ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

E - BOOKS

ΕΓΓΡΑΦΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ

 • Δεν έχεις λογαριασμό στο Docman? Κάνε εγγραφή.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

 • Ν.4307/2014-ΦΕΚ Α246/15.11.2014
  Ψηφίστηκε ο νόμος 4307/2014 -ΦΕΚ A 246/15.11.2014 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο ......
  23.11.2014
 • 3/20.11.2014
  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ νόμων που τροποποιεί ο Ν.4305/2014-ΦΕΚ 237/Α/2014.
  20.11.2014
 • Ν.4305/2014.
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α237/31.10.2014 ο Ν. 4305/2014: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α" 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».
  09.11.2014
 • 3/4.11.2014
  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
  04.11.2014
 • Αριθ. 2014380/377/0026/27.2.1998 -ΦΕΚ 284/Β/24.3.1998
  Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσε­ων σε Ν.Π.Δ.ή Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  03.11.2014
 • 2/31.10.2014
  Όροι χρήσης
  01.11.2014
 • 1/31.10.2014
  Ποιοί είμαστε
  01.11.2014
 • [α/α.7 /21.10.2014]
  Ε.ΣΥ.Π
  27.10.2014
 • N.4304/2014-ΦΕΚ Α/234
  Δημοσιεύθηκε ο N.4304/2014-ΦΕΚ Α/234/23.10.2014. Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.........
  25.10.2014
 • 1/23.10.2014
  Προσδιορισμός του ύψους των τακτικών μηνιαίων αποδοχών των λειτουργών ή υπαλλήλων, πέραν του οποίου δεν επιτρέπεται η καταβολή σ' αυτούς κατά μήνα προσθέτων αμοιβών ή απολαβών.
  24.10.2014