Ν.2741/1999

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕνιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων , άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.

ΦΕΚ: 199/Α/1999Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων , άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Άρθρο 1 Σύσταση Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων - Αποστολή - Αρμοδιότητες2 1. Συνίσταται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ενιαίος Φορέας Έλεγχο Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) που εδρεύει στην Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. 2. Σκοπός του Ε.Φ.Ε.Τ. είναι η προστασία του καταναλωτή με τη διασφάλιση της εισαγωγής, παραγωγής και της διακίνησης υγιεινών τροφίμων, η πιστοποίηση της καταλληλότητας, ο έλεγχος της ποιότητας και η ποιοτική αναβάθμιση των τροφίμων, όπως επίσης και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή και η μέριμνα για την αποτροπή της παραπλάνησής του σε σχέση με την υγιεινή , τη σύσταση, την επισήμανση και την τιμή των τροφίμων. 1 Ν. 3752/2009, ΦΕΚ-40 Α’/4-3-2009, άρθρο 9: «1. Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) τελεί εφεξής υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όπου στην κείμενη νομοθεσία για αρμοδιότητες που ανήκουν ή αφορούν τον Ε.Φ.Ε.Τ. αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης, στο εξής νοείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όπου στη νομοθεσία για αρμοδιότητες σχετικές με τον Ε.Φ.Ε.Τ. που μεταφέρονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρεται το Υπουργείο Ανάπτυξης, στο εξής νοείται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2. Μεταφέρονται στον Ε.Φ.Ε.Τ. οι αρμοδιότητες που ανατέθηκαν με το άρθρο 3 του π.δ. 79/2007 (ΦΕΚ 95 Α΄) σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Το προηγούμενο εδάφιο τίθεται σε εφαρμογή έξι μήνες ύστερα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται πριν την πάροδο των προαναφερθέντων έξι μηνών και τίθεται σε ισχύ ταυτόχρονα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, ρυθμίζονται λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα που αφορούν τη μεταφορά και την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, αρμοδιότητες σχετιζόμενες με τα τρόφιμα μεταφέρονται στον Ε.Φ.Ε.Τ..4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να τροποποιούνται διατάξεις του ν. 2741/1999 και άλλων νόμων με σκοπό την εναρμόνισή τους με τη διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.5.Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών σχετικές με προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και σε καθεστώτα δασμοφορολογικού χαρακτήρα, που εξακολουθούν να ρυθμίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις της ειδικής κατά περίπτωση νομοθεσίας.6. Οι υπάλληλοι του Ε.Φ.Ε.Τ. εξακολουθούν να λαμβάνουν τις αποδοχές που τους καταβάλλονται και τη μηνιαία ειδική πρόσθετη αμοιβή που προβλέπεται από την υπ’ αριθμ. 2/29964/0022/23.7.2002 (ΦΕΚ 1021 Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι ανωτέρω δεν δικαιούνται οποιασδήποτε άλλης πρόσθετης αποζημίωσης που προβλέπεται για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» 2Ν.4002/2011, ΦΕΚ-180 Α/22-8-11, άρθρο 60: “1. Η Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων (Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε.), που συνεστήθη με το π.δ. 473/1988 (Α΄212) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν ο παρών και ο ιδρυτικός της νόμος, το οικείο καταστατικό, ο κ.ν. 2190/1920 και οι λοιπές κείμενες διατάξεις. Το σκοπό της Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε., που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 473/1988 εκπληρώνει εφεξής ο Ε.Φ.Ε.Τ., Ν.Π.Δ.Δ. που συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν.2741/1999 (Α΄199) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος για την υλοποίηση του σκοπού αυτού προβαίνει στις ενέργειες της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 473/1988” 1 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 3.Ως <τρόφιμα> «θεωρούνται»3όλα τα στερεά ή υγρά προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τροφή από τον άνθρωπο. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα κάθε είδους ποτά και ευφραντικά, το νερό, το κόμμεα και μαστίχες, καθώς και κάθε ουσία ή μίγμα ουσιών που προορίζεται για προσθήκη σε τρόφιμα. Ως υγιεινά τρόφιμα νοούνται τα τρόφιμα τα οποία από υγιεινή άποψη είναι κατάλληλα προς βρώση από τον άνθρωπο. Ως πιστοποίηση της καταλληλότητας των τροφίμων «θεωρείται»4ο έλεγχος της συμμόρφωσης στις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις που ορίζονται από την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την διασφάλιση της παραγωγής και διακίνησης υγιεινών τροφίμων κατάλληλων προς βρώση από τον άνθρωπο. Ως <επιχείρηση τροφίμων> «θεωρείται»5 κάθε επιχείρηση δημόσια ή ιδιωτική που ασκεί μία ή περισσότερες από τις παρακάτω δραστηριότητες κερδοσκοπικές ή μη : παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση ή την προσφορά προς πώληση ή διάθεση τροφίμων. «Ως εργαστήρια τροφίμων θεωρούνται το Γενικό Χημείο του Κράτους, τα εργαστήρια του Ε.Φ.Ε.Τ. και άλλα δημόσια εργαστήρια συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηρίων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και ιδιωτικά εργαστήρια διαπιστευμένα από τον αρμόδιο για τη διαπίστευση κρατικό φορέα, με βάση τα κριτήρια λειτουργίας των εργαστηρίων δοκιμών που προβλέπονται στην οδηγία 93/99/ΕΟΚ, καθώς και στα πρόσθετα μέτρα, που αφορούν τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων, σε συμμόρφωση με την ως άνω οδηγία του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 (ΦΕΚ 355 Β’/21.3.2002)»6 4.Νωπά φυτικά προϊόντα, τα οποία βρίσκονται στους χώρους καλλιέργειας και παραγωγής (χώροι πρωτογενούς παραγωγής), πριν υποστούν οποιαδήποτε εξεργασία, καθώς και νωπά προϊόντα κτηνοτροφίας, αλιείας, ιχθυοκαλλιέργειας και μελισσοκομίας, τα οποία βρίσκονται στους χώρους παραγωγής, εφόσον δεν προσφέρονται προς κατανάλωση, δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ε.Φ.Ε.Τ. Κατά τη φάση της πρώτης μεταποίησης των νωπών φυτικών και ζωϊκών προϊόντων εξακολουθεί να υφίσταται η παράλληλη αρμοδιότητα ελέγχου των υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αναφέρονται στην έννοια της πρώτης μεταποίησης και την οργάνωση και το συντονισμό των ελέγχων κατά τη φάση αυτή. Επίσης δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ε.Φ.Ε.Τ. αντικείμενα και καθεστώτα δασμοφορολογικού χαρακτήρα, όπως καθορίζονται στις οικείες διατάξεις. 3 Η παραπάνω μέσα σε « » λέξη αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ Η παραπάνω μέσα « » λέξη αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ252 Α’ 4 Η παραπάνω μέσα « » λέξη αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ252 Α’ 5 Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ 6 2 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 5.Ο Ε.Φ.Ε.Τ. για την εκπλήρωση της αποστολής του έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες : α.Καθορίζει τις προδιαγραφές ποιότητας τις οποίες πρέπει να πληρούν τα προσφερόμενα στην κατανάλωση τρόφιμα και οι πρώτες ή πρόσθετες ύλες που προορίζονται για προσθήκη σε τρόφιμα με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή της εξαπάτησης των καταναλωτών. β.Καθορίζει τα πρότυπα και τις αρχές στις οποίες θα πρέπει να στηρίζεται η μελέτη και εφαρμογή των συστημάτων παραγωγής υγιεινών προϊόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από τις επιχειρήσεις τροφίμων και τις προδιαγραφές για τους επιστήμονες που θα ασχοληθούν με την εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων στις επιχειρήσεις τροφίμων, καθώς και με το προσωπικό που θα εργαστεί στα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου τροφίμων που εγκαθίστανται στις επιχειρήσεις τροφίμων. γ. Καθορίζει ή επικυρώνει τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής σύμφωνα με την Οδηγία 93/43/Ε.Ο.Κ. και κάθε άλλο συναφή κανόνα διεθνούς και κοινοτικού δικαίου και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών. Η τήρηση των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής αποτελεί προϋπόθεση για την ίδρυση και λειτουργία κάθε επιχείρησης τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτό καθορίζει τους υγειονομικούς όρους ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων τροφίμων και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για να είναι τα τρόφιμα ασφαλή και υγιεινά. «δ)Εκπονεί και εγκρίνει προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων, αρμοδιότητας του Ε.Φ.Ε.Τ. κατά τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Β332/26.3.2003 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 386 Β΄), τηρεί, προς τούτο, ειδικό μητρώο εκπαιδευτών του προσωπικού αυτού και χορηγεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης των προγραμμάτων αυτών, μετά από αξιολόγηση των εκπαιδευομένων, που γίνεται από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του Ε.Φ.Ε.Τ., οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση, μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ., ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εγγραφής των εκπαιδευτών στο ανωτέρω μητρώο»7 ε(δ). Τηρεί μητρώο επιχειρήσεων τροφίμων και καθορίζει τα προγράμματα ελέγχων που διενεργούνται από τις υπηρεσίες του ή από άλλες αρχές και υπηρεσίες. Στ(ε). Διενεργεί με τα όργανά του ή παραγγέλλει σε άλλες αρχές ή υπηρεσίες, συντονίζει και διευθύνει τους ελέγχους σε όλα τα στάδια μετά την πρωτογενή παραγωγή στην οποία εντάσσονται μεταξύ άλλων η συγκομιδή, η σφαγή και το άρμεγμα, δηλαδή στα στάδια της παρασκευής, της μεταποίησης, της παραγωγής, της συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής, διακίνησης, προσφοράς προς πώληση ή της διάθεσης στον καταναλωτή στα νωπά ή επεξεργασμένα τρόφιμα που παράγονται, διακινούνται ή εισάγονται στη χώρα μας ή εξάγονται από αυτήν. Διενεργεί επίσης ελέγχους στα υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. Σκοπός των ελέγχων είναι η διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων και η προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή. Οι έλεγχοι αυτοί συνίστανται ιδίως σε επιθεωρήσεις των επιχειρήσεων τροφίμων, στον έλεγχο του συστήματος παραγωγής των επιχειρήσεων, στη διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων τροφίμων σε δικά του ή άλλα εργαστήρια τροφίμων. αα. Η επιθεώρηση περιλαμβάνει ιδίως τον έλεγχο των πρώτων και πρόσθετων υλών, των τροφίμων κατά την παραγωγική διαδικασία, των τελικών προϊόντων, της τήρησης των Προστέθηκε νέα περίπτωση Δ στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 ου και έγινε αντίστοιχή αναρίθμηση στις ήδη υπάρχουσες περιπτώσεις με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 3438/2006, ΦΕΚ-33 Α’ 7 3 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίμων, στο μηχανολογικό εξοπλισμό , στην υγεία και την υγιεινή του προσωπικού, στον καθαρισμό και την απολύμανση, στην καταπολέμηση τρωκτικών και εντόμων, στη συσκευασία, στην αποθήκευση και στην διανομή και μεταφορά των τροφίμων. Επίσης κατά την επιθεώρηση ελέγχεται η τήρηση των τεχνολογικών παραμέτρων που απαιτούνται κατά την κείμενη νομοθεσία από τις επιχειρήσεις τροφίμων, καθώς και η επισήμανση των τροφίμων. ββ. Ο έλεγχος του συστήματος παραγωγής υγιεινών προϊόντων περιλαμβάνει τον έλεγχο των κρίσιμων σημείων ελέγχου κατά την παραγωγική διαδικασία, τον έλεγχο των μέτρων πρόληψης που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων, τον έλεγχο των παραμέτρων επεξεργασίας και συντήρησης που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις (όπως θέρμανσης και ψύξης) για την εξάλειψη των κινδύνων και τροφίμων. Επίσης περιλαμβάνει τον έλεγχο της κατάλληλης εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σωστά στις απαιτήσεις του συστήματος παραγωγής υγιεινών προϊόντων, καθώς και τον έλεγχο των αρχείων που τεκμηριώνουν την τήρηση του συστήματος. Ζ(στ). Συμμετέχει στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών για τη διαμόρφωση των σχετικών με τις αρμοδιότητές του αποφάσεων, μεριμνά για την προσαρμογή και συμμόρφωση προς οδηγίες, αποφάσεις, κανονισμούς και συστάσεις, που εκδίδονται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα της αρμοδιότητάς του και αποτελεί το σύνδεσμο με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών σε θέματα ελέγχου τροφίμων και στο πλαίσιο του συστήματος άμεσης αντιμετώπισης καταστάσεων που αφορούν στην ασφάλεια των τροφίμων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η(ζ). Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, που σχετίζονται με το αντικείμενό του, συνεργάζεται με φορείς με συναφές αντικείμενο για το σκοπό αυτόν και εισηγείται προτάσεις για τη λήψη νομοθετικών ή άλλων μέτρων σε θέματα της αρμοδιότητάς του. Θ(η). Συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί πληροφορίες, στατιστικά στοιχεία και μητρώα σχετικά με τους ελέγχους που διενεργούνται από τις υπηρεσίες του, τις επιχειρήσεις τροφίμων και τα αντικείμενα της αρμοδιότητάς του. Ι(θ). Μεριμνά για τη συνεχή ενημέρωση, επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού του για την τεχνολογικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στις νέες νομοθεσίες, καθώς και του καταναλωτή σε θέματα ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και ια(ι) Ο Ε.Φ.Ε.Τ. μπορεί, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και του σκοπού λειτουργίας και αποστολής του, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να επιχορηγεί ή να συμμετέχει σε προγράμματα, ημερίδες, συνέδρια και γενικότερα εκδηλώσεις δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, επιστημονικών εταιρειών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, σωματείων ή ενώσεων. Η επιχορήγηση αυτή απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ Δημοσίου ή τρίτων8 Προστέθηκε νέα περίπτωση Ι και αναριθμήθηκε η ήδη υπάρχουσα σε ΙΑ με την παράγραφο 3 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ 8 4 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 ιβ(ια) (ι). Ασκεί κάθε άλλη συναφή προς τους σκοπούς του αρμοδιότητα. 6. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. έχει όλες τις αρμοδιότητες των προανακριτικών αρχών και ενεργεί κάθε αναγκαία κατά την κρίση του έρευνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Οι αστυνομικές, λιμενικές, στρατιωτικές και λοιπές αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, να συνδράμουν άμεσα και αποτελεσματικά τα εντεταλμένα όργανα και του υπαλλήλους του Ε.Φ.Ε.Τ. 7. Πόροι του Ε.Φ.Ε.Τ. είναι : «α) Ετήσια επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων»9 «β) Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Ελληνικών ή Διεθνών Οργανισμών ή μη κερδοσκοπικών Οργανισμών ή από άλλες ερευνητικές δραστηριότητες» 10 γ. Ανταποδοτικά τέλη για παροχή υπηρεσιών, όπου επιβάλλονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης. δ. Τα έσοδα από κάθε είδους χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις του παρόντος. ε. Δωρεές , χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις από τρίτους. «στ) Έσοδα από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων»11 8. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαλλάσσεται : α. από κάθε δημοτικό και κοινοτικό φόρο ή τέλος και κάθε εισφορά, κράτηση ή δικαίωμα υπέρ τρίτου , β. από την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε παραβόλου, τέλους, ενσήμου ή εισφοράς για την άσκηση ή την εκδίκαση αγωγών, ενδίκου μέσου ή βοηθήματος ή για τη διενέργεια οποιασδήποτε δικαστικής ή διαδικαστικής πράξης, ενώπιον όλων των δικαστηρίων ή δικαστικών ή άλλων αρχών. 9. Για την είσπραξη των εσόδων του εφαρμόζονται οι ουσιαστικές και δικονομικές διατάξεις του Κώδικα <Περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων> όπως ισχύουν. «10. Η ενώπιον των δικαστηρίων υπεράσπιση και εκπροσώπηση του ΕΦΕΤ και των υπαλλήλων αυτού εναντίον των οποίων ασκείται αστική αγωγή ή ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται εξαιτίας της εκτέλεσης των καθηκόντων τους γίνεται από τη Νομική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ σε όλα τα στάδια των κάθε φορά απαιτούμενων διαδικασιών μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης.»12 9 Η περίπτωση Α αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ 10 Η περίπτωση Β αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ 11 Η περίπτωση ΣΤ προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ Η παράγραφος 10 του άρθρου 1ου αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 410 του νόμου 4025/2011, ΦΕΚ-228 Α/2-11-2011 12 5 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 Άρθρο 2 Διοίκηση 1. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. «2.Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Βουλής των Ελλήνων, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό αυτής. Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης»13 Μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβάνεται ένας εκλεγμένος εκπρόσωπος των καταναλωτών του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών, που εκλέγεται μεταξύ των εκπροσώπων των καταναλωτών στο παραπάνω Συμβούλιο, και ένας εκλεγμένος εκπρόσωπος των εργαζομένων στον Ε.Φ.Ε.Τ. Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ο εκπρόσωπος των εργαζομένων προτείνεται από την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεως Δημοσίων Υπαλλήλων. 3. Ως Πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται πρόσωπα που έχουν ιδιαίτερο κύρος και εξειδικευμένες γνώσεις ή ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης ή σε θέματα που σχετίζονται με την αποστολή του Ε.Φ.Ε.Τ. Δύο τουλάχιστον από τα μέλη του Δ.Σ. είναι ειδικοί επιστήμονες σε θέματα τροφίμων. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους πρέπει να απέχουν από κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με το αντικείμενο του Ε.Φ.Ε.Τ. Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η ψήφος του Προέδρου δεν υπερισχύει όταν πρόκειται για τις υπό στοιχείο δ΄ της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου αποφάσεις. 5. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Φ.Ε.Τ. ή ο αναπληρωτής του και κατά περίπτωση οι διευθυντές του Ε.Φ.Ε.Τ. καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. 6.Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με πλήρη απασχόληση. Στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλεται αμοιβή, το ύψος της οποίας καθορίζεται για τον καθένα με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης.«Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η αποζημίωση που λαμβάνουν τα μέλη και ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του»14 Στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους, που καθορίζονται με όμοια απόφαση. Ο Πρόεδρος και Τα παραπάνω μέσα σε « » εδάφια αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 45 του άρθρου 1 ου του νόμου 3065/2002, ΦΕΚ-251 Α’ 14 Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ 13 6 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 ο Αντιπρόεδρος ασφαλίζονται για το χρόνο της θητείας τους στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Ε.Φ.Ε.Τ. , εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτονται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση. 7. Με απόφαση «του Υπουργικού Συμβουλίου και μετά από εισήγηση»15του Υπουργού Ανάπτυξης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει από αυτό, αν δεν εκπληρώνει πλέον τις προϋποθέσεις που πορίζονται στην παράγραφο 3 αυτού του άρθρου ή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του έβλαψε με την συμπεριφορά του τους σκοπούς του Ε.Φ.Ε.Τ. 8. Η αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει αποβιώσει, παραιτηθεί ή εκπέσει γίνεται για την υπόλοιπη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τη διοίκηση, λειτουργία και διαχείριση του Ε.Φ.Ε.Τ. Στο πλαίσιο αυτό ασκεί ιδίως τις εξής αρμοδιότητες : α. λαμβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις για την εκπλήρωση της αποστολής του Ε.Φ.Ε.Τ. β. εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Ε.Φ.Ε.Τ., τις αναγκαίες κατά την εκτέλεσή του αναμορφώσεις και τροποποιήσεις του, καθώς και τον ισολογισμό και απολογισμό της οικονομικής χρήσης κάθε έτους. γ. εγκρίνει το σχεδιασμό και τα επί μέρους προγράμματα για την άσκηση του ελέγχου επί των τροφίμων και εκδίδει σχετικές οδηγίες προς τις υπηρεσίες του Ε.Φ.Ε.Τ. δ. αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Ε.Φ.Ε.Τ, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. ε. εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης την κατάρτιση, αναμόρφωση, συμπλήρωση, τροποποίηση του οργανισμού και του κανονισμού λειτουργίας του Ε.Φ.Ε.Τ. στ. καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης στο τέλος κάθε έτους ετήσια έκθεση της δραστηριότητας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, καθώς και προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του για το επόμενο έτος, ζ. καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης στο τέλος κάθε τριμήνου εκθέσεις ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από τις υπηρεσίες του Ε.Φ.Ε.Τ. η. εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης προτάσεις για λήψη νομοθετικών ή άλλων μέτρων σε θέματα της αποστολής του, θ. εγκρίνει τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του για την επιβολή των προστίμων που προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 5 του παρόντος και προτείνει σχετικά στον Υπουργό Ανάπτυξης, ι. αποφασίζει για την πρόσληψη προσωπικού, όπου και όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, ια. ασκεί την κατά τις οικείες διατάξεις πειθαρχική δικαιοδοσία, ιβ. ασκεί κάθε αρμοδιότητα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις. Οι παραπάνω μέσα σε « » λέξεις διαγράφονται με την παράγραφο 46 του άρθρου 1ου του νόμου 3065/2002, ΦΕΚ-251 Α’ 15 7 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει στον Πρόεδρο ή σε μέλη του την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του, εκτός από τις αρμοδιότητες υπό στοιχεία β΄ και δ΄ έως η΄. «ιγ)Μέχρι τη σύσταση και συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Ε.Τ. ασκεί όλες τις αρμοδιότητες αυτού»16 «ιδ)Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων των περιπτώσεων α’ έως γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, καθώς και όσες από αυτές που αναφέρονται στην περίπτωση στ’ της ίδιας παραγράφου αφορούν στην προσαρμογή και συμμόρφωση προς οδηγίες, αποφάσεις, κανονισμούς και συστάσεις που εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσιεύονται με την έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης, ο οποίος καθορίζει και το χρόνο έναρξης της ισχύος τους, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» 17 10.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. αποφασίζει για έκτακτα και επείγοντα θέματα και υποβάλλει τις αποφάσεις του αυτές προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. β. υπογράφει τις πράξεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού, γ. καθορίζεται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτά θέματα που προτείνουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Ε.Τ. και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού και υπογράφει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, δ. παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ε. εκπροσωπεί τον Ε.Φ.Ε.Τ. ενώπιον κάθε δικαστικής ή άλλης αρχής ,καθώς και στις μετά τρίτων σχέσεις και συναλλαγές και μπορεί με πράξη του να αναθέτει κατα περίπτωση ή κατηγορία περιπτώσεων την εκπροσώπηση στο Γενικό Διευθυντή ή σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στ. ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει διορισθεί αυτός ή σε κάθε περίπτωση απουσίας του λόγω κωλύμματος ή αποχής του και για οποιονδήποτε άλλο λόγο. 11. Ο Πρόεδρος μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ως προς όλες τις αρμοδιότητες του ο Αντιπρόεδρος. «Ο Πρόεδρος με απόφασή του μπορεί να εξουσιοδοτεί τον Γενικό Διευθυντή, τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών 16 Η περίπτωση ΙΓ προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ 17 Η περίπτωση ΙΔ προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ 8 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 Διευθύνσεων να υπογράφουν «Με εντολή Προέδρου» αποφάσεις, εντάλματα, έγγραφα, εντολές ή άλλες πράξεις αρμοδιότητάς του.»18 12.Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται ο τρόπος της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, η διαδικασία λήψης των αποφάσεών του, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια, και μπορεί να εξειδικεύεται ο τρόπος και καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου. 13. Στον Ε.Φ.Ε.Τ. συνιστάται θέση Γενικού Διευθυντή. Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται για πενταετή θητεία και για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση μετά από προκήρυξη της θέσης. Η προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία ορίζονται τα δικαιολογητικά, η προθεσμία και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την υποβολή της αίτησης και για τη διαδικασία επιλογής. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε τρεις (3) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η προκήρυξη γίνεται εντός ενός (1) έτους από το διορισμό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. 14. Για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή απαιτείται πτυχίο Α.Ε.Ι., ιδιαίτερη ικανότητα και αξιολόγηση εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης, λαμβανομένων υπόψη μεταπτυχιακών τίτλων και της επιστημονικής εξειδίκευσης ή εμπειρίας σε θέματα που σχετίζονται με την αποστολή του Ε.Φ.Ε.Τ. Μέχρις ότου επιλεγεί ο Γενικός Διευθυντής, οι αρμοδιότητες του ασκούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 15.Η επιλογή του Γενικού Διευθυντή γίνεται ύστερα από κρίση και αξιολόγηση των υποψηφίων από επιτροπή που συγκροτείται για το σκοπό αυτόν από τον Υπουργό Ανάπτυξης και αποτελείται από : α. τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. β. ένα (1) μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού που προτείνεται από τον Πρόεδρό του και γ. δύο (2) καθηγητές Α.Ε.Ι. που ορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Φ.ΕΤ. αναπληρούμενος από τον Αντιπρόεδρο. 16. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , που λαμβάνεται κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες της θητείας του Γενικού Διευθυντή, με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τριών του συνόλου των μελών του και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού ΑΝάπτυξης. 17. Ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Φ.Ε.Τ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες : α. Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. β. Εποπτεύει της λειτουργίας και προΐσταται των υπηρεσιών του Ε.Φ.Ε.Τ. γ. Μεριμνά για την εκπλήρωση της αποστολής του Ε.Φ.Ε.Τ. δ. Εισηγείται στο Δ.Σ. για τα θέματα που αφορούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ε.Φ.Ε.Τ. και τη λειτουργία του. To παραπάνω μέσα σε «» εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 58 του νόμου 4235/2014, ΦΕΚ-32 Α/11-2-2014 18 9 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 «18. Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή του Ε.Φ.Ε.Τ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης»19 «19. Στον Ε.Φ.Ε.Τ. συνιστάται θέση αναπληρωτή γενικού διευθυντή με θητεία που συμπίπτει με αυτή του γενικού διευθυντή και ανανεώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 16. Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ., μετά από εισήγηση του γενικού διευθυντή αυτού, επιλεγόμενος από το μόνιμο ή με απόσπαση προσωπικό του Ε.Φ.Ε.Τ.. Για την κάλυψη της θέσης του αναπληρωτή γενικού διευθυντή απαιτούνται τα προσόντα που ορίζονται για την επιλογή του γενικού διευθυντή. Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής αναπληρώνει τον γενικό διευθυντή του Ε.Φ.Ε.Τ. όταν αυτός κωλύεται, ελλείπει ή είναι απών και ασκεί τις αρμοδιότητες αυτού ή όσες αρμοδιότητες μεταβιβασθούν σε αυτόν από τον γενικό διευθυντή. Οι αποδοχές του αναπληρωτή γενικού διευθυντή του Ε.Φ.Ε.Τ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης» 20 Άρθρο 3 Γνωμοδοτικά όργανα 1.Στον Ε.Φ.Ε.Τ. λειτουργεί ως συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο το Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικής Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Σ.Π.Ε.Τ). Το Ε.Σ.Π.Ε.Τ συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 2. Το Ε.Σ.Π.Ε.Τ. παρέχει , είτε μετά από σχετικό ερώτημα του Διοικητικού Συμβουλίου είτε αυτεπαγγέλτως, τη γνώμη του σε θέματα πολιτικής ελέγχου τροφίμων και εισηγείται προγράμματα δράσης και προτάσεις σε θέματα που αναφέρονται στην αποστολή του Ε.Φ.Ε.Τ. 3. Το Ε.Σ.Π.Ε.Τ. αποτελείται από : α. τον Πρόεδρο του Ε.Φ.Ε.Τ. αναπληρούμενο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον Αντιπρόεδρο, ως Πρόεδρο, β. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, γ. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, δ. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ε. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Ερευνας - Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, στ. τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Γεωργίας, από τους οποίους ένας εξειδικευμένος σε θέματα φυτικής και ένας με εξειδίκευση σε θέματα ζωικής παραγωγής, ζ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Η παράγραφος 18 προστέθηκε στο άρθρο 2 με την παράγραφο 10 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ252 Α’ 19 Η παράγραφος 19 προστέθηκε στο άρθρο με την παράγραφο 7 του άρθρου 26 του νόμου 3419/2005, ΦΕΚ-297 Α’ 20 10 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 11 η. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, θ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, ι.έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ια.έναν (1) εκπρόσωπο του Γενικού Χημείου του Κράτους, ιβ.έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κόμμα που αναγνωρίζεται κατά τον Κανονισμό της Βουλής, ιγ. τρεις (3) εκπροσώπους των καταναλωτών, ιδ.έναν (1) εκπρόσωπο της Συνεταιρισμών(ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.), Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών ιε.έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.) ιστ.έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εμπορικών Επιχειρήσεων Τροφίμων Ελλάδος, ιζ.έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε) ιη.έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος, που προέρχεται από τις επιχειρήσεις τροφίμων, ιθ.έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης, κ.δύο (2) καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. ειδικούς σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων, κα. έναν (1) εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου και κβ. έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. 4.Τα μέλη του Ε.Σ.Π.Ε.Τ. υπό τα στοιχεία β΄και κβ΄ της προηγούμενης παραγράφου προτείνονται, με αντίστοιχους αναπληρωτές από τον αρμόδιο Υπουργό, κόμμα ή φορέα κατά περίπτωση. Οι εκπρόσωποι των καταναλωτών προτείνονται από το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών. Οι υπάλληλοι που συμμετέχουν στο Ε.Σ.Π.Ε.Τ. ως εκπρόσωποι των υπηρεσιών τους πρέπει να είναι Γενικοί Διευθυντές ή Διευθυντές , αναπληρούμενοι από Τμηματάρχες βαθμού Α΄ και να έχουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στα θέματα της αρμοδιότητας του Ε.Φ.Ε.Τ. Η θητεία των μελών είναι τριετής. Η θητεία των τακτικών αναπληρωματικών μελών λήγει πριν από τη λήξη της τριετίας λόγω θανάτου, παραίτησης ή διακοπής της συμμετοχής τους στο φορέα που εκπροσωπούν. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ορισθεί ότι στο Ε.Σ.Π.Ε.Τ. εκπροσωπούνται και άλλοι φορείς, των οποίων η δραστηριότητα σχετίζεται με θέματα τροφίμων. 5. Το Ε.Σ.Π.Ε.Τ. εισηγείται τον κανονισμό λειτουργίας του που εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. Το Ε.Σ.Π.Ε.Τ. συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο. Στις συνεδριάσεις του μπορούν να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου,και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ., καθώς και ειδικοί επιστήμονες σε θέματα τροφίμων και εκπρόσωποι άλλων φορέων που κρίνεται σκόπιμο να προσκληθούν ανάλογα με το θέμα. Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 Χρέη γραμματέα του Ε.Σ.Π.Ε.Τ. εκτελεί υπάλληλος του Ε.Φ.Ε.Τ. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. Το Ε.Σ.Π.Ε.Τ. μπορεί να συνιστά επιτροπές μελετών ή ομάδες εργασίας που υποβληθούν το έργο του. 6.Το Ε.Σ.Π.Ε.Τ. βρίσκεται σε απαρτία όταν κατά τη συζήτηση παρίσταται η πλειοψηφία των μελών του. Οι γνωμοδοτήσεις πρέπει να συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των παρόντων. Σε κάθε περίπτωση καταχωρίζονται και οι απόψεις της μειοψηφίας. «Στα μέλη του Ε.Σ.Π.Ε.Τ. καταβάλλονται για τις μετακινήσεις τους μόνο τα προβλεπόμενα υπό των οικείων διατάξεων οδοιπορικά έξοδα, κατά περίπτωση λαμβανομένης υπόψη της χιλιομετρικής απόστασης και της με το προσφορότερο μέσο μετακίνησής τους»21 7.Στον Ε.Φ.Ε.Τ. λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου σε επιστημονικά θέματα το Επιστημονικό Συμβούλιο Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Σ.Ε.Τ.) Ως μέλη ορίζονται πρόσωπα με ιδιαίτερα κύρος, εμπειρία και γνώση σε θέματα που σχετίζονται με την αποστολή του Ε.Φ.Ε.Τ., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. που εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Το Ε.Σ.Ε.Τ. αποτελείται από : α. τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. αναπληρούμενο από τον αντιπρόεδρο, ως Πρόεδρο, β. έναν (1) γεωπόνο με εξειδίκευση σε θέματα τροφίμων, γ. έναν (1) κτηνίατρο με την ίδια εξειδίκευση, δ. έναν (1) ιατρό δημόσιας υγείας ή άλλης ειδικότητας με εξειδίκευση σε θέματα τροφίμων, ε. έναν (1) χημικό με εξειδίκευση σε θέματα τροφίμων, στ. έναν (1) χημικό μηχανικό με την ίδια εξειδίκευση. ζ. τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες με γνώσεις σε εξειδικευμένα θέματα αρμοδιότητας του Ε.Φ.Ε.Τ. και η. ένα (1) μέλος του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. ειδικό επιστήμονα σε θέματα ελέγχου τροφίμων. «Η θητεία του συμβουλευτικού ως άνω οργάνου είναι τριετής. Χρέη γραμματέα ασκεί μόνιμος υπάλληλος του Ε.Φ.Ε.Τ. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Ε.Σ.Ε.Τ.»22 8. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας του Ε.Σ.Ε.Τ., το οποίο μπορεί να συνιστά επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του έργου του. «Στις ανωτέρω επιτροπές και ομάδες εργασίας, για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας ή έργου, καταβάλλεται, ανά συνεδρίαση, αποζημίωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις» 23 Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ 21 Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ 22 12 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 9. Το Ε.Σ.Ε.Τ. αποφαίνεται για κάθε θέμα συναφές με την αρμοδιότητα του Ε.Φ.Ε.Τ., για το οποίο ζητείται από το Διοικητικό Συμβούλιο η γνώμη του και καταρτίζει ή επεξεργάζεται σχέδια αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. «10. Στα μέλη και στον Γραμματέα του Ε.Σ.Ε.Τ. χορηγείται αποζημίωση, το ύφος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης»24 11.Στις συνεδριάσεις του Ε.Σ.Ε.Τ. , του Επιστημονικού Συμβουλίου Ελέγχου Τροφίμων, μπορούν να καλούνται ειδικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι των οργανώσεων των παραγωγών και των μεταποιητικών ή εμπορικών επιχειρήσεων, των καταναλωτών, καθώς και όποιος άλλος μπορεί να διευκολύνει το έργο του Ε.Σ.Ε.Τ. Άρθρο 4 Οργάνωση - Λειτουργία - Προσωπικό 1.Η οργάνωση και η διάρθρωση των υπηρεσιών του Ε.Φ.Ε.Τ., οι οποίες διακρίνονται σε κεντρικές και περιφερειακές, οι αρμοδιότητες τους, η κατανομή του προσωπικού (κάθε κατηγορίας κατά κλάδους και ειδικότητες ) καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Ανάπτυξης. 2. Με το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου συνιστώνται στις Περιφέρεις της χώρας παραρτήματα ή γραφεία του Ε.Φ.Ε.Τ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να εξουσιοδοτεί τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών να ασκούν αρμοδιότητες εποπτείας επί των περιφερειακών υπηρεσιών του Ε.Φ.Ε.Τ. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις έχουν την υποχρέωση να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και να διενεργούν ελέγχους ή άλλες πράξεις που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και στο πλαίσιο των σχετικών οδηγιών και εντολών του Ε.Φ.Ε.Τ. «Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. επιτρέπεται η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, μεταξύ Ε.Φ.Ε.Τ. και δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για την εκπλήρωση του σκοπού του Ε.Φ.Ε.Τ., όπως ορίζεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Στις προγραμματικές συμβάσεις καθορίζονται το περιεχόμενο του προγράμματος, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, τα της χρηματοδότησης, ο χρόνος ισχύος της σύμβασης, η διαδικασία παρακολούθησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια»25 3.Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ., εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, με τον οποίο προβλέπονται τα σχετικά με την εσωτερική διάρθρωση και οργάνωση των υπηρεσιών του, καθώς και την οργάνωση μηχανισμού εσωτερικών ελέγχων του Ε.Φ.Ε.Τ. με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων που Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 3438/2006, ΦΕΚ-33 Α’ 23 Η παράγραφος 10 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ Τα παραπάνω μέσα σε « » εδάφια προστέθηκαν με την παράγραφο 14 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ 24 25 13 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 διενεργούνται. Στον κανονισμό προβλέπεται οπωσδήποτε διαδικασία ελέγχου και επιβεβαίωσης των ελέγχων που διενεργούνται από τον Ε.Φ.Ε.Τ. ή κατά παραγγελία του. 4. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. , που εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, καταρτίζεται κατάλογος εποπτευόμενων διαπιστευμένων ή συνεργαζόμενων εργαστηρίων κατά ομάδα εργαστηριακών εξετάσεων και προσδιορίζονται οι όροι συνεργασίας τους με τον Ε.Φ.Ε.Τ. Με όμοια απόφαση είναι δυνατόν να δημιουργείται δίκτυο εξειδικευμένων εργαστηρίων αναφοράς βάσει των αναγκών διασφάλισης της ποιότητας τροφίμων. Τα εργαστήρια που εμπίπτουν στην παρούσα παράγραφο και ανήκουν στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα υποχρεούνται να προσφέρουν κάθε αναγκαία υπηρεσία στον Ε.Φ.Ε.Τ., το ταχύτερο δυνατόν και σύμφωνα με τις οδηγίες του.Μέχρι την έκδοση της παραπάνω απόφαση το Ε.Φ.Ε.Τ. συνεργάζεται με κρατικά και επίσημα εργαστήρια, όπως αυτά έχουν καθοριστεί σε εφαρμογή της Οδηγίας 89/397/ΕΟΚ. «5.Στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων συνιστώνται πεντακόσιες τριάντα (530) θέσεις μόνιμου προσωπικού, σαράντα (40) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκ των οποίων οι εννέα (9) θέσεις αποτελούν θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, μία (1) θέση νομικού συμβούλου και εννέα (9) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή. Η κατανομή του προσωπικού του Ε.Φ.Ε.Τ. κατά κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. «Μέχρι την κάλυψη μιας τουλάχιστον από τις θέσεις των δικηγόρων και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2007, ο Ε.Φ.Ε.Τ. μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, να αναθέτει σε δικηγόρους τη διεκπεραίωση των υποθέσεών του και την παροχή νομικών συμβουλών. Η αμοιβή των δικηγόρων αυτών καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του «Κώδικα περί Δικηγόρων» (ν.δ. 3026/1954, ΦΕΚ 235 Α΄)26»27 «6.Η πλήρωση των θέσεων μόνιμου προσωπικού γίνεται με διορισμό, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, καθώς και με μετάταξη προσωπικού δημοσίων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των Περιφερειών, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α, α’ και β’ βαθμού, καθώς και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με το άρθρο 14 του Ν. 2190/1994 και ισχύει κάθε φορά. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται κατ’ αρχήν με μετάταξη, κατόπιν προκήρυξης, από υπαλλήλους του Δημοσίου και λοιπών φορέων του προηγούμενου εδαφίου. Η επιλογή γίνεται από το Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. ή την οριζόμενη από αυτό Επιτροπή κατόπιν αξιολόγησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, καθώς και της εμπειρίας των ενδιαφερομένων, σε θέματα αρμοδιότητας του Ε.Φ.Ε.Τ. Οι μετατάξεις ενεργούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη νόμου. Η πλήρωση των θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου γίνεται με πρόσληψη, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, καθώς και με μετάταξη προσωπικού με την ίδια σχέση εργασίας από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής ή από λοιπά Ν.Π.Ι.Δ. ή ανώνυμες εταιρείες, των οποίων το 51% τουλάχιστον των μετοχών κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο, και ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Προκειμένου για προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή υπηρετούσε στον Ε.Φ.Ε.Τ. στις 31.12.2001 με απόσπαση, η μετάταξη, ενεργούμενη μετά από αίτηση του προσωπικού αυτού, που υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορεί να γίνει και σε συνιστώμενες για το Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 3438/2006, ΦΕΚ-33 Α’ 26 27 Η παράγραφος 5 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ 14 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 σκοπό αυτόν προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες με την ειδικότητά τους, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση του προσωπικού που τις κατέχει. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στα Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε., από τα οποία μετατάσσονται οι εν λόγω υπάλληλοι, αναγνωρίζεται για την ένταξή τους στα Μ.Κ. της οικείας κατηγορίας, εφόσον έχει διανυθεί με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία μετατάσσονται. Για τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α’). Αποσπάσεις στον Ε.Φ.Ε.Τ. από φορείς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής γίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη νόμου. Η διάρκεια των αποσπάσεων αυτών είναι μέχρι τρία έτη και μπορεί να ανανεώνονται μέχρι μία ακόμη τριετία. «Ειδικώς, οι αποσπάσεις αξιωματικών ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας (αστυκτηνιάτρων - τεχνολόγων τροφίμων) μπορεί να ανανεώνονται για δύο τριετίες»28 «Στους αποσπασμένους υπαλλήλους μπορεί να ανατίθενται καθήκοντα Προϊσταμένου οργανικών μονάδων του Ε.Φ.Ε.Τ., μόνο στην περίπτωση έλλειψης μόνιμων υπαλλήλων με τα ίδια κατάλληλα προσόντα και ο χρόνος της απόσπασης αυτών θεωρείται, ως προς όλες τις έννομες συνέπειες, ότι διανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία αποσπάσθηκαν29»30» 31 «7. Το από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α’), όπως κάθε φορά ισχύουν, προβλεπόμενο ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακινήσεων εκτός έδρας, μπορεί να αυξάνεται για τη Διοίκηση του Ε.Φ.Ε.Τ. (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Διευθυντή) για το συντονισμό της λειτουργίας των περιφερειακών Διευθύνσεων του Ε.Φ.Ε.Τ. και τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Κοινοτικών οργάνων, καθώς και για τους υπαλλήλους του Ε.Φ.Ε.Τ., εφόσον αποδεδειγμένα μετακινούνται εκτός έδρας για τις ανάγκες διενέργειας ελέγχου τροφίμων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης32 Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3551/2007, ΦΕΚ76 Α 28 Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 3190/2003, ΦΕΚ-249 Α’ 29 Η παράγραφος 6 του άρθρου 4ου αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ 30 Ν. 3438/2006, ΦΕΚ-33 Α’ παρ. 7 του άρθρου 11: «Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που προέρχεται από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με το άρθρο 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), ή από ανώνυμες εταιρείες των οποίων το πενήντα ένα τοις εκατό (51%), τουλάχιστον, των μετοχών κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο και το οποίο υπηρετεί στον Ε.Φ.Ε.Τ. με απόσπαση, μέχρι την 31.12.2005, μπορεί να μεταταγεί στον Ε.Φ.Ε.Τ. μετά από αίτησή του, που υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η μετάταξη του ανωτέρω προσωπικού, που ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων δεύτερου, τρίτου και τέταρτου της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 2741/1999, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 16 του άρθρου 37 του ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252 Α΄), μπορεί να γίνει και σε συνιστώμενες για το σκοπό αυτόν προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες με την ειδικότητά του, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του προσωπικού που τις κατέχει. Για τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄)» 31 Η παράγραφος 7 του άρθρου 4ου αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ 32 15 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 «8. Στους με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση και στους αποσπασμένους υπαλλήλους στον Ε.Φ.Ε.Τ. καταβάλλεται ειδική πρόσθετη αμοιβή, που καθορίζεται κατά κατηγορία με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης33» «8. Στους υπαλλήλους του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων που διενεργούν ελέγχους, η οριζόμενη στο άρθρο 9 του Ν. 2685/1999 ημερήσια αποζημίωση για αυθημερόν επιστροφή στην έδρα τους (1/3) καταβάλλεται για μετακινήσεις σε απόσταση άνω των δέκα (10) και μέχρι σαράντα (40) χιλιόμετρα»34 Άρθρο 5 Διεξαγωγή Ελέγχων – Κυρώσεις «1.Στην κεντρική υπηρεσία και στις περιφερειακές διευθύνσεις του Ε.Φ.Ε.Τ. συνιστώνται Κλιμάκια Ελέγχου Τροφίμων, τα οποία αποτελούνται από υπαλλήλους του Ε.Φ.Ε.Τ., του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων πρώτου και δεύτερου βαθμού ή άλλων αρμόδιων δημόσιων αρχών και υπηρεσιών. Στα Κλιμάκια Ελέγχου παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη από υπαλλήλους του Ε.Φ.Ε.Τ.. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Φ.Ε.Τ. τηρείται Μητρώο Ελεγκτών, από το οποίο επιλέγονται τα μέλη των Κλιμακίων Ελέγχου. Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται υπάλληλοι των ανωτέρω φορέων και γίνεται ενημέρωση αυτού κάθε δύο έτη. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.), όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τα Κλιμάκια Ελέγχου είναι αρμόδια να ασκούν έλεγχο στις κάθε μορφής επιχειρήσεις τροφίμων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ε.Φ.Ε.Τ. κατά τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Β332/26.3.2003 κοινής υπουργικής απόφασης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται η σύνθεση και η συγκρότηση των Κλιμακίων Ελέγχου, η εγγραφή, η ανανέωση, η διαγραφή και η κατάρτιση των μελών των Κλιμακίων, ο τρόπος της λειτουργίας και ο συντονισμός της δράσης τους, ο χρόνος απασχόλησης των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια και ειδικότερο θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθορίζεται η αμοιβή των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου και των υπαλλήλων που παρέχουν σε αυτά γραμματειακή υποστήριξη»35 «2(1). Όλες οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της πρωτοβάθμιας και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες και συνδρομή στον Ε.Φ.Ε.Τ. για την εκτέλεση του έργου του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας και Πρόνοιας και Γεωργίας καθορίζονται οι λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες ως προς τη συνεργασία του Ε.Φ.Ε.Τ. με τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες και αρχές και λοιπούς φορείς, όπως Η παράγραφος 8 προστέθηκε στο άρθρο 4 με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 2965/2001, ΦΕΚ270 Α’ 33 34 Η παράγραφος 8 προστέθηκε(εκ παραδρομής) με το άρθρο 22 του νόμου 3190/2003, ΦΕΚ-249 Α’ Προστέθηκε νέα παράγραφος 1 στο άρθρο 5 και έγινε αντίστοιχή αναρίθμηση στις ήδη υπάρχουσες παραγράφους με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου 3438/2006, ΦΕΚ-33 Α’ 35 16 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 λεπτομερώς καθορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, που εμπλέκονται στις ελεγκτικές και τις άλλες αρμοδιότητες του Ε.Φ.Ε.Τ.»36 3(2). Η εντολή για τη διενέργεια εκτάκτων επιθεωρήσεων και ελέγχων παρέχεται από το Δ.Σ. ή από εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο. 4(3). Για κάθε επιθεώρηση και έλεγχο συντάσσεται έκθεση, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και στους ενδιαφερόμενους37. 5(4). Με την επιφύλαξη των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) έως πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές σε αυτούς που κατά οποιονδήποτε τρόπο παρεμποδίζουν ή δυσχεραίνουν τις επιθεωρήσεις ή ελέγχους , καθώς και σε αυτούς που αρνούνται να επιδείξουν τα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή τους και να χορηγήσουν αντίγραφα ή αποσπάσματά τους, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και το βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας. 6(5). Σε περίπτωση άρνησης ή κατά οποιονδήποτε τρόπο παρεμπόδισης των εντεταλμένων υπαλλήλων του Ε.Φ.Ε.Τ. και όσων τους συντρέχουν στην άσκηση των καθηκόντων τους, αυτοί μπορούν να ζητήσουν μέσω του αρμόδιου εισαγγελέα τη συνδρομή των κατά τόπους αστυνομικών ή λιμενικών αρχών. 7(6). Οι πληροφορίες, οι οποίες συλλέγονται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό που επιδιώκεται από τον ΕΦ.Ε.Τ. Εξαιρετικά, μετά από απόφαση του Δ.Σ., είναι δυνατόν να παρέχονται στοιχεία σε τρίτους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Ε.Φ.Ε.Τ. για παροχή υπηρεσιών, εφόσον δεν έχουν χαρακτηριστεί απόρρητα και δεν απαγορεύεται η γνωστοποίησή τους από άλλες διατάξεις. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 37 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οι υπάλληλοι του Ε.Φ.Ε.Τ. και τα μέλη των συλλογικών οργάνων του, οι οποίο λαμβάνουν, με αφορμή την υπηρεσία τους, γνώση απόρρητων στοιχείων υποχρεούνται να τηρούν για τα στοιχεία αυτά εχεμύθεια. Το προηγούμενο εδάφιο καταλαμβάνει και κάθε άλλον που συμμετέχει σε επιθεώρηση ή έρευνα κατ΄εντολή του Ε.Φ.Ε.Τ. 8(7). Όποιος κατείχε εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν συλλεγεί από τον Ε.Φ.Ε.Τ. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τις διατάξεις το παρόντος και γνωστοποιεί αυτές, χωρίς να έχει δικαίωμα, σε τρίτους και με σκοπό να ωφεληθεί ο ίδιος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών, καθώς και με χρηματική ποινή από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και διώκεται πειθαρχικώς για την παράβαση της υποχρέωση εχεμύθειας που συνιστά πειθαρχικό αδίκημα. 38 «9(8).«Σε όποιον παράγει, επεξεργάζεται, παρασκευάζει, μεταποιεί, συσκευάζει, αποθηκεύει, συντηρεί, διαθέτει, διακινεί, επισημαίνει ή διαφημίζει τρόφιμα που προορίζονται για κατανάλωση, κατά παράβαση των προδιαγραφών, των προτύπων και των κανόνων της κείμενης νομοθεσίας ή των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, πέραν των ποινικών ή 36 Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ Οι παράγραφοι 4,8,9.10,12.13,14,15 του άρθρου 5 καταργήθηκαν με την παράγραφο 9 του άρθρου 64 του νόμου 4235/2014, ΦΕΚ-32/Α/11.2.2014 37 Οι παράγραφοι 4,8,9.10,12.13,14,15 του άρθρου 5 καταργήθηκαν με την παράγραφο 9 του άρθρου 64 του νόμου 4235/2014, ΦΕΚ-32/Α/11.2.2014 38 17 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της σχετικής παράβασης, καθώς και τις επιπτώσεις που αυτή επάγεται στη δημόσια υγεία και στα συμφέροντα των καταναλωτών. Για το παραδεκτό της συζήτησης των προσφυγών που ασκούνται κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, απαιτείται η προκαταβολή ποσού ίσου με το είκοσι τοις εκατό (20%) του επιβαλλόμενου προστίμου, το οποίο ποσοστό, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ»39 Για την επιβολή του προστίμου λαμβάνονται υπόψη το μέγεθος της επιχείρησης, ο αριθμός των απασχολουμένων σε αυτή, οι συνθήκες υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη και οι συνέπειες που έχει ή μπορούσε να έχει η παράβαση για το καταναλωτικό κοινό, καθώς και η τυχόν υποτροπή. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορούν, στο πλαίσιο που ορίζεται από την παράγραφο αυτή, να εξειδικεύονται κατηγορίες παραβάσεων και το πρόστιμο που αυτές επισύρουν»40 10(9). Ο Υπουργός Ανάπτυξης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο μπορεί να επιβάλει μόνο ή παράλληλα με το παραπάνω πρόστιμο και ανάκληση προσωρινή ή οριστική, μερική ή εξ ολοκλήρου της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης. 41 11(10).Όποιος παράγει ή διαθέτει στην κατανάλωση τρόφιμα κατά παράβαση των προδιαγραφών, των προτύπων και των κανόνων που τίθενται από το νόμο ή με εξουσιοδότηση νόμου τιμωρείται με ποινή φυλάκισης εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις. Η ποινική δίωξη γίνεται αυτεπαγγέλτως και η υπόθεση εισάγεται στο δικαστήριο με απευθείας κλήση σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κ.Π.Δ. «12(11). Υπεύθυνοι, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη, είναι: -Στις ατομικές επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες. Στις προσωπικές επιχειρήσεις (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και οι ομόρρυθμοι εταίροι. -Στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και τους συνεταιρισμούς, και οι διαχειριστές. -Στις ανώνυμες εταιρίες και ο ή οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής ή ο Διευθυντής τους. Σε περίπτωση υποκαταστήματος, αντί του Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή των Α.Ε., ο Διευθυντής του υποκαταστήματος στο οποίο τελέστηκε η παράβαση. -Εκτός του νομικού προσώπου, τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα είναι υπεύθυνα με την προσωπική τους περιουσία και με προσωπική κράτηση σε ολόκληρο για την καταβολή των προστίμων, που επιβάλλονται σε αυτό κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου»42 Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 5ου αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του νόμου 3438/2006, ΦΕΚ-33 Α’ 39 Η παράγραφος 9 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002, ΦΕΚ-252 Α’ και στη συνέχεια καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 64 του νόμου 4235/2014, ΦΕΚ-32/Α/11.2.2014 40 Οι παράγραφοι 4,8,9.10,12.13,14,15 του άρθρου 5 καταργήθηκαν με την παράγραφο 9 του άρθρου 64 του νόμου 4235/2014, ΦΕΚ-32/Α/11.2.2014 41 18 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 13(12). «Ο Ε.Φ.Ε.Τ. κατάσχει ακατάλληλα προς βρώση ή επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία τρόφιμα. Η κατάσχεση βασίζεται επί εκθέσεως του αρμόδιου κλιμακίου ελέγχου των επιθεωρητών του Ε.Φ.Ε.Τ., που πιστοποιεί την ακαταλληλότητα ή επικινδυνότητα των τροφίμων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης ρυθμίζονται επί μέρους ζητήματα σχετικά με την κατάσχεση τροφίμων, η δυνατότητα και διαδικασία υποβολής ένστασης από τις θιγόμενες επιχειρήσεις, καθώς και το αρμόδιο για την εξέτασή της όργανο»43 Σε περίπτωση καταδίκης διατάσσεται από το ποινικό δικαστήριο υποχρεωτικά η δήμευση και η καταστροφή τους, που μπορεί κατά την κρίση του να περιλάβει το σύνολο ή μέρος των προϊόντων. 14(13). Σε περίπτωση οικειοθελούς ανάκλησης προϊόντων, η επιχείρηση τροφίμων οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον Ε.Φ.Ε.Τ. Σε περίπτωση παράβασης του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλονται οι κυρώσεις της επόμενης παραγράφου. 44 15(14). Οταν κατά τη διενέργεια ελέγχων από τους υπαλλήλους του Ε.Φ.Ε.Τ. ή από άλλες αρχές ή υπηρεσίες διαπιστώνεται ότι διακυβεύεται η ασφάλεια ή τη υγιεινή των τροφίμων και δημόσια υγεία και παρίσταται έκτακτη ανάγκη αποτροπής του κινδύνου, λαμβάνονται άμεσα μέτρα που περιλαμβάνουν την υποχρεωτική ανάκληση ή την απόσυρση και δέσμευση των εμφανώς αλλοιωμένων προϊόντων και την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της επιχείρηση ή της μονάδας παραγωγής που εντοπίσθηκε η παράβαση των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής που θέτουν σε άμεσα κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών. Η απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας εκτελείται αμέσως και πρέπει να εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΕΦ.Ε.Τ. και τον Υπουργό Ανάπτυξης μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών, αλλιώς αίρεται. 45 «16(15). Τα ποσά των προστίμων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση, καθορίζεται το μέρος των προστίμων που διατίθεται, μέσω ειδικού κωδικού που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Ε.Φ.Ε.Τ., για την αμοιβή των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου του Ε.Φ.Ε.Τ.»46 17(16). Οι διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα και του Κώδικα τροφίμων και ποτών εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος ή αυτές που περιλαμβάνονται σε κανονιστικές πράξεις εκδιδόμενες στο πλαίσιο νομοθετικών εξουσιοδοτήσεων, που παρέχονται από τα άρθρα 1 έως 6 του νόμου αυτού. «18.Ο ΕΦΕΤ εισπράττει ανταποδοτικά τέλη από δραστηριότητες όπως χορήγηση αδειών, εγκρίσεων, πιστοποιητικών, ελέγχων μετά από αίτηση των επιχειρήσεων όπως Η παράγραφος 12 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3139/2003, ΦΕΚ-100 Α’ στη συνέχεια καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 64 του νόμου 4235/2014, ΦΕΚ-32/Α/11.2.2014 42 Το πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002,ΦΕΚ-252 Α’ στη συνέχεια καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 64 του νόμου 4235/2014, ΦΕΚ-32/Α/11.2.2014 43 Οι παράγραφοι 4,8,9.10,12.13,14,15 του άρθρου 5 καταργήθηκαν με την παράγραφο 9 του άρθρου 64 του νόμου 4235/2014, ΦΕΚ-32/Α/11.2.2014 44 Οι παράγραφοι 4,8,9.10,12.13,14,15 του άρθρου 5 καταργήθηκαν με την παράγραφο 9 του άρθρου 64 του νόμου 4235/2014, ΦΕΚ-32/Α/11.2.2014 45 Η παράγραφος 16 του άρθρου 5ου αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου 3438/2006, ΦΕΚ-33 Α’ 46 19 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 ορίζεται στον Κανονισμό 882/2004 και το άρθρο 20 της κ.υ.α. 15523/2006, όπως κάθε φορά ισχύουν για τις κεντρικές αρμόδιες αρχές ελέγχου των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ύψος των τελών ορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»47 48 Άρθρο 6 Μεταβατικές διατάξεις - Καταργούμενες διατάξεις 1.Η έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Ε.Τ. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2.α. Η πρώτη πρόταση του εδαφίου δ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4328/1929 <Περί συστάσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους> (ΦΕΚ 272 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: <Η χημική, φυσική , βιολογική, μικροβιολογική, τοξικολογική ή άλλη εξέταση δειγμάτων τροφίμων, ποτών και νερών, τα οποία αποστέλλονται για εξέταση από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, καθώς και κάθε παρόμοια εξέταση ή μελέτη των ιδιοτήτων των χημικών ουσιών και παρασκευασμάτων (επικίνδυνων ή μη), προδρόμων και ναρκωτικών ουσιών, πρώτων υλικών και βιομηχανικών προϊόντων και γενικά αντικειμένων κοινής χρήσης, όποτε αυτά χρήζουν τέτοιων εξετάσεων ή μελετών, με σκοπό>. β. Στο εδάφιο ιβ΄ της παραγραφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4328/1929, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α΄), απαλείφονται οι λέξεις <τροφίμων, ποτών , νερών>. γ. Στο εδάφιο δ΄της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995, απαλείφονται οι λέξεις <τα τρόφιμα, τα σκευάσματα τροφίμων, τα ποτά, τα νερά>. δ. Οι διατάξεις των εδαφίων ζ΄και η΄της παραγραφου 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 115/1975 (ΦΕΚ 172 Α΄), καταργούνται. 3.Το άρθρο 2 του π.δ. 543/1989 <Τροποποίηση του π.δ. 284/1988 <Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών> (ΦΕΚ 208Α΄) κατά το μέρος που αφορά αρμοδιότητες, που εμπεριέχονται στο αντικείμενο ελέγχου, στους σκοπούς και στις αρμοδιότητες του Ε.Φ.Ε.Τ., καταργείται. 4.α. Οι διατάξεις των εδαφίων α, β, γ, και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του π.δ. 402/1988 <Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας > (ΦΕΚ 187 Α΄), καθώς και του άρθρου 3 του π.δ. 398/1990 (ΦΕΚ 159 Α΄) και του εδαφίου γ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 422/1991 (ΦΕΚ 154 Α΄) καταργούνται κατά το μέρος που αφορούν αρμοδιότητες, οι οποίες εμπεριέχονται στις αρμοδιότητες του Ε.Φ.Ε.Τ., όπως ορίζονται στις παραγράφου 2 και 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Η παράγραφος 18 προστέθηκε στο άρθρο 5 με την παράγραφο 5 του άρθρου 40 του νόμου 4025/2011, ΦΕΚ228 Α/2-11-2011 47 Ν. 4025/2011, παρ. 6 του άρθρου 40: “6.Προυπόθεση του παραδεκτού της άσκησης ένδικου βοηθήματος ή αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της πράξης επιβολής προστίμου είναι η καταβολή του ογδόντα τοις εκατό (80%) του προστίμου που έχει επιβληθεί” 48 20 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 β. Τα άρθρα 38 έως 46 του ν. 2538/1997 <Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα κ.λπ.> (ΦΕΚ 242 Α΄) καταργούνται κατά το μέρος που αφορούν αρμοδιότητες, οι οποίες εμπεριέχονται στο αντικείμενο ελέγχου, στους σκοπούς και στις αρμοδιότητες του Ε.Φ.Ε.Τ., όπως ορίζονται στις παραγράφου 2 και 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. 5.α. Στο υπεδάφιο 1 του εδαφίου β΄της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 138/1992 <Οργανισμός Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας> (ΦΕΚ 68 Α΄) απαλείφονται οι λέξεις <βιομηχανικών, βιοτεχνιών και καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών>. β. Το υπεδάφιο 2 του εδαφίου β΄της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 138/1992 αντικαθίσταται ως εξής : <Ο καθορισμός των όρων έκδοσης βιβλιαρίων υγείας σε όσους ασχολούνται σε επιχειρήσεις ή καταστήματα εξυπηρέτησης του κοινού >. γ.Το υπεδάφιο 3 του εδαφίου β΄της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 138/1992 καταργείται και τα υπεδάφια 4,5,6 και 7 του εδαφίου αυτού αναριθμούνται αντιστοίχως σε 3,4,5 και 6. δ.Το υπεδάφιο 3 του εδαφίου γ΄της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 138/1992 καταργείται. ε.Το υπεδάφιο 4 του εδαφίου γ΄της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 138/1992 αντικαθίσταται ως εξής : Ο χημικός βιοχημικός και βιολογικός έλεγχος υδάτων, υγρών αποβλήτων (BODS, COD) και κάθε άλλου στοιχείου ή παράγοντα (ατμόσφαιρα, έδαφος) που μπορεί να έχει επίδραση στη δημόσια υγεία>. στ. Τα υπεδάφια 4 έως 10 του παραπάνω εδαφίου αναριθμούνται αντιστοίχως σε 3 έως 9. 6.Το εδάφιο α΄του άρθρου 8 του π.δ. 582/1984 <Σύσταση , οργάνωση και λειτουργία των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης> (ΦΕΚ 208Α΄) καταργείται και τα εδάφια β΄έως ζ΄, αναριθμούνται αντιστοίχως σε α΄έως στ΄. 7. Αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών ή οργανισμών του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατά το μέρος που αυτές καθίστανται με τον παρόντα νόμο αρμοδιότητες του Ε.Φ.Ε.Τ. καταργούνται. 8. Η έναρξη της ισχύος των παραγράφων 2 έως 7 του παρόντος άρθρου καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του οικείου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 9.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης , ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των άρθρων 1-6 του νόμου αυτού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Άρθρο 7 Τροποποίηση της νομοθεσίας για τις εμπορικές μισθώσεις 21 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 1. Οι περιπτώσεις δ΄και ε΄της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 34/1995 αντικαθίστανται ως εξής: <δ. Οι μισθώσεις χώρων εντός συνοριακών σταθμών ή περιοχών λιμένων ή αεροδρομίων (περιλαμβανομένων και των χώρων εντός σταθμών και λοιπών εγκαταστάσεων των αστικών ηλεκτρικών σιδηροδρόμων). ε. Οι μισθώσεις χώρων εντός δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών κήπων, αλσών, πλατειών και εν γένει κοινόχρηστων χώρων>. 2. Η περίπτωση ια΄καταργείται και η περίπτωση ιβ΄ της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής : <ιβ. Οι μισθώσεις χώρων που χρησιμοποιούνται ως κυλικεία ή για την εγκατάσταση διαφημίσεων, οι οποίοι βρίσκονται σε κάθε είδους αθλητικά κέντρα και γυμναστήρια, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα ή επικαρπία ή χρήση στο Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή στην Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ή σε αθλητικά σωματεία ή ενώσεις αυτών, ανεξαρτήτως αν λειτουργούν ως υπηρεσίες αυτών ή ως νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και στις υφιστάμενες την 5η Αυγούστου 1991 μισθώσεις των χώρων αυτών>. 3.Στην περίπτωση ιστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του π.δ. 34/1995 η λέξη <οπωροκηπευτικών > διαγράφεται. 4.Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ιη΄της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής : <Στις περιπτώσεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 60 και 61 του παρόντος>. 5. Μετά την περίπτωση ιη΄της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του π.δ. 34/1995 προστίθεται περίπτωση ιθ΄ ως εξής : <ιθ. Οι μισθώσεις ακινήτων που συνομολογούνται με χρηματοδοτική μίσθωση>. 6. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 5 του π.δ. 34/1995 αντικαθίστανται ως εξής : <1. Η μίσθωση ισχύει για δώδεκα (12) έτη, ακόμη και αν έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, μπορεί όμως να λυθεί με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. 2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και σε μισθώσεις που έχουν συμφωνηθεί για χρόνο μεγαλύτερο των δώδεκα (12) ετών>. 7.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η παράγραφος 4 του άρθρου 5, το άρθρο 6 και η περίπτωση γ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του π.δ. 34/1995 καταργούνται. 8.Οι διατάξεις των δύό προηγούμενων παραγράφων 6 και 7 και του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στις υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος μισθώσεις. 9. Αποφάσεις που διατάσσουν την απόδοση του μισθίου για λόγου που προβλέπεται από τις καταργούμενες με τον παρόντα νόμο περιπτώσεις δεν εκτελούνται, εκτός από τη διάταξή τους, που αφορά τη δικαστική δαπάνη, οι δε εκκρεμείς δίκες καταργούνται. 22 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 10. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται ως εξής : <Περαιτέρω αναπροσαρμογή του οριζόμενου κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μισθώματος γίνεται κάθε έτος και ανέρχεται σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) 11. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται ως εξής : <Η αξία των ακάλυπτων χώρων υπολογίζεται με βάση τον εκάστοτε οριζόμενο από τον Υπουργό Οικονομικών σχετικό τύπο>. 12. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του π.δ. 34/1995 η φράση <η ως προς τις μισθώσεις του άρθρου 2 του παρόντος δεκαοκτώ (18) μήνες> διαγράφεται. 13. Οι παράγραφοι 11, 12, 13, 14 του άρθρου 58 του π.δ. 34/1995 τροποποιούνται, από τότε που ίσχυσαν, ως εξής : α) Το πρώτο εδ. Της παρ. 11 αντικαθίσταται ως εξής : <Ως χρόνος παραμονής στη χρήση του μισθίου, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, νοείται ο συνολικός χρόνος που συμπληρώνεται στο πρόσωπο του κατά την έναρξη ισχύος του ν. 2041/1992 μισθωτή, ανεξαρτήτως του είδους της σύμβασης>. Μετά το τέλος του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, οι εντός της παρενθέσεως λέξεις αντικαθίστανται ως εξής : <(άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2041/1992)>. β. Μετά το τέλος της παραγράφου 12 οι εντός παρενθέσεως λέξεις αντικαθίστανται ως εξής : <(άρθρο 5, παρ. 3 του ν. 2041/1992, 2 παρ. 3 του ν. 2235/1994)>. γ. Μετά το τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 13 οι εντός παρενθέσεως λέξεις αντικαθίστανται ως εξής :<(άρθρο 4 του ν. 2041/1992)>. δ. Μετά το τέλος της παραγράφου 14 προστίθενται λέξεις εντός παρενθέσεως ως εξής : <(άρθρο 5 παρ. 5 του ν. 2041/1992).> 14. Το άρθρο 60 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται ως εξής : Άρθρο 60 1.Σε περίπτωση απόδοσης του μισθίου λόγω ΄λήξης της μίσθωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 10 έως 14 του άρθρου 58 του παρόντος και σε κάθε περίπτωση λήξης της μίσθωσης λόγω συμπλήρωσης δωδεκαετίας, ο εκμισθωτής οφείλει στο μισθωτή για την αποκατάσταση της άυλης εμπορικής αξίας ποσό ίσο με το καταβαλλόμενο κατά το χρόνο της λήξης της μίσθωσης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. 2. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει την αποζημίωση του παρόντος άρθρου πριν από την απόδοση του μισθίου, αλλιώς ο μισθωτής δικαιούται να αρνηθεί την απόδοση. 15. Το άρθρο 61 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται ως εξής : Άρθρο 61 23 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 Τα ποσά του προηγούμενου άρθρου δεν οφείλονται στις εξής περιπτώσεις : α. Αν ο μισθωτής αποχωρήσει οικειοθελώς από το μίσθιο. β. Στις μισθώσεις των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄και στ΄της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος , εφόσον δεν ασκούνται στο μίσθιο εμπορικές πράξεις. γ. Στις μισθώσεις του άρθρου 2 του παρόντος. δ. Στις περιπτώσεις που η αγωγή απόδοσης του μισθίου για λήξη της μίσθωσης, που έχει επέλθει είτε σύμφωνα με τις παραγράφου 10 έως 14 του άρθρου 58 του παρόντος είτε λόγω συμπλήρωσης δωδεκαετίας, ασκηθεί μετά παρέλευση εννέα (9) μηνών από αυτή τη λήξη της μίσθωσης. Μετά την άπρακτη πάροδο του εννεαμήνου η μίσθωση θεωρείται ότι έχει παραταθεί για τέσσερα (4) χρόνια, μετά δε τη λήξη της τετραετίας δεν οφείλονται τα ποσά του προηγούμενου άρθρου. 16. Τα άρθρα 60 και 61 του π.δ. 34/1995, όπως ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους με τον παρόντα νόμο, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δίκες. 17. Το άρθρο 62 του π.δ. 34/1995 καταργείται. 18. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 67 του π.δ. 34/1995 προστίθεται νέα παράγραφος 4 και αναριθμείται η υφιστάμενη παράγραφος 4 σε 5, ως εξής : <4.Όπου στο παρόν αναφέρεται οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης νοούνται και οι δύο βαθμοί τοπικής αυτοδιοίκησης>. 19.Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 17 του άρθρου 41 του ν. 2648/1998, μισθώσεις ακινήτων με εκμισθωτή το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή Ο.Τ.Α. ή την Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου, που υπάγονται στο π.δ. 34/1995 και έληξαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παράγραφοι 10 και 12 αυτού ή που λήγουν οποτεδήποτε, μπορούν να παρατείνονται μέχρι δώδεκα (12) χρόνια από τη λήξη τους με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δημοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ. ή των Ο.Τ.Α. ή της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου και της απευθείας σύναψη σύμβασης παράτασης της μίσθωσης με τον εγκατεστημένο στο μίσθιο μισθωτή. «Το ετήσιο μίσθωμα στις παραπάνω παρατάσεις δεν μπορεί να συμφωνηθεί κατώτερο από το 10% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας του μισθίου ή της αγοραίας αξίας, στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αυτό, εκτός από τους παραμεθόριους νησιωτικούς νομούς που έχουν υπαχθεί στην περιοχή Ε΄ του Ν. 289/ 1976, όπου το παραπάνω ποσοστό ορίζεται σε 6%»49 «Ειδικότερα, στις μισθώσεις ακινήτων του πρώτου εδαφίου στα οποία στεγάζονται τουριστικές επιχειρήσεις, το ετήσιο μίσθωμα δεν μπορεί να συμφωνηθεί κατώτερο από το 6% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας του μισθίου ή, στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια, της αγοραίας αξίας του μισθίου. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3320/2005, ΦΕΚ-48 Α’ 49 19 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 24 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 Μισθώσεις ακινήτων στα οποία στεγάζονται τουριστικές επιχειρήσεις, που καταρτίστηκαν κατ΄ εφαρμογή της παρούσας παραγράφου όπως ίσχυε πριν την προκειμένη τροποποίηση της, με ετήσιο μίσθωμα ίσο ή μεγαλύτερο από το 10% της εκάστοτε αντικειμενικής ή της αγοραίας αξίας του μισθίου στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια, μπορούν να τροποποιηθούν ως προς τον όρο αυτόν με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Το μίσθωμα, το οποίο θα καταβάλλεται μετά την τροποποίηση, δεν μπορεί και στην περίπτωση αυτή να είναι κατώτερο από το 6% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας ή της αγοραίας αξίας του μισθίου, κατά την παραπάνω διάκριση50»51 «Ειδικότερα στις κατά τα ανωτέρω παρατάσεις μισθώσεων, αλλά και σε κάθε περίπτωση αναπροσαρμογής μισθώματος, όπου εκμισθωτής είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το ετήσιο μίσθωμα δεν μπορεί να καθορισθεί κατώτερο από το 4,8% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας του μισθίου ή της αγοραίας αξίας στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια. Στις μισθώσεις ειδικών κτιρίων, ακάλυπτων χώρων, καθώς και κτιρίων στην περιοχή των οποίων υπάρχει δυσμενής εξέλιξη των μισθωτικών συνθηκών, το ετήσιο μίσθωμα μπορεί να συμφωνηθεί και κατώτερο του ως άνω αναφερομένου, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, «που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.»52μετά από εκτίμηση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ). Στις ως άνω περιπτώσεις, δεν εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής. Σε κάθε περίπτωση, το μηνιαίο μίσθωμα θα πρέπει να είναι ανάλογο με τα ισχύοντα στην αγορά. Μισθώσεις ακινήτων με εκμισθωτή Ν.Π.Δ.Δ., αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, βρίσκονται εν ισχύ, δύνανται να τροποποιηθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω.»53 20.α. Η παρ. 1 του άρθρου 647 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τροποποιείται ως εξής : <1.Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 648 έως 661 δικάζονται όλες οι κύριες ή παρεπόμενες διαφορές από μίσθωση κάθε είδους πράγματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου ή από επίμορτη αγροληψία>. Ν. 4013/2011, ΦΕΚ-204 Α/15-9-2011 ΠΑΡ. 15 ΑΡΘ. 15 : καταργούνται τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 19 του άρθρου 7 του ν. 2741/1999, όπως αυτά προστέθηκαν με το άρθρο 9 του ν. 3517/2006 (Α΄ 271) 50 Ν. 4013/2011, ΦΕΚ-204 Α/15-9-2011, παρ. 14 του άρθρου 15: “14. Μισθώσεις ακινήτων στα οποία στεγάζονται τουριστικές επιχειρήσεις, που καταρτίστηκαν κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 19 του άρθρου 7 του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 199), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 3517/2006 (Α΄ 271), με ετήσιο μίσθωμα ίσο ή μεγαλύτερο από το 6% της εκάστοτε αντικειμενικής ή της αγοραίας αξίας του μισθίου στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια, μπορούν να τροποποιηθούν ως προς τον όρο αυτόν με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Στην περίπτωση αυτή, το συμφωνηθέν μίσθωμα δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το 4,8% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας ή της αγοραίας αξίας του μισθίου, κατά την παραπάνω διάκριση” 51 Η παραπάνω μέσα σε « » φράση προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του νόμου 4038/2012, ΦΕΚ14 Α/2-2-2012 52 Προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 19 του άρθρου 7 με την παράγραφο 3 του άρθρου 79 του νόμου 3996/2011, ΦΕΚ-170 Α/5-8-2011 53 25 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 β.Ο τίτλος του αντίστοιχου κεφαλαίου μετονομάζεται από <Διαφορές απόδοσης ή παράδοσης μισθίου> σε <Μισθωτικές διαφορές>. 21. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης , μπορεί να γίνει νέα κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων για τις εμπορικές μισθώσεις και των μεταγενέστερων διατάξεων που άμεσα ή έμμεσα τροποποιούν ή συμπληρώνουν αυτές. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η μεταβολή της σειράς των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων, η διαγραφή, σύμπτυξη ή προσθήκη νέων άρθρων,καθώς και οποιαδήποτε αναγκαία φραστική μεταβολή χωρίς αλλοίωση της έννοιας του ισχύοντος κειμένου. 22.α. Οι μισθώσεις των χειμερινών και θερινών κινηματογράφων και θεάτρων, που έχουν παραταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2496/1997 παρατείνονται από τότε που έληξαν μέχρι την 31.12.2000. β. Κατά της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν λόγω λήξης της μίσθωσης χειμερινών και θερινών κινηματογράφων και θεάτρων χωρεί ανακοπή λόγω της εκ του νόμου παράτασης αυτών των μισθώσεων. Με την άσκηση της ανακοπής χορηγείται από το δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου αναστολή εκτέλεσης.54 Άρθρο 855 54 Ν. 2919/2001, ΦΕΚ-128 Α' παρ. 3 του άρθρου 20: "Οι μισθώσεις των χειμερινών και θερινών κινηματογράφων και θεάτρων, που έχουν παραταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 22 του ν. 2741/1999 παρατείνονται από τότε που έληξαν μέχρι την 31.12.2002. Κατά της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν λόγω λήξης της μίσθωσης χειμερινών και θερινών κινηματογράφων και θεάτρων χωρεί ανακοπή λόγω της εκ του νόμου παράτασης αυτών των μισθώσεων. Με την άσκηση της ανακοπής χορηγείται από τον δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου αναστολή εκτέλεσης" 55 ΕλΣυν/6 Τμ/36/2008 Το Τμήμα αίρει την αμφιβολία και αποφαίνεται ότι τροποποιητική, προγενέστερης συμπληρωματικής, σύμβαση, η οποία ως συναφθείσα πριν από την έναρξη ισχύος του άρθρου 8 παρ.1 του ν.2741/1999 δεν ελέγχεται, καθόσον ο έλεγχος της τροποποιητικής αυτής σύμβασης θα οδηγούσε ανεπίτρεπτα στον παρεμπίπτοντα έλεγχο της ήδη συναφθείσας τροποποιούμενης σύμβασης, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 19 παρ.7 του π.δ.774/1980. Περαιτέρω, κρίθηκε ότι σε περίπτωση που η αρχική (κύρια) σύμβαση δεν υποβλήθηκε σε έλεγχο νομιμότητας ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου λόγω ποσού, ελέγχεται όταν συναθροιζόμενο το ποσό της με το ποσό της συμπληρωματικής σύμβασής της, υπερβαίνουν το όριο του ενός εκατομμυρίου(1.000.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., ώστε να μη δίδεται η ευχέρεια στη Διοίκηση να συνάπτει ανέλεγκτα συμβάσεις με τη μέθοδο της κατάτμησης των πιστώσεων. Ομως, ο ως άνω δικαιολογητικός λόγος δεν συντρέχει όταν η κύρια σύμβαση δε υπήχθη στον έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επειδή κατά το χρόνο κατάρτισής της δεν είχε ακόμα θεσπιστεί νομοθετικά ο έλεγχος αυτός, οπότε δεν τίθεται ζήτημα κατάτμησης των πιστώσεων και αποφυγής του ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό της αρχικής σύμβασης, αλλά αυτοτελώς το οικονομικό αντικείμενο της συμπληρωματικής. ΕλΣυν/6 Τμ/3041/2010 Συμπληρωματικές συμβάσεις. Εκτελεσμένες συμβάσεις Ο έλεγχος νομιμότητας που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο επεκτείνεται και στην περίπτωση των συμπληρωματικών συμβάσεων ανεξαρτήτως ποσού, εφόσον η αρχική αυτών σύμβαση υπήχθη στον έλεγχο νομιμότητας. Εξάλλου, ο έλεγχος νομιμότητας που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ειδικός προληπτικός έλεγχος, ο οποίος αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων και ασκείται κατά το στάδιο προ της υπογραφής και, κατά μείζονα λόγο, προ της ενάρξεως της εκτέλεσης των οικείων συμβάσεων. Αποσκοπεί, αφενός μεν στην εξασφάλιση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων σημαντικού οικονομικού αντικειμένου και αφετέρου στην πρόληψη τυχόν παραλείψεων ή παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας και, άρα, στην αποφυγή κατάρτισης μη νόμιμων συμβάσεων. Υπό την έννοια αυτή, ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου προϋποθέτει σύμβαση « υπό εκτέλεση», σύμβαση, δηλαδή της οποίας οι υπηρεσίες πρόκειται να παρασχεθούν, με βάση την ελεγχθείσα, και κριθείσα ως νόμιμη, σχετική διαδικασία, που απολήγει στην υπογραφή της οι¬κείας σύμβασης και όχι σύμβαση η οποία έχει ήδη εκτελεσθεί, έστω και μερικώς, καθώς στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος θα ήταν κατασταλτικός. Μη τήρηση της διαδικασίας του εν λόγω ελέγχου από το αρμόδιο Κλιμάκιο του Έλεγκτικού Συνεδρίου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ακυρότητα της σύμβασης. Ο εκ των υστέρων έλεγχος δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες συνήφθησαν και εκτελέστηκαν χωρίς να έχουν υποβληθεί για έλεγχο νομιμότητας στο Έλεγκτικό Συνέδριο, είναι δυνατός μόνο μετά από ειδική νομοθετική ρύθμιση, σε εξαιρετικές 26 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 περιπτώσεις και για λόγους υπερέχοντος δημόσιου συμφέροντος, που αφορά σε συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων. Δοθέντος ότι η σύναψη των δημόσιων συμβάσεων δεν έχει αφεθεί στην ελεύθερη δικαιοπρακτική δράση των διοικητικών οργάνων, αλλά έχει υπαχθεί σε σειρά δημοσιονομικών και άλλων περιορισμών και ότι οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ.1 του ν.2741/1999, ως ειδικότερες και νεότερες, κατισχύουν αυτών του Αστικού Κώδικα, δεν απολείπεται, αναφορικά με τις υπαγό¬μενες στον έλεγχο του Έλεγκτικού Συνεδρίου συμβάσεις, περιθώριο αναλογικής εφαρμογής του άρθρου 183 ΑΚ, ούτως ώστε να είναι δυνατή η επικύρωση άκυρης σύμβασης, σε περίπτωση που αυτή υποβληθεί προς έλεγχο στο Έλεγκτικό Συνέδριο μετά τη σύναψή της και ο έλεγχος αποβεί αρνητικός. Σε περίπτωση που υποβληθεί στο Κλιμάκιο σύμβαση, μη εμπίπτουσα στις προαναφερόμενες εξαιρέσεις, η οποία έχει υπογραφεί και έχει ήδη αρχίσει να εκτελείται, το Κλιμάκιο στερείται πλέον της χρονικής αρμοδιότητας να προβεί στον έλεγχο νομιμότητάς της και οφείλει να απόσχει από αυτόν. ΕλΣυν/ΣΤ Κλιμ/50/2010 Το Κλιμάκιο απέχει του ελέγχου του υποβαλλόμενου σχεδίου τροποποιητικής σύμβασης, με την οποία τροποποιούνται βασικοί όροι αρχικής σύμβασης, δοθέντος ότι δεν υπάγεται στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Έλεγκτικού Συνεδρίου τροποποιητική σύμβαση, διαλαμβάνουσα όρους που τελούν σε άμεση συνάρτηση με συγκεκριμένους όρους της τροποποιούμενης και για το λόγο αυτό στερούμενης αυτοτέλειας σύμβασης, αφού ο έλεγχός της θα κατέτεινε, έστω και έμμεσα, στον έλεγχο της αρχικής σύμβασης, η οποία αν και συναφθείσα μετά την ισχύ του άρθρου 8 παρ.1 του ν.2741/1999, δεν υπήχθη στον έλεγχο αυτό, με συνέπεια να μην μπορεί ούτε τώρα να υπαχθεί στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ούτε η ίδια ούτε και η τροποποιητική αυτής. ΕλΣυν/Ζ.Κλ/365/2009 "2. Το άρθρο 19 παρ. 7 του Οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου (π.δ/μα 774/1980, ΦΕΚ 189 Α΄), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α΄) και ισχύει μετά την αντικατάστασή της από το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄) και την τροποποίησή της από το άρθρο 2 του ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242 Α΄) ορίζει ότι: «Για τις προμήθειες αγαθών του άρθρου 1 του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α΄), η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών ή ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ, καθώς και για την εκτέλεση έργων από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις δημόσιες επιχειρήσεις ή Οργανισμούς, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών ή δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (2.900.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας της οικείας συμβάσεως, πριν από τη σύναψή της, από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, όταν το προϋπολογιζόμενο οικονομικό αντικείμενό τους υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών ή ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ.». Εν συνεχεία, με το άρθρο 12 παρ. 27 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α΄), ορίστηκε ότι «α) Ο προβλεπόμενος από τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 19 του Π.δ. 774/1980 ... έλεγχος νομιμότητας επί των συμβάσεων προμήθειας αγαθών του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α'), παροχής υπηρεσιών και για την εκτέλεση έργων διενεργείται υποχρεωτικά, πριν από τη σύναψή τους, από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ.» Εξάλλου, το άρθρο 19 του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266 Α΄) ορίζει ότι «...για τον προσδιορισμό του ποσού της προϋπολογιζόμενης δαπάνης των οικείων συμβάσεων δεν λαμβάνεται υπόψη ο αναλογών φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ...». 3. Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει, πριν από την υπογραφή τους, τη νομιμότητα των δημοσίων συμβάσεων, εφόσον η προϋπολογιζόμενη γι’ αυτές δαπάνη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο αναλογών φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ. Συνεπώς, δημόσιες συμβάσεις, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων είναι κατώτερη του ανωτέρω ποσού, απαραδέκτως υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο νομιμότητας και το αρμόδιο Κλιμάκιο, στο οποίο εισήχθη η υπόθεση, οφείλει να απόσχει να αποφανθεί επ’ αυτής (βλ. 275, 135, 104, 81/2006 πράξεις παρόντος Κλιμακίου)." ΕλΣυν/κλ.Ζ/159/2008 Για την άσκηση, όμως, της γενικής επί όλων των ανωτέρω συμβάσεων αρμοδιότητας ελέγχου που ανατέθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο με την ως άνω διάταξη του Συντάγματος δηλαδή της αρμοδιότητας πέραν αυτής που ανατέθηκε στο Συνέδριο για τον έλεγχο συμβάσεων προμηθειών αγαθών, εκτέλεσης έργου και παροχής υπηρεσιών με το άρθρο 8 παρ. 1 ν. 2741/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3060/2002 απαιτείται, περαιτέρω, η έκδοση νόμου εκτελεστικού της διάταξης αυτής του Συντάγματος με τον οποίο θα επεκτείνεται ο υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σε άλλες κατηγορίες συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας υπό τον όρο ότι η ευχέρεια αυτή του κοινού νομοθέτη δεν μπορεί να επεκταθεί σε σημείο που να καταλυθεί η γενική ελεγκτική αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των δημοσίων συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας, η διατήρηση της οποίας τίθεται ως όριο στη σχετική νομοθετική ευχέρεια ( Πράξη VI Τμ. 70/2003). ΕλΣυν/Κλ.Ζ/140/2009 Στο άρθρο 98 παρ. 1 εδ. β΄ του Συντάγματος, όπως αναθεωρήθηκε με το από 6.4.2001 Ψήφισμα της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής (ΦΕΚ Α΄ 84/17.4.2001), ορίζεται ότι «1. Στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως: α) ... β) Ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη αυτή όπως νόμος ορίζει ...». Από την προαναφερόμενη διάταξη συνάγεται ότι σε προληπτικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο υπάγονται, πλέον, όλες ανεξαιρέτως οι συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενοι είναι το Δημόσιο ή άλλο Νομικό Πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη αυτή, όπως οι συμβάσεις αυτές ειδικότερα θα καθοριστούν από το νόμο (κατά κατηγορία - είδος 27 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 συμβάσεων ή ύψος ποσού) και τέτοιες είναι οι συμβάσεις που συνάπτονται είτε μεταξύ διαφόρων φορέων της δημόσιας διοίκησης (ομοιογενείς συμβάσεις) είτε μεταξύ ενός φορέα της δημόσιας διοίκησης (ανεξαρτήτως της μορφής της νομικής του οργάνωσης) και ενός ιδιώτη (ετερογενείς συμβάσεις). Αντίθετη άποψη σύμφωνα με την οποία στον ανωτέρω έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εμπίπτουν μόνο οι εξ’ επαχθούς αιτίας συμβάσεις, ήτοι οι συμβάσεις εκείνες κατά τις οποίες α) ο δημόσιος φορέας και ο αντισυμβαλλόμενός του συνομολογούν στην ανταλλαγή παροχών (αμφοτεροβαρείς συμβάσεις), β) προέχον κίνητρο για τον ως άνω αντισυμβαλλόμενο είναι το κέρδος και γ) ο εν λόγω αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας τον εκ των πράξεων και επιλογών του οικονομικό - επιχειρηματικό κίνδυνο δε βρίσκει έρεισμα στο γράμμα αλλά ούτε και στη βούληση του συνταγματικού νομοθέτη, σκοπός του οποίου είναι η εξασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας στην εν γένει συμβατική δραστηριότητα του Δημοσίου και των άλλων φορέων της δημόσιας διοίκησης, από την άσκηση της οποίας αναλαμβάνονται σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή των ειδικότερων προϋπολογισμών τους. Για την άσκηση, όμως, της ως άνω γενικής επί όλων των ανωτέρω συμβάσεων αρμοδιότητας ελέγχου που ανατέθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο με την ως άνω διάταξη του Συντάγματος δηλαδή της αρμοδιότητας πέραν αυτής που ανατέθηκε στο Συνέδριο για τον έλεγχο συμβάσεων προμηθειών αγαθών, εκτέλεσης έργου και παροχής υπηρεσιών με το άρθρο 8 παρ. 1 ν. 2741/1999, όπως αυτή ισχύει, απαιτείται, περαιτέρω, η έκδοση νόμου εκτελεστικού της διάταξης αυτής του Συντάγματος με τον οποίο θα επεκτείνεται ο υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σε άλλες κατηγορίες συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας υπό τον όρο ότι η ευχέρεια αυτή του κοινού νομοθέτη δεν μπορεί να επεκταθεί σε σημείο που να καταλυθεί η γενική ελεγκτική αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των δημοσίων συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας, η διατήρηση της οποίας τίθεται ως όριο στη σχετική νομοθετική ευχέρεια (Πράξη VI Τμ. 70/2003, Ζ΄ Κλιμ. 42, 159/2008). ΕΣ/Τ6/36/2008 .Περαιτέρω, από το συνδυασμό της διάταξης αυτής και των αναφερόμενων στην προηγούμενη σκέψη συνάγεται ότι ο ασκούμενος από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας επεκτείνεται και στην περίπτωση συμβάσεων, οι οποίες, ανεξάρτητα από το οικονομικό αντικείμενό τους, τροποποιούν τους όρους κύριων ή συμπληρωματικών συμβάσεων που έχουν υποβληθεί στον ανωτέρω έλεγχο, καθόσον σκοπός των διατάξεων που προεκτέθηκαν είναι η θεσμοθέτηση μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής διαδικασίας ελέγχου της νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων, ο έλεγχος δε αυτός θα ανατρεπόταν ή θα καθίστατο αλυσιτελής στην περίπτωση που θα παρεχόταν στη Διοίκηση η ευχέρεια να συνάπτει ανέλεγκτα συμβάσεις που τροποποιούν τους όρους εκτέλεσης του αντικειμένου της αρχικής σύμβασης και συνεπάγονται επαύξηση της δαπάνης της (βλ. Πράξ. Ζ΄ Κλιμ. 1/2005 και 41/2005). Στην περίπτωση όμως που η κύρια ή συμπληρωματική σύμβαση έχει συναφθεί σε προγενέστερο χρονικό σημείο από το χρόνο έναρξης ισχύος του άρθρου 8 του ν. 2741/1999 και της δι’ αυτού θέσπισης του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η τροποποιητική αυτών σύμβαση δεν μπορεί να υπαχθεί στον ανωτέρω έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Και τούτο διότι η τροποποίηση μιας δημόσιας σύμβασης όταν αυτή δεν αναφέρεται γενικώς και αορίστως στην τροποποιούμενη αλλά τροποποιεί συγκεκριμένους όρους επιφέρει άμεση λειτουργική συσχέτιση της τροποποιούμενης σύμβασης με την τροποποιητική, με συνέπεια η τελευταία να μην έχει το χαρακτήρα αυτοτελούς συμβάσεως και από ουσιαστική άποψη να καθίσταται αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης που τροποποιείται, ο δε τυχόν έλεγχος της τροποποιητικής θα είχε ως αποτέλεσμα να ελέγχονται ευθέως ή παρεμπιπτόντως οι τροποποιούμενες συμβάσεις μετά τη σύναψή τους και όχι προληπτικά και ενδεχομένως αφού έχει ολοκληρωθεί και η εκτέλεσή τους, γεγονός που υπερακοντίζει τη βούληση του κοινού νομοθέτη, ο οποίος δεν θέλησε να επεκτείνει το θεσπιζόμενο από τη διάταξη του άρθρου 8 παρ.1 του ν. 2741/1999 έλεγχο νομιμότητας και στις συμβάσεις που καταρτίστηκαν πριν από την ισχύ της, ούτε να αλλοιώσει τον προβλεπόμενο από την ίδια τη διάταξη χαρακτήρα του ελέγχου αυτού, ο οποίος είναι αμιγώς προληπτικός. Κατά συνέπεια, κατά την έννοια του άρθρου 19 παρ. 7 του π.δ. 774/1980, όπως ισχύει, δεν υπάγεται στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου τροποποιητική σύμβαση, διαλαμβάνουσα όρους που τελούν σε άμεση συνάρτηση με συγκεκριμένους όρους της τροποποιούμενης και για το λόγο αυτό στερούμενη αυτοτέλειας, αφού ο έλεγχος της θα κατέτεινε, έστω και έμμεσα, στον έλεγχο της αρχικής σύμβασης, η οποία ως συναφθείσα πριν από την έναρξη ισχύος της θεσπίσασας τον προληπτικό έλεγχο διάταξης του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2741/1999, δεν υπήχθη ούτε μπορεί πλέον να υπαχθεί σε προληπτικό έλεγχο από το κατά χρόνον αναρμόδιο Ελεγκτικό Συνέδριο. ΕΣ/ΚΛ.Ζ./226/2006 Τα σχέδια των παραπάνω συμβάσεων με τα στοιχεία της υποκείμενης διαδικασίας ανάδειξης των αναδόχων παροχής των σχετικών υπηρεσιών παραδεκτώς εισάγονται για έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2741/1999 (Α΄ 199), όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 2 του ν. 3060/2002 (Α΄ 242), 9 παρ. 3 του ν. 3090/2002 (Α΄ 329) και 12 παρ. 27 του ν. 3310/2005. Το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιλαμβάνεται του ελέγχου νομιμότητας των σχεδίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ. και των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων, σύμφωνα με την οικεία διακήρυξη, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 ευρώ, χωρίς να υποκαθιστά τα αρμόδια όργανα στην ουσιαστική εκτίμηση των πραγμάτων και χωρίς να ελέγχει την ορθότητα των τεχνικών κρίσεων της Διοίκησης ή τις κρίσεις σκοπιμότητας. Με τις προαναφερόμενες διατάξεις γίνεται έντονη υπόμνηση ταχείας διεκπεραίωσης του ελέγχου νομιμότητας, η δε τριακονθήμερη προθεσμία που τάσσεται για την ολοκλήρωσή του δεν έχει αποκλειστικό αλλά ενδεικτικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου η τυχόν παραβίασή της δεν συνεπάγεται ακυρότητα της πράξης του Κλιμακίου (πρβλ ΣτΕ 3385/1990, 1127/2000, βλ. Πράξεις Ζ΄ Κλ. Ελ. Συν. 98/2006, 163, 132,116/2005, Ε΄ Κλ. Ελ. Συν. 101, 97, 81/2005 κ.α.). ΕΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΑ-ΟΛΟΜ./3η/2005 Κατόπιν τούτων, το παραπεμπόμενο στην Ολομέλεια ζήτημα για την «ισχύ» 28 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 Κρατικές προμήθειες 1.Το πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980 <Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων κ.λπ.> (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 2145/1993 (Φεκ 88Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως : «Για τις προμήθειες αγαθών του άρθρου 1 του Ν. 2286/ 1995 (ΦΕΚ 19 Α΄), η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών ή ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ, καθώς και για την εκτέλεση έργων από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών ή δύο πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία εκφέρεται αρνητική κρίση ως προς τη νομιμότητα σύμβασης, που υποβλήθηκε στον έλεγχό του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του Οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως αυτές προστέθηκαν και τροποποιήθηκαν στη συνέχεια με τα άρθρα 8 παρ. 1 του ν. 2741/1999, 2 του ν. 3060/2002 και 9 παρ. 3 του ν. 3090/2002, σε περίπτωση που επί του ζητήματος, στο οποίο εντοπίσθηκε η πλημμέλειά της, επακολουθήσει αντίθετη απόφαση ασφαλιστικών μέτρων της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, απορριπτική της ενώπιόν της υποβληθείσης κατά τις διατάξεις του ν. 2522/1997 σχετικής αίτησης, έχει τεθεί σε εσφαλμένη βάση, καθόσον δεν ανακύπτει θέμα ισχύος ή μη της πράξης αυτής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά ζήτημα δέσμευσης ή μη της αναθέτουσας αρχής από την πράξη αυτή, ζήτημα στο οποίο σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις για τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τα εκτεθέντα ανωτέρω προσήκει η απάντηση ότι η περιέχουσα αρνητική κρίση για τη νομιμότητα σύμβασης πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεσμεύει σε κάθε περίπτωση την αναθέτουσα αρχή να μην προβεί στην υπογραφή της, η οποία, εάν ενεργήσει αντιθέτως, υπογράψει δηλαδή τη σύμβαση, παραβιάζει τις ως άνω διατάξεις, με συνέπεια και οι ερειδόμενες στη σύμβαση αυτή δαπάνες να μην είναι νόμιμες. ΕΣ/ΚΛΙΜ Ζ/19/2009 Προγραμματικές συμβάσεις.Προσυμβατικός έλεγχος.Στην περίπτωση, όμως, που η κύρια ή συμπληρωματική σύμβαση, παρόλο που έχει συναφθεί σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο από το χρόνο έναρξης ισχύος του άρθρου 8 του ν. 2741/1999 και της δι’ αυτού θέσπισης ως υποχρεωτικού του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν υπήχθη για οποιοδήποτε λόγο στον έλεγχο αυτό, η τροποποιητική αυτών σύμβαση δεν μπορεί να υπαχθεί στον ανωτέρω έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τούτο, διότι η τροποποίηση μιας δημόσιας σύμβασης, όταν αυτή δεν αναφέρεται γενικώς και αορίστως στην τροποποιούμενη, αλλά τροποποιεί συγκεκριμένους όρους, επιφέρει άμεση λειτουργική συσχέτιση της τροποποιούμενης σύμβασης με την τροποποιητική, με συνέπεια η τελευταία να μην έχει το χαρακτήρα αυτοτελούς συμβάσεως και από ουσιαστική άποψη να καθίσταται αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης που τροποποιείται, ο δε τυχόν έλεγχος της τροποποιητικής θα είχε ως αποτέλεσμα να ελέγχονται ευθέως ή παρεμπιπτόντως οι τροποποιούμενες συμβάσεις μετά τη σύναψή τους και όχι προληπτικά και ενδεχομένως αφού θα έχει ολοκληρωθεί και η εκτέλεσή τους, γεγονός που υπερακοντίζει τη βούληση του κοινού νομοθέτη, ο οποίος δεν θέλησε να επεκτείνει το θεσπιζόμενο από τη διάταξη του άρθρου 8 παρ.1 του ν. 2741/1999 έλεγχο νομιμότητας και στις συμβάσεις που καταρτίστηκαν μεν υπό την ισχύ της, πλην δεν υπήχθησαν στον εν λόγω έλεγχο, ούτε να αλλοιώσει τον προβλεπόμενο από την ίδια τη διάταξη χαρακτήρα του ελέγχου αυτού, ο οποίος είναι αμιγώς προληπτικός. Κατά συνέπεια, κατά την έννοια του άρθρου 19 παρ. 7 του π.δ. 774/1980, όπως ισχύει, δεν υπάγεται στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου τροποποιητική σύμβαση, διαλαμβάνουσα όρους που τελούν σε άμεση συνάρτηση με συγκεκριμένους όρους της τροποποιούμενης και για το λόγο αυτό στερούμενη αυτοτέλειας, αφού ο έλεγχός της θα κατέτεινε, έστω και έμμεσα, στον έλεγχο της αρχικής σύμβασης, η οποία, αν και συναφθείσα μετά την έναρξη ισχύος της θεσπίσασας τον προληπτικό έλεγχο διάταξης του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2741/1999, δεν υπήχθη στον έλεγχο αυτό, με συνέπεια να μην μπορεί ούτε τώρα να υπαχθεί στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ούτε η ίδια αλλά ούτε και η τροποποιητική της (πρβλ. Πρ. VΙ Τμ. 36/2008, βλ. Πρ. Ζ΄ Κλιμακίου 153, 171/2008, ΣΤ ΄ Κλιμακίου 167, 94, 85, 45, 31/2008 και Ε΄ Κλιμακίου 231/2008). ΕΣ/Τ4/13/2002 Είναι δυνατή η κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοικτού διαγωνισμού στον εξαρχής μοναδικό υποψήφιο, χωρίς να δημιουργείται έλλειψη ανταγωνισμού, αφού η ύπαρξη περισσότερων διαγωνιζομένων δεν τίθεται από το νόμο ως προϋπόθεση της συνεχίσεως της διαδικασίας ή της αναθέσεως του διαγωνισμού, δεδομένων μάλιστα των ευχερειών που παρέχονται στη Διοίκηση από την προαναφερόμενη διάταξη (επανάληψη ή ματαίωση του διαγωνισμού) (βλ. Πρακτικά Ολομ. Ε.Σ. 24ης γεν.συν./23.11.1998)υπό την προϋπόθεση της τηρήσεως από την αναθέτουσα αρχή των προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων 4 του π.δ/τος 394/1996 και 8 παρ. 6 β' του ν.2741/1999 διατυπώσεων δημοσιότητας ΕΣ/Τ4/112/2000 Μη τηρηση της διαδικασίας του άρθρου 8 του ν. 2741/1999, καθόσον δεν διενεργήθηκε έλεγχος νομιμότητας της οικείας συμβάσεως - πριν από τη σύναψή της - από το αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 29 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (2.900.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας της οικείας συμβάσεως, πριν από τη σύναψή της, από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, όταν το προϋπολογιζόμενο οικονομικό αντικείμενό τους υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών ή ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ. Εάν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος, η σύμβαση που συνάπτεται είναι άκυρη. Για το σκοπό του ελέγχου υποβάλλεται στο Κλιμάκιο από τον αρμόδιο Υπουργό ή φορέα ο φάκελος με όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, ιδίως δε αυτά των οποίων η έλλειψη επιφέρει κατά την κείμενη νομοθεσία τον αποκλεισμό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. Τα έγγραφα και τα στοιχεία, η έλλειψη των οποίων επιφέρει τον αποκλεισμό της επιχείρησης από το διαγωνισμό, μπορούν να συμπληρωθούν (υποβληθούν) και μετά την υποβολή των λοιπών δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό, αλλά πριν την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Ο αρμόδιος Υπουργός ή φορέας μπορεί να ζητεί τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και για επί μέρους φάσεις της σχετικής διαδικασίας που προηγούνται της σύναψης της οικείας συμβάσεως. Ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη διαβίβαση σε αυτό του σχετικού φακέλου. Τα Κλιμάκια συγκροτούνται από έναν Σύμβουλο και δύο Παρέδρους. Τον Πάρεδρο μπορεί να αναπληρώνει Εισηγητής με διετή τουλάχιστον υπηρεσία, στην οποία συνυπολογίζεται και η υπηρεσία του ως δόκιμου Εισηγητή Αιτήσεις ανακλήσεως των Πράξεων των Κλιμακίων σε περίπτωση πλάνης περί τα πράγματα ή το νόμο υποβάλλονται στη γραμματεία του αρμόδιου τμήματος από αυτόν που έχει σπουδαίο έννομο συμφέρον προς τούτο ή από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας χάριν του δημοσίου συμφέροντος, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της Πράξεως του Κλιμακίου στον οικείο φορέα και στον Γενικό Επίτροπο. Η αίτηση ανακλήσεως κοινοποιείται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με επιμέλεια του αιτούντος, σε καθέναν που έχει έννομο συμφέρον. Ο Πρόεδρος του Τμήματος μπορεί να διατάξει τη γνωστοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο της αιτήσεως ανακλήσεως και σε άλλους που έχουν κατά την κρίση του έννομο συμφέρον. Στις περιπτώσεις ασκήσεως αιτήσεως ανακλήσεως έχουν δικαίωμα να υποβάλουν σημειώματα και αυτοί που έχουν έννομο συμφέρον μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση των αιτήσεων στη Γραμματεία του αρμόδιου Τμήματος. Η προθεσμία για την υποβολή σημειωμάτων μπορεί να παραταθεί για τρεις (3) ακόμη εργάσιμες ημέρες. Τις αιτήσεις ανακλήσεως εξετάζει Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο και αποφαίνεται επ’ αυτών μέσα σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεσή τους. Άλλη αίτηση ανακλήσεως δεν επιτρέπεται. Το ίδιο Τμήμα εκδικάζει και την άρση της αμφισβήτησης για την έννοια των διατάξεων τυπικού νόμου, αν εκδόθηκαν γι’ αυτές αντίθετες Πράξεις ή Πρακτικά Κλιμακίων ή συνθέσεων αυτών ή υπάρχει αμφιβολία για την αληθινή έννοια αυτών. Η αμφισβήτηση φέρεται ενώπιον του Τμήματος με πρωτοβουλία αυτού που έχει έννομο συμφέρον ή αυτεπαγγέλτως από τον προεδρεύοντα του οικείου Κλιμακίου ή από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε περίπτωση αμφιβολίας η οικεία σύνθεση του Κλιμακίου παραπέμπει αμέσως το ζήτημα στο Τμήμα με πρακτικό της. Το Τμήμα οφείλει να εκδώσει πράξη άρσεως της αμφισβήτησης ή της αμφιβολίας μέσα σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση αυτής στη Γραμματεία του56» 57 58 56 Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3060/2002, ΦΕΚ-242 Α’ Ν. 2947/2001, ΦΕΚ-228 Α, παρ. 1 του άρθρου 6: “1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α’) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:«Για τα Ολυμπιακά έργα και τα έργα υποδομής, 57 30 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α΄) προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως ακολούθως: <Η παράλειψη εμπρόθεσμης παροχής των αναγκαίων στοιχείων ή η παροχή ανακριβών στοιχείων για την ένταξη προμήθειας στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών συνιστά πειθαρχικό αδίκημα των αρμόδιων, για τη συλλογή και την υποβολή των παραπάνω στοιχείων, υπαλλήλων>. 3. Το άρθρο 3 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως : <1.Για τις προμήθειες αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας των φορέων του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, αρμόδια είναι η Επιτροπή που συνιστάται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137Α΄). 2. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Υπουργός του Υπουργείου που είναι αρμόδιο για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης ή για την εποπτεία του φορέα που συνάπτει και εκτελεί τη σύμβαση, αναπληρούμενος στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου αυτού. Στη σύνθεση της Επιτροπής μετέχει και ένας εκπρόσωπος από κάθε κόμμα που αναγνωρίζεται κατά τον Κανονισμό της Βουλής, καθώς και ένας τουλάχιστον Σύμβουλος του Συμβουλίου της Επικρατείας ή Αρεοπαγίτης ή Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρό του. Τα κόμματα ορίζουν τους εκπροσώπους τους, με τους αναπληρωτές τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που θα κοινοποιηθεί σε αυτά σχετικό έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που τα κόμματα δεν ορίσουν εκπροσώπους μέσα στην προθεσμία αυτήν, οι αντίστοιχες θέσεις καλύπτονται από Συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου υποδεικνυόμενους από τον Πρόεδρος του. 3. Η επιλογή των προμηθειών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής του παρόντος άρθρου γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π.) 4.Η Επιτροπή αποφασίζει για το είδος της διαδικασίας που θα τηρηθεί, για το φορέα διενέργειας των διαδικασιών της προμήθειας και για την κατακύρωση, ανάθεση ή ματαίωση της προμήθειας. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της. Στην Επιτροπή εισηγούνται για όλα τα θέματα των αρμοδιοτήτων της εκπρόσωποι των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, συνεπικουρούμενοι κάθε φορά από εκπροσώπους του φορέα για τον οποίο προορίζεται η συγκεκριμένη που αναφέρονται στα προεδρικά διατάγματα 158/2000 (ΦΕΚ 139 Α’), 159/2000 (ΦΕΚ 139 Α’) και 220/2000 (ΦΕΚ 190 Α’), όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν, καθώς και για τις υπηρεσίες και προμήθειες που συνδέονται με τα έργα αυτά, οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή για την ολοκλήρωση του ελέγχου των οικείων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη σύναψη τους, συντέμνονται σε τριάντα (30) ημέρες αντίστοιχα.» Ν. 3193/2003, ΦΕΚ-266 Α’, άρθρο 19 : «Η αληθής έννοια των δύο πρώτων εδαφίων της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄) με τα οποία αντικαταστάθηκε εν μέρει η παράγραφος 7 του άρθρου 19 του Π.Δ. 774/1980 "περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων κ.λπ." (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α΄) και τροποποιήθηκε με τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου μόνης του άρθρου 2 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242 Α΄) είναι ότι για τον προσδιορισμό του ποσού της προϋπολογιζόμενης δαπάνης των οικείων συμβάσεων δεν λαμβάνεται υπόψη ο αναλογών φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.). Η ισχύς της παρούσας ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου» 58 31 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 προμήθεια. Ο πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να ορίζει ειδικό εισηγητή ή εισηγητές, εφόσον αυτό απαιτείται από τη φύση του συζητούμενου θέματος. Οι εισηγητές συμμετέχουν στην Επιτροπή χωρίς δικαίωμα ψήφου. 5.Στα μέλη της Επιτροπής, με εξαίρεση Υπουργούς και Γενικού Γραμματείς, χορηγείται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης. 6. Επιτροπές που έχουν συσταθεί πριν από την έκδοση του παρόντος και έχουν επιληφθεί συγκεκριμένων προμηθειών εξακολουθούν να ασκούν το έργο τους μέχρι την ολοκλήρωση του. 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζεται καθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.>.59 4. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 2286/1995 προστίθεται παράγραφος ως εξής : <Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται τα σχετικά με την υποβολή στη Γενική Διεύθυνση των Κρατικών Προμηθειών, από οποιονδήποτε φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ανεξάρτητα από την υπαγωγή του ή μη στις διατάξεις του ν. 2286/1995) , πριν από την έκδοση διακήρυξης προμήθειας οποιουδήποτε αγαθού, στοιχείων και βεβαιώσεων από τις οποίες να προκύπτει ότι οι προδιαγραφές που τίθενται διασφαλίζουν τη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού . Ειδικότερα από τα παραπάνω πρέπει να προκύπτει ότι οι προδιαγραφές είναι σαφείς, ότι δεν αφορούν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου επεξεργασίας, που έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα. Στα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αναφέρονται επίσης ευρωπαϊκά ή άλλα διεθνή πρότυπα, τεχνικές εγκρίσεις και κοινές τεχνικές προδιαγραφές που τυχόν υπάρχουν για το υπό προμήθεια είδος. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι περιπτώσεις προμηθειών για τις οποίες απαιτείται ειδική αιτιολόγηση, ιδίως όταν ο ορισμός ειδικών τεχνικών προδιαγραφών, κατά παρέκκλιση των παραπάνω αναφερόμενων προϋποθέσεων, σχετίζεται με τη φύση του υπό προμήθεια προϊόντος, καθώς και όταν ο αριθμός των προμηθευτών που διεθνώς μπορούν να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές που ορίζονται οι συνέπειες της μη υποβολής όλων των παραπάνω στοιχείων>. 5.α. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως : <1.Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστάται Επιτροπή Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π.) με γραμματεία προς εξυπηρέτησης της. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. ΜΕ απόφαση του ίδιου Υπουργού εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας της. Ν. 3065/2002, ΦΕΚ-251 Α’ παρ. 35 του άρθρου : «α) Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄), η φράση «με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το εδάφιο γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄)» αντικαθίσταται από τη φράση «με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και του Υπουργού του Υπουργείου που είναι αρμόδιος για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης ή για την εποπτεία του φορέα που συνάπτει και εκτελεί τη σύμβαση». β) Στο εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄), η φράση «του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου» αντικαθίσταται από τη φράση «του Υπουργού Ανάπτυξης»» 59 32 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 Οι αρμοδιότητες της Ε.Π.Π.Π. συνίστανται σε παροχή γνώμης σε κάθε θέμα που αναφέρεται ή προκύπτει από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 2. Η Ε.Π.Π.Π συγκροτείται από : α.το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως Πρόεδρο , αναπληρούμενο από το Γενικό Διευθυντή Κρατικών Προμηθειών. β. ένα (1) Διευθυντή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας αναπληρούμενο από Τμηματάρχη βαθμού Α΄. γ. ένα (1) Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών αναπληρούμενο από Τμηματάρχη βαθμού Α΄. δ. τρεις (3) Διευθυντές του Υπουργείου Ανάπτυξης, που υπηρετούν αντίστοιχα στις Γενικές Γραμματείες Εμπορίου, Βιομηχανίας και Έρευνας και Τεχνολογίας, αναπληρούμενους από Τμηματάρχες βαθμού Α΄, που υπηρετούν στις αντίστοιχες Γενικές Γραμματείες, ε. ένα (1) Διευθυντή της Τράπεζας της Ελλάδος αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του, στ. έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κόμμα που αναγνωρίζεται κατά τον Κανονισμό της Βουλής, ζ. από έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (Ε.Ν.Α.Ε.). η. έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) θ. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματικών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε). ι. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε) ια. έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε..Ε). ιβ. από έναν (1) εκπρόσωπο των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ιγ. έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και ιδ. έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.) Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται, με ισάριθμους αναπληρωτές, από τους αρμοδίους φορείς. Ως εισηγητής χωρίς ψήφο στην Επιτροπή συμμετέχει ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος του Υπουργείου Ανάπτυξης, επικουρούμενος στο έργο του από τον υπάλληλο που ασχολείται με το θέμα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον από τη φύση του προς συζήτηση θέματος απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, αναθέτει την εισήγηση του 33 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 συγκεκριμένου θέματος και σε τρίτο που δεν έχει σχέση με τους φορείς που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή. Γραμματείς ορίζονται δύο υπάλληλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης. β. Στο άρθρο 6 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α΄) προστίθεται παράγραφος 6, η οποία έχει ως ακολούθως : <6. Η Ε.Π.Π.Π. εισηγείται στον αρμόδιο για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας Υπουργό ή στον εποπτεύοντα το φορέα που συνάπτει και εκτελεί τη σύμβαση προμήθειας Υπουργό τη διενέργεια δειγματοληπτικών και άλλων ελέγχων παραλαβής με συγκεκριμένο αντικείμενο ως προς την ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των προμηθευθέντων αγαθών, έλεγχο αποθεμάτων ή έρευνα άλλων θεμάτων που σχετίζονται με τις προμήθειες” 6. α. Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 301/1976 (ΦΕΚ 91 Α΄)προστίθεται περίπτωση ι΄, που έχει ως εξής : <ι.Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων>. Στο τεύχος αυτό καταχωρούνται όλες οι προκηρύξεις διαγωνισμών προμηθειών του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α) και διαγωνισμών δημοσίων έργων του άρθρου 2 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄) όπως ισχύει.> β. Από τη δημοσίευση του παρόντος και εφεξής δημοσιεύεται υποχρεωτικά, με μέριμνα του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, περίληψη των ουσιωδών στοιχείων της προκήρυξης των διαγωνισμών των προμηθειών του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α Α΄) και των διαγωνισμών δημόσιων έργων του άρθρου 2 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23Α΄) όπως ισχύει στο <Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων> της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Το τεύχος αυτό εκδίδεται τακτικώς εβδομαδιαίως. γ. Στο εδάφιο α΄της παραγράφου 1 και στο εδάφιο α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266Α΄) <Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου ΚΚ.Π.Δ.)>, οι λέξεις <από την ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο> αντικαθίστανται με τις λέξεις <από την ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον ελληνικό τύπο>. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση. δ. Η πρώτη πρόταση της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του π.δ. 609/1985 <Κατασκευή δημοσίων έργων> αντικαθίσταται ως ακολούθως : <Περίληψη της διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας δημοσιεύεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την διεξαγωγή της στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες>.60 7.α. Στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α΄) προστίθενται περιπτώσεις ιη΄, ιθ΄και κ΄ως εξής : 60Ν. 2778/1999, ΦΕΚ-295 Α’ παρ. 2 του άρθρου 39 : “Η παράγραφος 6 του άρθρου 8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199Α΄) δεν εφαρμόζεται για τους διαγωνισμούς που διενεργούνται μέχρι την 31.12.1999 για την υλοποίηση προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών , ετών 1994 έως και 1999, καθώς και του Ταμείου Συνοχής. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 28.9.1999” 34 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 <ιη.Οι Πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι και γενικοί διευθυντές των αναφερόμενων στις περιπτώσεις ε΄και στ΄της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 280Α΄) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, ανεξάρτητα από τον αν υπάγονται ή όχι στις διατάξεις του ν. 2286/1995. ιθ.Οι Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών, καθώς και οι κατέχοντες αντίστοιχες θέσεις στο Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της προηγούμενης περίπτωση ιη΄της παρούσας παραγράφου, εφόσον κατά το νόμο ή τον οργανισμό του οικείου Υπουργείου ή του νομικού προσώπου έχουν αρμοδιότητες σχετικές με την ανάθεση κρατικών προμηθειών. κ. Τα μέλη των Επιτροπών που συμμετέχουν στις διαδικασίες των κρατικών προμηθειών>. β. Οσοι ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες προσώπων, στα οποία επιβάλλεται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης για πρώτη φορά με τον παρόντα νόμο, υποβάλλουν τη σχετική δήλωσή τους μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού ή από την ανάληψη καθηκόντων στις, κατά την προηγούμενη περίπτωση υπό στοιχείο α΄, θέσεις. γ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι Γενικοί Γραμματείς Περιφέρειας, οι Νομάρχες, οι Δήμαρχοι και τα ανώτατα μονομελή όργανα διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της υπό στοιχείο ιη΄περιπτώσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 2429/1996, όπως τροποποιήθηκε με την προηγούμενη περίπτωση υπό στοιχείο α΄ της παρούσας παραγράφου, διαβιβάζουν το στοιχείο α΄ της παρούσας παραγράφου, διαβιβάζουν το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους στον Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατάλογο των προσώπων που υποχρεούνται να υποβάλουν για έλεγχο δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος ο κατάλογος αυτός διαβιβάζεται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. δ. Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 24 και των άρθρων 25 έως και 29 του ν. 2529/1996. 8.α. Η περίπτωση ι΄της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 αντικαθίσταται ως εξής : <ι. Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης , εκτός αυτών ου υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στις συγκροτούμενες από τους παραπάνω οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης πενταμελείς Επιτροπές του άρθρου 38 του π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266 Α΄), αντί του εκπροσώπου της εποπτεύουσας δημόσιας αρχής μπορεί να συμμετέχει υπάλληλος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του φορέα που διενεργεί την προμήθεια ή άλλου φορέα του Δημοσίου .> β. Στο άρθρο 1 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α΄) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής : <7.Στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας υπάγεται η ανάδειξη προμηθευτών σε πετρελαιοειδή για τις ανάγκες του Δημοσίου, δυναμένου να αναθέτει στους επί μέρους φορείς την εκτέλεση των προμηθειών αυτών. Η διενέργεια των διαγωνισμών αυτών θα γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του ν. 2503/1997.> Άρθρο 9 35 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 Ρύθμιση θεμάτων ανταγωνισμού Ο ν. 703/1977 <Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού>, όπως τροποποιήθηκε με τον 2296/1995, τροποποιείται ως εξής : 1.Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4α του ν. 703/1977, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως : <β. ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, κατά οριζόμενα στο άρθρο 4στ, ανέρχεται, στην εθνική αγορά, τουλάχιστον στο σε δραχμές ισόποσο των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) Ευρώ (Euro).> 2. Η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου 4α, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως : <4.Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης προς γνωστοποίηση η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβάλλει στον καθένα από τους , κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, υπόχρεους προς γνωστοποίηση πρόστιμο ύψους τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δρχ. το οποίο δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κύκλου εργασιών, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4στ.> 3. Η περίπτωση β΄της παραγράφου 1 του άρθρου 4β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως : <β.Ο συνολικό κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ, ανέρχεται, στην εθνική αγορά, τουλάχιστον στο σε δραχμές ισόποσο των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (75.000.000) Ευρώ (Euro) και δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, καθεμία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω του σε δραχμές ισόποσου των επτά εκατομμυρίων (7.000.000) Ευρώ (Euro).>. 4. Η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου 4β τροποποιείται ως ακολούθως : <4.Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης προς γνωστοποίηση η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβάλλει στον καθένα από τους , κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, υπόχρεους προς γνωστοποίηση πρόστιμο ύψους τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δρχ. , το οποίο δεν υπερβαίνει το επτά τοις εκατό (7%) του συνολικού κύκλου εργασιών, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4στ.> 5. Στο ίδιο άρθρο 4β προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 που έχουν ως εξής : <5. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού καθορίζεται το ειδικότερα περιεχόμενο της γνωστοποίησης και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό με αυτή θέμα. 6.Οι υπόχρεοι σε γνωστοποίηση, αμέσως μετά τη γνωστοποίηση , υποχρεούνται να δημοσιεύσουν τη γνωστοποιούμενη συγκέντρωση σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, πανελλαδικής κυκλοφορίας, με έξοδά τους. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο της δημοσίευσης και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό με αυτή θέμα.>. 6. Η παρ. 9 του άρθρου 4δ του ν. 703/1977 , όπως ισχύει, αναριθμείται σε 10 και προστίθεται πριν από αυτήν νέα παράγραφος 9 ως εξής : 36 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 <9. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού μπορεί με απόφασή του να συντέμνει μέχρι και το ήμισυ (15 ημέρες) τις προθεσμίες του άρθρου 4δ παρ. 3 και του άρθρου 8 παρ. 14 εδάφιο πρώτο του ν. 703/1977 , όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 6 παρ. 2 της ΥΠ-2914/4.9.1995 απόφασης του Υπουργού Εμπορίου <Κανονισμός της λειτουργίας Επιτροπής Ανταγωνισμού.> 7.Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4ε του ν. 703/1977, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως : <Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Επιτροπή επιβάλλει στους κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 4β υπόχρεους προς γνωστοποίηση πρόστιμο ύψους τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δρχ., το οποίο δεν υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού κύκλου εργασιών, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4στ.> 8.Η παράγραφος 2 του άρθρου 4στ του ν. 703/1977, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως : <Ο συνολικός κύκλος εργασιών, που αναφέρεται στα άρθρα 4α, (παράγραφος 1 περίπτωση β΄και παράγραφος 4), 4β (παρ. 1 περίπτωση β΄και παρ. 4), 4ε (παρ. 1 εδάφιο 3 και παρ. 4 εδάφιο 2), περιλαμβάνει τα ποσά που απορρέουν από την πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών από τις εν λόγω επιχειρήσεις, στην εθνική αγορά, κατά τη διάρκεια της τελευταίας οικονομικής χρήσης και αντιστοιχούν στις συνήθεις δραστηριότητες τους, αφού αφαιρεθούν οι εκπτώσεις επί των πωλήσεων, καθώς και ο φόρος προστιθέμενης αξίας και άλλοι φόροι που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών. Στο συνολικό κύκλο εργασιών μίας συμμετέχουσας επιχείρησης δεν περιλαμβάνονται οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ των επιχειρήσεων, οι οποίες αναφέρονται στην απρ. 5 του παρόντος άρθρου >. 9.Η περίπτωση β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4στ του ν. 703/1977, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως : <β.Για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις το σύνολο των ακαθάριστων ασφαλίστρων, στην εθνική αγορά, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα εισπραχθέντα και προς είσπραξη ποσά βάσει των ασφαλιστικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί από αυτές ή για λογαριασμό τους, συμπεριλαμβανόμενων των ασφαλίστρων που έχουν εκχωρηθεί σε αντασφαλιστές και μετά την έκπτωση των φόρων και λοιπών τελών που εισπράττονται βάσει του ποσού των ασφάλιστρων ή του συνολικού μεγέθους του ποσού αυτού .> 10. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής : <Οι αποδοχές του Προέδρου, ο αριθμός των συνεδριάσεων της Επιτροπής ανταγωνισμού και το ύψος της κατά συνεδρίαση αποζημίωσης που χορηγείται στα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού και στους αναπληρωτές τους, στον εκτελούντα χρέη εισηγητή και στον επικουρούντα αυτόν εισηγητή ή εισηγητές της υπόθεσης, στο γραμματέα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και στους αναπληρωτές αυτών, καθορίζονται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης. 37 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 Τα μέλη της Επιτροπής και οι αναπληρωτές τους που διαμένουν εκτός του Νομού Αττικής λαμβάνουν έξοδα κίνησης, που καθορίζονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο>.61 11. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 8 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής : <Τα τμήματα της Επιτροπής Ανταγωνισμού συνεδριάζουν νόμιμα, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Προεδρεύων ή ο αναπληρωτής τους, δύο τουλάχιστον μέλη και ο Γραμματέας, αποφασίζουν δε με την πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προεδρεύοντος.> 12. Η περίπτωση γ΄του άρθρου 8γ του ν. 703/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: <γ. εκπροσωπεί την Επιτροπή Ανταγωνισμού στις Επιτροπές και Ομάδες, συνεδριάσεις και Συνόδους στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και άλλων διεθνών οργανισμών, δυνάμενος να εξουσιοδοτεί προς τούτο τον αναπληρωτή του ή μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού ή το Διευθυντή ή υπάλληλο της Γραμματείας.> 13. Στο άρθρο 8γ του ν. 703/1977, όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 2 και 3, ως εξής : <2.Τον Πρόεδρο απόντα, κωλυόμενο ή ελλείποντα αναπληρώνει ο νόμιμος αναπληρωτής του. 3. Ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτεί έναν ή περισσότερους από τους Προϊσταμένους της Γραμματείας να υπογράφουν έγγραφα ή να προβαίνουν σε άλλες ενέργειες.> 14. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8δ του ν. 703/1977, όπως ισχύει , αντικαθίσταται ως εξής : <Η αύξηση του αριθμού των θέσεων μέχρι το ήμισυ αυτών γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού.> 15. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8δ του ν. 703/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής : <3. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται κατά τις κείμενες διατάξεις και ύστερα από δημόσια ανακοίνωση για υποβολή υποψηφιοτήτων, με διορισμό ή μετάταξη ή απόσπαση από μόνιμους ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994,όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2527/1997. Οι μετατάξεις ή αποσπάσεις, μέχρι τη σύσταση του υπηρεσιακού συμβουλίου της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού , γίνονται κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για τις μετατάξεις ή αποσπάσεις, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, μετά γνώμη της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Για τη μετάταξη ή απόσπαση δεν απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας από την οποία μετατάσσεται ή αποσπάται ο υπάλληλος. Για την Το πρώτο από τα δύο ως άνω εδάφια αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 5 του άρθρου 42 του Ν. 3105/2003, ΦΕΚ-29 Α’. Βλ. την παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 703/1977 61 38 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 άρση της απόσπασης απαιτείται γνώμη του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου. Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται με πρόσληψη, μετάταξη ή απόσπαση κατά τις κείμενες διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη δημοσία ανακοίνωση και την υποβολή υποψηφιοτήτων.> 16. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8δ του ν. 703/1997, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: <5.Το υπηρεσιακό συμβούλιο των υπαλλήλων της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου της από δύο (2) μέλη της Επιτροπής που εκλέγονται από την Ολομέλεια, από το Διευθυντή της Γραμματείας και από δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό τουλάχιστον Γ΄. Κατ΄ εξαίρεση , εάν δεν υπηρετούν υπάλληλοι με τον παραπάνω οριζόμενο βαθμό, για να εκλεγούν ως εκπρόσωποι αυτών, επιτρέπεται, με υπόδειξή τους, η εκπροσώπησή τους κατά την πρώτη συγκρότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου από υπαλλήλους άλλων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ. που υπηρετούν με απόσπαση στην υπηρεσία αυτή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες για τα υπηρεσιακά συμβούλια διατάξεις>. 17. Στο άρθρο 8δ΄τουν. 703/1977,όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής : <6. Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου είναι αρμόδιες για : α. Τη συλλογή και παροχή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη, διάρθρωση και τις τάσεις της εγχώριας κατανάλωσης, την οργάνωση και δομή της αγοράς προϊόντων και κλάδων, καθώς και τις συνθήκες ανταγωνισμού κάθε κλάδου. β. Την κατάρτιση πινάκων διακλαδικών κοστολογικών σχέσεων και δεικτών. γ. Την παρακολούθηση και ανάλυση της ασκούμενης εμπορικής πολιτικής και διατύπωση προτάσεων στο πλαίσιο της γενικότερης οικονομικής πολιτικής, όπως αυτή διατυπώνεται από την Κυβέρνηση. δ. Την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των δημόσιων κοινής ωφέλειας επιχειρήσεων. ε.Την παρακολούθηση του βαθμού συγκέντρωσης των επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονομικής αρμοδιότητας ή την ύπαρξη τυχόν εναρμονισμένων πρακτικών. στ. Την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής ανταγωνισμού. ζ. Την παρακολούθηση της εκτέλεσης των αποφάσεων της επιτροπής και των σχετικών υπουργικών και δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επ΄ αυτών. η. Την παραπομπή των ποινικών παραβάσεων της νομοθεσίας ανταγωνισμού στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής και της συνεργασίας των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τη γραμματεία της.> 18.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 703/77, όπως ισχύει , τροποποιείται ως εξής : “Με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 1 παράγραφος 3 και με την 39 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, τα πάσης φύσεως δικαστήρια δικαιούνται να κρίνουν παρεμπιπτόντως το κύρος των κατά το άρθρο 1 παράγραφος 1 συμφωνιών και αποφάσεων, καθώς και την ύπαρξη απαγορευμένης εναρμονισμένης πρακτικής ή καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης ή σχέσης οικονομικής εξάρτησης.> 19.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής : <Στο έγγραφο πρέπει να αναφέρονται οι διατάξεις του νόμου, οι οποίες θεμελιώνουν το αίτημα, η προθεσμία που τάσσεται για την παροχή των πληροφοριών, η οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη των πέντε (5) ημερών για τις πληροφορίες που αφορούν υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων ή αποφάσεις βάσει του άρθρου 43 παρ. 3 του παρόντος νόμου, των δέκα (10) ημερών για τις πληροφορίες που αφορούν υποθέσεις συγκεντρώσεων και των είκοσι (20) ημερών για τις λοιπές περιπτώσεις, καθώς και οι κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την υποχρέωση παροχής πληροφοριών>. 20. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής : <Η κατά το άρθρο 9 παράγραφος 4 αίτηση αυτού που έχει υποβάλλει καταγγελία για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων πρέπει με την ποινή του απαράδεκτου, να συνοδεύεται από γραμμάτιο καταβολής στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο παραβόλου εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών>. 21. Στο άρθρο 34 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής : <Η επίδοση των υπόλοιπων εγγράφων μπορεί να γίνεται με συστημένη επιστολή.> 22. Στο άρθρο 40 προστίθεται φράση ως εξής : <καθώς και το άρθρο 11 του ν. 1542/1985 (ΦΕΚ 72 Α΄/ 26.4.1985)>. Άρθρο 10 Διάφορα θέματα εμπορίου - Λοιπά θέματα 1.Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2323/1995 <Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις> εφαρμόζονται αναλογικά και στις εμπορικές επιχειρήσεις. 2. Η διάταξη του άρθρου 15 του ν. 802/1978 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν. 1989/1991 (ΦΕΚ 192 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής : <α. Επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων με μειωμένες τιμές μόνο δύο φορές το χρόνο λόγω τέλους εποχής (τακτικές εκπτώσεις) κατά τις περιόδους Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου και Ιουλίου - Αυγούστου. Ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης των περιόδων των τακτικών εκπτώσεων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για όλη την Επικράτεια, ύστερα από πρόταση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), αφού συνεκτιμηθούν και οι προτάσεις των επαγγελματικών οργανώσεων που δεν είναι μέλη των εμπορικών συλλόγων. β. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται το περιεχόμενο και τα είδη των προσφορών που μπορεί να κάνει κάθε εμπορική επιχείρηση, η διάρκεια και οι τυχόν χρονικοί περιορισμοί ισχύος αυτών, η διαδικασία γνωστοποίησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια. 40 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 γ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων για τις εκπτώσεις και τις προσφορές, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% των ακαθάριστων ετησίων εσόδων του παραβάτη, το όργανο που τα επιβάλλει και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Τα χρηματικά πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε). 3.α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2323/1995 αντικαθίσταται ως εξής : <Κατά της απόφασης του νομαρχιακού συμβουλίου επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τελευταία δημοσίευσή της σε ημερήσια εφημερίδα ή ύστερα από πάροδο διμήνου από την υποβολή της αίτησης, εφόσον δεν εκδόθηκε απόφαση. Κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας επιτρέπεται άσκηση αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου>. β. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2323/1995 προστίθεται παρ. 4 που έχει ως εξής: <4. Εφόσον έχουν εξαντληθεί τα τετραγωνικά μέτρα από την υπεραγορά που έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, για την ίδρυση δεύτερης και επόμενων υπεραγορών λιανικού εμπορίου από την ίδια επιχείρηση ή από επιχειρήσεις ελεγχόμενες από αυτήν στον ίδιο Ο.Τ.Α., απαιτείται η άδεια της παραγράφου 1 που παρέχεται υπό τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας του πρώτου καταστήματος, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας του νέου καταστήματος.> Η υφιστάμενη παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου αναριθμείται σε 5. γ. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται ειδικά θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των υπεραγορών λιανικού εμπορίου και των πολυκαταστημάτων. 4. Σε περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων τροφίμων οι άδειες ή εγκρίσεις που αποτελούν προϋπόθεση λειτουργίας τους και έχουν χορηγηθεί από οποιαδήποτε υπηρεσία του δημόσιου τομέα ισχύουν μετά το μετασχηματισμό, εφόσον η νέα επιχείρηση δραστηριοποιείται στο ίδιο αντικείμενο, για το οποίο χορηγήθηκε η άδεια. 5.α. Η περίπτωση Γ΄ της απρ. 3 του άρθρου 8 του ν.δ. 400/1970 , όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής : <Γ. Τα ακίνητα πλήρους κυριότητας ή συγκυριότητας που χωρεί αυτούσια διανομή, εφόσον βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως με πληθυσμό άνω των 15.000κατοίκων και είναι ελεύθερα παντός βάρους.> β. Το εδάφιο α΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει , αντικαθίσταται ως εξής : <α. Τα ακίνητα γίνονται δεκτά στο ύψος της αντικειμενικής τους αξίας. Για κάθε ακίνητο υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση τοπογράφου μηχανικού εφόσον αυτό είναι οικόπεδο ή πολιτικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού εφόσον υπάρχει κτίσμα στην οποία εμφανίζεται η παρούσα κατάσταση του ακινήτου.> γ.Η παράγραφος 12 του άρθρου 8 του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής : 41 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 <12. α. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται ο ενιαίος τρόπος υποβολής των καταστάσεων ασφαλιστικής τοποθέτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. β. Οι καταστάσεις σχηματισμού των τεχνικών αποθεμάτων και των περιουσιακών στοιχείων που απαρτίζουν την ασφαλιστική τοποθέτηση υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε έτους. γ. Ο έλεγχος του σχηματισμού των τεχνικών αποθεμάτων και της διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων που απαρτίζουν την ασφαλιστική τοποθέτηση ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Μέχρι την ημερομηνία αυτή πρέπει να γίνουν και όλες οι προσαρμογές που κρίνονται αναγκαίες και υποδεικνύονται προς την ασφαλιστική εταιρεία από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης ως προς τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων. Παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων και του παρόντος συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 9 και 43 και επόμενα του νόμου αυτού. δ. Η ασφαλιστική τοποθέτηση που διαμορφώνεται οριστικά μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους μετά τον έλεγχο της εποπτεύουσας αρχής, διατηρείται υποχρεωτικά μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου της ασφαλιστής τοποθέτησης του επόμενου χρόνου εκτός και αν σύμφωνα με τις καταστάσεις σχηματισμού των τεχνικών αποθεμάτων και της ασφαλιστικής τοποθέτησης του επόμενου έτους η ασφαλιστική τοποθέτηση διαμορφώνεται σε μεγαλύτερο ύψος οπότε και η αύξησή της πρέπει να συντελείται κατά τα προβλεπόμενα στα εδάφια β΄και γ΄της παραγράφου αυτής.> δ. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 12α του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής : < Με την ίδια δικαστική απόφαση ορίζεται και η αμοιβή του εκκαθαριστή>. ε. Η παράγραφος 5 του άρθρου 17α του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής : <Για τον υπολογισμό της υπεραξίας των ακινήτων και χρεογράφων, η οποία μπορεί να αποτελέσει στοιχείο περιθωρίου φερεγγυότητας, ως τρέχουσα αξία λαμβάνεται υπόψη για μεν τα ακίνητα η αντικειμενική τους αξία για δε τα χρεόγραφα αυτή που προκύπτει σύμφωνα με τις αξίες που αναφέρονται στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων.> στ. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 1569/1985, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής : <Σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας συντονιστή ασφαλιστικής επιχείρησης, η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στα πρόσωπα που ο συντονιστής όρισε ειδικά ως δικαιούχος ή, ανάλογα με τη συμφωνία, στον ίδιο ή αν δεν όρισε δικαιούχους για την περίπτωση θανάτου, στους μέχρι και τέταρτου βαθμού συγγένειας κληρονόμους του για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, την προμήθεια που δικαιούνταν και αναλογούσε στην παραγωγή των ασφαλιστικών συμβούλων που συντόνιζε, εφόσον γι΄αυτό το διάστημα η παραγωγή εξακολουθεί να παραμένει στην ασφαλιστική επιχείρηση.> ζ. Τα εδάφια α΄ και γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του κ.ν. 489/1976 αντικαθίστανται ως εξής : <α. Αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας με πράξη της Αστυνομικής Αρχής για ένα (1) χρόνο. Σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος από όχημα χωρίς το παραπάνω ειδικό σήμα, οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας αφαιρούνται για δύο (2) χρόνια και επί 42 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 υποτροπής για τρία (3) χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης. γ. Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με το σε δραχμές ισόποσο των 1.000 ΕΥΡΩ (EURO) και για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, των 500 ΕΥΡΩ (EURO) για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα καθε φύσης και των 250 ΕΥΡΩ (EURO) για τα δίκυκλα. Το παραπάνω χρηματικό πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια, που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.> η. Στο άρθρο 10 του κ.ν. 489/1976 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής : <5. Η συζήτηση της κύριας αγωγής κατά ασφαλιστικής εταιρίας, του κατά το άρθρο 19 του παρόντος νόμου Επικουρικού Κεφαλαίου ή άλλου υπόχρεου για απώλεια εισοδήματος λόγω ατυχήματος που προκλήθηκε από αυτοκίνητο κηρύσσεται απαράδεκτη, αν δεν προσαχθεί βεβαίωση περί προηγούμενης κοινοποίησης αντιγράφου της αγωγής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του ενάγοντος.> θ. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του κ.ν. 489/1976 , όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής : <Από την ημερομηνία της απόφασης με την οποία κηρύσσεται η πτώχευση ασφαλιστικής εταιρείας ή ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της , οι τόκοι του ασφαλίσματος λόγω θανάτωσης, σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών από αυτοκινητιστικά ατυχήματα δεν μπορεί να υπερβαίνουν το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου ετήσιας διάρκειας.> ι.i. Η ισχύς της προηγούμενης περίπτωσης υπό στοιχείο α΄της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στον χρόνο έναρξης ισχύος του π.δ. 252/1996. ii.Ακίνητα που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν γίνει δεκτά σε ασφαλιστική τοποθέτηση κατόπιν προηγούμενης εκτίμησης αυτών από επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 δύνανται να παραμείνουν σε ασφαλιστική τοποθέτηση στο 75% της αποδοθείσας αξίας. iv. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου (υπό iii) της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται και για τον υπολογισμό της υπεραξίας ακινήτων που αποτελεί στοιχείο του περιθωρίου φερεγγυότητας κατά ποσοστό όμως 85% της εκτιμηθείσας αξίας. v. Ακίνητα προς ασφαλιστική τοποθέτηση για τα οποία υπογράφηκε απόφαση συγκρότησης επιτροπής εκτίμησης αυτών μέχρι και την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις της περίπτωσης β΄της παρούσας παραγράφου. vi. Η διάταξη της υπό στοιχείο η΄περίπτωσης καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς δίκες για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση. 43 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 vii. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του κ.ν. 489/1976 εφαρμόζονται αναλογικά και στα αυτοκινούμενα - μηχανήματα έργων, που κυκλοφορούν ανασφάλιστα. 6.α. Στο άρθρο 4 του ν. 2081/1992 προστίθεται παράγραφος που έχει ως εξής : <Ποσοστό έως 8% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών των Επιμελητηρίων, πλην των μελών των βιομηχανικών τμημάτων, διατίθεται για την ενίσχυση της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, ως και των Ομοσπονδιών και Σωματείων των μελών τους, αναλόγως με την αριθμητική τους δύναμη. Ο τρόπος κατανομής του ποσού αυτού, τα αποδεικτικά στοιχεία για τη δύναμη των δικαιούχων και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης μετά γνώμη του Δ.Σ. της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε και της Ε.Σ.Ε.Ε. Με ην ίδια απόφαση κατανέμεται μέρος από το ίδιο ποσοστό και στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων και Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος με βάση τη συναλλαγματική εισροή του συνόλου των μελών ενός εκάστου τούτων κατά την τελευταία τριετία.> β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου τροποποιείται ως εξής : <Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από πρόταση της Κ.Ε.Ε. καθορίζεται το ποσοστό επί των συνδρομών των Επιμελητηρίων, το οποίο καταβάλλεται από αυτά προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Από τον πόρο της αυτόν η Κ.Ε.Ε υποχρεούται να επιχορηγεί τα αναγνωρισμένα Ελληνικά Επιμελητήρια της αλλοδαπής. Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης>. γ. Στο τέλος του άρθρου 1 του ν. 2081/1992 <Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λπ.>, προστίθεται παράγραφος 7, η οποία έχει ως εξής : <7.Αν στην περιφέρεια του νομού στην οποία εκτείνεται η τοπική αρμοδιότητα Επιμελητηρίου λειτουργούν περισσότερα Πρωτοδικεία, ιδρύεται και λειτουργεί παράρτημα του Επιμελητηρίου στην έδρα καθενός από τα Πρωτοδικεία που λειτουργούν εκτός της έδρας του νομού. Η τοπική αρμοδιότητα των παραρτημάτων αυτών ταυτίζεται με την τοπική αρμοδιότητα των αντίστοιχων Πρωτοδικείων>. 7. Η παρ. 10 του άρθρου 3 του ν. 2081/1992 καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής ; <Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων μπορεί να ιδρύει γραφεία στο εξωτερικό που στελεχώνονται με ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, η μισθοδοσία των οποίων βαρύνει τον προϋπολογισμό της. Ειδικά το βοηθητικό προσωπικό θα προσλαμβάνεται επί τόπου, θα έχουν δε ελληνική ή αλλοδαπή ιθαγένεια ελληνικής όμως καταγωγής.> 8. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/1997 (ΦΕΚ 69 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής : <1. Στο άρθρο 4 του π.δ. 102/1990 (ΦΕΚ 47Α΄) συνιστώνται δύο (2) επιπλέον θέσεις ειδικών επιστημόνων σε θέματα Διεθνών Σχέσεων ή Διεθνούς Ευρωπαϊκού Δικαίου ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και γενικώς σε θέματα, που έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.> 9.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 43 του άρθρου 2 του ν. 1712/1987, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του ν. 2081/1992, καταργείται. 44 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 10.α. Η παρ. 3 του άρθρου 36 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής : <3. Οι ελεγκτές αμείβονται πάντοτε από την εταιρία. Το ποσό της αμοιβής τους ορίζεται με την απόφαση της γενικής συνέλευσης που τους διορίζει. Ποσοστό της αμοιβής των ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.). Το ελάχιστο όριο της αμοιβής των ελεγκτών, καθώς και το ποσοστό της παρακράτησης και η διαδικασία απόδοσης του στον Ο.Ε.Ε. καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών καθορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 18 του ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139 Α΄).> β. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του κ.ν. 2190/1920 <Περί ανωνύμων εταιρειών>, όπως ισχύει, που προστέθηκε με το άρθρο 26 του ν. 2339/1995 (ΦΕΚ 204Α΄) καταργείται. γ. Στο άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής : <9.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στον Πρόεδρος, τα μέλη του Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν , που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών, αν οι εργαζόμενοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, την τιμή διαθέσεως αυτών, καθώς και τους όρους διαθέσεως των μετόχων στους εργαζομένους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφασή του εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο καθε χρόνου εκδίδει μετοχές στους εργαζόμενους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφαση του εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγορας μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11. Οι αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικό και δεν εφαρμόζεται επ΄αυτών η παράγραφος 5 του άρθρου αυτού.> δ. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται εδάφιο ως εξής : <Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπρόσωπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.> ε. Όπου στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνεται αναφορά σε Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες νοούνται οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες. στ. Η παρ. 3 του άρθρου 29 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής : <3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρηση αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) η επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι΄ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή 45 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 έκδοση ομολογιακού δανείου, σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ΄ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου>. ζ. Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης γ΄ της απρ. 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920 <Περί ανωνύμων εταιρειών> όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2339/1995 (ΦΕΚ 204Α΄), αντικαθίστανται ως εξής και αριθμούνται ως περίπτωση ε΄: <ε. σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια>. η.Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 5 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 2339/1995 (ΦΕΚ 204Α΄),αντικαθίστανται ως εξής και αριθμούνται ως περίπτωση γ΄: <γ. σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 26.> «11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των εμπορικών εκθέσεων και των εκθεσιακών κέντρων στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων αυτών. Το ύψος των διοικητικών προστίμων εξειδικεύεται ανάλογα με το είδος της παράβασης και μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ πεντακοσίων (500) και τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Επίσης, δύνανται να προβλέπονται οι περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας της έκθεσης και οριστικής ή προσωρινής ανάκλησης της άδειας καταλληλότητας εκθεσιακού χώρου. Με την ίδια απόφαση τίθενται προδιαγραφές, οι οποίες, πέραν του ειδικού κτιριοδομικού κανονισμού, περιλαμβάνουν τις ελάχιστες 46 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 προϋποθέσεις των συνθηκών πρόσβασης και τον ελάχιστο αριθμό θέσεων στάθμευσης κατ' αντιστοιχία προς την επιφάνεια των εκθεσιακών χώρων και καθορίζεται μεταβατική περίοδος, όχι μεγαλύτερη των τριών ετών, για τη συμμόρφωση των υφιστάμενων εκθεσιακών κέντρων στις παραπάνω προϋποθέσεις. Με όμοια απόφαση υπαίθριες ή στεγασμένες εκθέσεις εμβαδού μικρότερου των 1.000 τ.μ. μπορούν να εξαιρούνται από την εφαρμογή μέρους των παραπάνω ρυθμίσεων. 62» 63 12. Συμπληρώνεται ο πίνακας της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 84/1984 (ΦΕΚ 33 Α΄) με την προσθήκη των δραστηριοτήτων : Α. Τροφοδοσία με τρόφιμα (κέτερινγκ) Κ.Α. ΕΣΥΕ 555.2 και Β. Αποθήκες - Ψυγεία Κ.Α. ΕΣΥΕ 631.2, ως ακολούθως : Α/Α Κ/Α ΕΣΥΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 91 555,2 Τροφοδοσία με τρόφιμα 92 631,2 Αποθήκες με ψυγεία Οι παραπάνω δραστηριότητες επιτρέπεται να ιδρύονται : α. Σε περιοχές Γενικής Κατοικίας (Κ.Γ.) με την προϋπόθεση ότι η συνολική επιφάνεια των χώρων αποθήκευσης δεν υπερβαίνει τα 1500 τμ., β. σε περιοχές επαγγελματικής εγκατάστασης (Ε.Μ.) και (Ε.Ο) σε ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ - ΒΕΠΕ, καθώς και σε εκτός σχεδίου περιοχές του π.δ.δ 707/1979 χωρίς περιορισμό στην κινητήρια ισχύ και τη συνολική επιφάνεια των χώρων αποθήκευσης. 13. Τα ιδιωτικά σχολεία γενικής, τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης , τα κάθε είδους φροντιστήρια και οι ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί παιδικοί σταθμοί, τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών μπορούν αν αυξήσουν τα δίδακτρά τους για το σχολικό έτος 1999-2000 μέχρι ποσοστό 2,5% στα εισπραχθέντα δίδακτρα του προηγούμενου σχολικού έτους 1998-1999. Στην έννοια του παραπάνω όρου <δίδακτρα> περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως ποσά που εισπράττονται για παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που συνδέονται με την εκπαιδευτική υπηρεσία, όπως τροφεία, έξοδα μεταφοράς, δαπάνες για εκμάθηση ξένων γλωσσών, μουσικής χορού ή για φροντιστηριακά μαθήματα κλπ. Πληρωμές που τυχόν έχουν γίνει για το σχολικό έτος 1999-2000 με την προοπτική αύξησης θεωρούνται ότι έχουν δοθεί έναντι των ετήσιων διδάκτρων που προκύπτουν από τις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου. Τα επιπλέον εισπραχθέντα ποσά επιστρέφονται. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές ανά μαθητή για τον οποίο εισπράττονται τα δίδακτρα αυτά. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων 62 Η παράγραφος 11 του άρθρου 10 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4038/2012, ΦΕΚ-14 Α/2-2-2012 Ν. 3139/2003, ΦΕΚ-100 Α’ παρ. 4 του άρθρου 6: « Μετά τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 3 παύει να ισχύει η με αριθμό Κ1-1800/27.2.2001 απόφαση της Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 283 Β΄)» 63 47 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 εσόδων . Η διαδικασία και οι ειδικότεροι όροι είσπραξης του προστίμου ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης. 14. Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2648/1988 έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και των γενικών γραμματειών που ανήκουν σε αυτό, καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από αυτό. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του μέτρου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 15. Η παράγραφος 8 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995 αντικαθίσταται ως εξής : <8.Οι αποκλειστικές προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 25 του ν. 1929/1991 και παρατάθηκαν μέχρι 31.12.1995 παρατείνονται εκ νέου μέχρι 31.12.1999>. 16. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 του ν. 2702/1999 προτάσσεται η εξής φράση : <στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 669/1977 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 17. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής : <δ.Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής των επιχειρηματικών σχεδίων της υποπερίπτωσης (xv) της περίπτωσης (α), της υποπερίπτωσης(ν) της περίπτωσης (ε) και της υποπερίπτωσης (xiii) της περίπτωσης (ζ) , της παρ. 1 του άρθρου 3, ύψους μέχρι 1 δισ. δρχ. ή ύψους από 1 δισ. δρχ. μέχρι 3 δισ. δρχ. , εφόσον η ίδια συμμετοχή δεν προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού ή προέρχονται και από κεφάλαια εξωτερικού σε ποσοστό μικρότερο του 50%. Οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται μετά από σχετική πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος η οποία γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τον καθοριζόμενο στην ίδια απόφαση χρόνο υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής και λαμβάνει ευρεία δημοσιότητα στον οικονομικό και πολιτικό τύπο εθνικής, περιφερειακής και νομαρχιακής κυκλοφορίας. Επίσης, στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης υποβάλλονται κατά τους όρους του προηγούμενου εδαφίου οι αιτήσεις υπαγωγής των επενδύσεων των υποπεριπτώσεων (xvii), (xviii), (xx) και (xxi) της περίπτωσης (α) , καθώς και των επενδύσεων της περίπτωσης (στ) της παρ. 1 του άρθρου 3, ύψους μέχρι 1 δισ. δρχ. ή ύψους από 1 δισ. δρχ. μέχρι 3 δισ. δρχ., εφόσον ή ίδια συμμετοχή δεν προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού ή προέρχεται και από κεφάλαια εξωτερικού, αλλά σε ποσοστό μικρότερο του 50%. 18. Η περίπτωση β΄της παρ. 8 του ν. 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής : <β. Οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής των επενδύσεων των υποπεριπτώσεων (xvii), (xviii), (xx) και (xxi) της περίπτωσης (α) , καθώς και των επενδύσεων της περίπτωσης (στ) της παρ. 1 του άρθρου 3 από την αρμόδια υπηρεσία και γνωμοδοτική επιτροπή ολοκληρώνονται το αργότερο εντός πέντε (5) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, οι δε αποφάσεις υπαγωγής εκδίδονται το αργότερο εντός τριάντα (3) ημερών από την ως άνω ημερομηνία εντός των οποίων δημοσιεύεται και η περίληψή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως>. 19. Η παράγραφος 9 περίπτωση α΄ του άρθρου 8 του ν. 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής : <9.α. Οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής των επιχειρηματικών σχεδίων της υποπερίπτωσης (xv) της περίπτωσης (α) , της υποπερίπτωσης (ν) της περίπτωσης (ε) και της 48 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 υποπερίπτωσης (xii) της περίπτωσης (ζ) , της παρ. 1 του άρθρου 3, από την αρμόδια υπηρεσία και γνωμοδοτική επιτροπή ολοκληρώνονται το αργότερο εντός πέντε (5) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, οι δε αποβάσεις υπαγωγής εκδίδονται το αργότερο εντός (30) ημερών από την ως άνω ημερομηνία, εντός των οποίων δημοσιεύονται και οι περιλήψεις τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.>. 20. Στην παρ. 3 του άρθρου 37 του π.δ. 406/1998 (ΦΕΚ 286Α΄) απαλείφεται η φράση <κατά το μέτρο που οι θέσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών της εταιρείας>. 21. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2323/1995 αντικαθίσταται ως εξής : <Στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης δεν ισχύουν οι παραπάνω περιορισμοί.> «22.Το Νομαρχιακό Συμβούλιο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με απόφαση του μπορεί να χορηγεί άδεια σε πλωτά μέσα που κινούνται στις φυσικές και τεχνητές λίμνες, καθώς και στους πλωτούς ποταμούς για την άσκηση μόνο τουριστικής ξενάγησης. Η ανωτέρω απόφαση θα λαμβάνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμοδίας Επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που συγκροτείται με απόφαση του νομάρχη, τα μέλη της οποίας θα έχουν ως κατωτέρω : α. το νομάρχη, ως πρόεδρο, β. εκπρόσωπους των Υπουργείων Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, Εμπορικής Ναυτιλίας, Ανάπτυξης και τον εκπρόσωπο του Ε.Ο.Τ., ως μέλη, γ. χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης»64 23. Στο τέλος της δεύτερης παραγραφου του δευτέρου άρθρου του ν. 2388/1996 <Κύρωση της από 6.12.1995 συμβάσεως πωλήσεως μεταξύ της εταιρείας <ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ> της εταιρείας <ΒΙΟΜΑΓΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ> και του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ως εκ τρίτου συμβαλλομένου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 50Α΄) προστίθεται το εξής εδάφιο : <Με την ίδια διαδικασία η διάρκεια των ως άνω αδειών μπορεί να παραταθεί για δύο ακόμη έτη >. 24.α. Στην παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 για την <Προστασία των καταναλωτών> (ΦΕΚ 191 Α΄) προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως : <Ειδικά, όταν ελέγχεται το περιεχόμενο του γενικού όρου συναλλαγών στο πλαίσιο των διαδικασιών της παρ. 9 του άρθρου 10 (συλλογική δικαστική προστασία) και της παρ. 3 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου προτιμάται η δυσμενέστερη για τον καταναλωτή ερμηνευτική εκδοχή, εφόσον αυτή οδηγεί σε απαγόρευση διατύπωσης και χρήσης του σχετικού όρου>. β. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως : <6. Γενικοί όροι συναλλαγών που έχουν ως αποτέλεσμα τη διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων σε βάρος του καταναλωτή Η παράγραφος 22 του άρθρου 10 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 α του άρθρου 26 του νόμου 3190/2003, ΦΕΚ-249 Α’ 64 49 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 απαγορεύονται και είναι άκυροι. Ο καταχρηστικός χαρακτήρας γενικού όρου ενσωματωμένου σε σύμβαση κρίνεται αφού ληφθούν υπόψη η φύση των αγαθών ή υπηρεσιών που αφορά η σύμβαση, ο σκοπός της, το σύνολο των ειδικών συνθηκών κατά τη σύναψή της και όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της σύμβασης ή άλλης σύμβασης από την οποία αυτή εξαρτάται>. γ. Η φράση <Καταχρηστικοί είναι ιδίως οι όροι που στην αρχή της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως : <Σε κάθε περίπτωση καταχρηστικοί είναι ιδίως οι όροι που : δ. Η παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως : <9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση όταν η σύμβαση μεταξύ προμηθευτή και καταναλωτή συνδέεται στενά με την Ελλάδα ή άλλη χώρα του Ε.Ο.Χ. ανεξάρτητα από τη συμβατική επιλογή δικαίου χώρας εκτός Ε.Ο.Χ.> ε. Στο άρθρο 2 του ν. 2251/1994 προστίθεται παράγραφος 10, που έχει ως ακολούθως : <10.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για κάθε όρο σύμβασης που δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης. Θεωρείται ότι ο όρος δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης, όταν ο καταναλωτής δεν μπόρεσε να επηρεάσει το περιεχόμενό του. Το γεγονός ότι για ορισμένα στοιχεία κάποιου όρου ή για έναν μεμονωμένο όρο υπήρξε ατομική διαπραγμάτευση δεν αποκλείει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου στο υπόλοιπο της σύμβασης, εάν από το σύνολο ων περιστάσεων προκύπτει ότι πρόκειται για σύμβαση προσχώρησης. Το βάρος απόδειξης ότι υπήρξε ατομική διαπραγμάτευση φέρει ο προμηθευτής.> στ. Μετά το πρώτο εδάφιο του στοιχείου α΄ της παρ. 9 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως ακολούθως : <Οταν η ως άνω παράνομη συμπεριφορά εκδηλώνεται μετά από σύσταση ή υπόδειξη ενώσεων των προμηθευτών ή εφόσον οι ενώσεις των προμηθευτών προβαίνουν στην ως άνω συμπεριφορά, τότε μπορεί να ζητηθεί και από αυτές η παύσης της>. Άρθρο 11 Εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων Το άρθρο 11 του ν. 1571/1985, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τους νόμους 1769/1988 και 2008/1992 και αντικαταστάθηκε στη συνέχεια με την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2289/1995, αντικαθίσταται ως εξής : “1.Οι τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων που διατίθενται στην εσωτερική αγορά διαμορφώνονται σε όλη την επικράτεια της χώρας ελεύθερα από τους ασκούντες την εμπορία των προϊόντων αυτών. Για λόγους προστασίας του ανταγωνισμού τα διυλιστήρια υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι ex factory τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων. Για τους ίδιους λόγους οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης τις πραγματικές (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκπτώσεων ή άλλων διακανονισμών) τιμές στις οποίες διαθέτουν τα πετρελαιοειδή προϊόντα τους πρατηριούχους ανά περιοχή. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι λεπτομέρειες που είναι 50 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 αναγκαίες για την εφαρμογή των δύο προηγούμενων εδαφίων και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα τεχνικού, λεπτομερειακού ή τοπικού χαρακτήρα. 2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης είναι δυνατόν για την αντιμετώπιση δυσμενών επιπτώσεων που μπορεί να προκληθούν την οικονομία της χώρας λόγω των υψηλών διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου και των πετρελαιοειδών προϊόντων ή εξαιτίας της αδικαιολόγητης κατά τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και κατά τις ειδικές συνθήκες της διεθνούς και εσωτερικής αγοράς πετρελαιοειδών διαμόρφωσης των τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων , να επιβληθούν γενικά ή τοπικά ανώτατες τιμές πώλησης στο καταναλωτή (Α.Τ.Κ.) και για όλα ή ορισμένα για τα πετρελαιοειδή προϊόντα. Η ισχύς της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου διαρκεί όσο αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες της αγοράς και πάντως για διάστημα έως δύο (2) μηνών κάθε φορά. Μετά την πάροδο του διμήνου ο Υπουργός Ανάπτυξης επανεξετάζει τις συνθήκες και αποφασίζει για το εάν είναι αναγκαία η διατήρηση σε ισχύ της απόφασης με την οποία επιβλήθηκαν οι ανώτατες τιμές πώλησης. 3.Για τον καθορισμό των ανώτατων τιμών πώλησης της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες της διεθνούς και εσωτερικής αγοράς και ιδίως : ι.η μεσοσταθμική λιανική τιμή πώλησης των προϊόντων αυτών στα πρατήρια του λεκανοπεδίου Αττικής ή και σε άλλες περιοχές της χώρας όπου αναπτύσσεται ικανοποιητικά ο ανταγωνισμός, ιι. τα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων, των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και των πρατηριούχων. ιιι. το διαφορετικό κόστος μεταφοράς στις διάφορες περιοχές της χώρας και το τυχόν πρόσθετο κόστος τροφοδοσίας ορισμένων περιοχών στις οποίες επικρατούν για γεωγραφικούς ή συγκοινωνιακούς λόγους ειδικές συνθήκες, ιν. η φορολογική επιβάρυνση των πετρελαιοειδών προϊόντων, ν. τυχόν άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές στη διεθνή ή την εσωτερική αγορά 4. Με την απόφαση για τον καθορισμό ανώτατης τιμής καταναλωτή καθορίζονται ειδικότερα : ι. ex factory τιμή των πετρελαιοειδών προϊόντων και τα στοιχεία επί της βάσει των οποίων αυτή διαμορφώνεται από τα εγχώρια διυλιστήρια. Σε περίπτωση εισαγωγής πετρελαιοειδών προϊοντων σε τιμή μικρότερη από την ex faxctory, τότε ως τιμή βάσης λαμβάνεται η τιμή εισαγωγής. ιι.τα ανώτατα περιθώρια κέρδους των εταιρειών εμπορία πετρελαιοειδών και των πρατηριούχων,ιιι. διαφορετικό κόστος μεταφοράς στις διάφορες περιοχές της χώρας και το τυχόν πρόσφατο κόστος τροφοδοσίας περιοχών στις οποίες ισχύουν ειδικές γεωγραφικές ή συγκοινωνιακές συνθήκες. Με ειδικότερες αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδονται όταν μεταβάλλεται η ex factory τιμή ή άλλοι συντελεστές όπως η φορολογική επικύρωση, υπολογίζονται αριθμητικά οι παραπάνω παράγοντες ανά περιοχή ή ομάδα περιοχών και καθορίζεται η ανώτατη λιανική τιμή για κάθε προϊόν (ανωτάτη τιμή καταναλωτή). 51 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 5.Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης είναι δυνατός ο καθορισμός ελάχιστης τιμής καταναλωτή προκειμένου να αντιμετωπισθούν ενέργειες ή συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. 6.Στους παραβάτες του άρθρου αυτού και των υπουργικών αποφάσεων, που εκδίδονται σύμφωνα με τις παρεχόμενες από αυτό εξουσιοδοτήσεις, επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις : α. Στα διυλιστήρια και τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών πρόστιμο από δέκα έως εκατό εκατομμύρια δραχμές ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης, τον κύκλο εργασιών της παραβάτριας επιχείρησης, τις συνθήκες υπό τις οποίες τελέστηκε η παράβαση, το προσδοκώμενο από την παράβαση όφελος, τη γενικότερη συμπεριφορά της παραβάτριας επιχείρησης στην αγορά πετρελαιοειδών προϊόντων και στο σεβασμό των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής το πρόστιμο μπορεί να τριπλασιαστεί. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατά την παρούσα διάταξη εισπράττονται κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε με τίτλο τη σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη βεβαίωση και είσπραξη των προστίμων. β. Στους πρατηριούχους πετρελαιοειδών προϊόντων, με βάση τα κριτήρια και τις διαδικασίες του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλονται πρόστιμα από ένα έως δέκα εκατομμύρια δραχμές, τα οποία σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής μπορούν να διπλασιασθούν. γ. Στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και τους πρατηριούχους μπορεί να επιβληθεί προσωρινή και σε περίπτωση υποτροπής οριστική ανάκληση της άδειας με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του εδαφίου α΄ και εφόσον κριθεί με ειδική αιτιολογία ότι η επιβολή προστίμου δεν αρκεί. 7. Πέραν των διοικητικών κυρώσεων και ανεξάρτητα από αυτές, οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου αυτής και των αποφάσεων που εκδίδονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από αυτήν εξουσιοδοτήσεις τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή.> ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ <ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Ε)> Άρθρο 12 Λύση και εκκαθάριση του Ο.Α.Ε. 1.Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία <ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.> (Ο.Α.Ε), η οποία συστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1386/1983 (ΦΕΚ 107Α΄), λύνεται και τίθεται υπό εκκαθάριση από τη δημοσίευση της αποφάσεως της επόμενης παραγράφου. 2. ΜΕ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης , που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται εκκαθαρίστρια, τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή θυγατρική επιχείρηση τέτοιας τράπεζας. Με όμοια απόφαση καθορίζεται και η αμοιβή της εκκαθαρίστριας και ανατίθεται σε ορκωτούς ελεγκτές η διενέργεια τακτικού ελέγχου, κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 , για τον ισολογισμό ενάρξεως και πέρατος 52 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 της εκκαθάρισης. «Η αμοιβή της εκκαθαρίστριας και των ελεγκτών, καθώς και το σύνολο των δαπανών της εκκαθάρισης βαρύνει τον Ο.Α.Ε.»65 Άρθρο 13 Αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών 1. Η εκκαθαρίστρια υποχρεούται, εντός προθεσμίας είκοσι (20)ημερών από τη δημοσίευση της κατά το άρθρο 1 παρ. 2 απόφασης διορισμού της, να δημοσιεύσει σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και μία οικονομική εφημερίδα των Αθηνών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 περιπτώσεις β΄και γ΄του κ.ν. 2190/1920 πρόσκληση αναγγελίας απαιτήσεων των δανειστών του Ο.Α.Ε. , πλην του Δημοσίου, των οποίων οι απαιτήσεις δεν είναι καταχωρημένες στα βιβλία της εταιρείας και στον ισολογισμό της ως βέβαιες, εκκαθαρισμένες και ληξιπρόθεσμες. 2.Οι παραπάνω δανειστές υποχρεούνται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης της προηγούμενης παραγράφου να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους. Η αναγγελία πρέπει να είναι πλήρης και ακριβής και να περιέχει τουλάχιστον το ποσό της απαιτήσεως, το χρόνο που κατέστη ή θα καταστεί ληξιπρόθεσμη, το χρόνο γενέσεως, τη γενεσιουργό αιτία της απαιτήσεως και το τυχόν προνόμιο. Εφόσον δεν έγινε εμπρόθεσμη αναγγελία, η σχετική απαίτηση αποσβεννύεται. «3. Η αναγγελία που έγινε, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δεν διακόπτει ούτε αναστέλλει την παραγραφή της απαιτήσεως, που έχει αρχίσει να διανύεται. Η διάταξη του άρθρου 443 Α.Κ. δεν εφαρμόζεται για τις απαιτήσεις των οποίων συμπληρώθηκε ο χρόνος παραγραφής»66 Αρθρο 14 Διαδικασία εκκαθάρισης - Διάρκεια εκκαθάρισης 1. Η εκκαθαρίστρια υποχρεούται με την ανάληψη των καθηκόντων της και το αργότερο ενός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού της, να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύει ελεγμένο σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και σε μία οικονομική κατά τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 43 β του κ.ν. 2190/1920. Αντίγραφο του δημοσιευμένου ισολογισμού υποβάλλεται στην κατά το άρθρο 16 παρ. 1 αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και στο Υπουργείο Οικονομικών. Την ίδια υποχρέωση έχει η εκκαθαρίστρια και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. «Δεν απαιτείται η σύνταξη ενδιάμεσων ισολογισμών, καθώς και η υποβολή προσωρινών φορολογικών δηλώσεων σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους»67 2.Η εκκαθαρίστρια υποχρεούται να περατώσει τις εκκρεμείς εταιρικές υποθέσεις , να εκποιήσει τις μετοχές και τα κινητά, να εισπράξει τις απαιτήσεις και να εξοφλήσει τα χρέη της εταιρείας μέχρι του ύψους που επιτρέπει το ενεργητικό του Ο.Α.Ε. Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 20 ου νόμου 2941/2001, ΦΕΚ-201 Α' Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 2941/2001, ΦΕΚ-201 Α' 65 66 Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του νόμου 2941/2001, ΦΕΚ-201 Α' 67 53 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 3.Το άρθρο 49 του κ.ν. 2190/1920 εφαρμόζεται και για την εκκαθάριση του Ο.Α.Ε εφόσον στις διατάξεις του παρόντος δεν προβλέπεται διαφορετικά. 4.Ο χρόνος της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί τους δεκαοκτώ (18) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού του εκκαθαριστή. Η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί, μία φορά μόνο και μέχρι έξι (6) μήνες , με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών. 5.Εφόσον η εκκαθάριση δεν ολοκληρωθεί εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος , θεωρείται ότι έχει περατωθεί, παύει αυτοδικαίως η εξουσία της εκκαθάρισης και εφαμρόζεται το άρθρο 15 του παρόντος όσον αφορά την τύχη της εταιρικής περιουσίας. 6. Παρά τη λήξη της θητείας της η εκκαθαρίστρια υποχρεούται , μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη λήξη της κατά την παράγραφο 4 του παρόντος προθεσμίας, να συντάξει και να δημοσιεύσει ελεγμένο τον ισολογισμό πέρατος της εκκαθάρισης, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος, και να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες καταγραφής και παράδοσης της μεταβιβαζόμενης κατά το άρθρο 15 περιουσίας. 7. Η εκκαθαρίστρια μπορεί να προβαίνει σε πληρωμές από τα διαθέσιμα του Ο.Α.Ε. για τη σύνταξη και δημοσίευση του ισολογισμού, την εξόφληση των αμοιβών των ελεγκτών και γενικά την ικανοποίηση υποχρεώσεων πάσης φύσεως του Ο.Α.Ε. Άρθρο 15 Τύχη περιουσίας του Ο.Α.Ε μετά το πέρας της εκκαθάρισης 1.Μετά το πέρας της εκκαθάρισης κατά την παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού του Ο.Α.Ε. περιλαμβανομένων των κάθε φύσης δικαιωμάτων και αξιώσεων, ανεξάρτητα αν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό ή στα βιβλία του, μεταβιβάζονται, από την παραπάνω ημερομηνία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διαδικασία στο Δημόσιο. Εγγυήσεις και ασφάλειες υπέρ των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων, καθώς και τυχόν βάρη επί των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων, διατηρούνται. 2. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο τον Ο.Α.Ε. συνεχίζονται στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου , ως ειδικού διαδόχου του Ο.Α.Ε., χωρίς άλλη διατύπωση, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται δήλωση περί επαναλήψεώς τους. 3. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του Ο.Α.Ε. προς το Δημόσιο και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται με αυτή απαλλάσσονται από κάθε φόρο, εισφορά ή τέλος , περιλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. 4. Το Δημόσιο ευθύνεται για τις υποχρεώσεις του Ο.Α.Ε., μέχρι του ύψους του προϊόντος της εκκαθάρισης το οποίο εισέπραξε ως μέτοχος του Ο.Α.Ε. και μέχρι της αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων κατα΄την παρ. 1 του παρόντος, ως ειδικός διάδοχος του Ο.Α.Ε. Το άρθρο 479 Α.Κ. δεν εφαρμόζεται. Δεν θίγονται από την παρούσα διάταξη υποχρεώσεις του Δημοσίου, οι οποίες έχουν αναληφθεί από παροχή εγγυήσεων για οφειλές του Ο.Α.Ε. ή των θυγατρικών του εταιρειών προς τους δανειστές τους. 5. Οι δανειστές του Ο.Α.Ε., οι οποίοι δεν ικανοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής του, μπορούν να ικανοποιηθούν με εκτέλεση κατά του Δημοσίου ως ειδικού διαδόχου του Ο.Α.Ε., η οποία μπορεί να έχει ως αντικείμενο την επιβολή κατάσχεσης αποκλειστικώς επί των περιουσιακών στοιχείων του Ο.Α.Ε. που μεταβιβάσθηκαν στο Δημόσιο. 54 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 Σε περίπτωση κατά την οποία τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάσθηκαν έχουν στο μεταξύ εκποιηθεί, το Δημόσιο ευθύνεται μέχρι του καθαρού ποσού που εισέπραξε από την εκποίησή τους. 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης ρυθμίζεται ο τρόπος και η διαδικασία παραδόσεως από την εκκαθαρίστρια προς την αρμόδια υπηρεσία της παρ. 2 του άρθρου 16 των κάθε φύσης στοιχείων και παραστατικών, το περιεχόμενο των σχετικών πρωτοκόλλων και περαιτέρω ο τρόπος διαχείρισης και η διαδικασία εκποίησης των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων , η τήρηση ειδικού βιβλίου καταγραφής του προϊόντος ρευστοποίησης, η τήρηση κατάστασης δανειστών του Ο.Α.Ε. που αναγγέλθηκα, με πληροφορίες για την ολική ή μερική ικανοποίησή τους, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του Ο.Α.Ε στο Δημόσιο και τη διαχείρισή τους, την αναγγελία των δανειστών του Ο.Α.Ε. και την ικανοποίησή τους. Άρθρο 16 Φορέας παρακολούθησης υποθέσεων Ο.Α.Ε 1. Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση της εκκαθάρισης του Ο.Α.Ε κατά τα άρθρα 12 έως 14 είναι υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 2. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης και τη μεταβίβαση της τυχόν περιουσίας του Ο.Α.Ε. στο Δημόσιο κατά το άρθρο 15, αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση της περιουσίας που μεταβιβάζεται στο Δημόσιο, την παρακολούθηση των εκκρεμοτήτων και ειδικότερα τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, την ικανοποίηση υποχρεώσεων, την παρακολούθηση των εκκρεμών δικών και γενικά την παρακολούθηση και χειρισμό όλων των εκκρεμών υποθέσεων του Δημοσίου ως ειδικού διαδόχου του Ο.Α.Ε., είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατόν να ανατίθενται τα καθήκοντα αυτά στο σύνολό τους ή εν μέρει σε άλλη υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου. Άρθρο 17 Επίσπευση διαδικασίας ρευστοποίησης ενεργητικού εταιρειών στις οποίες ο Ο.Α.Ε. είναι εκκαθαριστής. 1.Ο Ο.Α.Ε., ως εκκαθαριστής των υπό εκκαθάριση ανωνύμων εταιρειών, των οποίων το καθεστώς διέπεται από τα άρθρα 9 και 10 του ν. 1386/1983, υποχρεούται να ολοκληρώσει τη διαδικασία εκκαθάρισης και να δημοσιεύσει ισολογισμό κλεισίματος της εκκαθάρισης εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, από την οριστικοποίηση του πίνακα κατάταξης πιστωτών ή , σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία ενεργητικού, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης περί διορισμού εκκαθαριστή του Ο.Α.Ε., κατά το άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος νόμου. Η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της προβλεπόμενης από το άρθρο 16 του παρόντος υπηρεσίας, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της εκκαθαρίστριας εταιρείας. 55 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 2. Για την καταχώριση, στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, του πέρατος της εκκαθάρισης και τη διαγραφή της εταιρείας δεν απαιτείται πιστοποιητικό της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας. «Η διαγραφή διενεργείται ύστερα από αίτηση του Ο.Α.Ε.»68 Άρθρο 18 Κυρώσεις Η εκκαθαρίστρια που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος νόμο αντικαθίστανται αμέσως με απόφαση του αρμόδιου οργάνου για το διορισμό της και υποχρεούται να επιστρέψει οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση έχει εισπράξει μέχρι την ημερομηνία αντικαταστάσεως. Με επιμέλεια της κατά το άρθρο 16 παρ. 1 υπηρεσία, οι αμοιβές ή αποζημιώσεις που έχουν ληφθεί βεβαιώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Άρθρο 19 Φορολογικά θέματα «1.Οι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού κάθε είδους απαιτήσεις του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου κατά του Ο.Α.Ε., οι οποίες έχουν βεβαιωθεί, καθώς και τα πάσης φύσεως πρόστιμα και προσαυξήσεις αποσβέννυνται και στην συνέχεια διαγράφονται, χωρίς να δημιουργείται φορολογητέο εισόδημα. Η διαγραφή τους πραγματοποιείται αυτεπάγγελτα, ή έπειτα από αίτηση του Ο.Α.Ε.»69 2. Εντός ενός (1) μηνός από την καταχώριση το μητρώο ανωνύμων εταιρειών του πέρατος της εκκαθάρισης όλων των εταιρειών του άρθρου 17 παρ. 1 του παρόντος, διαγράφονται οριστικά βεβαιωμένα χρέη τους προς το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου από φόρους, δασμούς, τέλη και εισφορές πάσης φύσεως, καθώς και προσαυξήσεις και πρόστιμα, τα οποία δεν ικανοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία της εκκαθάρισης , ελλείψει ενεργητικού. 3. Δεν απαιτείται η διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου του Ο.Α.Ε. , όπως και όλων των εταιρειών του άρθρου 17 παρ. 1 του παρόντος, για την περάτωση της εκκαθαρίσεώς τους. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να θεωρήσει τα βιβλία τους για το κλείσιμο και να προβεί στην ακύρωσή τους. 4. Το δικαίωμα του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για την επιβολή και είσπραξη μη βεβαιωμένων φόρων , δασμών, τελών, εισφορών και δικαιωμάτων πάσης φύσεως, περιλαμβανομένων προσαυξήσεων και προστίμων κατά του Ο.Α.Ε. και των εταιρειών του άρθρου 17 παρ. 1 του παρόντος νόμους, παραγράφεται. 5. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος αμετάκλητη δικαστική απόφαση , παραγράφονται και η ποινική δίωξη παύει οριστικά ποινικά αδικήματα των οποίων η αντικειμενική υπόσταση συνίσταται στη μη πληρωμή χρεών προς το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου από φόρους, δασμούς, τέλη και εισφορές κάθε φύσης, καθώς και προσαυξήσεων και προστίμων, που διαγράφονται ή παραγράφονται κατά το παρόν άρθρο, ή στη μη υποβολή δηλώσεων, περιλαμβανομένων και των αδικημάτων που Η παραπάνω μέσα σε « » φράση προστέθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου 2941/2001, ΦΕΚ201 Α' 69 Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του νόμου 2941/2001, ΦΕΚ-201 Α' 68 56 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 προβλέπονται και τιμωρούνται από το ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43Α΄) άρθρο 25 παράγραφοι 1,2,3 και 6, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄). Οι διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 2238/1994, όπως ισχύουν, όπως επίσης και οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόμων, που προβλέπουν ατομική και αλληλέγγυο ευθύνη φυσικών προσώπων με νομικά πρόσωπα ή προσωπική κράτηση ή άλλα μέτρα διοικητικού καταναγκασμού ή ποινική ευθύνη για τη μη καταβολή φόρων, τελών, εισφορών, δασμών προς το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών κύριας και επικουρικής ασφάλισης, δεν έχουν εφαρμογή επί προσώπων που διορίσθηκαν ή εκλέχθηκαν στη διοίκηση υπό εκκαθάριση εταιρειών των νόμων 1386/1983, 1892/1990 και 2000/1991 ή ανωνύμων εταιρειών, θυγατρικών του Ο.Α.Ε., ως εκπρόσωποί του και με πρόταση αυτού. «Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και επί προσώπων που διορίστηκαν ή εκλέχθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση των προβληματικών επιχειρήσεων που είχαν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 1386/1983(ΦΕΚ 107 Α΄)»70 6. Η ανάληψη από το Δημόσιο της κάθε φύσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το Ι.Κ.Α. και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 46Α του ν. 1892/1990, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι 31.12.2000 , έχουν δε ανάλογη εφαρμογή και οι υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α΄) και της παρ. 18 του άρθρου 14 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206Α΄), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112Α΄). Άρθρο 20 Θέματα προσωπικού 1.Ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως διορισμού της εκκαθαρίστριας, οι συμβάσεις εργασίας του κάθε φύσης προσωπικού του Ο.Α.Ε. και των υπό καθεστώς εκκαθάρισης του ν. 1386/1983 εταιρειών, τη διεκπεραίωση της εκκαθάρισης των οποίων έχει αναλάβει ο Ο.Α.Ε. με βάση το ν. 2516/1998 και οι συμβάσεις έμμισθης εντολής θεωρούνται ότι λύθηκαν αυτοδικαίως χωρίς να απαιτείται καταγγελία ή η τήρηση οποιουδήποτε όρου ή προϋποθέσεως. Οι απολυόμενοι δικαιούνται καταβολή της αποζημιώσεως λόγω καταγγελίας της συμβάσεως. Η αποζημίωση που πρέπει να καταβληθεί συμψηφίζεται με ανεξόφλητα και μη εξασφαλισμένα με εμπράγματη ασφάλεια δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τον Ο.Α.Ε., τα οποία θεωρούνται ότι καθίσταται ληξιπρόθεσμα κατά το χρόνο καταβολής της αποζημιώσεως. 2. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού της εκκαθαρίστριας, οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου εργαζόμενοι του Ο.Α.Ε, και στις υπό εκκαθάριση εταιρείες του ν. 1386/1983 σύμφωνα με την παρ. 1 έχουν δικαίωμα με αίτησή τους , που υποβάλλεται στην εκκαθαρίστρια, να επιλέξουν αντί της αποζημιώσεως λόγω καταγγελίας της συμβάσεως, τη μεταφορά και ένταξή τους στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή σε εποπτευόμενους από αυτό φορείς. Η μεταφορά και ένταξη διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης σε κλάδο ή ειδικότητα της εκπαιδευτικής βαθμίδας που ανήκει ο μεταφερόμενος, με την ίδια σχέση εργασίας. Οι μεταφορές και εντάξεις μπορεί να γίνονται και σε κλάδο συναφών τυπικών προσόντων της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας, σε κενές θέσεις ή και σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις σε υφιστάμενο συναφή ή και σε προσωρινό κλάδο, που συνιστώνται με την απόφαση της 70 Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 33 του νόμου 3130/2003, ΦΕΚ-76 Α’ 57 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 μεταφοράς και ένταξης και καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου. Οι μεταφερόμενοι συνεχίζουν να υπάγονται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που υπάγονταν πριν τη μεταφορά τους. 3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από αίτηση της εκκαθαρίστριας, μπορεί οι παραπάνω να αποσπώνται και χωρίς αίτησή τους στον Ο.Α.Ε. για την υποβοήθηση του έργου της εκκαθάρισης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί επίσης να αποσπώνται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, που μπορεί να παραταθεί, στην υπηρεσία που προβλέπεται από το άρθρο 16 του παρόντος για την υποβοήθηση του έργου της. 4. Οι μεταφερόμενοι κατατάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με τα προσόντα τους και το χρόνο προϋπηρεσίας τους στον Ο.Α.Ε. ή τον αναγνωρισμένο από τον Ο.Α.Ε. 5. Οι έμμισθοι δικηγόροι του Ο.Α.Ε. καλούνται από την εκκαθαρίστρια, πριν την καταβολή της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις αποζημιώσεως λόγω καταγγελίας της συμβάσεως έμμισθης εντολής και εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου λύση της συμβάσεως να υποβάλλουν : α. Αναλυτική κατάσταση των εκκρεμών και των τελειωμένων δικαστικών υποθέσεων του Ο.Α.Ε. που χειρίστηκαν κατά το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους σε αυτόν, η οποία προσυπογράφεται για την ακρίβειά της από τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε. Στην παραπάνω κατάσταση για τις εκρεμείς υποθέσεις γίνεται λεπτομερής μνεία του διαδικαστικού σταδίου στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση και η ημερομηνία της επόμενης διαδικαστικής πράξης. β. Πλήρεις φακέλους των παραπάνω εκκρεμών και τελειωμένων υποθέσεων με ακριβή αντίγραφα των διαμειφθέντων δικογράφων, εισηγητικών εκθέσεων, δικαστικών αποφάσεων και των εγγράφων αποδείξεως. γ. Ο Προϊστάμενος και οι Αναπληρωτές Προϊστάμενοι, της Νομικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε. υποχρεούνται να υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία και για τις υποθέσεις των οποίων ο χειρισμός ανατέθηκε σε δικηγόρους που δεν αμείβονταν με πάγια αντιμισθία από τον Ο.Α.Ε. Τα παραπάνω στοιχεία ελέγχονται για την πληρότητά τους από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης στην οποία μετέχουν εκπρόσωπος του Ο.Α.Ε. εκπρόσωπος της κατά το άρθρο 16 παρ. 2 αρμόδιας υπηρεσίας και εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία εκδίδει σχετική πράξη για κάθε έμμισθο δικηγόρο. 5\6. Σε κάθε περίπτωση που μετά την καταβολή της αποζημιώσεως διαπιστωθεί από την εκκαθαρίστρια ή την αρμόδια υπηρεσία της παρ. 2 του άρθρου 16, ότι υφίσταται εκκρεμής δικαστική υπόθεση του Ο.Α.Ε., η οποία δεν είχε συμπεριληφθεί στα κατά την παρ. 5 του παρόντος στοιχεία, οι δικηγόροι του Ο.Α.Ε. που είχαν χειρισθεί την υπόθεση, υποχρεούνται να επιστρέψουν στον Ο.Α.Ε. ή στο Δημόσιο κατά περίπτωση την αποζημίωση που έχει καταβληθεί. Η σχετική αξίωση βεβαιώνεται, με επιμέλεια της εκκαθαρίστριας ή της αρμόδιας υπηρεσίας του άρθρου 16 παρ. 2, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Τυχόν επιπλέον αποζημίωση του Δημοσίου ως ειδικού διαδόχου του Ο.Α.Ε. για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία που έχει προξενηθεί δεν αποκλείεται. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 58 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 Άρθρο 21 Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας. 1.α. Η παρ. 1 Β του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως : <Β. <Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα>. α. Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες. β. Ενοικιαζόμενα δωμάτια σε συγκρότημα μέχρι 10 δωματίων. γ. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα>. β. Μετά την παρ. 1Β του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 προστίθεται παρ. 1Γ, που έχει ως ακολούθως : <Γ. <Χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης με ή χωρίς οικίσκους>. γ. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 4 του ν. 2160/1993 προστίθενται τα ακόλουθα : <Εκτός της ως άνω ποινής, οι παραβάτες καταβάλλουν διοικητικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών κατ΄άτομο, το οποίο, κατ΄εξαίρεση, επιβάλλεται και εισπράττεται από τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, στα διοικητικά όρια του οποίου πραγματοποιείται η παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής>. 2.α. Καθιερώνεται Ειδικό Σήμα Ποιότητα για την Ελληνική Κουζίνα, που χορηγείται σε κάθε μορφής κέντρα εστίασης και αναψυχής. Με το ειδικό αυτό σήμα πιστοποιείται ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση προσφέρει ένα ικανοποιητικό επίπεδο εδεσμάτων ελληνικής κουζίνας σε συνδυασμό με αντίστοιχα ικανοποιητικό επίπεδο συνολικής παροχής υπηρεσιών, που ελέγχεται από το ειδικό συλλογικό όργανο της περ. γ΄της παρούσας παραγράφου. β. Το Ειδικό Σήμα χορηγείται με απόφαση του Ε.Ο.Τ. ύστερα από σχετική αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης. γ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του Ειδικού Σήματος, η διάρκεια ισχύος του, τα ειδικά συλλογικά όργανα ελέγχου της ποιότητας των εδεσμάτων και της συνολικής προσφοράς των υπηρεσιών, οι διαδικασίες ελέγχου, οι λόγοι και η διαδικασία ανάκλησης της απόφασης χορήγησης του Ειδικού Σήματος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Στα ειδικά συλλογικά όργανα της παραγράφου αυτής είναι δυνατόν να μετέχουν εκπρόσωποι φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. δ.Με την απόφαση χορήγησης του Ειδικού Σήματος της παρούσας παραγράφου είναι δυνατόν να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις που ορίζονται με την υπουργική απόφαση της περ. γ΄, τις οποίες καλείται να τηρήσει η επιχείρηση, προκειμένου να διατηρήσει το Ειδικό Σήμα σε όλη τη διάρκεια ισχύος του, να τίθενται προθεσμίες πλήρωσης των προϋποθέσεων αυτών και να ορίζονται πρόσθετοι έλεγχοι. ε. Αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη του Ε.ΟΤ. για αποζημίωση τρίτων από τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος. 59 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 3.α. Κάθε επάγγελμα, η άσκηση του οποίου πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο και δεν προϋποθέτει επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά συνιστά εκμίσθωση εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου προς τουριστική επιχείρηση ή απευθείας προς τουρίστες ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται <τουριστικό επάγγελμα> και να υπάγεται στην εποπτεία του Ε.ΟΤ. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.ΟΤ. η οποία εκδίδεται μετά σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είναι δυνατόν να υπάγονται στα τουριστικά επαγγέλματα και να προσδιορίζονται εννοιολογικά και άλλα είδη τουριστικών επαγγελμάτων, εκτός εκείνων τα οποία ρυθμίζονται ήδη από τις ισχύουσες διατάξεις. β. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Ε.ΟΤ., ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα προσόντα, τα δικαιολογητικά, οι σχετικές αρμοδιότητες των οργάνων του Ε.ΟΤ. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση άδειας άσκησης των τουριστικών επαγγελμάτων της προηγούμενης παραγράφου και την άσκηση της εποπτείας του Ε.Ο.Τ. σε αυτά. 4. Η διάταξη του εδαφίου β΄της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως ακολούθως : <β. Τουριστικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε κατηγορίας και λειτουργικής μορφής, που λειτουργούν χωρίς το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος Ειδικό Σήμα λειτουργίας, λόγω λήξης της ισχύος, ανάκλησης ή αφαίρεσης του χορηγηθέντος σήματος ή λόγω του γεγονότος ότι ουδέποτε έλαβαν Ειδικό Σήμα, είναι δυνατόν να σφραγίζονται , ύστερα από απόφαση του Ε.Ο.Τ., από όργανα αυτού με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής. Όποιος παραβιάζει τις σφραγίδες τιμωρείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα>. 5. Τα τουριστικά καταλύματα που τυχόν λειτουργούν χωρίς Ειδικό Σήμα Ε.Ο.Τ. όλων των λειτουργικών μορφών των παραγράφων 1 και 2 του ν. 2160/1993, με εξαίρεση τα λειτουργούντα σε κορεσμένες περιοχές , της απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας αριθ. 538866/ειδ. 135/Ε.Ο.Τ./86 (ΦΕΚ 797 Β΄) δύνανται να λάβουν κατ΄ εξαίρεση Ειδικό Σήμα Ε.Ο.Τ., εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Όσον αφορά τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και τις προϋποθέσεις και διαδικασίες νομιμοποίησης των καταλυμάτων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 7 του άρθρου 3 και 3 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 και οι σχετικές εκτελεστικές αυτού πράξεις.71 «6.Οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων με δυναμικότητα άνω των 15 δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων με δυναμικότητα άνω των 20 δωματίων που λειτουργούν με ειδικό σήμα λειτουργίας κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου κατατάσσονται υποχρεωτικά σε αντίστοιχη με τις τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες πληρούν λειτουργική μορφή και σύστημα αστέρων κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων της παραγράφου ΙΑ του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές ισχύουσες νόμιμες προϋποθέσεις. Η παραπάνω κατάταξη πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Τουρισμού των Περιφερειών, στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μέχρι 30.4.2003 τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του π.δ. 43/2002 (ΦΕΚ 43 Α΄/7.3.2002), του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α΄/25.6.2001) και τα λοιπά δικαιολογητικά του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α΄/19.7.1993) και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού για τη Ν. 2919/2001, ΦΕΚ-128 Α' παρ. 8 του άρθρου 24: "Η προθεσμία των τριών μηνών της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 2741/1999 για την υποβολή των δικαιολογητικών προς απόκτηση σήματος λειτουργίας τουριστικού καταλύματος παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου" 71 60 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος. Η μη τήρηση της προθεσμίας αυτής από τον επιχειρηματία επισύρει ως διοικητική ποινή την οριστική αφαίρεση του ειδικού σήματος λειτουργίας ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων, η οποία επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Νέο ειδικό σήμα λειτουργίας είναι δυνατόν στην περίπτωση αυτή να χορηγηθεί μόνο για λειτουργική μορφή κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος και εφόσον υποβληθούν τα νόμιμα δικαιολογητικά. Για όσες επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων σε συγκρότημα με δυναμικότητα έως και 20 δωματίων ή ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δίχωρων ή τρίχωρων διαμερισμάτων σε συγκρότημα με δυναμικότητα έως και 25 δωματίων, συμπεριλαμβανομένων και των καθιστικών (κατά την έννοια της παραγράφου 4α του άρθρου 4 του π.δ. 337/2000 (ΦΕΚ 281 Α΄/28.12.2000), δεν είναι εφικτή η κατά νόμο μετατροπή και κατάταξή τους σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, δύνανται κατ' εξαίρεση και μόνο αυτές οι οποίες διέθεταν ειδικό σήμα λειτουργίας μέχρι και την 28.9.1999, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 2741/1999, να το διατηρήσουν με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Δημιουργία χώρου υποδοχής πελατών τουλάχιστον 15 μ2 με ελάχιστη διάσταση 3.00 μ. αυξανόμενο κατά 1.5 μ2 για κάθε επιπλέον δωμάτιο πέραν των 16, η δημιουργία δύο κοινόχρηστων WC, η δημιουργία χώρου φύλαξης αποσκευών και η δημιουργία λινοθήκης ιματισμού. Για την κατάταξη με το σύστημα των κλειδιών, των ενοικιαζόμενων δωματίων και επιπλωμένων διαμερισμάτων που έχουν λάβει κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 2741/1999 ειδικό σήμα λειτουργίας, δεν απαιτείται η υποβολή του δικαιολογητικού του εδαφίου ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 337/2000 (ΦΕΚ 281 Α΄). Για τα καταλύματα αυτά, εκτός των λοιπών προβλεπόμενων στη διάταξη του άρθρου 4 του π.δ. 337/2000 δικαιολογητικών, υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 18 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α΄), καθώς και παραστατικά στοιχεία δηλωτικά της υφιστάμενης κατάστασης»72 73 7. Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α΄), για την εξασφάλιση ορίου μέσης κατώτερης πληρότητας των ενοικιαζόμενων δωματίων, καταργούνται. 8.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας προσδιορίζονται οι λειτουργικές μορφές και τάξεις των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που υπάγονται σε χρηματοδοτικά προγράμματα για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού ανεξάρτητα από το φορέα κατάρτισης και εφαρμογής τους. 9.α. Χρέη προς τον Ε.Ο.Τ. από οποιαδήποτε αιτία, βεβαιωμένα στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ), ή μη, τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή που καθίστανται και μετά αυτήν ληξιπρόθεσμα και απαιτητέα, δύνανται να ρυθμίζονται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ., με την οποία μπορεί να ορίζεται η εξόφληση των χρεών αυτών με καταβολή είτε εφάπαξ είτε τμηματικά σε δόσεις. Μετά την υποβολή της ως άνω αίτησης του οφειλέτη και μέχρι την εξόφληση του χρέους του κατά τις διατάξεις του παρόντος, αποκλείεται η εφαρμογή, ως προς τη ρύθμιση της ίδιας οφειλής, των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238Α΄), η τυχόν δε αρξάμενη διαδικασία ρύθμισης βάσει των άρθρων 72 Η παράγραφος 6 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 52 του νόμου 3105/2003, ΦΕΚ-29 Α’ Ν. 2919/2001, ΦΕΚ-128 Α' παρ. 2 του άρθρου 18: "Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τη χορήγηση ειδικού σήματος Ε.Ο.Τ. στα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 21 παράγραφοι 5 και 6 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄). βλ. παρ. 1 άρθρου 18 Ν. 2919/01, ΦΕΚ-128 Α'". 73 61 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 αυτών αναστέλλεται μέχρι την αποπληρωμή του χρέους κατά τις διατάξεις του παρόντος. Ο αριθμός των δόσεων, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις 24 μηνιαίες , το ελάχιστο ύψος κάθε δόσεως και οι απαιτούμενες εγγυήσεις για την πληρωμή αυτών, οι εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων (τόκων υπερημερίας, ποινικών ρητρών, άλλων επιβαρύνσεων και λοιπών εξόδων), οι εν γένει προϋποθέσεις της ρύθμισης αυτής, οι συνέπειές της για τον οφειλέτη, η σχετική διαδικασία και τα παράβολα που απαιτείται να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος στον Ε.Ο.Τ. για την ως άνω ρύθμιση, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. β. Η παραγραφή των χρεών της παραγράφου 1, για τα οποία υποβάλλεται αίτηση της υπαγωγής τους στη ρύθμιση της διάταξης αυτής και εκδίδεται σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ., αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση. γ. Για το διακανονισμό τμηματικής καταβολής οφειλών προς τον Ε.Ο.Τ. του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί ή υπηρέτησε στον Ε.Ο.Τ. , βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) ή μη, και οφείλονται από οποιαδήποτε αιτία από τη σχέση της υπηρεσίας του στον Ε.Ο.Τ., με εξαίρεση τις περιπτώσεις υπεξαίρεσης ή απιστίας σε βάρος του Ε.Ο.Τ., δεν οφείλονται προσαυξήσεις και παράβολα. δ.Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 91 του νδ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε) , όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31Α΄), δεν έχουν εφαρμογή στον Ε.Ο.Τ.74 Άρθρο 22 Ρύθμιση θεμάτων έρευνας και τεχνολογίας 1. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1514/1985, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 2000/1991, αντικαθίσταται ως εξής : <Ως μέλη των Επιτροπών του Ε.Γ.Σ.Ε. διορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΑΝάπτυξης , Καθηγητές Α.Ε.Ι. , Διευθυντές Εθνικών Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων τους, Διευθυντές Ανεξαρτήτων Ερευνητικών Ινστιτούτων, Γενικοί Διευθυντές των Κέντρων Τεχνολογικής Έρευνας, Ερευνητές Α΄βαθμίδας και στελέχη του ευρύτερου παραγωγικού τομέα, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με μακροχρόνια εμπειρία σε ερευνητικές δραστηριότητες>. 2. Η διάταξη της περίπτωσης η΄ της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218Α΄) αντικαθίσταται ως εξής : <η. Οι αποδοχές των Διευθυντών των Εθνικών Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων τους, καθώς και των Ανεξάρτητων Ερευνητικών Ινστιτούτων είναι οι αποδοχές των Ερευνητών Α΄ βαθμίδας με όλα τα επιδόματα, τις παροχές και τις αποζημιώσεις, όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου. Πέραν των αποδοχών αυτών στους Διευθυντές καταβάλλεται και επίδομα θέσεως ευθύνης, ύψους εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών το μήνα.>. Ν. 2919/2001, ΦΕΚ-128 Α' παρ. 7 του άρθρου 24 : "Ρύθμιση χρεών προς Ε.Ο.Τ. και Ε.Τ.Α. Α.Ε.. Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης ρύθμισης για ε- ξόφληση των οφειλών προς τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και την Ανώνυμη Εταιρεία “Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 9 του ν. 2741/1999, του άρθρου 9 παρ. 16 του ν. 2837/2000 και της υπ' αριθμ. Τ/1300/31.3.2000 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 462 Β΄) παρατείνεται για έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου" 74 62 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 3. Η παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 1514/1985 αντικαθίσταται ως εξής : <7.Ο Διευθυντής του Κέντρου ορίζεται με πενταετή θητεία. Παρατείνεται μέχρι συμπληρώσεως πενταετίας η θητεία των Διευθυντών των Κέντρων που διανύουν ήδη κατόπιν επιλογής την πρώτη τριετή θητεία>. 4. Στην περίπτωση β΄της παραγράφου 10 του άρθρου 31 του ν. 1514/1985 προστίθεται εδάφιο ως εξής : <Οι αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Ε.Τ. προκειμένου για τεχνικά έργα των εποπτευόμενων από αυτήν ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που εκτελούνται εκτός Αττικής είναι δυνατόν να ανατίθενται εν μέρει ή στο σύνολό τους είτε σε υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσιών Έργων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος , Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, είτε σε υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή σε ανώνυμη εταιρεία που ανήκει στο δημόσιο τομέα και δύναται να εκτελεί έργα του τομέα αυτού σύμφωνα με το νόμο, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού >. 5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του ν. 2231/1994 αντικαθίσταται ως εξής : <5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου>. Άρθρο 23 1.α. Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο (Ε.Τ.Π.) είναι μία περιοχή ή δίκτυο περιοχών διαμορφωμένων έτσι ώστε να φιλοξενούν : ι. επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες ή συνεργασίες ή δίκτυα επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής ή οργανισμούς με ερευνητικές ή και με αναπτυξιακές δραστηριότητες, ιι. επιχειρήσεις σύγχρονης τεχνολογίας που ασχολούνται και με τις εμπορικές εφαρμογές της, ιιι. επιχειρήσεις πώλησης και συντήρησης (τεχνικής εξυπηρέτησης), προϊόντων, οι οποίες βρίσκουν ευνοϊκές συνθήκες εργασίας είτε λόγω γειτνίασης με Α.Ε.Ι. ή Ερευνητικό Ιδρυμα ή Ινστιτούτο και γενικότερα με οργανισμούς παραγωγής και μεταφοράς τεχνογνωσίας , iv. επιχειρήσεις, μεμονωμένες ή συνεργαζόμενες υπό διάφορες μορφές που παρέχουν ή και αναπτύσσουν υπηρεσίες και προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας ή καινοτομικού χαρακτήρα, v. επιχειρήσεις παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, vi. χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς β. Κύριοι στόχοι του Ε.Τ.Π. είναι : i. η διασύνδεση του παραγωγικού και κοινωνικού χώρου με τον ερευνητικό και τεχνολογικό ιστό, ii. η ολοκλήρωση καινοτομικών ιδεών, προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών, καθώς και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, 63 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 iii.η προώθηση και η οικονομική ολοκλήρωση καινοτόμων επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων εκμετάλλευσης, iv. η ανάπτυξη, ανανέωση και διεύρυνση του φάσματος των προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς και των μεθόδων παραγωγής, εφοδιασμού και διανομής με προτεραιότητα στο πεδίο της έρευνας και τεχνολογίας. v. η εισαγωγή νέων μεθόδων οργάνωσης και διαχείρισης των επιχειρήσεων, vi. η απόκτηση νέων γνώσεων και η διάδοσή τους, είτε αμέσως, είτε δια της παροχής πάσης φύσεως επιστημονικών, τεχνολογικών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και η κατάρτιση προσωπικού επιχειρήσεων ή κάθε ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου, vii. η προσέλκυση και εγκατάσταση επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή, που ασχολούνται με τεχνολογίες που άπτονται των ενδιαφερόντων του πάρκου. «γ. i) Τα Ε.Τ.Π έχουν τη μορφή ανωνύμου εταιρείας. Ιδρύονται και διέπονται από τις περί ανωνύμων εταιρειών διατάξεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος. Εφόσον στο μετοχικό κεφάλαιο ενός Ε.Τ.Π. συμμετέχει το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., το καταστατικό υπογράφεται και από τον Υπουργό Οικονομικών. ii )Στο κεφάλαιο και τη διοίκηση των Α.Ε. μπορεί να μετέχουν το Δημόσιο και κάθε φύσης νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα. «Καθ' όσον χρόνο η απόλυτη πλειοψηφία των μετοχών της Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) Α.Ε. ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ασκεί εποπτεία επ' αυτής.»75 iii ) Το Ε.Τ.Π. μπορεί να συνιστά θυγατρικές εταιρείες ή να μετέχει σε εταιρείες που έχουν σκοπό που συνδέεται με τους σκοπούς του Ε.Τ.Π.. Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδρυση, καθώς και τα μερίδια των μετόχων ορίζονται με το καταστατικό του Ε.Τ.Π.»76 δ. i. Τα Ε.Τ.Π. για την εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 2545/1997 λογίζονται <Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.)>. ιι. Μισθώσεις ή υπομισθώσεις χώρων που ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί σε Ε.Τ.Π. δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 813/1978, όπως έχει τροποποιηθεί και κωδικοποιηθεί. ε.Ακίνητα ου έχουν αποκτηθεί και αναπτυχθεί από επιχορηγήσεις της Γ.Γ.Ε.Τ. για τη δημιουργία των Τεχνολογικών Πάρκων Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης και Αττικής ανήκουν κατά το σύνολό τους στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου και παραχωρούνται κατά χρήση στις συνιστώμενες Ανώνυμες Εταιρείες των Ε.Τ.Π. με την εξαίρεση των κτιρίων που στεγάζουν τα Ερευνητικά Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας (Ι.Τ.Ε.). Οι όροι παραχώρησης καθορίζονται με σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ Το παραπάνω μέσα σε «» εδάφιο αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 178 του νόμου 4261/2014, ΦΕΚ107/Α/5.5.2014 75 Η περίπτωση Γ της παραγράφου 1 του άρθρου 5ου αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 5ου του νόμου 2919/2001, ΦΕΚ-128 Α' 76 64 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 του Ε.Τ.Π. και του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομικών. «στ΄. Το κτίριο (θερμοκοιτίδα), που κατασκευάστηκε με επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη δημιουργία του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης σε ακίνητο κυριότητας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), περιέρχεται, αυτοδικαίως, στην αποκλειστική κυριότητα και νομή του Ε.Κ.Ε.Τ.Α.»77 2.Το Δημόσιο δύναται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης να μεταβιβάζει προς οποιοδήποτε πρόσωπο τις μετοχές του Ε.Τ.Π., οι οποίες περιέρχονται σε αυτό με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιαδήποτε αιτία. Η διάθεση γίνεται πάντοτε στο ακέραιο της πραγματικής τους αξίας. «3.Α. Τα ερευνητικά αποτελέσματα και η γνώση που παράγεται σε ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις ή άλλους οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό μπορεί να αξιοποιηθεί οικονομικά με διάφορους τρόπους, και ιδίως: α. Απευθείας εμπορική αξιοποίηση με την παραγωγή και διάθεση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών από τον ίδιο φορέα στον οποίο παράγεται η γνώση. Στην περίπτωση που ο φορέας είναι ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι δραστηριότητες μπορεί να αναλαμβάνονται από τις εταιρείες αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας τους. β. Εκχώρηση εμπορικής αξιοποίησης με τη διάθεση από το φορέα παραγωγής γνώσης άδειας εμπορικής εκμετάλλευσης της γνώσης, έναντι τμήματος που καθορίζεται με σύμβαση εκχώρησης σε άλλο οργανισμό ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής. γ. Ίδρυση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις αξιοποίησης είτε με τη σύσταση από το φορέα παραγωγής της γνώσης θυγατρικής επιχείρησης, οποιασδήποτε μορφής για την εμπορική εκμετάλλευση αυτής, είτε με τη συμμετοχή του φορέα γνώσης σε από κοινού δραστηριότητα εκμετάλλευσης με άλλους οργανισμούς ή επιχειρήσεις. δ. Τεχνολογικές επιχειρήσεις επιστημόνων, τεχνολόγων και ερευνητών με τη δημιουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας από τα φυσικά πρόσωπα που παρήγαγαν εμπορικά εκμεταλλεύσιμες γνώσεις, στην οποία μπορεί να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο ο φορέας στον οποίο παράχθηκαν οι γνώσεις, καθώς και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. ε. Συντονισμός δύο ή περισσότερων από τους ανωτέρω τρόπους ή και με άλλο τρόπο. Β. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθορίζονται τα παρεχόμενα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά κίνητρα, οι δικαιούχοι και οι επιδοτούμενες δαπάνες, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών των χρηματοδοτούμενων δικαιούχων, ελέγχου, διακοπής και επιστροφής καταβολών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ο τρόπος σύστασης των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης της γνώσης και των ερευνητικών αποτελεσμάτων γενικά και το πλαίσιο λειτουργίας αυτών, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι κανόνες δεοντολογίας και ανταγωνισμού, τα θέματα σύγκρουσης συμφερόντων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια78»79 Η περίπτωση ΣΤ προστέθηκε στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του νόμου 3438/2006, ΦΕΚ-33 Α’ 77 78 Το άρθρο 23 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 του νόμου 2843/2000, ΦΕΚ-219 Α' 65 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 Άρθρο 24 1. Η παράγραφος 16 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 <Οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004> (ΦΕΚ 66Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 2730/1999 <Σχεδιασμός ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων και άλλες διατάξεις> (ΦΕΚ 130Α΄) αντικαθίσταται ως εξής : <α. Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή η σύσταση επ΄αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων για την εκτέλεση έργων και εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 αμέσως, όπως κέντρο κωπηλασίας - καγιάκ, αθλητικά κέντρα και εγκαταστάσεις, κέντρα ραδιοτηλεόρασης κ.λπ. ή εμμέσως, όπως είναι ιδίως η διάνοιξη, διαπλάτυνση, βελτίωση οδών και κυκλοφοριακών κόμβων εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, η απόκτηση χώρων υποστήριξης αθλητικών κέντρων ή εγκαταστάσεων και συμπληρωματικών αυτών. Οι απαλλοτριώσεις αυτές κηρύσσονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων υπέρ της ανώνυμης εταιρείας <Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.> ή του Ελληνικού Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων και με δαπάνη του υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή άλλου προσώπου που ορίζεται με την πράξη κήρυξης της. β. Για την κατασκευή του <Ολυμπιακού Χωριού> επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων στη θέση Λεκάνες της κτηματικής περιοχής του Δήμου Αχαρνών Ν. Αττικής , υπέρ και με δαπάνη του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ). Η αναγκαστική αυτή απαλλοτρίωση μπορεί να κηρυχθεί και υπέρ νομικού προσώπου που θα συσταθεί από τον Ο.Ε.Κ. ή στο οποίο θα μετέχει ο Ο.Ε.Κ. μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - ΑΘήνα 2004 Α.Ε. Η απαλλοτρίωση αυτή κηρύσσεται με κοινή απόφαση των παραπάνω Υπουργών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - ΑΘήνα 2004 Α.Ε. Τα κτίσματα που θα κατασκευασθούν θα χρησιμοποιηθούν, μετασκευαζόμενα κατά το πρόγραμμα του Ο.Ε.Κ., για κατοικίες και τις συμπληρωματικές τους χρήσεις (σχολεία, εκκλησίες κλπ.) στη μεταολυμπιακή περίοδο, εκτός από τη Διεθνής Ζώνη, που μπορεί να μετασκευασθεί και να διατεθεί σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2730/1999. Οποιαδήποτε μετασκευή των κτισμάτων του Ολυμπιακού Χωριού από τον Ο.Ε.Κ. ή από τρίτους γίνεται σύμφωνα με τις χρήσεις γης και τους λοιπούς γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς που καθορίζονται με την πολεοδομική μελέτη που προβλέπεται στο άρθρο 4. Η οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. παρακολουθεί και έχει την εποπτεία τήρησης των προδιαγραφών και του χρονοδιαγράμματος του έργου <Ολυμπιακό Χωριό>, που σχετίζεται με τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, σύμφωνα με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της έναντι της Δ.Ο.Ε και κατά τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ <Αθήνας 2004> και Ο.Ε.Κ. γ.Για την κατασκευή του Ιπποδρόμου του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου και των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων στην τοποθεσία Πούσι - Μπάτζη - Μερέντα στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας υπέρ του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε.) Α.Ε. Η εκτέλεση του έργου και η χρήση των εγκαταστάσεων κατά την προολυμπιακή, ολυμπιακή και μεταολυμπιακή περίοδο, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2730/1999, θα γίνει κατά τους ειδικότερους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ του Οργανισμού αυτού και της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - ΑΘήνα 20-04 ΑΕ. Ο υπόχρεος για την καταβολή της δαπάνης της απαλλοτρίωσης θα οριστεί με την πράξη κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Τυχόν υπάρχουσες εντός του χώρου του Ιπποδρόμου και του Ιππικού Κέντρου ιδιωτικές δασικές εκτάσεις Ν. 2919/2001, ΦΕΚ-128 Α' παρ. 3 του άρθρου 5 : "Οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄) έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις Εταιρείες Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της περιουσίας των Α.Ε.Ι., καθόσον αφορά την οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία Τεχνολογικών Πάρκων από αυτές" 79 66 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 απαλλοτριώνονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, με την ίδια πράξη, χωρίς μεταβολή της χρήσης τους. Στην περίπτωση ύπαρξης δασικών εκτάσεων η απαλλοτρίωση κηρύσσεται με κοινή απόφαση των παραπάνω Υπουργών και του Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. της Ο.Ε.Ο.Α. , χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η τήρηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού εκτάσεων του άρθρου 14 του ν. 998/1979 ή η τήρηση οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας. Κατ΄εξαίρεση επιτρέπεται η μεταβολή χρήσης μικρού τμήματος ιδιωτικής δασικής έκτασης, μετά από απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, για την αντιμετώπιση μείζονος σημασίας δημοσίου συμφέροντος (π.χ. για διαπλάτυνση ή βελτίωση ή διάνοιξη μικρού τμήματος οδού). Το Υπουργείο Γεωργίας υποχρεούται να απαντήσει σε ένα (1) μήνα από την υποβολή αίτηση ς σχετικής με την μεταβολή της χρήσεως. Η παρέλευση της προθεσμίας του μήνα άπρακτης θεωρείται ως έγκριση. Η οργανωτική Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - ΑΘήνα 2004 Α.Ε. παρακολουθεί και έχει την εποπτεία τήρησης των προδιαγραφών και του χρονοδιαγράμματος του Ολυμπιακού Έργου Ιππόδρομος - Ιππικό Κέντρο, που σχετίζεται με τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, σύμφωνα με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της έναντι της Δ.Ο.Ε. και κατά του όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ ΑΘήνας 2004 και Ο.Δ.Ι.Ε. Το άρθρο 2 παρ. 2 εδάφιο α΄του α.ν. 598/1968 και το αρθρο 2 παρ. 1 εδάφιο α΄αριθμός 1 του προεδρικού διατάγματος 56/1999 αντικαθίστανται ως εξής : <Να κατασκευάσει και να εκμεταλλεύεται νέο σύγχρονο Ιππόδρομο και Ολυμπιακό Ιππικό κέτνρο στο Μαρκόπουλο Αττικής, τις βοηθητικές και λοιπές εγκαταστάσεις τους και έργα αναγκαία για τη λειτουργία δραστηριοτήτων αθλητικών, πολιτιστικών, τουριστικών και συνεδριακών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ. 1γ΄του ν. 2730/1999>. δ.Οι απαλλοτριώσεις Ολυμπιακών Έργων που κηρύσσονται κατά τις προηγούμενες περιπτώσεις α, β΄και γ΄ εξυπηρετούν σκοπούς δημόσιας ωφέλειας, θεωρούνται κατεπείγουσες και μείζονος σημασίας και μπορεί να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν.δ. 797/1975>. 2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2730/1999 αντικαθίσταται ως εξής : <Η κήρυξη και η διαδικασία συντέλεσης αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, που αμέσως ή εμμέσως διευκολύνουν την τέλεση της Ολυμπιάδας 2004, για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και ειδικώς για διανοίξεις, διευρύνσεις , βελτιώσεις οδών ενεργείται κατά την παρ. 16 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις των άρθρων 6,7,8,9,10 και 13 του ν. 2730/1999, αναλόγως εφαρμοζομένων, μη εφαρμοζόμενης της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας και ειδικώς των άρθρων 3 παρ. 2 και 70 παρ. 1 του ν.δ. 1923, όπως ισχύουν. Για την κήρυξη των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων της παρούσας παραγράφου ζητείται η γνώμη των οικείων Δήμων ή Κοινοτήτων. Αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία ενός (1) μηνός από την περιέλευση του σχετικού ερωτήματος στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, η πράξη κήρυξης της απαλλοτρίωσης εκδίδεται και χωρίς τη γνώμη τους. Τ παραπάνω έργα ορίζονται κατά τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2730/1998. Οι διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπου απαιτείται , εφαρμόζονται. Η επίσπευση της διαδικασίας συντέλεσης των παραπάνω απαλλοτριώσεων γίνεται από τα πρόσωπα του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 2730/1999 και κάθε άλλον που έχει έννομο συμφέρον. Οι ουσιαστικές και διαδικαστικές διατάξεις, για τις υποχρεώσεις των παροδίων, του διατάγματος της 17.7 - 16.8.1923, του άρθρου 6 παρ. 1,2 του ν. 5269/1931, του β.δ. 7-13.5.1936 και του άρθρου 5 του ν. 653/1977, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, καλουμένων στη δίκη της αποζημίωσης των υποχρέων και δικαιούχων.> 3.α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 67 Ν. 2741/1999 ΦΕΚ/28-9-1999 <Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Δ.Σ. της εταιρείας με πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και γνωστοποιούνται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για : α. την ανάθεση εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών, β. τη διενέργεια προμηθειών και γ. την ανάθεση της εκτέλεσης των έργων, καθώς και για τη σύναψη, εκτέλεση και λύση των σχετικών με τις παραπάνω περιπτώσεις α,΄β΄και γ΄συμβάσεων. Με τους κανονισμούς αυτούς επιτρέπεται να ρυθμίζονται τα παραπάνω θέματα κατά παρέκκλιση από κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης, εκτός από τους σχετικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. > β. Στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου 14 το άρθρο 2 του ν. 2598/1998, οι εντός παρενθέσεως λέξεις (μελετών, έργων ή προμηθειών)> αντικαθίστανται ως εξής : <(υπηρεσιών, μελετών, έργων ή προμηθειών)>. Άρθρο 25 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Κάθε διάταξη Νόμου αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος καταργείται. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους. Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 1999 68

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις