚτλπ βΝ βμΝαπσΝθέ1βέ1λληΝ υηίΪ πμΝππζά πμΝη αιτΝ βμΝ αδλ έαμΝξ ΛΛ ΝΙΚ ΢Ν Ξ ΓΧΓ ΢ρΝ βμΝ αδλ έαμΝ ξ ΙΟΜ ΓΝ,Ν Μ Σ ΛΛ ΤΣΙΚ ,Ν ΜΠΟΡΙΚ ,Ν ΙΟΜ Υ ΝΙΚ Ν Κ ΙΝ Σ ΥΝΙΚ Ν Σ ΙΡ Ι Ν Π ΡΙΟΡΙ΢Μ Ν ΢Ν ΤΘΤΝ ΢ρΝ εαδΝ κυΝ ΛΛ ΝΙΚΟΤΝ ΜΟ΢ΙΟΤ,ΝπμΝ εΝ λέ κυΝ υηίαζζκηΫθκυΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμΝΧΦ ΚΝηί ΄ΨΝπλκ έγ αδΝ κΝ ιάμΝ ΪφδκΝμ ξΜ Ν βθΝέ δαΝ δα δεα έαΝβΝ δΪλε δαΝ πθΝπμΝΪθπΝα δυθΝηπκλ έΝθαΝπαλα αγ έΝΰδαΝ τκΝαεσηβΝ Ϋ βΝρέ βζέαέΝ΢ βθΝπαλέΝηΝ κυ ΪλγλκυΝβΝ κυΝθέΝββη1ή1λλζΝΰδαΝ βθΝξΠλκ α έαΝ πθΝεα αθαζπ υθρΝ ΧΦ ΚΝ 1λ1Ν ΄ΨΝ πλκ έγ αδΝ ΪφδκΝ πκυΝ Ϋξ δΝ πμΝ αεκζκτγπμΝ μΝ ξ δ δεΪ,Ν σ αθΝ ζΫΰξ αδΝ κΝ π λδ ξση θκΝ κυΝ ΰ θδεκτΝ σλκυΝ υθαζζαΰυθΝ κΝ πζαέ δκΝ πθΝ δα δεα δυθΝ βμΝ παλέΝ λΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1ίΝ Χ υζζκΰδεάΝ δεα δεάΝ πλκ α έαΨΝ εαδΝ βμΝ παλέΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1ζΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυΝ πλκ δηΪ αδΝ βΝ υ η θΫ λβΝ ΰδαΝ κθΝ εα αθαζπ άΝ ληβθ υ δεάΝ ε κξά,Ν φσ κθΝ αυ άΝ κ βΰ έΝ Ναπαΰσλ υ βΝ δα τππ βμΝεαδΝξλά βμΝ κυΝ ξ δεκτΝσλκυρέ ίέΝ ΝπαλέΝθΝ κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝθέΝββη1ή1λλζΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝαεκζκτγπμΝμ ξθέΝ Γ θδεκέΝ σλκδΝ υθαζζαΰυθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ πμΝ απκ Ϋζ ηαΝ βΝ δα ΪλαιβΝ βμΝ δ κλλκπέαμΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝ εαδΝ υπκξλ υ πθΝ πθΝ υηίαζζκηΫθπθΝ Ν ίΪλκμΝ κυΝ εα αθαζπ άΝ απαΰκλ τκθ αδΝ εαδΝ έθαδΝ ΪευλκδέΝ ΟΝ εα αξλβ δεσμΝ ξαλαε άλαμΝ ΰ θδεκτΝ σλκυΝ θ πηα πηΫθκυΝ Ν τηία βΝ ελέθ αδΝ αφκτΝ ζβφγκτθΝ υπσοβΝ βΝ φτ βΝ πθΝ αΰαγυθΝ άΝ υπβλ δυθΝπκυΝαφκλΪΝβΝ τηία β,ΝκΝ εκπσμΝ βμ,Ν κΝ τθκζκΝ πθΝ δ δευθΝ υθγβευθΝεα ΪΝ βΝ τθαοάΝ βμΝ εαδΝ σζ μΝ κδΝ υπσζκδπ μΝλά λ μΝ βμΝ τηία βμΝ άΝ ΪζζβμΝ τηία βμΝ απσΝ βθΝ κπκέαΝ αυ άΝ ιαλ Ϊ αδρέ ΰέΝ ΝφλΪ βΝξΚα αξλβ δεκέΝ έθαδΝδ έπμΝκδΝσλκδΝπκυΝ βθΝαλξάΝ βμΝπαλέΝιΝ κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝ θέΝββη1ή1λλζΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝαεκζκτγπμΝμ ξ΢ ΝεΪγ Νπ λέπ π βΝεα αξλβ δεκέΝ έθαδΝδ έπμΝκδΝσλκδΝπκυΝμ έΝ ΝπαλέΝλΝ κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝθέΝββη1ή1λλζΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝαεκζκτγπμΝμ 63 Ν παλΪΰλαφκμΝ ββΝ κυΝ ΪλγλκυΝ1ίΝ εα αλΰάγβε Ν η Ν βθΝ παλΪΰλαφκΝ 1 α κυΝ ΪλγλκυΝ βθΝ κυΝ θσηκυΝ Ν γ1λίήβίίγ,Ν Φ Κ-βζλΝ ’ ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 <9. ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ αυ κτΝ φαλησακθ αδΝ Ν εΪγ Ν π λέπ π βΝ σ αθΝ βΝ τηία βΝ η αιτΝ πλκηβγ υ άΝ εαδΝ εα αθαζπ άΝ υθ Ϋ αδΝ θΪΝ η Ν βθΝ ζζΪ αΝ άΝ ΪζζβΝ ξυλαΝ κυΝ έΟέΥέΝαθ ιΪλ β αΝαπσΝ βΝ υηία δεάΝ πδζκΰάΝ δεαέκυΝξυλαμΝ ε σμΝ έΟέΥέρ έΝ΢ κΝΪλγλκΝβΝ κυΝθέΝββη1ή1λλζΝπλκ έγ αδΝπαλΪΰλαφκμΝ1ί,ΝπκυΝΫξ δΝπμΝαεκζκτγπμΝμ <10.ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ παλσθ κμΝ ΪλγλκυΝ φαλησακθ αδΝ εαδΝ ΰδαΝ εΪγ Ν σλκΝ τηία βμΝ πκυΝ θΝ απκ Ϋζ Ν αθ δε έη θκΝ α κηδεάμΝ δαπλαΰηΪ υ βμέΝ Θ πλ έ αδΝ σ δΝ κΝ σλκμΝ θΝ απκ Ϋζ Ν αθ δε έη θκΝα κηδεάμΝ δαπλαΰηΪ υ βμ,Νσ αθΝκΝεα αθαζπ άμΝ θΝηπσλ ΝθαΝ πβλ Ϊ δΝ κΝ π λδ ξση θσΝ κυέΝΣκΝΰ ΰκθσμΝσ δΝΰδαΝκλδ ηΫθαΝ κδξ έαΝεΪπκδκυΝσλκυΝάΝΰδαΝΫθαθΝη ηκθπηΫθκΝ σλκΝυπάλι Να κηδεάΝ δαπλαΰηΪ υ βΝ θΝαπκεζ έ δΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυΝ κΝ υπσζκδπκΝ βμΝ τηία βμ,Ν ΪθΝ απσΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ π λδ Ϊ πθΝ πλκετπ δΝ σ δΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ τηία βΝ πλκ ξυλβ βμέΝ ΣκΝ ίΪλκμΝ απσ διβμΝ σ δΝ υπάλι Ν α κηδεάΝ δαπλαΰηΪ υ βΝ φΫλ δΝ κΝ πλκηβγ υ άμέρ έΝ Μ ΪΝ κΝ πλυ κΝ ΪφδκΝ κυΝ κδξ έκυΝ α΄Ν βμΝ παλέΝ λΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1ίΝ κυΝ θέΝ ββη1ή1λλζΝ πλκ έγ αδΝ Ϊφδκ,ΝπκυΝΫξ δΝπμΝαεκζκτγπμΝμ ξΟ αθΝ βΝ πμΝ ΪθπΝ παλΪθκηβΝ υηπ λδφκλΪΝ ε βζυθ αδΝ η ΪΝ απσΝ τ α βΝ άΝ υπσ διβΝ θυ πθΝ πθΝπλκηβγ υ υθΝάΝ φσ κθΝκδΝ θυ δμΝ πθΝπλκηβγ υ υθΝπλκίαέθκυθΝ βθΝπμΝΪθπΝ υηπ λδφκλΪ,Ν σ Νηπκλ έΝθαΝαβ βγ έΝεαδΝαπσΝαυ ΫμΝβΝπατ βμΝ βμρέ ΆλγλκΝ11 ηπκλέαΝπ λ ζαδκ δ υθΝπλκρσθ πθ ΣκΝ ΪλγλκΝ 11Ν κυΝ θέΝ 1ηι1ή1λκη,Ν σππμΝ υηπζβλυγβε Ν εαδΝ λκπκπκδάγβε Ν η Ν κυμΝ θσηκυμΝ 1ιθλή1λκκΝεαδΝβίίκή1λλβΝεαδΝαθ δεα α Ϊγβε Ν βΝ υθΫξ δαΝη Ν βθΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝ1ηΝ κυΝθέΝββκλή1λλη,Ναθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμΝμ “1έΟδΝ δηΫμΝ πθΝ π λ ζαδκ δ υθΝ πλκρσθ πθΝ πκυΝ δα έγ θ αδΝ βθΝ π λδεάΝ αΰκλΪΝ δαηκλφυθκθ αδΝ ΝσζβΝ βθΝ πδελΪ δαΝ βμΝξυλαμΝ ζ τγ λαΝαπσΝ κυμΝα εκτθ μΝ βθΝ ηπκλέαΝ πθΝ πλκρσθ πθΝ αυ υθέΝ ΓδαΝ ζσΰκυμΝ πλκ α έαμΝ κυΝ αθ αΰπθδ ηκτΝ αΝ δυζδ άλδαΝ υπκξλ κτθ αδΝ θαΝ ΰθπ κπκδκτθΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ θΪπ υιβμΝ κθΝ λσπκΝ η Ν κθΝ κπκέκΝ δαηκλφυθκθ αδΝκδΝexΝfactoryΝ δηΫμΝ πθΝπ λ ζαδκ δ υθΝπλκρσθ πθέΝΓδαΝ κυμΝέ δκυμΝζσΰκυμΝκδΝ αδλ έ μΝ ηπκλέαμΝ π λ ζαδκ δ υθΝ υπκξλ κτθ αδΝ θαΝ ΰθπ κπκδκτθΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ θΪπ υιβμΝ δμΝ πλαΰηα δεΫμΝ Χ υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ υξσθΝ επ υ πθΝ άΝ ΪζζπθΝ δαεαθκθδ ηυθΨΝ δηΫμΝ δμΝκπκέ μΝ δαγΫ κυθΝ αΝπ λ ζαδκ δ άΝπλκρσθ αΝ κυμΝπλα βλδκτξκυμΝ αθΪΝπ λδκξάέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμΝεαγκλέακθ αδΝκδΝζ π κηΫλ δ μΝπκυΝ έθαδΝ αθαΰεαέ μΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ τκΝπλκβΰκτη θπθΝ αφέπθΝεαδΝλυγηέα αδΝεΪγ Ν δ δεσ λκΝ αά βηαΝ ξθδεκτ,Νζ π κη λ δαεκτΝάΝ κπδεκτΝξαλαε άλαέ βέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμΝ έθαδΝ υθα σθΝ ΰδαΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ υ η θυθΝ πδπ υ πθΝπκυΝηπκλ έΝθαΝπλκεζβγκτθΝ βθΝκδεκθκηέαΝ βμΝξυλαμΝζσΰπΝ πθΝυοβζυθΝ δ γθυθΝ δηυθΝ κυΝ αλΰκτΝ π λ ζαέκυΝ εαδΝ πθΝ π λ ζαδκ δ υθΝ πλκρσθ πθΝ άΝ ιαδ έαμΝ βμΝ α δεαδκζσΰβ βμΝεα ΪΝ κυμΝεαθσθ μΝ κυΝυΰδκτμΝαθ αΰπθδ ηκτΝεαδΝεα ΪΝ δμΝ δ δεΫμΝ υθγάε μΝ βμΝ δ γθκτμΝ εαδΝ π λδεάμΝ αΰκλΪμΝ π λ ζαδκ δ υθΝ δαησλφπ βμΝ πθΝ δηυθΝ πθΝ π λ ζαδκ δ υθΝ πλκρσθ πθΝ ,Ν θαΝ πδίζβγκτθΝ ΰ θδεΪΝ άΝ κπδεΪΝ αθυ α μΝ δηΫμΝ πυζβ βμΝ κΝ εα αθαζπ άΝΧ έΣέΚέΨΝεαδΝΰδαΝσζαΝάΝκλδ ηΫθαΝΰδαΝ αΝπ λ ζαδκ δ άΝπλκρσθ αέ Ν δ ξτμΝ βμΝ απσφα βμΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ αφέκυΝ δαλε έΝ σ κΝ αυ σΝ πδίΪζζ αδΝ απσΝ δμΝ υθγάε μΝ βμΝ αΰκλΪμΝ εαδΝ πΪθ πμΝ ΰδαΝ δΪ βηαΝ ΫπμΝ τκΝ ΧβΨΝ ηβθυθΝ εΪγ Ν φκλΪέΝ Μ ΪΝ βθΝ πΪλκ κΝ κυΝ δηάθκυΝκΝΤπκυλΰσμΝ θΪπ υιβμΝ παθ ι Ϊα δΝ δμΝ υθγάε μΝεαδΝαπκφα έα δΝΰδαΝ κΝ 50 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 ΪθΝ έθαδΝ αθαΰεαέαΝ βΝ δα άλβ βΝ αθυ α μΝ δηΫμΝπυζβ βμέ 51 Ν δ ξτΝ βμΝ απσφα βμΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ πδίζάγβεαθΝ κδΝ 3.ΓδαΝ κθΝ εαγκλδ ησΝ πθΝ αθυ α πθΝ δηυθΝ πυζβ βμΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ παλαΰλΪφκυΝ ζαηίΪθκθ αδΝυπσοβΝκδΝ υθγάε μΝ βμΝ δ γθκτμΝεαδΝ π λδεάμΝαΰκλΪμΝεαδΝδ έπμΝμ δέβΝ η κ αγηδεάΝ ζδαθδεάΝ δηάΝ πυζβ βμΝ πθΝ πλκρσθ πθΝ αυ υθΝ ζ εαθκπ έκυΝ δεάμΝάΝεαδΝ ΝΪζζ μΝπ λδκξΫμΝ βμΝξυλαμΝσπκυΝαθαπ τ κΝαθ αΰπθδ ησμ, αΝ πλα άλδαΝ κυΝ αδΝδεαθκπκδβ δεΪΝ δδέΝ αΝπ λδγυλδαΝεΫλ κυμΝ πθΝ δυζδ βλέπθ,Ν πθΝ αδλ δυθΝ ηπκλέαμΝπ λ ζαδκ δ υθΝεαδΝ πθΝ πλα βλδκτξπθέ δδδέΝ κΝ δαφκλ δεσΝ εσ κμΝ η αφκλΪμΝ δμΝ δΪφκλ μΝ π λδκξΫμΝ βμΝ ξυλαμΝ εαδΝ κΝ υξσθΝ πλσ γ κΝ εσ κμΝ λκφκ κ έαμΝ κλδ ηΫθπθΝ π λδκξυθΝ δμΝ κπκέ μΝ πδελα κτθΝ ΰδαΝ ΰ πΰλαφδεκτμΝάΝ υΰεκδθπθδαεκτμΝζσΰκυμΝ δ δεΫμΝ υθγάε μ, δθέΝβΝφκλκζκΰδεάΝ πδίΪλυθ βΝ πθΝπ λ ζαδκ δ υθΝπλκρσθ πθ, θέΝ υξσθΝΪζζκδΝπαλΪΰκθ μΝπκυΝ πβλ ΪακυθΝ δμΝ δηΫμΝ βΝ δ γθάΝάΝ βθΝ π λδεάΝαΰκλΪ 4. Μ Ν βθΝαπσφα βΝΰδαΝ κθΝεαγκλδ ησΝαθυ α βμΝ δηάμΝεα αθαζπ άΝεαγκλέακθ αδΝ δ δεσ λαΝ : δέΝ exΝfactoryΝ δηάΝ πθΝπ λ ζαδκ δ υθΝπλκρσθ πθΝεαδΝ αΝ κδξ έαΝ πέΝ βμΝίΪ δΝ πθΝκπκέπθΝ αυ άΝ δαηκλφυθ αδΝαπσΝ αΝ ΰξυλδαΝ δυζδ άλδαέΝ΢ Νπ λέπ π βΝ δ αΰπΰάμΝπ λ ζαδκ δ υθΝ πλκρκθ πθΝ Ν δηάΝ ηδελσ λβΝ απσΝ βθΝ exΝ faxctory,Ν σ Ν πμΝ δηάΝ ίΪ βμΝ ζαηίΪθ αδΝ βΝ δηάΝ δ αΰπΰάμέ δδέ αΝ αθυ α αΝ π λδγυλδαΝ εΫλ κυμΝ πθΝ αδλ δυθΝ ηπκλέαΝ π λ ζαδκ δ υθΝ εαδΝ πθΝ πλα βλδκτξπθ,δδδέΝ δαφκλ δεσΝ εσ κμΝ η αφκλΪμΝ δμΝ δΪφκλ μΝ π λδκξΫμΝ βμΝ ξυλαμΝ εαδΝ κΝ υξσθΝ πλσ φα κΝ εσ κμΝ λκφκ κ έαμΝ π λδκξυθΝ δμΝ κπκέ μΝ δ ξτκυθΝ δ δεΫμΝ ΰ πΰλαφδεΫμΝ άΝ υΰεκδθπθδαεΫμΝ υθγάε μέ Μ Ν δ δεσ λ μΝ απκφΪ δμΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμ,Ν πκυΝ ε έ κθ αδΝ σ αθΝ η αίΪζζ αδΝ βΝ exΝ factoryΝ δηάΝ άΝ ΪζζκδΝ υθ ζ ΫμΝ σππμΝ βΝ φκλκζκΰδεά πδετλπ β,Ν υπκζκΰέακθ αδΝ αλδγηβ δεΪΝ κδΝ παλαπΪθπΝ παλΪΰκθ μΝ αθΪΝ π λδκξάΝ άΝ κηΪ αΝ π λδκξυθΝ εαδΝ εαγκλέα αδΝ βΝ αθυ α βΝζδαθδεάΝ δηάΝΰδαΝεΪγ ΝπλκρσθΝΧαθπ Ϊ βΝ δηάΝεα αθαζπ άΨέ 5.Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμΝ έθαδΝ υθα σμΝ κΝ εαγκλδ ησμΝ ζΪξδ βμΝ δηάμΝ εα αθαζπ άΝπλκε δηΫθκυΝθαΝαθ δη ππδ γκτθΝ θΫλΰ δ μΝάΝ υθγάε μΝαγΫηδ κυΝαθ αΰπθδ ηκτέ 6.΢ κυμΝ παλαίΪ μΝ κυΝ ΪλγλκυΝ αυ κτΝ εαδΝ πθΝ υπκυλΰδευθΝ απκφΪ πθ,Ν πκυΝ ε έ κθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ παλ ξση θ μΝ απσΝ αυ σΝ ικυ δκ κ ά δμ,Ν πδίΪζζκθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμΝκδΝαεσζκυγ μΝ δκδεβ δεΫμΝευλυ δμΝμ αέΝ΢ αΝ δυζδ άλδαΝεαδΝ δμΝ αδλ έ μΝ ηπκλέαμΝπ λ ζαδκ δ υθΝπλσ δηκΝαπσΝ ΫεαΝΫπμΝ εα σΝ εα κηητλδαΝ λαξηΫμΝ αθΪζκΰαΝ η Ν κΝ ηΫΰ γκμΝ βμΝ παλΪία βμ,Ν κθΝ ετεζκΝ λΰα δυθΝ βμΝ παλαίΪ λδαμΝ πδξ έλβ βμ,Ν δμΝ υθγάε μΝ υπσΝ δμΝ κπκέ μΝ ζΫ βε Ν βΝ παλΪία β,Ν κΝ πλκ κευη θκΝ απσΝ βθΝ παλΪία βΝ σφ ζκμ,Ν βΝ ΰ θδεσ λβΝ υηπ λδφκλΪΝ βμΝ παλαίΪ λδαμΝ πδξ έλβ βμΝ βθΝ αΰκλΪΝ π λ ζαδκ δ υθΝ πλκρσθ πθΝ εαδΝ κΝ ία ησΝ πθΝ εαθσθπθΝ κυΝ υΰδκτμΝαθ αΰπθδ ηκτέΝ΢ Νπ λέπ π βΝηβΝ υηησλφπ βμΝάΝυπκ λκπάμΝ κΝπλσ δηκΝηπκλ έΝθαΝ λδπζα δα έέΝ ΣαΝ πλσ δηαΝ πκυΝ πδίΪζζκθ αδΝ εα ΪΝ βθΝ παλκτ αΝ δΪ αιβΝ δ πλΪ κθ αδΝ ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 52 εα ΪΝ κθΝΚέ έ έ Νη Ν έ ζκΝ βΝ ξ δεάΝαπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμέΝΜ Ναπσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ θΪπ υιβμΝ εαδΝ ΟδεκθκηδευθΝ λυγηέα αδΝ εΪγ Ν αθαΰεαέαΝ ζ π κηΫλ δα ξ δεΪΝ η Ν βΝί ίαέπ βΝεαδΝ έ πλαιβΝ πθΝπλκ έηπθέ ίέΝ΢ κυμΝπλα βλδκτξκυμΝπ λ ζαδκ δ υθΝπλκρσθ πθ,Νη ΝίΪ βΝ αΝελδ άλδαΝεαδΝ δμΝ δα δεα έ μΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝ αφέκυ,Ν πδίΪζζκθ αδΝπλσ δηαΝαπσΝΫθαΝΫπμΝ ΫεαΝ εα κηητλδαΝ λαξηΫμ,Ν αΝκπκέαΝ Νπ λέπ π βΝηβΝ υηησλφπ βμΝάΝυπκ λκπάμΝηπκλκτθΝθαΝ δπζα δα γκτθέ ΰέΝ ΢ δμΝ αδλ έ μΝ ηπκλέαμΝ π λ ζαδκ δ υθΝ εαδΝ κυμΝ πλα βλδκτξκυμΝ ηπκλ έΝ θαΝ πδίζβγ έΝ πλκ πλδθάΝ εαδΝ Ν π λέπ π βΝ υπκ λκπάμΝ κλδ δεάΝ αθΪεζβ βΝ βμΝ Ϊ δαμΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμ,ΝζαηίΪθκθ αμΝυπσοβΝ αΝελδ άλδαΝ κυΝ αφέκυΝα΄ΝεαδΝ φσ κθΝελδγ έΝη Ν δ δεάΝαδ δκζκΰέαΝσ δΝβΝ πδίκζάΝπλκ έηκυΝ θΝαλε έέ ιέΝΠΫλαθΝ πθΝ δκδεβ δευθΝευλυ πθΝεαδΝαθ ιΪλ β αΝαπσΝαυ Ϋμ,ΝκδΝπαλαίΪ μΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝαυ άμΝεαδΝ πθΝαπκφΪ πθΝπκυΝ ε έ κθ αδΝ τηφπθαΝη Ν δμΝπλκίζ πση θ μΝ απσΝ αυ άθΝ ικυ δκ κ ά δμΝ δηπλκτθ αδΝ η Ν φυζΪεδ βΝ κυζΪξδ κθΝ λδυθΝΧγΨΝ ηβθυθΝ εαδΝ η Ν ξλβηα δεάΝπκδθάέρ Κ Φ Λ ΙΟΝΣΡΙΣΟ ΚΚ Θ ΡΙ΢ Ν ΣΟΤΝ ξΟΡΓ ΝΙ΢ΜΟΎΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΢Ν ΠΙΧ ΙΡ ΢ ΩΝΝ έ έΝ(Οέ έ )ρ Ν ΢ΤΓΚΡΟΣ ΢ Ω΢Ν ΆλγλκΝ1β Λτ βΝεαδΝ εεαγΪλδ βΝ κυΝΟέ έ έ 1. Ν αθυθυηβΝ αδλ έαΝ η Ν βθΝ ππθυηέαΝ ξΟΡΓ ΝΙ΢ΜΟ΢Ν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΢Ν Ν ΢ΤΓΚΡΟΣ ΢ ΢Ν ΠΙΥ ΙΡ ΢ ΧΝΝ έ έρΝΧΟέ έ Ψ,ΝβΝκπκέαΝ υ Ϊγβε Νη Ν κΝΪλγλκΝ1Ν κυΝθέΝ1γκθή1λκγΝΧΦ ΚΝ1ίι ΄Ψ,Νζτθ αδΝεαδΝ έγ αδΝυπσΝ εεαγΪλδ βΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ βμΝ απκφΪ πμΝ βμΝ πση θβμΝπαλαΰλΪφκυέ βέΝΜ εκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝ θΪπ υιβμΝ,ΝπκυΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμ,Ν δκλέα αδΝ εεαγαλέ λδα,Ν λΪπ ααΝ πκυΝ ζ δ κυλΰ έΝ θσηδηαΝ βθΝ ζζΪ αΝάΝγυΰα λδεάΝ πδξ έλβ βΝ Ϋ κδαμΝ λΪπ ααμέΝΜ ΝσηκδαΝαπσφα βΝεαγκλέα αδΝεαδΝ βΝ αηκδίάΝ βμΝ εεαγαλέ λδαμΝ εαδΝ αθα έγ αδΝ Ν κλεπ κτμΝ ζ ΰε ΫμΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ αε δεκτΝ ζΫΰξκυ,Ν εα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ εέθέΝ β1λίή1λβίΝ ,ΝΰδαΝ κθΝ δ κζκΰδ ησΝ θΪλι πμΝεαδΝ πΫλα κμΝ βμΝ εεαγΪλδ βμέΝ « Ν αηκδίάΝ βμΝ εεαγαλέ λδαμΝ εαδΝ πθΝ ζ ΰε υθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ απαθυθΝ βμΝ εεαγΪλδ βμΝίαλτθ δΝ κθΝΟέ έ .»64 ΆλγλκΝ1γ θαΰΰ ζέαΝαπαδ ά πθΝπδ π υθ 1έΝ Ν εεαγαλέ λδαΝ υπκξλ κτ αδ,Ν θ σμΝ πλκγ ηέαμΝ έεκ δΝ ΧβίΨβη λυθΝ απσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ βμΝ εα ΪΝ κΝ ΪλγλκΝ 1Ν παλέΝ βΝ απσφα βμΝ δκλδ ηκτΝ βμ,Ν θαΝ βηκ δ τ δΝ Ν τκΝ βη λά δ μΝ φβη λέ μΝ εαδΝ ηέαΝ κδεκθκηδεάΝ φβη λέ αΝ πθΝ γβθυθΝ πκυΝ πζβλκτθΝ δμΝ πλκςπκγΫ δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βθΝ παλέΝ βΝ π λδπ υ δμΝ ί΄εαδΝ ΰ΄ κυΝ εέθέΝ β1λίή1λβίΝ πλσ εζβ βΝ αθαΰΰ ζέαμΝ απαδ ά πθΝ πθΝ αθ δ υθΝ κυΝΟέ έ έΝ,ΝπζβθΝ κυΝ βηκ έκυ,Ν πθΝκπκέπθΝκδΝαπαδ ά δμΝ θΝ έθαδΝ εα αξπλβηΫθ μΝ αΝ ίδίζέαΝ βμΝ αδλ έαμΝ εαδΝ κθΝ δ κζκΰδ ησΝ βμΝ πμΝ ίΫίαδ μ,Ν εεαγαλδ ηΫθ μΝεαδΝζβιδπλσγ η μέ 64 ΣκΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Ν«Ν»Ν ΪφδκΝαθ δεα α Ϊγβε ΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝβίΝκυΝθσηκυΝβλζ1ήβίί1,ΝΦ Κ-βί1Ν Υ ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 2.ΟδΝπαλαπΪθπΝ αθ δ ΫμΝυπκξλ κτθ αδΝ θ σμΝπλκγ ηέαμΝ θσμΝΧ1ΨΝηβθσμΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ βμΝ πλσ εζβ βμΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ παλαΰλΪφκυΝ θαΝ αθαΰΰ έζκυθΝ δμΝ απαδ ά δμΝ κυμέΝ Ν αθαΰΰ ζέαΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ πζάλβμΝ εαδΝ αελδίάμΝ εαδΝ θαΝ π λδΫξ δΝ κυζΪξδ κθΝ κΝ πκ σΝ βμΝ απαδ ά πμ,Ν κΝ ξλσθκΝ πκυΝ εα Ϋ βΝ άΝ γαΝ εα α έΝ ζβιδπλσγ ηβ,Ν κΝ ξλσθκΝ ΰ θΫ πμ,Ν βΝ ΰ θ δκυλΰσΝ αδ έαΝ βμΝ απαδ ά πμΝ εαδΝ κΝ υξσθΝ πλκθσηδκέΝ φσ κθΝ θΝ Ϋΰδθ Ν ηπλσγ ηβΝ αθαΰΰ ζέα,ΝβΝ ξ δεάΝαπαέ β βΝαπκ ί θθτ αδέ «γέΝ Ναθαΰΰ ζέαΝπκυΝΫΰδθ ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπλκβΰκτη θβΝπαλΪΰλαφκΝ θΝ δαεσπ δΝκτ Ν αθα Ϋζζ δΝ βθΝπαλαΰλαφάΝ βμΝαπαδ ά πμ,ΝπκυΝ Ϋξ δΝαλξέ δΝθαΝ δαθτ αδέΝ Ν δΪ αιβΝ κυΝΪλγλκυΝζζγΝ έΚέΝ θΝ φαλησα αδΝΰδαΝ δμΝαπαδ ά δμΝ πθΝκπκέπθΝ υηπζβλυγβε ΝκΝ 65 ξλσθκμΝπαλαΰλαφάμ» λγλκΝ1ζ δα δεα έαΝ εεαγΪλδ βμΝ- δΪλε δαΝ εεαγΪλδ βμ 1έΝ Ν εεαγαλέ λδαΝυπκξλ κτ αδΝη Ν βθΝαθΪζβοβΝ πθΝεαγβεσθ πθΝ βμΝεαδΝ κΝαλΰσ λκΝ θσμΝ τκΝΧβΨΝηβθυθΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ βμΝαπσφα βμΝ δκλδ ηκτΝ βμ,ΝθαΝ θ λΰά δΝαπκΰλαφάΝ βμΝ αδλδεάμΝ π λδκυ έαμΝ εαδΝ θαΝ υθ Ϊι δΝ δ κζκΰδ ησΝ κθΝ κπκέκΝ βηκ δ τ δΝ ζ ΰηΫθκΝ Ν τκΝ βη λά δ μΝ φβη λέ μΝεαδΝ ΝηέαΝκδεκθκηδεάΝεα ΪΝ αΝκλδαση θαΝ βθΝπ λέΝί΄Ν βμΝπαλέΝηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζγΝ ίΝ κυΝ εέθέΝ β1λίή1λβίέΝ θ έΰλαφκΝ κυΝ βηκ δ υηΫθκυΝ δ κζκΰδ ηκτΝ υπκίΪζζ αδΝ βθΝ εα ΪΝ κΝ ΪλγλκΝ 1θΝ παλέΝ 1Ν αλησ δαΝ υπβλ έαΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ θΪπ υιβμΝ εαδΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ ΟδεκθκηδευθέΝ ΣβθΝ έ δαΝ υπκξλΫπ βΝ Ϋξ δΝ βΝ εεαγαλέ λδαΝ εαδΝ εα ΪΝ βΝ ζάιβΝ βμΝ εεαγΪλδ βμέΝ« θΝαπαδ έ αδΝβΝ τθ αιβΝ θ δΪη πθΝδ κζκΰδ ηυθ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝυπκίκζάΝ πλκ πλδθυθΝφκλκζκΰδευθΝ βζυ πθΝ Νπ λέπ π βΝπαλΪ α βμΝ βμΝ εεαγΪλδ βμΝπΫλαθΝ 66 κυΝΫ κυμ» 2. Ν εεαγαλέ λδαΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ π λα υ δΝ δμΝ εελ η έμΝ αδλδεΫμΝ υπκγΫ δμΝ ,Ν θαΝ επκδά δΝ δμΝη κξΫμΝεαδΝ αΝεδθβ Ϊ,ΝθαΝ δ πλΪι δΝ δμΝαπαδ ά δμΝεαδΝθαΝ ικφζά δΝ αΝξλΫβΝ βμΝ αδλ έαμΝηΫξλδΝ κυΝτοκυμΝπκυΝ πδ λΫπ δΝ κΝ θ λΰβ δεσΝ κυΝΟέ έ έ 3.ΣκΝΪλγλκΝζλΝ κυΝεέθέΝβ1λίή1λβίΝ φαλησα αδΝεαδΝΰδαΝ βθΝ εεαγΪλδ βΝ κυΝΟέ έ Ν φσ κθΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμΝ θΝπλκίζΫπ αδΝ δαφκλ δεΪέ 4.ΟΝ ξλσθκμΝ βμ εεαγΪλδ βμΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ υπ λί έΝ κυμΝ εακε υΝ Χ1κΨΝ ηάθ μΝ απσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ βμΝ απσφα βμΝ δκλδ ηκτΝ κυΝ εεαγαλδ άέΝ Ν παλαπΪθπΝ πλκγ ηέαΝ ηπκλ έΝ θαΝ παλα αγ έ,Ν ηέαΝ φκλΪΝ ησθκΝ εαδΝ ηΫξλδΝ ΫιδΝ ΧθΨΝ ηάθ μΝ ,Ν η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ θΪπ υιβμΝεαδΝΟδεκθκηδευθέ 5. φσ κθΝ βΝ εεαγΪλδ βΝ θΝ κζκεζβλπγ έΝ θ σμΝ κυΝ παλαπΪθπΝ ξλκθδεκτΝ δα άηα κμΝ ,Ν γ πλ έ αδΝσ δΝΫξ δΝπ λα πγ έ,Νπατ δΝαυ κ δεαέπμΝβΝ ικυ έαΝ βμΝ εεαγΪλδ βμΝεαδΝ φαηλσα αδΝ κΝΪλγλκΝ1ηΝ κυΝπαλσθ κμΝσ κθΝαφκλΪΝ βθΝ τξβΝ βμΝ αδλδεάμΝπ λδκυ έαμέ θέΝΠαλΪΝ βΝζάιβΝ βμΝγβ έαμΝ βμΝβΝ εεαγαλέ λδαΝυπκξλ κτ αδΝ,ΝηΫ αΝ Νπλκγ ηέαΝ τκΝΧβΨΝ ηβθυθΝαπσΝ βΝζάιβΝ βμΝεα ΪΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝζΝ κυΝπαλσθ κμΝπλκγ ηέαμ,ΝθαΝ υθ Ϊι δΝεαδΝθαΝ βηκ δ τ δΝ ζ ΰηΫθκΝ κθΝδ κζκΰδ ησΝπΫλα κμΝ βμΝ εεαγΪλδ βμ,Νεα ΪΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝ1Ν κυΝ παλσθ κμ, εαδΝ θαΝ δ επ λαδυ δΝ δμΝ δα δεα έ μΝ εα αΰλαφάμΝ εαδΝ παλΪ κ βμΝ βμΝ η αίδίααση θβμΝεα ΪΝ κΝΪλγλκΝ1ηΝπ λδκυ έαμέ Ν παλΪΰλαφκμΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1γΝ αθ δεα α Ϊγβε Ν απσΝ βθΝ παλΪΰλαφκΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βίΝ κυΝ θσηκυΝΝΝ βλζ1ήβίί1,ΝΦ Κ-βί1Ν Υ 65 ΣκΝ παλαπΪθπΝ ηΫ αΝ 2941/2ίί1,ΝΦ Κ-βί1Ν Υ 66 Ν «Ν »Ν ΪφδκΝ αθ δεα α Ϊγβε Ν απσΝ βθΝ παλΪΰλαφκΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βίΝ κυΝ θσηκυΝΝ 53 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 ιέΝ Ν εεαγαλέ λδαΝηπκλ έΝ θαΝπλκίαέθ δΝ ΝπζβλπηΫμΝαπσΝ αΝ δαγΫ δηαΝ κυΝΟέ έ έΝΰδαΝ βΝ τθ αιβΝ εαδΝ βηκ έ υ βΝ κυΝ δ κζκΰδ ηκτ,Ν βθΝ ισφζβ βΝ πθΝ αηκδίυθΝ πθΝ ζ ΰε υθΝ εαδΝ ΰ θδεΪΝ βθΝδεαθκπκέβ βΝυπκξλ υ πθΝπΪ βμΝφτ πμΝ κυΝΟέ έ έ ΆλγλκΝ1η ΣτξβΝπ λδκυ έαμΝ κυΝΟέ έ Νη ΪΝ κΝπΫλαμΝ βμΝ εεαγΪλδ βμ 1.Μ ΪΝ κΝ πΫλαμΝ βμΝ εεαγΪλδ βμΝ εα ΪΝ βθΝ παλέΝ βΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ Ϊλγλκυ,Ν σζαΝ αΝ κδξ έαΝ κυΝ θ λΰβ δεκτΝ κυ Οέ έ έΝ π λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ εΪγ Ν φτ βμΝ δεαδπηΪ πθΝ εαδΝ αιδυ πθ,Ν αθ ιΪλ β αΝ αθΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ κθΝ δ κζκΰδ ησΝ άΝ αΝ ίδίζέαΝ κυ,Ν η αίδίΪακθ αδ,ΝαπσΝ βθΝπαλαπΪθπΝβη λκηβθέαΝαυ κ δεαέπμΝεαδΝξπλέμΝΪζζβΝ δα δεα έαΝ κΝ βησ δκέΝ ΰΰυά δμΝεαδΝα φΪζ δ μΝυπΫλΝ πθΝη αίδίααση θπθΝαπαδ ά πθ,ΝεαγυμΝεαδΝ υξσθΝ ίΪλβΝ πέΝ πθΝη αίδίααση θπθΝπ λδκυ δαευθΝ κδξ έπθ,Ν δα βλκτθ αδέ βέΝ εελ η έμΝ έε μΝη Ν δΪ δεκΝ κθΝΟέ έ έΝ υθ ξέακθ αδΝ κΝσθκηαΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ βηκ έκυΝ,Ν πμΝ δ δεκτΝ δα σξκυΝ κυΝΟέ έ έ,ΝξπλέμΝΪζζβΝ δα τππ β,Ν ξπλέμΝθαΝ πΫλξ αδΝίέαδβΝ δαεκπάΝ κυμΝεαδΝξπλέμΝθαΝαπαδ έ αδΝ άζπ βΝπ λέΝ παθαζάο υμΝ κυμέ γέΝ Ν η αίέία βΝ πθΝ π λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝ κυΝ Οέ έ έΝ πλκμΝ κΝ βησ δκΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ πλΪιβΝ πκυΝ υθ Ϋ αδΝ η Ν αυ άΝ απαζζΪ κθ αδΝ απσΝ εΪγ Ν φσλκ,Ν δ φκλΪΝ άΝ ΫζκμΝ ,Ν π λδζαηίαθκηΫθκυΝ κυΝ ΫζκυμΝξαλ κ άηκυ,ΝυπΫλΝ κυΝ βηκ έκυΝάΝ λέ πθέ ζέΝΣκΝ βησ δκΝ υγτθ αδΝΰδαΝ δμΝυπκξλ υ δμΝ κυΝΟέ έ έ,ΝηΫξλδΝ κυΝτοκυμΝ κυΝπλκρσθ κμΝ βμΝ εεαγΪλδ βμΝ κΝ κπκέκΝ δ Ϋπλαι Ν πμΝ ηΫ κξκμΝ κυΝ Οέ έ έΝ εαδΝ ηΫξλδΝ βμΝ αιέαμΝ πθΝ η αίδίααση θπθΝ κδξ έπθΝεα α΄ βθΝπαλέΝ1Ν κυΝπαλσθ κμ,ΝπμΝ δ δεσμΝ δΪ κξκμΝ κυΝΟέ έ έΝ ΣκΝ ΪλγλκΝ ζιλΝ έΚέΝ θΝ φαλησα αδέΝ θΝ γέΰκθ αδΝ απσΝ βθΝ παλκτ αΝ δΪ αιβΝυπκξλ υ δμΝ κυΝ βηκ έκυ,ΝκδΝκπκέ μΝΫξκυθΝαθαζβφγ έΝαπσΝπαλκξάΝ ΰΰυά πθΝΰδαΝκφ δζΫμΝ κυΝΟέ έ έΝάΝ πθΝγυΰα λδευθΝ κυΝ αδλ δυθΝπλκμΝ κυμΝ αθ δ ΫμΝ κυμέ ηέΝΟδΝ αθ δ ΫμΝ κυΝΟέ έ έ,ΝκδΝκπκέκδΝ θΝδεαθκπκδάγβεαθΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ εεαγΪλδ άμΝ κυ,Ν ηπκλκτθΝ θαΝ δεαθκπκδβγκτθΝ η Ν ε Ϋζ βΝ εα ΪΝ κυΝ βηκ έκυΝ πμΝ δ δεκτΝ δα σξκυΝ κυΝ Οέ έ έ,ΝβΝκπκέαΝηπκλ έΝ θαΝΫξ δΝ πμΝαθ δε έη θκΝ βθΝ πδίκζάΝεα Ϊ ξ βμΝαπκεζ δ δευμΝ πέΝ πθΝπ λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝ κυΝΟέ έ έΝπκυΝη αίδίΪ γβεαθΝ κΝ βησ δκέ ΢ Ν π λέπ π βΝ εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ αΝ π λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝ πκυΝ η αίδίΪ γβεαθΝ ΫξκυθΝ κΝ η αιτΝ επκδβγ έ,Ν κΝ βησ δκΝ υγτθ αδΝ ηΫξλδΝ κυΝ εαγαλκτΝ πκ κτΝ πκυΝ δ Ϋπλαι Ν απσΝ βθΝ επκέβ άΝ κυμέ θέΝΜ ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝ θΪπ υιβμΝλυγηέα αδΝκΝ λσπκμΝεαδΝβΝ δα δεα έαΝπαλα σ πμΝαπσΝ βθΝ εεαγαλέ λδαΝπλκμΝ βθΝαλησ δαΝυπβλ έαΝ βμΝπαλέΝβΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1θΝ πθΝ εΪγ Ν φτ βμΝ κδξ έπθΝ εαδΝ παλα α δευθ,Ν κΝ π λδ ξση θκΝ πθΝ ξ δευθΝ πλπ κεσζζπθΝ εαδΝ π λαδ ΫλπΝ κΝ λσπκμΝ δαξ έλδ βμΝ εαδΝ βΝ δα δεα έαΝ επκέβ βμΝ πθΝ η αίδίααση θπθΝ π λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝ ,Ν βΝ άλβ βΝ δ δεκτΝ ίδίζέκυΝ εα αΰλαφάμΝ κυΝ πλκρσθ κμΝλ υ κπκέβ βμ,ΝβΝ άλβ βΝεα Ϊ α βμΝ αθ δ υθΝ κυΝΟέ έ έΝπκυΝαθαΰΰΫζγβεα,Νη Ν πζβλκφκλέ μΝΰδαΝ βθΝκζδεάΝάΝη λδεάΝδεαθκπκέβ άΝ κυμ,ΝεαδΝεΪγ ΝΪζζβΝαθαΰεαέαΝζ π κηΫλ δαΝ ΰδαΝ βΝ η αίέία βΝ πθΝ π λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝ κυΝ Οέ έ Ν κΝ βησ δκΝ εαδΝ βΝ δαξ έλδ άΝ κυμ,Ν βθΝαθαΰΰ ζέαΝ πθΝ αθ δ υθΝ κυΝΟέ έ έΝεαδΝ βθΝδεαθκπκέβ άΝ κυμ. ΆλγλκΝ1θ ΦκλΫαμΝπαλαεκζκτγβ βμΝυπκγΫ πθΝΟέ έ 54 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 55 1έΝ λησ δαΝυπβλ έαΝΰδαΝ βθΝπαλαεκζκτγβ βΝ βμΝ εεαγΪλδ βμΝ κυΝΟέ έ Νεα ΪΝ αΝΪλγλαΝ1βΝ ΫπμΝ 1ζΝ έθαδΝ υπβλ έαΝ βμΝ Γ θδεάμΝ Γλαηηα έαμΝ δκηβξαθέαμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ θΪπ υιβμ,Ν πκυΝκλέα αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμέ βέΝΜ ΪΝ κΝπΫλαμΝ βμΝ εεαγΪλδ βμΝεαδΝ βΝη αίέία βΝ βμΝ υξσθΝπ λδκυ έαμΝ κυΝΟέ έ έΝ κΝ βησ δκΝ εα ΪΝ κΝ ΪλγλκΝ 1η,Ν αλησ δαΝ υπβλ έαΝ ΰδαΝ βΝ δαξ έλδ βΝ βμΝ π λδκυ έαμΝ πκυΝ η αίδίΪα αδΝ κΝ βησ δκ,Ν βθΝ παλαεκζκτγβ βΝ πθΝ εελ ηκ ά πθΝ εαδΝ δ δεσ λαΝ β λ υ κπκέβ βΝ πθΝ π λδκυ δαευθΝ κδξ έπθ,Ν βθΝ δεαθκπκέβ βΝ υπκξλ υ πθ,Ν βθΝ παλαεκζκτγβ βΝ πθΝ εελ ηυθΝ δευθΝεαδΝΰ θδεΪΝ βθΝπαλαεκζκτγβ βΝεαδΝξ δλδ ησΝσζπθΝ πθΝ εελ ηυθΝ υπκγΫ πθΝ κυΝ βηκ έκυΝ πμΝ δ δεκτΝ δα σξκυΝ κυΝ Οέ έ έ,Ν έθαδΝ βΝ δ τγυθ βΝ βησ δαμΝΠ λδκυ έαμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΟδεκθκηδευθέ Μ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΟδεκθκηδευθΝ έθαδΝ υθα σθΝθαΝαθα έγ θ αδΝ αΝεαγάεκθ αΝαυ ΪΝ κΝ τθκζσΝ κυμΝάΝ θΝηΫλ δΝ ΝΪζζβΝυπβλ έαΝ κυΝέ δκυΝΤπκυλΰ έκυέ ΆλγλκΝ1ι πέ π υ βΝ δα δεα έαμΝ λ υ έθαδΝ εεαγαλδ άμέ κπκέβ βμΝ θ λΰβ δεκτΝ αδλ δυθΝ δμΝ κπκέ μΝ κΝ Οέ έ έΝ 1.ΟΝ Οέ έ έ,Ν πμΝ εεαγαλδ άμΝ πθΝ υπσΝ εεαγΪλδ βΝ αθπθτηπθΝ αδλ δυθ,Ν πθΝ κπκέπθΝ κΝ εαγ υμΝ δΫπ αδΝαπσΝ αΝΪλγλαΝλΝεαδΝ1ίΝ κυΝθέΝ1γκθή1λκγ,Νυπκξλ κτ αδΝθαΝκζκεζβλυ δΝ βΝ δα δεα έαΝ εεαγΪλδ βμΝεαδΝθαΝ βηκ δ τ δΝδ κζκΰδ ησΝεζ δ έηα κμΝ βμΝ εεαγΪλδ βμΝ θ σμΝ πλκγ ηέαμΝ λδυθΝΧγΨΝηβθυθ,ΝαπσΝ βθΝκλδ δεκπκέβ βΝ κυΝπέθαεαΝεα Ϊ αιβμΝπδ π υθΝάΝ,Ν Ν π λέπ π βΝεα ΪΝ βθΝκπκέαΝ θΝυπΪλξκυθΝ κδξ έαΝ θ λΰβ δεκτ,Ν θ σμΝ λδυθΝΧγΨΝηβθυθΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ βμΝαπσφα βμΝπ λέΝ δκλδ ηκτΝ εεαγαλδ άΝ κυΝΟέ έ έ,Νεα ΪΝ κΝΪλγλκΝ1βΝπαλέΝβΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυέΝ Ν παλαπΪθπΝ πλκγ ηέαΝ ηπκλ έΝ θαΝ παλα έθ αδΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ πλκίζ πση θβμΝαπσΝ κΝΪλγλκΝ1θΝ κυΝπαλσθ κμΝυπβλ έαμ,Νη ΪΝαπσΝαδ δκζκΰβηΫθβΝ δ άΰβ βΝ βμΝ εεαγαλέ λδαμΝ αδλ έαμέ βέΝΓδαΝ βθΝεα αξυλδ β,Ν κΝηβ λυκΝαθπθτηπθΝ αδλ δυθ,Ν κυΝπΫλα κμΝ βμΝ εεαγΪλδ βμΝεαδΝ βΝ δαΰλαφάΝ βμΝ αδλ έαμΝ θΝαπαδ έ αδΝπδ κπκδβ δεσΝ βμΝαλησ δαμΝ βησ δαμΝΟδεκθκηδεάμΝ 67 Τπβλ έαμέΝ« Ν δαΰλαφάΝ δ θ λΰ έ αδΝτ λαΝαπσΝαέ β βΝ κυΝΟέ έ έ» ΆλγλκΝ1κ Κυλυ δμ Ν εεαγαλέ λδα πκυΝπαλαίαέθ δΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκΝαθ δεαγέ αθ αδΝαηΫ πμΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ αλησ δκυΝ κλΰΪθκυΝ ΰδαΝ κΝ δκλδ ησΝ βμΝ εαδΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ πδ λΫο δΝ κπκδα άπκ ΝαηκδίάΝάΝαπκαβηέπ βΝΫξ δΝ δ πλΪι δΝ ηΫξλδΝ βθΝβη λκηβθέαΝαθ δεα α Ϊ πμέΝ Μ Ν πδηΫζ δαΝ βμΝεα ΪΝ κΝΪλγλκΝ1θΝπαλέΝ1Νυπβλ έα,ΝκδΝαηκδίΫμΝάΝαπκαβηδυ δμΝπκυΝΫξκυθΝ ζβφγ έΝί ίαδυθκθ αδΝ βθΝαλησ δαΝ έΟέΤΝεαδΝ δ πλΪ κθ αδΝεα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΚέ έ έ έ ΆλγλκΝ1λ ΦκλκζκΰδεΪΝγΫηα α «1έΟδΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ θσηκυΝ αυ κτΝ εΪγ Ν έ κυμΝ απαδ ά δμΝ κυ βηκ έκυΝ εαδΝ πθΝ θκηδευθΝ πλκ υππθΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝ εα ΪΝ κυΝ Οέ έ έ,Ν κδΝ κπκέ μΝ ΫξκυθΝ ί ίαδπγ έ,ΝεαγυμΝεαδΝ αΝπΪ βμΝφτ πμΝπλσ δηαΝεαδΝπλκ αυιά δμΝαπκ ίΫθθυθ αδΝεαδΝ ΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Ν«Ν»ΝφλΪ βΝπλκ Ϋγβε ΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝζΝ κυΝΪλγλκυΝβίΝ κυΝθσηκυΝβλζ1ήβίί1,ΝΦ Κβί1Ν Υ 67 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 βθΝ υθΫξ δαΝ δαΰλΪφκθ αδ,Ν ξπλέμΝ θαΝ βηδκυλΰ έ αδΝ φκλκζκΰβ ΫκΝ δ σ βηαέΝ δαΰλαφάΝ κυμΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝαυ πΪΰΰ ζ α,ΝάΝΫπ δ αΝαπσΝαέ β βΝ κυΝΟέ έ .»68 56 Ν βέΝ θ σμΝ θσμΝ Χ1ΨΝ ηβθσμΝ απσΝ βθΝ εα αξυλδ βΝ κΝ ηβ λυκΝ αθπθτηπθΝ αδλ δυθΝ κυΝ πΫλα κμΝ βμΝ εεαγΪλδ βμΝ σζπθΝ πθΝ αδλ δυθΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1ιΝ παλέΝ 1Ν κυΝ παλσθ κμ,Ν δαΰλΪφκθ αδΝ κλδ δεΪΝί ίαδπηΫθαΝξλΫβΝ κυμΝπλκμΝ κΝ βησ δκΝεαδΝ αΝθκηδεΪΝπλσ ππαΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝ απσΝ φσλκυμ,Ν α ηκτμ,Ν ΫζβΝ εαδΝ δ φκλΫμΝ πΪ βμΝ φτ πμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ πλκ αυιά δμΝ εαδΝ πλσ δηα,Ν αΝ κπκέαΝ θΝ δεαθκπκδάγβεαθΝ εα ΪΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝ εεαγΪλδ βμΝ ,Ν ζζ έο δΝ θ λΰβ δεκτέ γέΝ θΝ απαδ έ αδΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ αε δεκτΝ φκλκζκΰδεκτΝ ζΫΰξκυΝ κυΝ Οέ έ έΝ ,Ν σππμΝ εαδΝ σζπθΝ πθΝ αδλ δυθΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1ιΝ παλέΝ 1Ν κυΝ παλσθ κμ,Ν ΰδαΝ βθΝ π λΪ π βΝ βμΝ εεαγαλέ υμΝ κυμέΝ Ν αλησ δαΝ έΟέΤέΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ γ πλά δΝ αΝ ίδίζέαΝ κυμΝ ΰδαΝ κΝ εζ έ δηκΝ εαδΝ θαΝ πλκί έΝ βθΝαετλπ άΝ κυμέ ζέΝΣκΝ δεαέπηαΝ κυΝ βηκ έκυΝεαδΝ πθΝθκηδευθΝπλκ υππθΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝΰδαΝ βθΝ πδίκζάΝ εαδΝ έ πλαιβΝ ηβΝ ί ίαδπηΫθπθΝ φσλπθΝ ,Ν α ηυθ,Ν ζυθ,Ν δ φκλυθΝ εαδΝ δεαδπηΪ πθΝ πΪ βμΝ φτ πμ,Ν π λδζαηίαθκηΫθπθΝ πλκ αυιά πθΝ εαδΝ πλκ έηπθΝ εα ΪΝ κυΝ Οέ έ έΝ εαδΝ πθΝ αδλ δυθΝ κυΝΪλγλκυΝ1ιΝπαλέΝ1Ν κυΝπαλσθ κμΝθσηκυμ,ΝπαλαΰλΪφ αδέ ηέΝ φσ κθΝ θΝ Ϋξ δΝ ε κγ έΝ ηΫξλδΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμΝ αη Ϊεζβ βΝ δεα δεάΝ απσφα βΝ ,Ν παλαΰλΪφκθ αδΝ εαδΝ βΝ πκδθδεάΝ έπιβΝ πατ δΝ κλδ δεΪΝ πκδθδεΪΝ α δεάηα αΝ πθΝ κπκέπθΝβΝαθ δε δη θδεάΝυπσ α β υθέ α αδΝ βΝηβΝπζβλπηάΝξλ υθΝπλκμΝ κΝ βησ δκΝεαδΝ αΝθκηδεΪΝπλσ ππαΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝαπσΝφσλκυμ,Ν α ηκτμ,Ν ΫζβΝεαδΝ δ φκλΫμΝεΪγ Νφτ βμ,Ν εαγυμΝεαδΝπλκ αυιά πθΝεαδΝπλκ έηπθ,ΝπκυΝ δαΰλΪφκθ αδΝάΝπαλαΰλΪφκθ αδΝεα ΪΝ κΝπαλσθΝ Ϊλγλκ,Ν άΝ βΝ ηβΝ υπκίκζάΝ βζυ πθ,Ν π λδζαηίαθκηΫθπθΝ εαδΝ πθΝ α δεβηΪ πθΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝεαδΝ δηπλκτθ αδΝαπσΝ κΝθέΝ1κκβή1λλίΝΧΦ ΚΝζγ ΄ΨΝΪλγλκΝβηΝπαλΪΰλαφκδΝ1,β,γΝ εαδΝθ,ΝσππμΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν κΝΪλγλκΝβγΝπαλέΝ1Ν κυΝθέΝβηβγή1λλιΝΧΦ ΚΝ1ιλΝ ΄Ψέ ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝ11ηΝ κυΝθέΝββγκή1λλζ,ΝσππμΝδ ξτκυθ,ΝσππμΝ πέ βμΝεαδΝκπκδ άπκ Ν Ϊζζ μΝ δα Ϊι δμΝ θσηπθ,Ν πκυΝ πλκίζΫπκυθΝ α κηδεάΝ εαδΝ αζζβζΫΰΰυκΝ υγτθβΝ φυ δευθΝ πλκ υππθΝ η Ν θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ άΝ πλκ ππδεάΝ ελΪ β βΝ άΝ ΪζζαΝ ηΫ λαΝ δκδεβ δεκτΝ εα αθαΰεα ηκτΝ άΝ πκδθδεάΝ υγτθβΝ ΰδαΝ βΝ ηβΝ εα αίκζάΝ φσλπθ,Ν ζυθ,Ν δ φκλυθ,Ν α ηυθΝ πλκμΝ κΝ βησ δκΝάΝΝέΠέ έ έΝ υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝκλΰαθδ ηυθΝετλδαμΝεαδΝ πδεκυλδεάμΝ α φΪζδ βμ,Ν θΝΫξκυθΝ φαληκΰάΝ πέΝπλκ υππθΝπκυΝ δκλέ γβεαθΝάΝ εζΫξγβεαθΝ βΝ δκέεβ βΝ υπσΝ εεαγΪλδ βΝ αδλ δυθΝ πθΝ θσηπθΝ 1γκθή1λκγ,Ν 1κλβή1λλίΝ εαδΝ βίίίή1λλ1Ν ά αθπθτηπθΝ αδλ δυθ,Νγυΰα λδευθΝ κυΝΟέ έ έ,ΝπμΝ επλσ ππκέΝ κυΝεαδΝη Νπλσ α βΝαυ κτέ «ΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝαυ άμΝ φαλησακθ αδΝεαδΝ πέΝπλκ υππθΝπκυΝ δκλέ βεαθΝ άΝ εζΫξγβεαθΝη Νκπκδκθ άπκ Ν λσπκΝ βΝ δκέεβ βΝ πθΝπλκίζβηα δευθΝ πδξ δλά πθΝ 69 πκυΝ έξαθΝά βΝυπαξγ έΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΝέΝ1γκθή1λκγ(Φ ΚΝ1ίιΝ ΄)» θέΝ ΝαθΪζβοβΝαπσΝ κΝ βησ δκΝ βμΝεΪγ Νφτ βμΝζβιδπλσγ ηπθΝυπκξλ υ πθΝπλκμΝ κΝΙέΚέ έΝ εαδΝ κυμΝ ζκδπκτμΝ α φαζδ δεκτμΝ κλΰαθδ ηκτμΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ υπαξγ έΝ κΝ εαγ υμΝ δ δεάμΝ εεαγΪλδ βμΝ κυΝΪλγλκυΝζθ Ν κυΝθέΝ1κλβή1λλί,ΝσππμΝ λκπκπκδάγβε ΝεαδΝ δ ξτ δ,Νπαλα έθ αδΝαπσΝ σ ΝπκυΝΫζβι ΝηΫξλδΝγ1έ1βέβίίίΝ,ΝΫξκυθΝ ΝαθΪζκΰβΝ φαληκΰάΝεαδΝ κδΝ υπσζκδπ μΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιζΝ κυΝ θέΝ β1βιή1λλγΝ ΧΦ ΚΝ ζκΝ ΄ΨΝ εαδΝ βμΝ παλέΝ 1κΝ κυΝ ΪλγλκυΝ1ζΝ κυΝθέΝβίίίή1λλ1ΝΧΦ ΚΝβίθ ΄Ψ,ΝσππμΝαυ άΝπλκ Ϋγβε Νη Ν βθΝπαλέΝηΝ κυΝΪλγλκυΝ ηγΝ κυΝθέΝβββζή1λλζΝΧΦ ΚΝ11β ΄Ψέ 68 ΝπαλΪΰλαφκμΝΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1λΝαθ δεα α Ϊγβε ΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝηΝ κυΝΪλγλκυΝβίΝ κυΝθσηκυΝβλζ1ήβίί1,Ν Φ Κ-βί1Ν Υ 69 ΣκΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝΝ Ν«Ν»Ν ΪφδκΝπλκ Ϋγβε Νη Ν κΝΪλγλκΝγγΝ κυΝθσηκυΝΝγ1γίήβίίγ,ΝΦ Κ-ιθΝ ’ ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 ΆλγλκΝβί ΘΫηα αΝπλκ ππδεκτ 1.ΈθαΝ Χ1ΨΝ ηάθαΝ η ΪΝ βΝ βηκ έ υ βΝ βμΝ απκφΪ πμΝ δκλδ ηκτΝ βμΝ εεαγαλέ λδαμ,Ν κδΝ υηίΪ δμΝ λΰα έαμΝ κυΝ εΪγ Ν φτ βμΝ πλκ ππδεκτΝ κυΝ Οέ έ έΝ εαδ πθΝ υπσΝ εαγ υμΝ εεαγΪλδ βμΝ κυΝθέΝ1γκθή1λκγΝ αδλ δυθ,Ν βΝ δ επ λαέπ βΝ βμΝ εεαγΪλδ βμΝ πθΝκπκέπθΝΫξ δΝ αθαζΪί δΝκΝΟέ έ έΝη ΝίΪ βΝ κΝθέΝβη1θή1λλκΝεαδΝκδΝ υηίΪ δμΝΫηηδ γβμΝ θ κζάμΝγ πλκτθ αδΝ σ δΝζτγβεαθΝαυ κ δεαέπμΝξπλέμΝθαΝαπαδ έ αδΝεα αΰΰ ζέαΝάΝβΝ άλβ βΝκπκδκυ άπκ ΝσλκυΝάΝ πλκςπκγΫ πμέΝΟδΝαπκζυση θκδΝ δεαδκτθ αδΝεα αίκζάΝ βμΝαπκαβηδυ πμΝζσΰπΝεα αΰΰ ζέαμΝ βμΝ υηίΪ πμέΝ Ναπκαβηέπ βΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝεα αίζβγ έΝ υηοβφέα αδΝη Ναθ ισφζβ αΝεαδΝ ηβΝ ια φαζδ ηΫθαΝη Ν ηπλΪΰηα βΝα φΪζ δαΝ Ϊθ δαΝπκυΝΫξκυθΝξκλβΰβγ έΝαπσΝ κθΝΟέ έ έ,Ν αΝ κπκέαΝ γ πλκτθ αδΝ σ δΝ εαγέ α αδΝ ζβιδπλσγ ηαΝ εα ΪΝ κΝ ξλσθκΝ εα αίκζάμΝ βμΝ απκαβηδυ πμέ βέΝ θ σμΝαπκεζ δ δεάμΝπλκγ ηέαμΝ εαπΫθ ΝΧ1ηΨΝβη λυθΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ βμΝπλΪι πμΝ δκλδ ηκτΝ βμΝ εεαγαλέ λδαμ,ΝκδΝαπα ξκζκτη θκδΝη Ν ξΫ βΝ ιαλ βηΫθβμΝ λΰα έαμΝακλέ κυΝ ξλσθκυΝ λΰααση θκδΝ κυΝ Οέ έ ,Ν εαδΝ δμΝ υπσΝ εεαγΪλδ βΝ αδλ έ μΝ κυΝ θέΝ 1γκθή1λκγΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ παλέΝ 1Ν ΫξκυθΝ δεαέπηαΝ η Ν αέ β άΝ κυμΝ ,Ν πκυΝ υπκίΪζζ αδΝ βθΝ εεαγαλέ λδα,ΝθαΝ πδζΫικυθΝαθ έΝ βμΝαπκαβηδυ πμΝζσΰπΝεα αΰΰ ζέαμΝ βμΝ υηίΪ πμ,Ν βΝ η αφκλΪΝεαδΝΫθ αιάΝ κυμΝ κΝΤπκυλΰ έκΝ θΪπ υιβμΝάΝ Ν πκπ υση θκυμΝαπσΝαυ σΝφκλ έμέΝ Ν η αφκλΪΝ εαδΝ Ϋθ αιβΝ δ θ λΰ έ αδΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫθ λπ βμΝ εαδΝ θΪπ υιβμΝ Ν εζΪ κΝ άΝ δ δεσ β αΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝίαγηέ αμΝπκυΝαθάε δΝκΝη αφ λση θκμ,Νη Ν βθΝέ δαΝ ξΫ βΝ λΰα έαμέ ΟδΝη αφκλΫμΝεαδΝ θ Ϊι δμΝηπκλ έΝθαΝΰέθκθ αδΝεαδΝ ΝεζΪ κΝ υθαφυθΝ υπδευθΝπλκ σθ πθΝ βμΝ έ δαμΝ επαδ υ δεάμΝίαγηέ αμ,Ν Νε θΫμΝγΫ δμΝάΝεαδΝ Νπλκ πλδθΫμΝπλκ ππκπαΰ έμΝγΫ δμΝ Ν υφδ Ϊη θκΝ υθαφάΝ άΝ εαδΝ Ν πλκ πλδθσΝ εζΪ κ,Ν πκυΝ υθδ υθ αδΝ η Ν βθΝ απσφα βΝ βμΝ η αφκλΪμΝ εαδΝ Ϋθ αιβμΝ εαδΝ εα αλΰκτθ αδΝ αυ κ έεαδαΝ η Ν βθΝ εα ΪΝ κπκδκθ άπκ Ν λσπκΝ απκξυλβ βΝ κυΝυπαζζάζκυέΝΟδΝη αφ λση θκδΝ υθ ξέακυθΝθαΝυπΪΰκθ αδΝπμΝπλκμΝ βθΝετλδαΝ εαδΝ πδεκυλδεάΝα φΪζδ βΝ κυμΝφκλ έμΝπκυΝυπΪΰκθ αθΝπλδθΝ βΝη αφκλΪΝ κυμέ γέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμ,Νη ΪΝαπσΝαέ β βΝ βμΝ εεαγαλέ λδαμ,Νηπκλ έΝκδΝ παλαπΪθπΝθαΝαπκ πυθ αδΝεαδΝξπλέμΝαέ β άΝ κυμΝ κθΝΟέ έ έΝΰδαΝ βθΝυπκίκάγβ βΝ κυΝΫλΰκυΝ βμΝ εεαγΪλδ βμέΝ Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ θΪπ υιβμΝ ηπκλ έΝ πέ βμΝ θαΝ απκ πυθ αδΝ ΰδαΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ τκΝ ΧβΨΝ υθ,Ν πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ παλα αγ έ,Ν βθΝ υπβλ έαΝ πκυΝ πλκίζΫπ αδΝ απσΝ κΝ ΪλγλκΝ 1θΝ κυΝ παλσθ κμΝ ΰδαΝ βθΝ υπκίκάγβ βΝ κυΝ ΫλΰκυΝ βμέ ζέΝΟδΝη αφ λση θκδΝεα α Ϊ κθ αδΝ Νηδ γκζκΰδεΪΝεζδηΪεδαΝαθΪζκΰαΝη Ν αΝπλκ σθ αΝ κυμΝ εαδΝ κΝξλσθκΝπλκςπβλ έαμΝ κυμΝ κθΝΟέ έ έΝάΝ κθΝαθαΰθπλδ ηΫθκΝαπσΝ κθΝΟέ έ έ ηέΝΟδΝΫηηδ γκδΝ δεβΰσλκδΝ κυΝΟέ έ έΝεαζκτθ αδΝαπσΝ βθΝ εεαγαλέ λδα,ΝπλδθΝ βθΝεα αίκζάΝ βμΝ πλκίζ πση θβμΝ απσΝ δμΝ ε έη θ μΝ δα Ϊι δμΝ απκαβηδυ πμΝ ζσΰπΝ εα αΰΰ ζέαμΝ βμΝ υηίΪ πμΝΫηηδ γβμΝ θ κζάμΝεαδΝ θ σμΝπλκγ ηέαμΝ θσμΝΧ1ΨΝηβθσμΝαπσΝ βθΝεα ΪΝ βθΝπαλέΝ1Ν κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυΝζτ βΝ βμΝ υηίΪ πμΝθαΝυπκίΪζζκυθΝμ αέΝ θαζυ δεάΝ εα Ϊ α βΝ πθΝ εελ ηυθΝ εαδΝ πθΝ ζ δπηΫθπθΝ δεα δευθΝ υπκγΫ πθΝ κυΝ Οέ έ έΝ πκυΝ ξ δλέ βεαθΝ εα ΪΝ κΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ απα ξσζβ άμΝ κυμΝ Ν αυ σθ,Ν βΝ κπκέαΝ πλκ υπκΰλΪφ αδΝ ΰδαΝ βθΝ αελέί δΪΝ βμΝ απσΝ κθΝ Πλκρ Ϊη θκΝ βμΝ ΝκηδεάμΝ Τπβλ έαμΝ κυΝ Οέ έ έΝ΢ βθΝπαλαπΪθπΝεα Ϊ α βΝΰδαΝ δμΝ ελ η έμΝυπκγΫ δμΝΰέθ αδΝζ π κη λάμΝηθ έαΝ κυΝ δα δεα δεκτΝ α έκυΝ κΝ κπκέκΝ ίλέ ε αδΝ βΝ υπσγ βΝ εαδΝ βΝ βη λκηβθέαΝ βμΝ πση θβμΝ δα δεα δεάμΝπλΪιβμέ 57 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 ίέΝ Πζάλ δμΝ φαεΫζκυμΝ πθΝ παλαπΪθπΝ εελ ηυθΝ εαδΝ ζ δπηΫθπθΝ υπκγΫ πθΝ η Ν αελδίάΝ αθ έΰλαφαΝ πθΝ δαη δφγΫθ πθΝ δεκΰλΪφπθ,Ν δ βΰβ δευθΝ εγΫ πθ,Ν δεα δευθΝ απκφΪ πθΝ εαδΝ πθΝ ΰΰλΪφπθΝαπκ έι πμέ ΰέΝΟΝΠλκρ Ϊη θκμΝεαδΝκδΝ θαπζβλπ ΫμΝΠλκρ Ϊη θκδ,Ν βμΝΝκηδεάμΝΤπβλ έαμΝ κυΝΟέ έ έΝ υπκξλ κτθ αδΝ θαΝ υπκίΪζζκυθΝ αΝ παλαπΪθπΝ κδξ έαΝ εαδΝ ΰδαΝ δμΝ υπκγΫ δμΝ πθΝ κπκέπθΝ κΝ ξ δλδ ησμΝαθα Ϋγβε Ν Ν δεβΰσλκυμΝπκυΝ θΝαη έίκθ αθΝη ΝπΪΰδαΝαθ δηδ γέαΝαπσΝ κθΝΟέ έ έ ΣαΝ παλαπΪθπΝ κδξ έαΝ ζΫΰξκθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ πζβλσ β ΪΝ κυμΝ απσΝ λδη ζάΝ πδ λκπά,Ν βΝ κπκέαΝ υΰελκ έ αδΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ θΪπ υιβμΝ βθΝ κπκέαΝ η ΫξκυθΝ επλσ ππκμΝ κυΝ Οέ έ έΝ επλσ ππκμΝ βμΝ εα ΪΝ κΝ ΪλγλκΝ 1θΝ παλέΝ βΝ αλησ δαμΝ υπβλ έαμΝεαδΝ επλσ ππκμΝ κυΝΝκηδεκτΝ΢υηίκυζέκυΝ κυΝΚλΪ κυμ,ΝβΝκπκέαΝ ε έ δΝ ξ δεάΝ πλΪιβΝΰδαΝεΪγ ΝΫηηδ γκΝ δεβΰσλκέ 5\θέΝ ΢ Ν εΪγ Ν π λέπ π βΝ πκυΝ η ΪΝ βθΝ εα αίκζάΝ βμΝ απκαβηδυ πμΝ δαπδ πγ έΝ απσΝ βθΝ εεαγαλέ λδαΝάΝ βθΝαλησ δαΝυπβλ έαΝ βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝ1θ,Νσ δΝ υφέ α αδΝ εελ ηάμΝ δεα δεάΝ υπσγ βΝ κυΝ Οέ έ έ,Ν βΝ κπκέαΝ θΝ έξ Ν υηπ λδζβφγ έΝ αΝ εα ΪΝ βθΝ παλέΝ ηΝ κυΝ παλσθ κμΝ κδξ έα,ΝκδΝ δεβΰσλκδΝ κυΝΟέ έ έΝπκυΝ έξαθΝξ δλδ γ έΝ βθΝυπσγ β,Νυπκξλ κτθ αδΝ θαΝ πδ λΫοκυθΝ κθΝ Οέ έ έΝ άΝ κΝ βησ δκΝ εα ΪΝ π λέπ π βΝ βθΝ απκαβηέπ βΝ πκυΝ Ϋξ δΝ εα αίζβγ έέΝ Ν ξ δεάΝαιέπ βΝί ίαδυθ αδ,Νη Ν πδηΫζ δαΝ βμΝ εεαγαλέ λδαμΝάΝ βμΝαλησ δαμΝ υπβλ έαμΝ κυΝΪλγλκυΝ1θΝπαλέΝβ,Ν βθΝαλησ δαΝ έΟέΤέΝεαδΝ δ πλΪ αδΝεα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΚέ έ έ έΝΣυξσθΝ πδπζΫκθΝαπκαβηέπ βΝ κυΝ βηκ έκυΝπμΝ δ δεκτΝ δα σξκυΝ κυΝΟέ έ έΝΰδαΝ υξσθΝγ δεάΝάΝαπκγ δεάΝαβηέαΝπκυΝΫξ δΝπλκι θβγ έΝ θΝαπκεζ έ αδέ Κ Φ Λ ΙΟΝΣ Σ ΡΣΟΝ ΛΟΙΠ ΢ΝΚ ΙΝΣ ΛΙΚ ΢Ν Ι Σ Ξ Ι΢ ΆλγλκΝβ1 ΢υηπζάλπ βΝεαδΝ λκπκπκέβ βΝ δα Ϊι πθΝ βμΝ κυλδ δεάμΝθκηκγ έαμέ 1έαέΝ ΝπαλέΝ1Ν Ν κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝθέΝβ1θίή1λλγΝΧΦ ΚΝ11κ ΄ΨΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝαεκζκτγπμΝμ ξ έΝξΜβΝετλδαΝι θκ κξ δαεΪΝεα αζτηα αρέ αέΝΣκυλδ δεΫμΝ πδπζπηΫθ μΝ πατζ δμΝάΝεα κδεέ μέ ίέΝ θκδεδααση θαΝ πηΪ δαΝ Ν υΰελσ βηαΝηΫξλδΝ1ίΝ πηα έπθέ ΰέΝ θκδεδααση θαΝ πδπζπηΫθαΝ δαη λέ ηα αρέ ίέΝ Μ ΪΝ βθΝ παλέΝ 1 Ν κυΝ ΪλγλκυΝ βΝ κυΝ θέΝ β1θίή1λλγΝ πλκ έγ αδΝ παλέΝ 1Γ,Ν πκυΝ Ϋξ δΝ πμΝ αεκζκτγπμΝμ ξΓέΝξΧυλκδΝκλΰαθπηΫθβμΝεα α εάθπ βμΝη ΝάΝξπλέμΝκδεέ εκυμρέ ΰέΝ΢ κΝ ΫζκμΝ βμΝπαλέΝ1βΝ κυΝΪλγλκυΝζΝ κυΝθέΝβ1θίή1λλγΝπλκ έγ θ αδΝ αΝαεσζκυγαΝ: ξ ε σμΝ βμΝπμΝΪθπΝπκδθάμ,ΝκδΝπαλαίΪ μΝεα αίΪζζκυθΝ δκδεβ δεσΝπλσ δηκΝτοκυμΝπ θάθ αΝ ξδζδΪ πθΝΧηίέίίίΨΝ λαξηυθΝεα ΄Ϊ κηκ,Ν κΝκπκέκ,Νεα ΄ ιαέλ β,Ν πδίΪζζ αδΝεαδΝ δ πλΪ αδΝ απσΝ κθΝκλΰαθδ ησΝ κπδεάμΝαυ κ δκέεβ βμ,Ν αΝ δκδεβ δεΪΝσλδαΝ κυΝκπκέκυΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝ βΝπαλΪία βΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝαυ άμρέ 58 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 59 2.αέΝΚαγδ λυθ αδΝ δ δεσΝ΢άηαΝΠκδσ β αΝΰδαΝ βθΝ ζζβθδεάΝΚκυαέθα,ΝπκυΝξκλβΰ έ αδΝ ΝεΪγ Ν ηκλφάμΝ εΫθ λαΝ έα βμΝ εαδΝ αθαουξάμέΝ Μ Ν κΝ δ δεσΝ αυ σΝ άηαΝ πδ κπκδ έ αδΝ σ δΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ πδξ έλβ βΝ πλκ φΫλ δΝ ΫθαΝ δεαθκπκδβ δεσΝ πέπ κΝ ηΪ πθΝ ζζβθδεάμΝ εκυαέθαμΝ Ν υθ υα ησΝη Ναθ έ κδξαΝδεαθκπκδβ δεσΝ πέπ κΝ υθκζδεάμΝπαλκξάμΝυπβλ δυθ,Ν πκυΝ ζΫΰξ αδΝαπσΝ κΝ δ δεσΝ υζζκΰδεσΝσλΰαθκΝ βμΝπ λέΝΰ΄ βμΝπαλκτ αμΝπαλαΰλΪφκυέ ίέΝ ΣκΝ δ δεσΝ ΢άηαΝ ξκλβΰ έ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ έΟέΣέΝ τ θ δαφ λση θβμΝ πδξ έλβ βμέ λαΝ απσΝ ξ δεάΝ αέ β βΝ βμΝ ΰέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμ,Ν βΝ κπκέαΝ ε έ αδΝ η ΪΝ ΰθυηβΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ κυΝ έΟέΣέΝ εαδΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμ,Ν εαγκλέακθ αδΝ κδΝ σλκδΝ εαδΝ κδΝ πλκςπκγΫ δμΝ ξκλάΰβ βμΝ κυΝ δ δεκτΝ ΢άηα κμ,Ν βΝ δΪλε δαΝ δ ξτκμΝ κυ,Ν αΝ δ δεΪΝ υζζκΰδεΪΝ σλΰαθαΝ ζΫΰξκυΝ βμΝ πκδσ β αμΝ πθΝ ηΪ πθΝ εαδΝ βμΝ υθκζδεάμΝ πλκ φκλΪμΝ πθΝυπβλ δυθ,ΝκδΝ δα δεα έ μΝ ζΫΰξκυ,ΝκδΝζσΰκδΝεαδΝβΝ δα δεα έαΝαθΪεζβ βμΝ βμΝ απσφα βμΝξκλάΰβ βμΝ κυ δ δεκτΝ΢άηα κμΝεαδΝεΪγ ΝΪζζβΝαθαΰεαέαΝζ π κηΫλ δαέΝ΢ αΝ δ δεΪΝ υζζκΰδεΪΝ σλΰαθαΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ αυ άμΝ έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ η ΫξκυθΝ επλσ ππκδΝ φκλΫπθΝ κυΝ βησ δκυΝεαδΝ κυΝδ δπ δεκτΝ κηΫαέ έΜ Ν βθΝ απσφα βΝ ξκλάΰβ βμΝ κυΝ δ δεκτΝ ΢άηα κμΝ βμΝ παλκτ αμΝ παλαΰλΪφκυΝ έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ ι δ δε τκθ αδΝ κδΝ πλκςπκγΫ δμΝ πκυΝ κλέακθ αδΝ η Ν βθΝ υπκυλΰδεάΝ απσφα βΝ βμΝ π λέΝ ΰ΄,Ν δμΝ κπκέ μΝ εαζ έ αδΝ θαΝ βλά δΝ βΝ πδξ έλβ β,Ν πλκε δηΫθκυΝθαΝ δα βλά δΝ κΝ δ δεσΝ ΢άηαΝ ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝδ ξτκμΝ κυ,ΝθαΝ έγ θ αδΝπλκγ ηέ μΝπζάλπ βμΝ πθΝπλκςπκγΫ πθΝ αυ υθΝεαδΝθαΝκλέακθ αδΝπλσ γ κδΝΫζ ΰξκδέ έΝ πκεζ έ αδΝκπκδα άπκ Ν υγτθβΝ κυΝ έΟΣέΝΰδαΝαπκαβηέπ βΝ λέ πθΝαπσΝ βΝξκλάΰβ βΝ κυΝ δ δεκτΝ΢άηα κμέ γέαέΝΚΪγ Ν πΪΰΰ ζηα,ΝβΝΪ εβ βΝ κυΝκπκέκυΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝαπσΝφυ δεσΝπλσ ππκΝεαδΝ θΝ πλκςπκγΫ δΝ πδξ δλβηα δεάΝ λα βλδσ β α,Ν αζζΪΝ υθδ ΪΝ εηέ γπ βΝ ιαλ βηΫθβμΝ λΰα έαμ,Ν υπβλ δυθΝ άΝ ΫλΰκυΝ πλκμΝ κυλδ δεάΝ πδξ έλβ βΝ άΝ απ υγ έαμΝ πλκμΝ κυλέ μΝ βη απκτμΝάΝαζζκ απκτμ,Ν έθαδΝ υθα σθΝθαΝξαλαε βλέα αδΝξ κυλδ δεσΝ πΪΰΰ ζηαρΝεαδΝθαΝ υπΪΰ αδΝ βθΝ πκπ έαΝ κυΝ έΟΣέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΓ θδεκτΝΓλαηηα ΫαΝ κυΝ έΟΣέΝβΝκπκέαΝ ε έ αδΝ η ΪΝ τηφπθβΝ ΰθυηβΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ κυΝ έΟέΣέΝ εαδΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμΝ έθαδΝ υθα σθΝθαΝυπΪΰκθ αδΝ αΝ κυλδ δεΪΝ παΰΰΫζηα αΝ εαδΝ θαΝ πλκ δκλέακθ αδΝ θθκδκζκΰδεΪΝ εαδΝ ΪζζαΝ έ βΝ κυλδ δευθΝ παΰΰ ζηΪ πθ,Ν ε σμΝ ε έθπθΝ αΝκπκέαΝλυγηέακθ αδΝά βΝαπσΝ δμΝδ ξτκυ μΝ δα Ϊι δμέ ίέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμ,Ν πκυΝ ε έ αδΝ η ΪΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ Γ θδεκτΝ Γλαηηα ΫαΝ κυΝ έΟΣέ,Ν κλέακθ αδΝ κδΝ πλκςπκγΫ δμ,Ν αΝ πλκ σθ α,Ν αΝ δεαδκζκΰβ δεΪ,Ν κδΝ ξ δεΫμΝαληκ δσ β μΝ πθΝκλΰΪθπθΝ κυΝ έΟΣέΝεαδΝεΪγ ΝΪζζβΝαθαΰεαέαΝζ π κηΫλ δαΝΰδαΝ βΝ ξκλάΰβ βΝ Ϊ δαμΝ Ϊ εβ βμΝ πθΝ κυλδ δευθΝ παΰΰ ζηΪ πθΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ παλαΰλΪφκυΝ εαδΝ βθΝΪ εβ βΝ βμΝ πκπ έαμΝ κυΝ έΟέΣέΝ Ναυ Ϊέ ζέΝ Ν δΪ αιβΝ κυΝ αεκζκτγπμΝμ αφέκυΝ ί΄ βμΝ παλέΝ ζΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζΝ κυΝ θέΝ β1θίή1λλγΝ αθ δεαγέ α αδΝ πμΝ ξίέΝ Σκυλδ δεΫμΝ πδξ δλά δμΝ κπκδα άπκ Ν εα βΰκλέαμΝ εαδΝ ζ δ κυλΰδεάμΝ ηκλφάμ,Ν πκυΝ ζ δ κυλΰκτθΝ ξπλέμΝ κΝ πλκίζ πση θκΝ απσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ παλσθ κμΝ δ δεσΝ ΢άηαΝ ζ δ κυλΰέαμ,ΝζσΰπΝζάιβμΝ βμΝ δ ξτκμ,Ν αθΪεζβ βμΝ άΝ αφαέλ βμΝ κυΝ ξκλβΰβγΫθ κμΝ άηα κμΝ άΝ ζσΰπΝ κυΝ ΰ ΰκθσ κμΝ σ δΝ κυ Ϋπκ Ν ΫζαίαθΝ δ δεσΝ ΢άηα,Ν έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ φλαΰέακθ αδΝ ,Ν τ λαΝαπσΝαπσφα βΝ κυΝ έΟέΣέ,ΝαπσΝσλΰαθαΝαυ κτΝη Ν βΝ υθ λκηάΝ βμΝα υθκηδεάμΝαλξάμέΝ ΌπκδκμΝ παλαίδΪα δΝ δμ φλαΰέ μΝ δηπλ έ αδΝ τηφπθαΝ η Ν βΝ δΪ αιβΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1ικΝ κυΝ ΠκδθδεκτΝΚυ δεαρέ ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 ηέΝ ΣαΝ κυλδ δεΪΝ εα αζτηα αΝ πκυΝ υξσθΝ ζ δ κυλΰκτθΝ ξπλέμΝ δ δεσΝ ΢άηαΝ έΟέΣέΝ σζπθΝ πθΝ ζ δ κυλΰδευθΝ ηκλφυθΝ πθΝ παλαΰλΪφπθΝ 1Ν εαδΝ βΝ κυΝ θέΝ β1θίή1λλγ,Ν η Ν ιαέλ βΝ αΝ ζ δ κυλΰκτθ αΝ Νεκλ ηΫθ μΝπ λδκξΫμΝ,Ν βμΝαπσφα βμΝ κυΝΤφυπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΟδεκθκηέαμΝ αλδγέΝ ηγκκθθή δ έΝ 1γηή έΟέΣέήκθΝ ΧΦ ΚΝ ιλιΝ ΄ΨΝ τθαθ αδΝ θαΝ ζΪίκυθΝ εα ΄Ν ιαέλ βΝ δ δεσΝ ΢άηαΝ έΟέΣέ,Ν φσ κθΝυπκίΪζζκυθΝ ξ δεάΝαέ β βΝ θ σμΝπλκγ ηέαμΝ λδυθΝΧγΨΝηβθυθΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυ παλσθ κμέΝ Ό κθΝ αφκλΪΝ αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ πκυΝ υπκίΪζζκθ αδΝ εαδΝ δμΝ πλκςπκγΫ δμΝ εαδΝ δα δεα έ μΝ θκηδηκπκέβ βμΝ πθΝ εα αζυηΪ πθΝ αυ υθΝ φαλησακθ αδΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝπαλαΰλΪφπθΝζ,ΝηΝεαδΝιΝ κυΝΪλγλκυΝγΝεαδΝγΝ κυΝΪλγλκυΝθΝ κυΝθέΝβ1θίή1λλγΝεαδΝ 70 κδΝ ξ δεΫμΝ ε ζ δεΫμΝαυ κτΝπλΪι δμέ «6.ΟδΝ πδξ δλά δμΝ θκδεδααση θπθΝ πηα έπθΝ η Ν υθαηδεσ β αΝ ΪθπΝ πθΝ 1ηΝ πηα έπθΝ εαδΝ θκδεδααση θπθΝ πδπζπηΫθπθΝ δαη λδ ηΪ πθΝ η Ν υθαηδεσ β αΝ ΪθπΝ πθΝ βίΝ πηα έπθΝ πκυΝ ζ δ κυλΰκτθΝ η Ν δ δεσΝ άηαΝ ζ δ κυλΰέαμΝ εα ΪΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυΝ εα α Ϊ κθ αδΝ υπκξλ π δεΪΝ Ν αθ έ κδξβΝ η Ν δμΝ ξθδεΫμΝ πλκ δαΰλαφΫμΝ δμΝ κπκέ μΝ πζβλκτθΝ ζ δ κυλΰδεάΝ ηκλφάΝ εαδΝ τ βηαΝ α ΫλπθΝ ετλδπθΝ ι θκ κξ δαευθΝ εα αζυηΪ πθΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ Ι Ν κυΝ ΪλγλκυΝ βΝ κυΝ ΝέΝ β1θίή1λλγ,Ν φσ κθΝπζβλκτθ αδΝεαδΝκδΝζκδπΫμΝδ ξτκυ μΝθσηδη μΝπλκςπκγΫ δμέΝ ΝπαλαπΪθπΝεα Ϊ αιβΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝαπσΝ δμΝαλησ δ μΝ δ υγτθ δμΝΣκυλδ ηκτΝ πθΝ Π λδφ λ δυθ,Ν δμΝ κπκέ μΝ κδΝ θ δαφ λση θκδΝ υπκίΪζζκυθΝ ηΫξλδΝ γίέζέβίίγΝ αΝ πλκίζ πση θαΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ κυΝπέ έΝζγήβίίβΝ(Φ ΚΝζγΝ ΄ήιέγέβίίβ),Ν κυΝΝέΝβλ1λήβί01 (Φ ΚΝ 1βκΝ ΄ήβηέθέβίί1)Ν εαδΝ αΝ ζκδπΪΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ κυΝ ΝέΝ β1θίή1λλγΝ (Φ ΚΝ 11κΝ ΄ή1λέιέ1λλγ)ΝεαδΝ πθΝαπκφΪ πθΝπκυΝΫξκυθΝ ε κγ έΝεα ΥΝ ικυ δκ σ β βΝαυ κτΝΰδαΝ βΝ ξκλάΰβ βΝ δ δεκτΝ άηα κμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ ετλδκυΝ ι θκ κξ δαεκτΝ εα αζτηα κμέΝ Ν ηβΝ άλβ βΝ βμΝπλκγ ηέαμΝαυ άμΝαπσΝ κθΝ πδξ δλβηα έαΝ πδ τλ δΝπμΝ δκδεβ δεάΝπκδθάΝ βθΝ κλδ δεάΝ αφαέλ βΝ κυΝ δ δεκτΝ άηα κμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ θκδεδααση θπθΝ πηα έπθΝ άΝ δαη λδ ηΪ πθ,Ν βΝ κπκέαΝ πδίΪζζ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ Γ θδεκτΝ Γλαηηα ΫαΝ βμΝ Π λδφΫλ δαμέΝ ΝΫκΝ δ δεσΝ άηαΝζ δ κυλΰέαμΝ έθαδΝ υθα σθΝ βθΝπ λέπ π βΝαυ άΝθαΝξκλβΰβγ έΝησθκΝΰδαΝ ζ δ κυλΰδεάΝ ηκλφάΝ ετλδκυΝ ι θκ κξ δαεκτΝ εα αζτηα κμΝ εαδΝ φσ κθΝ υπκίζβγκτθΝ αΝ θσηδηαΝ δεαδκζκΰβ δεΪέΝ ΓδαΝ σ μΝ πδξ δλά δμΝ θκδεδααση θπθΝ πηα έπθΝ Ν υΰελσ βηαΝ η Ν υθαηδεσ β αΝ ΫπμΝ εαδΝβίΝ πηα έπθΝάΝ θκδεδααση θπθΝ πδπζπηΫθπθΝ έξπλπθΝάΝ λέξπλπθΝ δαη λδ ηΪ πθΝ Ν υΰελσ βηαΝη Ν υθαηδεσ β αΝΫπμΝεαδΝβηΝ πηα έπθ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝεαδΝ πθΝ εαγδ δευθΝ(εα ΪΝ βθΝΫθθκδαΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝζαΝ κυΝΪλγλκυΝζΝ κυΝπέ έΝγγιήβίίίΝ(Φ ΚΝ βκ1Ν ΄ήβκέ1βέβίίί),Ν θΝ έθαδΝ φδε άΝ β εα ΪΝ θσηκΝ η α λκπάΝ εαδΝ εα Ϊ αιάΝ κυμΝ Ν ετλδαΝ ι θκ κξ δαεΪΝ εα αζτηα α,Ν τθαθ αδΝ εα ΥΝ ιαέλ βΝ εαδΝ ησθκΝ αυ ΫμΝ κδΝ κπκέ μΝ δΫγ αθΝ δ δεσΝ άηαΝ ζ δ κυλΰέαμΝ ηΫξλδΝ εαδΝ βθΝ βκέλέ1λλλ,Ν βη λκηβθέαΝ ΫθαλιβμΝ δ ξτκμΝ κυΝΝέΝβιζ1ή1λλλ,ΝθαΝ κΝ δα βλά κυθΝη Ν δμΝαεσζκυγ μΝπλκςπκγΫ δμμΝ βηδκυλΰέαΝξυλκυΝ υπκ κξάμΝ π ζα υθΝ κυζΪξδ κθΝ 1ηΝ ηβΝ η Ν ζΪξδ βΝ δΪ α βΝ γέίίΝ ηέΝ αυιαθση θκΝ εα ΪΝ 1έηΝηβΝΰδαΝεΪγ Ν πδπζΫκθΝ πηΪ δκΝπΫλαθΝ πθΝ1θ,ΝβΝ βηδκυλΰέαΝ τκΝεκδθσξλβ πθΝWω,ΝβΝ βηδκυλΰέαΝξυλκυΝφτζαιβμΝαπκ ε υυθΝεαδΝβΝ βηδκυλΰέαΝζδθκγάεβμΝδηα δ ηκτέΝ ΓδαΝ βθΝ εα Ϊ αιβΝ η Ν κΝ τ βηαΝ πθΝ εζ δ δυθ,Ν πθΝ θκδεδααση θπθΝ πηα έπθΝ εαδΝ πδπζπηΫθπθΝ δαη λδ ηΪ πθΝπκυΝΫξκυθΝζΪί δΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝΝέΝβιζ1ή1λλλΝ δ δεσΝ άηαΝζ δ κυλΰέαμ,Ν θΝαπαδ έ αδΝβΝυπκίκζάΝ κυΝ δεαδκζκΰβ δεκτΝ κυΝ αφέκυΝα΄Ν βμΝ παλέΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζΝ κυΝ πέ έΝ γγιήβίίίΝ (Φ ΚΝ βκ1Ν ΄)έΝ ΓδαΝ αΝ εα αζτηα αΝ αυ Ϊ,Ν ε σμΝ πθΝ ζκδπυθΝ πλκίζ πση θπθΝ βΝ δΪ αιβΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζΝ κυΝ πέ έΝ γγιήβίίίΝ δεαδκζκΰβ δευθ,ΝυπκίΪζζκθ αδΝεαδΝ αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝ κΝΪλγλκΝ1κΝ ΝέΝβλ1λήβίί1,ΝΦ Κ-1βκΝ ΥΝπαλέΝκΝ κυΝΪλγλκυΝβζμΝΟ Νπλκγ ηέαΝ πθΝ λδυθΝηβθυθΝ βμΝπαλέΝηΝ κυΝΪλγλκυΝβ1Ν κυΝ θέΝ βιζ1ή1λλλΝ ΰδαΝ βθΝ υπκίκζάΝ πθΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ πλκμΝ απσε β βΝ άηα κμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυλδ δεκτΝ εα αζτηα κμΝπαλα έθ αδΝεα ΪΝ λδΪθ αΝΧγίΨΝβηΫλ μΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυΟ 70 60 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 κυΝ ΝέΝ βλ1λήβίί1Ν (Φ ΚΝ 1βκΝ υφδ Ϊη θβμΝεα Ϊ α βμ»71 72 ΄),Ν εαγυμΝ εαδΝ παλα α δεΪΝ 61 κδξ έαΝ βζπ δεΪΝ βμΝ ιέΝΣαΝ τ λκΝεαδΝ λέ κΝ ΪφδαΝ βμΝπαλέΝθΝ κυΝΪλγλκυΝγΝ κυΝθέΝβ1θίή1λλγΝΧΦ ΚΝ11κΝ ΄Ψ,ΝΰδαΝ βθΝ ια φΪζδ βΝ κλέκυΝ ηΫ βμΝ εα υ λβμΝ πζβλσ β αμΝ πθΝ θκδεδααση θπθΝ πηα έπθ,Ν εα αλΰκτθ αδέ 8.Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ θΪπ υιβμΝ εαδΝ Γ πλΰέαμΝ πλκ δκλέακθ αδΝ κδΝ ζ δ κυλΰδεΫμΝ ηκλφΫμΝ εαδΝ Ϊι δμΝ πθΝ κυλδ δευθΝ εα αζυηΪ πθΝ εαδΝ ζκδπυθΝ κυλδ δευθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ πκυΝ υπΪΰκθ αδΝ Ν ξλβηα κ κ δεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ κυΝ αΰλκ κυλδ ηκτ αθ ιΪλ β αΝαπσΝ κΝφκλΫαΝεα Ϊλ δ βμΝεαδΝ φαληκΰάμΝ κυμέ λέαέΝΥλΫβΝ πλκμΝ κθΝ έΟέΣέΝ απσΝ κπκδα άπκ Ν αδ έα,Νί ίαδπηΫθαΝ δμΝ βησ δ μΝΟδεκθκηδεΫμΝ Τπβλ έ μΝΧ έΟέΤΨ,ΝάΝηβ,Ν αΝκπκέαΝεα Ϋ β αθΝζβιδπλσγ ηαΝηΫξλδΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμΝθσηκυΝάΝπκυΝεαγέ αθ αδΝεαδΝη ΪΝαυ άθΝζβιδπλσγ ηαΝεαδΝαπαδ β Ϋα,Ν τθαθ αδΝθαΝ λυγηέακθ αδΝτ λαΝαπσΝαέ β βΝ κυΝκφ δζΫ β,Νη Ναπσφα βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ΢υηίκυζέκυΝ κυΝ έΟέΣέ,Ν η Ν βθΝ κπκέαΝ ηπκλ έΝ θαΝ κλέα αδΝ βΝ ισφζβ βΝ πθΝ ξλ υθΝ αυ υθΝ η Ν εα αίκζάΝ έ Ν φΪπαιΝ έ Ν ηβηα δεΪΝ Ν σ δμέΝΜ ΪΝ βθΝυπκίκζάΝ βμΝπμΝΪθπΝαέ β βμΝ κυΝκφ δζΫ βΝεαδΝ ηΫξλδΝ βθΝ ισφζβ βΝ κυΝ ξλΫκυμΝ κυΝ εα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ παλσθ κμ,Ν απκεζ έ αδΝ βΝ φαληκΰά,Ν πμΝ πλκμΝ βΝ λτγηδ βΝ βμΝ έ δαμΝ κφ δζάμ,Ν πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γθΝ κυΝ θέΝ βθζκή1λλκΝ ΧΦ ΚΝ βγκ ΄Ψ,Ν βΝ υξσθΝ Ν αλιΪη θβΝ δα δεα έαΝ λτγηδ βμΝ ίΪ δΝ πθΝ ΪλγλπθΝ αυ υθΝαθα Ϋζζ αδΝηΫξλδΝ βθΝαπκπζβλπηάΝ κυΝξλΫκυμΝεα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμέΝΟΝ αλδγησμΝ πθΝ σ πθ,ΝκδΝκπκέ μΝ θΝηπκλκτθΝθαΝυπ λίκτθΝ δμΝβζΝηβθδαέ μΝ,Ν κΝ ζΪξδ κΝτοκμΝ εΪγ Ν σ πμΝ εαδΝ κδΝ απαδ κτη θ μΝ ΰΰυά δμΝ ΰδαΝ βθΝπζβλπηάΝ αυ υθ,Ν κδΝ επ υ δμΝ πέΝ πθΝ πλκ αυιά πθΝ Χ σεπθΝ υπ λβη λέαμ,Ν πκδθδευθΝ λβ λυθ,Ν ΪζζπθΝ πδίαλτθ πθΝ εαδΝ ζκδπυθΝ ισ πθΨ,ΝκδΝ θΝΰΫθ δΝπλκςπκγΫ δμΝ βμΝλτγηδ βμΝαυ άμ,ΝκδΝ υθΫπ δΫμΝ βμΝΰδαΝ κθΝκφ δζΫ β,ΝβΝ ξ δεάΝ δα δεα έαΝ εαδΝ αΝ παλΪίκζαΝ πκυΝ απαδ έ αδΝ θαΝ υπκίΪζζ δΝ κΝ θ δαφ λση θκμΝ κθΝ έΟέΣέΝΰδαΝ βθΝπμΝΪθπΝλτγηδ β,ΝεαγυμΝεαδΝεΪγ Ν ξ δεάΝζ π κηΫλ δαΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝ παλσθ κμΝ ΪλγλκυΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ θΪπ υιβμΝ εαδΝ Οδεκθκηδευθ,ΝπκυΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμέ ίέΝ Ν παλαΰλαφάΝ πθΝ ξλ υθΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1,Ν ΰδαΝ αΝ κπκέαΝ υπκίΪζζ αδΝ αέ β βΝ βμΝ υπαΰπΰάμΝ κυμΝ βΝ λτγηδ βΝ βμΝ δΪ αιβμΝ αυ άμΝ εαδΝ ε έ αδΝ ξ δεάΝ απσφα βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ κυΝ έΟέΣέ,Ν αθα Ϋζζ αδΝ απσΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ υπκίκζάμΝ βμ αέ β βμΝεαδΝΰδαΝκζσεζβλκΝ κΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝπκυΝαφκλΪΝβΝλτγηδ βέ ΰέΝΓδαΝ κΝ δαεαθκθδ ησΝ ηβηα δεάμΝεα αίκζάμΝκφ δζυθΝπλκμΝ κθΝ έΟέΣέΝ κυΝπΪ βμΝφτ πμΝ πλκ ππδεκτΝ πκυΝ υπβλ έΝ άΝ υπβλΫ β Ν κθΝ έΟέΣέΝ ,Ν ί ίαδπηΫθπθΝ δμΝ βησ δ μΝ ΟδεκθκηδεΫμΝΤπβλ έ μΝΧ έΟέΤΨΝάΝηβ,ΝεαδΝκφ έζκθ αδΝαπσΝκπκδα άπκ Ναδ έαΝαπσΝ βΝ ξΫ βΝ βμΝ υπβλ έαμΝ κυΝ κθΝ έΟέΣέ,Ν η Ν ιαέλ βΝ δμΝ π λδπ υ δμΝ υπ ιαέλ βμΝ άΝ απδ έαμΝ Ν ίΪλκμΝ κυΝ έΟέΣέ,Ν θΝκφ έζκθ αδΝπλκ αυιά δμΝεαδΝπαλΪίκζαέ έΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝλ1Ν κυΝθ έΝγηθή1λιζΝΧΚέ έ έ ΨΝ,ΝσππμΝαθ δεα α Ϊγβε Ν η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ παλέΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1ιΝ κυΝ θέΝ βηιλή1λλκΝ ΧΦ ΚΝ γ1 ΄Ψ,Ν θΝ ΫξκυθΝ φαληκΰάΝ κθΝ έΟέΣέ73 71 ΝπαλΪΰλαφκμΝθΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝγΝ κυΝΪλγλκυΝηβΝ κυΝθσηκυΝΝγ1ίηήβίίγ,ΝΦ Κ-βλΝ ’ ΝέΝβλ1λήβίί1,ΝΦ Κ-1βκΝ ΥΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυ 18μΝΟΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝπαλαΰλΪφκυΝ φαλησακθ αδΝ εαδΝΰδαΝ βΝξκλάΰβ βΝ δ δεκτΝ άηα κμΝ έΟέΣέΝ αΝ κυλδ δεΪΝεα αζτηα αΝ κυΝΪλγλκυΝβ1ΝπαλΪΰλαφκδΝηΝεαδΝθΝ κυΝ θέΝβιζ1ή1λλλΝΧΦ ΚΝ1λλΝ ΄ΨέΝίζέΝπαλέΝ1ΝΪλγλκυΝ1κΝΝέΝβλ1λήί1,ΝΦ Κ-1βκΝ ΥΟέ 73 ΝέΝβλ1λήβίί1,ΝΦ Κ-1βκΝ ΥΝπαλέΝιΝ κυΝΪλγλκυΝβζΝμΝΟΡτγηδ βΝξλ υθΝπλκμΝ έΟέΣέΝεαδΝ έΣέ έΝ έ έέΝ Νπλκγ ηέαΝ ΰδαΝ βθΝ υπκίκζάΝ αέ β βμΝ λτγηδ βμΝ ΰδαΝ - ισφζβ βΝ πθΝ κφ δζυθΝ πλκμΝ κθΝ ζζβθδεσΝ Ολΰαθδ ησΝ Σκυλδ ηκτΝ Χ έΟέΣέΨΝεαδΝ βθΝ θυθυηβΝ αδλ έαΝ“ ζζβθδεΪΝΣκυλδ δεΪΝ εέθβ αΝ έ έ”Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝ 72 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 ΆλγλκΝββ Ρτγηδ βΝγ ηΪ πθΝΫλ υθαμΝεαδΝ ξθκζκΰέαμ 1έΝ Ν δΪ αιβΝ κυΝ ζ υ αέκυΝ αφέκυΝ βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝζΝ κυΝθέΝ1η1ζή1λκη,ΝσππμΝαυ άΝ λκπκπκδάγβε Νη Ν κΝΪλγλκΝζζΝ κυΝθέΝβίίίή1λλ1,Ναθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμΝμ ξΧμΝηΫζβΝ πθΝ πδ λκπυθΝ κυΝ έΓέ΢έ έΝ δκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ ΝΪπ υιβμΝ,Ν Καγβΰβ ΫμΝ έ έΙέΝ ,Ν δ υγυθ ΫμΝ γθδευθΝ λ υθβ δευθΝ ΚΫθ λπθΝ εαδΝ πθΝ Ιθ δ κτ πθΝ κυμ,Ν δ υγυθ ΫμΝ θ ιαλ ά πθΝ λ υθβ δευθΝ Ιθ δ κτ πθ,Ν Γ θδεκέΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝ ΚΫθ λπθΝ Σ ξθκζκΰδεάμΝ Έλ υθαμ,Ν λ υθβ ΫμΝ ΄ίαγηέ αμΝ εαδΝ ζΫξβΝ κυΝ υλτ λκυΝ παλαΰπΰδεκτΝ κηΫα,Ν εΪ κξκδΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμΝ η Ν ηαελκξλσθδαΝ ηπ δλέαΝ Ν λ υθβ δεΫμΝ λα βλδσ β μρέ βέΝ Ν δΪ αιβΝ βμΝπ λέπ π βμΝβ΄Ν βμΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝ1ιΝ κυΝθέΝβηγίή1λλιΝΧΦ ΚΝβ1κ ΄ΨΝ αθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμΝμ ξβέΝΟδΝ απκ κξΫμΝ πθΝ δ υγυθ υθΝ πθΝ γθδευθΝ λ υθβ δευθΝΚΫθ λπθΝεαδΝ πθΝΙθ δ κτ πθΝ κυμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ πθΝ θ ιΪλ β πθΝ λ υθβ δευθΝ Ιθ δ κτ πθΝ έθαδΝ κδΝ απκ κξΫμΝ πθΝ λ υθβ υθΝ ΄Νίαγηέ αμΝη ΝσζαΝ αΝ πδ σηα α,Ν δμΝπαλκξΫμΝεαδΝ δμΝαπκαβηδυ δμ,ΝσππμΝαυ ΫμΝ κλέακθ αδΝ δμΝ παλαΰλΪφκυμΝ 1Ν εαδΝ γΝ κυΝ παλσθ κμΝ ΪλγλκυέΝ ΠΫλαθΝ πθΝ απκ κξυθΝ αυ υθΝ κυμΝ δ υγυθ ΫμΝ εα αίΪζζ αδΝ εαδΝ πέ κηαΝ γΫ πμΝ υγτθβμ,Ν τοκυμΝ εα σΝ ξδζδΪ πθΝ Χ1ίίέίίίΨΝ λαξηυθΝ κΝηάθαέρέ γέΝ ΝπαλέΝιΝ κυΝΪλγλκυΝλΝ κυΝθέΝ1η1ζή1λκηΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμΝμ <7.ΟΝ δ υγυθ άμΝ κυΝ ΚΫθ λκυΝ κλέα αδΝ η Ν π θ α άΝ γβ έαέΝ Παλα έθ αδΝ ηΫξλδΝ υηπζβλυ πμΝπ θ α έαμΝβΝγβ έαΝ πθΝ δ υγυθ υθΝ πθΝΚΫθ λπθΝπκυΝ δαθτκυθΝά βΝεα σπδθΝ πδζκΰάμΝ βθΝπλυ βΝ λδ άΝγβ έαρέ ζέΝ ΢ βθΝ π λέπ π βΝ ί΄ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1ίΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γ1Ν κυΝ θέΝ 1η1ζή1λκηΝ πλκ έγ αδΝ ΪφδκΝπμΝ ιάμΝμ ξΟδΝ αληκ δσ β μΝ βμΝ Σ ξθδεάμΝ Τπβλ έαμΝ βμΝ ΓέΓέ έΣέΝ πλκε δηΫθκυΝΰδαΝ ξθδεΪΝ ΫλΰαΝ πθΝ πκπ υση θπθΝ απσΝ αυ άθΝ λ υθβ δευθΝ εαδΝ ξθκζκΰδευθΝ φκλΫπθΝ πκυΝ ε ζκτθ αδΝ ε σμΝ δεάμΝ έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ αθα έγ θ αδΝ θΝ ηΫλ δΝ άΝ κΝ τθκζσΝ κυμΝ έ Ν Ν υπβλ έαΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Π λδίΪζζκθ κμ,Ν Υπλκ αιέαμΝ εαδΝ βηκ δυθΝ Έλΰπθ,Ν η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ θΪπ υιβμΝ εαδΝ Π λδίΪζζκθ κμ ,Ν Υπλκ αιέαμΝ εαδΝ βηκ έπθΝ Έλΰπθ,Ν έ Ν Ν υπβλ έαΝ βμΝΝκηαλξδαεάμΝ υ κ δκέεβ βμΝάΝ ΝαθυθυηβΝ αδλ έαΝπκυΝαθάε δΝ κΝ βησ δκΝ κηΫαΝεαδΝ τθα αδΝθαΝ ε ζ έΝΫλΰαΝ κυΝ κηΫαΝαυ κτΝ τηφπθαΝη Ν κΝθσηκ,Νη ΝεκδθάΝαπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ θΪπ υιβμΝεαδΝ κυΝεα ΪΝπ λέπ π βΝαλησ δκυΝΤπκυλΰκτΝρέ ηέΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝηΝ κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝθέΝββγ1ή1λλζΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμΝμ ξηέΝΣκΝ δκδεβ δεσΝ΢υηίκτζδκΝίλέ ε αδΝ Ναπαλ έαΝσ αθΝ έθαδΝπαλσθ αΝ κυζΪξδ κθΝ Ϋ λαΝ ΧζΨΝ απσΝ αΝ ηΫζβΝ κυέΝ ΟδΝ απκφΪ δμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ ζαηίΪθκθ αδΝ η Ν απσζυ βΝ πζ δκοβφέαΝ πθΝπαλσθ πθΝη ζυθΝ κυΝεαδΝ Νπ λέπ π βΝδ κοβφέαμΝυπ λδ ξτ δΝβΝοάφκμΝ κυΝ πλκΫ λκυρέ ΆλγλκΝβγ β1ΝπαλέΝλΝ κυΝθέΝβιζ1ή1λλλ,Ν κυΝΪλγλκυΝλΝπαλέΝ1θΝ κυΝθέΝβκγιήβίίίΝεαδΝ βμΝυπΥΝαλδγηέΝΣή1γίίήγ1έγέβίίίΝεκδθάμΝ απσφα βμΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ θΪπ υιβμΝ ΧΦ ΚΝ ζθβΝ ΄ΨΝ παλα έθ αδΝ ΰδαΝ ΫιδΝ ΧθΨΝ ηάθ μΝ απσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυΟ 62 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 1έαέΝΣκΝ πδ βηκθδεσΝεαδΝΣ ξθκζκΰδεσΝΠΪλεκΝΧ έΣέΠέΨΝ έθαδΝηέαΝπ λδκξάΝάΝ έε υκΝπ λδκξυθΝ δαηκλφπηΫθπθΝΫ δΝυ ΝθαΝφδζκι θκτθΝμ δέΝ πδξ δλά δμΝάΝεκδθκπλαιέ μΝάΝ υθ λΰα έ μΝάΝ έε υαΝ πδξ δλά πθΝκπκδα άπκ ΝθκηδεάμΝ ηκλφάμΝάΝκλΰαθδ ηκτμΝη Ν λ υθβ δεΫμΝάΝεαδΝη Ναθαπ υιδαεΫμΝ λα βλδσ β μ,Ν δδέΝ πδξ δλά δμΝ τΰξλκθβμΝ ξθκζκΰέαμΝπκυΝα ξκζκτθ αδΝεαδΝη Ν δμΝ ηπκλδεΫμΝ φαληκΰΫμΝ βμ, δδδέΝ πδξ δλά δμΝ πυζβ βμΝ εαδΝ υθ άλβ βμΝ Χ ξθδεάμΝ ιυπβλΫ β βμΨ,Ν πλκρσθ πθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ ίλέ εκυθΝ υθκρεΫμΝ υθγάε μΝ λΰα έαμΝ έ ΝζσΰπΝΰ δ θέα βμΝη Ν έ έΙέΝάΝ λ υθβ δεσΝΙ λυηαΝάΝ Ιθ δ κτ κΝεαδΝΰ θδεσ λαΝη Νκλΰαθδ ηκτμΝπαλαΰπΰάμΝεαδΝη αφκλΪμΝ ξθκΰθπ έαμΝ,Ν ivέΝ πδξ δλά δμ,Ν η ηκθπηΫθ μΝ άΝ υθ λΰααση θ μΝ υπσΝ δΪφκλ μΝ ηκλφΫμΝ πκυΝ παλΫξκυθΝ άΝ εαδΝ αθαπ τ κυθΝυπβλ έ μΝεαδΝπλκρσθ αΝ τΰξλκθβμΝ ξθκζκΰέαμΝάΝεαδθκ κηδεκτΝξαλαε άλα,Ν vέΝ πδξ δλά δμΝπαλκξάμΝξλβηα κκδεκθκηδευθΝυπβλ δυθ, viέΝξλβηα κπδ π δεκτμΝκλΰαθδ ηκτμ ίέΝΚτλδκδ iέΝβΝ δα τθ δ σ, σξκδΝ κυΝ έΣέΠέΝ έθαδΝμ βΝ κυΝπαλαΰπΰδεκτΝεαδΝεκδθπθδεκτΝξυλκυΝη Ν κθΝ λ υθβ δεσΝεαδΝ ξθκζκΰδεσΝ iiέΝ βΝ κζκεζάλπ βΝ εαδθκ κηδευθΝ δ υθ,Ν πλκρσθ πθ,Ν υπβλ δυθ,Ν δα δεα δυθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ αιδκπκέβ βΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝ βμΝ πδ βηκθδεάμΝεαδΝ ξθκζκΰδεάμΝΫλ υθαμ, iii.βΝπλκυγβ βΝεαδΝβΝκδεκθκηδεάΝκζκεζάλπ βΝεαδθκ σηπθΝ π θ υ δευθΝεαδΝ πδξ δλβηα δευθΝ ξ έπθΝ εη Ϊζζ υ βμ, ivέΝβΝαθΪπ υιβ,ΝαθαθΫπ βΝεαδΝ δ τλυθ βΝ κυΝφΪ ηα κμΝ πθΝπλκρσθ πθΝεαδΝ πθΝυπβλ δυθ,Ν εαγυμΝεαδΝ πθΝη γσ πθΝπαλαΰπΰάμ,Ν φκ δα ηκτΝεαδΝ δαθκηάμΝη Νπλκ λαδσ β αΝ κΝπ έκΝ βμΝΫλ υθαμΝεαδΝ ξθκζκΰέαμέ vέΝβΝ δ αΰπΰάΝθΫπθΝη γσ πθΝκλΰΪθπ βμΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝ πδξ δλά πθ,Ν viέΝβΝαπσε β βΝθΫπθΝΰθυ πθΝεαδΝβΝ δΪ κ άΝ κυμ,Ν έ ΝαηΫ πμ,Ν έ Ν δαΝ βμΝπαλκξάμΝπΪ βμΝ φτ πμΝ πδ βηκθδευθ,Ν ξθκζκΰδευθ,Ν υηίκυζ υ δευθΝυπβλ δυθ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝεα Ϊλ δ βΝ πλκ ππδεκτΝ πδξ δλά πθΝάΝεΪγ Ν θ δαφ λση θκυΝφυ δεκτΝάΝθκηδεκτΝπλκ υπκυ,Ν viiέΝ βΝ πλκ Ϋζευ βΝ εαδΝ ΰεα Ϊ α βΝ πδξ δλά πθΝ η Ν κπκδα άπκ Ν θκηδεάΝ ηκλφά,Ν πκυΝ α ξκζκτθ αδΝη Ν ξθκζκΰέ μΝπκυΝΪπ κθ αδΝ πθΝ θ δαφ λσθ πθΝ κυΝπΪλεκυέ «ΰέΝ i)Ν ΣαΝ έΣέΠΝ ΫξκυθΝ βΝ ηκλφάΝ αθπθτηκυΝ αδλ έαμέΝ Ι λτκθ αδΝ εαδΝ δΫπκθ αδΝ απσΝ δμΝ π λέΝαθπθτηπθΝ αδλ δυθΝ δα Ϊι δμ,Ν φσ κθΝ θΝκλέα αδΝ δαφκλ δεΪΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ παλσθ κμέΝ φσ κθΝ κΝ η κξδεσΝ ε φΪζαδκΝ θσμΝ έΣέΠέΝ υηη Ϋξ δΝ κΝ βησ δκΝ άΝ ΝέΠέ έ έ,Ν κΝεα α α δεσΝυπκΰλΪφ αδΝεαδΝαπσΝ κθΝΤπκυλΰσΝΟδεκθκηδευθέΝ iiΝ )΢ κΝ ε φΪζαδκΝ εαδΝ βΝ δκέεβ βΝ πθΝ έ έΝ ηπκλ έΝ θαΝ η ΫξκυθΝ κΝ βησ δκΝ εαδΝ εΪγ Ν φτ βμΝ θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ βηκ έκυΝ άΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ η Ν ε λ κ εκπδεσΝ άΝ ηβΝ ξαλαε άλαέΝ 63 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 64 ΚαγΥΝσ κθΝξλσθκΝβΝαπσζυ βΝπζ δκοβφέαΝ πθΝη κξυθΝ βμΝ πδ βηκθδεσΝΠΪλεκΝΠα λυθΝ ( ΠΠ)Ν έ έΝ αθάε δΝ κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκΝ άΝ Ν φκλ έμΝ βμΝ Γ θδεάμΝ ΚυίΫλθβ βμ,Ν βΝ Γ θδεάΝ Γλαηηα έα Έλ υθαμΝ εαδΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝα ε έΝ πκπ έαΝ πΥΝαυ άμέ»74 iiiΝ )Ν ΣκΝ έΣέΠέΝ ηπκλ έΝ θαΝ υθδ ΪΝ γυΰα λδεΫμΝ αδλ έ μΝ άΝ θαΝ η Ϋξ δΝ Ν αδλ έ μΝ πκυΝ ΫξκυθΝ εκπσΝ πκυΝ υθ Ϋ αδΝ η Ν κυμΝ εκπκτμΝ κυΝ έΣέΠέέΝ ΣκΝ τοκμΝ κυΝ η κξδεκτΝ ε φαζαέκυΝ εα ΪΝ βθΝ έ λυ β,Ν εαγυμΝ εαδΝ αΝ η λέ δαΝ πθΝ η σξπθΝ κλέακθ αδΝ η Ν κΝ εα α α δεσΝ κυΝ έΣέΠ.»75 έΝiέΝΣαΝ έΣέΠέΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝΪλγλκυΝ1κΝ κυΝθέΝβηζηή1λλιΝζκΰέακθ αδΝξ δκηβξαθδεΫμΝ εαδΝ πδξ δλβηα δεΫμΝΠ λδκξΫμΝΧ έ έΠ έΨρέ δδέΝ Μδ γυ δμΝ άΝ υπκηδ γυ δμΝ ξυλπθΝ πκυΝ αθάεκυθΝ άΝ ΫξκυθΝ παλαξπλβγ έΝ Ν έΣέΠέΝ υπΪΰκθ αδΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυ θέΝκ1γή1λικ,ΝσππμΝΫξ δΝ λκπκπκδβγ έΝεαδΝεπ δεκπκδβγ έέ θΝ έ εέθβ αΝ κυΝ ΫξκυθΝ απκε βγ έΝ εαδΝ αθαπ υξγ έΝ απσΝ πδξκλβΰά δμΝ βμΝ ΓέΓέ έΣέΝ ΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ πθΝ Σ ξθκζκΰδευθΝ ΠΪλεπθΝ λαεζ έκυ,Ν Θ αζκθέεβμΝ εαδΝ δεάμΝ αθάεκυθΝ εα ΪΝ κΝ τθκζσΝ κυμΝ βθΝπζάλβΝεαδΝαπκεζ δ δεάΝευλδσ β αΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ βηκ έκυΝεαδΝ παλαξπλκτθ αδΝ εα ΪΝ ξλά βΝ δμΝ υθδ υη θ μΝ θυθυη μΝ αδλ έ μΝ πθΝ έΣέΠέΝ η Ν βθΝ ιαέλ βΝ πθΝε δλέπθΝπκυΝ ΰΪακυθΝ αΝ λ υθβ δεΪΝΙθ δ κτ αΝ κυΝΙ λτηα κμΝΣ ξθκζκΰέαμΝΈλ υθαμΝΧΙέΣέ έΨέΝΟδΝσλκδΝπαλαξυλβ βμΝεαγκλέακθ αδΝη Ν τηία βΝπκυΝυπκΰλΪφ αδΝη αιτΝ κυΝ έΣέΠέΝεαδΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ βηκ έκυ,Ν επλκ ππκτη θκυΝαπσΝ κυμΝΤπκυλΰκτμΝ θΪπ υιβμΝ εαδΝΟδεκθκηδευθέ « ΄έ ΣκΝ ε έλδκΝ (γ ληκεκδ έ α),Ν πκυΝ εα α ε υΪ βε Ν η Ν πδξκλάΰβ βΝ βμΝ Γ θδεάμΝ Γλαηηα έαμΝ Έλ υθαμΝ εαδΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ θΪπ υιβμΝ ΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ κυΝΣ ξθκζκΰδεκτΝΠΪλεκυΝΘ αζκθέεβμΝ Ναεέθβ κΝευλδσ β αμΝ κυΝ γθδεκτΝΚΫθ λκυΝ Έλ υθαμΝ εαδΝ Σ ξθκζκΰδεάμΝ θΪπ υιβμΝ ( έΚέ έΣέ έ),Ν π λδΫλξ αδ,Ν αυ κ δεαέπμ,Ν βθΝ 76 απκεζ δ δεάΝευλδσ β αΝεαδΝθκηάΝ κυΝ έΚέ έΣέ έ» 2.ΣκΝ βησ δκΝ τθα αδΝ η Ν απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ θΪπ υιβμΝ θαΝ η αίδίΪα δΝ πλκμΝ κπκδκ άπκ Ν πλσ ππκΝ δμΝ η κξΫμΝ κυΝ έΣέΠέ,Ν κδΝ κπκέ μΝ π λδΫλξκθ αδΝ Ν αυ σΝ η Ν κπκδκθ άπκ Ν λσπκΝ εαδΝ απσΝ κπκδα άπκ Ν αδ έαέΝ Ν δΪγ βΝ ΰέθ αδΝ πΪθ κ Ν κΝ αεΫλαδκΝ βμΝπλαΰηα δεάμΝ κυμΝαιέαμέ «3. έΝΣαΝ λ υθβ δεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝεαδΝβΝΰθυ βΝπκυΝπαλΪΰ αδΝ Ν λ υθβ δεΪΝεΫθ λα,Ν επαδ υ δεΪΝ δ λτηα α,Ν πδξ δλά δμΝ άΝ ΪζζκυμΝ κλΰαθδ ηκτμΝ βθΝ ζζΪ αΝ εαδΝ κΝ ιπ λδεσΝηπκλ έΝθαΝαιδκπκδβγ έΝκδεκθκηδεΪΝη Ν δΪφκλκυμΝ λσπκυμ,ΝεαδΝδ έπμμ αέΝ π υγ έαμΝ ηπκλδεάΝαιδκπκέβ βΝη Ν βθΝπαλαΰπΰάΝεαδΝ δΪγ βΝπλκρσθ πθΝάΝπαλκξάΝ υπβλ δυθΝ απσΝ κθΝ έ δκΝφκλΫαΝ κθΝ κπκέκΝ παλΪΰ αδΝ βΝ ΰθυ βέΝ ΢ βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ κΝ φκλΫαμΝ έθαδΝ έ λυηαΝ βμΝ λδ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν κδΝ λα βλδσ β μΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθαζαηίΪθκθ αδΝαπσΝ δμΝ αδλ έ μΝαιδκπκέβ βμΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝ βμΝπ λδκυ έαμΝ κυμέ ΣκΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ 1ίιή ήηέηέβί1ζ 74 Ν«»Ν ΪφδκΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλέ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1ικΝ κυΝθσηκυΝζβθ1ήβί1ζ,ΝΦ Κ- Νπ λέπ π βΝΓΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝηκυ αθ δεα α Ϊγβε ΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝηκυ κυΝ θσηκυΝΝβλ1λήβίί1, Φ Κ-1βκΝ Υ 75 Νπ λέπ π βΝ΢ΣΝπλκ Ϋγβε Ν γζγκήβίίθ,ΝΦ Κ-γγΝ ’ 76 βθΝπαλΪΰλαφκΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝβγΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝηΝ κυΝΪλγλκυΝλΝ κυΝθσηκυΝΝ ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 ίέΝ εξυλβ βΝ ηπκλδεάμΝ αιδκπκέβ βμΝ η Ν βΝ δΪγ βΝ απσΝ κΝ φκλΫαΝ παλαΰπΰάμΝ ΰθυ βμΝ Ϊ δαμΝ ηπκλδεάμΝ εη Ϊζζ υ βμΝ βμΝ ΰθυ βμ,Ν Ϋθαθ δΝ ηάηα κμΝ πκυΝ εαγκλέα αδΝ η Ν τηία βΝ εξυλβ βμΝ ΝΪζζκΝκλΰαθδ ησΝά πδξ έλβ βΝκπκδα άπκ Νηκλφάμέ ΰέΝΊ λυ βΝάΝ υηη κξάΝ Ν πδξ δλά δμΝαιδκπκέβ βμΝ έ Νη Ν βΝ τ α βΝαπσΝ κΝφκλΫαΝ παλαΰπΰάμΝ βμΝ ΰθυ βμΝ γυΰα λδεάμΝ πδξ έλβ βμ,Ν κπκδα άπκ Ν ηκλφάμΝ ΰδαΝ βθΝ ηπκλδεάΝ εη Ϊζζ υ βΝαυ άμ,Ν έ Νη Ν βΝ υηη κξάΝ κυΝφκλΫαΝΰθυ βμΝ ΝαπσΝεκδθκτΝ λα βλδσ β αΝ εη Ϊζζ υ βμΝη ΝΪζζκυμΝκλΰαθδ ηκτμΝάΝ πδξ δλά δμέ έΝΣ ξθκζκΰδεΫμΝ πδξ δλά δμΝ πδ βησθπθ,Ν ξθκζσΰπθΝεαδΝ λ υθβ υθΝη Ν βΝ βηδκυλΰέαΝ πδξ δλβηα δεάμΝ λα βλδσ β αμΝ απσΝ αΝ φυ δεΪΝ πλσ ππαΝ πκυΝ παλάΰαΰαθΝ ηπκλδεΪΝ εη αζζ τ δη μΝ ΰθυ δμ,Ν βθΝ κπκέαΝ ηπκλ έΝ θαΝ υηη Ϋξ δΝ η Ν κπκδκθ άπκ Ν λσπκΝ κΝ φκλΫαμΝ κθΝκπκέκΝπαλΪξγβεαθΝκδΝΰθυ δμ,ΝεαγυμΝεαδΝ λέ αΝφυ δεΪΝάΝθκηδεΪΝπλσ ππαέ έΝ΢υθ κθδ ησμΝ τκΝάΝπ λδ σ λπθΝαπσΝ κυμΝαθπ ΫλπΝ λσπκυμΝάΝεαδΝη ΝΪζζκΝ λσπκέ έΝΜ Νπλκ λδεσΝ δΪ αΰηα,ΝπκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝ θΪπ υιβμ,Νεαγκλέακθ αδΝ αΝπαλ ξση θαΝκδεκθκηδεΪΝεαδΝξλβηα κπδ π δεΪΝεέθβ λα,ΝκδΝ δεαδκτξκδΝ εαδΝ κδΝ πδ κ κτη θ μΝ απΪθ μ,Ν κδΝ πλκςπκγΫ δμΝ εαδΝ βΝ δα δεα έαΝ εΪζυοβμΝ πθΝ απαθυθΝ πθΝ ξλβηα κ κ κτη θπθΝ δεαδκτξπθ,Ν ζΫΰξκυ,Ν δαεκπάμΝ εαδΝ πδ λκφάμΝ εα αίκζυθ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ Κυ δεαΝ έ πλαιβμΝ βηκ έπθΝ σ πθ,Ν κΝ λσπκμΝ τ α βμΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ εη Ϊζζ υ βμΝ βμΝ ΰθυ βμΝ εαδΝ πθΝ λ υθβ δευθΝ απκ ζ ηΪ πθΝΰ θδεΪΝεαδΝ κΝπζαέ δκΝζ δ κυλΰέαμΝαυ υθ,Ν κΝδ δκε β δαεσΝεαγ υμ,ΝκδΝ εαθσθ μΝ κθ κζκΰέαμΝεαδΝαθ αΰπθδ ηκτ,Ν αΝγΫηα αΝ τΰελκυ βμΝ υηφ λσθ πθΝεαδΝεΪγ Ν 77 78 ΪζζβΝαθαΰεαέαΝζ π κηΫλ δα » ΆλγλκΝβζ 1έΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝ1θΝ κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝθέΝβηλκή1λλκΝξΟλΰΪθπ βΝ πθΝΟζυηπδαευθΝ ΰυθπθΝγάθαΝ βίίζρΝ ΧΦ ΚΝ θθ Ψ,Ν σππμΝ αθ δεα α Ϊγβε Ν η Ν κΝ ΪλγλκΝ θΝ παλέΝ 1Ν κυΝ θέΝ βιγίή1λλλΝ ξ΢ξ δα ησμΝ κζκεζβλπηΫθβΝ αθΪπ υιβΝ εαδΝ ε Ϋζ βΝ ΟζυηπδαευθΝ ΈλΰπθΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ δα Ϊι δμρΝ ΧΦ ΚΝ 1γί ΄ΨΝ αθ δεαγέ α αδΝ πμΝ ιάμΝ μΝ ξαέΝ πδ λΫπ αδΝ βΝ αθαΰεα δεάΝ απαζζκ λέπ βΝαεδθά πθΝάΝβΝ τ α βΝ π΄αυ υθΝ ηπλαΰηΪ πθΝ δεαδπηΪ πθΝΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ ΫλΰπθΝεαδΝ ΰεα α Ϊ πθΝπκυΝ ιυπβλ κτθΝ βθΝ Ϋζ βΝ πθΝΟζυηπδαευθΝ ΰυθπθΝ κυΝβίίζΝ αηΫ πμ,Ν σππμΝ εΫθ λκΝ εππβζα έαμΝ - εαΰδΪε,Ν αγζβ δεΪΝ εΫθ λαΝ εαδΝ ΰεα α Ϊ δμ,Ν εΫθ λαΝ λα δκ βζ σλα βμΝεέζπέΝάΝ ηηΫ πμ,ΝσππμΝ έθαδΝδ έπμΝβΝ δΪθκδιβ,Ν δαπζΪ υθ β,Νί ζ έπ βΝκ υθΝ εαδΝ ευεζκφκλδαευθΝ εσηίπθΝ θ σμΝ άΝ ε σμΝ λυηκ κηδεκτΝ ξ έκυ,Ν βΝ απσε β βΝ ξυλπθΝ υπκ άλδιβμΝ αγζβ δευθΝ εΫθ λπθΝ άΝ ΰεα α Ϊ πθΝ εαδΝ υηπζβλπηα δευθΝ αυ υθέΝ ΟδΝ απαζζκ λδυ δμΝ αυ ΫμΝ εβλτ κθ αδΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ Οδεκθκηδευθ,Ν Πκζδ δ ηκτΝ εαδΝ Π λδίΪζζκθ κμ,Ν Υπλκ αιέαμΝ εαδΝ βησ δπθΝ λΰπθΝ υπΫλΝ βμΝ αθυθυηβμΝ αδλ έαμΝ ξΟλΰαθπ δεάΝ πδ λκπάΝ ΟζυηπδαευθΝ ΰυθπθΝ - γάθαΝ βίίζΝ έ έρΝ άΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ βηκ έκυΝ άΝ θκηδευθΝ πλκ υππθΝ βηκ έκυΝ άΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ άΝ φυ δευθΝ πλκ υππθΝεαδΝη Ν απΪθβΝ κυΝυπΫλΝκυΝβΝαπαζζκ λέπ βΝάΝΪζζκυΝπλκ υπκυΝπκυΝκλέα αδΝη Ν βθΝπλΪιβΝεάλυιβμΝ βμέ ίέΝΓδαΝ βθΝεα α ε υάΝ κυΝξΟζυηπδαεκτΝΥπλδκτρΝ πδ λΫπ αδΝβΝαθαΰεα δεάΝαπαζζκ λέπ βΝ αεδθά πθΝ βΝγΫ βΝΛ εΪθ μΝ βμΝε βηα δεάμΝπ λδκξάμΝ κυΝ άηκυΝ ξαλθυθΝΝέΝ δεάμΝ,ΝυπΫλΝ εαδΝ η Ν απΪθβΝ κυΝ Ολΰαθδ ηκτΝ λΰα δεάμΝ Κα κδεέαμΝ ΧΟέ έΚΨέΝ Ν αθαΰεα δεάΝ αυ άΝ απαζζκ λέπ βΝ ηπκλ έΝ θαΝ εβλυξγ έΝ εαδΝ υπΫλΝ θκηδεκτΝ πλκ υπκυΝ πκυΝ γαΝ υ αγ έΝ απσΝ κθΝ 77 ΣκΝΪλγλκΝβγΝαθ δεα α Ϊγβε ΝαπσΝ κΝΪλγλκΝΝγζΝ κυΝθσηκυΝΝβκζγήβίίί,ΝΦ Κ-β1λΝ Υ ΝέΝβλ1λήβίί1,ΝΦ Κ-1βκΝ ΥΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝηΝμΝΟΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝβγΝ κυΝθέΝβιζ1ή1λλλΝΧΦ ΚΝ1λλΝ ΄ΨΝ ΫξκυθΝαθΪζκΰβΝ φαληκΰάΝεαδΝ δμΝ αδλ έ μΝ ιδκπκδά πμΝεαδΝ δαξ δλέ πμΝ βμΝπ λδκυ έαμΝ πθΝ έ έΙέ,Νεαγσ κθΝ αφκλΪΝ βθΝκλΰΪθπ β,Ν δαξ έλδ βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝΣ ξθκζκΰδευθΝΠΪλεπθΝαπσΝαυ ΫμΟ 78 65 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 Οέ έΚέΝάΝ κΝκπκέκΝγαΝη Ϋξ δΝκΝΟέ έΚέΝη ΪΝαπσΝ τηφπθβΝΰθυηβΝ κυΝ έ΢έΝ βμΝΟλΰαθπ δεάμΝ πδ λκπάμΝΟζυηπδαευθΝ ΰυθπθΝ- ΘάθαΝβίίζΝ έ έΝ Ναπαζζκ λέπ βΝαυ άΝεβλτ αδΝη Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ παλαπΪθπΝ ΤπκυλΰυθΝ εαδΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ λΰα έαμΝ εαδΝ ΚκδθπθδευθΝ φαζέ πθ,Ν τ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ κυΝ έ΢έΝ βμΝ Ολΰαθπ δεάμΝ πδ λκπάμΝ ΟζυηπδαευθΝ ΰυθπθΝ - ΘάθαΝ βίίζΝ έ έΝ ΣαΝ ε έ ηα αΝ πκυΝ γαΝ εα α ε υα γκτθΝ γαΝ ξλβ δηκπκδβγκτθ,Ν η α ε υααση θαΝ εα ΪΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ κυΝ Οέ έΚέ,Ν ΰδαΝ εα κδεέ μΝ εαδΝ δμΝ υηπζβλπηα δεΫμΝ κυμΝ ξλά δμΝ Χ ξκζ έα,Ν εεζβ έ μΝ εζπέΨΝ βΝ η ακζυηπδαεάΝ π λέκ κ,Ν ε σμΝ απσΝ βΝ δ γθάμΝ υθβ,ΝπκυΝηπκλ έΝθαΝη α ε υα γ έΝ εαδΝθαΝ δα γ έΝ τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝθΝ κυΝθέΝβιγίή1λλλέΝΟπκδα άπκ Νη α ε υάΝ πθΝε δ ηΪ πθΝ κυΝΟζυηπδαεκτΝΥπλδκτΝαπσΝ κθΝ Οέ έΚέΝ άΝ απσΝ λέ κυμΝ ΰέθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ ξλά δμΝ ΰβμΝ εαδΝ κυμΝ ζκδπκτμΝ ΰ θδεκτμΝ εαδΝ δ δεκτμΝ σλκυμΝ εαδΝ π λδκλδ ηκτμΝ πκυΝ εαγκλέακθ αδ η Ν βθΝ πκζ κ κηδεάΝ η ζΫ βΝ πκυΝ πλκίζΫπ αδΝ κΝΪλγλκΝζέΝ Νκλΰαθπ δεάΝ πδ λκπάΝ πθΝΟζυηπδαευθΝ ΰυθπθΝ- γάθαΝβίίζΝ έ έΝ παλαεκζκυγ έΝ εαδΝ Ϋξ δΝ βθΝ πκπ έαΝ άλβ βμΝ πθΝ πλκ δαΰλαφυθΝ εαδΝ κυΝ ξλκθκ δαΰλΪηηα κμΝ κυΝ ΫλΰκυΝ ξΟζυηπδαεσΝ Υπλδσρ,Ν πκυΝ ξ έα αδΝ η Ν βΝ δ ιαΰπΰάΝ πθΝ ΟζυηπδαευθΝ ΰυθπθ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝαθ δζβηηΫθ μΝυπκξλ υ δμΝ βμΝΫθαθ δΝ βμΝ έΟέ ΝεαδΝ εα ΪΝ κυμΝσλκυμΝ βμΝ τηία βμΝπκυΝγαΝυπκΰλαφ έΝη αιτΝξ γάθαμΝβίίζρΝεαδΝΟέ έΚέ ΰέΓδαΝ βθΝεα α ε υάΝ κυΝΙππκ λσηκυΝ κυΝΟζυηπδαεκτΝΙππδεκτΝΚΫθ λκυΝεαδΝ πθΝίκβγβ δευθΝ κυμΝ ΰεα α Ϊ πθΝ πδ λΫπ αδΝ βΝ αθαΰεα δεάΝ απαζζκ λέπ βΝ αεδθά πθΝ βθΝ κπκγ έαΝ Πκτ δΝ- ΜπΪ αβΝ- Μ λΫθ αΝ κΝΜαλεσπκυζκΝΜ κΰαέαμΝυπΫλΝ κυΝΟλΰαθδ ηκτΝ δ ιαΰπΰάμΝ Ιππκ λκηδυθΝ ζζΪ κμΝ ΧΟέ έΙέ έΨΝ έ έΝ Ν ε Ϋζ βΝ κυΝ ΫλΰκυΝ εαδΝ βΝ ξλά βΝ πθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ εα ΪΝ βθΝ πλκκζυηπδαεά,Ν κζυηπδαεάΝ εαδΝ η ακζυηπδαεάΝ π λέκ κ,Ν εα ΪΝ κΝ ΪλγλκΝβΝπαλέΝ1Ν κυΝθέΝβιγίή1λλλ,ΝγαΝΰέθ δΝεα ΪΝ κυμΝ δ δεσ λκυμΝσλκυμΝ βμΝ τηία βμΝπκυΝ γαΝυπκΰλαφ έΝ η αιτΝ κυΝΟλΰαθδ ηκτΝαυ κτΝεαδΝ βμΝΟλΰαθπ δεάμΝ πδ λκπάμΝΟζυηπδαευθΝ ΰυθπθΝ- ΘάθαΝβί-04 έΝΟΝυπσξλ κμΝΰδαΝ βθΝεα αίκζάΝ βμΝ απΪθβμΝ βμΝαπαζζκ λέπ βμΝ γαΝ κλδ έΝ η Ν βθΝ πλΪιβΝ εάλυιβμΝ βμΝ αθαΰεα δεάμΝ απαζζκ λέπ βμέΝ ΣυξσθΝ υπΪλξκυ μΝ θ σμΝ κυΝ ξυλκυΝ κυΝ Ιππκ λσηκυΝ εαδΝ κυΝ ΙππδεκτΝ ΚΫθ λκυΝ δ δπ δεΫμΝ α δεΫμΝ ε Ϊ δμΝ απαζζκ λδυθκθ αδΝ υπΫλΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ βηκ έκυ,Ν η Ν βθΝ έ δαΝ πλΪιβ,Ν ξπλέμΝ η αίκζάΝ βμΝ ξλά βμΝ κυμέΝ ΢ βθΝ π λέπ π βΝ τπαλιβμΝ α δευθΝ ε Ϊ πθΝ βΝ απαζζκ λέπ βΝ εβλτ αδΝ η Ν εκδθάΝαπσφα βΝ πθΝπαλαπΪθπΝΤπκυλΰυθΝεαδΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΓ πλΰέαμ,Ντ λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝ έ΢έΝ βμΝ Οέ έΟέ έΝ ,Ν ξπλέμΝ θαΝ απαδ έ αδΝ πλκβΰκυηΫθπμΝ βΝ άλβ βΝ βμΝ δα δεα έαμΝ ξαλαε βλδ ηκτΝ ε Ϊ πθΝ κυΝΪλγλκυΝ1ζΝ κυΝθέΝλλκή1λιλΝάΝβΝ άλβ βΝκπκδα άπκ ΝΪζζβμΝ δα δεα έαμέΝ Κα ΄ ιαέλ βΝ πδ λΫπ αδΝ βΝ η αίκζάΝ ξλά βμΝ ηδελκτΝ ηάηα κμΝ δ δπ δεάμΝ α δεάμΝ Ϋε α βμ,Ν η ΪΝ απσΝ απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Γ πλΰέαμ,Ν ΰδαΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ η έακθκμΝ βηα έαμΝ βηκ έκυΝ υηφΫλκθ κμΝ ΧπέξέΝ ΰδαΝ δαπζΪ υθ βΝ άΝ ί ζ έπ βΝ άΝ δΪθκδιβΝ ηδελκτΝ ηάηα κμΝκ κτΨέΝΣκΝΤπκυλΰ έκΝΓ πλΰέαμΝυπκξλ κτ αδΝθαΝαπαθ ά δΝ ΝΫθαΝΧ1ΨΝηάθαΝ απσΝ βθΝ υπκίκζάΝ αέ β βΝ μΝ ξ δεάμΝ η Ν βθΝ η αίκζάΝ βμΝ ξλά πμέΝ Ν παλΫζ υ βΝ βμΝ πλκγ ηέαμΝ κυΝ ηάθαΝ Ϊπλαε βμΝ γ πλ έ αδΝ πμΝ Ϋΰελδ βέΝ Ν κλΰαθπ δεάΝ πδ λκπάμΝ ΟζυηπδαευθΝ ΰυθπθΝ- ΘάθαΝβίίζΝ έ έΝπαλαεκζκυγ έΝεαδΝΫξ δΝ βθΝ πκπ έαΝ άλβ βμΝ πθΝ πλκ δαΰλαφυθΝ εαδΝ κυΝ ξλκθκ δαΰλΪηηα κμΝ κυΝ ΟζυηπδαεκτΝ ΈλΰκυΝ Ιππσ λκηκμΝ - ΙππδεσΝ ΚΫθ λκ,Ν πκυΝ ξ έα αδΝ η Ν βΝ δ ιαΰπΰάΝ πθΝ ΟζυηπδαευθΝ ΰυθπθ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ αθ δζβηηΫθ μΝυπκξλ υ δμΝ βμΝΫθαθ δΝ βμΝ έΟέ έΝεαδΝεα ΪΝ κυΝσλκυμΝ βμΝ τηία βμΝπκυΝγαΝ υπκΰλαφ έΝη αιτΝ ΘάθαμΝβίίζΝεαδΝΟέ έΙέ έ ΣκΝΪλγλκΝβΝπαλέΝβΝ ΪφδκΝα΄ κυΝαέθέΝηλκή1λθκΝεαδ κΝαλγλκΝβΝπαλέΝ1Ν ΪφδκΝα΄αλδγησμΝ1Ν κυΝ πλκ λδεκτΝ δα Ϊΰηα κμΝηθή1λλλΝαθ δεαγέ αθ αδΝπμΝ ιάμΝμ ξΝαΝ εα α ε υΪ δΝ εαδΝ θαΝ εη αζζ τ αδΝ θΫκΝ τΰξλκθκΝ Ιππσ λκηκΝ εαδΝ ΟζυηπδαεσΝ ΙππδεσΝ εΫ θλκΝ κΝ ΜαλεσπκυζκΝ δεάμ,Ν δμΝ ίκβγβ δεΫμΝ εαδΝ ζκδπΫμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ κυμΝ εαδΝ ΫλΰαΝ αθαΰεαέαΝ ΰδαΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ λα βλδκ ά πθΝ αγζβ δευθ,Ν πκζδ δ δευθ,Ν κυλδ δευθΝ εαδΝ υθ λδαευθ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝπλκίζ πση θαΝ κΝΪλγλκΝβΝπαλέΝ1ΰ΄ κυΝθέΝβιγίή1λλλρέ έΟδΝ απαζζκ λδυ δμΝ ΟζυηπδαευθΝ ΈλΰπθΝ πκυΝ εβλτ κθ αδΝ εα ΪΝ δμΝ πλκβΰκτη θ μΝ π λδπ υ δμΝα,Νί΄εαδΝΰ΄Ν ιυπβλ κτθΝ εκπκτμΝ βησ δαμΝπφΫζ δαμ,Νγ πλκτθ αδΝεα π έΰκυ μΝ 66 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 εαδΝη έακθκμΝ βηα έαμΝεαδΝηπκλ έΝθαΝ φαλησακθ αδΝκδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝβΝπαλέΝβΝ κυΝθέ έΝ 797/1975>. βέΝΣκΝπλυ κΝ ΪφδκΝ βμΝπαλέΝηΝ κυΝΪλγλκυΝθΝ κυΝθέΝβιγίή1λλλΝαθ δεαγέ α αδ πμΝ ιάμΝμ ξ Ν εάλυιβΝ εαδΝ βΝ δα δεα έαΝ υθ Ϋζ βμΝ αθαΰεα δευθΝ απαζζκ λδυ πθ,Ν θ σμΝ άΝ ε σμΝ λυηκ κηδεκτΝ ξ έκυ,Ν πκυΝ αηΫ πμΝ άΝ ηηΫ πμΝ δ υεκζτθκυθΝ βθΝ Ϋζ βΝ βμΝ ΟζυηπδΪ αμΝ βίίζ,Ν ΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ εκδθσξλβ πθΝ ξυλπθΝ εαδΝ δ δευμΝ ΰδαΝ δαθκέι δμ,Ν δ υλτθ δμΝ , ί ζ δυ δμΝ κ υθΝ θ λΰ έ αδΝ εα ΪΝ βθΝ παλέΝ 1θΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βΝ κυΝ θέΝ βηλκή1λλκ,Ν σππμΝ λκπκπκδάγβε ΝεαδΝδ ξτ δ,ΝεαδΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλπθΝθ,ι,κ,λ,1ίΝεαδΝ1γΝ κυΝθέΝβιγίή1λλλ,Ν αθαζσΰπμΝ φαληκακηΫθπθ,ΝηβΝ φαληκαση θβμΝ βμΝδ ξτκυ αμΝπκζ κ κηδεάμΝθκηκγ έαμΝεαδΝ δ δευμΝ πθΝΪλγλπθΝγΝπαλέΝβΝεαδΝιίΝπαλέΝ1Ν κυΝθέ έΝ1λβγ,ΝσππμΝδ ξτκυθέΝΓδαΝ βθΝεάλυιβΝ πθΝ λυηκ κηδευθΝ απαζζκ λδυ πθΝ βμΝ παλκτ αμΝ παλαΰλΪφκυΝ αβ έ αδΝ βΝ ΰθυηβΝ πθΝ κδε έπθΝ άηπθΝάΝΚκδθκ ά πθέΝ θΝπαλΫζγ δΝΪπλαε βΝπλκγ ηέαΝ θσμΝΧ1ΨΝηβθσμΝαπσΝ βθΝπ λδΫζ υ βΝ κυΝ ξ δεκτΝ λπ άηα κμΝ κθΝ κδε έκΝ άηκΝ άΝ Κκδθσ β α,Ν βΝ πλΪιβΝ εάλυιβμΝ βμΝ απαζζκ λέπ βμΝ ε έ αδΝ εαδΝ ξπλέμΝ βΝ ΰθυηβΝ κυμέΝ ΣΝ παλαπΪθπΝ ΫλΰαΝ κλέακθ αδΝ εα ΪΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝ παλέΝ ηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηΝ κυΝ θέΝ βιγίή1λλκέΝ ΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ π λδίαζζκθ δεάμΝ θκηκγ έαμ,ΝσπκυΝαπαδ έ αδΝ,Ν φαλησακθ αδέΝ Ν πέ π υ βΝ βμΝ δα δεα έαμΝ υθ Ϋζ βμΝ πθΝ παλαπΪθπΝαπαζζκ λδυ πθΝΰέθ αδΝαπσΝ αΝπλσ ππαΝ κυΝΪλγλκυΝθΝπαλέΝ1Ν κυΝθέΝβιγίή1λλλΝ εαδΝεΪγ ΝΪζζκθΝπκυΝΫξ δΝΫθθκηκΝ υηφΫλκθέΝΟδΝκυ δα δεΫμΝεαδΝ δα δεα δεΫμΝ δα Ϊι δμ,ΝΰδαΝ δμΝυπκξλ υ δμΝ πθΝπαλκ έπθ,Ν κυΝ δα Ϊΰηα κμΝ βμΝ1ιέιΝ- 1θέκέ1λβγ,Ν κυΝΪλγλκυΝθΝπαλέΝ1,βΝ κυΝ θέΝ ηβθλή1λγ1,Ν κυΝ ίέ έΝ ι-1γέηέ1λγθΝ εαδΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηΝ κυΝ θέΝ θηγή1λιι,Ν σππμΝ λκπκπκδάγβεαθΝεαδΝδ ξτκυθ,Ν φαλησακθ αδΝαθαζσΰπμ,Ν φσ κθΝ θΝαθ έε δθ αδΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμ,ΝεαζκυηΫθπθΝ βΝ έεβΝ βμΝαπκαβηέπ βμΝ πθΝυπκξλΫπθΝεαδΝ δεαδκτξπθέρ γέαέΝΣκΝπλυ κΝ ΪφδκΝ βμΝπαλέΝ1ζΝ κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝθέΝβηλκή1λλκΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ ξΜ Ν εαθκθδ ηκτμΝ πκυΝ εα αλ έακθ αδΝ απσΝ κΝ έ΢έΝ βμΝ αδλ έαμΝ η Ν πλσ α βΝ κυΝ δ υγτθκθ κμΝ ΢υηίκτζκυΝ ΰελέθκθ αδΝ απσΝ κΝ ΤπκυλΰδεσΝ ΢υηίκτζδκ,Ν βηκ δ τκθ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμ,Ν εαδΝ ΰθπ κπκδκτθ αδΝ βθΝ αλησ δαΝ πδ λκπάΝ βμΝ κυζάμ,Ν λυγηέακθ αδΝκδΝπλκςπκγΫ δμΝεαδΝβΝ δα δεα έαΝΰδαΝμΝαέΝ βθΝαθΪγ βΝ επσθβ βμΝη ζ υθΝεαδΝ παλκξάμΝ υπβλ δυθ,Ν ίέΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ πλκηβγ δυθΝ εαδΝ ΰέΝ βθΝ αθΪγ βΝ βμΝ ε Ϋζ βμΝ πθΝ Ϋλΰπθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ ΰδαΝ βΝ τθαοβ,Ν ε Ϋζ βΝ εαδΝ ζτ βΝ πθΝ ξ δευθΝ η Ν δμΝ παλαπΪθπΝ π λδπ υ δμΝα,΄ί΄εαδΝΰ΄ υηίΪ πθέΝΜ Ν κυμΝεαθκθδ ηκτμΝαυ κτμΝ πδ λΫπ αδΝθαΝλυγηέακθ αδΝ αΝ παλαπΪθπΝ γΫηα αΝ εα ΪΝ παλΫεεζδ β απσΝ εΪγ Ν δΪ αιβΝ θσηκυΝ άΝ εαθκθδ δεάμΝ πλΪιβμ,Ν ε σμΝαπσΝ κυμΝ ξ δεκτμΝεαθσθ μΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμέΝρ ίέΝ ΢ κΝ ζ υ αέκΝ ΪφδκΝ βμΝ έ δαμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1ζΝ κΝ ΪλγλκΝ βΝ κυΝ θέΝ βηλκή1λλκ,Ν κδΝ θ σμΝ παλ θγΫ πμΝ ζΫι δμΝ Χη ζ υθ,Ν ΫλΰπθΝ άΝ πλκηβγ δυθΨρΝ αθ δεαγέ αθ αδ πμΝ ιάμΝ μΝ ξΧυπβλ δυθ,Νη ζ υθ,ΝΫλΰπθΝάΝπλκηβγ δυθΨρέ ΆλγλκΝβη ΈθαλιβΝδ ξτκμ Νδ ξτμΝ κυΝθσηκυΝαυ κτΝαλξέα δΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ άΝ κυΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμ,Ν ε σμΝ ΪθΝκλέα αδΝ δαφκλ δεΪΝ δμΝ πέΝηΫλκυμΝ δα Ϊι δμέ ΚΪγ Ν δΪ αιβΝΝσηκυΝαθ έγ βΝπλκμΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμΝεα αλΰ έ αδέ ΠαλαΰΰΫζζκη Ν βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝ παλσθ κμΝ ε Ϋζ άΝ κυΝπμΝΝσηκυΝ κυΝΚλΪ κυμέ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμΝ εαδΝ βθΝ 67 ΝέΝβιζ1ή1λλλΝΦ Κήβκ-9-1999 γάθα,ΝβκΝ΢ π ηίλέκυΝ1λλλ 68 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 1 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων , άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Άρθρο 1 Σύσταση Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων - Αποστολή - Αρμοδιότητες 2 1. Συνίσταται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ενιαίος Φορέας Έλεγχο Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) που εδρεύει στην Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. 2. Σκοπός του Ε.Φ.Ε.Τ. είναι η προστασία του καταναλωτή με τη διασφάλιση της εισαγωγής, παραγωγής και της διακίνησης υγιεινών τροφίμων, η πιστοποίηση της καταλληλότητας, ο έλεγχος της ποιότητας και η ποιοτική αναβάθμιση των τροφίμων, όπως επίσης και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή και η μέριμνα για την αποτροπή της παραπλάνησής του σε σχέση με την υγιεινή , τη σύσταση, την επισήμανση και την τιμή των τροφίμων. 1 Ν. 3752/2009, ΦΕΚ-40 Α’/4-3-2009, άρθρο 9: «1. Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) τελεί εφεξής υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όπου στην κείμενη νομοθεσία για αρμοδιότητες που ανήκουν ή αφορούν τον Ε.Φ.Ε.Τ. αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης, στο εξής νοείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όπου στη νομοθεσία για αρμοδιότητες σχετικές με τον Ε.Φ.Ε.Τ. που μεταφέρονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρεται το Υπουργείο Ανάπτυξης, στο εξής νοείται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2. Μεταφέρονται στον Ε.Φ.Ε.Τ. οι αρμοδιότητες που ανατέθηκαν με το άρθρο 3 του π.δ. 79/2007 (ΦΕΚ 95 Α΄) σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Το προηγούμενο εδάφιο τίθεται σε εφαρμογή έξι μήνες ύστερα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται πριν την πάροδο των προαναφερθέντων έξι μηνών και τίθεται σε ισχύ ταυτόχρονα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, ρυθμίζονται λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα που αφορούν τη μεταφορά και την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, αρμοδιότητες σχετιζόμενες με τα τρόφιμα μεταφέρονται στον Ε.Φ.Ε.Τ..4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να τροποποιούνται διατάξεις του ν. 2741/1999 και άλλων νόμων με σκοπό την εναρμόνισή τους με τη διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.5.Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών σχετικές με προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και σε καθεστώτα δασμοφορολογικού χαρακτήρα, που εξακολουθούν να ρυθμίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις της ειδικής κατά περίπτωση νομοθεσίας.6. Οι υπάλληλοι του Ε.Φ.Ε.Τ. εξακολουθούν να λαμβάνουν τις αποδοχές που τους καταβάλλονται και τη μηνιαία ειδική πρόσθετη αμοιβή που προβλέπεται από την υπ’ αριθμ. 2/29964/0022/23.7.2002 (ΦΕΚ 1021 Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι ανωτέρω δεν δικαιούνται οποιασδήποτε άλλης πρόσθετης αποζημίωσης που προβλέπεται για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» 2 Ν.4002/2011, ΦΕΚ-180 Α/22-8-11, άρθρο 60: “1. Η Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων (Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε.), που συνεστήθη με το π.δ. 473/1988 (Α΄212) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν ο παρών και ο ιδρυτικός της νόμος, το οικείο καταστατικό, ο κ.ν. 2190/1920 και οι λοιπές κείμενες διατάξεις. Το σκοπό της Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε., που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 473/1988 εκπληρώνει εφεξής ο Ε.Φ.Ε.Τ., Ν.Π.Δ.Δ. που συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν.2741/1999 (Α΄199) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος για την υλοποίηση του σκοπού αυτού προβαίνει στις ενέργειες της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 473/1988” Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 3.Ως <τρόφιμα> «θεωρούνται»3όλα τα στερεά ή υγρά προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τροφή από τον άνθρωπο. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα κάθε είδους ποτά και ευφραντικά, το νερό, το κόμμεα και μαστίχες, καθώς και κάθε ουσία ή μίγμα ουσιών που προορίζεται για προσθήκη σε τρόφιμα. Ως υγιεινά τρόφιμα νοούνται τα τρόφιμα τα οποία από υγιεινή άποψη είναι κατάλληλα προς βρώση από τον άνθρωπο. Ως «πιστοποίηση της καταλληλότητας των τροφίμων»4ο έλεγχος της συμμόρφωσης στις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις που ορίζονται από την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την διασφάλιση της παραγωγής και διακίνησης υγιεινών τροφίμων κατάλληλων προς βρώση από τον άνθρωπο. Ως <επιχείρηση τροφίμων> «θεωρείται»5 κάθε επιχείρηση δημόσια ή ιδιωτική που ασκεί μία ή περισσότερες από τις παρακάτω δραστηριότητες κερδοσκοπικές ή μη : παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση ή την προσφορά προς πώληση ή διάθεση τροφίμων. «Ως εργαστήρια τροφίμων θεωρούνται το Γενικό Χημείο του Κράτους, τα εργαστήρια του Ε.Φ.Ε.Τ. και άλλα δημόσια εργαστήρια συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηρίων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και ιδιωτικά εργαστήρια διαπιστευμένα από τον αρμόδιο για τη διαπίστευση κρατικό φορέα, με βάση τα κριτήρια λειτουργίας των εργαστηρίων δοκιμών που προβλέπονται στην οδηγία 93/99/ΕΟΚ, καθώς και στα πρόσθετα μέτρα, που αφορούν τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων, σε συμμόρφωση με την ως άνω οδηγία του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 (ΦΕΚ 355 Β’/21.3.2002)»6 4.Νωπά φυτικά προϊόντα, τα οποία βρίσκονται στους χώρους καλλιέργειας και παραγωγής (χώροι πρωτογενούς παραγωγής), πριν υποστούν οποιαδήποτε εξεργασία, καθώς και νωπά προϊόντα κτηνοτροφίας, αλιείας, ιχθυοκαλλιέργειας και μελισσοκομίας, τα οποία βρίσκονται στους χώρους παραγωγής, εφόσον δεν προσφέρονται προς κατανάλωση, δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ε.Φ.Ε.Τ. Κατά τη φάση της πρώτης μεταποίησης των νωπών φυτικών και ζωϊκών προϊόντων εξακολουθεί να υφίσταται η παράλληλη αρμοδιότητα ελέγχου των υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αναφέρονται στην έννοια της πρώτης μεταποίησης και την οργάνωση και το συντονισμό των ελέγχων κατά τη φάση αυτή. Επίσης δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ε.Φ.Ε.Τ. αντικείμενα και καθεστώτα δασμοφορολογικού χαρακτήρα, όπως καθορίζονται στις οικείες διατάξεις. 3 Η παραπάνω μέσα σε « » λέξη αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ 4 Η παραπάνω μέσα « » λέξη αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ252 Α’ 5 Η παραπάνω μέσα « » λέξη αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ252 Α’ 6 Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ 2 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 5.Ο Ε.Φ.Ε.Τ. για την εκπλήρωση της αποστολής του έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες : α.Καθορίζει τις προδιαγραφές ποιότητας τις οποίες πρέπει να πληρούν τα προσφερόμενα στην κατανάλωση τρόφιμα και οι πρώτες ή πρόσθετες ύλες που προορίζονται για προσθήκη σε τρόφιμα με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή της εξαπάτησης των καταναλωτών. β.Καθορίζει τα πρότυπα και τις αρχές στις οποίες θα πρέπει να στηρίζεται η μελέτη και εφαρμογή των συστημάτων παραγωγής υγιεινών προϊόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από τις επιχειρήσεις τροφίμων και τις προδιαγραφές για τους επιστήμονες που θα ασχοληθούν με την εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων στις επιχειρήσεις τροφίμων, καθώς και με το προσωπικό που θα εργαστεί στα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου τροφίμων που εγκαθίστανται στις επιχειρήσεις τροφίμων. γ. Καθορίζει ή επικυρώνει τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής σύμφωνα με την Οδηγία 93/43/Ε.Ο.Κ. και κάθε άλλο συναφή κανόνα διεθνούς και κοινοτικού δικαίου και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών. Η τήρηση των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής αποτελεί προϋπόθεση για την ίδρυση και λειτουργία κάθε επιχείρησης τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτό καθορίζει τους υγειονομικούς όρους ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων τροφίμων και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για να είναι τα τρόφιμα ασφαλή και υγιεινά. «δ)Εκπονεί και εγκρίνει προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων, αρμοδιότητας του Ε.Φ.Ε.Τ. κατά τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Β332/26.3.2003 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 386 Β΄), τηρεί, προς τούτο, ειδικό μητρώο εκπαιδευτών του προσωπικού αυτού και χορηγεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης των προγραμμάτων αυτών, μετά από αξιολόγηση των εκπαιδευομένων, που γίνεται από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του Ε.Φ.Ε.Τ., οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση, μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ., ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εγγραφής των εκπαιδευτών στο ανωτέρω μητρώο»7 ε(δ). Τηρεί μητρώο επιχειρήσεων τροφίμων και καθορίζει τα προγράμματα ελέγχων που διενεργούνται από τις υπηρεσίες του ή από άλλες αρχές και υπηρεσίες. Στ(ε). Διενεργεί με τα όργανά του ή παραγγέλλει σε άλλες αρχές ή υπηρεσίες, συντονίζει και διευθύνει τους ελέγχους σε όλα τα στάδια μετά την πρωτογενή παραγωγή στην οποία εντάσσονται μεταξύ άλλων η συγκομιδή, η σφαγή και το άρμεγμα, δηλαδή στα στάδια της παρασκευής, της μεταποίησης, της παραγωγής, της συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής, διακίνησης, προσφοράς προς πώληση ή της διάθεσης στον καταναλωτή στα νωπά ή επεξεργασμένα τρόφιμα που παράγονται, διακινούνται ή εισάγονται στη χώρα μας ή εξάγονται από αυτήν. Διενεργεί επίσης ελέγχους στα υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. Σκοπός των ελέγχων είναι η διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων και η προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή. Οι έλεγχοι αυτοί συνίστανται ιδίως σε επιθεωρήσεις των επιχειρήσεων τροφίμων, στον έλεγχο του συστήματος παραγωγής των επιχειρήσεων, στη διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων τροφίμων σε δικά του ή άλλα εργαστήρια τροφίμων. αα. Η επιθεώρηση περιλαμβάνει ιδίως τον έλεγχο των πρώτων και πρόσθετων υλών, των τροφίμων κατά την παραγωγική διαδικασία, των τελικών προϊόντων, της τήρησης των 7 Προστέθηκε νέα περίπτωση Δ στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 ου και έγινε αντίστοιχή αναρίθμηση στις ήδη υπάρχουσες περιπτώσεις με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 3438/2006, ΦΕΚ-33 Α’ 3 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίμων, στο μηχανολογικό εξοπλισμό , στην υγεία και την υγιεινή του προσωπικού, στον καθαρισμό και την απολύμανση, στην καταπολέμηση τρωκτικών και εντόμων, στη συσκευασία, στην αποθήκευση και στην διανομή και μεταφορά των τροφίμων. Επίσης κατά την επιθεώρηση ελέγχεται η τήρηση των τεχνολογικών παραμέτρων που απαιτούνται κατά την κείμενη νομοθεσία από τις επιχειρήσεις τροφίμων, καθώς και η επισήμανση των τροφίμων. ββ. Ο έλεγχος του συστήματος παραγωγής υγιεινών προϊόντων περιλαμβάνει τον έλεγχο των κρίσιμων σημείων ελέγχου κατά την παραγωγική διαδικασία, τον έλεγχο των μέτρων πρόληψης που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων, τον έλεγχο των παραμέτρων επεξεργασίας και συντήρησης που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις (όπως θέρμανσης και ψύξης) για την εξάλειψη των κινδύνων και τροφίμων. Επίσης περιλαμβάνει τον έλεγχο της κατάλληλης εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σωστά στις απαιτήσεις του συστήματος παραγωγής υγιεινών προϊόντων, καθώς και τον έλεγχο των αρχείων που τεκμηριώνουν την τήρηση του συστήματος. Ζ(στ). Συμμετέχει στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών για τη διαμόρφωση των σχετικών με τις αρμοδιότητές του αποφάσεων, μεριμνά για την προσαρμογή και συμμόρφωση προς οδηγίες, αποφάσεις, κανονισμούς και συστάσεις, που εκδίδονται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα της αρμοδιότητάς του και αποτελεί το σύνδεσμο με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών σε θέματα ελέγχου τροφίμων και στο πλαίσιο του συστήματος άμεσης αντιμετώπισης καταστάσεων που αφορούν στην ασφάλεια των τροφίμων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η(ζ). Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, που σχετίζονται με το αντικείμενό του, συνεργάζεται με φορείς με συναφές αντικείμενο για το σκοπό αυτόν και εισηγείται προτάσεις για τη λήψη νομοθετικών ή άλλων μέτρων σε θέματα της αρμοδιότητάς του. Θ(η). Συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί πληροφορίες, στατιστικά στοιχεία και μητρώα σχετικά με τους ελέγχους που διενεργούνται από τις υπηρεσίες του, τις επιχειρήσεις τροφίμων και τα αντικείμενα της αρμοδιότητάς του. Ι(θ). Μεριμνά για τη συνεχή ενημέρωση, επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού του για την τεχνολογικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στις νέες νομοθεσίες, καθώς και του καταναλωτή σε θέματα ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και ια(ι) Ο Ε.Φ.Ε.Τ. μπορεί, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και του σκοπού λειτουργίας και αποστολής του, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να επιχορηγεί ή να συμμετέχει σε προγράμματα, ημερίδες, συνέδρια και γενικότερα εκδηλώσεις δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, επιστημονικών εταιρειών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, σωματείων ή ενώσεων. Η επιχορήγηση αυτή απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ Δημοσίου ή τρίτων8 8 Προστέθηκε νέα περίπτωση Ι και αναριθμήθηκε η ήδη υπάρχουσα σε ΙΑ με την παράγραφο 3 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ 4 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 ιβ(ια) (ι). Ασκεί κάθε άλλη συναφή προς τους σκοπούς του αρμοδιότητα. 6. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. έχει όλες τις αρμοδιότητες των προανακριτικών αρχών και ενεργεί κάθε αναγκαία κατά την κρίση του έρευνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Οι αστυνομικές, λιμενικές, στρατιωτικές και λοιπές αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, να συνδράμουν άμεσα και αποτελεσματικά τα εντεταλμένα όργανα και του υπαλλήλους του Ε.Φ.Ε.Τ. 7. Πόροι του Ε.Φ.Ε.Τ. είναι : «α) Ετήσια επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων»9 «β) Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Ελληνικών ή Διεθνών Οργανισμών ή μη κερδοσκοπικών Οργανισμών ή από άλλες ερευνητικές δραστηριότητες» 10 γ. Ανταποδοτικά τέλη για παροχή υπηρεσιών, όπου επιβάλλονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης. δ. Τα έσοδα από κάθε είδους χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις του παρόντος. ε. Δωρεές , χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις από τρίτους. «στ) Έσοδα από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων»11 8. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαλλάσσεται : α. από κάθε δημοτικό και κοινοτικό φόρο ή τέλος και κάθε εισφορά, κράτηση ή δικαίωμα υπέρ τρίτου , β. από την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε παραβόλου, τέλους, ενσήμου ή εισφοράς για την άσκηση ή την εκδίκαση αγωγών, ενδίκου μέσου ή βοηθήματος ή για τη διενέργεια οποιασδήποτε δικαστικής ή διαδικαστικής πράξης, ενώπιον όλων των δικαστηρίων ή δικαστικών ή άλλων αρχών. 9. Για την είσπραξη των εσόδων του εφαρμόζονται οι ουσιαστικές και δικονομικές διατάξεις του Κώδικα <Περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων> όπως ισχύουν. «10. Η ενώπιον των δικαστηρίων υπεράσπιση και εκπροσώπηση του ΕΦΕΤ και των υπαλλήλων αυτού εναντίον των οποίων ασκείται αστική αγωγή ή ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται εξαιτίας της εκτέλεσης των καθηκόντων τους γίνεται από τη Νομική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ σε όλα τα στάδια των κάθε φορά απαιτούμενων 12 διαδικασιών μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης.» 9 Η περίπτωση Α αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ 10 Η περίπτωση Β αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ 11 Η περίπτωση ΣΤ προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ 12 Η παράγραφος 10 του άρθρου 1ου αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 410 του νόμου 4025/2011, ΦΕΚ-228 Α/2-11-2011 5 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 Άρθρο 2 Διοίκηση 1. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. «2.Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Βουλής των Ελλήνων, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό αυτής. Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης»13 Μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβάνεται ένας εκλεγμένος εκπρόσωπος των καταναλωτών του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών, που εκλέγεται μεταξύ των εκπροσώπων των καταναλωτών στο παραπάνω Συμβούλιο, και ένας εκλεγμένος εκπρόσωπος των εργαζομένων στον Ε.Φ.Ε.Τ. Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ο εκπρόσωπος των εργαζομένων προτείνεται από την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεως Δημοσίων Υπαλλήλων. 3. Ως Πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται πρόσωπα που έχουν ιδιαίτερο κύρος και εξειδικευμένες γνώσεις ή ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης ή σε θέματα που σχετίζονται με την αποστολή του Ε.Φ.Ε.Τ. Δύο τουλάχιστον από τα μέλη του Δ.Σ. είναι ειδικοί επιστήμονες σε θέματα τροφίμων. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους πρέπει να απέχουν από κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με το αντικείμενο του Ε.Φ.Ε.Τ. Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η ψήφος του Προέδρου δεν υπερισχύει όταν πρόκειται για τις υπό στοιχείο δ΄ της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου αποφάσεις. 5. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Φ.Ε.Τ. ή ο αναπληρωτής του και κατά περίπτωση οι διευθυντές του Ε.Φ.Ε.Τ. καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. 6.Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με πλήρη απασχόληση. Στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλεται αμοιβή, το ύψος της οποίας καθορίζεται για τον καθένα με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης.«Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η αποζημίωση που λαμβάνουν τα μέλη και ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου για 14 τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του» Στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους, που καθορίζονται με όμοια απόφαση. Ο Πρόεδρος και 13 Τα παραπάνω μέσα σε « » εδάφια αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 45 του άρθρου 1 ου του νόμου 3065/2002, ΦΕΚ-251 Α’ 14 Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ 6 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 ο Αντιπρόεδρος ασφαλίζονται για το χρόνο της θητείας τους στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Ε.Φ.Ε.Τ. , εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτονται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση. 7. Με απόφαση «του Υπουργικού Συμβουλίου και μετά από εισήγηση»15του Υπουργού Ανάπτυξης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει από αυτό, αν δεν εκπληρώνει πλέον τις προϋποθέσεις που πορίζονται στην παράγραφο 3 αυτού του άρθρου ή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του έβλαψε με την συμπεριφορά του τους σκοπούς του Ε.Φ.Ε.Τ. 8. Η αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει αποβιώσει, παραιτηθεί ή εκπέσει γίνεται για την υπόλοιπη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τη διοίκηση, λειτουργία και διαχείριση του Ε.Φ.Ε.Τ. Στο πλαίσιο αυτό ασκεί ιδίως τις εξής αρμοδιότητες : α. λαμβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις για την εκπλήρωση της αποστολής του Ε.Φ.Ε.Τ. β. εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Ε.Φ.Ε.Τ., τις αναγκαίες κατά την εκτέλεσή του αναμορφώσεις και τροποποιήσεις του, καθώς και τον ισολογισμό και απολογισμό της οικονομικής χρήσης κάθε έτους. γ. εγκρίνει το σχεδιασμό και τα επί μέρους προγράμματα για την άσκηση του ελέγχου επί των τροφίμων και εκδίδει σχετικές οδηγίες προς τις υπηρεσίες του Ε.Φ.Ε.Τ. δ. αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Ε.Φ.Ε.Τ, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. ε. εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης την κατάρτιση, αναμόρφωση, συμπλήρωση, τροποποίηση του οργανισμού και του κανονισμού λειτουργίας του Ε.Φ.Ε.Τ. στ. καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης στο τέλος κάθε έτους ετήσια έκθεση της δραστηριότητας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, καθώς και προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του για το επόμενο έτος, ζ. καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης στο τέλος κάθε τριμήνου εκθέσεις ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από τις υπηρεσίες του Ε.Φ.Ε.Τ. η. εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης προτάσεις για λήψη νομοθετικών ή άλλων μέτρων σε θέματα της αποστολής του, θ. εγκρίνει τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του για την επιβολή των προστίμων που προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 5 του παρόντος και προτείνει σχετικά στον Υπουργό Ανάπτυξης, ι. αποφασίζει για την πρόσληψη προσωπικού, όπου και όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, ια. ασκεί την κατά τις οικείες διατάξεις πειθαρχική δικαιοδοσία, ιβ. ασκεί κάθε αρμοδιότητα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις. 15 Οι παραπάνω μέσα σε « » λέξεις διαγράφονται με την παράγραφο 46 του άρθρου 1ου του νόμου 3065/2002, ΦΕΚ-251 Α’ 7 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει στον Πρόεδρο ή σε μέλη του την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του, εκτός από τις αρμοδιότητες υπό στοιχεία β΄ και δ΄ έως η΄. «ιγ)Μέχρι τη σύσταση και συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Ε.Τ. ασκεί όλες τις αρμοδιότητες αυτού»16 «ιδ)Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων των περιπτώσεων α’ έως γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, καθώς και όσες από αυτές που αναφέρονται στην περίπτωση στ’ της ίδιας παραγράφου αφορούν στην προσαρμογή και συμμόρφωση προς οδηγίες, αποφάσεις, κανονισμούς και συστάσεις που εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσιεύονται με την έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης, ο οποίος καθορίζει και το χρόνο έναρξης της ισχύος τους, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» 17 10.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. αποφασίζει για έκτακτα και επείγοντα θέματα και υποβάλλει τις αποφάσεις του αυτές προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. β. υπογράφει τις πράξεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού, γ. καθορίζεται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτά θέματα που προτείνουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Ε.Τ. και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού και υπογράφει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, δ. παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ε. εκπροσωπεί τον Ε.Φ.Ε.Τ. ενώπιον κάθε δικαστικής ή άλλης αρχής ,καθώς και στις μετά τρίτων σχέσεις και συναλλαγές και μπορεί με πράξη του να αναθέτει κατα περίπτωση ή κατηγορία περιπτώσεων την εκπροσώπηση στο Γενικό Διευθυντή ή σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στ. ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει διορισθεί αυτός ή σε κάθε περίπτωση απουσίας του λόγω κωλύμματος ή αποχής του και για οποιονδήποτε άλλο λόγο. 11. Ο Πρόεδρος μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ως προς όλες τις αρμοδιότητες του ο Αντιπρόεδρος. 12.Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται ο τρόπος της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, η διαδικασία λήψης των αποφάσεών του, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια, και μπορεί να εξειδικεύεται ο τρόπος και καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου. 13. Στον Ε.Φ.Ε.Τ. συνιστάται θέση Γενικού Διευθυντή. Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται για πενταετή θητεία και για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση μετά από προκήρυξη της 16 Η περίπτωση ΙΓ προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ 17 Η περίπτωση ΙΔ προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ 8 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 θέσης. Η προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία ορίζονται τα δικαιολογητικά, η προθεσμία και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την υποβολή της αίτησης και για τη διαδικασία επιλογής. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε τρεις (3) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η προκήρυξη γίνεται εντός ενός (1) έτους από το διορισμό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. 14. Για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή απαιτείται πτυχίο Α.Ε.Ι., ιδιαίτερη ικανότητα και αξιολόγηση εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης, λαμβανομένων υπόψη μεταπτυχιακών τίτλων και της επιστημονικής εξειδίκευσης ή εμπειρίας σε θέματα που σχετίζονται με την αποστολή του Ε.Φ.Ε.Τ. Μέχρις ότου επιλεγεί ο Γενικός Διευθυντής, οι αρμοδιότητες του ασκούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 15.Η επιλογή του Γενικού Διευθυντή γίνεται ύστερα από κρίση και αξιολόγηση των υποψηφίων από επιτροπή που συγκροτείται για το σκοπό αυτόν από τον Υπουργό Ανάπτυξης και αποτελείται από : α. τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. β. ένα (1) μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού που προτείνεται από τον Πρόεδρό του και γ. δύο (2) καθηγητές Α.Ε.Ι. που ορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Φ.ΕΤ. αναπληρούμενος από τον Αντιπρόεδρο. 16. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , που λαμβάνεται κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες της θητείας του Γενικού Διευθυντή, με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τριών του συνόλου των μελών του και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού ΑΝάπτυξης. 17. Ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Φ.Ε.Τ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες : α. Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. β. Εποπτεύει της λειτουργίας και προΐσταται των υπηρεσιών του Ε.Φ.Ε.Τ. γ. Μεριμνά για την εκπλήρωση της αποστολής του Ε.Φ.Ε.Τ. δ. Εισηγείται στο Δ.Σ. για τα θέματα που αφορούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ε.Φ.Ε.Τ. και τη λειτουργία του. «18. Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή του Ε.Φ.Ε.Τ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης»18 «19. Στον Ε.Φ.Ε.Τ. συνιστάται θέση αναπληρωτή γενικού διευθυντή με θητεία που συμπίπτει με αυτή του γενικού διευθυντή και ανανεώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 16. Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ., μετά από εισήγηση του γενικού διευθυντή αυτού, επιλεγόμενος από το μόνιμο ή με απόσπαση προσωπικό του Ε.Φ.Ε.Τ.. 18 Η παράγραφος 18 προστέθηκε στο άρθρο 2 με την παράγραφο 10 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ252 Α’ 9 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 Για την κάλυψη της θέσης του αναπληρωτή γενικού διευθυντή απαιτούνται τα προσόντα που ορίζονται για την επιλογή του γενικού διευθυντή. Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής αναπληρώνει τον γενικό διευθυντή του Ε.Φ.Ε.Τ. όταν αυτός κωλύεται, ελλείπει ή είναι απών και ασκεί τις αρμοδιότητες αυτού ή όσες αρμοδιότητες μεταβιβασθούν σε αυτόν από τον γενικό διευθυντή. Οι αποδοχές του αναπληρωτή γενικού διευθυντή του Ε.Φ.Ε.Τ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης» 19 Άρθρο 3 Γνωμοδοτικά όργανα 1.Στον Ε.Φ.Ε.Τ. λειτουργεί ως συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο το Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικής Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Σ.Π.Ε.Τ). Το Ε.Σ.Π.Ε.Τ συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 2. Το Ε.Σ.Π.Ε.Τ. παρέχει , είτε μετά από σχετικό ερώτημα του Διοικητικού Συμβουλίου είτε αυτεπαγγέλτως, τη γνώμη του σε θέματα πολιτικής ελέγχου τροφίμων και εισηγείται προγράμματα δράσης και προτάσεις σε θέματα που αναφέρονται στην αποστολή του Ε.Φ.Ε.Τ. 3. Το Ε.Σ.Π.Ε.Τ. αποτελείται από : α. τον Πρόεδρο του Ε.Φ.Ε.Τ. αναπληρούμενο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον Αντιπρόεδρο, ως Πρόεδρο, β. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, γ. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, δ. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ε. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Ερευνας - Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, στ. τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Γεωργίας, από τους οποίους ένας εξειδικευμένος σε θέματα φυτικής και ένας με εξειδίκευση σε θέματα ζωικής παραγωγής, ζ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, θ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, ι.έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ια.έναν (1) εκπρόσωπο του Γενικού Χημείου του Κράτους, ιβ.έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κόμμα που αναγνωρίζεται κατά τον Κανονισμό της Βουλής, 19 Η παράγραφος 19 προστέθηκε στο άρθρο με την παράγραφο 7 του άρθρου 26 του νόμου 3419/2005, ΦΕΚ-297 Α’ 10 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 11 ιγ. τρεις (3) εκπροσώπους των καταναλωτών, ιδ.έναν (1) εκπρόσωπο της Συνεταιρισμών(ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.), Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών ιε.έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.) ιστ.έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εμπορικών Επιχειρήσεων Τροφίμων Ελλάδος, ιζ.έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε) ιη.έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος, που προέρχεται από τις επιχειρήσεις τροφίμων, ιθ.έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης, κ.δύο (2) καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. ειδικούς σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων, κα. έναν (1) εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου και κβ. έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. 4.Τα μέλη του Ε.Σ.Π.Ε.Τ. υπό τα στοιχεία β΄και κβ΄ της προηγούμενης παραγράφου προτείνονται, με αντίστοιχους αναπληρωτές από τον αρμόδιο Υπουργό, κόμμα ή φορέα κατά περίπτωση. Οι εκπρόσωποι των καταναλωτών προτείνονται από το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών. Οι υπάλληλοι που συμμετέχουν στο Ε.Σ.Π.Ε.Τ. ως εκπρόσωποι των υπηρεσιών τους πρέπει να είναι Γενικοί Διευθυντές ή Διευθυντές , αναπληρούμενοι από Τμηματάρχες βαθμού Α΄ και να έχουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στα θέματα της αρμοδιότητας του Ε.Φ.Ε.Τ. Η θητεία των μελών είναι τριετής. Η θητεία των τακτικών αναπληρωματικών μελών λήγει πριν από τη λήξη της τριετίας λόγω θανάτου, παραίτησης ή διακοπής της συμμετοχής τους στο φορέα που εκπροσωπούν. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ορισθεί ότι στο Ε.Σ.Π.Ε.Τ. εκπροσωπούνται και άλλοι φορείς, των οποίων η δραστηριότητα σχετίζεται με θέματα τροφίμων. 5. Το Ε.Σ.Π.Ε.Τ. εισηγείται τον κανονισμό λειτουργίας του που εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. Το Ε.Σ.Π.Ε.Τ. συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο. Στις συνεδριάσεις του μπορούν να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου,και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ., καθώς και ειδικοί επιστήμονες σε θέματα τροφίμων και εκπρόσωποι άλλων φορέων που κρίνεται σκόπιμο να προσκληθούν ανάλογα με το θέμα. Χρέη γραμματέα του Ε.Σ.Π.Ε.Τ. εκτελεί υπάλληλος του Ε.Φ.Ε.Τ. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. Το Ε.Σ.Π.Ε.Τ. μπορεί να συνιστά επιτροπές μελετών ή ομάδες εργασίας που υποβληθούν το έργο του. 6.Το Ε.Σ.Π.Ε.Τ. βρίσκεται σε απαρτία όταν κατά τη συζήτηση παρίσταται η πλειοψηφία των μελών του. Οι γνωμοδοτήσεις πρέπει να συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των παρόντων. Σε κάθε περίπτωση καταχωρίζονται και οι απόψεις της μειοψηφίας. Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 «Στα μέλη του Ε.Σ.Π.Ε.Τ. καταβάλλονται για τις μετακινήσεις τους μόνο τα προβλεπόμενα υπό των οικείων διατάξεων οδοιπορικά έξοδα, κατά περίπτωση λαμβανομένης υπόψη της χιλιομετρικής απόστασης και της με το προσφορότερο μέσο μετακίνησής τους»20 7.Στον Ε.Φ.Ε.Τ. λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου σε επιστημονικά θέματα το Επιστημονικό Συμβούλιο Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Σ.Ε.Τ.) Ως μέλη ορίζονται πρόσωπα με ιδιαίτερα κύρος, εμπειρία και γνώση σε θέματα που σχετίζονται με την αποστολή του Ε.Φ.Ε.Τ., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. που εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Το Ε.Σ.Ε.Τ. αποτελείται από : α. τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. αναπληρούμενο από τον αντιπρόεδρο, ως Πρόεδρο, β. έναν (1) γεωπόνο με εξειδίκευση σε θέματα τροφίμων, γ. έναν (1) κτηνίατρο με την ίδια εξειδίκευση, δ. έναν (1) ιατρό δημόσιας υγείας ή άλλης ειδικότητας με εξειδίκευση σε θέματα τροφίμων, ε. έναν (1) χημικό με εξειδίκευση σε θέματα τροφίμων, στ. έναν (1) χημικό μηχανικό με την ίδια εξειδίκευση. ζ. τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες με γνώσεις σε εξειδικευμένα θέματα αρμοδιότητας του Ε.Φ.Ε.Τ. και η. ένα (1) μέλος του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. ειδικό επιστήμονα σε θέματα ελέγχου τροφίμων. «Η θητεία του συμβουλευτικού ως άνω οργάνου είναι τριετής. Χρέη γραμματέα ασκεί μόνιμος υπάλληλος του Ε.Φ.Ε.Τ. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο 21 του Ε.Σ.Ε.Τ.» 8. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας του Ε.Σ.Ε.Τ., το οποίο μπορεί να συνιστά επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του έργου του. «Στις ανωτέρω επιτροπές και ομάδες εργασίας, για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας ή έργου, καταβάλλεται, ανά συνεδρίαση, αποζημίωση σύμφωνα με τις 22 κείμενες διατάξεις» 9. Το Ε.Σ.Ε.Τ. αποφαίνεται για κάθε θέμα συναφές με την αρμοδιότητα του Ε.Φ.Ε.Τ., για το οποίο ζητείται από το Διοικητικό Συμβούλιο η γνώμη του και καταρτίζει ή επεξεργάζεται σχέδια αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. 20 Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ 21 Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ 22 Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 3438/2006, ΦΕΚ-33 Α’ 12 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 «10. Στα μέλη και στον Γραμματέα του Ε.Σ.Ε.Τ. χορηγείται αποζημίωση, το ύφος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης»23 11.Στις συνεδριάσεις του Ε.Σ.Ε.Τ. , του Επιστημονικού Συμβουλίου Ελέγχου Τροφίμων, μπορούν να καλούνται ειδικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι των οργανώσεων των παραγωγών και των μεταποιητικών ή εμπορικών επιχειρήσεων, των καταναλωτών, καθώς και όποιος άλλος μπορεί να διευκολύνει το έργο του Ε.Σ.Ε.Τ. Άρθρο 4 Οργάνωση - Λειτουργία - Προσωπικό 1.Η οργάνωση και η διάρθρωση των υπηρεσιών του Ε.Φ.Ε.Τ., οι οποίες διακρίνονται σε κεντρικές και περιφερειακές, οι αρμοδιότητες τους, η κατανομή του προσωπικού (κάθε κατηγορίας κατά κλάδους και ειδικότητες ) καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Ανάπτυξης. 2. Με το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου συνιστώνται στις Περιφέρεις της χώρας παραρτήματα ή γραφεία του Ε.Φ.Ε.Τ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να εξουσιοδοτεί τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών να ασκούν αρμοδιότητες εποπτείας επί των περιφερειακών υπηρεσιών του Ε.Φ.Ε.Τ. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις έχουν την υποχρέωση να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και να διενεργούν ελέγχους ή άλλες πράξεις που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και στο πλαίσιο των σχετικών οδηγιών και εντολών του Ε.Φ.Ε.Τ. «Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. επιτρέπεται η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, μεταξύ Ε.Φ.Ε.Τ. και δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για την εκπλήρωση του σκοπού του Ε.Φ.Ε.Τ., όπως ορίζεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Στις προγραμματικές συμβάσεις καθορίζονται το περιεχόμενο του προγράμματος, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, τα της χρηματοδότησης, ο χρόνος ισχύος της σύμβασης, η διαδικασία παρακολούθησης και 24 κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» 3.Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ., εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, με τον οποίο προβλέπονται τα σχετικά με την εσωτερική διάρθρωση και οργάνωση των υπηρεσιών του, καθώς και την οργάνωση μηχανισμού εσωτερικών ελέγχων του Ε.Φ.Ε.Τ. με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων που διενεργούνται. Στον κανονισμό προβλέπεται οπωσδήποτε διαδικασία ελέγχου και επιβεβαίωσης των ελέγχων που διενεργούνται από τον Ε.Φ.Ε.Τ. ή κατά παραγγελία του. 4. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. , που εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, καταρτίζεται κατάλογος εποπτευόμενων διαπιστευμένων ή συνεργαζόμενων εργαστηρίων κατά ομάδα εργαστηριακών εξετάσεων και προσδιορίζονται οι όροι συνεργασίας τους με τον Ε.Φ.Ε.Τ. Με όμοια απόφαση είναι δυνατόν να δημιουργείται δίκτυο εξειδικευμένων 23 Η παράγραφος 10 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ Τα παραπάνω μέσα σε « » εδάφια προστέθηκαν με την παράγραφο 14 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ 24 13 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 εργαστηρίων αναφοράς βάσει των αναγκών διασφάλισης της ποιότητας τροφίμων. Τα εργαστήρια που εμπίπτουν στην παρούσα παράγραφο και ανήκουν στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα υποχρεούνται να προσφέρουν κάθε αναγκαία υπηρεσία στον Ε.Φ.Ε.Τ., το ταχύτερο δυνατόν και σύμφωνα με τις οδηγίες του.Μέχρι την έκδοση της παραπάνω απόφαση το Ε.Φ.Ε.Τ. συνεργάζεται με κρατικά και επίσημα εργαστήρια, όπως αυτά έχουν καθοριστεί σε εφαρμογή της Οδηγίας 89/397/ΕΟΚ. «5.Στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων συνιστώνται πεντακόσιες τριάντα (530) θέσεις μόνιμου προσωπικού, σαράντα (40) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκ των οποίων οι εννέα (9) θέσεις αποτελούν θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, μία (1) θέση νομικού συμβούλου και εννέα (9) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή. Η κατανομή του προσωπικού του Ε.Φ.Ε.Τ. κατά κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. «Μέχρι την κάλυψη μιας τουλάχιστον από τις θέσεις των δικηγόρων και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2007, ο Ε.Φ.Ε.Τ. μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, να αναθέτει σε δικηγόρους τη διεκπεραίωση των υποθέσεών του και την παροχή νομικών συμβουλών. Η αμοιβή των δικηγόρων αυτών καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του «Κώδικα περί Δικηγόρων» (ν.δ. 3026/1954, ΦΕΚ 235 Α΄)25»26 «6.Η πλήρωση των θέσεων μόνιμου προσωπικού γίνεται με διορισμό, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, καθώς και με μετάταξη προσωπικού δημοσίων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των Περιφερειών, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α, α’ και β’ βαθμού, καθώς και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με το άρθρο 14 του Ν. 2190/1994 και ισχύει κάθε φορά. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται κατ’ αρχήν με μετάταξη, κατόπιν προκήρυξης, από υπαλλήλους του Δημοσίου και λοιπών φορέων του προηγούμενου εδαφίου. Η επιλογή γίνεται από το Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. ή την οριζόμενη από αυτό Επιτροπή κατόπιν αξιολόγησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, καθώς και της εμπειρίας των ενδιαφερομένων, σε θέματα αρμοδιότητας του Ε.Φ.Ε.Τ. Οι μετατάξεις ενεργούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη νόμου. Η πλήρωση των θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου γίνεται με πρόσληψη, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, καθώς και με μετάταξη προσωπικού με την ίδια σχέση εργασίας από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής ή από λοιπά Ν.Π.Ι.Δ. ή ανώνυμες εταιρείες, των οποίων το 51% τουλάχιστον των μετοχών κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο, και ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Προκειμένου για προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή υπηρετούσε στον Ε.Φ.Ε.Τ. στις 31.12.2001 με απόσπαση, η μετάταξη, ενεργούμενη μετά από αίτηση του προσωπικού αυτού, που υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορεί να γίνει και σε συνιστώμενες για το σκοπό αυτόν προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες με την ειδικότητά τους, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση του προσωπικού που τις κατέχει. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στα Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε., από τα οποία μετατάσσονται οι εν λόγω υπάλληλοι, αναγνωρίζεται για την ένταξή τους στα Μ.Κ. της οικείας κατηγορίας, εφόσον έχει διανυθεί με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία μετατάσσονται. Για τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές του 25 Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 3438/2006, ΦΕΚ-33 Α’ 26 Η παράγραφος 5 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ 14 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 προσωπικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α’). Αποσπάσεις στον Ε.Φ.Ε.Τ. από φορείς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής γίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη νόμου. Η διάρκεια των αποσπάσεων αυτών είναι μέχρι τρία έτη και μπορεί να ανανεώνονται μέχρι μία ακόμη τριετία. «Ειδικώς, οι αποσπάσεις αξιωματικών ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας (αστυκτηνιάτρων - τεχνολόγων τροφίμων) μπορεί να ανανεώνονται για δύο τριετίες»27 «Στους αποσπασμένους υπαλλήλους μπορεί να ανατίθενται καθήκοντα Προϊσταμένου οργανικών μονάδων του Ε.Φ.Ε.Τ., μόνο στην περίπτωση έλλειψης μόνιμων υπαλλήλων με τα ίδια κατάλληλα προσόντα και ο χρόνος της απόσπασης αυτών θεωρείται, ως προς όλες 28 29 30 τις έννομες συνέπειες, ότι διανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία αποσπάσθηκαν » » «7. Το από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α’), όπως κάθε φορά ισχύουν, προβλεπόμενο ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακινήσεων εκτός έδρας, μπορεί να αυξάνεται για τη Διοίκηση του Ε.Φ.Ε.Τ. (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Διευθυντή) για το συντονισμό της λειτουργίας των περιφερειακών Διευθύνσεων του Ε.Φ.Ε.Τ. και τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Κοινοτικών οργάνων, καθώς και για τους υπαλλήλους του Ε.Φ.Ε.Τ., εφόσον αποδεδειγμένα μετακινούνται εκτός έδρας για τις ανάγκες διενέργειας ελέγχου τροφίμων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 31 Ανάπτυξης «8. Στους με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση και στους αποσπασμένους υπαλλήλους στον Ε.Φ.Ε.Τ. καταβάλλεται ειδική πρόσθετη αμοιβή, που καθορίζεται κατά κατηγορία με 32 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης » 27 Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3551/2007, ΦΕΚ76 Α 28 Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 3190/2003, ΦΕΚ-249 Α’ 29 Η παράγραφος 6 του άρθρου 4ου αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ 30 Ν. 3438/2006, ΦΕΚ-33 Α’ παρ. 7 του άρθρου 11: «Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που προέρχεται από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με το άρθρο 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), ή από ανώνυμες εταιρείες των οποίων το πενήντα ένα τοις εκατό (51%), τουλάχιστον, των μετοχών κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο και το οποίο υπηρετεί στον Ε.Φ.Ε.Τ. με απόσπαση, μέχρι την 31.12.2005, μπορεί να μεταταγεί στον Ε.Φ.Ε.Τ. μετά από αίτησή του, που υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η μετάταξη του ανωτέρω προσωπικού, που ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων δεύτερου, τρίτου και τέταρτου της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 2741/1999, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 16 του άρθρου 37 του ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252 Α΄), μπορεί να γίνει και σε συνιστώμενες για το σκοπό αυτόν προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες με την ειδικότητά του, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του προσωπικού που τις κατέχει. Για τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄)» 31 Η παράγραφος 7 του άρθρου 4ου αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ 32 Η παράγραφος 8 προστέθηκε στο άρθρο 4 με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 2965/2001, ΦΕΚ270 Α’ 15 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 «8. Στους υπαλλήλους του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων που διενεργούν ελέγχους, η οριζόμενη στο άρθρο 9 του Ν. 2685/1999 ημερήσια αποζημίωση για αυθημερόν επιστροφή στην έδρα τους (1/3) καταβάλλεται για μετακινήσεις σε απόσταση άνω των δέκα (10) και μέχρι σαράντα (40) χιλιόμετρα»33 Άρθρο 5 Διεξαγωγή Ελέγχων – Κυρώσεις «1.Στην κεντρική υπηρεσία και στις περιφερειακές διευθύνσεις του Ε.Φ.Ε.Τ. συνιστώνται Κλιμάκια Ελέγχου Τροφίμων, τα οποία αποτελούνται από υπαλλήλους του Ε.Φ.Ε.Τ., του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων πρώτου και δεύτερου βαθμού ή άλλων αρμόδιων δημόσιων αρχών και υπηρεσιών. Στα Κλιμάκια Ελέγχου παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη από υπαλλήλους του Ε.Φ.Ε.Τ.. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Φ.Ε.Τ. τηρείται Μητρώο Ελεγκτών, από το οποίο επιλέγονται τα μέλη των Κλιμακίων Ελέγχου. Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται υπάλληλοι των ανωτέρω φορέων και γίνεται ενημέρωση αυτού κάθε δύο έτη. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.), όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τα Κλιμάκια Ελέγχου είναι αρμόδια να ασκούν έλεγχο στις κάθε μορφής επιχειρήσεις τροφίμων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ε.Φ.Ε.Τ. κατά τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Β332/26.3.2003 κοινής υπουργικής απόφασης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται η σύνθεση και η συγκρότηση των Κλιμακίων Ελέγχου, η εγγραφή, η ανανέωση, η διαγραφή και η κατάρτιση των μελών των Κλιμακίων, ο τρόπος της λειτουργίας και ο συντονισμός της δράσης τους, ο χρόνος απασχόλησης των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια και ειδικότερο θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθορίζεται η αμοιβή των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου και των υπαλλήλων που παρέχουν σε αυτά γραμματειακή 34 υποστήριξη» «2(1). Όλες οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της πρωτοβάθμιας και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες και συνδρομή στον Ε.Φ.Ε.Τ. για την εκτέλεση του έργου του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας και Πρόνοιας και Γεωργίας καθορίζονται οι λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες ως προς τη συνεργασία του Ε.Φ.Ε.Τ. με τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες και αρχές και λοιπούς φορείς, όπως λεπτομερώς καθορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, που εμπλέκονται στις ελεγκτικές 35 και τις άλλες αρμοδιότητες του Ε.Φ.Ε.Τ.» 3(2). Η εντολή για τη διενέργεια εκτάκτων επιθεωρήσεων και ελέγχων παρέχεται από το Δ.Σ. ή από εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο. 33 Η παράγραφος 8 προστέθηκε(εκ παραδρομής) με το άρθρο 22 του νόμου 3190/2003, ΦΕΚ-249 Α’ 34 Προστέθηκε νέα παράγραφος 1 στο άρθρο 5 και έγινε αντίστοιχή αναρίθμηση στις ήδη υπάρχουσες παραγράφους με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου 3438/2006, ΦΕΚ-33 Α’ 35 Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ 16 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 4(3). Για κάθε επιθεώρηση και έλεγχο συντάσσεται έκθεση, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και στους ενδιαφερόμενους36. 5(4). Με την επιφύλαξη των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) έως πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές σε αυτούς που κατά οποιονδήποτε τρόπο παρεμποδίζουν ή δυσχεραίνουν τις επιθεωρήσεις ή ελέγχους , καθώς και σε αυτούς που αρνούνται να επιδείξουν τα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή τους και να χορηγήσουν αντίγραφα ή αποσπάσματά τους, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και το βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας. 6(5). Σε περίπτωση άρνησης ή κατά οποιονδήποτε τρόπο παρεμπόδισης των εντεταλμένων υπαλλήλων του Ε.Φ.Ε.Τ. και όσων τους συντρέχουν στην άσκηση των καθηκόντων τους, αυτοί μπορούν να ζητήσουν μέσω του αρμόδιου εισαγγελέα τη συνδρομή των κατά τόπους αστυνομικών ή λιμενικών αρχών. 7(6). Οι πληροφορίες, οι οποίες συλλέγονται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό που επιδιώκεται από τον ΕΦ.Ε.Τ. Εξαιρετικά, μετά από απόφαση του Δ.Σ., είναι δυνατόν να παρέχονται στοιχεία σε τρίτους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Ε.Φ.Ε.Τ. για παροχή υπηρεσιών, εφόσον δεν έχουν χαρακτηριστεί απόρρητα και δεν απαγορεύεται η γνωστοποίησή τους από άλλες διατάξεις. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 37 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οι υπάλληλοι του Ε.Φ.Ε.Τ. και τα μέλη των συλλογικών οργάνων του, οι οποίο λαμβάνουν, με αφορμή την υπηρεσία τους, γνώση απόρρητων στοιχείων υποχρεούνται να τηρούν για τα στοιχεία αυτά εχεμύθεια. Το προηγούμενο εδάφιο καταλαμβάνει και κάθε άλλον που συμμετέχει σε επιθεώρηση ή έρευνα κατ΄εντολή του Ε.Φ.Ε.Τ. 8(7). Όποιος κατείχε εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν συλλεγεί από τον Ε.Φ.Ε.Τ. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τις διατάξεις το παρόντος και γνωστοποιεί αυτές, χωρίς να έχει δικαίωμα, σε τρίτους και με σκοπό να ωφεληθεί ο ίδιος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών, καθώς και με χρηματική ποινή από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και διώκεται πειθαρχικώς για την παράβαση της υποχρέωση εχεμύθειας που συνιστά πειθαρχικό αδίκημα. 37 «9(8).«Σε όποιον παράγει, επεξεργάζεται, παρασκευάζει, μεταποιεί, συσκευάζει, αποθηκεύει, συντηρεί, διαθέτει, διακινεί, επισημαίνει ή διαφημίζει τρόφιμα που προορίζονται για κατανάλωση, κατά παράβαση των προδιαγραφών, των προτύπων και των κανόνων της κείμενης νομοθεσίας ή των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, πέραν των ποινικών ή διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της σχετικής παράβασης, καθώς και τις επιπτώσεις που αυτή επάγεται στη δημόσια υγεία και στα συμφέροντα των καταναλωτών. Για το παραδεκτό της συζήτησης των προσφυγών που ασκούνται κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, απαιτείται η προκαταβολή ποσού ίσου με το είκοσι τοις εκατό (20%) του επιβαλλόμενου προστίμου, 36 Οι παράγραφοι 4,8,9.10,12.13,14,15 του άρθρου 5 καταργήθηκαν με την παράγραφο 9 του άρθρου 64 του νόμου 4235/2014, ΦΕΚ-32/Α/11.2.2014 37 Οι παράγραφοι 4,8,9.10,12.13,14,15 του άρθρου 5 καταργήθηκαν με την παράγραφο 9 του άρθρου 64 του νόμου 4235/2014, ΦΕΚ-32/Α/11.2.2014 17 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 το οποίο ποσοστό, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ»38 Για την επιβολή του προστίμου λαμβάνονται υπόψη το μέγεθος της επιχείρησης, ο αριθμός των απασχολουμένων σε αυτή, οι συνθήκες υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη και οι συνέπειες που έχει ή μπορούσε να έχει η παράβαση για το καταναλωτικό κοινό, καθώς και η τυχόν υποτροπή. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορούν, στο πλαίσιο που ορίζεται από την παράγραφο αυτή, να εξειδικεύονται κατηγορίες παραβάσεων και το πρόστιμο που αυτές επισύρουν»39 10(9). Ο Υπουργός Ανάπτυξης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο μπορεί να επιβάλει μόνο ή παράλληλα με το παραπάνω πρόστιμο και ανάκληση προσωρινή ή οριστική, μερική ή εξ ολοκλήρου της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης. 40 11(10).Όποιος παράγει ή διαθέτει στην κατανάλωση τρόφιμα κατά παράβαση των προδιαγραφών, των προτύπων και των κανόνων που τίθενται από το νόμο ή με εξουσιοδότηση νόμου τιμωρείται με ποινή φυλάκισης εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις. Η ποινική δίωξη γίνεται αυτεπαγγέλτως και η υπόθεση εισάγεται στο δικαστήριο με απευθείας κλήση σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κ.Π.Δ. «12(11). Υπεύθυνοι, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη, είναι: -Στις ατομικές επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες. Στις προσωπικές επιχειρήσεις (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και οι ομόρρυθμοι εταίροι. -Στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και τους συνεταιρισμούς, και οι διαχειριστές. -Στις ανώνυμες εταιρίες και ο ή οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής ή ο Διευθυντής τους. Σε περίπτωση υποκαταστήματος, αντί του Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή των Α.Ε., ο Διευθυντής του υποκαταστήματος στο οποίο τελέστηκε η παράβαση. -Εκτός του νομικού προσώπου, τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα είναι υπεύθυνα με την προσωπική τους περιουσία και με προσωπική κράτηση σε ολόκληρο για την καταβολή 41 των προστίμων, που επιβάλλονται σε αυτό κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου» 13(12). «Ο Ε.Φ.Ε.Τ. κατάσχει ακατάλληλα προς βρώση ή επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία τρόφιμα. Η κατάσχεση βασίζεται επί εκθέσεως του αρμόδιου κλιμακίου ελέγχου των επιθεωρητών του Ε.Φ.Ε.Τ., που πιστοποιεί την ακαταλληλότητα ή επικινδυνότητα των τροφίμων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης ρυθμίζονται επί μέρους ζητήματα σχετικά με την 38 Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 5ου αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του νόμου 3438/2006, ΦΕΚ-33 Α’ 39 Η παράγραφος 9 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ και στη συνέχεια καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 64 του νόμου 4235/2014, ΦΕΚ-32/Α/11.2.2014 40 Οι παράγραφοι 4,8,9.10,12.13,14,15 του άρθρου 5 καταργήθηκαν με την παράγραφο 9 του άρθρου 64 του νόμου 4235/2014, ΦΕΚ-32/Α/11.2.2014 41 Η παράγραφος 12 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3139/2003, ΦΕΚ-100 Α’ στη συνέχεια καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 64 του νόμου 4235/2014, ΦΕΚ-32/Α/11.2.2014 18 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 κατάσχεση τροφίμων, η δυνατότητα και διαδικασία υποβολής ένστασης από τις θιγόμενες επιχειρήσεις, καθώς και το αρμόδιο για την εξέτασή της όργανο»42 Σε περίπτωση καταδίκης διατάσσεται από το ποινικό δικαστήριο υποχρεωτικά η δήμευση και η καταστροφή τους, που μπορεί κατά την κρίση του να περιλάβει το σύνολο ή μέρος των προϊόντων. 14(13). Σε περίπτωση οικειοθελούς ανάκλησης προϊόντων, η επιχείρηση τροφίμων οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον Ε.Φ.Ε.Τ. Σε περίπτωση παράβασης του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλονται οι κυρώσεις της επόμενης παραγράφου. 43 15(14). Οταν κατά τη διενέργεια ελέγχων από τους υπαλλήλους του Ε.Φ.Ε.Τ. ή από άλλες αρχές ή υπηρεσίες διαπιστώνεται ότι διακυβεύεται η ασφάλεια ή τη υγιεινή των τροφίμων και δημόσια υγεία και παρίσταται έκτακτη ανάγκη αποτροπής του κινδύνου, λαμβάνονται άμεσα μέτρα που περιλαμβάνουν την υποχρεωτική ανάκληση ή την απόσυρση και δέσμευση των εμφανώς αλλοιωμένων προϊόντων και την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της επιχείρηση ή της μονάδας παραγωγής που εντοπίσθηκε η παράβαση των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής που θέτουν σε άμεσα κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών. Η απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας εκτελείται αμέσως και πρέπει να εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΕΦ.Ε.Τ. και τον 44 Υπουργό Ανάπτυξης μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών, αλλιώς αίρεται. «16(15). Τα ποσά των προστίμων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση, καθορίζεται το μέρος των προστίμων που διατίθεται, μέσω ειδικού κωδικού που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Ε.Φ.Ε.Τ., για την αμοιβή των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου του Ε.Φ.Ε.Τ.»45 17(16). Οι διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα και του Κώδικα τροφίμων και ποτών εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος ή αυτές που περιλαμβάνονται σε κανονιστικές πράξεις εκδιδόμενες στο πλαίσιο νομοθετικών εξουσιοδοτήσεων, που παρέχονται από τα άρθρα 1 έως 6 του νόμου αυτού. «18.Ο ΕΦΕΤ εισπράττει ανταποδοτικά τέλη από δραστηριότητες όπως χορήγηση αδειών, εγκρίσεων, πιστοποιητικών, ελέγχων μετά από αίτηση των επιχειρήσεων όπως ορίζεται στον Κανονισμό 882/2004 και το άρθρο 20 της κ.υ.α. 15523/2006, όπως κάθε φορά ισχύουν για τις κεντρικές αρμόδιες αρχές ελέγχου των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ύψος των τελών ορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των 46 47 Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.» 42 Το πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002,ΦΕΚ-252 Α’ στη συνέχεια καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 64 του νόμου 4235/2014, ΦΕΚ-32/Α/11.2.2014 43 Οι παράγραφοι 4,8,9.10,12.13,14,15 του άρθρου 5 καταργήθηκαν με την παράγραφο 9 του άρθρου 64 του νόμου 4235/2014, ΦΕΚ-32/Α/11.2.2014 44 Οι παράγραφοι 4,8,9.10,12.13,14,15 του άρθρου 5 καταργήθηκαν με την παράγραφο 9 του άρθρου 64 του νόμου 4235/2014, ΦΕΚ-32/Α/11.2.2014 45 Η παράγραφος 16 του άρθρου 5ου αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου 3438/2006, ΦΕΚ-33 Α’ 46 Η παράγραφος 18 προστέθηκε στο άρθρο 5 με την παράγραφο 5 του άρθρου 40 του νόμου 4025/2011, ΦΕΚ228 Α/2-11-2011 19 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 Άρθρο 6 Μεταβατικές διατάξεις - Καταργούμενες διατάξεις 1.Η έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Ε.Τ. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2.α. Η πρώτη πρόταση του εδαφίου δ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4328/1929 <Περί συστάσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους> (ΦΕΚ 272 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: <Η χημική, φυσική , βιολογική, μικροβιολογική, τοξικολογική ή άλλη εξέταση δειγμάτων τροφίμων, ποτών και νερών, τα οποία αποστέλλονται για εξέταση από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, καθώς και κάθε παρόμοια εξέταση ή μελέτη των ιδιοτήτων των χημικών ουσιών και παρασκευασμάτων (επικίνδυνων ή μη), προδρόμων και ναρκωτικών ουσιών, πρώτων υλικών και βιομηχανικών προϊόντων και γενικά αντικειμένων κοινής χρήσης, όποτε αυτά χρήζουν τέτοιων εξετάσεων ή μελετών, με σκοπό>. β. Στο εδάφιο ιβ΄ της παραγραφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4328/1929, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α΄), απαλείφονται οι λέξεις <τροφίμων, ποτών , νερών>. γ. Στο εδάφιο δ΄της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995, απαλείφονται οι λέξεις <τα τρόφιμα, τα σκευάσματα τροφίμων, τα ποτά, τα νερά>. δ. Οι διατάξεις των εδαφίων ζ΄και η΄της παραγραφου 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 115/1975 (ΦΕΚ 172 Α΄), καταργούνται. 3.Το άρθρο 2 του π.δ. 543/1989 <Τροποποίηση του π.δ. 284/1988 <Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών> (ΦΕΚ 208Α΄) κατά το μέρος που αφορά αρμοδιότητες, που εμπεριέχονται στο αντικείμενο ελέγχου, στους σκοπούς και στις αρμοδιότητες του Ε.Φ.Ε.Τ., καταργείται. 4.α. Οι διατάξεις των εδαφίων α, β, γ, και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του π.δ. 402/1988 <Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας > (ΦΕΚ 187 Α΄), καθώς και του άρθρου 3 του π.δ. 398/1990 (ΦΕΚ 159 Α΄) και του εδαφίου γ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 422/1991 (ΦΕΚ 154 Α΄) καταργούνται κατά το μέρος που αφορούν αρμοδιότητες, οι οποίες εμπεριέχονται στις αρμοδιότητες του Ε.Φ.Ε.Τ., όπως ορίζονται στις παραγράφου 2 και 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. β. Τα άρθρα 38 έως 46 του ν. 2538/1997 <Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα κ.λπ.> (ΦΕΚ 242 Α΄) καταργούνται κατά το μέρος που αφορούν αρμοδιότητες, οι οποίες εμπεριέχονται στο αντικείμενο ελέγχου, στους σκοπούς και στις αρμοδιότητες του Ε.Φ.Ε.Τ., όπως ορίζονται στις παραγράφου 2 και 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. 5.α. Στο υπεδάφιο 1 του εδαφίου β΄της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 138/1992 <Οργανισμός Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας> (ΦΕΚ 68 Α΄) απαλείφονται οι λέξεις <βιομηχανικών, βιοτεχνιών και καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών>. 47 Ν. 4025/2011, παρ. 6 του άρθρου 40: “6.Προυπόθεση του παραδεκτού της άσκησης ένδικου βοηθήματος ή αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της πράξης επιβολής προστίμου είναι η καταβολή του ογδόντα τοις εκατό (80%) του προστίμου που έχει επιβληθεί” 20 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 β. Το υπεδάφιο 2 του εδαφίου β΄της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 138/1992 αντικαθίσταται ως εξής : <Ο καθορισμός των όρων έκδοσης βιβλιαρίων υγείας σε όσους ασχολούνται σε επιχειρήσεις ή καταστήματα εξυπηρέτησης του κοινού >. γ.Το υπεδάφιο 3 του εδαφίου β΄της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 138/1992 καταργείται και τα υπεδάφια 4,5,6 και 7 του εδαφίου αυτού αναριθμούνται αντιστοίχως σε 3,4,5 και 6. δ.Το υπεδάφιο 3 του εδαφίου γ΄της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 138/1992 καταργείται. ε.Το υπεδάφιο 4 του εδαφίου γ΄της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 138/1992 αντικαθίσταται ως εξής : Ο χημικός βιοχημικός και βιολογικός έλεγχος υδάτων, υγρών αποβλήτων (BODS, COD) και κάθε άλλου στοιχείου ή παράγοντα (ατμόσφαιρα, έδαφος) που μπορεί να έχει επίδραση στη δημόσια υγεία>. στ. Τα υπεδάφια 4 έως 10 του παραπάνω εδαφίου αναριθμούνται αντιστοίχως σε 3 έως 9. 6.Το εδάφιο α΄του άρθρου 8 του π.δ. 582/1984 <Σύσταση , οργάνωση και λειτουργία των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης> (ΦΕΚ 208Α΄) καταργείται και τα εδάφια β΄έως ζ΄, αναριθμούνται αντιστοίχως σε α΄έως στ΄. 7. Αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών ή οργανισμών του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατά το μέρος που αυτές καθίστανται με τον παρόντα νόμο αρμοδιότητες του Ε.Φ.Ε.Τ. καταργούνται. 8. Η έναρξη της ισχύος των παραγράφων 2 έως 7 του παρόντος άρθρου καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του οικείου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 9.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης , ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των άρθρων 1-6 του νόμου αυτού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Άρθρο 7 Τροποποίηση της νομοθεσίας για τις εμπορικές μισθώσεις 1. Οι περιπτώσεις δ΄και ε΄της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 34/1995 αντικαθίστανται ως εξής: <δ. Οι μισθώσεις χώρων εντός συνοριακών σταθμών ή περιοχών λιμένων ή αεροδρομίων (περιλαμβανομένων και των χώρων εντός σταθμών και λοιπών εγκαταστάσεων των αστικών ηλεκτρικών σιδηροδρόμων). ε. Οι μισθώσεις χώρων εντός δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών κήπων, αλσών, πλατειών και εν γένει κοινόχρηστων χώρων>. 21 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 2. Η περίπτωση ια΄καταργείται και η περίπτωση ιβ΄ της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής : <ιβ. Οι μισθώσεις χώρων που χρησιμοποιούνται ως κυλικεία ή για την εγκατάσταση διαφημίσεων, οι οποίοι βρίσκονται σε κάθε είδους αθλητικά κέντρα και γυμναστήρια, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα ή επικαρπία ή χρήση στο Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή στην Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ή σε αθλητικά σωματεία ή ενώσεις αυτών, ανεξαρτήτως αν λειτουργούν ως υπηρεσίες αυτών ή ως νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και στις υφιστάμενες την 5η Αυγούστου 1991 μισθώσεις των χώρων αυτών>. 3.Στην περίπτωση ιστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του π.δ. 34/1995 η λέξη <οπωροκηπευτικών > διαγράφεται. 4.Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ιη΄της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής : <Στις περιπτώσεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 60 και 61 του παρόντος>. 5. Μετά την περίπτωση ιη΄της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του π.δ. 34/1995 προστίθεται περίπτωση ιθ΄ ως εξής : <ιθ. Οι μισθώσεις ακινήτων που συνομολογούνται με χρηματοδοτική μίσθωση>. 6. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 5 του π.δ. 34/1995 αντικαθίστανται ως εξής : <1. Η μίσθωση ισχύει για δώδεκα (12) έτη, ακόμη και αν έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, μπορεί όμως να λυθεί με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. 2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και σε μισθώσεις που έχουν συμφωνηθεί για χρόνο μεγαλύτερο των δώδεκα (12) ετών>. 7.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η παράγραφος 4 του άρθρου 5, το άρθρο 6 και η περίπτωση γ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του π.δ. 34/1995 καταργούνται. 8.Οι διατάξεις των δύό προηγούμενων παραγράφων 6 και 7 και του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στις υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος μισθώσεις. 9. Αποφάσεις που διατάσσουν την απόδοση του μισθίου για λόγου που προβλέπεται από τις καταργούμενες με τον παρόντα νόμο περιπτώσεις δεν εκτελούνται, εκτός από τη διάταξή τους, που αφορά τη δικαστική δαπάνη, οι δε εκκρεμείς δίκες καταργούνται. 10. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται ως εξής : <Περαιτέρω αναπροσαρμογή του οριζόμενου κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μισθώματος γίνεται κάθε έτος και ανέρχεται σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) 22 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 11. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται ως εξής : <Η αξία των ακάλυπτων χώρων υπολογίζεται με βάση τον εκάστοτε οριζόμενο από τον Υπουργό Οικονομικών σχετικό τύπο>. 12. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του π.δ. 34/1995 η φράση <η ως προς τις μισθώσεις του άρθρου 2 του παρόντος δεκαοκτώ (18) μήνες> διαγράφεται. 13. Οι παράγραφοι 11, 12, 13, 14 του άρθρου 58 του π.δ. 34/1995 τροποποιούνται, από τότε που ίσχυσαν, ως εξής : α) Το πρώτο εδ. Της παρ. 11 αντικαθίσταται ως εξής : <Ως χρόνος παραμονής στη χρήση του μισθίου, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, νοείται ο συνολικός χρόνος που συμπληρώνεται στο πρόσωπο του κατά την έναρξη ισχύος του ν. 2041/1992 μισθωτή, ανεξαρτήτως του είδους της σύμβασης>. Μετά το τέλος του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, οι εντός της παρενθέσεως λέξεις αντικαθίστανται ως εξής : <(άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2041/1992)>. β. Μετά το τέλος της παραγράφου 12 οι εντός παρενθέσεως λέξεις αντικαθίστανται ως εξής : <(άρθρο 5, παρ. 3 του ν. 2041/1992, 2 παρ. 3 του ν. 2235/1994)>. γ. Μετά το τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 13 οι εντός παρενθέσεως λέξεις αντικαθίστανται ως εξής :<(άρθρο 4 του ν. 2041/1992)>. δ. Μετά το τέλος της παραγράφου 14 προστίθενται λέξεις εντός παρενθέσεως ως εξής : <(άρθρο 5 παρ. 5 του ν. 2041/1992).> 14. Το άρθρο 60 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται ως εξής : Άρθρο 60 1.Σε περίπτωση απόδοσης του μισθίου λόγω ΄λήξης της μίσθωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 10 έως 14 του άρθρου 58 του παρόντος και σε κάθε περίπτωση λήξης της μίσθωσης λόγω συμπλήρωσης δωδεκαετίας, ο εκμισθωτής οφείλει στο μισθωτή για την αποκατάσταση της άυλης εμπορικής αξίας ποσό ίσο με το καταβαλλόμενο κατά το χρόνο της λήξης της μίσθωσης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. 2. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει την αποζημίωση του παρόντος άρθρου πριν από την απόδοση του μισθίου, αλλιώς ο μισθωτής δικαιούται να αρνηθεί την απόδοση. 15. Το άρθρο 61 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται ως εξής : Άρθρο 61 Τα ποσά του προηγούμενου άρθρου δεν οφείλονται στις εξής περιπτώσεις : α. Αν ο μισθωτής αποχωρήσει οικειοθελώς από το μίσθιο. β. Στις μισθώσεις των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄και στ΄της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος , εφόσον δεν ασκούνται στο μίσθιο εμπορικές πράξεις. γ. Στις μισθώσεις του άρθρου 2 του παρόντος. 23 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 δ. Στις περιπτώσεις που η αγωγή απόδοσης του μισθίου για λήξη της μίσθωσης, που έχει επέλθει είτε σύμφωνα με τις παραγράφου 10 έως 14 του άρθρου 58 του παρόντος είτε λόγω συμπλήρωσης δωδεκαετίας, ασκηθεί μετά παρέλευση εννέα (9) μηνών από αυτή τη λήξη της μίσθωσης. Μετά την άπρακτη πάροδο του εννεαμήνου η μίσθωση θεωρείται ότι έχει παραταθεί για τέσσερα (4) χρόνια, μετά δε τη λήξη της τετραετίας δεν οφείλονται τα ποσά του προηγούμενου άρθρου. 16. Τα άρθρα 60 και 61 του π.δ. 34/1995, όπως ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους με τον παρόντα νόμο, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δίκες. 17. Το άρθρο 62 του π.δ. 34/1995 καταργείται. 18. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 67 του π.δ. 34/1995 προστίθεται νέα παράγραφος 4 και αναριθμείται η υφιστάμενη παράγραφος 4 σε 5, ως εξής : <4.Όπου στο παρόν αναφέρεται οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης νοούνται και οι δύο βαθμοί τοπικής αυτοδιοίκησης>. 19.Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 17 του άρθρου 41 του ν. 2648/1998, μισθώσεις ακινήτων με εκμισθωτή το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή Ο.Τ.Α. ή την Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου, που υπάγονται στο π.δ. 34/1995 και έληξαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παράγραφοι 10 και 12 αυτού ή που λήγουν οποτεδήποτε, μπορούν να παρατείνονται μέχρι δώδεκα (12) χρόνια από τη λήξη τους με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δημοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ. ή των Ο.Τ.Α. ή της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου και της απευθείας σύναψη σύμβασης παράτασης της μίσθωσης με τον εγκατεστημένο στο μίσθιο μισθωτή. «Το ετήσιο μίσθωμα στις παραπάνω παρατάσεις δεν μπορεί να συμφωνηθεί κατώτερο από το 10% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας του μισθίου ή της αγοραίας αξίας, στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αυτό, εκτός από τους παραμεθόριους νησιωτικούς νομούς που έχουν υπαχθεί στην περιοχή Ε΄ του Ν. 289/ 1976, όπου το παραπάνω ποσοστό ορίζεται σε 6%»48 «Ειδικότερα, στις μισθώσεις ακινήτων του πρώτου εδαφίου στα οποία στεγάζονται τουριστικές επιχειρήσεις, το ετήσιο μίσθωμα δεν μπορεί να συμφωνηθεί κατώτερο από το 6% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας του μισθίου ή, στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια, της αγοραίας αξίας του μισθίου. Μισθώσεις ακινήτων στα οποία στεγάζονται τουριστικές επιχειρήσεις, που καταρτίστηκαν κατ΄ εφαρμογή της παρούσας παραγράφου όπως ίσχυε πριν την προκειμένη τροποποίηση της, με ετήσιο μίσθωμα ίσο ή μεγαλύτερο από το 10% της εκάστοτε αντικειμενικής ή της αγοραίας αξίας του μισθίου στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια, μπορούν να τροποποιηθούν ως προς τον όρο αυτόν με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Το μίσθωμα, το οποίο θα καταβάλλεται μετά την τροποποίηση, δεν μπορεί και στην 48 Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3320/2005, ΦΕΚ-48 Α’ 19 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 24 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 περίπτωση αυτή να είναι κατώτερο από το 6% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας ή της αγοραίας αξίας του μισθίου, κατά την παραπάνω διάκριση49»50 «Ειδικότερα στις κατά τα ανωτέρω παρατάσεις μισθώσεων, αλλά και σε κάθε περίπτωση αναπροσαρμογής μισθώματος, όπου εκμισθωτής είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το ετήσιο μίσθωμα δεν μπορεί να καθορισθεί κατώτερο από το 4,8% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας του μισθίου ή της αγοραίας αξίας στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια. Στις μισθώσεις ειδικών κτιρίων, ακάλυπτων χώρων, καθώς και κτιρίων στην περιοχή των οποίων υπάρχει δυσμενής εξέλιξη των μισθωτικών συνθηκών, το ετήσιο μίσθωμα μπορεί να συμφωνηθεί και κατώτερο του ως άνω αναφερομένου, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, «που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.»51μετά από εκτίμηση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ). Στις ως άνω περιπτώσεις, δεν εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής. Σε κάθε περίπτωση, το μηνιαίο μίσθωμα θα πρέπει να είναι ανάλογο με τα ισχύοντα στην αγορά. Μισθώσεις ακινήτων με εκμισθωτή Ν.Π.Δ.Δ., αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, βρίσκονται εν ισχύ, δύνανται να τροποποιηθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω.»52 20.α. Η παρ. 1 του άρθρου 647 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τροποποιείται ως εξής : <1.Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 648 έως 661 δικάζονται όλες οι κύριες ή παρεπόμενες διαφορές από μίσθωση κάθε είδους πράγματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου ή από επίμορτη αγροληψία>. β.Ο τίτλος του αντίστοιχου κεφαλαίου μετονομάζεται από <Διαφορές απόδοσης ή παράδοσης μισθίου> σε <Μισθωτικές διαφορές>. 21. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης , μπορεί να γίνει νέα κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων για τις εμπορικές μισθώσεις και των μεταγενέστερων διατάξεων που άμεσα ή έμμεσα τροποποιούν ή συμπληρώνουν αυτές. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η μεταβολή της σειράς των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων, η διαγραφή, σύμπτυξη ή προσθήκη νέων άρθρων,καθώς 49 Ν. 4013/2011, ΦΕΚ-204 Α/15-9-2011 ΠΑΡ. 15 ΑΡΘ. 15 : καταργούνται τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 19 του άρθρου 7 του ν. 2741/1999, όπως αυτά προστέθηκαν με το άρθρο 9 του ν. 3517/2006 (Α΄ 271) 50 Ν. 4013/2011, ΦΕΚ-204 Α/15-9-2011, παρ. 14 του άρθρου 15: “14. Μισθώσεις ακινήτων στα οποία στεγάζονται τουριστικές επιχειρήσεις, που καταρτίστηκαν κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 19 του άρθρου 7 του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 199), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 3517/2006 (Α΄ 271), με ετήσιο μίσθωμα ίσο ή μεγαλύτερο από το 6% της εκάστοτε αντικειμενικής ή της αγοραίας αξίας του μισθίου στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια, μπορούν να τροποποιηθούν ως προς τον όρο αυτόν με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Στην περίπτωση αυτή, το συμφωνηθέν μίσθωμα δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το 4,8% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας ή της αγοραίας αξίας του μισθίου, κατά την παραπάνω διάκριση” 51 Η παραπάνω μέσα σε « » φράση προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του νόμου 4038/2012, ΦΕΚ14 Α/2-2-2012 52 Προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 19 του άρθρου 7 με την παράγραφο 3 του άρθρου 79 του νόμου 3996/2011, ΦΕΚ-170 Α/5-8-2011 25 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 και οποιαδήποτε αναγκαία φραστική μεταβολή χωρίς αλλοίωση της έννοιας του ισχύοντος κειμένου. 22.α. Οι μισθώσεις των χειμερινών και θερινών κινηματογράφων και θεάτρων, που έχουν παραταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2496/1997 παρατείνονται από τότε που έληξαν μέχρι την 31.12.2000. β. Κατά της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν λόγω λήξης της μίσθωσης χειμερινών και θερινών κινηματογράφων και θεάτρων χωρεί ανακοπή λόγω της εκ του νόμου παράτασης αυτών των μισθώσεων. Με την άσκηση της ανακοπής χορηγείται από το δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου αναστολή εκτέλεσης.53 Άρθρο 854 53 Ν. 2919/2001, ΦΕΚ-128 Α' παρ. 3 του άρθρου 20: "Οι μισθώσεις των χειμερινών και θερινών κινηματογράφων και θεάτρων, που έχουν παραταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 22 του ν. 2741/1999 παρατείνονται από τότε που έληξαν μέχρι την 31.12.2002. Κατά της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν λόγω λήξης της μίσθωσης χειμερινών και θερινών κινηματογράφων και θεάτρων χωρεί ανακοπή λόγω της εκ του νόμου παράτασης αυτών των μισθώσεων. Με την άσκηση της ανακοπής χορηγείται από τον δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου αναστολή εκτέλεσης" 54 ΕλΣυν/6 Τμ/36/2008 Το Τμήμα αίρει την αμφιβολία και αποφαίνεται ότι τροποποιητική, προγενέστερης συμπληρωματικής, σύμβαση, η οποία ως συναφθείσα πριν από την έναρξη ισχύος του άρθρου 8 παρ.1 του ν.2741/1999 δεν ελέγχεται, καθόσον ο έλεγχος της τροποποιητικής αυτής σύμβασης θα οδηγούσε ανεπίτρεπτα στον παρεμπίπτοντα έλεγχο της ήδη συναφθείσας τροποποιούμενης σύμβασης, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 19 παρ.7 του π.δ.774/1980. Περαιτέρω, κρίθηκε ότι σε περίπτωση που η αρχική (κύρια) σύμβαση δεν υποβλήθηκε σε έλεγχο νομιμότητας ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου λόγω ποσού, ελέγχεται όταν συναθροιζόμενο το ποσό της με το ποσό της συμπληρωματικής σύμβασής της, υπερβαίνουν το όριο του ενός εκατομμυρίου(1.000.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., ώστε να μη δίδεται η ευχέρεια στη Διοίκηση να συνάπτει ανέλεγκτα συμβάσεις με τη μέθοδο της κατάτμησης των πιστώσεων. Ομως, ο ως άνω δικαιολογητικός λόγος δεν συντρέχει όταν η κύρια σύμβαση δε υπήχθη στον έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επειδή κατά το χρόνο κατάρτισής της δεν είχε ακόμα θεσπιστεί νομοθετικά ο έλεγχος αυτός, οπότε δεν τίθεται ζήτημα κατάτμησης των πιστώσεων και αποφυγής του ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό της αρχικής σύμβασης, αλλά αυτοτελώς το οικονομικό αντικείμενο της συμπληρωματικής. ΕλΣυν/6 Τμ/3041/2010 Συμπληρωματικές συμβάσεις. Εκτελεσμένες συμβάσεις Ο έλεγχος νομιμότητας που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο επεκτείνεται και στην περίπτωση των συμπληρωματικών συμβάσεων ανεξαρτήτως ποσού, εφόσον η αρχική αυτών σύμβαση υπήχθη στον έλεγχο νομιμότητας. Εξάλλου, ο έλεγχος νομιμότητας που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ειδικός προληπτικός έλεγχος, ο οποίος αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων και ασκείται κατά το στάδιο προ της υπογραφής και, κατά μείζονα λόγο, προ της ενάρξεως της εκτέλεσης των οικείων συμβάσεων. Αποσκοπεί, αφενός μεν στην εξασφάλιση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων σημαντικού οικονομικού αντικειμένου και αφετέρου στην πρόληψη τυχόν παραλείψεων ή παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας και, άρα, στην αποφυγή κατάρτισης μη νόμιμων συμβάσεων. Υπό την έννοια αυτή, ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου προϋποθέτει σύμβαση « υπό εκτέλεση», σύμβαση, δηλαδή της οποίας οι υπηρεσίες πρόκειται να παρασχεθούν, με βάση την ελεγχθείσα, και κριθείσα ως νόμιμη, σχετική διαδικασία, που απολήγει στην υπογραφή της οι¬κείας σύμβασης και όχι σύμβαση η οποία έχει ήδη εκτελεσθεί, έστω και μερικώς, καθώς στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος θα ήταν κατασταλτικός. Μη τήρηση της διαδικασίας του εν λόγω ελέγχου από το αρμόδιο Κλιμάκιο του Έλεγκτικού Συνεδρίου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ακυρότητα της σύμβασης. Ο εκ των υστέρων έλεγχος δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες συνήφθησαν και εκτελέστηκαν χωρίς να έχουν υποβληθεί για έλεγχο νομιμότητας στο Έλεγκτικό Συνέδριο, είναι δυνατός μόνο μετά από ειδική νομοθετική ρύθμιση, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για λόγους υπερέχοντος δημόσιου συμφέροντος, που αφορά σε συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων. Δοθέντος ότι η σύναψη των δημόσιων συμβάσεων δεν έχει αφεθεί στην ελεύθερη δικαιοπρακτική δράση των διοικητικών οργάνων, αλλά έχει υπαχθεί σε σειρά δημοσιονομικών και άλλων περιορισμών και ότι οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ.1 του ν.2741/1999, ως ειδικότερες και νεότερες, κατισχύουν αυτών του Αστικού Κώδικα, δεν απολείπεται, αναφορικά με τις υπαγό¬μενες στον έλεγχο του Έλεγκτικού Συνεδρίου συμβάσεις, περιθώριο αναλογικής εφαρμογής του άρθρου 183 ΑΚ, ούτως ώστε να είναι δυνατή η επικύρωση άκυρης σύμβασης, σε περίπτωση που αυτή υποβληθεί προς έλεγχο στο Έλεγκτικό Συνέδριο μετά τη σύναψή της και ο έλεγχος αποβεί αρνητικός. Σε περίπτωση που υποβληθεί στο Κλιμάκιο σύμβαση, μη εμπίπτουσα στις προαναφερόμενες εξαιρέσεις, η οποία έχει υπογραφεί και έχει ήδη αρχίσει να εκτελείται, το Κλιμάκιο στερείται πλέον της χρονικής αρμοδιότητας να προβεί στον έλεγχο νομιμότητάς της και οφείλει να απόσχει από 26 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 αυτόν. ΕλΣυν/ΣΤ Κλιμ/50/2010 Το Κλιμάκιο απέχει του ελέγχου του υποβαλλόμενου σχεδίου τροποποιητικής σύμβασης, με την οποία τροποποιούνται βασικοί όροι αρχικής σύμβασης, δοθέντος ότι δεν υπάγεται στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Έλεγκτικού Συνεδρίου τροποποιητική σύμβαση, διαλαμβάνουσα όρους που τελούν σε άμεση συνάρτηση με συγκεκριμένους όρους της τροποποιούμενης και για το λόγο αυτό στερούμενης αυτοτέλειας σύμβασης, αφού ο έλεγχός της θα κατέτεινε, έστω και έμμεσα, στον έλεγχο της αρχικής σύμβασης, η οποία αν και συναφθείσα μετά την ισχύ του άρθρου 8 παρ.1 του ν.2741/1999, δεν υπήχθη στον έλεγχο αυτό, με συνέπεια να μην μπορεί ούτε τώρα να υπαχθεί στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ούτε η ίδια ούτε και η τροποποιητική αυτής. ΕλΣυν/Ζ.Κλ/365/2009 "2. Το άρθρο 19 παρ. 7 του Οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου (π.δ/μα 774/1980, ΦΕΚ 189 Α΄), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α΄) και ισχύει μετά την αντικατάστασή της από το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄) και την τροποποίησή της από το άρθρο 2 του ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242 Α΄) ορίζει ότι: «Για τις προμήθειες αγαθών του άρθρου 1 του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α΄), η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών ή ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ, καθώς και για την εκτέλεση έργων από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις δημόσιες επιχειρήσεις ή Οργανισμούς, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών ή δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (2.900.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας της οικείας συμβάσεως, πριν από τη σύναψή της, από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, όταν το προϋπολογιζόμενο οικονομικό αντικείμενό τους υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών ή ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ.». Εν συνεχεία, με το άρθρο 12 παρ. 27 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α΄), ορίστηκε ότι «α) Ο προβλεπόμενος από τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 19 του Π.δ. 774/1980 ... έλεγχος νομιμότητας επί των συμβάσεων προμήθειας αγαθών του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α'), παροχής υπηρεσιών και για την εκτέλεση έργων διενεργείται υποχρεωτικά, πριν από τη σύναψή τους, από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ.» Εξάλλου, το άρθρο 19 του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266 Α΄) ορίζει ότι «...για τον προσδιορισμό του ποσού της προϋπολογιζόμενης δαπάνης των οικείων συμβάσεων δεν λαμβάνεται υπόψη ο αναλογών φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ...». 3. Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει, πριν από την υπογραφή τους, τη νομιμότητα των δημοσίων συμβάσεων, εφόσον η προϋπολογιζόμενη γι’ αυτές δαπάνη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο αναλογών φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ. Συνεπώς, δημόσιες συμβάσεις, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων είναι κατώτερη του ανωτέρω ποσού, απαραδέκτως υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο νομιμότητας και το αρμόδιο Κλιμάκιο, στο οποίο εισήχθη η υπόθεση, οφείλει να απόσχει να αποφανθεί επ’ αυτής (βλ. 275, 135, 104, 81/2006 πράξεις παρόντος Κλιμακίου)." ΕλΣυν/κλ.Ζ/159/2008 Για την άσκηση, όμως, της γενικής επί όλων των ανωτέρω συμβάσεων αρμοδιότητας ελέγχου που ανατέθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο με την ως άνω διάταξη του Συντάγματος δηλαδή της αρμοδιότητας πέραν αυτής που ανατέθηκε στο Συνέδριο για τον έλεγχο συμβάσεων προμηθειών αγαθών, εκτέλεσης έργου και παροχής υπηρεσιών με το άρθρο 8 παρ. 1 ν. 2741/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3060/2002 απαιτείται, περαιτέρω, η έκδοση νόμου εκτελεστικού της διάταξης αυτής του Συντάγματος με τον οποίο θα επεκτείνεται ο υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σε άλλες κατηγορίες συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας υπό τον όρο ότι η ευχέρεια αυτή του κοινού νομοθέτη δεν μπορεί να επεκταθεί σε σημείο που να καταλυθεί η γενική ελεγκτική αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των δημοσίων συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας, η διατήρηση της οποίας τίθεται ως όριο στη σχετική νομοθετική ευχέρεια ( Πράξη VI Τμ. 70/2003). ΕλΣυν/Κλ.Ζ/140/2009 Στο άρθρο 98 παρ. 1 εδ. β΄ του Συντάγματος, όπως αναθεωρήθηκε με το από 6.4.2001 Ψήφισμα της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής (ΦΕΚ Α΄ 84/17.4.2001), ορίζεται ότι «1. Στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως: α) ... β) Ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη αυτή όπως νόμος ορίζει ...». Από την προαναφερόμενη διάταξη συνάγεται ότι σε προληπτικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο υπάγονται, πλέον, όλες ανεξαιρέτως οι συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενοι είναι το Δημόσιο ή άλλο Νομικό Πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη αυτή, όπως οι συμβάσεις αυτές ειδικότερα θα καθοριστούν από το νόμο (κατά κατηγορία - είδος συμβάσεων ή ύψος ποσού) και τέτοιες είναι οι συμβάσεις που συνάπτονται είτε μεταξύ διαφόρων φορέων της δημόσιας διοίκησης (ομοιογενείς συμβάσεις) είτε μεταξύ ενός φορέα της δημόσιας διοίκησης (ανεξαρτήτως της μορφής της νομικής του οργάνωσης) και ενός ιδιώτη (ετερογενείς συμβάσεις). Αντίθετη άποψη σύμφωνα με την οποία στον ανωτέρω έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εμπίπτουν μόνο οι εξ’ επαχθούς αιτίας συμβάσεις, ήτοι οι συμβάσεις εκείνες κατά τις οποίες α) ο δημόσιος φορέας και ο αντισυμβαλλόμενός του συνομολογούν στην ανταλλαγή παροχών (αμφοτεροβαρείς συμβάσεις), β) προέχον κίνητρο για τον ως άνω αντισυμβαλλόμενο είναι το κέρδος και γ) ο εν λόγω αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας τον εκ των πράξεων και επιλογών του οικονομικό - επιχειρηματικό κίνδυνο δε βρίσκει έρεισμα στο γράμμα αλλά ούτε και στη βούληση του συνταγματικού νομοθέτη, σκοπός του οποίου είναι η εξασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας στην εν γένει συμβατική δραστηριότητα του Δημοσίου και των άλλων φορέων της δημόσιας 27 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 διοίκησης, από την άσκηση της οποίας αναλαμβάνονται σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή των ειδικότερων προϋπολογισμών τους. Για την άσκηση, όμως, της ως άνω γενικής επί όλων των ανωτέρω συμβάσεων αρμοδιότητας ελέγχου που ανατέθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο με την ως άνω διάταξη του Συντάγματος δηλαδή της αρμοδιότητας πέραν αυτής που ανατέθηκε στο Συνέδριο για τον έλεγχο συμβάσεων προμηθειών αγαθών, εκτέλεσης έργου και παροχής υπηρεσιών με το άρθρο 8 παρ. 1 ν. 2741/1999, όπως αυτή ισχύει, απαιτείται, περαιτέρω, η έκδοση νόμου εκτελεστικού της διάταξης αυτής του Συντάγματος με τον οποίο θα επεκτείνεται ο υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σε άλλες κατηγορίες συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας υπό τον όρο ότι η ευχέρεια αυτή του κοινού νομοθέτη δεν μπορεί να επεκταθεί σε σημείο που να καταλυθεί η γενική ελεγκτική αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των δημοσίων συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας, η διατήρηση της οποίας τίθεται ως όριο στη σχετική νομοθετική ευχέρεια (Πράξη VI Τμ. 70/2003, Ζ΄ Κλιμ. 42, 159/2008). ΕΣ/Τ6/36/2008 .Περαιτέρω, από το συνδυασμό της διάταξης αυτής και των αναφερόμενων στην προηγούμενη σκέψη συνάγεται ότι ο ασκούμενος από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας επεκτείνεται και στην περίπτωση συμβάσεων, οι οποίες, ανεξάρτητα από το οικονομικό αντικείμενό τους, τροποποιούν τους όρους κύριων ή συμπληρωματικών συμβάσεων που έχουν υποβληθεί στον ανωτέρω έλεγχο, καθόσον σκοπός των διατάξεων που προεκτέθηκαν είναι η θεσμοθέτηση μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής διαδικασίας ελέγχου της νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων, ο έλεγχος δε αυτός θα ανατρεπόταν ή θα καθίστατο αλυσιτελής στην περίπτωση που θα παρεχόταν στη Διοίκηση η ευχέρεια να συνάπτει ανέλεγκτα συμβάσεις που τροποποιούν τους όρους εκτέλεσης του αντικειμένου της αρχικής σύμβασης και συνεπάγονται επαύξηση της δαπάνης της (βλ. Πράξ. Ζ΄ Κλιμ. 1/2005 και 41/2005). Στην περίπτωση όμως που η κύρια ή συμπληρωματική σύμβαση έχει συναφθεί σε προγενέστερο χρονικό σημείο από το χρόνο έναρξης ισχύος του άρθρου 8 του ν. 2741/1999 και της δι’ αυτού θέσπισης του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η τροποποιητική αυτών σύμβαση δεν μπορεί να υπαχθεί στον ανωτέρω έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Και τούτο διότι η τροποποίηση μιας δημόσιας σύμβασης όταν αυτή δεν αναφέρεται γενικώς και αορίστως στην τροποποιούμενη αλλά τροποποιεί συγκεκριμένους όρους επιφέρει άμεση λειτουργική συσχέτιση της τροποποιούμενης σύμβασης με την τροποποιητική, με συνέπεια η τελευταία να μην έχει το χαρακτήρα αυτοτελούς συμβάσεως και από ουσιαστική άποψη να καθίσταται αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης που τροποποιείται, ο δε τυχόν έλεγχος της τροποποιητικής θα είχε ως αποτέλεσμα να ελέγχονται ευθέως ή παρεμπιπτόντως οι τροποποιούμενες συμβάσεις μετά τη σύναψή τους και όχι προληπτικά και ενδεχομένως αφού έχει ολοκληρωθεί και η εκτέλεσή τους, γεγονός που υπερακοντίζει τη βούληση του κοινού νομοθέτη, ο οποίος δεν θέλησε να επεκτείνει το θεσπιζόμενο από τη διάταξη του άρθρου 8 παρ.1 του ν. 2741/1999 έλεγχο νομιμότητας και στις συμβάσεις που καταρτίστηκαν πριν από την ισχύ της, ούτε να αλλοιώσει τον προβλεπόμενο από την ίδια τη διάταξη χαρακτήρα του ελέγχου αυτού, ο οποίος είναι αμιγώς προληπτικός. Κατά συνέπεια, κατά την έννοια του άρθρου 19 παρ. 7 του π.δ. 774/1980, όπως ισχύει, δεν υπάγεται στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου τροποποιητική σύμβαση, διαλαμβάνουσα όρους που τελούν σε άμεση συνάρτηση με συγκεκριμένους όρους της τροποποιούμενης και για το λόγο αυτό στερούμενη αυτοτέλειας, αφού ο έλεγχος της θα κατέτεινε, έστω και έμμεσα, στον έλεγχο της αρχικής σύμβασης, η οποία ως συναφθείσα πριν από την έναρξη ισχύος της θεσπίσασας τον προληπτικό έλεγχο διάταξης του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2741/1999, δεν υπήχθη ούτε μπορεί πλέον να υπαχθεί σε προληπτικό έλεγχο από το κατά χρόνον αναρμόδιο Ελεγκτικό Συνέδριο. ΕΣ/ΚΛ.Ζ./226/2006 Τα σχέδια των παραπάνω συμβάσεων με τα στοιχεία της υποκείμενης διαδικασίας ανάδειξης των αναδόχων παροχής των σχετικών υπηρεσιών παραδεκτώς εισάγονται για έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2741/1999 (Α΄ 199), όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 2 του ν. 3060/2002 (Α΄ 242), 9 παρ. 3 του ν. 3090/2002 (Α΄ 329) και 12 παρ. 27 του ν. 3310/2005. Το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιλαμβάνεται του ελέγχου νομιμότητας των σχεδίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ. και των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων, σύμφωνα με την οικεία διακήρυξη, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 ευρώ, χωρίς να υποκαθιστά τα αρμόδια όργανα στην ουσιαστική εκτίμηση των πραγμάτων και χωρίς να ελέγχει την ορθότητα των τεχνικών κρίσεων της Διοίκησης ή τις κρίσεις σκοπιμότητας. Με τις προαναφερόμενες διατάξεις γίνεται έντονη υπόμνηση ταχείας διεκπεραίωσης του ελέγχου νομιμότητας, η δε τριακονθήμερη προθεσμία που τάσσεται για την ολοκλήρωσή του δεν έχει αποκλειστικό αλλά ενδεικτικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου η τυχόν παραβίασή της δεν συνεπάγεται ακυρότητα της πράξης του Κλιμακίου (πρβλ ΣτΕ 3385/1990, 1127/2000, βλ. Πράξεις Ζ΄ Κλ. Ελ. Συν. 98/2006, 163, 132,116/2005, Ε΄ Κλ. Ελ. Συν. 101, 97, 81/2005 κ.α.). ΕΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΑ-ΟΛΟΜ./3η/2005 Κατόπιν τούτων, το παραπεμπόμενο στην Ολομέλεια ζήτημα για την «ισχύ» πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία εκφέρεται αρνητική κρίση ως προς τη νομιμότητα σύμβασης, που υποβλήθηκε στον έλεγχό του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του Οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως αυτές προστέθηκαν και τροποποιήθηκαν στη συνέχεια με τα άρθρα 8 παρ. 1 του ν. 2741/1999, 2 του ν. 3060/2002 και 9 παρ. 3 του ν. 3090/2002, σε περίπτωση που επί του ζητήματος, στο οποίο εντοπίσθηκε η πλημμέλειά της, επακολουθήσει αντίθετη απόφαση ασφαλιστικών μέτρων της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, απορριπτική της ενώπιόν της υποβληθείσης κατά τις διατάξεις του ν. 2522/1997 σχετικής αίτησης, έχει τεθεί σε εσφαλμένη βάση, καθόσον δεν ανακύπτει θέμα ισχύος ή μη της πράξης αυτής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά ζήτημα δέσμευσης ή μη της αναθέτουσας αρχής από την πράξη αυτή, ζήτημα στο οποίο σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις για τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τα εκτεθέντα ανωτέρω προσήκει η απάντηση ότι η περιέχουσα αρνητική κρίση για τη νομιμότητα σύμβασης πράξη του Ελεγκτικού 28 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 Κρατικές προμήθειες 1.Το πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980 <Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων κ.λπ.> (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 2145/1993 (Φεκ 88Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως : «Για τις προμήθειες αγαθών του άρθρου 1 του Ν. 2286/ 1995 (ΦΕΚ 19 Α΄), η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών ή ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ, καθώς και για την εκτέλεση έργων από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών ή δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (2.900.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας της οικείας συμβάσεως, πριν από τη σύναψή της, από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, όταν το προϋπολογιζόμενο οικονομικό αντικείμενό τους υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών ή ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ. Εάν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος, η σύμβαση που συνάπτεται είναι άκυρη. Για το σκοπό του ελέγχου υποβάλλεται στο Κλιμάκιο από τον αρμόδιο Υπουργό ή φορέα ο φάκελος με όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, ιδίως δε Συνεδρίου δεσμεύει σε κάθε περίπτωση την αναθέτουσα αρχή να μην προβεί στην υπογραφή της, η οποία, εάν ενεργήσει αντιθέτως, υπογράψει δηλαδή τη σύμβαση, παραβιάζει τις ως άνω διατάξεις, με συνέπεια και οι ερειδόμενες στη σύμβαση αυτή δαπάνες να μην είναι νόμιμες. ΕΣ/ΚΛΙΜ Ζ/19/2009 Προγραμματικές συμβάσεις.Προσυμβατικός έλεγχος.Στην περίπτωση, όμως, που η κύρια ή συμπληρωματική σύμβαση, παρόλο που έχει συναφθεί σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο από το χρόνο έναρξης ισχύος του άρθρου 8 του ν. 2741/1999 και της δι’ αυτού θέσπισης ως υποχρεωτικού του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν υπήχθη για οποιοδήποτε λόγο στον έλεγχο αυτό, η τροποποιητική αυτών σύμβαση δεν μπορεί να υπαχθεί στον ανωτέρω έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τούτο, διότι η τροποποίηση μιας δημόσιας σύμβασης, όταν αυτή δεν αναφέρεται γενικώς και αορίστως στην τροποποιούμενη, αλλά τροποποιεί συγκεκριμένους όρους, επιφέρει άμεση λειτουργική συσχέτιση της τροποποιούμενης σύμβασης με την τροποποιητική, με συνέπεια η τελευταία να μην έχει το χαρακτήρα αυτοτελούς συμβάσεως και από ουσιαστική άποψη να καθίσταται αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης που τροποποιείται, ο δε τυχόν έλεγχος της τροποποιητικής θα είχε ως αποτέλεσμα να ελέγχονται ευθέως ή παρεμπιπτόντως οι τροποποιούμενες συμβάσεις μετά τη σύναψή τους και όχι προληπτικά και ενδεχομένως αφού θα έχει ολοκληρωθεί και η εκτέλεσή τους, γεγονός που υπερακοντίζει τη βούληση του κοινού νομοθέτη, ο οποίος δεν θέλησε να επεκτείνει το θεσπιζόμενο από τη διάταξη του άρθρου 8 παρ.1 του ν. 2741/1999 έλεγχο νομιμότητας και στις συμβάσεις που καταρτίστηκαν μεν υπό την ισχύ της, πλην δεν υπήχθησαν στον εν λόγω έλεγχο, ούτε να αλλοιώσει τον προβλεπόμενο από την ίδια τη διάταξη χαρακτήρα του ελέγχου αυτού, ο οποίος είναι αμιγώς προληπτικός. Κατά συνέπεια, κατά την έννοια του άρθρου 19 παρ. 7 του π.δ. 774/1980, όπως ισχύει, δεν υπάγεται στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου τροποποιητική σύμβαση, διαλαμβάνουσα όρους που τελούν σε άμεση συνάρτηση με συγκεκριμένους όρους της τροποποιούμενης και για το λόγο αυτό στερούμενη αυτοτέλειας, αφού ο έλεγχός της θα κατέτεινε, έστω και έμμεσα, στον έλεγχο της αρχικής σύμβασης, η οποία, αν και συναφθείσα μετά την έναρξη ισχύος της θεσπίσασας τον προληπτικό έλεγχο διάταξης του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2741/1999, δεν υπήχθη στον έλεγχο αυτό, με συνέπεια να μην μπορεί ούτε τώρα να υπαχθεί στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ούτε η ίδια αλλά ούτε και η τροποποιητική της (πρβλ. Πρ. VΙ Τμ. 36/2008, βλ. Πρ. Ζ΄ Κλιμακίου 153, 171/2008, ΣΤ ΄ Κλιμακίου 167, 94, 85, 45, 31/2008 και Ε΄ Κλιμακίου 231/2008). ΕΣ/Τ4/13/2002 Είναι δυνατή η κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοικτού διαγωνισμού στον εξαρχής μοναδικό υποψήφιο, χωρίς να δημιουργείται έλλειψη ανταγωνισμού, αφού η ύπαρξη περισσότερων διαγωνιζομένων δεν τίθεται από το νόμο ως προϋπόθεση της συνεχίσεως της διαδικασίας ή της αναθέσεως του διαγωνισμού, δεδομένων μάλιστα των ευχερειών που παρέχονται στη Διοίκηση από την προαναφερόμενη διάταξη (επανάληψη ή ματαίωση του διαγωνισμού) (βλ. Πρακτικά Ολομ. Ε.Σ. 24ης γεν.συν./23.11.1998)υπό την προϋπόθεση της τηρήσεως από την αναθέτουσα αρχή των προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων 4 του π.δ/τος 394/1996 και 8 παρ. 6 β' του ν.2741/1999 διατυπώσεων δημοσιότητας ΕΣ/Τ4/112/2000 Μη τηρηση της διαδικασίας του άρθρου 8 του ν. 2741/1999, καθόσον δεν διενεργήθηκε έλεγχος νομιμότητας της οικείας συμβάσεως - πριν από τη σύναψή της - από το αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 29 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 αυτά των οποίων η έλλειψη επιφέρει κατά την κείμενη νομοθεσία τον αποκλεισμό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. Τα έγγραφα και τα στοιχεία, η έλλειψη των οποίων επιφέρει τον αποκλεισμό της επιχείρησης από το διαγωνισμό, μπορούν να συμπληρωθούν (υποβληθούν) και μετά την υποβολή των λοιπών δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό, αλλά πριν την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Ο αρμόδιος Υπουργός ή φορέας μπορεί να ζητεί τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και για επί μέρους φάσεις της σχετικής διαδικασίας που προηγούνται της σύναψης της οικείας συμβάσεως. Ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη διαβίβαση σε αυτό του σχετικού φακέλου. Τα Κλιμάκια συγκροτούνται από έναν Σύμβουλο και δύο Παρέδρους. Τον Πάρεδρο μπορεί να αναπληρώνει Εισηγητής με διετή τουλάχιστον υπηρεσία, στην οποία συνυπολογίζεται και η υπηρεσία του ως δόκιμου Εισηγητή Αιτήσεις ανακλήσεως των Πράξεων των Κλιμακίων σε περίπτωση πλάνης περί τα πράγματα ή το νόμο υποβάλλονται στη γραμματεία του αρμόδιου τμήματος από αυτόν που έχει σπουδαίο έννομο συμφέρον προς τούτο ή από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας χάριν του δημοσίου συμφέροντος, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της Πράξεως του Κλιμακίου στον οικείο φορέα και στον Γενικό Επίτροπο. Η αίτηση ανακλήσεως κοινοποιείται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με επιμέλεια του αιτούντος, σε καθέναν που έχει έννομο συμφέρον. Ο Πρόεδρος του Τμήματος μπορεί να διατάξει τη γνωστοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο της αιτήσεως ανακλήσεως και σε άλλους που έχουν κατά την κρίση του έννομο συμφέρον. Στις περιπτώσεις ασκήσεως αιτήσεως ανακλήσεως έχουν δικαίωμα να υποβάλουν σημειώματα και αυτοί που έχουν έννομο συμφέρον μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση των αιτήσεων στη Γραμματεία του αρμόδιου Τμήματος. Η προθεσμία για την υποβολή σημειωμάτων μπορεί να παραταθεί για τρεις (3) ακόμη εργάσιμες ημέρες. Τις αιτήσεις ανακλήσεως εξετάζει Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο και αποφαίνεται επ’ αυτών μέσα σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεσή τους. Άλλη αίτηση ανακλήσεως δεν επιτρέπεται. Το ίδιο Τμήμα εκδικάζει και την άρση της αμφισβήτησης για την έννοια των διατάξεων τυπικού νόμου, αν εκδόθηκαν γι’ αυτές αντίθετες Πράξεις ή Πρακτικά Κλιμακίων ή συνθέσεων αυτών ή υπάρχει αμφιβολία για την αληθινή έννοια αυτών. Η αμφισβήτηση φέρεται ενώπιον του Τμήματος με πρωτοβουλία αυτού που έχει έννομο συμφέρον ή αυτεπαγγέλτως από τον προεδρεύοντα του οικείου Κλιμακίου ή από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε περίπτωση αμφιβολίας η οικεία σύνθεση του Κλιμακίου παραπέμπει αμέσως το ζήτημα στο Τμήμα με πρακτικό της. Το Τμήμα οφείλει να εκδώσει πράξη άρσεως της αμφισβήτησης ή της αμφιβολίας μέσα σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση αυτής στη Γραμματεία του55» 56 57 55 Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3060/2002, ΦΕΚ-242 Α’ 56 Ν. 2947/2001, ΦΕΚ-228 Α, παρ. 1 του άρθρου 6: “1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α’) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:«Για τα Ολυμπιακά έργα και τα έργα υποδομής, που αναφέρονται στα προεδρικά διατάγματα 158/2000 (ΦΕΚ 139 Α’), 159/2000 (ΦΕΚ 139 Α’) και 220/2000 (ΦΕΚ 190 Α’), όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν, καθώς και για τις υπηρεσίες και προμήθειες που συνδέονται με τα έργα αυτά, οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή για την ολοκλήρωση του ελέγχου των οικείων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη σύναψη τους, συντέμνονται σε τριάντα (30) ημέρες αντίστοιχα.» 57 Ν. 3193/2003, ΦΕΚ-266 Α’, άρθρο 19 : «Η αληθής έννοια των δύο πρώτων εδαφίων της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄) με τα οποία αντικαταστάθηκε εν μέρει η παράγραφος 7 του άρθρου 19 του Π.Δ. 774/1980 "περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων κ.λπ." (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α΄) και τροποποιήθηκε με τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου μόνης του άρθρου 2 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242 Α΄) είναι ότι για τον 30 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α΄) προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως ακολούθως: <Η παράλειψη εμπρόθεσμης παροχής των αναγκαίων στοιχείων ή η παροχή ανακριβών στοιχείων για την ένταξη προμήθειας στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών συνιστά πειθαρχικό αδίκημα των αρμόδιων, για τη συλλογή και την υποβολή των παραπάνω στοιχείων, υπαλλήλων>. 3. Το άρθρο 3 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως : <1.Για τις προμήθειες αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας των φορέων του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, αρμόδια είναι η Επιτροπή που συνιστάται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137Α΄). 2. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Υπουργός του Υπουργείου που είναι αρμόδιο για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης ή για την εποπτεία του φορέα που συνάπτει και εκτελεί τη σύμβαση, αναπληρούμενος στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου αυτού. Στη σύνθεση της Επιτροπής μετέχει και ένας εκπρόσωπος από κάθε κόμμα που αναγνωρίζεται κατά τον Κανονισμό της Βουλής, καθώς και ένας τουλάχιστον Σύμβουλος του Συμβουλίου της Επικρατείας ή Αρεοπαγίτης ή Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρό του. Τα κόμματα ορίζουν τους εκπροσώπους τους, με τους αναπληρωτές τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που θα κοινοποιηθεί σε αυτά σχετικό έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που τα κόμματα δεν ορίσουν εκπροσώπους μέσα στην προθεσμία αυτήν, οι αντίστοιχες θέσεις καλύπτονται από Συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου υποδεικνυόμενους από τον Πρόεδρος του. 3. Η επιλογή των προμηθειών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής του παρόντος άρθρου γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π.) 4.Η Επιτροπή αποφασίζει για το είδος της διαδικασίας που θα τηρηθεί, για το φορέα διενέργειας των διαδικασιών της προμήθειας και για την κατακύρωση, ανάθεση ή ματαίωση της προμήθειας. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της. Στην Επιτροπή εισηγούνται για όλα τα θέματα των αρμοδιοτήτων της εκπρόσωποι των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, συνεπικουρούμενοι κάθε φορά από εκπροσώπους του φορέα για τον οποίο προορίζεται η συγκεκριμένη προμήθεια. Ο πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να ορίζει ειδικό εισηγητή ή εισηγητές, εφόσον αυτό απαιτείται από τη φύση του συζητούμενου θέματος. Οι εισηγητές συμμετέχουν στην Επιτροπή χωρίς δικαίωμα ψήφου. 5.Στα μέλη της Επιτροπής, με εξαίρεση Υπουργούς και Γενικού Γραμματείς, χορηγείται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης. προσδιορισμό του ποσού της προϋπολογιζόμενης δαπάνης των οικείων συμβάσεων δεν λαμβάνεται υπόψη ο αναλογών φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.). Η ισχύς της παρούσας ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου» 31 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 6. Επιτροπές που έχουν συσταθεί πριν από την έκδοση του παρόντος και έχουν επιληφθεί συγκεκριμένων προμηθειών εξακολουθούν να ασκούν το έργο τους μέχρι την ολοκλήρωση του. 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζεται καθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.>.58 4. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 2286/1995 προστίθεται παράγραφος ως εξής : <Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται τα σχετικά με την υποβολή στη Γενική Διεύθυνση των Κρατικών Προμηθειών, από οποιονδήποτε φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ανεξάρτητα από την υπαγωγή του ή μη στις διατάξεις του ν. 2286/1995) , πριν από την έκδοση διακήρυξης προμήθειας οποιουδήποτε αγαθού, στοιχείων και βεβαιώσεων από τις οποίες να προκύπτει ότι οι προδιαγραφές που τίθενται διασφαλίζουν τη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού . Ειδικότερα από τα παραπάνω πρέπει να προκύπτει ότι οι προδιαγραφές είναι σαφείς, ότι δεν αφορούν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου επεξεργασίας, που έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα. Στα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αναφέρονται επίσης ευρωπαϊκά ή άλλα διεθνή πρότυπα, τεχνικές εγκρίσεις και κοινές τεχνικές προδιαγραφές που τυχόν υπάρχουν για το υπό προμήθεια είδος. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι περιπτώσεις προμηθειών για τις οποίες απαιτείται ειδική αιτιολόγηση, ιδίως όταν ο ορισμός ειδικών τεχνικών προδιαγραφών, κατά παρέκκλιση των παραπάνω αναφερόμενων προϋποθέσεων, σχετίζεται με τη φύση του υπό προμήθεια προϊόντος, καθώς και όταν ο αριθμός των προμηθευτών που διεθνώς μπορούν να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές που ορίζονται οι συνέπειες της μη υποβολής όλων των παραπάνω στοιχείων>. 5.α. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως : <1.Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστάται Επιτροπή Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π.) με γραμματεία προς εξυπηρέτησης της. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. ΜΕ απόφαση του ίδιου Υπουργού εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας της. Οι αρμοδιότητες της Ε.Π.Π.Π. συνίστανται σε παροχή γνώμης σε κάθε θέμα που αναφέρεται ή προκύπτει από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 2. Η Ε.Π.Π.Π συγκροτείται από : α.το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως Πρόεδρο , αναπληρούμενο από το Γενικό Διευθυντή Κρατικών Προμηθειών. 58 Ν. 3065/2002, ΦΕΚ-251 Α’ παρ. 35 του άρθρου : «α) Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄), η φράση «με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το εδάφιο γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄)» αντικαθίσταται από τη φράση «με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και του Υπουργού του Υπουργείου που είναι αρμόδιος για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης ή για την εποπτεία του φορέα που συνάπτει και εκτελεί τη σύμβαση». β) Στο εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄), η φράση «του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου» αντικαθίσταται από τη φράση «του Υπουργού Ανάπτυξης»» 32 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 β. ένα (1) Διευθυντή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας αναπληρούμενο από Τμηματάρχη βαθμού Α΄. γ. ένα (1) Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών αναπληρούμενο από Τμηματάρχη βαθμού Α΄. δ. τρεις (3) Διευθυντές του Υπουργείου Ανάπτυξης, που υπηρετούν αντίστοιχα στις Γενικές Γραμματείες Εμπορίου, Βιομηχανίας και Έρευνας και Τεχνολογίας, αναπληρούμενους από Τμηματάρχες βαθμού Α΄, που υπηρετούν στις αντίστοιχες Γενικές Γραμματείες, ε. ένα (1) Διευθυντή της Τράπεζας της Ελλάδος αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του, στ. έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κόμμα που αναγνωρίζεται κατά τον Κανονισμό της Βουλής, ζ. από έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (Ε.Ν.Α.Ε.). η. έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) θ. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματικών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε). ι. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε) ια. έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε..Ε). ιβ. από έναν (1) εκπρόσωπο των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ιγ. έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και ιδ. έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.) Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται, με ισάριθμους αναπληρωτές, από τους αρμοδίους φορείς. Ως εισηγητής χωρίς ψήφο στην Επιτροπή συμμετέχει ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος του Υπουργείου Ανάπτυξης, επικουρούμενος στο έργο του από τον υπάλληλο που ασχολείται με το θέμα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον από τη φύση του προς συζήτηση θέματος απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, αναθέτει την εισήγηση του συγκεκριμένου θέματος και σε τρίτο που δεν έχει σχέση με τους φορείς που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή. Γραμματείς ορίζονται δύο υπάλληλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης. β. Στο άρθρο 6 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α΄) προστίθεται παράγραφος 6, η οποία έχει ως ακολούθως : 33 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 <6. Η Ε.Π.Π.Π. εισηγείται στον αρμόδιο για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας Υπουργό ή στον εποπτεύοντα το φορέα που συνάπτει και εκτελεί τη σύμβαση προμήθειας Υπουργό τη διενέργεια δειγματοληπτικών και άλλων ελέγχων παραλαβής με συγκεκριμένο αντικείμενο ως προς την ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των προμηθευθέντων αγαθών, έλεγχο αποθεμάτων ή έρευνα άλλων θεμάτων που σχετίζονται με τις προμήθειες” 6. α. Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 301/1976 (ΦΕΚ 91 Α΄)προστίθεται περίπτωση ι΄, που έχει ως εξής : <ι.Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων>. Στο τεύχος αυτό καταχωρούνται όλες οι προκηρύξεις διαγωνισμών προμηθειών του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α) και διαγωνισμών δημοσίων έργων του άρθρου 2 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄) όπως ισχύει.> β. Από τη δημοσίευση του παρόντος και εφεξής δημοσιεύεται υποχρεωτικά, με μέριμνα του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, περίληψη των ουσιωδών στοιχείων της προκήρυξης των διαγωνισμών των προμηθειών του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α Α΄) και των διαγωνισμών δημόσιων έργων του άρθρου 2 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23Α΄) όπως ισχύει στο <Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων> της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Το τεύχος αυτό εκδίδεται τακτικώς εβδομαδιαίως. γ. Στο εδάφιο α΄της παραγράφου 1 και στο εδάφιο α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266Α΄) <Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου ΚΚ.Π.Δ.)>, οι λέξεις <από την ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο> αντικαθίστανται με τις λέξεις <από την ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον ελληνικό τύπο>. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση. δ. Η πρώτη πρόταση της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του π.δ. 609/1985 <Κατασκευή δημοσίων έργων> αντικαθίσταται ως ακολούθως : <Περίληψη της διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας δημοσιεύεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την διεξαγωγή της στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες>.59 7.α. Στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α΄) προστίθενται περιπτώσεις ιη΄, ιθ΄και κ΄ως εξής : <ιη.Οι Πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι και γενικοί διευθυντές των αναφερόμενων στις περιπτώσεις ε΄και στ΄της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 280Α΄) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, ανεξάρτητα από τον αν υπάγονται ή όχι στις διατάξεις του ν. 2286/1995. ιθ.Οι Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών, καθώς και οι κατέχοντες αντίστοιχες θέσεις στο 59 Ν. 2778/1999, ΦΕΚ-295 Α’ παρ. 2 του άρθρου 39 : “Η παράγραφος 6 του άρθρου 8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199Α΄) δεν εφαρμόζεται για τους διαγωνισμούς που διενεργούνται μέχρι την 31.12.1999 για την υλοποίηση προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών , ετών 1994 έως και 1999, καθώς και του Ταμείου Συνοχής. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 28.9.1999” 34 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της προηγούμενης περίπτωση ιη΄της παρούσας παραγράφου, εφόσον κατά το νόμο ή τον οργανισμό του οικείου Υπουργείου ή του νομικού προσώπου έχουν αρμοδιότητες σχετικές με την ανάθεση κρατικών προμηθειών. κ. Τα μέλη των Επιτροπών που συμμετέχουν στις διαδικασίες των κρατικών προμηθειών>. β. Οσοι ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες προσώπων, στα οποία επιβάλλεται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης για πρώτη φορά με τον παρόντα νόμο, υποβάλλουν τη σχετική δήλωσή τους μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού ή από την ανάληψη καθηκόντων στις, κατά την προηγούμενη περίπτωση υπό στοιχείο α΄, θέσεις. γ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι Γενικοί Γραμματείς Περιφέρειας, οι Νομάρχες, οι Δήμαρχοι και τα ανώτατα μονομελή όργανα διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της υπό στοιχείο ιη΄περιπτώσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 2429/1996, όπως τροποποιήθηκε με την προηγούμενη περίπτωση υπό στοιχείο α΄ της παρούσας παραγράφου, διαβιβάζουν το στοιχείο α΄ της παρούσας παραγράφου, διαβιβάζουν το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους στον Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατάλογο των προσώπων που υποχρεούνται να υποβάλουν για έλεγχο δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος ο κατάλογος αυτός διαβιβάζεται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. δ. Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 24 και των άρθρων 25 έως και 29 του ν. 2529/1996. 8.α. Η περίπτωση ι΄της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 αντικαθίσταται ως εξής : <ι. Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης , εκτός αυτών ου υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στις συγκροτούμενες από τους παραπάνω οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης πενταμελείς Επιτροπές του άρθρου 38 του π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266 Α΄), αντί του εκπροσώπου της εποπτεύουσας δημόσιας αρχής μπορεί να συμμετέχει υπάλληλος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του φορέα που διενεργεί την προμήθεια ή άλλου φορέα του Δημοσίου .> β. Στο άρθρο 1 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α΄) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής : <7.Στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας υπάγεται η ανάδειξη προμηθευτών σε πετρελαιοειδή για τις ανάγκες του Δημοσίου, δυναμένου να αναθέτει στους επί μέρους φορείς την εκτέλεση των προμηθειών αυτών. Η διενέργεια των διαγωνισμών αυτών θα γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του ν. 2503/1997.> Άρθρο 9 Ρύθμιση θεμάτων ανταγωνισμού Ο ν. 703/1977 <Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού>, όπως τροποποιήθηκε με τον 2296/1995, τροποποιείται ως εξής : 1.Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4α του ν. 703/1977, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως : 35 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 <β. ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, κατά οριζόμενα στο άρθρο 4στ, ανέρχεται, στην εθνική αγορά, τουλάχιστον στο σε δραχμές ισόποσο των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) Ευρώ (Euro).> 2. Η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου 4α, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως : <4.Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης προς γνωστοποίηση η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβάλλει στον καθένα από τους , κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, υπόχρεους προς γνωστοποίηση πρόστιμο ύψους τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δρχ. το οποίο δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κύκλου εργασιών, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4στ.> 3. Η περίπτωση β΄της παραγράφου 1 του άρθρου 4β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως : <β.Ο συνολικό κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ, ανέρχεται, στην εθνική αγορά, τουλάχιστον στο σε δραχμές ισόποσο των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (75.000.000) Ευρώ (Euro) και δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, καθεμία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω του σε δραχμές ισόποσου των επτά εκατομμυρίων (7.000.000) Ευρώ (Euro).>. 4. Η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου 4β τροποποιείται ως ακολούθως : <4.Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης προς γνωστοποίηση η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβάλλει στον καθένα από τους , κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, υπόχρεους προς γνωστοποίηση πρόστιμο ύψους τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δρχ. , το οποίο δεν υπερβαίνει το επτά τοις εκατό (7%) του συνολικού κύκλου εργασιών, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4στ.> 5. Στο ίδιο άρθρο 4β προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 που έχουν ως εξής : <5. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού καθορίζεται το ειδικότερα περιεχόμενο της γνωστοποίησης και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό με αυτή θέμα. 6.Οι υπόχρεοι σε γνωστοποίηση, αμέσως μετά τη γνωστοποίηση , υποχρεούνται να δημοσιεύσουν τη γνωστοποιούμενη συγκέντρωση σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, πανελλαδικής κυκλοφορίας, με έξοδά τους. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο της δημοσίευσης και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό με αυτή θέμα.>. 6. Η παρ. 9 του άρθρου 4δ του ν. 703/1977 , όπως ισχύει, αναριθμείται σε 10 και προστίθεται πριν από αυτήν νέα παράγραφος 9 ως εξής : <9. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού μπορεί με απόφασή του να συντέμνει μέχρι και το ήμισυ (15 ημέρες) τις προθεσμίες του άρθρου 4δ παρ. 3 και του άρθρου 8 παρ. 14 εδάφιο πρώτο του ν. 703/1977 , όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 6 παρ. 2 της ΥΠ-2914/4.9.1995 απόφασης του Υπουργού Εμπορίου <Κανονισμός της λειτουργίας Επιτροπής Ανταγωνισμού.> 7.Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4ε του ν. 703/1977, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως : 36 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 <Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Επιτροπή επιβάλλει στους κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 4β υπόχρεους προς γνωστοποίηση πρόστιμο ύψους τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δρχ., το οποίο δεν υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού κύκλου εργασιών, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4στ.> 8.Η παράγραφος 2 του άρθρου 4στ του ν. 703/1977, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως : <Ο συνολικός κύκλος εργασιών, που αναφέρεται στα άρθρα 4α, (παράγραφος 1 περίπτωση β΄και παράγραφος 4), 4β (παρ. 1 περίπτωση β΄και παρ. 4), 4ε (παρ. 1 εδάφιο 3 και παρ. 4 εδάφιο 2), περιλαμβάνει τα ποσά που απορρέουν από την πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών από τις εν λόγω επιχειρήσεις, στην εθνική αγορά, κατά τη διάρκεια της τελευταίας οικονομικής χρήσης και αντιστοιχούν στις συνήθεις δραστηριότητες τους, αφού αφαιρεθούν οι εκπτώσεις επί των πωλήσεων, καθώς και ο φόρος προστιθέμενης αξίας και άλλοι φόροι που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών. Στο συνολικό κύκλο εργασιών μίας συμμετέχουσας επιχείρησης δεν περιλαμβάνονται οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ των επιχειρήσεων, οι οποίες αναφέρονται στην απρ. 5 του παρόντος άρθρου >. 9.Η περίπτωση β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4στ του ν. 703/1977, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως : <β.Για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις το σύνολο των ακαθάριστων ασφαλίστρων, στην εθνική αγορά, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα εισπραχθέντα και προς είσπραξη ποσά βάσει των ασφαλιστικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί από αυτές ή για λογαριασμό τους, συμπεριλαμβανόμενων των ασφαλίστρων που έχουν εκχωρηθεί σε αντασφαλιστές και μετά την έκπτωση των φόρων και λοιπών τελών που εισπράττονται βάσει του ποσού των ασφάλιστρων ή του συνολικού μεγέθους του ποσού αυτού .> 10. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής : <Οι αποδοχές του Προέδρου, ο αριθμός των συνεδριάσεων της Επιτροπής ανταγωνισμού και το ύψος της κατά συνεδρίαση αποζημίωσης που χορηγείται στα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού και στους αναπληρωτές τους, στον εκτελούντα χρέη εισηγητή και στον επικουρούντα αυτόν εισηγητή ή εισηγητές της υπόθεσης, στο γραμματέα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και στους αναπληρωτές αυτών, καθορίζονται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης. Τα μέλη της Επιτροπής και οι αναπληρωτές τους που διαμένουν εκτός του Νομού Αττικής λαμβάνουν έξοδα κίνησης, που καθορίζονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο>.60 11. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 8 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής : <Τα τμήματα της Επιτροπής Ανταγωνισμού συνεδριάζουν νόμιμα, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Προεδρεύων ή ο αναπληρωτής τους, δύο τουλάχιστον μέλη και ο Γραμματέας, αποφασίζουν δε με την πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προεδρεύοντος.> 60 Το πρώτο από τα δύο ως άνω εδάφια αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 5 του άρθρου 42 του Ν. 3105/2003, ΦΕΚ-29 Α’. Βλ. την παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 703/1977 37 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 12. Η περίπτωση γ΄του άρθρου 8γ του ν. 703/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: <γ. εκπροσωπεί την Επιτροπή Ανταγωνισμού στις Επιτροπές και Ομάδες, συνεδριάσεις και Συνόδους στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και άλλων διεθνών οργανισμών, δυνάμενος να εξουσιοδοτεί προς τούτο τον αναπληρωτή του ή μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού ή το Διευθυντή ή υπάλληλο της Γραμματείας.> 13. Στο άρθρο 8γ του ν. 703/1977, όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 2 και 3, ως εξής : <2.Τον Πρόεδρο απόντα, κωλυόμενο ή ελλείποντα αναπληρώνει ο νόμιμος αναπληρωτής του. 3. Ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτεί έναν ή περισσότερους από τους Προϊσταμένους της Γραμματείας να υπογράφουν έγγραφα ή να προβαίνουν σε άλλες ενέργειες.> 14. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8δ του ν. 703/1977, όπως ισχύει , αντικαθίσταται ως εξής : <Η αύξηση του αριθμού των θέσεων μέχρι το ήμισυ αυτών γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού.> 15. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8δ του ν. 703/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής : <3. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται κατά τις κείμενες διατάξεις και ύστερα από δημόσια ανακοίνωση για υποβολή υποψηφιοτήτων, με διορισμό ή μετάταξη ή απόσπαση από μόνιμους ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994,όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2527/1997. Οι μετατάξεις ή αποσπάσεις, μέχρι τη σύσταση του υπηρεσιακού συμβουλίου της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού , γίνονται κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για τις μετατάξεις ή αποσπάσεις, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, μετά γνώμη της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Για τη μετάταξη ή απόσπαση δεν απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας από την οποία μετατάσσεται ή αποσπάται ο υπάλληλος. Για την άρση της απόσπασης απαιτείται γνώμη του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου. Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται με πρόσληψη, μετάταξη ή απόσπαση κατά τις κείμενες διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη δημοσία ανακοίνωση και την υποβολή υποψηφιοτήτων.> 16. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8δ του ν. 703/1997, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: <5.Το υπηρεσιακό συμβούλιο των υπαλλήλων της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου της από δύο (2) μέλη της Επιτροπής που εκλέγονται από την Ολομέλεια, από το Διευθυντή της Γραμματείας και από δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό τουλάχιστον Γ΄. Κατ΄ εξαίρεση , εάν δεν 38 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 υπηρετούν υπάλληλοι με τον παραπάνω οριζόμενο βαθμό, για να εκλεγούν ως εκπρόσωποι αυτών, επιτρέπεται, με υπόδειξή τους, η εκπροσώπησή τους κατά την πρώτη συγκρότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου από υπαλλήλους άλλων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ. που υπηρετούν με απόσπαση στην υπηρεσία αυτή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες για τα υπηρεσιακά συμβούλια διατάξεις>. 17. Στο άρθρο 8δ΄τουν. 703/1977,όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής : <6. Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου είναι αρμόδιες για : α. Τη συλλογή και παροχή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη, διάρθρωση και τις τάσεις της εγχώριας κατανάλωσης, την οργάνωση και δομή της αγοράς προϊόντων και κλάδων, καθώς και τις συνθήκες ανταγωνισμού κάθε κλάδου. β. Την κατάρτιση πινάκων διακλαδικών κοστολογικών σχέσεων και δεικτών. γ. Την παρακολούθηση και ανάλυση της ασκούμενης εμπορικής πολιτικής και διατύπωση προτάσεων στο πλαίσιο της γενικότερης οικονομικής πολιτικής, όπως αυτή διατυπώνεται από την Κυβέρνηση. δ. Την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των δημόσιων κοινής ωφέλειας επιχειρήσεων. ε.Την παρακολούθηση του βαθμού συγκέντρωσης των επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονομικής αρμοδιότητας ή την ύπαρξη τυχόν εναρμονισμένων πρακτικών. στ. Την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής ανταγωνισμού. ζ. Την παρακολούθηση της εκτέλεσης των αποφάσεων της επιτροπής και των σχετικών υπουργικών και δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επ΄ αυτών. η. Την παραπομπή των ποινικών παραβάσεων της νομοθεσίας ανταγωνισμού στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής και της συνεργασίας των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τη γραμματεία της.> 18.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 703/77, όπως ισχύει , τροποποιείται ως εξής : “Με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 1 παράγραφος 3 και με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, τα πάσης φύσεως δικαστήρια δικαιούνται να κρίνουν παρεμπιπτόντως το κύρος των κατά το άρθρο 1 παράγραφος 1 συμφωνιών και αποφάσεων, καθώς και την ύπαρξη απαγορευμένης εναρμονισμένης πρακτικής ή καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης ή σχέσης οικονομικής εξάρτησης.> 19.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής : <Στο έγγραφο πρέπει να αναφέρονται οι διατάξεις του νόμου, οι οποίες θεμελιώνουν το αίτημα, η προθεσμία που τάσσεται για την παροχή των πληροφοριών, η οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη των πέντε (5) ημερών για τις πληροφορίες που αφορούν υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων ή αποφάσεις βάσει του άρθρου 43 παρ. 3 του παρόντος νόμου, των δέκα (10) ημερών για τις πληροφορίες που αφορούν υποθέσεις συγκεντρώσεων και των 39 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 είκοσι (20) ημερών για τις λοιπές περιπτώσεις, καθώς και οι κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την υποχρέωση παροχής πληροφοριών>. 20. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής : <Η κατά το άρθρο 9 παράγραφος 4 αίτηση αυτού που έχει υποβάλλει καταγγελία για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων πρέπει με την ποινή του απαράδεκτου, να συνοδεύεται από γραμμάτιο καταβολής στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο παραβόλου εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών>. 21. Στο άρθρο 34 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής : <Η επίδοση των υπόλοιπων εγγράφων μπορεί να γίνεται με συστημένη επιστολή.> 22. Στο άρθρο 40 προστίθεται φράση ως εξής : <καθώς και το άρθρο 11 του ν. 1542/1985 (ΦΕΚ 72 Α΄/ 26.4.1985)>. Άρθρο 10 Διάφορα θέματα εμπορίου - Λοιπά θέματα 1.Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2323/1995 <Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις> εφαρμόζονται αναλογικά και στις εμπορικές επιχειρήσεις. 2. Η διάταξη του άρθρου 15 του ν. 802/1978 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν. 1989/1991 (ΦΕΚ 192 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής : <α. Επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων με μειωμένες τιμές μόνο δύο φορές το χρόνο λόγω τέλους εποχής (τακτικές εκπτώσεις) κατά τις περιόδους Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου και Ιουλίου - Αυγούστου. Ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης των περιόδων των τακτικών εκπτώσεων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για όλη την Επικράτεια, ύστερα από πρόταση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), αφού συνεκτιμηθούν και οι προτάσεις των επαγγελματικών οργανώσεων που δεν είναι μέλη των εμπορικών συλλόγων. β. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται το περιεχόμενο και τα είδη των προσφορών που μπορεί να κάνει κάθε εμπορική επιχείρηση, η διάρκεια και οι τυχόν χρονικοί περιορισμοί ισχύος αυτών, η διαδικασία γνωστοποίησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια. γ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων για τις εκπτώσεις και τις προσφορές, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% των ακαθάριστων ετησίων εσόδων του παραβάτη, το όργανο που τα επιβάλλει και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Τα χρηματικά πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε). 3.α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2323/1995 αντικαθίσταται ως εξής : <Κατά της απόφασης του νομαρχιακού συμβουλίου επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τελευταία δημοσίευσή της σε ημερήσια εφημερίδα ή ύστερα από πάροδο διμήνου από την υποβολή της αίτησης, εφόσον δεν εκδόθηκε απόφαση. 40 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 Κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας επιτρέπεται άσκηση αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου>. β. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2323/1995 προστίθεται παρ. 4 που έχει ως εξής: <4. Εφόσον έχουν εξαντληθεί τα τετραγωνικά μέτρα από την υπεραγορά που έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, για την ίδρυση δεύτερης και επόμενων υπεραγορών λιανικού εμπορίου από την ίδια επιχείρηση ή από επιχειρήσεις ελεγχόμενες από αυτήν στον ίδιο Ο.Τ.Α., απαιτείται η άδεια της παραγράφου 1 που παρέχεται υπό τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας του πρώτου καταστήματος, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας του νέου καταστήματος.> Η υφιστάμενη παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου αναριθμείται σε 5. γ. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται ειδικά θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των υπεραγορών λιανικού εμπορίου και των πολυκαταστημάτων. 4. Σε περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων τροφίμων οι άδειες ή εγκρίσεις που αποτελούν προϋπόθεση λειτουργίας τους και έχουν χορηγηθεί από οποιαδήποτε υπηρεσία του δημόσιου τομέα ισχύουν μετά το μετασχηματισμό, εφόσον η νέα επιχείρηση δραστηριοποιείται στο ίδιο αντικείμενο, για το οποίο χορηγήθηκε η άδεια. 5.α. Η περίπτωση Γ΄ της απρ. 3 του άρθρου 8 του ν.δ. 400/1970 , όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής : <Γ. Τα ακίνητα πλήρους κυριότητας ή συγκυριότητας που χωρεί αυτούσια διανομή, εφόσον βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως με πληθυσμό άνω των 15.000κατοίκων και είναι ελεύθερα παντός βάρους.> β. Το εδάφιο α΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει , αντικαθίσταται ως εξής : <α. Τα ακίνητα γίνονται δεκτά στο ύψος της αντικειμενικής τους αξίας. Για κάθε ακίνητο υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση τοπογράφου μηχανικού εφόσον αυτό είναι οικόπεδο ή πολιτικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού εφόσον υπάρχει κτίσμα στην οποία εμφανίζεται η παρούσα κατάσταση του ακινήτου.> γ.Η παράγραφος 12 του άρθρου 8 του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής : <12. α. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται ο ενιαίος τρόπος υποβολής των καταστάσεων ασφαλιστικής τοποθέτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. β. Οι καταστάσεις σχηματισμού των τεχνικών αποθεμάτων και των περιουσιακών στοιχείων που απαρτίζουν την ασφαλιστική τοποθέτηση υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε έτους. γ. Ο έλεγχος του σχηματισμού των τεχνικών αποθεμάτων και της διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων που απαρτίζουν την ασφαλιστική τοποθέτηση ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Μέχρι την ημερομηνία αυτή πρέπει να γίνουν και όλες οι προσαρμογές που κρίνονται αναγκαίες και υποδεικνύονται προς την ασφαλιστική εταιρεία από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης ως προς τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων. Παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων και του παρόντος 41 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 9 και 43 και επόμενα του νόμου αυτού. δ. Η ασφαλιστική τοποθέτηση που διαμορφώνεται οριστικά μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους μετά τον έλεγχο της εποπτεύουσας αρχής, διατηρείται υποχρεωτικά μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου της ασφαλιστής τοποθέτησης του επόμενου χρόνου εκτός και αν σύμφωνα με τις καταστάσεις σχηματισμού των τεχνικών αποθεμάτων και της ασφαλιστικής τοποθέτησης του επόμενου έτους η ασφαλιστική τοποθέτηση διαμορφώνεται σε μεγαλύτερο ύψος οπότε και η αύξησή της πρέπει να συντελείται κατά τα προβλεπόμενα στα εδάφια β΄και γ΄της παραγράφου αυτής.> δ. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 12α του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής : < Με την ίδια δικαστική απόφαση ορίζεται και η αμοιβή του εκκαθαριστή>. ε. Η παράγραφος 5 του άρθρου 17α του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής : <Για τον υπολογισμό της υπεραξίας των ακινήτων και χρεογράφων, η οποία μπορεί να αποτελέσει στοιχείο περιθωρίου φερεγγυότητας, ως τρέχουσα αξία λαμβάνεται υπόψη για μεν τα ακίνητα η αντικειμενική τους αξία για δε τα χρεόγραφα αυτή που προκύπτει σύμφωνα με τις αξίες που αναφέρονται στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων.> στ. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 1569/1985, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής : <Σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας συντονιστή ασφαλιστικής επιχείρησης, η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στα πρόσωπα που ο συντονιστής όρισε ειδικά ως δικαιούχος ή, ανάλογα με τη συμφωνία, στον ίδιο ή αν δεν όρισε δικαιούχους για την περίπτωση θανάτου, στους μέχρι και τέταρτου βαθμού συγγένειας κληρονόμους του για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, την προμήθεια που δικαιούνταν και αναλογούσε στην παραγωγή των ασφαλιστικών συμβούλων που συντόνιζε, εφόσον γι΄αυτό το διάστημα η παραγωγή εξακολουθεί να παραμένει στην ασφαλιστική επιχείρηση.> ζ. Τα εδάφια α΄ και γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του κ.ν. 489/1976 αντικαθίστανται ως εξής : <α. Αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας με πράξη της Αστυνομικής Αρχής για ένα (1) χρόνο. Σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος από όχημα χωρίς το παραπάνω ειδικό σήμα, οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας αφαιρούνται για δύο (2) χρόνια και επί υποτροπής για τρία (3) χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης. γ. Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με το σε δραχμές ισόποσο των 1.000 ΕΥΡΩ (EURO) και για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, των 500 ΕΥΡΩ (EURO) για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα καθε φύσης και των 250 ΕΥΡΩ (EURO) για τα δίκυκλα. Το παραπάνω χρηματικό πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί 42 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 να ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια, που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.> η. Στο άρθρο 10 του κ.ν. 489/1976 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής : <5. Η συζήτηση της κύριας αγωγής κατά ασφαλιστικής εταιρίας, του κατά το άρθρο 19 του παρόντος νόμου Επικουρικού Κεφαλαίου ή άλλου υπόχρεου για απώλεια εισοδήματος λόγω ατυχήματος που προκλήθηκε από αυτοκίνητο κηρύσσεται απαράδεκτη, αν δεν προσαχθεί βεβαίωση περί προηγούμενης κοινοποίησης αντιγράφου της αγωγής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του ενάγοντος.> θ. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του κ.ν. 489/1976 , όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής : <Από την ημερομηνία της απόφασης με την οποία κηρύσσεται η πτώχευση ασφαλιστικής εταιρείας ή ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της , οι τόκοι του ασφαλίσματος λόγω θανάτωσης, σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών από αυτοκινητιστικά ατυχήματα δεν μπορεί να υπερβαίνουν το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου ετήσιας διάρκειας.> ι.i. Η ισχύς της προηγούμενης περίπτωσης υπό στοιχείο α΄της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στον χρόνο έναρξης ισχύος του π.δ. 252/1996. ii.Ακίνητα που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν γίνει δεκτά σε ασφαλιστική τοποθέτηση κατόπιν προηγούμενης εκτίμησης αυτών από επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 δύνανται να παραμείνουν σε ασφαλιστική τοποθέτηση στο 75% της αποδοθείσας αξίας. iv. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου (υπό iii) της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται και για τον υπολογισμό της υπεραξίας ακινήτων που αποτελεί στοιχείο του περιθωρίου φερεγγυότητας κατά ποσοστό όμως 85% της εκτιμηθείσας αξίας. v. Ακίνητα προς ασφαλιστική τοποθέτηση για τα οποία υπογράφηκε απόφαση συγκρότησης επιτροπής εκτίμησης αυτών μέχρι και την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις της περίπτωσης β΄της παρούσας παραγράφου. vi. Η διάταξη της υπό στοιχείο η΄περίπτωσης καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς δίκες για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση. vii. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του κ.ν. 489/1976 εφαρμόζονται αναλογικά και στα αυτοκινούμενα - μηχανήματα έργων, που κυκλοφορούν ανασφάλιστα. 6.α. Στο άρθρο 4 του ν. 2081/1992 προστίθεται παράγραφος που έχει ως εξής : <Ποσοστό έως 8% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών των Επιμελητηρίων, πλην των μελών των βιομηχανικών τμημάτων, διατίθεται για την ενίσχυση της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, ως και των Ομοσπονδιών και Σωματείων των μελών τους, αναλόγως με την αριθμητική τους δύναμη. Ο τρόπος κατανομής του ποσού αυτού, τα αποδεικτικά στοιχεία για τη δύναμη των δικαιούχων και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης μετά γνώμη του Δ.Σ. της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε και της Ε.Σ.Ε.Ε. Με ην ίδια απόφαση 43 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 κατανέμεται μέρος από το ίδιο ποσοστό και στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων και Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος με βάση τη συναλλαγματική εισροή του συνόλου των μελών ενός εκάστου τούτων κατά την τελευταία τριετία.> β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου τροποποιείται ως εξής : <Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από πρόταση της Κ.Ε.Ε. καθορίζεται το ποσοστό επί των συνδρομών των Επιμελητηρίων, το οποίο καταβάλλεται από αυτά προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Από τον πόρο της αυτόν η Κ.Ε.Ε υποχρεούται να επιχορηγεί τα αναγνωρισμένα Ελληνικά Επιμελητήρια της αλλοδαπής. Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης>. γ. Στο τέλος του άρθρου 1 του ν. 2081/1992 <Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λπ.>, προστίθεται παράγραφος 7, η οποία έχει ως εξής : <7.Αν στην περιφέρεια του νομού στην οποία εκτείνεται η τοπική αρμοδιότητα Επιμελητηρίου λειτουργούν περισσότερα Πρωτοδικεία, ιδρύεται και λειτουργεί παράρτημα του Επιμελητηρίου στην έδρα καθενός από τα Πρωτοδικεία που λειτουργούν εκτός της έδρας του νομού. Η τοπική αρμοδιότητα των παραρτημάτων αυτών ταυτίζεται με την τοπική αρμοδιότητα των αντίστοιχων Πρωτοδικείων>. 7. Η παρ. 10 του άρθρου 3 του ν. 2081/1992 καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής ; <Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων μπορεί να ιδρύει γραφεία στο εξωτερικό που στελεχώνονται με ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, η μισθοδοσία των οποίων βαρύνει τον προϋπολογισμό της. Ειδικά το βοηθητικό προσωπικό θα προσλαμβάνεται επί τόπου, θα έχουν δε ελληνική ή αλλοδαπή ιθαγένεια ελληνικής όμως καταγωγής.> 8. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/1997 (ΦΕΚ 69 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής : <1. Στο άρθρο 4 του π.δ. 102/1990 (ΦΕΚ 47Α΄) συνιστώνται δύο (2) επιπλέον θέσεις ειδικών επιστημόνων σε θέματα Διεθνών Σχέσεων ή Διεθνούς Ευρωπαϊκού Δικαίου ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και γενικώς σε θέματα, που έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.> 9.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 43 του άρθρου 2 του ν. 1712/1987, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του ν. 2081/1992, καταργείται. 10.α. Η παρ. 3 του άρθρου 36 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής : <3. Οι ελεγκτές αμείβονται πάντοτε από την εταιρία. Το ποσό της αμοιβής τους ορίζεται με την απόφαση της γενικής συνέλευσης που τους διορίζει. Ποσοστό της αμοιβής των ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.). Το ελάχιστο όριο της αμοιβής των ελεγκτών, καθώς και το ποσοστό της παρακράτησης και η διαδικασία απόδοσης του στον Ο.Ε.Ε. καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών καθορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 18 του ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139 Α΄).> 44 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 β. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του κ.ν. 2190/1920 <Περί ανωνύμων εταιρειών>, όπως ισχύει, που προστέθηκε με το άρθρο 26 του ν. 2339/1995 (ΦΕΚ 204Α΄) καταργείται. γ. Στο άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής : <9.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στον Πρόεδρος, τα μέλη του Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν , που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών, αν οι εργαζόμενοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, την τιμή διαθέσεως αυτών, καθώς και τους όρους διαθέσεως των μετόχων στους εργαζομένους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφασή του εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο καθε χρόνου εκδίδει μετοχές στους εργαζόμενους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφαση του εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγορας μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11. Οι αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικό και δεν εφαρμόζεται επ΄αυτών η παράγραφος 5 του άρθρου αυτού.> δ. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται εδάφιο ως εξής : <Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπρόσωπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.> ε. Όπου στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνεται αναφορά σε Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες νοούνται οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες. στ. Η παρ. 3 του άρθρου 29 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής : <3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρηση αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) η επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι΄ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ΄ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου>. ζ. Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης γ΄ της απρ. 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920 <Περί ανωνύμων εταιρειών> όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2339/1995 (ΦΕΚ 204Α΄), αντικαθίστανται ως εξής και αριθμούνται ως περίπτωση ε΄: <ε. σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. 45 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια>. η.Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 5 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 2339/1995 (ΦΕΚ 204Α΄),αντικαθίστανται ως εξής και αριθμούνται ως περίπτωση γ΄: <γ. σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 26.> «11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των εμπορικών εκθέσεων και των εκθεσιακών κέντρων στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων αυτών. Το ύψος των διοικητικών προστίμων εξειδικεύεται ανάλογα με το είδος της παράβασης και μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ πεντακοσίων (500) και τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Επίσης, δύνανται να προβλέπονται οι περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας της έκθεσης και οριστικής ή προσωρινής ανάκλησης της άδειας καταλληλότητας εκθεσιακού χώρου. Με την ίδια απόφαση τίθενται προδιαγραφές, οι οποίες, πέραν του ειδικού κτιριοδομικού κανονισμού, περιλαμβάνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις των συνθηκών πρόσβασης και τον ελάχιστο αριθμό θέσεων στάθμευσης κατ' αντιστοιχία προς την επιφάνεια των εκθεσιακών χώρων και καθορίζεται μεταβατική περίοδος, όχι μεγαλύτερη των τριών ετών, για τη συμμόρφωση των υφιστάμενων εκθεσιακών κέντρων στις παραπάνω προϋποθέσεις. Με όμοια απόφαση υπαίθριες ή στεγασμένες εκθέσεις εμβαδού μικρότερου των 1.000 τ.μ. μπορούν να εξαιρούνται από την εφαρμογή μέρους των παραπάνω ρυθμίσεων. 61» 62 12. Συμπληρώνεται ο πίνακας της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 84/1984 (ΦΕΚ 33 Α΄) με την προσθήκη των δραστηριοτήτων : 61 Η παράγραφος 11 του άρθρου 10 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4038/2012, ΦΕΚ-14 Α/2-2-2012 62 Ν. 3139/2003, ΦΕΚ-100 Α’ παρ. 4 του άρθρου 6: « Μετά τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 3 παύει να ισχύει η με αριθμό Κ1-1800/27.2.2001 απόφαση της Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 283 Β΄)» 46 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 Α. Τροφοδοσία με τρόφιμα (κέτερινγκ) Κ.Α. ΕΣΥΕ 555.2 και Β. Αποθήκες - Ψυγεία Κ.Α. ΕΣΥΕ 631.2, ως ακολούθως : Α/Α Κ/Α ΕΣΥΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 91 555,2 Τροφοδοσία με τρόφιμα 92 631,2 Αποθήκες με ψυγεία Οι παραπάνω δραστηριότητες επιτρέπεται να ιδρύονται : α. Σε περιοχές Γενικής Κατοικίας (Κ.Γ.) με την προϋπόθεση ότι η συνολική επιφάνεια των χώρων αποθήκευσης δεν υπερβαίνει τα 1500 τμ., β. σε περιοχές επαγγελματικής εγκατάστασης (Ε.Μ.) και (Ε.Ο) σε ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ - ΒΕΠΕ, καθώς και σε εκτός σχεδίου περιοχές του π.δ.δ 707/1979 χωρίς περιορισμό στην κινητήρια ισχύ και τη συνολική επιφάνεια των χώρων αποθήκευσης. 13. Τα ιδιωτικά σχολεία γενικής, τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης , τα κάθε είδους φροντιστήρια και οι ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί παιδικοί σταθμοί, τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών μπορούν αν αυξήσουν τα δίδακτρά τους για το σχολικό έτος 1999-2000 μέχρι ποσοστό 2,5% στα εισπραχθέντα δίδακτρα του προηγούμενου σχολικού έτους 1998-1999. Στην έννοια του παραπάνω όρου <δίδακτρα> περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως ποσά που εισπράττονται για παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που συνδέονται με την εκπαιδευτική υπηρεσία, όπως τροφεία, έξοδα μεταφοράς, δαπάνες για εκμάθηση ξένων γλωσσών, μουσικής χορού ή για φροντιστηριακά μαθήματα κλπ. Πληρωμές που τυχόν έχουν γίνει για το σχολικό έτος 1999-2000 με την προοπτική αύξησης θεωρούνται ότι έχουν δοθεί έναντι των ετήσιων διδάκτρων που προκύπτουν από τις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου. Τα επιπλέον εισπραχθέντα ποσά επιστρέφονται. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές ανά μαθητή για τον οποίο εισπράττονται τα δίδακτρα αυτά. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων . Η διαδικασία και οι ειδικότεροι όροι είσπραξης του προστίμου ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης. 14. Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2648/1988 έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και των γενικών γραμματειών που ανήκουν σε αυτό, καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από αυτό. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του μέτρου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 15. Η παράγραφος 8 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995 αντικαθίσταται ως εξής : <8.Οι αποκλειστικές προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 25 του ν. 1929/1991 και παρατάθηκαν μέχρι 31.12.1995 παρατείνονται εκ νέου μέχρι 31.12.1999>. 47 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 16. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 του ν. 2702/1999 προτάσσεται η εξής φράση : <στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 669/1977 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 17. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής : <δ.Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής των επιχειρηματικών σχεδίων της υποπερίπτωσης (xv) της περίπτωσης (α), της υποπερίπτωσης(ν) της περίπτωσης (ε) και της υποπερίπτωσης (xiii) της περίπτωσης (ζ) , της παρ. 1 του άρθρου 3, ύψους μέχρι 1 δισ. δρχ. ή ύψους από 1 δισ. δρχ. μέχρι 3 δισ. δρχ. , εφόσον η ίδια συμμετοχή δεν προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού ή προέρχονται και από κεφάλαια εξωτερικού σε ποσοστό μικρότερο του 50%. Οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται μετά από σχετική πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος η οποία γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τον καθοριζόμενο στην ίδια απόφαση χρόνο υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής και λαμβάνει ευρεία δημοσιότητα στον οικονομικό και πολιτικό τύπο εθνικής, περιφερειακής και νομαρχιακής κυκλοφορίας. Επίσης, στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης υποβάλλονται κατά τους όρους του προηγούμενου εδαφίου οι αιτήσεις υπαγωγής των επενδύσεων των υποπεριπτώσεων (xvii), (xviii), (xx) και (xxi) της περίπτωσης (α) , καθώς και των επενδύσεων της περίπτωσης (στ) της παρ. 1 του άρθρου 3, ύψους μέχρι 1 δισ. δρχ. ή ύψους από 1 δισ. δρχ. μέχρι 3 δισ. δρχ., εφόσον ή ίδια συμμετοχή δεν προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού ή προέρχεται και από κεφάλαια εξωτερικού, αλλά σε ποσοστό μικρότερο του 50%. 18. Η περίπτωση β΄της παρ. 8 του ν. 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής : <β. Οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής των επενδύσεων των υποπεριπτώσεων (xvii), (xviii), (xx) και (xxi) της περίπτωσης (α) , καθώς και των επενδύσεων της περίπτωσης (στ) της παρ. 1 του άρθρου 3 από την αρμόδια υπηρεσία και γνωμοδοτική επιτροπή ολοκληρώνονται το αργότερο εντός πέντε (5) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, οι δε αποφάσεις υπαγωγής εκδίδονται το αργότερο εντός τριάντα (3) ημερών από την ως άνω ημερομηνία εντός των οποίων δημοσιεύεται και η περίληψή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως>. 19. Η παράγραφος 9 περίπτωση α΄ του άρθρου 8 του ν. 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής : <9.α. Οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής των επιχειρηματικών σχεδίων της υποπερίπτωσης (xv) της περίπτωσης (α) , της υποπερίπτωσης (ν) της περίπτωσης (ε) και της υποπερίπτωσης (xii) της περίπτωσης (ζ) , της παρ. 1 του άρθρου 3, από την αρμόδια υπηρεσία και γνωμοδοτική επιτροπή ολοκληρώνονται το αργότερο εντός πέντε (5) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, οι δε αποβάσεις υπαγωγής εκδίδονται το αργότερο εντός (30) ημερών από την ως άνω ημερομηνία, εντός των οποίων δημοσιεύονται και οι περιλήψεις τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.>. 20. Στην παρ. 3 του άρθρου 37 του π.δ. 406/1998 (ΦΕΚ 286Α΄) απαλείφεται η φράση <κατά το μέτρο που οι θέσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών της εταιρείας>. 21. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2323/1995 αντικαθίσταται ως εξής : <Στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης δεν ισχύουν οι παραπάνω περιορισμοί.> «22.Το Νομαρχιακό Συμβούλιο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφαση του μπορεί να χορηγεί άδεια σε πλωτά μέσα που κινούνται στις φυσικές και τεχνητές 48 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 λίμνες, καθώς και στους πλωτούς ποταμούς για την άσκηση μόνο τουριστικής ξενάγησης. Η ανωτέρω απόφαση θα λαμβάνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμοδίας Επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που συγκροτείται με απόφαση του νομάρχη, τα μέλη της οποίας θα έχουν ως κατωτέρω : α. το νομάρχη, ως πρόεδρο, β. εκπρόσωπους των Υπουργείων Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, Εμπορικής Ναυτιλίας, Ανάπτυξης και τον εκπρόσωπο του Ε.Ο.Τ., ως μέλη, γ. χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης»63 23. Στο τέλος της δεύτερης παραγραφου του δευτέρου άρθρου του ν. 2388/1996 <Κύρωση της από 6.12.1995 συμβάσεως πωλήσεως μεταξύ της εταιρείας <ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ> της εταιρείας <ΒΙΟΜΑΓΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ> και του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ως εκ τρίτου συμβαλλομένου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 50Α΄) προστίθεται το εξής εδάφιο : <Με την ίδια διαδικασία η διάρκεια των ως άνω αδειών μπορεί να παραταθεί για δύο ακόμη έτη >. 24.α. Στην παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 για την <Προστασία των καταναλωτών> (ΦΕΚ 191 Α΄) προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως : <Ειδικά, όταν ελέγχεται το περιεχόμενο του γενικού όρου συναλλαγών στο πλαίσιο των διαδικασιών της παρ. 9 του άρθρου 10 (συλλογική δικαστική προστασία) και της παρ. 3 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου προτιμάται η δυσμενέστερη για τον καταναλωτή ερμηνευτική εκδοχή, εφόσον αυτή οδηγεί σε απαγόρευση διατύπωσης και χρήσης του σχετικού όρου>. β. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως : <6. Γενικοί όροι συναλλαγών που έχουν ως αποτέλεσμα τη διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων σε βάρος του καταναλωτή απαγορεύονται και είναι άκυροι. Ο καταχρηστικός χαρακτήρας γενικού όρου ενσωματωμένου σε σύμβαση κρίνεται αφού ληφθούν υπόψη η φύση των αγαθών ή υπηρεσιών που αφορά η σύμβαση, ο σκοπός της, το σύνολο των ειδικών συνθηκών κατά τη σύναψή της και όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της σύμβασης ή άλλης σύμβασης από την οποία αυτή εξαρτάται>. γ. Η φράση <Καταχρηστικοί είναι ιδίως οι όροι που στην αρχή της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως : <Σε κάθε περίπτωση καταχρηστικοί είναι ιδίως οι όροι που : δ. Η παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως : 63 Η παράγραφος 22 του άρθρου 10 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 α του άρθρου 26 του νόμου 3190/2003, ΦΕΚ-249 Α’ 49 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 <9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση όταν η σύμβαση μεταξύ προμηθευτή και καταναλωτή συνδέεται στενά με την Ελλάδα ή άλλη χώρα του Ε.Ο.Χ. ανεξάρτητα από τη συμβατική επιλογή δικαίου χώρας εκτός Ε.Ο.Χ.> ε. Στο άρθρο 2 του ν. 2251/1994 προστίθεται παράγραφος 10, που έχει ως ακολούθως : <10.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για κάθε όρο σύμβασης που δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης. Θεωρείται ότι ο όρος δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης, όταν ο καταναλωτής δεν μπόρεσε να επηρεάσει το περιεχόμενό του. Το γεγονός ότι για ορισμένα στοιχεία κάποιου όρου ή για έναν μεμονωμένο όρο υπήρξε ατομική διαπραγμάτευση δεν αποκλείει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου στο υπόλοιπο της σύμβασης, εάν από το σύνολο ων περιστάσεων προκύπτει ότι πρόκειται για σύμβαση προσχώρησης. Το βάρος απόδειξης ότι υπήρξε ατομική διαπραγμάτευση φέρει ο προμηθευτής.> στ. Μετά το πρώτο εδάφιο του στοιχείου α΄ της παρ. 9 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως ακολούθως : <Οταν η ως άνω παράνομη συμπεριφορά εκδηλώνεται μετά από σύσταση ή υπόδειξη ενώσεων των προμηθευτών ή εφόσον οι ενώσεις των προμηθευτών προβαίνουν στην ως άνω συμπεριφορά, τότε μπορεί να ζητηθεί και από αυτές η παύσης της>. Άρθρο 11 Εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων Το άρθρο 11 του ν. 1571/1985, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τους νόμους 1769/1988 και 2008/1992 και αντικαταστάθηκε στη συνέχεια με την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2289/1995, αντικαθίσταται ως εξής : “1.Οι τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων που διατίθενται στην εσωτερική αγορά διαμορφώνονται σε όλη την επικράτεια της χώρας ελεύθερα από τους ασκούντες την εμπορία των προϊόντων αυτών. Για λόγους προστασίας του ανταγωνισμού τα διυλιστήρια υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι ex factory τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων. Για τους ίδιους λόγους οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης τις πραγματικές (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκπτώσεων ή άλλων διακανονισμών) τιμές στις οποίες διαθέτουν τα πετρελαιοειδή προϊόντα τους πρατηριούχους ανά περιοχή. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των δύο προηγούμενων εδαφίων και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα τεχνικού, λεπτομερειακού ή τοπικού χαρακτήρα. 2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης είναι δυνατόν για την αντιμετώπιση δυσμενών επιπτώσεων που μπορεί να προκληθούν την οικονομία της χώρας λόγω των υψηλών διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου και των πετρελαιοειδών προϊόντων ή εξαιτίας της αδικαιολόγητης κατά τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και κατά τις ειδικές συνθήκες της διεθνούς και εσωτερικής αγοράς πετρελαιοειδών διαμόρφωσης των τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων , να επιβληθούν γενικά ή τοπικά ανώτατες τιμές πώλησης στο καταναλωτή (Α.Τ.Κ.) και για όλα ή ορισμένα για τα πετρελαιοειδή προϊόντα. Η ισχύς της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου διαρκεί όσο αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες της αγοράς και πάντως για διάστημα έως δύο (2) μηνών κάθε φορά. Μετά την πάροδο του διμήνου ο Υπουργός Ανάπτυξης επανεξετάζει τις συνθήκες και αποφασίζει για το 50 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 εάν είναι αναγκαία η διατήρηση σε ισχύ της απόφασης με την οποία επιβλήθηκαν οι ανώτατες τιμές πώλησης. 3.Για τον καθορισμό των ανώτατων τιμών πώλησης της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες της διεθνούς και εσωτερικής αγοράς και ιδίως : ι.η μεσοσταθμική λιανική τιμή πώλησης των προϊόντων αυτών στα πρατήρια του λεκανοπεδίου Αττικής ή και σε άλλες περιοχές της χώρας όπου αναπτύσσεται ικανοποιητικά ο ανταγωνισμός, ιι. τα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων, των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και των πρατηριούχων. ιιι. το διαφορετικό κόστος μεταφοράς στις διάφορες περιοχές της χώρας και το τυχόν πρόσθετο κόστος τροφοδοσίας ορισμένων περιοχών στις οποίες επικρατούν για γεωγραφικούς ή συγκοινωνιακούς λόγους ειδικές συνθήκες, ιν. η φορολογική επιβάρυνση των πετρελαιοειδών προϊόντων, ν. τυχόν άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές στη διεθνή ή την εσωτερική αγορά 4. Με την απόφαση για τον καθορισμό ανώτατης τιμής καταναλωτή καθορίζονται ειδικότερα : ι. ex factory τιμή των πετρελαιοειδών προϊόντων και τα στοιχεία επί της βάσει των οποίων αυτή διαμορφώνεται από τα εγχώρια διυλιστήρια. Σε περίπτωση εισαγωγής πετρελαιοειδών προϊοντων σε τιμή μικρότερη από την ex faxctory, τότε ως τιμή βάσης λαμβάνεται η τιμή εισαγωγής. ιι.τα ανώτατα περιθώρια κέρδους των εταιρειών εμπορία πετρελαιοειδών και των πρατηριούχων,ιιι. διαφορετικό κόστος μεταφοράς στις διάφορες περιοχές της χώρας και το τυχόν πρόσφατο κόστος τροφοδοσίας περιοχών στις οποίες ισχύουν ειδικές γεωγραφικές ή συγκοινωνιακές συνθήκες. Με ειδικότερες αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδονται όταν μεταβάλλεται η ex factory τιμή ή άλλοι συντελεστές όπως η φορολογική επικύρωση, υπολογίζονται αριθμητικά οι παραπάνω παράγοντες ανά περιοχή ή ομάδα περιοχών και καθορίζεται η ανώτατη λιανική τιμή για κάθε προϊόν (ανωτάτη τιμή καταναλωτή). 5.Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης είναι δυνατός ο καθορισμός ελάχιστης τιμής καταναλωτή προκειμένου να αντιμετωπισθούν ενέργειες ή συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. 6.Στους παραβάτες του άρθρου αυτού και των υπουργικών αποφάσεων, που εκδίδονται σύμφωνα με τις παρεχόμενες από αυτό εξουσιοδοτήσεις, επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις : α. Στα διυλιστήρια και τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών πρόστιμο από δέκα έως εκατό εκατομμύρια δραχμές ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης, τον κύκλο εργασιών της παραβάτριας επιχείρησης, τις συνθήκες υπό τις οποίες τελέστηκε η παράβαση, το προσδοκώμενο από την παράβαση όφελος, τη γενικότερη συμπεριφορά της παραβάτριας επιχείρησης στην αγορά πετρελαιοειδών προϊόντων και στο σεβασμό των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής το πρόστιμο μπορεί να τριπλασιαστεί. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατά την παρούσα διάταξη εισπράττονται 51 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε με τίτλο τη σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη βεβαίωση και είσπραξη των προστίμων. β. Στους πρατηριούχους πετρελαιοειδών προϊόντων, με βάση τα κριτήρια και τις διαδικασίες του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλονται πρόστιμα από ένα έως δέκα εκατομμύρια δραχμές, τα οποία σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής μπορούν να διπλασιασθούν. γ. Στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και τους πρατηριούχους μπορεί να επιβληθεί προσωρινή και σε περίπτωση υποτροπής οριστική ανάκληση της άδειας με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του εδαφίου α΄ και εφόσον κριθεί με ειδική αιτιολογία ότι η επιβολή προστίμου δεν αρκεί. 7. Πέραν των διοικητικών κυρώσεων και ανεξάρτητα από αυτές, οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου αυτής και των αποφάσεων που εκδίδονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από αυτήν εξουσιοδοτήσεις τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή.> ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ <ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Ε)> Άρθρο 12 Λύση και εκκαθάριση του Ο.Α.Ε. 1.Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία <ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.> (Ο.Α.Ε), η οποία συστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1386/1983 (ΦΕΚ 107Α΄), λύνεται και τίθεται υπό εκκαθάριση από τη δημοσίευση της αποφάσεως της επόμενης παραγράφου. 2. ΜΕ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης , που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται εκκαθαρίστρια, τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή θυγατρική επιχείρηση τέτοιας τράπεζας. Με όμοια απόφαση καθορίζεται και η αμοιβή της εκκαθαρίστριας και ανατίθεται σε ορκωτούς ελεγκτές η διενέργεια τακτικού ελέγχου, κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 , για τον ισολογισμό ενάρξεως και πέρατος της εκκαθάρισης. «Η αμοιβή της εκκαθαρίστριας και των ελεγκτών, καθώς και το σύνολο των δαπανών της εκκαθάρισης βαρύνει τον Ο.Α.Ε.»64 Άρθρο 13 Αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών 1. Η εκκαθαρίστρια υποχρεούται, εντός προθεσμίας είκοσι (20)ημερών από τη δημοσίευση της κατά το άρθρο 1 παρ. 2 απόφασης διορισμού της, να δημοσιεύσει σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και μία οικονομική εφημερίδα των Αθηνών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 περιπτώσεις β΄και γ΄του κ.ν. 2190/1920 πρόσκληση αναγγελίας απαιτήσεων των δανειστών του Ο.Α.Ε. , πλην του Δημοσίου, των οποίων οι απαιτήσεις δεν είναι καταχωρημένες στα βιβλία της εταιρείας και στον ισολογισμό της ως βέβαιες, εκκαθαρισμένες και ληξιπρόθεσμες. 64 Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 20 ου νόμου 2941/2001, ΦΕΚ-201 Α' 52 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 2.Οι παραπάνω δανειστές υποχρεούνται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης της προηγούμενης παραγράφου να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους. Η αναγγελία πρέπει να είναι πλήρης και ακριβής και να περιέχει τουλάχιστον το ποσό της απαιτήσεως, το χρόνο που κατέστη ή θα καταστεί ληξιπρόθεσμη, το χρόνο γενέσεως, τη γενεσιουργό αιτία της απαιτήσεως και το τυχόν προνόμιο. Εφόσον δεν έγινε εμπρόθεσμη αναγγελία, η σχετική απαίτηση αποσβεννύεται. «3. Η αναγγελία που έγινε, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δεν διακόπτει ούτε αναστέλλει την παραγραφή της απαιτήσεως, που έχει αρχίσει να διανύεται. Η διάταξη του άρθρου 443 Α.Κ. δεν εφαρμόζεται για τις απαιτήσεις των οποίων συμπληρώθηκε ο χρόνος παραγραφής»65 Αρθρο 14 Διαδικασία εκκαθάρισης - Διάρκεια εκκαθάρισης 1. Η εκκαθαρίστρια υποχρεούται με την ανάληψη των καθηκόντων της και το αργότερο ενός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού της, να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύει ελεγμένο σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και σε μία οικονομική κατά τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 43 β του κ.ν. 2190/1920. Αντίγραφο του δημοσιευμένου ισολογισμού υποβάλλεται στην κατά το άρθρο 16 παρ. 1 αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και στο Υπουργείο Οικονομικών. Την ίδια υποχρέωση έχει η εκκαθαρίστρια και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. «Δεν απαιτείται η σύνταξη ενδιάμεσων ισολογισμών, καθώς και η υποβολή προσωρινών φορολογικών δηλώσεων σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους»66 2.Η εκκαθαρίστρια υποχρεούται να περατώσει τις εκκρεμείς εταιρικές υποθέσεις , να εκποιήσει τις μετοχές και τα κινητά, να εισπράξει τις απαιτήσεις και να εξοφλήσει τα χρέη της εταιρείας μέχρι του ύψους που επιτρέπει το ενεργητικό του Ο.Α.Ε. 3.Το άρθρο 49 του κ.ν. 2190/1920 εφαρμόζεται και για την εκκαθάριση του Ο.Α.Ε εφόσον στις διατάξεις του παρόντος δεν προβλέπεται διαφορετικά. 4.Ο χρόνος της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί τους δεκαοκτώ (18) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού του εκκαθαριστή. Η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί, μία φορά μόνο και μέχρι έξι (6) μήνες , με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών. 5.Εφόσον η εκκαθάριση δεν ολοκληρωθεί εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος , θεωρείται ότι έχει περατωθεί, παύει αυτοδικαίως η εξουσία της εκκαθάρισης και εφαμρόζεται το άρθρο 15 του παρόντος όσον αφορά την τύχη της εταιρικής περιουσίας. 6. Παρά τη λήξη της θητείας της η εκκαθαρίστρια υποχρεούται , μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη λήξη της κατά την παράγραφο 4 του παρόντος προθεσμίας, να συντάξει και να δημοσιεύσει ελεγμένο τον ισολογισμό πέρατος της εκκαθάρισης, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος, και να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες καταγραφής και παράδοσης της μεταβιβαζόμενης κατά το άρθρο 15 περιουσίας. 65 Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 2941/2001, ΦΕΚ-201 Α' 66 Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του νόμου 2941/2001, ΦΕΚ-201 Α' 53 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 7. Η εκκαθαρίστρια μπορεί να προβαίνει σε πληρωμές από τα διαθέσιμα του Ο.Α.Ε. για τη σύνταξη και δημοσίευση του ισολογισμού, την εξόφληση των αμοιβών των ελεγκτών και γενικά την ικανοποίηση υποχρεώσεων πάσης φύσεως του Ο.Α.Ε. Άρθρο 15 Τύχη περιουσίας του Ο.Α.Ε μετά το πέρας της εκκαθάρισης 1.Μετά το πέρας της εκκαθάρισης κατά την παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού του Ο.Α.Ε. περιλαμβανομένων των κάθε φύσης δικαιωμάτων και αξιώσεων, ανεξάρτητα αν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό ή στα βιβλία του, μεταβιβάζονται, από την παραπάνω ημερομηνία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διαδικασία στο Δημόσιο. Εγγυήσεις και ασφάλειες υπέρ των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων, καθώς και τυχόν βάρη επί των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων, διατηρούνται. 2. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο τον Ο.Α.Ε. συνεχίζονται στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου , ως ειδικού διαδόχου του Ο.Α.Ε., χωρίς άλλη διατύπωση, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται δήλωση περί επαναλήψεώς τους. 3. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του Ο.Α.Ε. προς το Δημόσιο και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται με αυτή απαλλάσσονται από κάθε φόρο, εισφορά ή τέλος , περιλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. 4. Το Δημόσιο ευθύνεται για τις υποχρεώσεις του Ο.Α.Ε., μέχρι του ύψους του προϊόντος της εκκαθάρισης το οποίο εισέπραξε ως μέτοχος του Ο.Α.Ε. και μέχρι της αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων κατα΄την παρ. 1 του παρόντος, ως ειδικός διάδοχος του Ο.Α.Ε. Το άρθρο 479 Α.Κ. δεν εφαρμόζεται. Δεν θίγονται από την παρούσα διάταξη υποχρεώσεις του Δημοσίου, οι οποίες έχουν αναληφθεί από παροχή εγγυήσεων για οφειλές του Ο.Α.Ε. ή των θυγατρικών του εταιρειών προς τους δανειστές τους. 5. Οι δανειστές του Ο.Α.Ε., οι οποίοι δεν ικανοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής του, μπορούν να ικανοποιηθούν με εκτέλεση κατά του Δημοσίου ως ειδικού διαδόχου του Ο.Α.Ε., η οποία μπορεί να έχει ως αντικείμενο την επιβολή κατάσχεσης αποκλειστικώς επί των περιουσιακών στοιχείων του Ο.Α.Ε. που μεταβιβάσθηκαν στο Δημόσιο. Σε περίπτωση κατά την οποία τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάσθηκαν έχουν στο μεταξύ εκποιηθεί, το Δημόσιο ευθύνεται μέχρι του καθαρού ποσού που εισέπραξε από την εκποίησή τους. 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης ρυθμίζεται ο τρόπος και η διαδικασία παραδόσεως από την εκκαθαρίστρια προς την αρμόδια υπηρεσία της παρ. 2 του άρθρου 16 των κάθε φύσης στοιχείων και παραστατικών, το περιεχόμενο των σχετικών πρωτοκόλλων και περαιτέρω ο τρόπος διαχείρισης και η διαδικασία εκποίησης των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων , η τήρηση ειδικού βιβλίου καταγραφής του προϊόντος ρευστοποίησης, η τήρηση κατάστασης δανειστών του Ο.Α.Ε. που αναγγέλθηκα, με πληροφορίες για την ολική ή μερική ικανοποίησή τους, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του Ο.Α.Ε στο Δημόσιο και τη διαχείρισή τους, την αναγγελία των δανειστών του Ο.Α.Ε. και την ικανοποίησή τους. Άρθρο 16 Φορέας παρακολούθησης υποθέσεων Ο.Α.Ε 54 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 1. Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση της εκκαθάρισης του Ο.Α.Ε κατά τα άρθρα 12 έως 14 είναι υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 2. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης και τη μεταβίβαση της τυχόν περιουσίας του Ο.Α.Ε. στο Δημόσιο κατά το άρθρο 15, αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση της περιουσίας που μεταβιβάζεται στο Δημόσιο, την παρακολούθηση των εκκρεμοτήτων και ειδικότερα τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, την ικανοποίηση υποχρεώσεων, την παρακολούθηση των εκκρεμών δικών και γενικά την παρακολούθηση και χειρισμό όλων των εκκρεμών υποθέσεων του Δημοσίου ως ειδικού διαδόχου του Ο.Α.Ε., είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατόν να ανατίθενται τα καθήκοντα αυτά στο σύνολό τους ή εν μέρει σε άλλη υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου. Άρθρο 17 Επίσπευση διαδικασίας ρευστοποίησης ενεργητικού εταιρειών στις οποίες ο Ο.Α.Ε. είναι εκκαθαριστής. 1.Ο Ο.Α.Ε., ως εκκαθαριστής των υπό εκκαθάριση ανωνύμων εταιρειών, των οποίων το καθεστώς διέπεται από τα άρθρα 9 και 10 του ν. 1386/1983, υποχρεούται να ολοκληρώσει τη διαδικασία εκκαθάρισης και να δημοσιεύσει ισολογισμό κλεισίματος της εκκαθάρισης εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, από την οριστικοποίηση του πίνακα κατάταξης πιστωτών ή , σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία ενεργητικού, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης περί διορισμού εκκαθαριστή του Ο.Α.Ε., κατά το άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος νόμου. Η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της προβλεπόμενης από το άρθρο 16 του παρόντος υπηρεσίας, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της εκκαθαρίστριας εταιρείας. 2. Για την καταχώριση, στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, του πέρατος της εκκαθάρισης και τη διαγραφή της εταιρείας δεν απαιτείται πιστοποιητικό της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας. «Η διαγραφή διενεργείται ύστερα από αίτηση του Ο.Α.Ε.»67 Άρθρο 18 Κυρώσεις Η εκκαθαρίστρια που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος νόμο αντικαθίστανται αμέσως με απόφαση του αρμόδιου οργάνου για το διορισμό της και υποχρεούται να επιστρέψει οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση έχει εισπράξει μέχρι την ημερομηνία αντικαταστάσεως. Με επιμέλεια της κατά το άρθρο 16 παρ. 1 υπηρεσία, οι αμοιβές ή αποζημιώσεις που έχουν ληφθεί βεβαιώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Άρθρο 19 Φορολογικά θέματα «1.Οι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού κάθε είδους απαιτήσεις του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου κατά του Ο.Α.Ε., οι οποίες έχουν βεβαιωθεί, καθώς και τα πάσης φύσεως πρόστιμα και προσαυξήσεις αποσβέννυνται και 67 Η παραπάνω μέσα σε « » φράση προστέθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου 2941/2001, ΦΕΚ201 Α' 55 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 στην συνέχεια διαγράφονται, χωρίς να δημιουργείται φορολογητέο εισόδημα. Η διαγραφή τους πραγματοποιείται αυτεπάγγελτα, ή έπειτα από αίτηση του Ο.Α.Ε.»68 2. Εντός ενός (1) μηνός από την καταχώριση το μητρώο ανωνύμων εταιρειών του πέρατος της εκκαθάρισης όλων των εταιρειών του άρθρου 17 παρ. 1 του παρόντος, διαγράφονται οριστικά βεβαιωμένα χρέη τους προς το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου από φόρους, δασμούς, τέλη και εισφορές πάσης φύσεως, καθώς και προσαυξήσεις και πρόστιμα, τα οποία δεν ικανοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία της εκκαθάρισης , ελλείψει ενεργητικού. 3. Δεν απαιτείται η διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου του Ο.Α.Ε. , όπως και όλων των εταιρειών του άρθρου 17 παρ. 1 του παρόντος, για την περάτωση της εκκαθαρίσεώς τους. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να θεωρήσει τα βιβλία τους για το κλείσιμο και να προβεί στην ακύρωσή τους. 4. Το δικαίωμα του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για την επιβολή και είσπραξη μη βεβαιωμένων φόρων , δασμών, τελών, εισφορών και δικαιωμάτων πάσης φύσεως, περιλαμβανομένων προσαυξήσεων και προστίμων κατά του Ο.Α.Ε. και των εταιρειών του άρθρου 17 παρ. 1 του παρόντος νόμους, παραγράφεται. 5. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος αμετάκλητη δικαστική απόφαση , παραγράφονται και η ποινική δίωξη παύει οριστικά ποινικά αδικήματα των οποίων η αντικειμενική υπόσταση συνίσταται στη μη πληρωμή χρεών προς το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου από φόρους, δασμούς, τέλη και εισφορές κάθε φύσης, καθώς και προσαυξήσεων και προστίμων, που διαγράφονται ή παραγράφονται κατά το παρόν άρθρο, ή στη μη υποβολή δηλώσεων, περιλαμβανομένων και των αδικημάτων που προβλέπονται και τιμωρούνται από το ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43Α΄) άρθρο 25 παράγραφοι 1,2,3 και 6, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄). Οι διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 2238/1994, όπως ισχύουν, όπως επίσης και οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόμων, που προβλέπουν ατομική και αλληλέγγυο ευθύνη φυσικών προσώπων με νομικά πρόσωπα ή προσωπική κράτηση ή άλλα μέτρα διοικητικού καταναγκασμού ή ποινική ευθύνη για τη μη καταβολή φόρων, τελών, εισφορών, δασμών προς το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών κύριας και επικουρικής ασφάλισης, δεν έχουν εφαρμογή επί προσώπων που διορίσθηκαν ή εκλέχθηκαν στη διοίκηση υπό εκκαθάριση εταιρειών των νόμων 1386/1983, 1892/1990 και 2000/1991 ή ανωνύμων εταιρειών, θυγατρικών του Ο.Α.Ε., ως εκπρόσωποί του και με πρόταση αυτού. «Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και επί προσώπων που διορίστηκαν ή εκλέχθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση των προβληματικών επιχειρήσεων που είχαν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 1386/1983(ΦΕΚ 107 Α΄)»69 6. Η ανάληψη από το Δημόσιο της κάθε φύσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το Ι.Κ.Α. και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 46Α του ν. 1892/1990, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι 31.12.2000 , έχουν δε ανάλογη εφαρμογή και οι υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α΄) και της παρ. 18 του άρθρου 14 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206Α΄), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112Α΄). 68 Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του νόμου 2941/2001, ΦΕΚ-201 Α' 69 Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 33 του νόμου 3130/2003, ΦΕΚ-76 Α’ 56 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 Άρθρο 20 Θέματα προσωπικού 1.Ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως διορισμού της εκκαθαρίστριας, οι συμβάσεις εργασίας του κάθε φύσης προσωπικού του Ο.Α.Ε. και των υπό καθεστώς εκκαθάρισης του ν. 1386/1983 εταιρειών, τη διεκπεραίωση της εκκαθάρισης των οποίων έχει αναλάβει ο Ο.Α.Ε. με βάση το ν. 2516/1998 και οι συμβάσεις έμμισθης εντολής θεωρούνται ότι λύθηκαν αυτοδικαίως χωρίς να απαιτείται καταγγελία ή η τήρηση οποιουδήποτε όρου ή προϋποθέσεως. Οι απολυόμενοι δικαιούνται καταβολή της αποζημιώσεως λόγω καταγγελίας της συμβάσεως. Η αποζημίωση που πρέπει να καταβληθεί συμψηφίζεται με ανεξόφλητα και μη εξασφαλισμένα με εμπράγματη ασφάλεια δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τον Ο.Α.Ε., τα οποία θεωρούνται ότι καθίσταται ληξιπρόθεσμα κατά το χρόνο καταβολής της αποζημιώσεως. 2. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού της εκκαθαρίστριας, οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου εργαζόμενοι του Ο.Α.Ε, και στις υπό εκκαθάριση εταιρείες του ν. 1386/1983 σύμφωνα με την παρ. 1 έχουν δικαίωμα με αίτησή τους , που υποβάλλεται στην εκκαθαρίστρια, να επιλέξουν αντί της αποζημιώσεως λόγω καταγγελίας της συμβάσεως, τη μεταφορά και ένταξή τους στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή σε εποπτευόμενους από αυτό φορείς. Η μεταφορά και ένταξη διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης σε κλάδο ή ειδικότητα της εκπαιδευτικής βαθμίδας που ανήκει ο μεταφερόμενος, με την ίδια σχέση εργασίας. Οι μεταφορές και εντάξεις μπορεί να γίνονται και σε κλάδο συναφών τυπικών προσόντων της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας, σε κενές θέσεις ή και σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις σε υφιστάμενο συναφή ή και σε προσωρινό κλάδο, που συνιστώνται με την απόφαση της μεταφοράς και ένταξης και καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου. Οι μεταφερόμενοι συνεχίζουν να υπάγονται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που υπάγονταν πριν τη μεταφορά τους. 3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από αίτηση της εκκαθαρίστριας, μπορεί οι παραπάνω να αποσπώνται και χωρίς αίτησή τους στον Ο.Α.Ε. για την υποβοήθηση του έργου της εκκαθάρισης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί επίσης να αποσπώνται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, που μπορεί να παραταθεί, στην υπηρεσία που προβλέπεται από το άρθρο 16 του παρόντος για την υποβοήθηση του έργου της. 4. Οι μεταφερόμενοι κατατάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με τα προσόντα τους και το χρόνο προϋπηρεσίας τους στον Ο.Α.Ε. ή τον αναγνωρισμένο από τον Ο.Α.Ε. 5. Οι έμμισθοι δικηγόροι του Ο.Α.Ε. καλούνται από την εκκαθαρίστρια, πριν την καταβολή της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις αποζημιώσεως λόγω καταγγελίας της συμβάσεως έμμισθης εντολής και εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου λύση της συμβάσεως να υποβάλλουν : α. Αναλυτική κατάσταση των εκκρεμών και των τελειωμένων δικαστικών υποθέσεων του Ο.Α.Ε. που χειρίστηκαν κατά το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους σε αυτόν, η οποία προσυπογράφεται για την ακρίβειά της από τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε. Στην παραπάνω κατάσταση για τις εκρεμείς υποθέσεις γίνεται λεπτομερής μνεία του διαδικαστικού σταδίου στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση και η ημερομηνία της επόμενης διαδικαστικής πράξης. 57 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 β. Πλήρεις φακέλους των παραπάνω εκκρεμών και τελειωμένων υποθέσεων με ακριβή αντίγραφα των διαμειφθέντων δικογράφων, εισηγητικών εκθέσεων, δικαστικών αποφάσεων και των εγγράφων αποδείξεως. γ. Ο Προϊστάμενος και οι Αναπληρωτές Προϊστάμενοι, της Νομικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε. υποχρεούνται να υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία και για τις υποθέσεις των οποίων ο χειρισμός ανατέθηκε σε δικηγόρους που δεν αμείβονταν με πάγια αντιμισθία από τον Ο.Α.Ε. Τα παραπάνω στοιχεία ελέγχονται για την πληρότητά τους από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης στην οποία μετέχουν εκπρόσωπος του Ο.Α.Ε. εκπρόσωπος της κατά το άρθρο 16 παρ. 2 αρμόδιας υπηρεσίας και εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία εκδίδει σχετική πράξη για κάθε έμμισθο δικηγόρο. 5\6. Σε κάθε περίπτωση που μετά την καταβολή της αποζημιώσεως διαπιστωθεί από την εκκαθαρίστρια ή την αρμόδια υπηρεσία της παρ. 2 του άρθρου 16, ότι υφίσταται εκκρεμής δικαστική υπόθεση του Ο.Α.Ε., η οποία δεν είχε συμπεριληφθεί στα κατά την παρ. 5 του παρόντος στοιχεία, οι δικηγόροι του Ο.Α.Ε. που είχαν χειρισθεί την υπόθεση, υποχρεούνται να επιστρέψουν στον Ο.Α.Ε. ή στο Δημόσιο κατά περίπτωση την αποζημίωση που έχει καταβληθεί. Η σχετική αξίωση βεβαιώνεται, με επιμέλεια της εκκαθαρίστριας ή της αρμόδιας υπηρεσίας του άρθρου 16 παρ. 2, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Τυχόν επιπλέον αποζημίωση του Δημοσίου ως ειδικού διαδόχου του Ο.Α.Ε. για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία που έχει προξενηθεί δεν αποκλείεται. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 21 Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας. 1.α. Η παρ. 1 Β του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως : <Β. <Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα>. α. Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες. β. Ενοικιαζόμενα δωμάτια σε συγκρότημα μέχρι 10 δωματίων. γ. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα>. β. Μετά την παρ. 1Β του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 προστίθεται παρ. 1Γ, που έχει ως ακολούθως : <Γ. <Χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης με ή χωρίς οικίσκους>. γ. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 4 του ν. 2160/1993 προστίθενται τα ακόλουθα : <Εκτός της ως άνω ποινής, οι παραβάτες καταβάλλουν διοικητικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών κατ΄άτομο, το οποίο, κατ΄εξαίρεση, επιβάλλεται και εισπράττεται από τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, στα διοικητικά όρια του οποίου πραγματοποιείται η παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής>. 58 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 2.α. Καθιερώνεται Ειδικό Σήμα Ποιότητα για την Ελληνική Κουζίνα, που χορηγείται σε κάθε μορφής κέντρα εστίασης και αναψυχής. Με το ειδικό αυτό σήμα πιστοποιείται ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση προσφέρει ένα ικανοποιητικό επίπεδο εδεσμάτων ελληνικής κουζίνας σε συνδυασμό με αντίστοιχα ικανοποιητικό επίπεδο συνολικής παροχής υπηρεσιών, που ελέγχεται από το ειδικό συλλογικό όργανο της περ. γ΄της παρούσας παραγράφου. β. Το Ειδικό Σήμα χορηγείται με απόφαση του Ε.Ο.Τ. ύστερα από σχετική αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης. γ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του Ειδικού Σήματος, η διάρκεια ισχύος του, τα ειδικά συλλογικά όργανα ελέγχου της ποιότητας των εδεσμάτων και της συνολικής προσφοράς των υπηρεσιών, οι διαδικασίες ελέγχου, οι λόγοι και η διαδικασία ανάκλησης της απόφασης χορήγησης του Ειδικού Σήματος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Στα ειδικά συλλογικά όργανα της παραγράφου αυτής είναι δυνατόν να μετέχουν εκπρόσωποι φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. δ.Με την απόφαση χορήγησης του Ειδικού Σήματος της παρούσας παραγράφου είναι δυνατόν να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις που ορίζονται με την υπουργική απόφαση της περ. γ΄, τις οποίες καλείται να τηρήσει η επιχείρηση, προκειμένου να διατηρήσει το Ειδικό Σήμα σε όλη τη διάρκεια ισχύος του, να τίθενται προθεσμίες πλήρωσης των προϋποθέσεων αυτών και να ορίζονται πρόσθετοι έλεγχοι. ε. Αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη του Ε.ΟΤ. για αποζημίωση τρίτων από τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος. 3.α. Κάθε επάγγελμα, η άσκηση του οποίου πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο και δεν προϋποθέτει επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά συνιστά εκμίσθωση εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου προς τουριστική επιχείρηση ή απευθείας προς τουρίστες ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται <τουριστικό επάγγελμα> και να υπάγεται στην εποπτεία του Ε.ΟΤ. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.ΟΤ. η οποία εκδίδεται μετά σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είναι δυνατόν να υπάγονται στα τουριστικά επαγγέλματα και να προσδιορίζονται εννοιολογικά και άλλα είδη τουριστικών επαγγελμάτων, εκτός εκείνων τα οποία ρυθμίζονται ήδη από τις ισχύουσες διατάξεις. β. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Ε.ΟΤ., ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα προσόντα, τα δικαιολογητικά, οι σχετικές αρμοδιότητες των οργάνων του Ε.ΟΤ. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση άδειας άσκησης των τουριστικών επαγγελμάτων της προηγούμενης παραγράφου και την άσκηση της εποπτείας του Ε.Ο.Τ. σε αυτά. 4. Η διάταξη του εδαφίου β΄της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως ακολούθως : <β. Τουριστικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε κατηγορίας και λειτουργικής μορφής, που λειτουργούν χωρίς το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος Ειδικό Σήμα λειτουργίας, λόγω λήξης της ισχύος, ανάκλησης ή αφαίρεσης του χορηγηθέντος σήματος ή λόγω του γεγονότος ότι ουδέποτε έλαβαν Ειδικό Σήμα, είναι δυνατόν να σφραγίζονται , ύστερα από απόφαση του Ε.Ο.Τ., από όργανα αυτού με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής. Όποιος παραβιάζει τις σφραγίδες τιμωρείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα>. 59 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 5. Τα τουριστικά καταλύματα που τυχόν λειτουργούν χωρίς Ειδικό Σήμα Ε.Ο.Τ. όλων των λειτουργικών μορφών των παραγράφων 1 και 2 του ν. 2160/1993, με εξαίρεση τα λειτουργούντα σε κορεσμένες περιοχές , της απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας αριθ. 538866/ειδ. 135/Ε.Ο.Τ./86 (ΦΕΚ 797 Β΄) δύνανται να λάβουν κατ΄ εξαίρεση Ειδικό Σήμα Ε.Ο.Τ., εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Όσον αφορά τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και τις προϋποθέσεις και διαδικασίες νομιμοποίησης των καταλυμάτων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 7 του άρθρου 3 και 3 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 και οι σχετικές εκτελεστικές αυτού πράξεις.70 «6.Οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων με δυναμικότητα άνω των 15 δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων με δυναμικότητα άνω των 20 δωματίων που λειτουργούν με ειδικό σήμα λειτουργίας κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου κατατάσσονται υποχρεωτικά σε αντίστοιχη με τις τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες πληρούν λειτουργική μορφή και σύστημα αστέρων κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων της παραγράφου ΙΑ του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές ισχύουσες νόμιμες προϋποθέσεις. Η παραπάνω κατάταξη πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Τουρισμού των Περιφερειών, στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μέχρι 30.4.2003 τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του π.δ. 43/2002 (ΦΕΚ 43 Α΄/7.3.2002), του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α΄/25.6.2001) και τα λοιπά δικαιολογητικά του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α΄/19.7.1993) και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού για τη χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος. Η μη τήρηση της προθεσμίας αυτής από τον επιχειρηματία επισύρει ως διοικητική ποινή την οριστική αφαίρεση του ειδικού σήματος λειτουργίας ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων, η οποία επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Νέο ειδικό σήμα λειτουργίας είναι δυνατόν στην περίπτωση αυτή να χορηγηθεί μόνο για λειτουργική μορφή κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος και εφόσον υποβληθούν τα νόμιμα δικαιολογητικά. Για όσες επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων σε συγκρότημα με δυναμικότητα έως και 20 δωματίων ή ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δίχωρων ή τρίχωρων διαμερισμάτων σε συγκρότημα με δυναμικότητα έως και 25 δωματίων, συμπεριλαμβανομένων και των καθιστικών (κατά την έννοια της παραγράφου 4α του άρθρου 4 του π.δ. 337/2000 (ΦΕΚ 281 Α΄/28.12.2000), δεν είναι εφικτή η κατά νόμο μετατροπή και κατάταξή τους σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, δύνανται κατ' εξαίρεση και μόνο αυτές οι οποίες διέθεταν ειδικό σήμα λειτουργίας μέχρι και την 28.9.1999, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 2741/1999, να το διατηρήσουν με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Δημιουργία χώρου υποδοχής πελατών τουλάχιστον 15 μ2 με ελάχιστη διάσταση 3.00 μ. αυξανόμενο κατά 1.5 μ2 για κάθε επιπλέον δωμάτιο πέραν των 16, η δημιουργία δύο κοινόχρηστων WC, η δημιουργία χώρου φύλαξης αποσκευών και η δημιουργία λινοθήκης ιματισμού. Για την κατάταξη με το σύστημα των κλειδιών, των ενοικιαζόμενων δωματίων και επιπλωμένων διαμερισμάτων που έχουν λάβει κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 2741/1999 ειδικό σήμα λειτουργίας, δεν απαιτείται η υποβολή του δικαιολογητικού του εδαφίου ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 337/2000 (ΦΕΚ 281 Α΄). Για τα καταλύματα αυτά, εκτός των λοιπών προβλεπόμενων στη διάταξη του άρθρου 4 του π.δ. 337/2000 δικαιολογητικών, υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 18 70 Ν. 2919/2001, ΦΕΚ-128 Α' παρ. 8 του άρθρου 24: "Η προθεσμία των τριών μηνών της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 2741/1999 για την υποβολή των δικαιολογητικών προς απόκτηση σήματος λειτουργίας τουριστικού καταλύματος παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου" 60 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α΄), καθώς και παραστατικά στοιχεία δηλωτικά της υφιστάμενης κατάστασης»71 72 7. Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α΄), για την εξασφάλιση ορίου μέσης κατώτερης πληρότητας των ενοικιαζόμενων δωματίων, καταργούνται. 8.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας προσδιορίζονται οι λειτουργικές μορφές και τάξεις των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που υπάγονται σε χρηματοδοτικά προγράμματα για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού ανεξάρτητα από το φορέα κατάρτισης και εφαρμογής τους. 9.α. Χρέη προς τον Ε.Ο.Τ. από οποιαδήποτε αιτία, βεβαιωμένα στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ), ή μη, τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή που καθίστανται και μετά αυτήν ληξιπρόθεσμα και απαιτητέα, δύνανται να ρυθμίζονται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ., με την οποία μπορεί να ορίζεται η εξόφληση των χρεών αυτών με καταβολή είτε εφάπαξ είτε τμηματικά σε δόσεις. Μετά την υποβολή της ως άνω αίτησης του οφειλέτη και μέχρι την εξόφληση του χρέους του κατά τις διατάξεις του παρόντος, αποκλείεται η εφαρμογή, ως προς τη ρύθμιση της ίδιας οφειλής, των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238Α΄), η τυχόν δε αρξάμενη διαδικασία ρύθμισης βάσει των άρθρων αυτών αναστέλλεται μέχρι την αποπληρωμή του χρέους κατά τις διατάξεις του παρόντος. Ο αριθμός των δόσεων, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις 24 μηνιαίες , το ελάχιστο ύψος κάθε δόσεως και οι απαιτούμενες εγγυήσεις για την πληρωμή αυτών, οι εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων (τόκων υπερημερίας, ποινικών ρητρών, άλλων επιβαρύνσεων και λοιπών εξόδων), οι εν γένει προϋποθέσεις της ρύθμισης αυτής, οι συνέπειές της για τον οφειλέτη, η σχετική διαδικασία και τα παράβολα που απαιτείται να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος στον Ε.Ο.Τ. για την ως άνω ρύθμιση, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. β. Η παραγραφή των χρεών της παραγράφου 1, για τα οποία υποβάλλεται αίτηση της υπαγωγής τους στη ρύθμιση της διάταξης αυτής και εκδίδεται σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ., αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση. γ. Για το διακανονισμό τμηματικής καταβολής οφειλών προς τον Ε.Ο.Τ. του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί ή υπηρέτησε στον Ε.Ο.Τ. , βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) ή μη, και οφείλονται από οποιαδήποτε αιτία από τη σχέση της υπηρεσίας του στον Ε.Ο.Τ., με εξαίρεση τις περιπτώσεις υπεξαίρεσης ή απιστίας σε βάρος του Ε.Ο.Τ., δεν οφείλονται προσαυξήσεις και παράβολα. δ.Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 91 του νδ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε) , όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31Α΄), δεν έχουν 73 εφαρμογή στον Ε.Ο.Τ. 71 Η παράγραφος 6 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 52 του νόμου 3105/2003, ΦΕΚ-29 Α’ 72 Ν. 2919/2001, ΦΕΚ-128 Α' παρ. 2 του άρθρου 18: "Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τη χορήγηση ειδικού σήματος Ε.Ο.Τ. στα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 21 παράγραφοι 5 και 6 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄). βλ. παρ. 1 άρθρου 18 Ν. 2919/01, ΦΕΚ-128 Α'". 73 Ν. 2919/2001, ΦΕΚ-128 Α' παρ. 7 του άρθρου 24 : "Ρύθμιση χρεών προς Ε.Ο.Τ. και Ε.Τ.Α. Α.Ε.. Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης ρύθμισης για ε- ξόφληση των οφειλών προς τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και την Ανώνυμη Εταιρεία “Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 Άρθρο 22 Ρύθμιση θεμάτων έρευνας και τεχνολογίας 1. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1514/1985, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 2000/1991, αντικαθίσταται ως εξής : <Ως μέλη των Επιτροπών του Ε.Γ.Σ.Ε. διορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΑΝάπτυξης , Καθηγητές Α.Ε.Ι. , Διευθυντές Εθνικών Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων τους, Διευθυντές Ανεξαρτήτων Ερευνητικών Ινστιτούτων, Γενικοί Διευθυντές των Κέντρων Τεχνολογικής Έρευνας, Ερευνητές Α΄βαθμίδας και στελέχη του ευρύτερου παραγωγικού τομέα, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με μακροχρόνια εμπειρία σε ερευνητικές δραστηριότητες>. 2. Η διάταξη της περίπτωσης η΄ της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218Α΄) αντικαθίσταται ως εξής : <η. Οι αποδοχές των Διευθυντών των Εθνικών Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων τους, καθώς και των Ανεξάρτητων Ερευνητικών Ινστιτούτων είναι οι αποδοχές των Ερευνητών Α΄ βαθμίδας με όλα τα επιδόματα, τις παροχές και τις αποζημιώσεις, όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου. Πέραν των αποδοχών αυτών στους Διευθυντές καταβάλλεται και επίδομα θέσεως ευθύνης, ύψους εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών το μήνα.>. 3. Η παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 1514/1985 αντικαθίσταται ως εξής : <7.Ο Διευθυντής του Κέντρου ορίζεται με πενταετή θητεία. Παρατείνεται μέχρι συμπληρώσεως πενταετίας η θητεία των Διευθυντών των Κέντρων που διανύουν ήδη κατόπιν επιλογής την πρώτη τριετή θητεία>. 4. Στην περίπτωση β΄της παραγράφου 10 του άρθρου 31 του ν. 1514/1985 προστίθεται εδάφιο ως εξής : <Οι αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Ε.Τ. προκειμένου για τεχνικά έργα των εποπτευόμενων από αυτήν ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που εκτελούνται εκτός Αττικής είναι δυνατόν να ανατίθενται εν μέρει ή στο σύνολό τους είτε σε υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσιών Έργων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος , Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, είτε σε υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή σε ανώνυμη εταιρεία που ανήκει στο δημόσιο τομέα και δύναται να εκτελεί έργα του τομέα αυτού σύμφωνα με το νόμο, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού >. 5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του ν. 2231/1994 αντικαθίσταται ως εξής : <5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου>. Άρθρο 23 21 παρ. 9 του ν. 2741/1999, του άρθρου 9 παρ. 16 του ν. 2837/2000 και της υπ' αριθμ. Τ/1300/31.3.2000 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 462 Β΄) παρατείνεται για έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου" 62 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 1.α. Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο (Ε.Τ.Π.) είναι μία περιοχή ή δίκτυο περιοχών διαμορφωμένων έτσι ώστε να φιλοξενούν : ι. επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες ή συνεργασίες ή δίκτυα επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής ή οργανισμούς με ερευνητικές ή και με αναπτυξιακές δραστηριότητες, ιι. επιχειρήσεις σύγχρονης τεχνολογίας που ασχολούνται και με τις εμπορικές εφαρμογές της, ιιι. επιχειρήσεις πώλησης και συντήρησης (τεχνικής εξυπηρέτησης), προϊόντων, οι οποίες βρίσκουν ευνοϊκές συνθήκες εργασίας είτε λόγω γειτνίασης με Α.Ε.Ι. ή Ερευνητικό Ιδρυμα ή Ινστιτούτο και γενικότερα με οργανισμούς παραγωγής και μεταφοράς τεχνογνωσίας , iv. επιχειρήσεις, μεμονωμένες ή συνεργαζόμενες υπό διάφορες μορφές που παρέχουν ή και αναπτύσσουν υπηρεσίες και προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας ή καινοτομικού χαρακτήρα, v. επιχειρήσεις παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, vi. χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς β. Κύριοι στόχοι του Ε.Τ.Π. είναι : i. η διασύνδεση του παραγωγικού και κοινωνικού χώρου με τον ερευνητικό και τεχνολογικό ιστό, ii. η ολοκλήρωση καινοτομικών ιδεών, προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών, καθώς και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, iii.η προώθηση και η οικονομική ολοκλήρωση καινοτόμων επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων εκμετάλλευσης, iv. η ανάπτυξη, ανανέωση και διεύρυνση του φάσματος των προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς και των μεθόδων παραγωγής, εφοδιασμού και διανομής με προτεραιότητα στο πεδίο της έρευνας και τεχνολογίας. v. η εισαγωγή νέων μεθόδων οργάνωσης και διαχείρισης των επιχειρήσεων, vi. η απόκτηση νέων γνώσεων και η διάδοσή τους, είτε αμέσως, είτε δια της παροχής πάσης φύσεως επιστημονικών, τεχνολογικών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και η κατάρτιση προσωπικού επιχειρήσεων ή κάθε ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου, vii. η προσέλκυση και εγκατάσταση επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή, που ασχολούνται με τεχνολογίες που άπτονται των ενδιαφερόντων του πάρκου. «γ. i) Τα Ε.Τ.Π έχουν τη μορφή ανωνύμου εταιρείας. Ιδρύονται και διέπονται από τις περί ανωνύμων εταιρειών διατάξεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος. Εφόσον στο μετοχικό κεφάλαιο ενός Ε.Τ.Π. συμμετέχει το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., το καταστατικό υπογράφεται και από τον Υπουργό Οικονομικών. ii )Στο κεφάλαιο και τη διοίκηση των Α.Ε. μπορεί να μετέχουν το Δημόσιο και κάθε φύσης νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα. 63 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 Καθ' όσον χρόνο η απόλυτη πλειοψηφία των μετοχών της Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) Α.Ε. ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ασκεί εποπτεία επ' αυτής.»74 iii ) Το Ε.Τ.Π. μπορεί να συνιστά θυγατρικές εταιρείες ή να μετέχει σε εταιρείες που έχουν σκοπό που συνδέεται με τους σκοπούς του Ε.Τ.Π.. Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδρυση, καθώς και τα μερίδια των μετόχων ορίζονται με το 75 καταστατικό του Ε.Τ.Π.» δ. i. Τα Ε.Τ.Π. για την εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 2545/1997 λογίζονται <Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.)>. ιι. Μισθώσεις ή υπομισθώσεις χώρων που ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί σε Ε.Τ.Π. δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 813/1978, όπως έχει τροποποιηθεί και κωδικοποιηθεί. ε.Ακίνητα ου έχουν αποκτηθεί και αναπτυχθεί από επιχορηγήσεις της Γ.Γ.Ε.Τ. για τη δημιουργία των Τεχνολογικών Πάρκων Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης και Αττικής ανήκουν κατά το σύνολό τους στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου και παραχωρούνται κατά χρήση στις συνιστώμενες Ανώνυμες Εταιρείες των Ε.Τ.Π. με την εξαίρεση των κτιρίων που στεγάζουν τα Ερευνητικά Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας (Ι.Τ.Ε.). Οι όροι παραχώρησης καθορίζονται με σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του Ε.Τ.Π. και του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομικών. «στ΄. Το κτίριο (θερμοκοιτίδα), που κατασκευάστηκε με επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη δημιουργία του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης σε ακίνητο κυριότητας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), περιέρχεται, αυτοδικαίως, στην 76 αποκλειστική κυριότητα και νομή του Ε.Κ.Ε.Τ.Α.» 2.Το Δημόσιο δύναται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης να μεταβιβάζει προς οποιοδήποτε πρόσωπο τις μετοχές του Ε.Τ.Π., οι οποίες περιέρχονται σε αυτό με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιαδήποτε αιτία. Η διάθεση γίνεται πάντοτε στο ακέραιο της πραγματικής τους αξίας. «3.Α. Τα ερευνητικά αποτελέσματα και η γνώση που παράγεται σε ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις ή άλλους οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό μπορεί να αξιοποιηθεί οικονομικά με διάφορους τρόπους, και ιδίως: α. Απευθείας εμπορική αξιοποίηση με την παραγωγή και διάθεση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών από τον ίδιο φορέα στον οποίο παράγεται η γνώση. Στην περίπτωση που ο φορέας είναι ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι δραστηριότητες μπορεί να αναλαμβάνονται από τις εταιρείες αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας τους. 74 Το παραπάνω μέσα σε «» εδάφιο αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 178 του νόμου 4261/2014, ΦΕΚ107/Α/5.5.2014 75 Η περίπτωση Γ της παραγράφου 1 του άρθρου 5ου αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 5ου του νόμου 2919/2001, ΦΕΚ-128 Α' 76 Η περίπτωση ΣΤ προστέθηκε στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του νόμου 3438/2006, ΦΕΚ-33 Α’ 64 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 β. Εκχώρηση εμπορικής αξιοποίησης με τη διάθεση από το φορέα παραγωγής γνώσης άδειας εμπορικής εκμετάλλευσης της γνώσης, έναντι τμήματος που καθορίζεται με σύμβαση εκχώρησης σε άλλο οργανισμό ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής. γ. Ίδρυση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις αξιοποίησης είτε με τη σύσταση από το φορέα παραγωγής της γνώσης θυγατρικής επιχείρησης, οποιασδήποτε μορφής για την εμπορική εκμετάλλευση αυτής, είτε με τη συμμετοχή του φορέα γνώσης σε από κοινού δραστηριότητα εκμετάλλευσης με άλλους οργανισμούς ή επιχειρήσεις. δ. Τεχνολογικές επιχειρήσεις επιστημόνων, τεχνολόγων και ερευνητών με τη δημιουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας από τα φυσικά πρόσωπα που παρήγαγαν εμπορικά εκμεταλλεύσιμες γνώσεις, στην οποία μπορεί να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο ο φορέας στον οποίο παράχθηκαν οι γνώσεις, καθώς και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. ε. Συντονισμός δύο ή περισσότερων από τους ανωτέρω τρόπους ή και με άλλο τρόπο. Β. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθορίζονται τα παρεχόμενα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά κίνητρα, οι δικαιούχοι και οι επιδοτούμενες δαπάνες, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών των χρηματοδοτούμενων δικαιούχων, ελέγχου, διακοπής και επιστροφής καταβολών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ο τρόπος σύστασης των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης της γνώσης και των ερευνητικών αποτελεσμάτων γενικά και το πλαίσιο λειτουργίας αυτών, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι κανόνες δεοντολογίας και ανταγωνισμού, τα θέματα σύγκρουσης συμφερόντων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια77»78 Άρθρο 24 1. Η παράγραφος 16 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 <Οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004> (ΦΕΚ 66Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 2730/1999 <Σχεδιασμός ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων και άλλες διατάξεις> (ΦΕΚ 130Α΄) αντικαθίσταται ως εξής : <α. Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή η σύσταση επ΄αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων για την εκτέλεση έργων και εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 αμέσως, όπως κέντρο κωπηλασίας - καγιάκ, αθλητικά κέντρα και εγκαταστάσεις, κέντρα ραδιοτηλεόρασης κ.λπ. ή εμμέσως, όπως είναι ιδίως η διάνοιξη, διαπλάτυνση, βελτίωση οδών και κυκλοφοριακών κόμβων εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, η απόκτηση χώρων υποστήριξης αθλητικών κέντρων ή εγκαταστάσεων και συμπληρωματικών αυτών. Οι απαλλοτριώσεις αυτές κηρύσσονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων υπέρ της ανώνυμης εταιρείας <Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.> ή του Ελληνικού Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων και με δαπάνη του υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή άλλου προσώπου που ορίζεται με την πράξη κήρυξης της. β. Για την κατασκευή του <Ολυμπιακού Χωριού> επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων στη θέση Λεκάνες της κτηματικής περιοχής του Δήμου Αχαρνών Ν. Αττικής , υπέρ και με δαπάνη του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ). Η αναγκαστική αυτή απαλλοτρίωση μπορεί να κηρυχθεί και υπέρ νομικού προσώπου που θα συσταθεί από τον 77 78 Το άρθρο 23 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 του νόμου 2843/2000, ΦΕΚ-219 Α' Ν. 2919/2001, ΦΕΚ-128 Α' παρ. 3 του άρθρου 5 : "Οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄) έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις Εταιρείες Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της περιουσίας των Α.Ε.Ι., καθόσον αφορά την οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία Τεχνολογικών Πάρκων από αυτές" 65 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 Ο.Ε.Κ. ή στο οποίο θα μετέχει ο Ο.Ε.Κ. μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - ΑΘήνα 2004 Α.Ε. Η απαλλοτρίωση αυτή κηρύσσεται με κοινή απόφαση των παραπάνω Υπουργών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - ΑΘήνα 2004 Α.Ε. Τα κτίσματα που θα κατασκευασθούν θα χρησιμοποιηθούν, μετασκευαζόμενα κατά το πρόγραμμα του Ο.Ε.Κ., για κατοικίες και τις συμπληρωματικές τους χρήσεις (σχολεία, εκκλησίες κλπ.) στη μεταολυμπιακή περίοδο, εκτός από τη Διεθνής Ζώνη, που μπορεί να μετασκευασθεί και να διατεθεί σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2730/1999. Οποιαδήποτε μετασκευή των κτισμάτων του Ολυμπιακού Χωριού από τον Ο.Ε.Κ. ή από τρίτους γίνεται σύμφωνα με τις χρήσεις γης και τους λοιπούς γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς που καθορίζονται με την πολεοδομική μελέτη που προβλέπεται στο άρθρο 4. Η οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. παρακολουθεί και έχει την εποπτεία τήρησης των προδιαγραφών και του χρονοδιαγράμματος του έργου <Ολυμπιακό Χωριό>, που σχετίζεται με τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, σύμφωνα με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της έναντι της Δ.Ο.Ε και κατά τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ <Αθήνας 2004> και Ο.Ε.Κ. γ.Για την κατασκευή του Ιπποδρόμου του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου και των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων στην τοποθεσία Πούσι - Μπάτζη - Μερέντα στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας υπέρ του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε.) Α.Ε. Η εκτέλεση του έργου και η χρήση των εγκαταστάσεων κατά την προολυμπιακή, ολυμπιακή και μεταολυμπιακή περίοδο, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2730/1999, θα γίνει κατά τους ειδικότερους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ του Οργανισμού αυτού και της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - ΑΘήνα 20-04 ΑΕ. Ο υπόχρεος για την καταβολή της δαπάνης της απαλλοτρίωσης θα οριστεί με την πράξη κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Τυχόν υπάρχουσες εντός του χώρου του Ιπποδρόμου και του Ιππικού Κέντρου ιδιωτικές δασικές εκτάσεις απαλλοτριώνονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, με την ίδια πράξη, χωρίς μεταβολή της χρήσης τους. Στην περίπτωση ύπαρξης δασικών εκτάσεων η απαλλοτρίωση κηρύσσεται με κοινή απόφαση των παραπάνω Υπουργών και του Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. της Ο.Ε.Ο.Α. , χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η τήρηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού εκτάσεων του άρθρου 14 του ν. 998/1979 ή η τήρηση οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας. Κατ΄εξαίρεση επιτρέπεται η μεταβολή χρήσης μικρού τμήματος ιδιωτικής δασικής έκτασης, μετά από απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, για την αντιμετώπιση μείζονος σημασίας δημοσίου συμφέροντος (π.χ. για διαπλάτυνση ή βελτίωση ή διάνοιξη μικρού τμήματος οδού). Το Υπουργείο Γεωργίας υποχρεούται να απαντήσει σε ένα (1) μήνα από την υποβολή αίτηση ς σχετικής με την μεταβολή της χρήσεως. Η παρέλευση της προθεσμίας του μήνα άπρακτης θεωρείται ως έγκριση. Η οργανωτική Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - ΑΘήνα 2004 Α.Ε. παρακολουθεί και έχει την εποπτεία τήρησης των προδιαγραφών και του χρονοδιαγράμματος του Ολυμπιακού Έργου Ιππόδρομος - Ιππικό Κέντρο, που σχετίζεται με τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, σύμφωνα με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της έναντι της Δ.Ο.Ε. και κατά του όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ ΑΘήνας 2004 και Ο.Δ.Ι.Ε. Το άρθρο 2 παρ. 2 εδάφιο α΄του α.ν. 598/1968 και το αρθρο 2 παρ. 1 εδάφιο α΄αριθμός 1 του προεδρικού διατάγματος 56/1999 αντικαθίστανται ως εξής : <Να κατασκευάσει και να εκμεταλλεύεται νέο σύγχρονο Ιππόδρομο και Ολυμπιακό Ιππικό κέτνρο στο Μαρκόπουλο Αττικής, τις βοηθητικές και λοιπές εγκαταστάσεις τους και έργα αναγκαία για τη λειτουργία δραστηριοτήτων αθλητικών, πολιτιστικών, τουριστικών και συνεδριακών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ. 1γ΄του ν. 2730/1999>. δ.Οι απαλλοτριώσεις Ολυμπιακών Έργων που κηρύσσονται κατά τις προηγούμενες περιπτώσεις α, β΄και γ΄ εξυπηρετούν σκοπούς δημόσιας ωφέλειας, θεωρούνται κατεπείγουσες 66 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 και μείζονος σημασίας και μπορεί να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν.δ. 797/1975>. 2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2730/1999 αντικαθίσταται ως εξής : <Η κήρυξη και η διαδικασία συντέλεσης αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, που αμέσως ή εμμέσως διευκολύνουν την τέλεση της Ολυμπιάδας 2004, για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και ειδικώς για διανοίξεις, διευρύνσεις , βελτιώσεις οδών ενεργείται κατά την παρ. 16 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις των άρθρων 6,7,8,9,10 και 13 του ν. 2730/1999, αναλόγως εφαρμοζομένων, μη εφαρμοζόμενης της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας και ειδικώς των άρθρων 3 παρ. 2 και 70 παρ. 1 του ν.δ. 1923, όπως ισχύουν. Για την κήρυξη των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων της παρούσας παραγράφου ζητείται η γνώμη των οικείων Δήμων ή Κοινοτήτων. Αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία ενός (1) μηνός από την περιέλευση του σχετικού ερωτήματος στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, η πράξη κήρυξης της απαλλοτρίωσης εκδίδεται και χωρίς τη γνώμη τους. Τ παραπάνω έργα ορίζονται κατά τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2730/1998. Οι διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπου απαιτείται , εφαρμόζονται. Η επίσπευση της διαδικασίας συντέλεσης των παραπάνω απαλλοτριώσεων γίνεται από τα πρόσωπα του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 2730/1999 και κάθε άλλον που έχει έννομο συμφέρον. Οι ουσιαστικές και διαδικαστικές διατάξεις, για τις υποχρεώσεις των παροδίων, του διατάγματος της 17.7 - 16.8.1923, του άρθρου 6 παρ. 1,2 του ν. 5269/1931, του β.δ. 7-13.5.1936 και του άρθρου 5 του ν. 653/1977, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, καλουμένων στη δίκη της αποζημίωσης των υποχρέων και δικαιούχων.> 3.α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 αντικαθίσταται ως εξής: <Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Δ.Σ. της εταιρείας με πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και γνωστοποιούνται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για : α. την ανάθεση εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών, β. τη διενέργεια προμηθειών και γ. την ανάθεση της εκτέλεσης των έργων, καθώς και για τη σύναψη, εκτέλεση και λύση των σχετικών με τις παραπάνω περιπτώσεις α,΄β΄και γ΄συμβάσεων. Με τους κανονισμούς αυτούς επιτρέπεται να ρυθμίζονται τα παραπάνω θέματα κατά παρέκκλιση από κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης, εκτός από τους σχετικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. > β. Στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου 14 το άρθρο 2 του ν. 2598/1998, οι εντός παρενθέσεως λέξεις (μελετών, έργων ή προμηθειών)> αντικαθίστανται ως εξής : <(υπηρεσιών, μελετών, έργων ή προμηθειών)>. Άρθρο 25 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Κάθε διάταξη Νόμου αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος καταργείται. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους. 67 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 1999 68

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώE-BOOKS

 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Περί Ανωνύμων Εταιριών.
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις