ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

E - BOOKS

ΕΓΓΡΑΦΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ

 • Δεν έχεις λογαριασμό στο Docman? Κάνε εγγραφή.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

 • 0875/28.6.2015
  ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
  30.06.2015
 • Κ.Υ.Α. 2025805/2917/0022/1993
  Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Ε5 1258/1986 και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που πραγματοποιούν την άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου, ΟΤΑ, και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (ΕΚΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)
  26.06.2015
 • Αριθμ.0800/1/25.6.2015
  Δαπάνες διαφημιστικής προβολής
  26.06.2015
 • Αριθμ. 2/106902/0022/2013
  Καθορισμός ωριαίας αμοιβής εκπαιδευτών ενηλίκων Δημοσίων φορέων γενικής τυπικής εκπαίδευσης και μη τυπικής εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.).
  24.06.2015
 • Αριθμ. 2/24078/0022/2012
  Καθορισμός αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου 14 του Ν. 3460/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 3698/2008.
  20.06.2015
 • Αριθμ. 2/33276/0026/2004
  ΘΕΜΑ : Έξοδα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του Δημοσίου , Ν .Π.Δ.Δ και Ο . Τ . Α
  18.06.2015
 • Αριθμ. 14414/1992
  Σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι δικηγόροι του Δημοσίου για την πληρωμή της αμοιβής τους
  18.06.2015
 • Αριθμ.494/2015
  Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους, τους φορείς, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, τη σύμπραξη με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 4320/2015: «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την Οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α΄).
  17.06.2015
 • Αριθμ. 2/39549/0026/2015
  Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε Ν.Π.Δ. ή/και Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  15.06.2015
 • Αρ.2/88585/0022/2012
  Καθορισμός αποζημιώσεων των μελών και των εισηγητών των Γνωμοδοτικών Επιτροπών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο-ρών και Δικτύων και των Περιφερειών της Χώρας και των μελών των Οργάνων Ελέγχου των επενδύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004, καθώς και των μελών των Μητρώων Αξιολογητών και Ελεγκτών των άρθρων 7 και 11 αντίστοιχα του π.δ. 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον 3908/2011» (ΦΕΚ 83 Α΄).
  14.06.2015

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ