ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

E - BOOKS

ΕΓΓΡΑΦΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ

 • Δεν έχεις λογαριασμό στο Docman? Κάνε εγγραφή.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

 • Αριθ. 2/24407/0022/2005
  Καθορισμός του μισθού που θα καταβάλλεται κατά το έτος 2005 και μετά σε όσους εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική-κοινωνική υπηρεσία, στις περιπτώσεις που ο φορέας στον οποίο διατίθενται αδυνατεί να τους παράσχει τροφή και στέγη.
  19.12.2014
 • Αριθ. 2/50514/0022/2002 - ΦΕΚ B 1254/25.9.2002
  Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.) που πραγματοποιούν Πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
  16.12.2014
 • ΚΥΑ 2/5091/0026/2012-ΦΕΚ1741/B/2012
  Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών. δημοσίων
  16.12.2014
 • Ανακ.4/2014
  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ DOCMAN
  03.12.2014
 • ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ/1/2014
  Η ματαίωση του διαγωνισμού. Ανάθεση στον μοναδικό προσφέροντα που κρίθηκε ικανός.
  02.12.2014
 • N.4308/2014-ΦΕΚ 251/Α/24.1.2014.
  Ψηφίστηκε ο N.4308/2014-ΦΕΚ 251/Α/24.1.2014. Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.Οι διατάξεις του ανωτέρω νόμου οργανώνονται σε κεφάλαια και άρθρα από το περιεχόμενο των οποίων επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
  30.11.2014
 • Ν.4307/2014-ΦΕΚ Α246/15.11.2014
  Ψηφίστηκε ο νόμος 4307/2014 -ΦΕΚ A 246/15.11.2014 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο ......
  23.11.2014
 • Αριθμ.2/85252/0026/2014
  ΘΕΜΑ: Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή ειδικής επιδότησης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών μέσω των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 1 της αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/ οικ.238/3.1.2014 κ.υ.α. (Β΄ 5).
  20.11.2014
 • 3/20.11.2014
  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ νόμων που τροποποιεί ο Ν.4305/2014-ΦΕΚ 237/Α/2014.
  20.11.2014
 • Ν.4305/2014.
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α237/31.10.2014 ο Ν. 4305/2014: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α" 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».
  09.11.2014

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ